«Лезвие бритвы» – знаковое произведение писателя, отличающееся невероятной многоплановостью. – Меня одна старуха научила. Ну, разденешься совсем как есть и бежишь через поляну стремглав, потом назад, потом налево, направо, куда глаза глядят.


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
Лезв ибр сте
Лезвие бри вс
И.
Аанч
т рев И. А.
Лц яц ибр сте С И.д Аанч
 а78-ь-А7-паАь7п-ь
 а78-ь-А7-паАь7п-ь
К ибр сте Лц яцд Аанч
К Ид Аанч
Иван Ан нвич т рев
Лезвие бри вс


Лезви бре свит е брт ссИт тиее.
АаанчццяяяСдаС7цн8ьцппдКГпКК1ц28аУкщ3*3+
,ез ие Ирии /ч 67Л« Эсвз т« щ*к»
ьЭхж +ъ3-»-къ-*+к»ъ*-»

Анн ация
Г 1е2 Ур2кещ. 3 1вз*тет +рт21е , в2 +2ззк и/д тки26з7« з/ в е рт/квтЭ
свт»т+извтетзкь7ц Экт 2 1зхезкщез7«2Э +р2*и76 в6 з*2Э ртсзв з в з*тиь*2с2
з7ж квщс2 и2в2/с2д тУъ ,2в ввщс2 кзЭвтЭ и » в,зрвтЭ 6 рвтЭ *тртвщ яи *ззв,рз
Из* ,твз*т»тд 2 вз:6вз/ бзвкззк2*зд вз+тив ввз/ бз*к26 з*2с сзк р2зитсд
к тр к26 з*2с2 +титж в2/с2 2 »2+тк 1зс2 2д »изевщс тУрз1тсд ктв*2Эд *з* и 1е2 Ур2кещд
б2итзтбз*2Э крз*кзк т ,:хтевтс ст»:« зке 6 ите *зд ктрж зке рз1:сзд +т2з*зх *рззткщ
2 и7Уе2ц
Лц яц ибр стец Г 1е2 Ур2кещ.
С
Иван т рев
Лезвие бри вс

р

Гс 12сте е ст т з ь И сзИе8з8 8ьеК У1еьсзИ2И тс. тзкщ3 . И -
ь8зсИ. * з1+свзИвзст 7 ,+зьис. е вьк28ь .Ивьщ 8ье ь ,ььК Гсз1з е-
вть зт/ в2и св+к щзстщ* И2е ст 6з И з1из/ь8зст * тз ст И 7з2 еь-
ез/2* з, в+щ* с 8з И ,з езеь сзИе8зиз квзИ7 К
7 И квзИкс7з8 с+зстИзИ ьь 8т2 сзИ /ь.* / Из 8тьИ3ьс. с-
вь. з1стз.тв стИ* тз7ь ьть* сз/ь.6зь т ьвь /е+иь св+к щзсть* И2е ст 6т
И 7е7з с .+6 взиькс7+6 * Ив7+з+6 сз1зщ з И3ь И зе1ьт+ квзИк-
с7ь ,ььК «2*  . /зст тзкз ив+1з7з еькь+6 сИ. * зь8 . ьсть2и 8зть-
ИзИ* 2И 8 Этз с+/ 1зщК
»свь езсв/ьт Ис6 * т8 е с+т т к в 2 ьть* 8з,з еьщть 7 7з-
8+ зте Из8+ 8з8т+* зсв+,ьИ38+ 7 7 12 с+с7зИ28 7е6к7з8 ьвь 827 6зщ
7з7зщК Утс6/ кь тс. /звиьщ е./ сз12тьщ* ь1,з /зв,стИ+6зьи с1вььт
сзИе3з к+,ьи в6/щ* ,ьИ+зьи И е 2и 8ст и 3щ в т2* ь ст Иьт ьи /щ-
стИзИ т сзИ8стз* Ие ,/+. ьвь /е+, * в61. ьвь Иь/.* И з1зьи ьс7 ь.и з/зщ
ь тзщ , вьК
я 8 ет аьаС из/ И Лтезие /* «зес7зщ* зт7е2в с И2ст И7 ьИстзиз и+/з,-
ь7 ь 6Ивье * сз1ье тв. с 8зИт2и сз7езИьз Эе в хв7с. з 8ьк жь-
сзИ -Эе в с7зизК
»з Иь+* И и е/ез1зщ* и/ с+тьвьс * +из/вьИз 7в ..с * св+иь* И.вз св 128 ез-
8 тз8 пе +с7ьи /+изИ ь езв2И вь* 3вст. т+иь8ь в т .8ь* / 82* 8з,з 12вз
 7в6кьт * ктз И2ст И7 зв +тс. +сиз8К ъ:к ; ь ъЛтезие /с7ь И/з8зсть; з/з1-
еьвь ъ теьзтькс7з и+/з,стИз;* зсзь И2ст И7ь ст вз скьт т с. И стзвькз8
ъсИт; тз, теьзтьк28К
<ь7ь в2 7 вьс +стзИ т28ь ь +6т28ь И т+с7вз8 сИт с8+езиз тез-
ие /с7зиз /.К Г те 7 ,/зщ 7з8 т2 стз.вь з/ -/И ст7в.2 Иьтеь2 с 1зв -
3ь8ь с7+в т+е28ь ие+ 8ь* И2е 28ь ь в+к3ьи +е в с7ьи с 8зИтзИК 8ь
ьв+к вь сз1стИ2щ сИт* Иьсь82щ зт 7 еьзИ зиз/2 ь т8зт2 квзИкс7зиз
,ьв .К
=+/зз И2щ 8звз/зщ ь,е И е /з8 с6ет+7 т 7 ив+1з7з /+8 вс. + з/зщ
ь Иьтеь* ктз тзв 7з еь7зсзИь 7 вк+ ст Иьвз из з1е+т с.* Истетьт еьИт-
вьИзщ +в217зщ 7е+зиз квзИ7 с зстезщ 1зез/7зщ* зизв с7ь з/тзизК
> 7ИеИ* > зИ+* « 7сь8ьв . ?/зезИьк* > зИ+* зт7вь7 тс.К Азе.7з се/
И2ие вз зт 7 8 И? 7 и/ Этз хв7сщ з 8ьк т 7ь зт7 2И т?
> Сз1ье вьс сзтщ в6/щ ь /с.т7 8ь вт* > Изе ьв ь,е зсв/ьщ
ИзезсК > =зез3ь* И с 8з8 /в… <з Изт . стз.в ь /+8 в…
> хи ! < стзьвз т 7ь 7 8ь ь т 7з +8ь +ст.7ь те тьт !
«звз/зщ ь,е Исте+вс.К
> 7 И2 е И2* Э/+ е/ Э/+ е/зИьк! ж зщ/8т зс8зтеь8 з е К
Уь з1з3вь И2ст И7+* /звиз /е, И3ьс + 7 ,/зщ ь с7+в т+е2и ие+-
8ьь т6е* 7 7 И в ьи с 8 и+/з,ь7К Бв2щ 8/И/ ь в+зиз 7 8.* е/7зиз з 7е -
сзт* сь/в в /ь ь свьт * 7 7 12 зьз . теиИтз 8. ь в.ьс-в +еь* 7е с-
зщ .382 ь 8е 8зе * 8тьстзИ2 Изв2 вс7 вьс + 7е . в /зИК жИ сИь ь с квзИ-
Лц яц ибр стец Г 1е2 Ур2кещ.
д
кс7ь8ь вь 8ь ь еззИзиз зев з/ст И7 ь 1 еи тз-взиз зь7с > ь8е тзе
хИстез-Гиеьь ?е 7зсьп ь с+вт т+е7ьщ х1/+в А 8ь/ > Ивь тви+ с Изезз8
ь кезиз 3ев * И 87зщ 7 с7 с зстезщ ь7зщК Э Изез 12вь 8ьт2 +с2 Гьв -
ив 8 Гтзезиз > тзек7з8 ИИеиК
ж в 3 1еьт с7ьщ вИ звзтьстз-,втзиз 7з3 к из ив ; стезщ . пьи+е7
/И+37ь > ?е ьь* ьсзв . ь +/ьИьтв з з/з1е 2и зтт7зИ 8 зьт ь .382;
изс+/ естИ2щ е+сс7ьщ зев ь изезиз ие+ст в.* зт/в 2щ звзтз8* с 7е+28ь ь+-
8е+/ 8ь И8стз ив … 7 з.т > з 8 е6к7зИ сз 8ьтзщ ь7зщ ь с ,28ь
 8 8ь ь 8Иь7 з/ст И7 ь е/7зстзиз 8 в иьт 12И вз и+стзиз Ит *
тзвст2щ с+вт -сИь . ь звьезИ зиз 8зеьз * +вт2И 6зьщ зт тз зИзиз ивьщ-
с7зиз /ьзези 1еи+ резиз 8зе. > 3ьез7зщ в сть2 ь и8 тьт (7е сзиз ,в-
.7 )* 7езИ И2щ зтвьИ И зт3вьпзИ зщ кезт 7зтзезиз 7 7 12 з8ь в з в 6зщс.
И ж е/ вв и 7езИь…
7с7+сстИз и+/з,ь7 -7 8е 12вз зе ьтв зК < 8 3 Изсиьз вз е/7зст-
з 7 кстИз 7 8щ* ь 7зтзе2и 12вь И2зв2 пьи+е7ьК <з И8ст с т8 ст зИьвзс
з1ь/з* ктз т 7з ьс7+сстИз ь 8 теь в зте к2 /3И2 7 еь7 т+е2* из/2 /в. и -
т7ь-з/з/И7ь* ъ/зезкьт зщ* /зе с7е2тзщ;К
> жзИзв з* з, в+щ* > И/зи+в ь,е 7ИеИК
> жзИзв з* > сзив сьвс. из с+ть7* ьИст2щ извзи хет* ь зИв е+7зщ
з е Ивь6 7 / в щ ст* и/ Иьсвь 7 еть2 > 8з/вь +е в с7ьи изе2и е е 1зтз7К
АьсзИ2 1 ев п2* зт/в 2 т+е в 28ь зез/ 8ь* з7 2И вь И е е 3 ит2
ь зе7ь с сзи128ь ке28ь пьи+е7 8ь изезь7зИ > ьс7 твщ с 8зИтзИК
Г Иьтеь и-стзвь7 и* е сст Ив2и И/зв ст ь з7з* сИе7 в тез+т . еьез/-
 . 7е сзт : сезст7ь ие+ст в.* /е+2 8тьст * зт7ь ь сзв т+е8 вь * т7ь 8 в иьт
ь сте2 зтвз82 Иещс7зиз 7 8.…
> Гь/ьт* « 7сь8ьв . ?/зезИьк* > хет 7ьИ+в 1в 7зиз 8 в кь37+ вт
Изс 8ь* с 7е+ивзщ 1взщ извзИ7зщ ь зиез828ь изв+128ь ив 8ь* к езИ з +ст ИьИ-
3изс. Иьтеь+ с изе7 8ь* > Изт и/ зз* стз.з* ктз ь 8в /+ з.тз…
Азе7ь* ь/ И езсв ИьИ3ь 7 теь1+еис7ьи 8 стезИ* зсз1з изез3з +/ И вьс
жьсзИ+-Эе в с7з8+ ь 3вь е сиИ т* т 7 , 7 7 ь из 7звв7ьь +е в с7ьи 7 8щ И 1зв -
3ьи ь 8 в2и .зь7 и с 7втзк7 8ь-и/ 8ьК
Азе7 > зсз12щ сзсз1 Э7сзььь 7 8щ* те св+,з 12т2щ* з зк
е сезсте 2щ И к в И7 К : вьк2 7+с7ь 7е сьИ2и изе2и зез/ с7вьИ 6тс.
т 7* ктз з1е +6т 8з/в зстезщ с7 в2 с ив+1з7зщ зе7зщ + з/з,ь.* ьзи/
с7зв 7ь8ьК 7изв к т2 7еьст вв2 1еьвв * т+е8 вь * тз ь езстз 7звзт2 стзв1ь7ь
зт/в зстщ иьс -свьт ьз1е , 6т ст в 7тьт2 И сИз/ и зез7К Г ив+1ь сИе7 6т
зт7ь 8в7ьи 7еьст ввь7зИ изезиз ие+ст в.* 8тьст * тз ьвь сьиз 7зе+/ К Эст+2
ъс7 в2; +7е 32 ьс7+с28 з/1зез8 звьезИ 2и 7+сзк7зИ и т * 8 в иьт * +еьт *
7е сзиз ,в.7 * 8 зьт К з-и/ И7в2 ке2 е7 в 1ьзтьт * И ст7 и
ъзе; 1вст.т* з/сИкьИ .* езе к2 7 8ь* вьстзк7ь 1взщ св6/2 > 8+с7зИьт
ьвь ьИ в /ьт К
78з + т 7зщ изе7ь* с 8зщ 1зи тзщ з 7звькстИ+ 8ье взИ* ь ст2в к езИ 2щ
8 в кь37 К
> 7 т1. зИ+т? > зив /ьв 7е+ив+6 извзИ7+ 7ИеИК « в кь7 изт. з/.в
Иив./К
> Г .К х ктз?
> <е Иьтс. изе7 ?
> Эи+!
> х ктз з зе Иьвзс ?
Лц яц ибр стец Г 1е2 Ур2кещ.
8
> Гзт* > 8 в кь7 т7+в И 3т+п* /з12т2щ 1Ист28 8 стез8 Ист ь 7 7зщ .82
И 7в 8с7ьи изе и* > взс7ьщ 7+сз7 ,втзиз еьстзиз 7И е с 8в к щ3ь8ь 1вст7 8ь
св6/2* з 7зтзез8+ 12вь е 1езс 2 с еьк+/вьИзщ еьизтвьИзст 6 7зезт7ь 1вст.зь
стзв1ь7ь кезиз т+е8 вь * > ь Изт* > 8 в кь7 еь+вс. 7 /е+изщ ИьтеьК
:./з8 зсв23 взс 3+е3 ь 3в7 * зИ.вз /+и 8ь ъАе2;К 7,е +Иь/в
И2сз7+6 8звз/+6 / 8+ с 23зщ еькс7зщ в з-звзтьст2и Извзс ь т 7ь8ь ,
.с28ь зе 8ь изв+12и ив * 7 7 + 8 в кь7 К
> Г .* Г .* зщ/8 ,* зе ! Э, сз з/з! > У з/св 7 зс+ 8 в кь37ь
1е свт с 7езизт28ь к с 8ьК > Лезстьт* изсз/ * . /зв, +Исть с2 К У + 8. к+/ 7 >
 зтзеИ3 зт 7 8щК Гтзезщ е /с ь- из…
> < скьт щт с2 к+/ 7з8* 8 / 8* > +в21+вс. 7ИеИК > J з12к28ь ьте-
с 8ь к стз 7ез6тс. з12к2 сзсз1зстьК «2 з 8+ езИе.вь е Иьв зст 3ьи
сз1стИ2и Ик твьщК
> 7 з3ь1вьс ! > с7взьв в2с6з+6 извзИ+ хет* .Из Изсиьз2щ 7е сьИзщ
/ 8зщК
« т ь с2 +/ вьвьс * еь.твь ез/зв, вь вьИз з1из/ьт И2ст И7+К
> < зщть вь 8 з7+еьт ? > е/вз,ьв 7ИеИ* з хет зст зИьв из ,стз8:
> Лзстзщт-7 * « 7сь8ьв . ?/зезИьк* ктз .! зи/ И2 Ие+вьс ь K+е7ст *
з8ьт* И2 е сс7 2И вь з тз8* ктз 3вь 7 8ь* 8з,т 12т * ьИст2 +7К Г2 сз1ь-
е вьс зт/ т ьи жьсзИ+-Эе в с7з8+ /в. зие 7ьК 7 ктз , И23вз?
> ртз И23вз > +Иь/ьт* зь т+т* И2ст И7К
> 7 , . 8зи езс8зтет ?
> х Этз кьт* ктз ькиз зсз1зиз И23взК
Уь з/з3вь 7 И2сз7зщ* стзв1ь7з8* Иьтеь7* И+теь 7зтзезщ кез8 1 еи т сИе-
7 вь изтзИ2 6Ивье2 ь/вь.* с/в 2 з Эс7ь 8 Ис тзиз , +тз8ь8зиз и+/з,-
ь7 -7 8е К
> Гзт зь* > ь,е з7 в з/Ис7+ ь кт2еи 1зв 3ьи 7 8щ* еь7ев-
+6 з/ 7+взз8 ь ,втзиз тз * т 7зиз .е7зиз* ктз з 12в Иь/ зт Ииз/ К
Г 7 8.и* 7зтзе2 з7 в ь,е* еИ2щ Иив./ 12вз еьИв7 тв зстьК
Уие 2 взс7зщ ъе7 в зщ; ие 6 ь /в 2 И 8з/+6 тзи/ в ть+* 7 8ь
7 вьс се28ь* свьИ 6зь8ьс. с 8 тзИ28 8т ввз8 зе И2 ь зк7ьК Kе1зИ вс. 6-
зьщ ив * ктз12 з.т з127зИзст с 8зИт > езе кзиз ь И тз , Ие8. езь-
 зиз /И 8т28ь тзк7 8ь с 8т ввькс7ь8 1вс7з8К У1в 7з Этьи тзк7* е сс.2и
И езе кзщ зсзИ* еь/ И вз 7 86 из сте 2щ се2щ Ит ь Иь/ 7 7 12 ие+ст в з
езе кзиз 8т вв * и е8зьезИ И3из с ив+изщ сезИ тзст 6 в ть2К
> Э* / Этз ИзИс т 7* > Изе ьв 7ИеИ+ зсв /звизиз 8звк ь. хетК > L тз,
изе2щ ь,е ь тз, в61ьтв 7 8.К ртз /з хв7с. з 8ьк * тз з езстз 8звз/*
ь И2 8+ 8зиь8 з1. 2К У се + з.в И 3 с 8зИтК «-/ … 7 ктз И2 сз1ье тс с Эть8
/в т ?
> Ле Из*  6К L изк+ зст Иьт ьи с1* з 1з6с * ктз /зезиз з1зщ/тс.К Лз ив+з-
сть . е  /зизИзеьвс. с хв7с8 з 8ькз8* И/ * И2 т* з 7+ еь,ь8ь-
ст2щК У с 6с * ктз 37+е+ с/ет е 1зт+… > хет /зИзв з и8+еьвс.К
> Леь,ь8ьст2щ с 8ь т зк8+ > 8+ 8зиз /з /и* / /в. с1. > +е в -
с7з 7 8з 8 стестИз ИзИ т К х с Эть8 и/ И.в* и/ ь зизевК < иеи ь в тьт
7 7 св/+т* + И с , взИ  взиз? Св2и в . зт хв7с /е Л ИвзИьк * ктз И 8 «ь-
е взиькс7з з1зстИз зткт з т+е7ст с7ьи ьссв/зИ ь.и езкьт 8/ в ь8ь ь,-
е хтьзИ К < Иез* ь /, . е8ь. зсв/+тК
> Гс Этз т 7* > сзив сьвс. 7ИеИ* > з… > з 7зв1 вс. ь И2 вьв: > L ,6с *
Э/+ е/ Э/+ е/зИьк!
Лц яц ибр стец Г 1е2 Ур2кещ.
ь
> Гзт ктз! Лз/е Ив.6! Сез3+ е И и ст е3из* езстьт* >  си? Лз из/ 8-
тз е з… Изт Изщ !
> Г тз8-тз ь /вз* ктз Изщ ! С7Ие .* /зви .* ь7з8+ +, .К 7 8з. Ге изкт
 пезт* сстезщК K 7 . +, з К ртз , зв+кьтс.: . И Сь1ье * з пезт? х 1е 7з8
+/е,+! > +в21+вс. ь,е* з +в217 И23в 7 7зщ-тз +ИезщК
хет се з с7 в:
> звь т 7* з8зи щ 1зи! И етье+ 3вь?
> < Г сьв Ис7з8* изез3+6К
> JзИьт сИ / 1+* « 7сь8ьв . ?/зезИьк! Лзв з еь 8* 7 7 7з8
/е+,12К У/ 7з скт 7 8щ .сз-сК »свь ст т И27+ т з/Ис7+* кьт* зст -
Иьт жьсзИ+-Эе в с7з8+? M+к3 +, . 7+в6! ст ть* 7 7 И2 И вь зИ2щ 7 8 ?
> <ь7 7 з! Сз1ье вс. зьс т * / с 8ь т* 7 7з сщк с Ие8.! < 8* извзи 8*
ь7 7зиз з7з. с езьИз/ьтв 28ь сьв 8ь* 7з8ьссьщ Этзщ* / з тИ тс. 7з-ктз
 ж в 8 Гзстз7 > в+к3 8. тК Гзщ з7зкьтс.* тзи/ * / щ 1зи* +7зщ щ88с.!
> жИ / т /И еькь2* ив Из > 12вз зези+! > +с8и+вс. хетК > Бз6с *
ктз ив И . т+т еькь И зезиК Nе3 в. п 8… <+ Изт ктз* з ст езщ /е+,1 >
+И , т* е т 7К
> Лзь8 6К С /щстИьтв зиз ст тс7зиз сзИть7 хет хв7сщ з 8ьк с/ет
т 7* ктз Ис И 3ь еззИ/ь з зв 7 8езиз /в ь извзИ2 Из! Св/зИ тв з*
7 8ь . И27+ 6 /в. И с! Г2 е,щ 7И етье ,ьИт?
> K 8 ,* Kезь7зщ* нчК х Изт ь с 8 жьсзИ* виз7 з8ь!
Г в Из3в ьИст2щ Ис8 в61ьтв.8 с 8зИтзИ жьсзИ-Эе в с7ьщК :з/з8 ь ст -
еьзщ изезь7зщ с8 ь* с2 3 ите БезИс7зиз е+/ь7 * +ез, »7 теь1+еи *
Этзт е+сс7ьщ с 8зез/з7 12в ъзсв/ь8 И2/ 6зь8с. 8 стез8 7 8зиз /в И :зссьь;*
7 7 2И вь из и т2К Oз3щ зст И3ьс 1 зт * з с+8в з1скьт с8 6 ь еьз1-
есть ьИстзст сИзь8ь ъ 1зе28ь 7 еть 8ь;* тз ст щ , 8ь* сз1е 28ь ь 7 8-
щК Г 7з ез3взиз И7 жьсзИ-Эе в с7ьщ* +, ьИст2щ и+/з,ь7 з 7 86* +кьвс.
 иез3ь И 37зв У1зстИ зззеь. и+/з,стИК
7ИеИ с8зтев еь1вь, 6з+6с. 7з8+6 пьи+е+ с Икз е сте зщ иеьИзщ
з7зе2и Извзс ь 7взк7зИ тзщ 1зез/зщ* з1е 8в.И3щ ст езИекс7з И2сз7звз1з вьз
и+/з,ь7 К
ър+ИстИз 8е2* з/вь2щ И7+с и+/з,ь7 зк8+-тз ь8ьвь 38+ 8ьтз8+
7 8е+* > /+8 в извзиК > Лзк8+? 7вь с ьИстзст 6* / и 8ь* 1зв 3зщ / кщ И ?ь-
в./ьь з1зеИ в с т /е из . сИ. с ив+1ьзщ ез/зиз ьс7+сстИ * 7зтзе . ь / т
1з3ь1зкз к+т  стз.зиз?КК;
жьсзИ-Эе в с7ьщ ь/ в7 7еь7+в: ъJ/е ИстИ+щт* 7ИеИ!; > ь тзтк с зтИе+вс.
7 3/38+ е./з8 И2сз7з8+ квзИ7+* ез/зв, . е изИзеК
> тз Этз с ь8* Э/+ е/ Э/+ е/зИьк* И2 И/ те1+еис7з* т п+* тезие /с7з з1з-
стИз т?
> Лесз /зИзв з кьтв .: 7. Гьти3тщ!
> Уиз* еиь8ьввьзе?
> < тзт! +з8 8+ еьиз/ьтс.К 7 тз, 1зи т!
> <+ тзи/ з1з,/8К Лзщ/8т Иь ь з7+еь8* Ике7з8 . зИз6 хв7с6 з -
8ьк+ 7И етье+К
> <т* . +, зщ/+К « /з И У1зстИз е+сс7ьи зеьт вьстзИ* т+т з сзс/стИ+*
 «зес7зщ* > зт7в .вс. хетК
жьсзИ-Эе в с7ьщ з/Ив 7.. 7 тзщ с 8зщ Иьтеь* и/ ьс7еьвьс 1 еи т сте -
2 се2 7 8ьК
Лц яц ибр стец Г 1е2 Ур2кещ.
а0
> Гзт* И 3 сь.тв стИз* е/7зст Иь/ .* > с7 в з* еьИ2кз +ье . ъз;*
т 7 7 7 в61ьв зизв +т езстз ез/28 изИзе7з8* > /е+иьи т 7ьи 7 8щ И :зссьь ь*
зкьт щ* Из Ис8 8ье ь8тс.! < щ/2 зь т8 ь,ез8* с 7зтзе28 . /зезИ вс.К
У ь с 8  т* ктз Этз с 8зИт2* ь / в 8 ез1+К »з 8ье взиьь ьИст2щ
з1е !
. * сзи+И3ьс * /звиз е сс8 теьИ в в тьзИ+6 з/Ис7+ ь* 7з* И2е.8ьИ
+ст И3+6 сь+* езИв е+7зщ з з/7е 328 +с 8К
=+/з,ь7 2твьИз Иив./2И вс. И 7..* ст е .с е и / т * с7зв 7з з ьтесз-
И * ь 7 7 12 И к щ 8тьв:
> Гке 12в /с Mт+зИс7ьщ* <ь7зв щ <ь7зв Иьк* т > 8ьввьзе* Лз7езИ-
с7зщ + из зсз1.7К =зтв сиз/. ,+ еьИть* щ з7 т К
> L 12 / в ьи… > . Гьти3тщ з/+8 в ь И в с+88+К
Уизвз/И3 вьз и+/з,ь7 с7 вз 8+* ктз з7 в с 8зиз 8 3 тзщ*
 7зтзе+6 е сскьт2И в жьсзИ-Эе в с7ьщК Этз 12в ез8 иК 8ь зе Иьвьс 7.6К
< зИь з +* 1вь7+6 7 е Иьв зщ* и+/з,ь7* 7зкз* +ст+ьв 12* те 7 ьт+в.-
ь. 1+/т с из стзез2 ь* 7 7 Ис.7 . 7 ьт+в.ь.* /зезиз з1зщ/тс. з1,/з8+К
ртз12 И2и / т Ие8.* 7. изтв зс8зтет 7 8ь з1вь,К жьсзИ-Эе в с7ьщ
зсв в 7в6кз8* зт7е2в Иьтеь+* ь 7 8ь* з/ст Ив2 сИт+ з7* сИе7 вь з
.ек сИзщ сте зщ 8т ввькс7зщ ьиезщК
Лз/ +с 8ь и+/з,ь7 8в 7+в иьте . +в217 К . и8+еьвс. ь* ив./. И з7з*
с7 в:
> =зез3з* . 1е+ 7 8ьК Сщк сК Л+ст еьс+т п+тв.еК
Лц яц ибр стец Г 1е2 Ур2кещ.
аа

7а8 ь первая
Крни нева


Гава 1
Анна

<зиь с7зв ьвь з т вз8+ си+К Аьеь ст+ в з-сзв/ тс7ь > Ис6 ст+6* е с7ь-
/2И . ,вт2 1е2иьК жИ 8с. ез3вз сз Ие8ь из еь/ И «зс7И+* ь тзв 7з те
з 8з,т И2звьт езс 1+ /е+и К жИ 8с. * зв2и /з+8ь8* 1с7зк28ь
Изезс 8ь ь из,/ь8 ъз ьст ь.8;К ътз И2И в? J к8 И2И в?; > т 7 Истек вь из*
Изез3 . с з/зеь8* 7 7 7зиз взИ7 к * ст е 6зизс. ез1ьт с. И стзвь+ ь ъез-
Иььь;К < се + сзз1е ьв Аьеь* ктз из /8з1ьвь ь. ь И2зИ 12вь взИ7ь8 из/з8
И 7 7зщ-тз ьие* с+ть 7зтзезщ з зь8 в; + в вь3 * ктз из 7 /ь/ т+езщ* 7 7 3 и8 т-
зщ 37зщ* евь из/ 7з8+-тз* к ИзИ23ь з +кзщ ье еиьь ст вз И2из/28
ьИстз8+* з1в / И38+ /зст тзкзщ Ив ст 6* ктз12 зпзе8ьт еьив 3ь Аьеь
И «зс7И+К
Аьеь сз8И вс.* ктз е и / т Ис* з з7 8е7з /Изщз к+ИстИз > з18 
ь с 8зИ стИ > з7ь/ вз из ь 83 вз 7 7 св/+т зтст ьИ т сИзь е И К ъ<з зт1езсь8
Этз з7 …; Аьеь ьИв7 ь 7 е8 зтетз ьс 8з > зс8ет+6 езс 1+ /е+и -с7+в -
тзе * зиь13из пезт 3ст / т вт  /К жзвиз еь3взс /з,ь/ т с. ь езс 1*
ь с 8з8+ Аьеь+* з > Из2щ иье+еи ь к в ь7 изсьт в. > з 8зи И21е т Ие8.К
ж Изт Эт +вь * ст /ьзз8 ъжь 8з;! Аьеь з е зс8зтев в * с/в -
2щ кт7зщ е+7зщ и+/з,ь7 К Бзв 3зщ се2щ жз8 и+/з,ь7зИ « свзИ7 з7 вс. с+ез-
И28К Г 8 стес7ьи ь,из Эт , 2в 28ь 1зв 3ь8ь з7 8ь /Иьи вьс в6/ьК Аьеь
Из3в И 3ьез7ьщ з/ъ/ ь зИе+в зт всть2 е Из И 7зеь/зе* иез8з,/2щ иь-
сзИ28ь зтвьИ7 8ь ст т+щ* 16стзИ* извзИ ь ИзИс 1спзе828ь 7+с7 8ь иьс с тзек -
зь8ь ь ьи езИзвз7 8ь е, Изиз 7 е7 с К Уь еь.тз з8ь вь Аьеь+ з1вз87ь
иьсзИ2и зИ.з7* 7+кь 7зтзе2и 7зв.вьс И +ив+ /Изе из 1зв 3зиз изсьт в.К Г т8-
з8 7зеь/зе Аьеь з/Иьи вс. зз+ 6* ьИв7 . ь 7 е8 пз еь7К ЛеИ .* Итзе .*
тет . /Ие … /с ! <з /Иеь Иьсв ез/т2щ И 7зв  8з7К Леь3взс зст+к т с.
 езтьИ* т+/ * и/ св23 вс. е изИзеК
« в 7ьщ квзИ7 И и в т* /зв . 82и з8 иьсз8* Изезсьтв з +в21-
+вс.К
> < с7 ,т вь* 7 7 з ст И 8 стес7+6 Лезь ? > сезсьв АьеьК
Эв217 ьскв с вь 8 в 7зиз квзИ7 * из сз1с/ь7 > 1еьт2щ квзИ7
И зк7 и ь кез8 зз3з8 в тз > и8+еьвс.К
> Лезь* з* т вь… > 1+1ьв зК
> J 6 Ис* > е1ьв Аьеь* > 8 /з щть из 8 стес7+6К
> « стес7 . из .т /е+иь8 с7+в тзез8… 8з6* > зтИтьв квзИ7 И в тзК
> 7 / Из?
> С .ть/с.тзиз из/ К Э, з/ь / т вт!
> <з 7 7 , с7+в т+е2 Лезь ?
> ртз , з/в т * И2ст Иьвь И 7зеь/зеК ж+8 вь* 7тз Из 8т ь ез/стИь7зИ* + из
ьи т… ьвь ьтес+6тс.К
> Г2 с 8ь с7+в тзе ь т 7 сз7зщз з1 Этз8 изИзеьт? Г/ Этз И еИ естИз!
Лц яц ибр стец Г 1е2 Ур2кещ.
ан
> Э* 1езс т* т 7ь8ь Из 8ь зв ,ь К +/ /И т с.? L с 8* 7зи/ Ие+вс.*
тз 3в сИз… т 8! > =+/з,ь7 з7 в И стзез+ /Изе * 7зтзез8 иез8з/ьвзс тз,
8 вз з1вз87зИ с7+в т+е 7 7 8.ть7 тИзекс7зщ 1зе 1 ь с12И3ь8с. /,/ 8К
> ст ть* > ез/зв, в з* > + Лезь зкть ькиз 12вз* тзв 7з /с.тз7 1зв -
3ьи Эс7ьзИК < 7 + Изщ2 з е 1зт в / /ьстИзщ ст т+щ…
> ж * / * и/ , з ? > стзез,ьвс. АьеьК
> J/с К
> 7 > /с ?
> А/ , з? K 8 Изт* И 7з 7зеь/зе К Сзие ьв с * зт/ вь /езИ И Изщ+…
> < /езИ ? > ж , И2/е, 2щ Аьеь 8зи с7е2т Из8+зь.К
> з8+ з +, ! 7 Иси с тзв 7з Лезь +зестИзИ в с изщ т+езщК жз Изщ2
12вз 8+ сзИс8 взизК ж ь те И ьс7+сстИ з1 ,зст … и8* И 8з/К < т+е вь8*
1+е,+ з…
> С сь1з* . Ис з.вК С И 3из е е3ь. зс8зте6 ст т+6К Гсиз изез3из!
Аьеь 3 и+в И 7зеь/зе* з1е тьИ Иь8 ь. /з+8И 6зь Иив./2* 7зтзе28ь
з18.вьс з1 с7+в тзе К У з/.в пз еь7 ь се + +Иь/в + езст7 зсв/щ
/Ие 6 1зв 3+6 /еИ.+6 ст т+6 И звтзе квзИкс7ьи езст К У7е+, . 1вь7ь8
ив 8з8 ь+ез/зИ 2и с7+в т+е* з стз.в И сИз1з/зщ ь зт7е2тзщ з* е7з И2/в.-
.с ,ьИзщ т7 6 /еИ се/ь 1взщ свзт2 иьс К жеИз зтес7 взс > ив+1з7ь ке-
2 тезь2 1зез/ьвь е+7+ ст т+ь ь вьз се И * е сс7 вь Из Ис6 /вь+ вИ2щ 1з7
ь вИз 1/ез* з7е2И вь 8в7ь8ь ез/зв 28ь 3теьи 8ь Ис6 пьи+е+К Аьеь е Иьв
пз е вьз ст т+ьК У * х ! 7 ив+1ь2 ез3взиз* ке еиз/ь8+6 1/+*
зт/в.И3+6 8етИ+6 зт ,ьИзиз* з/.взс * з,ьвз к+ИстИз +те т2К А+ст . т8 . 2в
з7е2И в извзИ+ ь вкь ст т+ь* 1+/тз /еИьщ 7 с7зе1ь* ь зт7е2т . з1 ,зст
12в т 7 1 зьт /с * И извз/з8 +ив+ ие.зиз 7зеь/зе * ктз се/ Аьеь с, взс *
7 7 И т / Из ез3/3ь из/2* 7зи/ 1 зьтзст ,ьИзщ ь 6зщ х2 12в е/8тз8
из зстезщ , взстьК
: е., . 1 т ещ7 пз е. 12стез с/ И в * сИт 8е7* з Аьеь +, зсИзьвс.
с т8зтзщ 7зеь/зе ь с++в пз е И 7 е8 К Л и+зьщ вс 6 зв+8е 7 с7е2в еь-
ив./зст з7е+, 6зиз* тезь2 ь 2в ст т+* 7зтзе . з,ьв И зе/взщ т ь-
стИзсть зкет ьщК Mьз с7+в т+е2 И 8е 6зщ ьие тщ ст вз вьз8 тзщ х2*
7зтзе+6 з +Иь/в ИеИ2 8зиз вт  /… «изИь > ь з +, стз.в И сИз/к тзщ
7з8 т с е7 / 8ь И2сз7ьи з7з > 7 1ьт из +кьтв. езпссзе «/ь7зИ * И з/з8
ь 8зизкьсв2и 7зе+сзИ Гзз-8/ььс7зщ 7 /8ьь Mьие / …
жИ.т / тьвтьщ ст+/т еИзиз 7+ес * з зте Ив.вс. И2зв.т сИз еИз
с 8зстз.тв з ьссв/зИ ьК Лезпссзе* Ие. И из сзсз1зсть* зе+кьв 8+ /з12т
з1е 2 ьт Изщ Из/2* И +зте1вьь 7зтзезщ з Иь/в еькь2 Изь7зИь. 1звь
 3ь-Б7 И теи св и ЛзИзв, .К J и /зк . 1зв И2е , в с И зе ,ьь с+ст -
ИзИ зи* еь8+зстИз 7зв2иК Г с+ст И и ьск в ие.з* ь извзИ7ь 7зстщ* вь32
ие.зИзщ езсвзщ7ь* тевьс /е+и з /е+и еь из/ 1 т 7* ктз зИеизст 7зсть /в в с
зтзвьезИ зщК <киз ь изИзеьт * ктз т 7 . из/ 1 12в зк 8+кьтв зщ > ь зт 1звь*
ь зт те+/зсть /Иь,ьщ* с7еь ь ие+ст И 7зв.иК Бзв Истек в с тзв 7з И теи
/еИ.и з/зиз е щз * сзс/стИзИ И3ьи с св 8ь* И 7зтзе2и ь7зи/ 12И вз ь еь-
 7зИ Этзщ 1звьК Свь.* зе ,2 1зв 6 3ь-Б7 * 12вь / Из ьИст2
И J 1 щ7 в * е7 ЭезИ* з т 8 И /ззвь 7 щ Истек взс е Иьть з1 > з1-
 . 1зв * 7 7 тзи/ скьт взс * И22И И3 .с. зтс+тстИь8 щз/ И кьстщ3щ Из/ изе2и
ек7 е щз К Лезпссзе «/ь7зИ з/зеИ в* ктз ь 1зв 3ь-Б7 тз, з1+свзИвь-
И в с иИ т7зщ 7 7ьи-вь1з иь8ькс7ьи ИзстИ И Из/ ьвь зкИК J / к Аьеь 7в6-
к в с И тз8* ктз12 сз1е т з1е 2 зкИ2 с звщ ь Из/2 ь 7звз/И ь ек7 7 7 ь зе -
Лц яц ибр стец Г 1е2 Ур2кещ.
ач
,2и 1зв 6 /еИ * т 7 ь > з1. тв з > ь сзИе3з /зезИ2и сзс/ьи свК
Л+т8 Этзиз се Иь. езпссзе изтв +ст зИьт /зст тз7 7 7зиз-вь1з ь е/7ьи Эв-
8тзИ ь зв+кьт 7в6к 7 з1ъ.сь6 сте зиз 1звИ ь.К
K 7 ст+/т Аьеь И зщз втз аьчч из/ з7 вс. Ивь7зщ е+сс7зщ е7К У +,
с/в в 1зв 3+6 к ст е 1зт2* 7зи/ И з/ь ь с8+е2и /щ 8+ з /з1ьвзс е-
и т И2сз7ьщ е И2щ 1еи ГзвиьК Лее И ке 8зи+к+6 е7+ > /вьз /вз*
ь ез8зь7ь з/зви+ И2,ь/ вь* з7  1етс. /зст тзкз ез/+К Аьеь* 7зтзезиз 1в -
из/ е. Иззщ пзе8 Ис скьт вь сзв/ т * Исвз е3+кьИ вс. с /зе28ь /И+3-
7 8ь* +св ь се з зтзв7зИ т сз ст е28 ез8зь7з8* з7+еьИ . 8зе3 с7+6 зв+-
7е+7+* з7 * 7з* з13 е 2щ ез8 зтк вьв зт 1еи К Гсиз /И твиь е, вь
 е И2щ 1еи* ь взз /7 ез8 12вз сИз1з/зК Аьеь зст вс. 7зе8* е./з8
с ез8зь7з8* ье/7 з/ И И3ь8 иез87+6 7з8 /+ сИзь8 з2т28 з8ззь7 8К
Kеь 8звз/2 ,зь2 /+8кьИз И2вИ2И вь 3в+и+ с8к7 И Изв,с7+6 ,втзИ т+6
Из/+* /И+37ь сз1е вьс И 7+к7+ зс+* з,ьИвз 1звт . з 7 7ьи-тз 1зизез/с7ьи е-
.и* .Из 1зв И т ,2и* к8 е1.т -з/зсв к К Kзв 7з з/ /И+37 стз.в зсз1-
.7з8* ив./. Из/+К Г з 8тз 12вз е.,з зтк+,/ь* ь* с8зте. тз
ктз зт/в.вз зт з/е+и е сстз.ь 1зв с ,ь* Аьеь зк+ИстИзИ в* ктз Этз в .
ез ст К
Kв2щ ьзИзщ Итез7 с т+кь звзт* зИеизст е7ь ст в звз-
И.з-т+с7взщ* 1е2+вз 8в7ь8* с8 иьИ 6зь8 т+8 /з,/8К Ле И2щ 1еи е св2вс.
И Ис /з,/.* ст в / в7ь8К жИ+37ь 8звк вь* ь / , 7е7ь И ,2 8звз/7ь е-
ст вь И2вИ2И т 7з,+е+ с8к7К
> Эщ* И щ! > 7еь7+в ст еь7 ез8зь7К Ае12 е.И7+вь ктз иеьвз* ез7 3-
в.вьс ь зсв Итзезщ з2т7ь +8зв7вь з7зк тв зК
> Лз Ике естзв 12в* > з/8ьи+в Аьеь+ сьив 2щ е И 7зсзИзезт7* >
изев -тз 3 7 7 /е вьК < 8з,8 те т К ж./. «ьи ьв* > з1е тьвс. з 7 ст е-
3з8+* > с 8ь <637 Стзв.езИ е, тК Л+ст зт* еИ8 1св тз!
> х . ь т 7 Иси/ 1св тз 1е+* > зтИтьв 1зез/ к* > зт К <63 !
< з7вь7 ст е3зиз з1е+в с стз.И3 . зт/в з /И+37 К Аьеь +Иь/в с7зв .-
зьщ Иив./ т82и ив * И8 и есь ь с7зв 7з И 6зьис. е./з7 звзтьст2и Извзс*
И21ьИ3ьис. ь-з/ 7зс27ьК Mьз /И+37ь > 3ьез7зИ тз* с И2сз7ь8ь с7+в 8ь > в .
12вз И т 7е сьИ28* з И 8 12вз ктз-тз И2/в.И3 ь Иси из/ьИ3ьис.
 ез8 ,зьК KеИз,з* зкть с8.тз Иь8 ь* в+7 ИстИз* /з1езт ь изек 7 7-
тз сте з е83ьИ вьс вь /И+37ь* 8изИз с8.. /е+и /е+и К ЛеьИв7 тв -
з* з сз7зщз вьзК
> Лт * ктз вь* т1* /./. «ьи ьв? > сезсьв /И+37 К
Бзез/ к в с7зИз 7ьИ+вК
Лз тз8+* 7 7 стзез,ьвьс /И+37ь ь з/.вь извзИ2 зи8в 2 ие12* Аьеь
з.в* ктз <63 /зв, 12т И+ щК У з3ь1с.К жИ+37 зИе+в с 7 ьзИ 6
е7ь* И.И3ьс еьв ез8 * зст Иьв 1зс+6 ь 8з7е+6 зи+ е7в /ь+К «ь+т
8звк ь.* ь ив+1з7ьщ сьв 2щ извзс > стз.з 8з-сзе з > езсс. з сез8+
т+8 з8+ езстзе+ е7ьК
<зк т8 -т83 7 * И /з8 ть3ь …
С /тстИ 7з82 свзИ ст еьзщ сь з т.,взщ ,с7зщ /зв И+к вь с те иь-
кс7зщ сьвзщ ь к+ИстИз8К Аьеь > с 8 в61ьтв 8+27ь ь взизщ з ст+/кс7ь8 8е7 8
И > 8еК Лз, в+щ* з ИеИ2 св23 в стзв .е7з ьсзвь ъM+кь+37ь;К Ук
3в Эт ие+ст . 8вз/ь. 7 1ссзвкз8+ /з,/вьИз8+ Ике+ 3ьез7зщ е7* 7 еьтьи-
Лц яц ибр стец Г 1е2 Ур2кещ.
ац
3щ ие+ в6/щ ст е 7з8* +с2 з8 те+из6 с ез8* 7 е 8ез8+ 77з8-
 8т+ с7еь+кьи ИсвК х извзс <63ь сс. ь Ив / Гзвизщ:
L вь еь8е . св , *
 7 сз1 7 Ие .* 8+,+ е/ !
Lезст . тзс7 сь Изв з ст Ив.в Аьеь с,ь8 т 7+в 7ьК жИ+37 +8зв7в *
ь7з з+стьИ извзИ+* ь ез8зь7ь ь/ вь /е+,з ъЭпп!;К
> ж * зт… > зе/вз +и82в +вс. сьив 2щ ие1К > <+-7 * <63 *
/ И щ з!
> ж щ зт/зи+т /И7* ь3 т2 7 7зщ* > Ист+ьвс. ст е2щ ез8зь7* > +ст -7 /е+иь
те з6тК > Ав из ззез 1вс+вь* +ст ИьИ3ьс Аьеь К > Гзт т+т ст+/т* тзИ -
еьз 1+/+зьщ /з7тзе… (Аьеь +Иь/в* 7 7 <63 И/ези+в ь з/.в извзИ+К) <+,вь
 с8з,т з7 т * 7 7 И стзвь з6т?
> L ь стзвь2* ь Mьие / * > зе Иьв ст еь7 Аьеь* > ь /з /з7тзе 8
7 7 /з 1 К
> Гс е Из* з тзиз в+к3 > еИ2щ изез/* > с8+тьвс. ез8зь7К > хщ/ 7 к щ*
ст+/т!
<с7зв 7з с7+/ Аьеь е 823в.в* ктз , ст сИзь8 св+к щ28 з+ткь7 8К
7* зтИк . И з8+ ,в ь6 ьсзвьт се +6 Из * 7зтзе . з/из/ьв 12 7 стез-
ь6 Этзиз Ике е7* з 12в 12 зв т 7зщ зтк .зщ тзс7ь* 7 7 ъM+кь+37 ;
<63ь* Аьеь в се /+ N+1ет :
Лс 8з. втьт с 8зв 1з6 тьиз И к с зкзщ…
У в* ив./. /И+37+* ь 8к в* 7 7 ст зИьвзс стез, вьз* иь17 . в / .
пьи+е И2е.8в.в с * 1+/тз И сте8вьь з/ст Иьт с1. Ис6 з/ И+7ь сьК
<ь7зи/ з в з с т 7ь8 Изз/+3Ивь8* езтст+. езтьИ /е8+кщ /еИ-
с7зщ с+/ 1ь2* тзв 7з / Из к И3щ зИзе кьИ т с. 7 стз.з8+ сИт+К
р+ИстИз И/з8з зт7+/ И.И3щс. сьв2 з8зивз 8+ звьт тзе,стИ+6зь8
Ив ст28 еь2Из8 зсв/ь свзИ се /2:
7 т щз сИь/  еьиз/ь с7зещ!
Леь/ь* еь/ь!КК
> Эщ* И вьс * Изезк щс.* тз еь/тс. 1кИзщ з/28 т ! > ееИ в 8звк ь /з-
Изв 2щ 1 с ст е3зизК Ае12 к вь зс3з еИ т Исв * ь ез8 сз3в сз сте,.
И тьиьщ тзкь7 з/ 7е с28ь з1е2И 8ь 7е+тзиз 1еи К »з с7зв 7з 8ь+т > ь 8зк в -
2 ИеИ7ь 12вь /т2 И1ьт2 И /з 7зв .К Ае12 зт зьвь те 2 /в. съ/ твиК
> J/зезИ т * ст+/т! > 7еь7+в 8+ сьив 2щ е * 7 7 / И8+ 7з8з8+К >
Гзт 12 И с И е+ с <637зщ-тз! Леьиз/ь* Иси/ еИ8 1 7зщ7ь* тзв 7з зщ!
Аьеь +в21+вс. ез8зь7 8 ь с++в иеьИь7 И с7зе+в+6 е+7+ /./ь «ьи ьв *
 7 кьИ И3из с1зе /иК
> Kзезь3 с.* /з7тзе? > езИзек в ст еь7К > K1* к 6* И <ь7зв с7з?
> Г <ь7зв с7зК х 8з,т* + И с т 8 ст 7тз 7з82щ? > сезсьв АьеьК
> K1 киз* 7И етье+ ст т ? х св сзИт?
> K 7 8 /вь /И* изктс. з сизИзе+ + изез3ьи в6/щК
> Лзстзщ-7 ! <63 ! > з7вь7+в з +, се2и+И3+6 1еи /И+37+-И+ 6К >
< Из 83 вь ст+/т -тз? 71 И/ 1зв 3 . / +ст .!
Лц яц ибр стец Г 1е2 Ур2кещ.
ая
жИ+37 вьв с з,ь/ з т828* , е7ь8 е+8.8К
> ж . 12 е / … 8з,т* 8 8 киз зсзИт+т тзИ еьз /з7тзе… Kзв 7з с 8ь т*
/./. «ьи ьв* к8 изст.-тз стзИ т * из.щстИ т+К
Аьеь 8зи з/ Иьт И с1 ,в ь з 7з8ьт с. с еьИв7 тв зщ ь 7 7зщ-тз
сте зщ /И+37зщК
> <+ ь ктз ,* > И83 вс. з* > е зсзв2 8 ь 7 к8+* И/ 8звз7 / ив1 /зст -
т? »свь стс6…
> риз т 8* > .Из з1е /зИ в с /И+37 * > свь тзв 7з И 8 з7 ,тс.… +* 8з,з
ь ещть 7+/ К
> Гзт ь сизИзеьвьс * > /зИзв з с7 в ст е3зщ* 7 7 12 тзез.с з7зкьт /взК >
K2* /з7тзе* ,вь тзезь3 с.* тз зсь/ь* з7+еь сз 8зщК =зк+ з сезсьт т1. скт
 +7ьК
> ж И щ з7+еь8… х 7 7 И с щть* <63 ?
> 7 з Этзщ /зези з/зщ/т 7 св+* +Иь/ьт 7е щьщ /з8К Свз Ивь7з* з/ь
зе./з7* вИ . стзез /зви .* е И . 7зезкК 7 т+т се + ке вз,1ь+ се И 1+изез7*
 8 .тьстз7 с е28 7е2в з8К
> Ав. т* /И7ь* <637 с1 з и и в. 3в ! > И/е+и ИьивьИз 7еь7+в з/
ь з+ткь* И2сз7 .* И т8з-7е сз8 в т7 с Ит 8ьК > СизИ еьИ тс.! С8зтеь* <637 *
1+/т т1 зт +е зИс7зиз с27 И2Извзк7 ! 7 ст+/т+* . к щ* /зст тс.!
жИ+37 зИе+в с 7 7 з/ивст+т . ь 12стез з3в И изе+* с7зв . з е 8з73щ
,втзщ ивь ь зив./2И .с К
> ртз И2* 7 7 И 8 ст2/з! > 7еь7+в АьеьК
> риз т 8* ст2/з? А+в.з . з ! 7в т1 встз?
> Лз3вь езк * 7з12вьзь! > ие+1з еь7 в ст еь7 ез8зь7К > Kзв 7з ь 6т сте -
8ьт квзИ7 * ктз?
> J 8 ктз! > изез8 7еьк вь /И+37ь ь сз с8из8 з3вь з /зезиК
Ст еь7* /зИзв з и8+е.с * зтс2 в в /з 8 изе7ь ь 7зез17ь Аьеь К
> Лзк8+ Этз зь? > сезсьв АьеьК > жИ+37 7 7 .-тз зк изез3 .К
> K 7+6 с7зез щ/3 К ж в /з + щ с+/ 1 сз3в с К L Ис6 ьи с8 6 6К
> Г к8 , щ зИвз? L се + 8тьв* ктз + ктз-тз в /зК
> хи * ст+/т* зст зИьв Иив./ тИзщ <63 ! ж ь Ие.8 тзв 7з свз8+  8тьт К
Лз,ьИ3 + ьи* 8з,т* з8з,3 к8* сзИтз8 7 7ь8-тз з в7 ес7зщ к стьК M /з Этз .
+/+8 в т1. 7И етье+ сзсИ т т !
> K 7…
> < тзкьс * Ис з1ъ.с.6 зе./7з8К Ут* Иь3 * <637ь > ИеизИзщ Изви е * стз-
в.е* И.т И /з8 7 щзщ 8 теьК ГзИ в И ие8 с7+6 ь Ае ,/ с7+6* Ие+вс. тз ктз12
 етьщ28* з сз тв 28 ь* 7зкз* з Ис8 зИ28 /в 8 7ззИз/з8К Свз Этз ст ез*
1зи тз* 7+в 7зИ 8зиз* з/7+в кь7зИ ь тзиз 1зв 3 > зв61ьвс. ь8 Л Ив* <637ь
зтК Kзв 7з з е изИзе2 з 7звв7тьИь ьь з3вь > св+кьс т+т 7+в 7 . И е+37 … >
Ст е2щ ез8зь7 и8+еьвс. ь 2итв 7з щ з,7зщК
> Гзсст ь? > сезсьв АьеьК
> <т* т 7* в 1 1 /ьтс7 .К Лз зк 8 И з7 стев.т / 7+ст 8ь з/7 е +вь-
И т … <+* 8,/+ езкь8* е сскьт вьс ь с Л Ивз8К Гкез8* 7 7 сь/вь Л Ив с ,зщ
/ с <637зщ +,ьз8* ИзеИ вьс И ь1+ /Из с ъ и 8ь; ь сз сте 3зщ е+и 6
Л Ив стевьвьК K 7 8зиь езк ь И2втвьК Ж Л ИвзИ * <637ь 8 т * зИ вь-
в с 7 7 ,ьИ .* <637 * тзи/ сзИс8 /Икз7 * Ие67зщ ьи 1езсьв с К <+* 7тз-тз
ь 1 /6и /Иь+в* с7зез И с1. еь3в К
> : И ь7тз И2стевзИ св23 в?
Лц яц ибр стец Г 1е2 Ур2кещ.
аС
> жз8 + ьи* с 8 +Иь/ь3 * 7е 6 св К х ,вь 7тз ь св23 в* т 7 И/ 1з.тс.* Ис.7
з сИзщ 37+еК
> 7 ктз , / в 3?
> < тз8 Ис ь 7зкьвзс К <637ь 8 т с тзщ зе2 Ист т* изИзеьт* 82кьт
тзв 7зК :+7ь-зиь сзИс8 зт.вьс К 7 <637 еь щ 7 7 еь7зИ . > 7+/ /3 с.
зт ез/зщ 8 теь? жз8 изез3ьщ* из.щстИз > Ис з3вз е из8К ртз /И7 з/ -з/ь-
3 7 -тз с/в т? Б тс. 7 7 е21 з1 в/* 1 те кьт* стье т* зизез/з8 8 в28 ез1 Ив.-
тс.К
> х И 7звиз ктз?
> ж Иь3 вь 7 7* > ез8зь7 ие+1з И2е+и вс.* > зИе+взс /вз* ктз Иез/ И /е 7*
з .з8+ /в+ Л Ив ст+7+вьК Этз + с Иси/ > к+т ктз* /з 7з з1зщть*  .-
стИз И в.тК х . 12 ьи* Этьи .2и* з тзиз ивстк* > в6+в ст еь7К > СвзИз8* 12вз
ь7 7зиз Исз8ззстИзИ ь.* е И 7тз ь /з1е2и в6/щ зт сИзиз 7+с7 зт/вьтК K 7 И/
<637 изе/ .* зт 7 ,/зиз Из 8тК Гзт ь сз3в с ,ь /И7 7вьз8* ь т И2Извь.!
> х зк8+ и+в.зщ зИ+т?
> С 8 е сс+/ь* 7звь з.ть ь83 К жИ7 ь с1. зсз1 .* т 7 . ст т 3из
1е т Иси/ 8 ьтК р8 37+е7 7е сьИщ* т8 зизть7ь иьтещ! С 82 ктз ь ст
8 сте з 1 1 8+ /в+ из.т с. кь 6тК х 8звз/зст в .* / 7езИ изе.к .* 7е+-
,ьв с извзИ И зк7+ , е7+6 > ь ез в /И7 * з3в И зв61зИь2К K+т +, Ис*
ктз е/ щ Иьвьс / ствьвьс * И Иещ з1зезт.тс.* е2вз сИз з7 ,+тК х +, 1 1 ё-тз*
 / щ 1зи* т 7 сте 8.т* + е.8з И иез1 из.т 1з Ис.7зщ , взсть! J Иь/7ь ьи* ктз в *
1е+т 7е сзт+ / с8взст * зщ8+* киз т 7 з /2* тз, И/ 8звз/2К Л е -тз*
ктз <637+ з7е+тьв* 7е сьИ 7 7 сз7зв* /+3зщ > 8.* з/7+в кь7 е с7+/е.И2щК < тзв 7з
,ьт с.* / , ь7 7 зт се 8+ еь7е2т изктК Бзвт 6т св* ктз езьие в з <637+
сИз8+ еь.тв6* ктз те з с т8 +т тс.* / Ие6 .! х 1 12 зстеИвьс езстзК
7 ,ьИт /И7 1/ . 7 7 И /+ сИз /зИекьИз се/* /з1езт+ ь 7е сзт+К K п+!
Ст еь7 е сстезьвс. ь зт8звк вс. /е+иь Изезс2* 7зтзе2 з2т вс. 8+ / т
АьеьК Утс2 И ез8зь7+ зв61ьИ3щс. 8+ 8 изе7ь* ст+/т ИИ вьв вкз сИзщ
к8з/ ь 3 и в з з/сзи3щ /зези* з/ь8 .с ьс7зс И2сз7ьщ 1еиК
7 ть з1е2ИзИ Аьеь И23в езстзе звщ* и/ т+с7в2щ сИт 7 т езеИ вс.
с7Из езИ+6 в+ т+к ь з,ьИьв 7е сзИ т28 зтвьИз8 /вь2 в+,ь2 И /зез,2и
7зв.и ь 8з7е+6* сИ,И282т+6 вьстИ+ 8в7ьи* 7зе.И2и* 7 7 7+сть7ь* /+17зИК Бзв 3 .
1в . е7зИ с ие 28* / Из з/7е 328 7+звз8 т.,вз зсв Ие3ь изв8 *
И/зв з/з,ь. 7зтзезиз езт.+взс свзК Бзв 3ь ь12 с И2сз7ь8ь 7е2т28ь 7е2вк-
7 8ь* с7зв 7з ,в2и 7е23 ь 7 82 81 е2 сИь/тв стИзИ вь з 7е7зщ ,ьь
8ст2и из.И* И27е 3 . И сььщ Ит 1зв 3 . в И7 7 8зщ з/7вть /8з
И2.тьв с ь з1зиз зе./7 /з8зИ* / в7з зт е7зИзщ взз /ьК Аьеь се + +Иь-
/в /з8 х2* з тзкз зьс в изК ж Из 7е 32щ* се2щ* 7 7 1зв 3ьстИз ст -
е2и /еИ.2и стезьщ* /з8 т8 8 зсьв св/2 изез3щ из.щс7зщ е+7ьК :2
 вькь7ь е 8* ез* с п т ьщ* 7е2в з с 7е7зщ /Ие 6* зт7е2И 6зщс. е.8з
И сь* И /вь+6 7е2т+6 и ве6 И/зв /Изе * > зиь13ьщ зт х2 стезьв изез3з
ь 7е сьИзК <з изт. с из с8еть ез3вз т 7 8зиз вт* 7е23 +, з/ в с * Изезт
з7еьИьвьс * ь 1зе , вз1ьвс. взиз еьи 28ь св+к щ28ь 7+с7 8ь /зсз7 ь ,е/щК
Аьеь зс7е1 ие.2 с зиь* зст+к вс. ь тзтк с , +св23 в 12сте2щ тззтз7 1зс2и
зиК Лз тз8+* 7 7 3ьез7з е с и+в с /Ие ь 7 7 езсь.вз ие+стз вьз /И+37ь* Аьеь
з.в* ктз .Иьвс. ,в 28 изст8* ь т+т , з1з в с1 з8зк щ 7 7 с+8тК
> Kзв 7з-тзв 7з +св еь1е т с.* > сви7 /2и .с * с7 в х ь зт7е2в /Ие
И /зИзв з 1зв 3+6 изеь+* с 3ьез7зщ /еИ.зщ 7езИ т 6 И 1вь,8 +ив+* с кьст28
7е 328 стзвз8 ь в И7 8ьК
Лц яц ибр стец Г 1е2 Ур2кещ.
ад
Гс6 е И+6 ст+ 7вьИ вь в 7 т2 ь ъУ7з :УСKх; ь иьтв 7 т2 Ае ,/ с7зщ
Изщ2: с+езИ2 7е сз е8щ2* 8зи+кь е 1зкь с зиез828ь 8звзт 8ь* тзвстз+2 1+е-
,+ь Из пе 7 и ь 1вст.зьи ьвь/е и* 7+в 7ь* з2К
> Kьиз + с т+т* > 7 7 12 ьИь..с * с7 в /И+37 К
> 7 зк изез3з* 8 И/ ь8 т с. /з! > с7 в Аьеь* ст И. с е3ьтв 28
Иь/з8 к8з/  в И7+К
> Лзщ/8т* з7 ,+* и/ ктз* > з-е,8+ сткьИз ь иез87з зИ в х К
Уь И23вь И /ь сь* и/ Аьеь ,/ в 1зв 3зщ* /зИеи+ зв2щ ивь.2щ е+7з-
8зщь7К
> С6/ Изт* > х зт7е2в е 1+и3+6 /Ие И езстзе+6 7+и6 с е+сс7зщ к7зщК >
« 8 /с з8з тс.* . > вИз* И кзщ 7з8 т7К
Аьеь се + зк+ИстИзИ в т.,в2щ  и з8зь.* И 7зтзез8 из/ьтс. /звиз
 Ист 6зьщ 1зв зщК У 3в И 7+и6 ь з7взьвс. з ст езщ* сте 3з 1в/зщ
ь и+/зщ ,зь* /Иь,з еьсвзьИ3щс. 7 ие+/ з/+37 з7е2тзщ сте28 взс-
7+т28 з/.вз8 зствьК » е.,2 +82 ив * т 7ь ,* 7 7 + х2* зс8зтевь
Аьеь Иь8 тв з ь с+езИз* зстз тв.К
…Сз с7еьз8 е с7е2в с /Ие сьзщ Аьеь * ь зв+т82щ 7зеь/зе зсИтьвс.К
7 ст+/ьь И23вь т /ИзК С7+в тзе И в тз ез1зе8зт в:
> Азст з /с К Сзе т! J кьт* изез3 !
> ЛезИ вьИ щт! > е7з зтИтьв 8+ Аьеь* е /зс /зИ 2щ ь з8изщ* ь сз1стИ-
зщ с/е, зст 6К
Kзт* .Иьтв з ез7еьк И ктз-тз з1 ьтввьитзсть ь Изсьт ьь* с7е2вс.К < е+-
3ьв с стезщ . Изсз8ь ьщК Аьеь 12стез И23в ь 8е кзиз 7зеь/зе * е3ьИ
Из ктз 12 тз ь ст вз щть /в. ст т+ь х2 /зстзщз еьст ьзК Аьеь е/ст Иьв
с1 сИз6 з сзИс8 +ст+6 7з8 т+* с зиз/зщ 7зщ7зщ ь 1зи т28 с7 е1з8* с зиез8-
зщ ст т+щ з/ с 82щ зтзвз7* ь / , е Исвьвс.К жз еь8 *  кзиз 8+ И ьсть-
т+т* зст И взс з 8зиз Ие8ьК Аьеь ез3в /Изез8 7 ст /ьз+ ъжь 8з;* з1зи+в
из ь И23в 1+в И е Mьие /с7зиз 3зссК J/с * щ/. з1сзи3+6 с7 8щ7+* з св ь*
ь78 теИз,ь82щ* +сс. сзИ 7 /.8 / в7зщ 8звз/зсть…
ЭстезьИ3ьс И /з8 х2* з .вс. ьссв/зИ ь.8ь* зв.. ие8тькс7ь
с7в.7ь Из/зщ ь 8вщ ь тз тв з + 7зИ2И . ьи И 1зв 3ь зктзИ2 .зь7ьК
Уст И взс Ие8. ь /в. тзезвьИ2и з/ьз7ьи ези+вз7 И/зв И2сз7зиз 1еи
Гзвиь* ь 7з-7 7+6 8+,с7+6 з8зз х з /з8+К Лз7зсьИ3ьс. Изезт И2е.8ьвьс *
ст+ь /из 7е2в 1ввь сИ,ь8 /еИз8 зИ2и /зсз7* езт7 И3 . / 7+ищ
ь / сзИ вз8 7е23 те 8зив И2/е, т зсь /з,/ьК
У/ ,/2 зк 6 Аьеь 12в е 1+, .с28 3+8з8К Сезсзз7 з з/+8 в*
 взиз вь с 1зв зщ* ь еьсв+3 вс.К
J тез в /Ие * /И 8+,с7ьи извзс тьиз 1зе8зт вь +иез2* е1ьИ . /е+и /е+и К
СзИ 8звк вьИ . 1зе 1 * ь Аьеь +св23 в /2и 6зьщс. иИ2щ 3зт х2:
> Эщ/ь* изк+… Ие … « т +св23ьт* изт 8+к !
> ртз тИз. 8 т > к+е1 7 с ив 8ь! > 1+1ьв езкьтз и+с И2щ извзсК > Б+/т 7з1-
ьт с.…
> Лзв +3 с.* ктз 8 т 1зв .* +и т2* з/в6и ! Ущ!
жИе И 7з8 т+37+ х2 е с7е2в с ь ивз+в с К У/ь ь еь3в И +/ вьвс.*
 ивз тззк с зи 8ьК Аьеь стз.в И е3ьтв зсть* изеИ3ьс .езст28 ,в ь8
/ т 1зщ из/..8 ь 1з.с И83 т с. И ьИст2 8+ зтз3ь.К <з 7зи/ з к в
е 823в.т з т.,7зщ те и/ьь х2* из И83 тв стИз з7 взс 8+ зст2/28К
Лц яц ибр стец Г 1е2 Ур2кещ.
а8
У в, в 1 с * , в. з тз8* ктз* с8зте. сИзщ езст ь 1зв 3+6 сьв+* з Ис , вь3
з2т2щ 8 в кь37 К 7 т 7 изтвзс 8+ 12т с+езИ28 ь 1зез/ т28 Иез/ ез8зь7 К
Kзи/ з 12в 12 +Ие* ктз +ст+ьт /И+37+ взщ с+/ 1К
Аьеь с+в вь3 з/ +тез ь з/.вс.* 7зи/ сзв +, И2сз7з стз.вз / 7+ст 8ь
И2е+17ь* зкть Ивзт+6 з/из/ьИ3щ з/ из з7 К х еьсв 8+ з12к2щ Ите 7:
извз/зиз 8звз7 * .ь* ив1 К У ь7з зИ. в с в т7з8 ь из/ьв * з+стьИ еь7е2т2
есь 8ь ив К Гив./* 1ез32щ +7е /7зщ* ь е/И3ьс. з7ь х2 з7 вь Аьеь+*
ктз 8+к т ст2/К <т* х зт6/ зиз/ьв ск ствьИ+6 Изв61в+6* ь Аьеь
е3ьв 7 7-тз /щстИзИ т К
Гс / * з1из/. зке/2 зв.* 7звз/2 ь ез/ь7ь* з /+8 в* 7 7 И2Извьт х+
ь ,стз7зщ 7 1 в2К в6к 7 е3ь6 Изезс 7в6к вс. И 1звь 8 теь > х
 8зив е сст т с. с е вьзИ зщ ь еь 7 7ьи +свзИь.иК Г.т с сз1зщ И Mьие /
х+ с 1зв зщ 8 те 6 12вз з/ сьв+ з/ьз7з8+ ст+/т+К
J кьт* е,/ Исиз /з 12вз ьвь +стезьт 8 т х2 И изез3+6 1зв ь+* ьвь…
И2вкьт К 7 т+т* Изз1зИв.. И 8.ть Ис* ктз 12вз 8+ ьИстз з вкьь сьиькс7ьи
 е вькщ* Аьеь Исз8ьв 7зи/ езие8И3ьщ Ис Mьие / з2т езпссзе
хстИ т+езИ К Г2/ 6зьщс. Иез тзвзи* к в ь7 еИзщ 7вьь7ь Гзз-8/ьь-
с7зщ 7 /8ьь* езИ зщ ст+/т 8ь ъж тзИ28 /з8; с7звь +сте 3 6з ьс7 -
вк2и еИ28ь зИе,/ь.8ь 1зв 2и* еь.в еьИ+6 зт7+/ -тз ь езИььь
,зь+* зе ,+6 сьиькс7ь8 е вькз8 зсв И зщ с8еть е17 К 7 е 
т 7ь8 , е вькз8* 7 7 8 т х2* тз ст з 8зив св23 т * Иь/т * з 12в И сзстз-
.ьь изИзеьт ь /Иьи т с.К J 8ьт2щ хстИ т+езИ зст И вс. /в. тзщ ,зь2 зсв/-
щ /,/зщ > Ис +сьвь. вкьИ3ьи Ие кщ 12вь 1е+в т т28ьК
хстИ т+езИ в+6 /в6 /+8 в* 8ез Истек .с с 1зв зщ* з7 еь-
3в 7 с8вз8+ ь зеьиь в з8+ е3ь6К
Лзсв /звизиз ь е.,зиз з,ь/ ь. 1зв . 12в ьИз * ктз сиз/. еь-
8т ъс 8;К Лз8з . И зт/в +6 в т+* И 7есвз* е.8з езтьИ /Иеь* е вьзИ .
,зь 12в И с1. зт Извь.К хссьстт2 езпссзе з1ъ.Иьвь щ* ктз12 з ,/ в *
с8зте. Изт Эт+ /Ие * ъсщк с с6/ Изщ/т; с 8; хстИ т+езИ ь* 7зкз* 1 Ис.7зиз
сз8ь.* И2вкьт К Лез3вз ктИет к с * звк с * з,ь/ ь ст зИьвзс Ис е.-
, ь тз8ьтв К < 7з с 3+8з8 е с и+в с /Ие * ь хстИ т+езИ* иез8 /зиз
езст * 7 И3ьщс. з 1зв 3 И сИз8 1вз8 и в т ь 1взщ 3 зк7 ке2и с езс-
/ 6 7+/е.и* с зиез828ь изе.зь8ь ив 8ь 7е сьИз8 зевьз8 вь* ИзеИ вс. И 7з8 т+*
12стез з/з3в 7 ,зь ь сте 328 извзсз8 7еьк в: ъГст т !;
Бзв . Ист в * с/в в 3 и* + в … з е вьк е7е тьвс.К K 7 вьие /с7ьщ
езпссзе сзИе3ьв 8изИз ьсвь и+, 1ь1вщс7зиз езез7 К У ьсзв зИ в
т+ , иьи тс7+6 сьв+ сьиь7ь* зкть евьиьз+6 Ие+ И к+/зК
 7 12 с/в т ктз-тз з/з1з И зтз3ьь 8 теь х2 > И/ сьиькс7ь е -
вькь 8зи+т 12т И2вк2 ь8з т 7ь8 сьв щ3ь8 еИ28 зте.сь8К <з 7 7 ст -
Иьт ,зь+* +, с7зв 7з вт ,ьИ+з+6 И 12сиз/з8 зтк .ьь* еь/ Ив+6 з
те и/ьщ /зкеь* зь8 т 7зтзе+6 з 8зив * > 7 7 ст Иьт зИеьт И 8 в -
кь37+-ст+/т * изт. 12 ь еьи И3из ь т 7зиз ъ+кзиз; изез/ ? <т* сзсз1 хстИ -
т+езИ из/ьтс.* ктз , з* Аьеь* 8з,т еь/+8 т ?КК
Лез3вз /И /.* ь Аьеь (з те ст е вс. с+т се +* в, в И т8зт*
к+т7з Исв+3ьИ .с И зк+6 ть3ь+) ИзИ Ис7зкьв зт ИзезИс7зщ Изь с /Ие 6 сз /Изе К
< стзщкьИз 2т вьс зтз/Иь+т /еИ.+6 з7зв/+К Аьеь И2с7зкьв И сь И тзт 8з8т*
7зи/ /Ие е с и+в с ь .с . т Изь7в зези + Ииз/ И 7з8 т+ х2К
> Стзщ* стев6! > тьиз ь сз7зщз* с, И +12* с7 в АьеьК
> <з-з* т2 киз? > 1зе8зт в пьи+е * з свьИз И2т.+И Ие/ 36К
Лц яц ибр стец Г 1е2 Ур2кещ.
аь
> Л3в* +1 6! > е.И7+в Аьеь* з/ь8 . , т2щ И е+7 7звк т2щ 3еьК
K8 . пьи+е зез8т 6 1езсьв с И т8зт+ /Изе * 7тз-тз + в* зи+вК
х И23в ь сИзщ 7з8 т2 с ,,зщ ськ7зщ* +Иь/в Аьеь : з /ез,
зт Из1+,/ь.* з 7е7з ье в /Ие К J /И-теь с7+/2 сИт Аьеь езкв т 7+6
1в из/ езст И ИстеИз,з8 ь Изсиьзз8 Иив./* ктз ь Ие.8 зк+ИстИзИ в с1.
иез8К
> С сь1з* ез/зщ* > иез87з с7 в х К Аьеь ез1зе8зт в ктз-тзК
> < /з зив./т 8 8+* > ез/зв, в /И+37 * ,стз8 е/в и . Аьеь+ св/зИ т
 щК
Уь Из3вь И 7+и6* зсИз+6 7езизтзщ в 8 /7зщ > + 1зв зщ зиз изев Ис6
зк * > ь се + , Истетьвьс с 3ьез7з е с7е2т28ь ив 8ь е вьзИ зщК Б+свзИз*
з в Ис > еь Иь/ Из3/3ьи Иьст И Иив./ с8ьв с тзе,стИз8К х
ст в зе Ив.т з/+37ь* 3к ктз-тз 8 теьК Аьеь зк+ИстИзИ в с1. вь3ь8* з7вз-
ьвс.* з.в* ктз с/в в Этз 7 7-тз ив+з* з-изез/с7з8+* ь* с8+тьИ3ьс * И23вК Г .
/зи /7 * з И.т .* /И -/И 8к 6з .с.* еь3в 8+ +8 еь Иь/ ив 8 теь
х2К У ьскв * зпзе8ьв с * 7зи/ з в, в зствь ь ив./в И/2 И Иеи-
ьи ст7в237 и 8 в 7ьи з7зК
Ге2 И 8зи+зстИз из* Аьеь * Ие2 И ьсвь 12вз + 8 теь х2К <з /е+-
и .* 8зи+к . Э8зь. 8зив * з, в+щ* езьИсть з1из/ь8з зте.сь > сьв ИьстьК
< Иьсть 7 т8* 7тз +1ьв 8+, * т 7 +, сз ьс7 вкьв сз1стИ+6 ,ь ь те
з ь/И вс. / 8звз/зст 6 ь кьстзтзщ /зкеьК ж * Этз 12в е в . /,/ ! 7 /ь-
стИ . з2т7 ьвкь. /зв, 12т з1ст Ив сз Исщ Из8з,зщ тз тв зст 6!
Г2/ вс. се 7ьщ / К Аьеь 3 и в И/зв И2сз7зиз 1еи Гзвиь* е Ив..с
И / в 66 /еИ6 > зсв/66* 7зтзе+6 8+ зст И взс з1св/зИ т е Из8 1еи+К
Гте +2вз 3вств зсИ 6зь8 зИсз8* 3ьез7ь8ь е вьИ 8ь 7вз. из 8тв к -
т2 Иеи+37ьК < +св Аьеь зтзщть с звИест2 зт св * 7 7 Ие/ь из* /зези*
ь 7+стзИ 1езИ7 з1е2И Изь7вь /И 8+,с7ь пьи+е2К Се/ Аьеь 1ьвзс > з/-
из/ьв 8з8т е св т2 зкз иезщстИзК KИе/з е3ьИ +ст+ т * з тзезвьИз
еь1вььвс. 7 з,ь/ И3ь8* с++в е+7+ И е И2щ 7 е8 ь зст зИьвс.К Лз сИтв28 7+/-
е.8* еь7е2т28 к8-тз 7 е 7+вИзщ 7+1 7зщ* Аьеь зе/вьв з1зв стьтв. х2* /щ-
стИьтв з 7е сьИзиз квзИ7 с ив28 Иив./з8 И2+7в2и изв+12и ив К же+изщ* зь,
езстз8 ь звзт* с зе7ь8ь 8/И, ь8ь ив 7 8ь* И2/в.вс. ьк8* 7ез8 з/,/2 >
ь/, 7 ь зтвькзиз 3Иьзт * /тзиз  е./+6 е+1 37+* ь т 7ьи , и вьп* е И-
в2и И с зиь* в+к3 7зтзе2и зсьв ь к в ь7 Гзз-8/ььс7зщ 7 /8ььК
У1 еь.тв. 8/вьвь* з18.И3ьс 12сте28ь пе 8ь* е ссв23 28ь Аьеь-
28К Уь* зте2И .с * с8зтевь из с++т+6 И 7 е8 е И+6 е+7+* ь т+т Аьеь
сзз1е ьвК »из Ие иь +Ие2 И тз8* ктз + из ст зе+,ьК Г с 8з8 /в* Из . пзе8
Аьеь ь из з.т2 .ть.* Иез.тз* /в вь из и /зк28* св/зИ тв з* ь з с-
28 /в. /з1е2и в6/щК Ст+/т > Иез/ Из2щ* /з7тзе > из/ьт з /еИ.8*
ьзт 7звз/2 ь ез/ь7ь… У е3ьтв з 3 и+в Ие/* с/в И ,ст* 7 7 12 с8т 6зьщ
с /зезиьК У1 е. зизтз зтз3вь з1зкь+* ь Аьеь ез3в 8ь8з* св/. +изв7з8
ив  Ие и 8ьК
> Эщ т2* ст+/т* вь 7е сз е8* вь 7тз з! > з7вь7+в из 7+/е.И2щ 7е с ИК
Аьеь зст зИьвс.К
> K2 Изт ктз* > с /в 28 8ьезв61ь8 ь +иеззщ ез/зв, в е * > И 3ь /в
 83 щс. ь с /И7зщ ив./ь сивстьс К жвз тИз к+,з* езиз,* / 7 7зк щ из ь >
щ/ ! х тз…
> х тз? > Аьеь Иив.+в 8+ е.8з И вьз* к+ИстИ+. 1зИ+6 вз1+* Изь7 6з+6
+ /з1езиз квзИ7 * 7зи/ з ст в7ьИ тс. с т8зщ сьвзщ в6/с7зиз ИестИ К
Лц яц ибр стец Г 1е2 Ур2кещ.
н0
> Ут/в 8 з-сИзщс7ь* > зс7 вьвс. еь8ьст2щ И 1зи тзщ з/,/* > т 7 ктз И Этз8
из/+ еь/тс.* з, в+щ* к+,ь8ь /И7 8ь 1и т !
> Лзсв/ т1 свзИз* > е1ьв 7+/е.3* > т 7 > .щ с1.К < с т+т 8зиз*
/ зк7ь т82 ст+ 6т > з8з,т ь ъ и ; тИзщК
Аьеь с3 з3в з /зези* е /+82И . / ИстекщК ж , свь 12 + из
12в ъ и ;* тз Ис е Из И в61з8 8ст* в6128 7+стз8* + 7звз/ ьвь /зези из
8зив з/7 е +вьт вьи . с / * зив+3ьт к8 з вз ь свь +1ьт * тз зт/в т т 7*
ктз езз щ Ис в 2 с сь. х2 ь с7зезиз ИзИе зь. 7 .ть.8К Аьеь к+ИстИзИ в*
ктз з8зз х с/в в с 1вь, щ3щ в 6 из с+зстИзИ ь.* ь з 8зи ь з/ 7 7ь8ь
+иез 8ь зт7 т с. зт К У/ 7з 12вз 12 +8з зт/ И т с1 зткт И .Изщ з с-
зстьК
Аьеь И е 823вьь зтз3в +, /И Иест2 зт св * 7 7 И/е+и зИе+в ь 3 и в
з1е тзК < 1 те+/ е 2с7 в з Из, 7 8зиьи св с7ьи 7з8сз8зв И* +ие68зиз* з -
1зкзиз е.* +се/з з/3ьИ И3из ст е+6 с/в7+К Л е з/з1еьтв з И2св+-
3 в Аьеь * сИе+в ьи е7+* т.+вс.* св6+в з/ зиьК
> M3 И сИз /вз* > ез/ьв 7з8сз8зв* > вь зв61ьв с <637 -тз? Безс
Этз* 7 7 /е+и изИзе6К С 8 ИьзИ т * с+т в с с 1 /ьтс7ь8 Эв8тз8 з И /И / т
/И.тз8 > т+/ щ ь /зези ! х т1 киз 1 37зщ еьс7зИ т К
<зт7 изекь езИ+к в И зтИт е.* ь Аьеь* ст И3ьщ зсв/ь /ь з12-
к щз к+т7ь8* з.вК У еь/Иь+вс. 1вь, 7 7з8сз8зв + ь иез87з ст в И27в /2И т
8+ сз1стИ2 82свь з1 з18 +тзщ /И+37К
> 7 ,вь т2 в61ьв* > И з с7 в Аьеь* > т 7 тИз /вз Изезтьт 8зе/+*
1+/тз т2 сИ.тз3 7 7зщ* з8зк з-се з8+К Г2еИ т зтс6/ /з* зт/ И т
 е сте ьК Уь ив+8ьвьс * т2* 7 7 с+7ь с2* с8зтев / е /зИ вс.К
> <+ Этз т2  ви щ* звик! > звьвс. е К
> 7 ькиз звик! Лз/+8 3 * т 7 с 8 зщ83 … Kзв 7з /+8 щ с7зеК
> ж 7 . е И езтьИ… Kзв 7з к8 . вь 82 з8зк 8з,8? Уие + т1 И2ст Иьт >
е И 8з,з? Kез с* ь т 7-тз с 8ь Иси/ з/ +иеззщК
> < з тз8 .! : 2ие т /з з/з е/ст ИвьК <+,2 /И ъ и ; / квзИ7
 /,2щ* зст е3 с с тз1зщ… > 7 Аьеь езт.+в 7з8сз8зв + сИз6 8ьт+6
8 изе7+* з1ъ.с..* к8 те1+6тс. Эть сте 2 еьизтзИвь.К
Л е * св+3 .* +в21 вс. Ис 3ье* з7 2И . 7е+2 езИ2 +12К
> <+ извзИ ! > ивз+в з з вк+ Аьеь К > Гь3 * / ез8 И с т 8 +к т* з/И 6т
/ 7зе8.тК Kзиз стзьт… хщ/ * з3вь! > з8сз8зв зИсьв с/в7+ иИз/ * 77+е тз
+1е в 3ьв . ь е837ь* з/з.с вс.К
Уь 3 и вь И /е+изщ 7з св * и/ И 7езизтзщ ь17 ,ьв 12И3ьщ 7е сз е8*
кв етьь А ИеьвзИ* 1в/2щ ь и+/зщ* з Изв зе ИьИ3ьщс. зт сьв зщ 1звьК
< ск ст * з з7 вс. /з8 ь з1е /зИ вс.* +Иь/И зстьтв Из+6 пзе8+К
Аьеь Итзеькз ьвз,ьв сИзщ в К А ИеьвзИ с к в и8+еьвс.* Изе , .* з зтз8
е св2вс. И +с837* т 7 , 7 7 ь 7з8сз8звК Kзв 7з +с837 из 12в /з1езщ* з1-
з И3щ ькиз изез3из сьв ь7 8 ь с7е2т28 1 /ьт 8К У е се Иьв ,ь/7зИ т2 +с2
ь* сзз+еьИ зсте2 ив * зИе+вс. 7 7з8сз8зв +:
> Г2из/ьт* еь,ьщ-тз* 7И … 7 7 И с з 1 т637?КК
> < /з* 8звз/ з!
> 7 тз* Г 637 -тз 7ек т1. з7 вс.* / ь с87 вьстщ!
> < тз з ь +к2щК
> M+7 Иь3 * ?/ 7 ! 7 з ез, Иь/з* Ие т 8зи3 К звь ,вь 12 / из/ьв
с 8 хзщ* с7зещ 12 сзз1е ьв* ктз /в т К х т+т* Иь3 * зсв!
Лц яц ибр стец Г 1е2 Ур2кещ.
на
> M /з* /./. х/ещ* 1+/т +,К Лзе3ьвь И/ К J кьт* 7И сизИ еьИ тс. с <63-
7зщ* Ите 82 7 ь8 т+/ .Ив.8с.К
> K 7-тз т 7* > И/е+и 7зв1 вс. А ИеьвзИ* > 7 7 И/е+и ст е+и итс.?
> Эи т2! > Изьв ?/зеК > Kзи/ Иси с+/.тК Ущ* з/+8 вь!
> < Иси > 8.* > е3ьтв з Изе ьв Аьеь* > е сьс7+ / 8К Сщк с ьс т ?
> M /з +,* т 8 +Иь/ь8К С к в /взК УтИт зтз8К
> <+* с сь1з И 8* е.8з /з 8вь* > з1викз И/зи+в АьеьК > Лзв+кьтс. ьвь т*
Иь/з 1+/т* з8зз ь /е+,1+ 7в .6с К
> риз т 8* т1 с 8з8+ с сь1з* ктз /з+8ьвК =зт.… з/зеИ 6* сИз6 7зе2ст
ь83 * > +ст Иьвс. И/е+и А ИеьвзИ з7е сИ3из Аьеь К > ж ькиз* ктз т+т взизиз!
Этзт* > з7 в 12И3ьщ сзв/ т 7з8сз8зв * > И сктК <637+ з зте.вК
> ж +, з 8 ИзИс* > зе И/2И вс. е * > ктз * х+* те !
Аьеь 8/вз 3в 7 /з8+* з1/+82И . е/стз.зьщ е изИзе с хзщК < /з 12вз*
ктз12 з зст е в с Исз8ьт з1вьк ти* 7тз +1ьИ в зт * ь сзив сьв с ст т /щ-
стИ+6зь8 вьз8 8 в 7зщ ьсьезИ7ь* /+8 зщ Аьеь28К =з/+ взиькс7ьи 7в6-
кьщ 83 вз ктз-тз /зс /з* е +И3 из еь зсв/ьи свзИ и 7з8сз8зв : ъ< ктз
* х+* те !; Г Этьи свзИ и 7в6к взс Ис /е8+к ъ/зстзьстИз; з1зщ/зиз
8+,кь2* изе 7ьщ ь взщ зт7 зт тзщ* 7зтзе . +, зс8в еь /в, т /е+из8+* 8+К
7 свь Этзт 12в 7 тз8+ , .И . сИзвзк ? : И е И ?/зе?КК
»/И х з.в /+8 з Аьеь28* 7 7 сте 3з Извь зиИ тьвз К Г.И-
3ьс в /з.8ь Иьс7ь ьИкз /Иькс7ь8 ,стз8* з т ьИ /2и ь св+3 в ст+/т
ь /звиз ст е в с Исз8ьт вьз +1ьщ зт К У с+8в тзкз зьс т ьи > еь т+с7вз8
сИт .тьвьщ7ь из/.ь ИзеИ вьс с ивз1+к28ь п+е ,7 8ь* з/т2 И зз3+6
Из+6 пзе8+К У/ 7з Этз 12вз 7 в+к38+ ь зИзв.вз з1зщтьс 1 иеь8 * /в. 7зтзезиз
 12вз ь7 7ьи еьсзсз1вьщ ь ь7 7зиз +8ь.К Аьеь е3ьв* ктз з/ь8 ь ъ1 /ь-
тзИ; 1+/т с 8* Итзе28 > А ИеьвзИК еьк т еь/тс. А ИеьвзИ+* т 7 7 7 1зв . +, в
извзс сИзиз ,ьв К <ьк8* / , 8взк 6* в . 12вз еьс7зИ т К Аьеь с/в в зИ2
 зе2 /Ие.и ь з7 и* 7 7ь ь вз3 /ь з/ сьв+ свз8 т К <к .з Итзе,ь ъеь-
.твщ; х2 8зивз 12 ьсзетьт /взК зи/ Ис 12вз з/изтзИвз* Аьеь28 зИв /в
сте 3 . теИзи К
У зкть с в зк ь Ис / 8зи щть з7з.* з7 зте Иьвс. А Иеь-
взИ28 ь ?/зез8К з8сз8зв сзив 3 вс. / т сИзщ ъ и ;* з вь3 с +свзИь8* ктз с 8
1+/т з1вьзстьК Аьеь +Иь/в 12И3из 7е сз е8щ /зв . е зв28К Э ?/зе
тз, изевь +3ь* 7 7 + з1е+и зизК
> K2 зс8зтеь* > з1е тьвс. А ИеьвзИ 7 Аьеь+* з7 2И . зв/с.т7 ьс7зИе7 -
2и и 2и теззИ* > Этз . ст е вс. +вь И2+т К 7 . сз1 7 т 7 еь/+8 в > с -
,з с8ет * ьк8 И2т зь3 !
> =зез3з еь/+8 з: 1 +вь Ие и зст тс.* > +в21+вс. АьеьК
> K1 изез3з* > 1+е7+в А ИеьвзИ* > /в. 8. / /в. из тез2 /зез, звзт …
> х т2 ьв ь7з8 иьв + се, звзИь+* > зсзИтзИ в АьеьК
> Kзи/ 7 7 стев.т ? Уи8 3 е ит ь 1 е 1 !
> 7 кет с ь8! »з сте 3 1+/тК Kзв 7з /е,ь з/ в 3 зт ив …
> 7 тз! жвз с7 2И 3 … Изт Эть* 7зтзе2 ьсзек2* зщ/+т те К жИ+и иИ тьт?
> Лз, в+щ* /з теь… Лз8ь: сеИ т2 стев.3 ИИеи еь Ииз/* зтз8 . И х+*
т 8 т2 вь3 И 8 т !
> р+/з Ис Этз! <+ в /з* с7 з > с/в з! Сщк с зщ/8К
< к вз т8т * 7зи/ х ст в сз1ье т стзв е/ зств 6 8 теь* езкз
 з/ьИ3ьс К Уь Иси/ вь И8ст > х еь/Иьи в стзв* +с ,ьИ в 1зв +6 ь 7зе-
8ьв * зтз8 в с 8 * ь 8 т св/ьв щ теИз,з* в с7зИз ь , взстзК Сиз/.
Лц яц ибр стец Г 1е2 Ур2кещ.
нн
/И+37 с те+/з8 с7е2И в зт 8 теь 7звзтьИ3+6 еИ+6 /ез, К Лз7зе8ьИ 1зв +6*
з св стзв ь ест Иьв 8 в 7+6 в 8+ / в ьщ 7з стзв К Этз 12в сьи-
 вК С иезизтз8 е с и+в с зт1ез3 . с зиз8 Аьеь /Ие К 7е2и . и+с+6 8 те-
зь+* И 7+и6 ИзеИ вьс /Из 1 /ьтзИ И е ссти+т2и иь8 сте7 и* с ь7з ивз1+к-
28ь п+е ,7 8ь ь ъ и 8ь; И е+7 иК С Изв8 Ис7зкьв * зез7ь+И ст+в* х К =вст+в
И2стев* звьИ ь1+ иез8з8 ь 7ьсвзщ Из 6 1/28зиз зези К Nьез7з зт7е2И езт*
с И2в 6зь8ь ь зе1ьт ив 8ь* 8 т х2 +ст Иьв с А ИеьвзИ * 7зтзе2щ Иь, в*
7 7 зт стеь8зщ вз12:
> хи * з в с ! Kзи/ /з1ьвь Л ИвзИ+ с+7+* те еь3в зе ! Ст7 (Этз
7 Аьеь+)* стевь зтез/ * . с щ е се Ив6с ! > Изьв А ИеьвзИ* еьвьИ .с
И езсь+ 1зв зщК
<з з * 1в . 7 7 8в* с8зтев из* св/ьв 8т+И3щс. 7 з7+ /зке 6К
Аези+в Итзезщ И2стев* ь х зИ вьв с з/ в И7+К А ИеьвзИ ь Аьеь .езстз еИвьК
Б2И3ьщ сзв/ т +, еьвьвс. И 1зв +6* 7 7 езьз3вз тз* киз /з1ьИ вс. АьеьК J 12И
з1з Ис8 сИт* 7ез8 сИзиз стевзиз /тьз * 8 т х2 И/е+и ь/ в .с2щ
7еь7 ь еИ +в с с зствьК
> ж2-2-з-к 7 ! > е / вс.  Иси/ з8ьИ3ьщс. Аьеь+ Изв К
Бзв . е+и+в зв* сьв з ст+7+в с извзИзщ ь* зкИь/з с/в И к+/зИьзз
+сьвь* +ьв с в И7+* 2т .с Ист т К Аьеь ь А ИеьвзИ 1езсьвьс 7 щ* з/иИ т2И .
 з/ е+7ьК 7 зсв/ьи сьв 8 т х2 з2т в с в6+т Аьеь+ И вьз ь зте.в
сз ьК Аьеь* звз,ьИ  зств * св+3 в +в с* ъз,ьИ3 .; х 7ь+в с Из/зщ
И с2 ь стзв7+в с с в61з2т28 ь ИстеИз,28 ?/зез8К з8сз8зв т.,вз ИИ -
вьвс. И ь1+ ь еИ28 /вз8 +иИ тьвс. сИзщ ъ и ;* 1ез32щ Аьеь28 стзвК
> <+ 7 7? ртз? Лзв+кьвзс ? хвь сзИс8 +1ьвь? > еьст И в з 7 Аьеь+* 7зтзе2щ
тзв 7з 8зт в извзИзщ* ст е .с еьИсть 1зв +6 И к+ИстИзК
< 7з извз/ . Из/ * е стье ь.* 3 т2е2щ сьет Из28вь сИз /щстИь*
ь 8 т х2 зт7е2в ив К </з+8ь* ие ьк з с 1+8ь8* 8в 7+вз И ьи* 7зи/
з +Иь/в с7вз+6 / щ /зк * ,ьИ+6 ь Ие/ь8+6К
> жз-к -7 * х-+37 … > ив+из ь И.тз* ь .с * с7 в 1зв . ь с +сьвь8
з/.в тз7+6 е+7+* Ие* з1т.+т2щ 7з,щ с7вт е+7ьК
х + в  зств * е е ьв с 1+/е,28ь е2/ ь.8ьК Аьеь зтст+ьв
ь зив./вс.К А ИеьвзИ* Ис 8з7е2щ зт зт * +тье в вьз е+7 Из8 ь еьИз/ьв И зе./з7
сИз6 зз3+6* з 77+е т+6 пзе8+* езкз е сив2ст +6 ь8 /в. еьз1еть.
1 /ьтс7зиз Иь/ К
> У* ь те+и +в , .* 7зи/ « е .… тзизК ж+8 в* и+в с сзИс8* ь ктз , те
1+/т? :ьс7зИз* 1е т* /вз! 7 7 7 Этз т2 с+8в 8. И из И+т т ? У1з3в И/ * > се/ьтз
1+ек в А ИеьвзИ* с8зте. ст+/т с в с7зИ28 з/з1еь8К
> L 1зв 3 ете+сьв* > еь вс. АьеьК > J т.в /вз! х И/ /вз т 7зИз* ктз зк
езстз +1ьт квзИ7 К Гс е/ ив 8ь + 8. 12в хстИ т+езИ* тзт езпссзе* з 7зтз-
ез8 . И 8 е сс7 2И вК ЛзИеьв . И из и+, тзщ 1зв зщК
> M /з* Иь,+* ктз /з1ез8 7зкьвзс К L зщ/+К > 7 з еь1вььвс. 7 зствь с иьт-
езщ +в217зщК > Б+/ /зезИ * « е .! Лз/28 щс. те с7зе! > с7 в А ИеьвзИ ь И23в
И сзезИз,/ьь ?/зе * 8зиз зт ь+8вь.К
 ,/ . ,ьв7 з /ез, в И тв Аьеь * И изев стз.в 7з8з7* 7зи/ з св+3 в И.т-
2* И+к зь 7 7ь8-тз в28 ьзсте 28 7тз8 свзИ 8 теь х2К ГеИ2
зсв 8+кьтв 2и ь /звиьи вт з 8зив И2е ьт /зкеь Ис6 в61зИ * 1зт+ ь теИзи+ >
тз* ктз /з сьи зе сьвьв с е/ т ив 8ьК Св2 1зст зИзкз 7 тьвьс з з7 8
з1ьи ,зь* еьв +И3ьи /е+и 7 /е+и+ И Этзт к с к+/сзиз ь1 Ивь.К Аьеь 8/вз
Лц яц ибр стец Г 1е2 Ур2кещ.
нч
зИе+вс. ь 3 и+в 7 /ИеьК х Ис7зкьв ь 1езсьв с 7 зи 8 /зв . с8+ззиз
ст+/т К
> ртз И2… 7 7 8з,з… 7 7 . е+/ … > ь .с * 1зе8зт в Аьеь* з/ь8 сьв -
28 /Иь,ь8 з/.в х+ ь +7е2вс. И сИзщ 7з8 т* св23 е2/ ь.: ъЛз иез1 з1.-
 … ь7зи/  1+/+… И7ь…;
Сте 3з е.,ь ь ,и+кь з сь. зсв/ьи с+тз7 т 7 ь8+кьвь Аьеь *
ктз з з18.7 ь зт+вК «и ькс7ь сИет2И . ьи е7+* з еьсв 7езИ т * е /И .с
ь сь8 . с зи* зез1зИ в з1/+8 т / в щ3 вкь хьзщ 8 теь ь… езс+вс.
з/ь8 сзвк28 +тез8К С +/ьИвь8 зив./И3ьс ь зт.иьИ .с з8И3ь8 твз8*
Аьеь з/.вс. с зиез828 з1викь8К <ктз зк те+/з ь сте 3з зст взс з /ь*
з з1/ьвК < стз.з . з1/ * с 8 . е /зст .… 7з Этз ск ст > ь1 Иьт квзИ7 *
т* /И+и зт св+,з т.,7зщ с+/ 12* зт зсв/стИьщ / Ииз ест+вь.! Kе
/вз Ие8ь* ь зк /звизиз* ктз12 ьвк . зт е вьк 8 т х2 ст в зе8 в -
28 квзИ7з8К
J /Ие 6 зсв23 вьс зстзез,2 3 иь 1зс2и зи > Иь/ь8з* И еИ2щ е х
з/из/ьв ь еьсв+3ьИ в с * 1з.с е 1+/ьт К
> х ! > з7вь7+в Аьеь* ь /И+37 Иьие8 ИзеИ в с И 7з8 т+* с7+/+
 8ев * зсвв . сзв8* ь* Ис7еь7+И: ъ:з/зщ!;* 1езсьв с 8+ 36К Бзтктз
Аьеь з1.в х+* /И+37 7е7з звзИ в из И и+12* ст2/ьв с ь +1, в К
У3вз8в2щ Эть8 1+е28 ез.Ивь8 к+ИстИ* Аьеь се + з3в из.щс7+6
звзИь+ езИ/ т 8 т х2К Kе+/з квзИ7+ И /И.т / т вт* / з сткьИз8+
з еьез/* св+3 т Изстзе,2 1в из/ езсть* ие ьк зь с з7взь8К »з те+/-
* 7зи/ Эть свзИ езьзс.тс. И тези тв 2и ь , в7ьи +сьвь.и > и+1 8ь ь .27з8*
з зсв+328ь зсв .ть вт 1 /,зиз 8звк ь.К 7 сзИс8 +, взИ7з* свь
е./з8 сь/ьт евст . /И+37 ь взИьт* 7 7 / е сИ23* 7 ,/2щ тИзщ Иив./ ь 7 ,/з
свзИзК Аьеь 7з-7 7 И2тев ь1,зК У + в з зе./зкз8 езвзи се/ь сзс-
/щ* И2И з8 зкзщ стев 1зщ* 7еь7 8ь ь е+и 6К <ь7тз 8зи ькиз з.т * А И-
еьвзИ с ?/зез8 зт8 вкьИ вьс К Гз Ис.7з8 св+к * т ьстИ2 /в И /з8 х2 зте -
ьвьс ь зк2и зсзь.и > з7зщ И2/зе ИвьИ 6зщ ьк8  е+3 вс.К
Аьеь зте Иьвс. И зе7ьз > / в 66* з з1св/зИ +6 /еИ6 > ь Ие-
+вс. ке кт2е /.* ктз12 +1/ьт с.* ктз 8 т х2 8зив +, з8зи+ из/ьт
з ь1 ь / , И21ье т с. 7е2в зК <зИзст зте.св Иси з/зсв к * ь* Иь/ь8з* 7тз-
тз ь з8ззь7зИ Аьеь И 7з 7ззИ езизИзеьвс.К ж , /з1ез,в твь* /з тзиз
с8зтеИ3ь ст+/т 7 7 +стз 8стз* ст вь /зезИ т с.К < ив2 еь ьк8 с1.
 ез.Ив.вь* з Аьеь+ зе 12вз +, т К
х 7 7 1+/тз ь1и в из И зсв/ь /ь* /з ти зе з7 « е . зИ в
з/ ,/2 Икез8 /зк ь ст+/т с8щ2щ сзИтК +и.* кьстз езИте .* с е с-
 и+т28ь з7з37 8ь* ез1е ьв с К Аьеь с +/ьИвь8 +Иь/в* ктз 8 т х2* 7зтзе+6
з скьт в ст е+изщ* ИзИс ст е ь сзие ьв 8зиз зт е,щ* + св/зИ зщ /зк-
е 6* 7е сзт2К Жзь вьИ в с ,ь 6 с 7 ,/28 /8* ь с 7 ,/28 /8 ст зИьв с
е3ьтв И зе/вьь сИзщ / в щ3щ с+/ 12К
> Mь3ьщ / зст И т с. /с 8зи+* > изИзеьв з * > И Этзщ ь1 ез7в.тзщК
J/с * и/ +1ьвь Л Ив * и/ 82 с /зке 6 8+кьвьс 1 езсИт * зкьт щ* .т из/зИ* т*
,ьт т+т! +/ +из/з* тзв 7з т+тК
х И2,ь/ тв з с8зтев Аьеь К Kзт з8ьв сИзщ сзИт х > и т И изез/
ь зст+ т е 1п 7К « т 8зив те щть е 1зт+ И изез/* Аьеь з1з в еььс7 т
И Mьие / /3И+6 7з8 т7+К
жз8* с в61зИ 6 стез2щ Л Ивз8* 12в з изез3* ь /и зт из ез/ ,ь 8зивз
иИ тьт еИз Ие8.* з7 Ис +стезьтс.К
Лц яц ибр стец Г 1е2 Ур2кещ.
нц
х е /зстз Иетв с з 7+и* « е . з-е,8+ 8/вз* з те +,
сзИе3з И.тз езьсв :
> M /з* зИь Ите , У1ъ/7зИ > з / Из 7 т1 с /з8з8 еьст И в* ктз1 ез/ вьК
L с 8 с/в 6 +изИзе* ь зс7зеК Kзв 7з Изт ктз* /зк7 * ктз12 8 т+т 1 7И  зст -
И т с. > с 8 3 зк8+! < /з зи т И8ст /з еьст ьК Г Бзизез/с7з8 з7 7И е-
тье+ ст 8К Б2в 12 т2 с 8 с ез/28ь ь Mьие / * тзи/ 12* з, в+щ* . зезсьв с 12
с тз1зщК х т 7 > в+к3 з/з,/8 И Бзизез/с7з8* с ь7тз т 8 тезтК ж ь . з1И27+
1зв 3 > /+8 3 * ви7з с 7е . 8зиьв2 Ие+т с.* з.т ,ьт кь т ?
K 7 ь е3ьвьК Сз1е т ь сИ. т ь8+зстИз Стзв.езИ2и 12вз +ст.7зИ28 /вз8К
х И зсв/ь /И /. Ист И в /з сИт ь ьск в 7+/ -тз* з.Ив..с вь3 з/ь8
+тез8К Аьеь 8зи з/ Иьт И с1 1еивьИз з/зеь ь ст в Изв з зтсте .т с.
зт /И+37ь* з7 з с 8 зИ в из с сз1зщК < Изезс ъ7+/ ?; х вь3 и /зкз
+в21+в с ь* с, И е+7+ Аьеь сИзщ > изе.кщ ь ,ст7зщ* 3+в : ъЭИь/ь3 с 8!;
Аьеь ИстеИз,ьвс. > зт7езИ . в61зИ с8зтев ь е /зст2и ив х2К J Ите
/зв, 12в 12т зсв/ьщ / ьи е12И ь. И свК ЭИвк2щ сИзщ езв 6 е2 е.-
с сьтв.* з  8тьв* 7 7 ст в зк , с хзщ* з// И3ьс з1 .ь6 /И+37ьК
х И/ И Mьие / из ,/ в изе/ . < ст. с ив 8ь* 7 7 1+/7ь* > ст+/т7 1ьзп 7 *
из езИсь К У* кстз с7 т * 8зиз з 12в з щ И сИзьи еь7в6кь.и* з те
Ис Этз зтиз/ьт ь… /з /е, т зтИт е/ хзщК Аьеь в* ктз зсв т 7зиз е изИзе
Ис 1+/т з-ьз8+* изтв Этзиз ь зт7в /2И в И2.сь зтз3ьщК <з* з, в+щ* Ите
зтст+ т 1+/т 7+/ !
х е 1+/ьв Аьеь * 7зи/ 1з з  к вз сИтвт К Lе7ь Ии+стзИс7ь И/2
8е вь зсз1з сьв з ь еьИтвьИзК Э1зе7 ив1 12в И е и е* ь /8 свз +стз-
И вз* е/зст Ивз /т.8 ь ст еь7 8* з Ие8. 12вз е / , /в. ,зИК Г ь1 и
 изе вьс зиз 7ь* ь из.щ7ь тзв 7з кь вь с1зе2К х ь Аьеь Истетьвь ь з/зиз
квзИ7 ь* 8к2* И23вь з7звь+* е ИьИ3ьс з M3зИс7зщ /зези сИеК
<И/ в7 кь в с езз стезщ2и сзс* / Из +,  И3ьи И2е+17ьК Аьеь зст -
зИьвс.* ктз12 / т х 7 7зщ-тз Изезс* з /И+37 * сзсе/зтзк . ь тзезвьИ .*
8звк зт.+в из е+7 ИК Ст+/т +с7зеьв 3 иК ЛзвИ . /зези * з7е2т . тзвст28 свз8
2вь* ив+3ьв ст+7 с зи* ь Аьеь+ 7 взс * ктз з 7е /тс. И зкзщ ть3ь* з/з1з
Ие6К
жзези зтИе+в зт звщ* с+ьв с И тезь7+К Mс . те И ь 8 в 7ь 7+сть7ь
12вь з1ьв з с8зк2 езсзщК х И2сз7з з/зт7+в 617+* 12стез ест+ . 8з7е28ь
1зс28ь зи 8ь* зз32 с зиь Аьеь к вь ив6 т К звь 8з7вь И извз/з-
И тзщ езсК Аьеь 3 и в с3ьИ3щ ь 8звк вьИзщ хзщ* зв2щ з,ь/ ь8 киз-
тз изез3изК Э7ьщ сеь7 в+2 Иьсв / еь1вь, И3ь8с. всз8* з / И в сИт 8 3*
к8 7е+2 И/2 ь /И -/И 8т2щ ез1вс7 ез,/ И3щс. се И всз8 еьК
Сте з к+ИстИз ИИзвзИ вз Аьеь К У 7 7 1+/тз +3в ь 8ье зИс/И2и /+8
ь 1зт* 82свщ з с7зез8 сИь/ ьь с зв61ьИ3ь8с. 7е7з Mьие /з8 ь сьив -
зщ < стщ* з1 зткт е/ езпссзез8* з з,ь/ з8 ьвкьь 8 теь х2* з тз8*
7 7 з8зк х +стезьт зИ+6 ,ь … ЛеИз12тз к+ИстИз свь.ь. с еьез/зщ зтз/Иь-
+вз ИсК Уст взс стзез,з зз+зь* ктз з ь/т* св ,/ .с 12стезтзщ* ть3ь-
зщ* езс.зщ Ив изщ ь еь2Из8 И/2и зищ* е./з8 с хзщ* И 1с7зкз сИз1з/+6
ь Ис з1з 6з+6 / в К <з И/2 ьсквьК 7и с8ьв ив+1з7ьщ 8е 7 И2сз7зстИзв зиз
вс К Бзе езс /вьз8 ск з8 И в+* 7зи/ -тз иез8з,/з8 в/ь7з8К J/с 12вз
с+из* 1в2щ 8зи 3+е3 в з/ зи 8ьК Аьеь в т 7ь 1зе2 > И ьи зкть т те И2
ьвь 7+стзИ* с7зт сть /с в .К J ьс7в6кь8 иеь1зиз Ие8ь* Эть вс сзИе3з
1в6/2К Сщк с* И +1зезк+6 сте /+* 8з,з 12т +Ие28* ктз Истеть3 ь з/зщ
,ьИзщ /+3ьК
Лц яц ибр стец Г 1е2 Ур2кещ.
ня
«/вз е ссьИ вс. зкзщ 8е 7 > всз8 з/ь8 в с е.К С+езИ . се . 8ив
 зв.в вс* с7Из Ит7ь 7зтзезиз +, езсИкьИ вз 8/з Изстзкз 1зК р+ИстИ
Аьеь ь8ьвьс К У 12в +, Ие8* 1/+8з Иьт2И И3ь8 И с1. Ис  иь*
3зезиь ь зиз 7ь еьез/2* квзИ7з8* тзе,стИз* 7 7 и+/з,ь7* Ист+ И3ь8 И т ь-
стИз всзиз ие 8 И 8з8т ез1+,/ь. еьез/2 зт зкзиз с К
Mс з7зкьвс.* зь И23вь 3ьез7+6 зв.+ с 8зщ Ие3ь изв8 К С+8ек-
2щ езстзе 12в И зсв вс2и ст* Ите 1з/е.зщ Извзщ ез3в / зв.-
зщ* к+т еьив ,ьИ . И2сз7+6* з1ьв з з7е2т+6 езсзщ те И+К Ут 8/зщ еь 8ьввьз2
 7 в зтвьИ вь тз твзщ 7е сзтзщ* 1+/тз 1скьсв2 ьс7зе7ь е И.зиз 7зсте *
тз извз/28 се1е.28 1вс7з8* езсИкьИ 6зь8 с7Из е/6з+6 т 8+К Ж8к+,2
звзс2 е/е ссИтзиз т+8 Иьвьс з7е2И вз8 / езсьстзщ зв.зщ ь ь7вь* ствь-
вьс * +из/. И ке+6* ив+1з7+6 т 8+ з+37 И2сз7зстИзв зиз вс К
: изеИ3 .с. е. и сьв сеь7 8с. * Ис 3ье е сиз/ьв с езсс2 ие тзИ2и
зиз 7зИ* ст1вь те И2 з,ьИ вьК Kь3ь ь т щ е.вь / Этзщ зв.зщ* 8звк вьИз ез-
з И3щс. с +8ье 6зь8ь И/ 8ьК Гс 8евз* вь3 т+8 Ив сИз6 Изв31+6 ьие+* ст -
зИ.с Ис 1зв еззИ28 ь .с28К Аьеь з/+8 в* ктз* 8з,т 12т * е И2 3ь е/7ь*
ИеьИ3ь И к+/з/щстИ+6 сьв+ езсьстзиз +те К Гз Иси 12вь и ь с7 7 и в6/ь 7+ -
вьс ь 7+ вь сИзьи вз3 /щ е ссИт И езс* ктз12 еьз1есть зсз1+6 И2зсвь-
Изст /в. 1зе 12 с Ие и 8ьК тз т* 7 7 . сьв с7е2т И Этзщ зв.* Иьт И3щ И с1.
ь зкз сь.ь И/* ь еИ2щ сИт ез,/ 6зизс. /.? У зз+тьв* 7 7 е с3ье.тс.
ие+/ * 1ье . ,ьИьтв 2щ Из/+и* 7 7 сьв з ст+кьт из се/К х еь.в 3+82щ
И/зи Аьеь теьК :+7 /И+37ь 3в из е+7+* ь з +св23 в 3зт:
> Этз /с * Иь/ь3 ?
> ртз > /с ?
> J Ит . зв. К L +, 7зтзе2щ е 1и 6 с6/ е ссИт > з82т с. И езсК
> 7 Этз т2 /в 3 ?
> «. з/ ст е+и +кьв К <+* е /3 с. сзИс8 7 7 ст ь 1,ь3 ке зв.+
сте8ив И* зтз8  /* зтз8 вИз* е Из* 7+/ ив ив./.тК Лз к в+ 8е3 Ис.*
се/ извзт* 7 изев+ з/ст+ т > езс -тз извз/ .* 8зиз * т 7 ь в т с т1.К х зтз8
е зие3 с.* твз изеьт в 88* Ис. +ст взст зтиз/ьтК У/3 с. ь ь/3 /з8зщ*
 /+3 з7зщз* ь Ис. т2 с7Из кьст .* 7 7 И 1 з12И в ! Этз 8стз езстз*
/еИ* ст еь7ь изИзе.т* т+т т2з+ вт  / ь/зв2 стз.вь* с ти зе т 7 . зв. 7е+ив .К
х те И+ /с 7зс.т > изИзе.т* с7зть с 1звт: сьв 1зв 3 . И 1+е . Этз8К
> х т2 1зь3 с.* ктз 1зв3 ? Г/ т 7 ь езст+/ьт с. 8з,зК
> < 1зв6 .* тзв 7з 7ек ст +К > 7 /И+37 еьст в з Иив.+в Аьеь К
Ав+1з7ь ть /в вь вьз х2 т ьстИ28* ь Ис. з * И2е.8ьИ3 .с. пз еь*
з7 в с Аьеь+ Ивьк ИзщК
> Kзи/ к8 , 7+ т с. езстз И е7? > сезсьв з* 2т .с 7 7-тз зтИвк с.
зт Ис сьв зИв /И И3щ ь8 теИзиь* ктз сщк с /з з1ъ.сьт с. с хзщ ь… зт-
е.т К
> J/с Ис. кьст зтиз/ьт* 7 7 ИзИ ез/ь3 с.* > тьиз зтИтьв х * > 8 +,з
12т кьстзщ* кьстзщ… > У +8зв7в * Ивзт+6 з/зщ/. 7 Аьеь+ ь ив./. 8+ И вьз
3ьез7з зт7е2т28ь ив 8ьК У  з8ьв* с7зв 7з Ие8ь зь с8зтевь /е+и /е+и К
Лть2 вьИ вьс И езс+И38с. вс+* звзиь в+кь сзв езь7вь 8,/+ 7е с-
28ь стИзв 8ь сзс* 1+изе7ь 8и 1ввь И езсс2.и ззтььИ3ьис. 3ь37К Г/ вь*
з ез17 . ь И.в .* И+к в еИ . с. ,зИК х т 7 /звиз е ив./2И в Аьеь *
ктз ст+/т зк+ИстИзИ в взИ7зст К У +8в ь изтв еьтИзе.т с.* з* 1з.с з1ь/т
* з2т вс. 3+т7зщ еь7е2т сИзь к+ИстИ * Ие* зтс+тстИь ьиК
Лц яц ибр стец Г 1е2 Ур2кещ.
нС
> С./8* > 7зезт7з 1езсьв з * +7 2И . 83ьст2щ 1+изез7К > С7 ,ь* . /в. т1.
ст е ьвь зек ?
> ртз т2* х * > ьс7е Из8+тьвс. Аьеь* > .… т2 е Иь3 с. 8* з…
> M /з* киз изИзеьт К K2 е ИзИс 8звз/зщ* . и+в.з .* > тИе/з ь изе 7з
с7 в х К
Аьеь ез8звк в* 7в.. с1. +8ь з1ъ.сьт щ* ктз /вз ИзИс И Этз8К Лез-
стз з в61ьт /е+и+6К
х в, в * 7ь+И е+7ь извзИ+* ь з к8-тз е.,з /+8 в * св/. з1в 7 8ь
И .е7з-изв+1з8 1К Утк .И3ьс в /ьт е изИзе* Аьеь ст в +изИ еьИ т х+ т К
жИ+37 св * з-е,8+ з1е тьИ Изе И 1з* ь* св/. з7 кьИ И3ь8ьс. Иеи+37 8ь
И2сз7ьи сзс* в ст еь+6 ь к в +6 с6:
Г23* И23* с8звьст2 сзс2* И2е ст щт И сь.ьь /.*
Kзв 7з ь 8зь ьзс2 с7ь т* с1езс т* 8+к т 8.!
7 е,.. тзс7 И извзс з8ьв Аьеь+ Истек+  ез8 ь ъM+кь+37+;К
Аьеь св+3 в /+3Из ь х2* +щ/. И сИзь 82свьК
У зк+вс.* 7зи/ х е е ьв с зтк .28ь е2/ ь.8ьК Аьеь+ еь3взс +т-
3 т К жИ+37 Ис7зкьв * з1/е+в 617+* ь зь 8звк з3вь /з8зщ з звИзщ /зези
И/зв всзщ з+37ьК Аьеь +7е /7зщ 1в6/ в изе/зщ зиз/7зщ х2К »з Изв
з1сзи3 . 7зпт т+из з1ви в * ь /И+37 3в И2е.8ьИ3ьс * стезщ . 7 7 сзс7 *
И2сз7з з/.И извзИ+К Ае+/ звзст 6 з1еьсзИ2И в с з/ тз7зщ т7 6* 7 7 12 +сте8-
в..с Ие/ И изе/з8 зе2ИК Аьеь с8зтев /И+37+ ь /+8 в* 7 7 7е сьИ т 7 . сИз-
1з/ . зиз/7 * 7зи/ изе/ . 6зст ст2/ьтс. сИзиз Ит+зиз тв ь ькиз е.-
кт* ьктз скьт т зст2/28К < Иез* зт 8зизвзИ- ИзИ твщ еь3в 7 8 Эт
/зезИ . ст2/вьИзст * 7зи/ ,зь +ез/вьИз сиь1 т вкь ь ст е тс. се.т т ие+/ К
х 8з,т 12т * ст2/вьИзст Эт 12в з1из/ь8зст 6 Из Ие8. т т ес7зиз ьи * 7зи/ е-
7е с2 /И+37ь зетьвь сИз6 7е сзт+* И2из/. ь /з8+* ктз12 з ст И вз,ь2
з1/ьтв.8К Г/ 8зиз 1зв 3 И7 тз8+  / з Исщ :зссьь /в. ,зь2 скьт взс
еьвьк28 з7 2И т Извзс2 ь-з/ извзИзиз +1зе ьвь в т7 К »з з/з еьез/з
+7е 3ь ,зь2 7тз-тз с/в в зст2/28К Лез/зв, 6т 12тзИ т свзИ * изт. 82 +,
 зь8 8 ьи кь.* Иез/ ъзезстзИзвзсьв с ;К
Аьеь з е зив./в /+8кьИ+6 х+* 3/3+6 е./з8* ь тз, зк+ИстИзИ в изе-
/зст К
> Эщ* Из2щ* Из 8ь <637+ тьт 7ь* киз И 3 ! > е / вс. 2к2щ з7еь7
с зв.* и/ е 1зт в /зезИ2щ е К
Аьеь И/ези+в* зк+И3ьс зт /+8* ь сезсьв + х2* ктз 7еькьт е К
> ж т 7* ив+зсть е 2* > зтИтьв /И+37 * 7е с. ь з+с7 . Иив./* И8ст
с ь8 ь вкь* 8изИз еИе з .с И ст2/.з+6с. сИзщ 7е сзт2 ,ьтв ь+ ст езщ
/еИь…
…Лезьтв 2щ Изщ сье2 е сс. з 1+в И е+* ь Аьеь 8изИз Ие+вс.
7 стз.з8+К ъС7зе . з8зз ; езсв с з е Ивь6 7 Бвзе+сс7з8+ Из7 в+* с -
с . к 6-тз ,ь К 7 12вз 1зв 3 ь ст+/т Аьеь * ь зщзиз Изв,с7зиз вт *
ь извзсьстзщ ь к в зщ х2К «зизз2т2щ Ие к-+к2щ 8/вз з/.вс. сз с7 -
8 ь ь 3 и в 7 зст зИ7 тезввщ1+с К ртз ,* еИзсиз/ . 8.т +те тьв ькиз
ь св+кьИ3изс. Гзви 8зиз вт  /К Kзи/ * езИз, . из  езиз/* /И+37 с7 -
 в * ктз зст Иьв с1 в 6 ст т з1е зИ зщ* 7 7 зК 7 х с/е, в сИз з1з -
ьК < к И +кьт с. И Mьие /* з зтз8 е1е в с И «зс7И+* с/в в с изез3щ* изт.
ь  8ьтзщ* Иьщ* ьсзвьтв ьщ ез/2и сК
Лц яц ибр стец Г 1е2 Ур2кещ.
нд
х +Ив7 в с ,ьИзьс 6 ь с7+в т+езщ* з 7з8ьв с с из /е+из8 Лезь28 >
з, в+щ* /ьстИ28 И т Ие8 с7+в тзез8 з1 ,зиз тв К Уь ст вь /е+ .8ь*
зтз8 8+,8 ь ,зщК Лзсв/ь из/2 е/ Изщзщ Аьеь* .т2щ сИзь8ь ьссв/зИ -
ь.8ь* е/7з 12И в И «зс7И ь 7 7-тз зте.в х+ ь Иь/+* И з/ь ь /з1е2и /щ
+ в зт з1зьи 7з82и* ктз х з3в /з1езИзв 8 ь зиь1в з/ «зс7ИзщК 7 +,
И с 8з8 7з Изщ2 Аьеь зв+кьв ьс 8з зт Лезь * в, И3из И изсьт в с т.,в28
е ь8К С7+в тзе в* ктз +8ье т* ь езсьв Аьеь И 8.т / Ищ /е+,12 е 2с7 т
ь сзие ьт зсв/ из тИзеь > 7зк+6 ст т+6 х2К У е И 8 сте-
с7зщ* +, . пезт ке с7зв 7з /щ зсв зтъ/ ,2К же+и +8е* ь Аьеь тзв 7з
те с8зи ьсзвьт из зсв/66 езс 1+К
 7 ь 12стез езсвзс из еИз втз с 8зстз.тв 2и ьссв/зИ ьщ* Ис*
ктз св+кьвзс тзи/ * Ис6 ,ь зе/вьвз из +т +кзиз-Ие к ь из ьтес2*
Ис6 из 8зизие +6 зсв/+6з+6 /.тв зст К < Иез* зтз8+ т 7 ,ьИз стз.т е/
ь8 Изсз8ь ь. 7 ,/зиз /. тзиз из/ * 7зтзе2* тзкз 7е7з з1ьт2 стзв12* сз/ вь
зсзИ+ из Изсеь.ть. ,ььК
Э/ьИьтв з ьвкь 8 теь х2 Иси/ +1/ьвз Аьеь И тз8* ктз сьиь7
И зеи ь8 квзИ7 * ь /зезИзиз ь 1зв зиз* ьие т 7+/ 1зв И ,+6 езв * к8 Этз
/+8 вь из* Аьеь * +кьтв.К Утс6/ ез/ьвзс +1,/ь* ктз квзИкс7ьщ зеи ь8
.Ив.тс. стзв 7з свз,зщ 1ьзвзиькс7зщ 8 3ьзщ* ктз е,.. 8/ььс7 . тз8ь.
ь пььзвзиь.* И с+ззсть* /И 8к вь ие+12 зкет ь. Этзиз ь8зИез свз,зиз
+стезщстИ К »з /з,/ И3ьс вьзИ сз1е зщ ь8 7звв7ьь Из/2 ь зкИ* з +,
с 8 /в. с1. зтИеи е/зв и 8з Ивь.ь е/7ьи Эв8тзИ Изь7зИь 1звь
 3ь-Б7 К »свь Этз Ивь.ь И 7 7зщ-тз 8е с+зстИзИ вз* тз зз /зв,з 12вз св+,ьт
вь3 7зсИзщ еькьзщ +т зиз езсс * Ис7е2т 7зтзе2щ 8тз/ 8ь +7ь тзиз
Ие8ь е/ст Ив.взс Из8з,28К Аьеь з7 вс. е И > езпссзе «/ь7зИ с8зи
+ст зИьт еькь2 1звьК
Гстек с хзщ зез/ьв И 8 зсз1з Иь8 ь 7 7е сзт квзИ7 ь , ,/+
/з1ьт с. +кзиз зь8 ь. 7ззИ е7е сзиз* изт. 12 тзиз* ктз И2е ,з И квз-
Икс7з8 твК 7 з 1зв И ,28 ст вз сте8вь з.т 7з2* з 7 7ь8 /еИь
ьсть7т2* с з/зщ стзез2* ь з1зстИ2 е/е сс+/7ь > с /е+изщ* евз8в..с И сь-
иь7* Ивь.6т пььзвзиь6К 7 Исиз Этзиз зпзе8ьвзс .сз е/ст Ивь з з1из/ь-
8зсть сьизпььзвзиьь* 7 7 се зщ +7ь ь8з /в. квзИ7 > 82св.зиз с+зстИ *
+ 7зтзезиз Ис. 8/ьь /з тзщ зе2 с+зстИз зтвьк в с зт Итеь еьь* тз ст
8/ьь2 /в. ,ьИзт2иК
Лц яц ибр стец Г 1е2 Ур2кещ.
н8

Гава 2
Узкая щеь

Аьеь з/с е+7+ 7 в 7 + ь/, 7 * и/ /зв, 12в 12т 7 е8 7ьтв.* сзиИ -
тьвс. ь И2+в к7+ /з7+8тзИ ь И+теиз 7 е8 К Лезпссзе :.1+37ь 1е,з
евьст в се И7ь ь +/зстзИеь.К
> L Ис Этз 6* з зк8+ , ьстьт+т Kь8+7зИ зт7 вс. зт И с? Ле И/ *
И2 Изщ+ И2езсвь 7 7 +к2щК
> L ь8ьв сь в зст ь ст в иье+еиз8К ж+8 6… > Аьеь изтв 12вз з1ъ.сьт
ьстьз звз,ь Изщ* з с/е, вс.К
> зкз* 7зкз* > сзиИ тьвс. :.1+37ь* > Ис Этз зсв+,ьвз /в. И 3щ зв 2*
изез3з /в. Э7сеь8т в 2и е 1зт* з /з /з7тзес7зщ /ьссет ьь И 8 7+/ 7 7 / в7з!
> L ет/+6 7 7з-вь1з И/зИ ь ь 8зи+ 12т изт 8в /3ь8 сзте+/ь7з8К
> Утвькз! > Изс7вь7+в с з1викь8 :.1+37ьК > Kзи/ * кьт* е.8з И 8з6 в 1з-
е тзеь6К Лез1в8 1звь И пььзвзиькс7з8 с7т* /в. И с > с сьизвзиькс7ь8 +7вз-
з8К
7 8стьтв /ье7тзе ьстьт+т еь.вс. з1ъ.с.т с+зстИз е е 1 т2И 8зщ
ь8 ез1в82К Аьеь и8+еьвс. ь* Изсзв зИ И3ьс е/237зщ И екь езпссзе * с7 в:
> <т* 8 Этз з/из/ьтК
:.1+37ь зст зИьвс.* 7 7 зс , . с7 7+ вз3 / К
> ЛзИзв т + т : зк8+?
> « 7 ,тс. еь8в828 И 3 з/из/ 7 ь+кь6 ез1в82К БзвИ . с2Изезт7 >
се/стИз И22И т 1зв * И8стз тзиз ктз12 1зезт с. с щК
> ж +,вь И2 зь8 т* ктз* + И 8и ь8 з.Ивь. ь +сьвь. 1звь*
82 с8з,8 /щстИзИ т Ие.7 И 1зе 1 с 6! > с е /е ,ь8 Изс7вь7+в езпс-
сзеК > Гь/з* ктз И2 /ь в7ть7К
> жь в7ть7 > Из свз, .* > сз7зщз Изе ьв АьеьК > Гзт* еь8е* 8з,т
12т ь т 7 . /ь в7ть7 : ,ьИ8 82 з И / в7з +стезз8 8ье* з сьв Ис.к-
с7 . /е. * ь И 3 1звИ . с2Изезт7 езтвькщ3ь8 з1е з8 8з,т 12т ьсзв зИ 
/в. св2и 2и 2тз7К х ктз 7 с тс. с7етзсть* тз И 8* +кз8+ /8ььсте тзе+*
/зв,з 12т ьИстз* ктз с7ет2 И +7 вь3 зтсезк7 * т8 1зв 7зезт7 .* к8 1зв
з1зщ ез1в8зщ И2 ь8 тс К 7 Ис Этз пз +сизИ 3щ стьзвзиьь И2ив.-
/ьт И ,зК
> 7+6 е+/+ И2 изез/ьт! > с/е, вс. езпссзеК > K 7* з-И 38+* 7зтзе28ь
Из 8ь в . ь ИзИс ь8 т с.!
> »ст Изь* 7зтзе28ь в . ь8 т с.* з7 1+/т в+к3 +стезз з1зстИз
 Исщ 3щ в т* > з/тИе/ьв Аьеь* > ь +к28 св/+т /+8 т з1 Этз8К «. теИз-
,ьт* еь8е* свь37з8 вь 8зиз 7з-и/ е Ив7 6тс. с Эп взие п 8ь ь с в е 8ьК
> <+ ь ктз?
> х тз* ктз е./ 8еь7 с7ьи пььзвзиькс7ьи в 1зе тзеьщ .т +сьв28 ь+-
кь8 е.8зиз Из/щстИь. зе/в2 +к ст7ь 8зи К Г22И 6т зз+зь. сте и
ьвь ск ст .* звзиз +/зИвтИзеь. > ЭщпзеььК Лз7 + 7е2с ь + 7з37* з 8зсть7-тз И/
+з7!
> Лзсв+3 т И с* т 7 . Ие/зщ Из 6 .т?
> L /+8 6* ктз т 7К
> 7 И2 изтьт е 1зт т И 8зщ в 1зе тзеьь ь8з з Этзщ еькь?
> Ле,/ Исиз з ЭтзщК
Лезпссзе 7зтзез Ие8. сз1ье вс. с 82св.8ь ь з/ Ив.в из/зИ ьК
Лц яц ибр стец Г 1е2 Ур2кещ.
нь
> Гзт 7 7зщ И2! <з /е+изщ е 1зт2 82  щ/8 /в. И с И ьстьт+т! Гезк8*
 с / ез8 е/+е,/ вь… > :.1+37ь +8зв7* сзиИ тьИ3ьс * з Аьеь стзез,ьвс.К
> Этз з к8 , е/+е,/ вь* 8з,з + т ? У 8з8 сизИзекьИз8 и е 7те?
> = е 7те > +ст.7ь! »ст 7з-ктз зи+,!
> Гзт 7 7? Kзи/ +, ьИзв т сзз1зьт * тз . Ис е Из И ет7з8 зщ/+К K 8 /з1 6с *
И к8 /взК
:.1+37ь з8зезьвс. ь изт. к в* зстз з,ьИв..с :
> »ст т 7зщ И 8ь ие3з7* ктз т 8 > в2щ иеи* Этз е 3 / , Ие к12щ
/ьвз8 зть8 вьК Mкьвь И2 з/зиз 1зв зиз .7з12 зт е 7 * с 8з8 /в зте Иьвь
стьщ* е 7 -тз ь 12вз* И2 т 7+6 /з+ 7 тьвь* ктз 1зв зщ +8еК Уе И/ т с.-тз
зе И/ вьс е/ 7з8ьссьщ* Изт св И иИзстз8 ь/т…
> ж * И2 е И2* иИзстз8! Гзт Эть иИзст2 ь еИе з 6т в6/щ* 7тз зсв 1* И е-
с827 6зьис. с иИзстз8! > зтИк в Аьеь* Ист И .К Гст в ь :.1+37ь* ь1и . с8зтет 8+
И ив К
> Леьив 3ь* 7зтзез И 8 зсв вь* 82 +вье+8! > 7еь7+в езпссзе Исв/ +из-
/ьИ38+К
> L с 8 з 1зк+с К Лезз щтК > 7 Аьеь е.8з зт 8/ье7тзе ьстьт+т е -
Иьвс. И 8ььстестИзК
> L Ие./ вь с8зи+ Ие+т с.* ьие+37ь > сзеИ вь с /в * /8з1ьвьзИ вь /в. +кзщ
е 1зт2К <з 8зи+ еь.т в61з  кь > з/ в 3* свь +, из,+с /в. «зс7И2* >
изИзеьв Аьеь к в ь7+ зт/в 7 /езИК
> тз И 8 с7 в* ктз из/ьтс ? :.1+37ь?
> < тзв 7зК : И зт/в вьс зт 8. И ть8+7зИс7з8 ьстьт+т? <+ ь :.1+37ь >
зсв зт7 е 1зт т И из в 1зе тзеььК
> ж * / К <з Этз з зсв/.. ьст ь.К < щ/8 /в. И с изез3 /взК Сщк с
еьив сь8 3из 7зс+в т т * езпссзе «/И/И > 8з,т 12т * т?
> Св2и в…
> J/е ИстИ+щт* /зт Аьеь* > еьИтстИзИ в из 8 в 7ьщ з/Иь,2щ езпссзе*
з Иь/+ ь7 7 сззтИтстИзИ И3ьщ сИзщ п 8ьвььК
> 7зщ , . /зт* ь7зи/ ез/ И в* тзв 7з И изсьт в!
> Гс е Из* е И2 7 /ь/ т 8/ььс7ьи +7К 7Иььт* . +, еьИ27 т 1в з е -
и и И +7 сИ.тз сз1в6/ т К У1ь, 6тс. в6/ь* ,вь зИ3 т 7К <+* 1+/8 те.т
Ие8ьК Г2* 7 7 ь .* Иез тзвзи* с И 3ь8ь ст т .8ь з сьизпььзвзиьь . 7з8К
< Иез* ь сщк с з тз8 , 8кт т?
> Лзсв Изщ2 з 1зв 3К <з…
> Kе т Ие8 К
> 7 12 т 7! 7еь. Ивь7 К Гзт ь 8зщ иИзст 7 7зщ-тз т.тс.* 7 7 с7 в 8
:.1+37ьК Ут7+/ з т? L* 7зкз* е сс7 2И в з сИзщ е 7ть7 тзИ еьз 8 з е 1зтК
Гь/ь8з* 7тз-тз 3в +,28 ьс т И 8 с6/ К »з MИ Kзвстзщ +е7 в е+сс7+6 ьтв-
вьиь6 И ъьсте1ь8зщ с7вззсть ьс т /ззс2; > из сз1стИ . пзе8+вьезИ7 К
> Лзвз,ь8* И2 Этз свь37з8! > И з/ь извзс Изс7вь7+вь з1 сз1с/ь7 К > Г/ т
в6/щ-тз /зК
> Kзв 7з з /в 8* з иИзст 8К «2 7ез7з/ьв2* + ти* Иез* И зкт тзт*
+ 7зтзезиз иИзст /вьК : е3ьт 8 е сс7 т И 8 з/+ 7зезт7+6 ьстзеь6К «з,з? >
7 сзив с2щ 7ьИз7 к в ь7 7 /езИ Аьеь ез/зв, в: > Г2 т* ктз з И ез-
3вз8 стзвтьь +к2- еизвзиь И »иьт е с7 2И вь Kв -Эв -х8 е+ > е И вь2 стз-
вь2 п е з Эи тз К Усз1зиз п е з * епзе8 тзе евьиьь ь з1зстИзщ ,ььК
< 3вь иез8 /2щ еиьИ ье+сзИ ьвь киз з т 8* к8 ьс вь И т Ие8 * Исиз
с7зв 7з т2с.к /з7+8тзИ* 7ьи* ьсщ > в+6 1ь1вьзт7+ /Изе п е з К Эк2
Лц яц ибр стец Г 1е2 Ур2кещ.
ч0
 1езсьвьс * 7 7 7зе3+2* > 1ь1вьзт7 звтзе2 т2с.кь вт /з 3щ Эе2* / з
И Эзи+ епзе8! < 3вс. 7в6к 7з Исщ ьстзеьь* +7* евьиьь жеИиз »иьт К еззт-
вьИ . е с3ьпезИ7 ьезивьпзИ ез/зв, в с /з /И / т2и из/зИ 3из И7 К 7 ктз ,?
<ь7 7ьи / 2и з +7* ,ьь* / , евьиььК K2с.кь 7в.+! < е+к 6с * тзкз вь з86*
з еь8ез т 7 > 3ст /с.т езтзИ /ззсзИ* сзез7 езтзИ +ь,2и езс 1
з, взИ т * ктз тзи/ , взИ вь изв+.8* > 8в6* / к+* е 1зИ*  6 +, ктзК Этз 12вз теь
с звзИьзщ т2с.кь вт  /! х сщк с* / з И еИз8 сзь вьстькс7з8 изс+/ естИ
8ье * /з* ктз12 / , 8.ть з т 7з8 зст взс К Ле,/ Исиз /з з7зкьт с Эть8
иИзстз8 ст езиз 8ье К
> =зез3! > 7ьИ+в из «/И/ИК > »,вь Иси/ И2 т 7 /ьеьст2 с 7звви 8ь*
тз ь +/ьИьтв зК »з тз ь3+т!
> Г ,з тз* ктз ь3+т* И ,з* ктз12…
> M /з* з.тзК <з И2 Ис-т 7ь е сс7 ,ьт* ктз Этз 12в св+к щК
Аьеь к в 1 Изз/+3Ивь.:
> жз Изщ2* 7зи/ . е 1зт в И Гзвзиз/с7зщ з1в стзщ 1зв ь… > х И 8.ть +,
Изь7вь Ис з/ез1зсть из +/ кьК
…Лз12И И 7зс+в т ьь И е щз* з з1е тз8 +ть зкИ в И 1зв 3зщ
/еИ з1в стз8 те 7тК У7звз к с+ зкь из е 1+/ьвь /Из /тщ ь сзс/щ /еИь*
еь1, И3ьи с6/ И /,/ з8зз ез, 6зьиК
> Ут 1звв* св23 -7з* сьв з-т 7 7* 8+ ив./т * > з1ъ.с.в 2и И3 .с.
1вз1е2с . /Икз7 * И тз Ие8. 7 7 8 в кь7 вт /И / ть* 1е т* ьсз/вз1 . ь с /тс7зщ
 /,/зщ с8зтев сззиз Аьеь К
7 е ссезсзИ И2.сьвзс * ктз Икез8 + зт з7 И/е+и з.Иьвзс 7е сз .тз*
 к в с сьв . 1зв * т 7 ктз /зезИ2щ сзез7 втьщ 8+,ь7 ьзи/ ъ7еь7з8 7еьк в;К
х .тз ст вз 7е с28 7 7 +изв * ь с8зтет из 12вз ь7 7 Из8з,з…
> Лзк8+ Из8з,з? > тзтз /з8зи вс. Аьеь* е1ье . И 8.ть Ис* ктз з в
з е2И и* и ие и ь езкьи изщ2и 1звИ ь.иК
> С7зе* /./ 7 /з7т+е* зк 8+ тс. з* > тзезьв /Икз7 * з7 Аьеь з/-
И вс. ь езИе.в сИзщ 8/ььс7ьщ к8з/ кь7* И 7зтзез8 Изьв Ис +,з /в. еИзщ
з8ззьК
7 И/е+и Аьеь зсьвз > из зтвьк . 8.т з/Ив ь Этзт е К
> Св+3 щ* > /е, в з 8т+И3+6с. 12вз 7 /Иеь /Изк7+* > . 6* зк8+ Из-
8з,з с8зтет .тзК Kзв 7з изИзеь Иез > ит?
> Ущ* 7 7 ит-тз > Ис И+теь еИзе кьИ тс.!
ъK 7 ь ст * з8 * ьвь Из/.зщ е 7* з/з ь 1звИ ьщ* с 7зтзе28 Ие к-сь вьст
ст в7ьИ тс. е И ,ьь* тз ь сзИс8 Истек тс.!; > сзз1е , в Аьеь* сзт27 .с
И т8зт* ст е .с зтст т зт езИзе2и е1.тК
<з8 > е/7з 1звИ ь и иеззиз и е 7те + /тщ ь вь3 И сзИе3з
ьс7в6кьтв 2и св+к .и + Иезсв2иК Гзс вь кь тс. свььстзщ з1звзк7 ет
ь 12стез И2из/ьт е+,+ И Иь/ 1зв 3зщ з+извь .е7з-7е сзиз Ит * зт 7зтзезщ И е -
2 стзез2 е сзв 6тс. И вь7зз1е 2 зтезст7ьК Г/зв зтезст7зИ ,ьИ . т7 е с -
/ тс. И и+ст+6 ,ь/7зст с И2зсь8з т.,в28  из8К
Б+7И в з ив и 1зв 3зщ +к стз7 тв 8з,т е с ст с.* з1 , . 7зстьК <з8
сзезИз,/ тс. ьзи/ +, сзщ 1зв 6* ьзи/ * з1зезт* езт7 т еь зь,зщ к+И-
стИьтв зстьК Аьеь сьвьвс. Изс7есьт И 8.ть св+к ь И2/зезИвь. зт з82* з т 7ьи
 12взК Kзв 7з еь сезкз8 И83 тв стИ иье+еи * свь вз ьсс7 вс. Ис зе ,-
2щ +к стз7 ь з 1зв 3 . з1в ст Из7е+и из* тзи/ сте 32щ Из/.зщ е 7 зст Ив.в сИз6
,етИ+ ьс7 вкзщ* з ,ьИзщК
Лц яц ибр стец Г 1е2 Ур2кещ.
ча
7 свь из ,/т /щстИьтв з з8 * тз ктз з 8з,т с/в т ? Г тз Ие8. з  ь-
8 вс. иье+еиьщ* 7ез8 свз,2и Ис7е2И ьщ е2ИзИ* вкь. евз8зИ* ьИвкь.
 з > Исиз тзиз 1зе езст2и е * с 7зтзе28 еьиз/ьтс. ь8т /вз 7 ,/з8+ Ие к+*
з/ 6з8+ еИ+6 з8зз К С7 в в * т+еь7т* з,ь2* ьт > Изт ь Ис 1зе И из
к8з/ кь7К
Г изез3щ кьстзщ ь1 из Истетьв с8ет е+и . ,зь К С 8 из.ь
8т вс. зствь* ь/ И . еьив+32 стз2К :+1 и И8з7в зт зт * т 7 , 7 7 ь звз-
т* 1ез3з вкз ь 36К вь зт И2ст+ьвь ь в1+ з/ с+т И3ь8ьс.
ь И8з73ь8ь Извзс 8ьК « в 7ь* ив+1з7з  И3ь ив Иив.+вь Аьеь с т 7зщ
е /зстзщ Иезщ* ктз тзт зст е вс. еь7е2т с8+зь 1з/е28ь свзИ 8ь: ъ<+ сщк с
зс8зтеь8;К
Сте 3 . Из * зиз, . тз* с к8 8+ еьиз/ьвзс Истек т с. е,/* +/ еьв
Аьеь+ И зсК У зст е вс. с/е, т тз3зт+ ь /23 т * з 2и И38+с. зсв 12ст-
езщ из/ 12 Этзт  и т 7 ь в И з/еьК ж * Ис 12вз т 7К е с . з+изв с 7зезт7ь8ь
т+28ь зтезст7 8ь из/ьв с вИзщ з7* сь+* зкть + с 8зиз +ив ь,щ кв6сть*
с 82щ 1зв 3зщ зтезстз7 +, /зстьи 7е . /7в6кькзщ .87ь* е сс7 . 7з,+ 3ьез7зщ
1зез/зщ* / 7зтзезщ с8+тз езсИкьИ в 7зст К жзст тзкз 12вз 8ь+тзиз зс8зте *
ктз12 +1/ьт с. И тз8* ктз /в. ьсс7 ь. з82 те1+тс. свз, . зе ь.* 7зтзе+6 е щз-
2щ иье+еи* Иез.тз* ез/в т с +Иезст 6К <з з7 1зв зиз /зИ+т И 1зв ь+* з+-
изв сьв з е е сттс.* ь тзи/ з /з1.тс. з1зе+/зИ ь ь есз в з1в стзщ 7вьь7ьК
Лз7 /зст И.т И 7вьь7+… Аьеь з1зеИ в с 8 с1.* сзкт.* ктз ь8т Ие8ь /в. 1с-
зв2и е сс+,/ьщК ртз12 с сть 1зв зиз* /з 12вз ьвь 8/вз /зст Иьт из
И 1зв ь+* ьвь… ьвь 8/вьт е Иьть з+извьК жзст Иьт 8/в. 12вз в .* кьт*
зст И взс з/з > 8/вьт ! 7? »свь ее т Ис т7 ь Из7е+и зе ,зиз 8ст ?
<з 7 7+6 ив+1ь+ ь/+т зтезст7ь? 7 7 7 . и е ть.* ктз зь ещ/+т ке е е2?
Аьеь +свс. з/ст Ив2щ ст+в ь /+8 вс.К Гс. с8 . стз.в з +ив 8 ь12
И 8звк вьИз8 зьь* ь / , из.ь ест в стз т * св/. Ие кз8К
х тзт* е.и . Ис /+3И2 сьв2* 2т вс. щть Иез е3ьК Ге и* с 7зтзе28
з стзв7+вс.* 12в стзв 7з сте 3* ктз в . 12вз /з+стьт тзкзсть е3ь.К
С 8 к+ИстИ+. 1зв 3зщ +Иезсть* з зте1зИ в изе.кщ Из/2* кьст+6 езст26* е с-
7е2в к8з/ ь И.в 3еь > И е стеьвьзИ зщ 7зез17К 7 И тзт с 82щ 8з8т*
7зи/ з е с7е2в 7зез17+* из И/е+и тзкз Исте.и+взК х 8з,т* И8стз е сскь. т7 щ
ьъьезИ т ьи зИз7 ьз8? «з,т 12т * +8стз ктз-тз Иез/ зИз7 ьзИзщ 1вз7 /2?
»свь з8 > Иье+сз 1звИ ь* тз Ис е Из Изс вь /зв,з езьсиз/ьт 1 +к -
сть. еИзщ еи+вьезИ7ь! х свь т 7 > зИз7 ь тзе8зьт езсс стзв 7з* ктз12
+ст И зе ьз+6К С 8з взиз > ьИстз* с7зв 7з ив+1з7з езь7 т з+изв :
И/ 1 е е ь стьезИ зщ т7 ь /з сз/ т ь з/ з+изв 6! < /з 8зиз ст-
ть7 > 1/ * з И.в в+6 7зез17+К
«/вьтв . +Иезст свтв с Аьеь К зезт7ь8ь зИвьтв 28ь пе 8ь
з к в зт/ И т е сзе.,ь.К J е.и т вз3 / ь ,/ т из с 1зв 28К Б, т те 7т
ь зст ИвьИ т т 8 еИ+6 езиз/.з+6 8 3ь+ к8 +из/з: 8зв 1 8ь* / и 8ь* +иез-
 8ь > Ис Изезс 12в И тз8* ктз12 Эт 8 3ь св+кьв с те ,* тзи/ * 7зи/ з7з-
кьтс. /щстИь в7 естИ К ЭИез з еьст+ьв 7 стьь* 3 и 3 из8 езьт2И .
т7 ь* Исз8ь .* к8+ +кьвь С сз7+7з7ьщ ь Гь3Ис7ьщК С7зез 1в/з 7зв з з7е+-
,ьвз з+изв з8в28* к+ИстИьтв 28 И вь7з8К Бзв зщ ест в 8т т с.* +в21-
+вс.* зезсьв 8звз7 К
Гс 3вз +/ кз > ь 8 3ь+ зст зИьвь те 7т* ь 12стез еьИвь 1зв зиз* ь /з-
и вь /з е ссИт /з 1зв ь2* ь иье+еи изтзИ 12в с/в т ьсскь* з… 1зв зщ зиь1
зт 7звв с ке 7 7ьи-ь1+/ звк с зсв еь/ К Аьеь т 7 ь с8зи +ст зИьт *
Лц яц ибр стец Г 1е2 Ур2кещ.
чн
ктз ь8з св+кьвзс > 12в вь + 1зв зиз ввеиь. 7 зИз7 ь+* ьвь стьезИ .
з1в ст иИ тьв з8 в з езиз/ьИ3+6 7е++6 Итзк7+ /с.тзиз еИ * ьвь Изз1з
з Ие2с+в 7звькстИз стть7 * з7 И3с. 1зв з8+ з/ сьв+* изт. тзт ь И2ив.-
/в 7е7ь8 квзИ7з8К <з с 8з И ,з > з+изв тзв 7з езиессьезИ в * сз7е -
тьв с стзв 7з* ктз иье+еи ь ив ИИе к 1зв ь2 зт7 вьс з/тИе/ьт /ь из з82!
Лзв+кьв с 1зв 3 . еь.тзст : 7 7 1+/тз Аьеь з3ь1с. И /ь из ь зте Иьв 1зв зиз
+,з 1зв 3ь8 7звькстИз8 зИз7 ь * И/з1 Из7 Ие2с+тзиз +8вз! Аьеь с+8в
/з7 т сИз6 е Изт+* е/ст ИьИ вь з+извь ь е ъ.сьИ 8езеь.ть* з Ис ,
сз8ь зст И взс ь зт зьвзс ь8* 7 7 есвзИ+т2щ 7ез7з/ьвзИ иИзстК 7 з1Иь.И-
3ь ь зе И/ И3ь из Ие кь з ст в7ьИ вьс с з8зщК Гс е сс+,/ь. зсьвь тз-
етькс7ьщ и е 7теК
У1 8ььстес7ьи е 1зть7 Иь8 тв з И2св+3 вь из е сс7 ь 8звк еив.+-
вьс К С7е2И . +в217+* «/И/И сезсьв:
> х е И/ * ктз И2 з ст+/тз8 вкьвь 7зиз-тз с з8зз 6 ъ и ;?
> < ъ и ;* с з8зз 6 хстИ т+езИ * > Изе ьв изе.кз АьеьК > Гь/ьт*
И 8 ь Этз ьИстз!
> <з И2 И/ ь7зи/ ь с7е2И вь?
> <т* 7зкзК Kзв 7з Ис Этз 12вз т 7 / Из! > <ь7тз зтзИ вс. И2зИ И тз
Аьеь К
> K 7* > езьс* з8звк И* к в ь7 зт/в 7 /езИК > J ь. ь сзсз1зсть + И с*
Иь/ь8з* 1зв 3ь* ь И2 +,2 И ьссв/зИ тв с7ьи ьстьт+т и* Изт… > изИзеьИ3ьщ +8зв7К
> жзс7 2И щт* е  к вьК
> С 8ь зь8 т ьвь з, зщ8тК ртз И2 с7 ,т* езпссзе?
> L зв и 6 > е Иьт И т+ пььзвзиькс7+6 в 1зе тзеь6* з 7зтзезщ . И 8 изИз-
еьвК Лзщ/т 8в /3ь8 сзте+/ь7з8 И се Иьтв +6 пььзвзиь6 еь.? > зИе+вс. з
7 Аьеь+К
> Лзщ/+… з7 * > е Из/+3з сзив сьвс. тзтК
> ртз кьт ъз7 ;?
> Лз7 1+/т сз/ сь в . сьизпььзвзиькс7 . в 1зе тзеь.* з1из/ь-
8зст 7зтзезщ /з7 ,+ ь /з1 6с зеи ь ьь!
> <+ Изт ь изез3з* > 7в6кьв к в ь7 зт/в 7 /езИК
ъ<+/ кз к взс + 8. И «зс7И* > е /+82И в Аьеь* зив./2И . сИз6 7з8 т+
с 7з-7 7зщ еьз1етзщ си 81в 6К > ЛезИ вьвзс /вз с е 1зтзщ И +,з8 8
ьстьт+тК Б/,  / т Из8з,зсть ест ИеьезИ т ст т+6 х2 ь еьИть 
 И2ст И7+К =+/з,ь7ь с7 вь* ктз И2ст И.т* свь . Из 8+ с1. Ис е сиз/2К 7 тз8
с сь1з;К
< /е+изщ / Аьеь зте Иьвс. И извзиькс7ьщ ьстьт+т* и/ е 1зт в /И вь
 звзИь ти извзизИ* 7зтзе28 3 сте з1. е+/ 8ь ь пт 6* +ив8 ь в8 8ь*
1з7сьт 8ь ь 8тз8К Аьеь 3в з т828* ст Ив28 37 п 8ь 7зеь/зе 8* с Изв-
ь8 кьт . /Ие.и ьИст2 з и т 8 п 8ьвьь ь из/+. тсзт+ +ст евзиз / -
ь. зстезщ7ь теь/ т2и из/зИК х/еИ Истетьв из И езиз/ е изез,зиз 37 п 8ь
7 1ьт К Аьеь з/+8 в* ктз Эт +7 . зв ь7 7 з/из/ьт квзИ7+* Ис. ,ь 7зтз-
езиз ез3в И езстзе и 7 ис7ьи стщ* 1с7зк2и 1звзт и сь1ьес7зщ т щиь* И2с.и
хвт . ь K. -N .К Азвзи* /зв,з 12т * езкв из 82свь* зтз8+ ктз* сви7 +с8и+И-
3ьс * с7 в:
> Этз 1/ * зсв т щиь изез3з сь/т зтсК Эст 3 * т* 7зи/ звиз/
1 ст > те+/з сзсе/зтзкьт с.К
> Г2 Ис тзт ,* > еьИтвьИз* з еьь8 . 3+т7ь* зтИтьв АьеьК > Б2И т вь + И с
тз* ктз И2 зИт 1/зщ?
Лц яц ибр стец Г 1е2 Ур2кещ.
чч
Азвзи +в21 вс. з 3ье ь И/е+и се/ьтз ст+7+в з стзв+К
> 7 , т 1/2? Б/2 т тзв 7з е И + зв2и ь/ьзтзИК »ст т 7ь > Ис8
/зИзв 2… Изт + 8.! > х/еИ е с и+в И2сз7ь стИзе7ь езст7зиз п езиз
37 п * зт7е2И /И 7звз7ь 7е 32и взт7зИК
Г зв+т8зщ ив+1ь 8 .кьвь +ивзИ т2 7+с7ь изе2и зез/К ж , з2т-
2щ Иив./ Аьеь 7 8ь +/ьИв.вь е зз1е ь8: тз +ие6828 т8з-се28* тз тв28
7е с28* ,вт28 Итз8* тз сзкт ь8 е з7 вь1езщ .тьстзстьК 7ь-тз 1вст7ь*
се1еьст2 ь ке2* зиз 7ь 8 в 7ьи 7еьст ввзИ > в2и* еззИ2и* сьИ т2и >
св 1з 8е вь И 7+с7 и 7 8.* 7 7 12 з//е ьИ . Аьеь ь +7зе.. И И,стИК
> Гь/ьт* Ис звз! > 7еь7+в х/еИ* ь Аьеь се + з.в* ктз извзи /щстИь-
тв з изИзеьт з с 8з8 1звИ38К > 7 /с * ь И 7зеь/зе* ь с7в /* е3ьИз8 с7в /
тз,К х /с 7 ,/2щ ь Этьи* /в. И с езст2и* 7 8щ > е/к щ3 . Из К Гзт Эть* > х/еИ
е2И7з8 И2/Иь+в т.,в2щ взтз7* > зт1ьт2 зт с7 в И зкть /зст+з8 +зв еьтз7
7/ьиье7ьК «2* /е2И .с * свь ьи И вк2и 837 и* еие+, вь звщ* 8к вь
 взт и ке 1+3+6зь зезиьК х Эть > с Ие3ьзиз ие1.… и8* з/зщ иез8 /щ3щ
изе2 > . ь с 8  6* 7 7 +/ взс с+стьт с. с ие+з8 з1е зИК х Эть > ктз12 /з12т ьи*
82 з/ь8 вь вз3 /щ ИеИ7 и зтИс2 7е+кь еьивщ > еизез/з7 И в/ь7зИ2и
+зв .и… K 8* И вИз8 37 п+* > 82 И2Ивь ьи с7Из сте 32 с7ь ь ие1т * зт 7зтз-
езиз кт2ест 7ьвз8тезИ /з 1вь, щ3щ Из/2… х Изт т 8 > ь , е7ьи 1звзт хпеь7ь >
еИ2* 7зтзе2и 7зс+в с е+7 +кзиз* е Из/+32 в 2 1взиз езс7тзе *
сте8.зизс. вь3 7 з1зи зь6!КК
Аьеь с +И ,ь8 зс8 теьИ в стзщ7ь с е./ 8ь з/ь 7зИ2и взт7зИК
> <+,вь и/ ие ьт ? > сезсьв зК > 7 , Этз?
> <и/! зи/ -тз* И еИ2 .тьвт7ь* 8 зтк .з иИ т вз извзизИК 7 82 зс2-
в вь зтИтстИ2 е 1зт2 ст+/ть37 сз Итзезиз 7+ес … +, /ьвз8ь7ь* т к+т вь
 И к в ь7 и ие+ из/ьвьК зкз* съ87 зв+кьв с сте . ь 7звв7ьь 12вь
сз1е 2 е зщ зстьК С ти зе +тИе/ьвс. Иив./* ктз извзиькс7ь 7звв7ьь ие -
ьт св/+т > /з свь37з8 8зиз 8ст * /з7+8тьезИ вь 7 ет+* е/ст Иьвь ез1+ >
ь /звзщК жз сьи зе евз8ьт с7зе+взщ 7зсзстьК х з-8з8+* т с+88 те+/ * 7зтз-
е . те к тз* ктз12 езь7+т И /зст+2 8ст * И2сть зтт+/ Эть 7 8ь* >
+, с 8 з с1 св+,ьИ т сзие ь.К « вз вь ктз 7зи/ з /з1ьтс. > И/ Иси
8 е3е+тзИ ь Э7с/ььщ зИтзеь3 * > звстзвть. езщ/т* з7 7тз-ь1+/ з.т
.Иьтс. тз , 8стз! K 7 +,вь в . зстезьт > т п+* /е. ! > 1зв 3зщ 7 8-
2щ с е щ с с7зв 7ь8ь зтзв.828ь 7 1ьт 8ь ь с/в т /в. сте 2 стз.з ие -
ьвьз? Леь 3щ те3щ тиь7 > е+/ * /3И7 * 7 7ь зсть 1+/+т сзие -
2К Kзв 7з зстезщ с е сктз8 > с  сз8 8ст * ь к ке .т вт зИтзеьтс. тз ,
с 8зК
> СзИе3з .сз! У/зиз зщ8+: 7 7 , Этз зкИь/з И 3ь8 1зв 3ь8 /.т-
в.8? Г/ з сзИе828 8 с3т 1 8 Изезс И с 8з8 /в +ст.7зИ2щ!
> Гез* ктз +ст.7зИ2щК <з из Из 8+т зт/в з* И8ст с взщ 7+кщ /е+-
иьи > ь И2щ/т* ктз з Ие8.* > ез1+ек в х/еИК > Б/ И тз8* ктз 7 /8ь7ь 3ь
/ Из ест вь с 8ь сз1ье т 7звв7ьь И звК < с* ст е2и извзизИ* /е .т с+Иеь.8ь*
.7з12 82 И т ,2и +т3стИь.и 1е вьс еИз12тзсть зт 3 8 зИК < И2ст+ 8
И 8 е3е+т И з/в ь7* з с 8с. взИзьи 8ст ь кеск+е ь8 сз1е 2 7 8 .К
K* 7тз Ис6 ,ь езИз/ьт И изез/ и ьвь 7+езет и* Иси/ з/ зьтзщ 7е23ь* ст* сИт
ь тв * / , е/ст Ив.6т* 7 7 з1ъ.т зкзщ езстзе сть ь т щиь* 7 7 з с 7 ,-
/2щ 3 и И т82и изе и* 7 7 иезз еИ+т Изв2 Из Ие8. 1+еь И зт7е2тз8 8зе ьвь 7зи/
е7 * стьс+т . +зв .8ь* 13з ивзт 28ь сте+.8ь з 7 8ь зезизИК тз т
з сзсть 7 8 / ьвь 8зеззщ И 6иь* тзт зь8 т* ктз / , с 8 . изез3 . И2+к7
Лц яц ибр стец Г 1е2 Ур2кещ.
чц
ь ь /в * с 82щ 3ьез7ьщ з2т 8зи+т сте изИ т зт е/Иь/зщ 7 т стезп2
И з7 иез8 /зиз* з 8 вз з зиз 8ье Из7е+и сК Лзтз8+ 82 в.8с. 7 ,-
/2щ И2с2щ ь 8 е3е+т з1е * 7 ,/2щ 1езсз7 7 ет2* ь/ьзтс7 . с е щ . Э7з-
з8ь. зть8 т зт с /е из2 /з7+8т2 те+/ ь еьс7 …
> Эи* . зс8зте6* + 7 ,/зиз сИз. 1/ * / , + т 7ьи стзвзИ +7ь* 7 7 И2!
> Жь * ктз з/в 3 ! > Азвзи +сз7зьвс. т 7 , И з* 7 7 е ссе/ьвс.К
Аьеь з8звк в ь тьиз* тзкз с 8з8+ с1* с7 в:
> J Иь/+6 И 38+ и е 7те+К «2 И сьизвзиьь 2И 8 Этз изез3з с1 в сьезИ -
зщ вькзст 6К Б2стез тзе8з,ь ь еьиз/ И зе8+К
> жзв,з 12т * еьИ2к7 7 с 828 е вьк28 Ииз/ 8* > зтИтьв х/еИ ь зк8+-
тз И/зи+вК > »свь 12 И2 з+т3стИзИ вь стзв 7з* с7зв 7з .* И еИ2 из/2 СзИтс7зщ
сте 2* И еИ2 .тьвт7ь* еь з 8 вз е Иьтз8 те сзетК У/з8+ 1зи+* / е И з
кет+* ьИстз* с7зв 7з тз8ьтв 2и к сзИ ь /щ . езИ в.вс. зктзИ2и ь ,вз/з-
ез,2и ст ь.и* еьст .и* Эез/ез8 и! С7зв 7з +1,/ьщ* +иез* 8зв 12* ктз12 сИз-
Ие8з зте Иьт сИз6 Э7с/ьь6* зтзсв т ие+* И2Ить в6/щ /з8зщК ртз е/ Эть8
т ,2 Ииз/2 > +ст.7ь* И ьи Иьсь3 зт с1.* сИзиз /зезИ .* с87 в7ь ь 7езстьК
х Изт 7зи/ И2 з / т И Иьсь8зст зт квзИ7 * / з е/7з взизиз… > извзи
з8зезьвс.* > кет из т* св+к щзст Этз ьвь 7зз8езст * ктз т 8* и/ /з ь8т
/вз с в6/ 8ь* с ьи +,/ 8ь ь 1зт 8ь* т 8 з / 6тс. 7 7 е /е. в6/ь37ьК х 1+/
8з. тз Изв.* з/1ье в 12 сзИе3з зсз12и в6/щ* ктз12 И2св+3ьИ т квзИкс7ь
+,/2 ь езс 12 И ,ьвзт/в и* сз1с и ь* +, 7зкз* /в. извзизИ > те сзетК ж з
ст Иьв 12 / ь8ь Эт 7+6 Иьсь8+6 ь И/+8кьИ+6 ьс7ь6 с 1сзз /28ь е -
И 8ь* Иез/ : 17еь е,ьи вт!
> Гь,+* ктз тевьс ! > е сс8.вс. Аьеь* извзи Ис2и+в из/зИ ь8К
> Ле/ст И т 8ь+т+ > 1зв 3 . е7 И т щиК Л+ст22 1еи И ив+1з7з8
Изстзкзсь1ьес7з8 си+* е ь 8зез2 7ек 6т з зк 8* ь е7 т+8 ьтс. ез8*
з щ с иез87ь8 3зезиз8 звт* тсьтс.* 12стеь и 8кьтс. 3+и К Сз /. /
е7 ст т > тзи/ Исщ Э7с/ььь* тзв 7з ктз И21е И3щс. ь т щиь* еь/тс. /И 8с.
,/ т с зиз +ть з е7К
> Лзк8+ /И 8с. ? Г/ И2 с 8ь с7 вь* ктз е7 Изт-Изт…
> х зтз8+* ктз 3ьИе2* е7 т2 ь зез,ьст2 8ст 8зиз з, з7ез6тс.
в /з8* з 7зтзез8+ 8з,з 1+/т Изьт ие+2К же+изиз +ть т* е И ктз зв ь8ь е-
т 8ь* з И зизтькьщ сз* ст+ 6зьщ /в. зезкззИ > зв2и в6/щ* с7зез сз1-
е3 т 7зщ 7 е И * ктз12 И2Ить Ис: в6/щ* ие+2* ь8+зстИз* 7звв7ьь > Изт Эть
с 82* 7зтзе2 и/ ие ьт К K 7 . сьт+ ь.! ртз зв+к тс.* 7зи/ 7 зсв7+ еьк вь-
И т зсв/ьщ езиз/? Гс.7ьщ т* ктз з зсв/ьщ* ктз езв /з зт7 * в6/ь
еИ+тс.* тзв 7з 12 з ст К Сь1ье.7ь-т ,ь7ь > ез/ се 2щ ь /зезИ2щ* зЭтз8+
7 ьт ст Иьт 7 те + зт1зе2и 8 тезсзИ* квзИ7 з 3ст К Л еь 8зи+кь ь е.8з-т 7ь
зИев2 зт зстз.2и т 7 И 7 ,/з8 зсв7* 7 ,/зщ еьст ьК 7зщ т+т И2из/?
> х з ст ?
> »ст ! р ст 8зьи е1.т-е 1зкьи Иси/ зст тс. И зсв7 > ьвь ктз12 ь/ть И т щи+
И з1е т* ьвь ,/ т с зиз +ть* з7 зе 1зт т И ,ьв+иК Гзт Эть е1.т с /з1езИзв -
 8ь ь 8ст2и ,ьтвщ* 7з8+ зст Ив сззтИтстИ+6з . зеь.* ивз е+т те 
ь И.2И 6т с 8 тезс 8ь +ст.7зИ+6* з +зе+6 /е 7+К < з8зз с1и тс. Ис. 7з8 /
с 7 ьт з8 Из ив И* /е 7 е е ст тс.* з/из/.т з/7евь. ь 7 /ь/ тзИ И сс -
,ье2К Г7з звз1ьИ3ьщс. 7 ьт еь7 2И т зтИ вьИ т * ь* 7зи/ езиз/ +, +3в
зт зсв7 се/ь+ е7ь* ез1ьИ3ьс с7Из сИ,ь 1еиь* з1 е+,ьИ тс. 8
 3 Э7с/ьь.К
> Этз 7 7 ,?
Лц яц ибр стец Г 1е2 Ур2кещ.
чя
> х /е 7 ктз? Лз7 7з8 / .т 6* 82 с екзиз 1зет еьст 8 вз/7*
И 8з8т И21е с2И 8  езиз/ 3 ие+* +7е2И 8с. и/-ь1+/ те+1зщ ьвь 7+кщ
 в+1зиз ие+ * вз/7 12сте 7з +из/ьтК
> <з ктз , 7 ьт * 7зи/ И с з1 е+, т?
> »ст ьвь 12в е 3 ьс 2щ 7з* сИ.тз сз1в6/ И3ьщс. Иси т ,2и е7 и:
с+8в 1е т с.  езиз/ > ь7тз с8т с из ези т К ж зз ь з.тз! Г2с /ьт
в6/щ и/-тз 1еи+ се/ь т щиь  ст2И 6зщ е7 > Этз з/Иеи+т ьи с8етв зщ
з сзстьК х ИзИе з т с. з и+,: в . те.т ь к с > езиз/ 8з,т ь8зИ т К
K 7 ь зв+к 6тс. 7з2 > ь ,ьзщ з1из/ь8зсть… > Азвзи з8звк в* Иив.+в
 к с2 ь сезсьв: > K 7 ктз + И с /вз?
> Уз 1зв 3з: з/зв,ьт 8 е+1вщ теьст * тзв 7з Изт ктз взиз* 8с.И .т К
> <ьк+т взиз! < с1е7ь,7 ст * з /з1.тс. с7зезК Гс извзиь з7+7ь
/в 6т зс 6* з ИзИе зьь ь Э7с/ььщ > 8зизвт.. еьИ2к7 К
С 8звз/зсть Исзщ > +стзщ* ь т щиь > с 8з3зщК 7 , 12т ? С 8з в+к3 >
еьиз/ьт сиз/. Икез8К р 6 И2 8* стз.зиз* 7е7зизК Г «зс7И ь8в к в ез/*
/ , извзиь 6т +ст.7ь 7 7ь-тз И8стз к .К
Аьеь+ зк е Иьв с , х/еИ * »7 теь хв7сИ > сзИе3 . ез-
тьИззвз,зст 8+,+К е7ьщ* И2сз7ьщ* зк ,ьИзщ извзи ь 7е+ .* /зез/ .*
7 7 1з.е2.* , сзст Ив.вь зтвьк+6 е+К Сз7зщ .* кьстз е+сс7 . 7е сзт »7 теь2
хв7сИ2* к+т 8/вьтв 2* +Ие2 /Иь,ь.* еьст в 2щ ь езь тв 2щ
Иив./ сИтв2и ив * ие+/зщ ив+1з7ьщ извзс > Аьеь* 3+т. с 8 с сз1зщ* /+8 в* ктз з
Ив61ьвс. 12 И ,+ еь.тв.* 1+/ з т 7 ИвькстИ К У в61ьв е/7ь зсз-
ь. ьи ст Ивзщ 7ьи 8ь 7И етье2* +6т ь з7зщ Этзиз еьсзсз1взиз /в. е 1зт2
ь зт/2и /з8 К Сте8ьтв .* е7 . ек х/еИ И2е ИьИ в с тзезвьИ28* /И
 8тз з7 6зь8 изИзе7з8 ,2 (ез/з8 ь /еИиз :зстзИ Гвь7зиз)* 7зи/ з * с Икз
/28.зщс. ьезсзщ И тз7ьи в и* +сз7 ьИ в ь с8.ик в 68зез8 с+езИ2 ьвь ие+-
1зИ т2 свзИ извзи К Гси/ 8 вз И3ьщ Аьеь +из/ьв зт кт2 х/еИ2и /И /23 >
+8+ зсть,ь8з* 7зи/ +сИ в зк .т . »7 теь хв7сИ (з 12в ьИстзщ
и+/з,ьщ) изтзИьт стзв И7+с2 .стИ ь И т 7з8 Иез.тз8 7звькстИК
< Этзт е х/еИ+ еь3взс ъз/7зе8ьт ; Аьеь > , 12в И зтъ/* /зк
:ьт * ст+/т7 * ъс7 7 в и/-тз з к+,ь8 /Изе 8;* з И2е ,ь6 извзи К У/ 7з т82щ
7 7 с8зв к щ 12в И е св И+К
> <+* ,/+ е сс7 * > стезиз с7 в х/еИ* вьИ . з Итзезщ ь в ь з взИз-ез-
е кзиз п епзе * > вь3 х/еИ2 И/ вь* 7 7зщ сте 2 ь 7 7зиз И7 К
> : сс7 2И т з7 киз* > зизтз зт7вь7+вс. АьеьК
> 7 т 7? > Ис7ь+вс. извзиК > »свь 8зщ ст е2щ еь.тв * /зстьи+И3ьщ зе/в-
2и И2сзт И сИз8 Ие к1з8 звз,ьь* И/е+и з.Ив.тс. И «зс7И* и/ + из ь 7зв
ь /Изе * / з 1езс тс. ь8 т / иь* +,з 12т 8+/ез8* ктз12 з.т се -
2щ зИзезт с+/ 12К Lсз 7 7 / > зИзезт Этзт сИ. с ИзИе зь8 И спе2 тзе-
тькс7зщ +7ьК 7 +тИе,/ 6: зсв е е2И с ,зщ Ис з из/ьт И извзст.7 и > , -
т2щ квзИ7 1+/т т 7 ъзкет.извзИьк т ;К У з 1зтьтс. з тИе/з8 з7в /* 7И етье7*
ес7тьИ иК ртз с7 ,т з И 38 зИз8 ез/ .тьщ? Э/ взс вь И 8 зеи ьзИ т …
7 7 Этз* з8ьт* ктз И2 / Из изтвь* > пььзвзиькс7+6 сьизвзиь6?
> 7 И2 з8ьвь? Г/ . ьс в И 8 з1 Этз8 /с.т вт  /К
> J з8ьв* зтз8+ ктз ьтесз ь з зтз8+* ктз ьс вь с к+ИстИз8 з1екзстьК
L И с837+* т 7 з8ьвзс * с82свз8* зз+зь8К х сщк с И2 сзИ еьи вь*
ктз12 /з1ьИ т с. +, /с * И стзвь?
> < Этзт е > / ! <з з1екзсть т* / , сте з > зк8+? <ькиз з с/в в*
с7зе з7 +/ к * +Иезст ст К
Лц яц ибр стец Г 1е2 Ур2кещ.
чС
> L зь8 6 зк8+К Kз* ктз езь тв 2 в6/ь е/к+ИстИзИ вь +, / Из*
Этз иьи тс7з Изсиз,/ь +7ь* 2 кь 6т зь8 т Ис!
> Г2 е И2! ,/з8+ ст вз .сз* ктз +7 з8з,т з1скьт 1+/+з из /тщ*
сз/ ст Ис +,з /в. тзиз* ктз12 ез7зе8ьт * з/т ь е/зие ьт зт 1звщ Ис6 8 сс+
е ст+зиз свь.К Ст вз зкИь/з* ктз 82 /зв,2 стезьт 1+/+з з 7з 8 +7ь*
ь к… > Аьеь ееИ в с1. И2е ьтв 28 ,стз8К
> Этзт иь8 +7 12в 12 Ие* свь 12 12вз ь /е+изщ стзез2 > те8з./е2и
1з81* еь8еК У/ 7з ь т+т сьв тз, .с ! <з . изтв с7 т * ктз т +7 1сз-
в2и* ктз с+зстИзИ И3 сзИс8 / Из ьи /вь 1 /,з +ст евзК ж , с 82щ
еззевьИ2щ квзИ7 с8з,т те е ие ькьт ьссв/зИ ь И ,з зт И ,зизК
Эт И 3 сьизпььзвзиь.* 7 И3 .с. /з Изщ2 И 8 с 8з8+ з / в7зщ зт еь8ь.*
те /зв, ст т И ,щ3щ зте св 6 1ьзвзиьь ь 8/ьь2К
> СзИе3з Иез! <зИ . ,ь сз/ т зИ2 зте1зсть* зИ2 8 3ь2 те-
1+6т зИ2и в6/щ* +86зьи Ив /т сИзщ сьиь7зщК ж ь сьиь7+ Эт+ /з теьезИ т *
+7ев.т * е ИьИ т К <з 8* 8 теь вьст 8* зкИь/з* ктз сьиь7 зсзИ  пььз-
взиьь* Изь7 т ь И2е ст т ь * > св/зИ тв з* е,/ Исиз +,з ь+к т ьи
И ь8зсИ. * з свз, ь +стзщкьИ сьст82 Итз8 тььезИ ь.* тз ст епв7сзИК
х 82* 1ьзвзиь* з7 вьс 1сз8зз2* з/изтзИв2 7 ь+кь6 е 1зт2 8зи К Уеь-
езИ вь зкть 8ьстькс7ь8ь з.ть.8ь > е +8* Изв.* Э8зььК Лз7 пьь7ь ь 8 т8 ть7ь
 з7 вь* т7+вь зсз8 И 7ь1еть7+К Kзи/ ь ст вз .с28* с 7 7зщ ьсвз,щ3щ
зстезщ7зщ 8 еьиз/ьтс. ь8т /взК <з сз/ т ьстьт+т* зсИ.з2щ сьизпььзвз-
иьь* з /зи / вьс * /з 12 с7зв 7з т 7ьи +к2и тезИК
> х Ис , . / 8 ь7 И 3щ с 8з8ьтв зщ +7* > +с8и+вс. х/еИК > Лз к сть
 Иьсь8зсть зт се/2* сИ.ь с щ ь кь. Исиз Этзиз /в. сьизвзиьь ь 8зе вь з Ис
 12в !
> Гез! M+к3 с7 т > /з3в * > з8е кв АьеьК > У/ 7з +, з/зК « Ис-
и/ ьтесз с И 8ь* ь . 12в з Ие8ьК »з к 37+ ьсьт * ь зе 3 и т К Kе .
с 7 ьт вз8 ь Ите , еьст+в6 7 ьсзвь6 з/зиз /зви К
Лц яц ибр стец Г 1е2 Ур2кещ.
чд

Гава 3
*+8ксе 8 енс

Аьеь Из3в И /вь2щ в ь зив./вс.К ж * Изт И с 8з8 7з ст т+. х2К Укь-
з . зт 8зизвтщ 2вь* с вк28ь е 8ь-тезь 8ь* зИз зтзвьезИ .
ь т 7 . .е7 . пз т+с7вз-се2и стК Kзв 7з сщк с Аьеь з.в в Лезь * с/-
в И3из ст т+6 1зв 3 стстИ2и е 8езИК Утс6/ * с е сстз.ь. И с7зв 7з /с.т7зИ
8тезИ* ст т+. И22И в зсз1з Ик твьК < 8з+8т в зиз Ивькь. > т* ьз1е ,-
ь х2 12вз И2звз сзИе3з /е+иь8 сзсз1з8К < 7з82щ с тиь7зщ с7+в -
т+е2* Аьеь 8зи И т из /в. с1. > ,ьИ28К 7 И тз , Ие8. е 8е2 ст т+ь 7 7 12
зт/в.вь зт з12/зсть* ст Ив.вь Изв з сзсе/зтзкьИ т щ Иь8 ь ь Изс-
еьь8 т 7е сзт+К
Аьеь И/зи+в* с8+тз з.И ктз-тзК Б+/тз 12 х с7 в 8+: ъЭтз .* /е+и .*
т * 7зтзезщ т2 св+,ь3 ь 7 7зтзезщ сте8ь3 с. Ис6 ,ь К <з . з8зив т1 з.т *
И Этз8 . > з …;
Леь3вз е/7з /в. з,ьвзиз квзИ7 ь з12кз /в. 6з3ь з,ь/ ь киз-тз
зе/взиз* з зк изез3изК У,ь/ ь Этз к стз еьвт т с Ись8 Итез8*
 из8 /28 И 8зеззщ зкь* 8 ьт в+28ь 1вь7 8ь 3ьез7зщ е7* 3встьт И ,ст-
7ьи те И и стщ…
< И2ст И7 И +теьщ к с 12вз 8 вз ез/+* Аьеь з3в ке в* е.8з 7 7+1ьк-
с7з8+ /ст в+ ст т+ьК K 8 стз.в* зье .с е+7зщ +изв з/ст И7ь* сви7 сизе1в2щ
квзИ7 И зк7 и ь еьст в з Иив./2И вс. И ст т+6* зезщ т 7 еь1вь, . вьз* ктз зкть
7 с вс. 7зв сИзь8 зсте 7ь8 зсз8К ЭИь/И з/из/ьИ3из Аьеь * квзИ7 .Из з1е -
/зИ вс. сз1с/ь7+К
> Гь/ вь? 7зИ е 1зт ? > тзе,стИ+6з т7+в 7з8 И ьиь1 7зв К
Аьеь* +в21 .с И+те8+ из/+ 82свщ* сзив сьвс.* ктз е 1зт зк изез3 .К
< 7з8 зтзеИ вс. зт ст т+ь* Иив.+в Аьеь ь ееьтв з п2е7+вК
> L ез Ис6 с7+в т+е+* ез тз* 7 7 зт/в зИеизст К С8зтеьтК > 7 7з-
8 7зс+вс. звьезИ зиз /еИ с ,зст 6* 1+/тз вь в61ь8зиз квзИ7 К > ЛезИ-
/ьт в 8* ь И2 зк+ИстИ+т* +Иь/т 8з,т вь3 с7+в тзе* ктз з ив /7 .* щ
сзть 7езизт2и 1+изе7зИ ь .8зк7К х /в. И с Этз еьтв з Ик твь ,ьИзиз тв К
> : И И 7 ,/зщ с7+в т+е…
> зкз* тК Сщк с ь7тз +, т 7 е 1зт т* Этз ст ез8з/2щ еь8К > 7 -
7з8 сзИ ь/ в 7зезт7з п2е7 К
> Лзк8+?
> Kз8+ еькь 8 вз! 7 ив И . И тз8* ктз И2звь с7+в т+е2 И т 7з8 тькз8
стьв > Этз з /2щ* /звиьщ те+/К 7 ив +,* 7 7 + зев * ктз12 и+/з,ь7 8зи +Иь/т
Ис Эть 8в к щ3ь з/7з,2 8+с7+вь37ь ь  /ь7ь* 7зтзе2 И 8 ь 7 ,+тс. ,ьИ28
твз8К х /в. Этзиз /з т+е+ И2с3из 7в сс * с т 7ь8 Изт ,ьИ28 твз8 ь 7з,щК
Сз/ т * ез.Иьт * сз1е т 7е сзт+ квзИ7 > т 7+6* ктз1 з 12в е в зщ* ,ьИзщ* >
Этз 1зв 3зщ з/Иьи* т.,взК Лезз / т з1з+6 пзе8+* И щ з/ке7+т * И2.тьт 7 7ь-
тз зт/в 2 кет2* зте , 6зь т8+* > +* иИ* зе2И* +сьвьК С7+в тзе2 ь/+т  8-
ез ьс7 ,ь ти ьвь ь2и еззеьщ* ктз12 твз еьз1евз И2е ,ь* 7е сзт+К
х ьз1е ,ь е7е сзиз тв те1+т зиез8зиз И7+с * зь8 ь.* з2т ь е,/ Исиз
8 стестИ К Уз е 7тькс7ь /зст+з е8свькстИ+* ь И Этз8 ив И . еькь из
8ь8зщ +ст евзстьК е сзт Исстзез..* с 7 7зщ стзез2* ь с 7 7ь8 стезь8* ь 7тз
+из/з ь с8зтеь* Ис 1+/т в /з* Изт Этз ь ст езьс7 . ,зь К
Лц яц ибр стец Г 1е2 Ур2кещ.
ч8
рвзИ7 И зк7 и* зкИь/з тз7 ьс7+сстИ * изИзеьв иез87зК : изИзе еьИв7
с7зв 7ьи зстьтвщК
> ЛзИзв т* ие ,/ ь* > з1е тьвс. 7 тз7+ с7+в т+е2 з/ь ь 7е+и св+3 твщ* >
И2 изИзеьт ез Исстзез66 7е сзт+К 7 ст т+6 Эт+ 1ет еь8ез8* т 7 . И с з.в?
> K 7!
> х з-8з8+* з-езстз8+* тз ктз И2ст Ив.т * /в т т 7ь ст т+ь ь 7 к8+К
J тз7 с7+в т+е2 Изеьвс. изИзеьИ3из ь-з/ зк7зИ ь +в21+вс. /з+8з
ь с7зп+,зК Kзт* +е.8з 7взьИ извзИ+* зткиз сз1е вьс с7в /7ь взиз И21еьтз8
з/1зез/7* Истетьв езтьИь7 т.,в28 Иив./з8 ив+1з7з  И3ьи ив К
> жвз И 3* > з, в вк 8ь тз7К > ск ст 6* Ис /е, тс. т 7ьи е/ст Ив-
ьщК 7 /в. зиез8зиз 1зв 3ьстИ в6/щ 7е сзт квзИкс7зиз тв > Этз 1зв 3 . е /зст
ь /+изИз св ,/ьК
> J 8 82 Этз /+изИз св ,/ь! Kзв 7з зетьт 8звз/, * е Ие з т К
жв. 8. вькз 7е сзт /И+37ь ьвь ,зь2 ьс7зв 7з те.т зттзиз* ктз ьи еь-
вьк2 8ст еь7е2т2 вьпкь7з8 ь те+сь7 8ьК
< вь тз7 с7+в т+е2 И2е ьвзс 1сз8ззз зтИе зьК Kзи/ Ист+ьвс.
АьеьК У-тз в з/з12и в6/щ сз с7е2тз-зИе,/зщ сьиь7зщ* иессьИ2щ е -
зь/ в 2щ тьК
> Kз* ктз И2 /с И2с7 2И т* +И , 82щ ие ,/ ь* з3ь17 К :+в т т И 3из
+/ кзиз ,ьзиз з2т К :+к 6с * ктз И с Иси/ тзкьт +/ е* зв+к2щ И ,ьь*
7 7 .-тз тезь И зтз3ь.и с ,зьзщ* 7зтзе+6 И2 в61ьвьК
< / И3ьщ з1 иезИв ь е7з з1е+вс. 7 Аьеь+* зттз2еьИ . ь,66 и+1+К
> Г2 ктз зти /кь7 /с т 7зщ? Э 2и 7ь +кьвьс ?
> < + 2и 7ь* +7 т 7 . ст > сьизвзиь.К «з,т еьщть 7з 8 еь8*
. з1ъ.с6 И 8* зт7+/ + И с т 7ь /ь7ь ъи+/з,стИ2; И7+с2К же,ьт ьи еь с1!
Лз8ьт* свь И2* ив./. 7е сзт+ изщ ,зь2* Иь/ьт е,/ Исиз ъеьвьк2
8ст ; ь ьи /з зт И с 7е2т * кьт* И2 з квзИ7 И Этз8 зтз3ььК > х+/ьтзеь.
Истетьв евь7+ Аьеь з/з1еьтв зК
> K 7 И2 изтьт с7 т * ктз . с7зт? > 7 езтьИь7* з 1зв е ъ.еьИ3ьщс.* ст в
з/ст+ т 7 Аьеь+* +иез, . ъеьИвк зс7зе1вь;К
Аьеь И +зе Иив.+в из* ь ие+1 . зеьстзст сз1с/ь7 тзкз с8.в с К
Б+/тз зст зИв2щ Иь/ь8зщ е+7зщ* з зтст+ьв ь с7е2вс. ие+зщ в6/щ* И2из-
/ьИ3щ ь сзс/из в К <1е,2 ,ст2 ь езкьтз сз7зщ2щ зс8зте И2ст Ивзиз
И2/ И вь езпссьз взИ-и+/з,ь7зИ* к з7 з е Из/+3ь еь7е2И вз зсте+6 еИ-
зст ь ив+1з7ьщ ьтес тз7зИК
> < зь8 6: к8 И/е+и И2ст Иьвь езьс7+6 Из ? > иез87з сезсьв тз7 .
+7звь . ,зь * езиз/. 8ь8з ст т+ь х2К > <7е сьИз* ст ез* т 82свь* ие+12щ
еь8ьтьИК
> Сзив с с И 8ь* стзьвз И2ст Ив.т * > зтИтьв 3/3ьщ з /ь зв2щ* изез3з
з/т2щ квзИ7* > ктз 8ьзИ вз* тз 8ьзИ взК < 3 Ие8. /зв,з ,ьт из/7 8ь 7е сзт2
ьзиз зе./7 К
Леьсв+3ьИ .с 7 е изИзе+ ь зив./2И . в* Аьеь з1е тьв Иь8 ь се/из
езст /И+37+* стз.И3+6 з/ 1зв 3ь8 зК » е.8 . ь И тз , Ие8. сИз1з/ .* с-
7зИ . зс 7 изИзеьв з /звизщ /е+,1 сз сзетз8* иь8 сть7зщ ьвь т 8ьК Лезстз
изв+1з в т * т+из ст.+тз ке28 з.с7з8* с7е2И вз пьи+е2* стзв сззтИтстИ+6-
зщ иьеьс7з8+ з.ть6 е7е сзиз* ктз + тзиз еиИ тьвз /2и ьК » з12к щз
1зв 3ь се2 ив * 7 И3ьс. т828ь зт .е7ьи* 7 7 + /тщ* 1в7зИ* И/е+и Истеть-
вьс сз Иив./з8 Аьеь К жИ+37 к+т +в21+в с * Исте.и+в 7зезт7ь8ь ке28ь Извз-
Лц яц ибр стец Г 1е2 Ур2кещ.
чь
с 8ьК Аьеь зк+ИстИзИ в 8з з1з/еьК 7* зИь+.с 8+* с+зстИзИ И38+* Иез*
тзв 7з И Изз1е ,ьь* Аьеь з/з3в 7 и+/з,ь7 8К
> L +св23 в И 3ь И2с7 2И ь. скт с7+в т+е2* > з1е тьвс. Аьеь 7 звз8+*
с сьв зщ езс/ 6 и+/з,ь7+* з7 И38+с. ив Изщ Этзщ ие+2К > «з,т 12т * И2 з.с-
ьт 8* ктз И2 зь8 т з/ 7е сзтзщ? Г 3 сзе ть з ьс7+сстИ+* > Аьеь 7ьИ+в
И стзез+ и+/ 7зщ ,зь2* > .Иьв * ктз ст т+. 7е сьИ * 8 з 7 ,тс. зк
7е сьИзщК Св/зИ тв з* . киз-тз т+т зь8 6?
Ав И и+/з,ь7зИ зс8зтев Аьеь сз сьсиз/ьтв 28 сз, вь8К
> < /з е вьк т 7е сзт+ ь 7е сьИзст * > ь/ тв з с7 в зК > е сьИзст >
Этз тз* ктз е/ст Ив.тс. 7е сзтзщ /в. в6/щ з12к2и* с е Иьт28 И7+сз8* 7е сзт … >
У 8зиз кьтв з +8зв7К
> 7 Ис ,?
> 7 12 Этз .с… > <с8зте. сИзщ вз81* и+/з,ь7 8.вс.К > Этз… Этз
зтз3ь и+/з,ь7 7 ,ььК »свь зз сИтвз* с Иезщ И ск ст * с 1вьзст 6 7 ез/+*
7 ,ьь* ив+1з7з езь7 т И ,ь * тз тзи/ зв+к тс. 7е сзт К
> Г езьИ/ь.и и+/з,ь7 ?
> Б+свзИз!
> L ез тз се 3ьИ 6К »ст вь И еьез/* И и+/з,ь7 * Эт 7е сзт ьвь 7е сь-
Изст > Ис е Из* ьвь з зв+к тс. тзв 7з +т8 сз/ ь. и+/з,ь7 8ь* ктз* з-8з8+*
ь/ вьстькс7 . И2/+87 ?
=+/з,ь7 з7е свК ЛеьИвк2 сзез8* зстьтвь з/з3вь з1вь,К
> зкз* 7е сзт с+зстИ+т И 8ьеК <з /в. зь8 ь. +, е Иьт2щ И7+с*
+,з к+т и+/з,ь7 К 7 из /зви И2.Ив.т ь з7 2И т в6/.8К
> Гзт 7з-тз! J кьт* 7е сзт с+зстИ+т з8ь8з с* И з1ъ7тьИзщ е в зсть*
7 7 изИзе.т пьвзсзп2К х свь т 7* тз 7 7ь 7еьтеьь ст + И с /в. зе/вь. 7е сзт2?
> L И с зь8 6* > ез1зе8зт в и+/з,ь7* 1зв +, с8зтеИ3ьщ Аьеь
с еИзсиз/стИз8 ,е ьс7+сстИ К
> Ж в К Kзи/ зез1+8 еь8еК Гзт И 3 тзИ еьз* и+/з,ь … > Аьеь Изез-
сьтв з зс8зтев с+езИ+6 7еьть7 3+К
> KзИ еьз С8ь1е тзИ * з ие пь7К > Аьеь з7взьвс.К
> KзИ еьз С8ь1е тзИ с7 в * ктз ст т+. 7е сьИ К Лзк8+? У1ъ.сьт 8* 7 7зИ
И 3 7еьтеьщ /в. стзв 7 тизеькс7зиз с+,/ь.К Лзс8зтеьт* > з з1Ив е+7зщ Ис Из-
е ст И3+6 ие++ св+3 твщ* > /с * 8 7 ,тс.* 1зв 3ьстИз из/ьт ст т+6 7е сь-
ИзщК
Св+3 твь 7ьИ вь з/з1еьтв зК =+/з,ь з/, в тз7ь и+12К
> « те+/з изИзеьт с квзИ7з8*  6зь8 3ьи и+/з,стИ2и з.тьщК
<з зез1+6К У1е ,зь2* кьст2щ ь сИтв2щ* /зв, 12т вь3 з/ке7+т2и зсз-
1зстщ зв К
> Лзк8+? Этз , зв?
> »свь И2 1+/т 8. е1ьИ т * . ькиз с7 ,+! Жзь И зИзщ ,ьь 1+/т
зиз,щ 8+,кь+* тз7зщ* стезщзщ* 7 7 6з3 * ктз12 12т зИс6/+ тзИ еьз8 ь с+т-
ь7з8 8+,кь2* ктз12 И2зв.т в61+6 е 1зт+К х т+т* с8зтеьт* 3ьез7ь* 8 ссьИ2
1/е К ртз12 сз1в6сть еззеьз в зст * зиь еь3взс +тзвстьт * с/в т сьв *
ь7езз,2 8232 ь И вь7ь 8+с7+взИ / 7зв.8ьК 7 8зиз /с ,ьИзтзиз* +,-
зщ сьв2К J к8 Этз И И7 8 3ь? 7 И/з1 Из7 езстз сьв2* сьв2 зв * Эезтькс7зщК
Гзт* з, в+щ* ИсК
> «-8! Гз Ис.7з8 св+к * те . зь8 6 из/ И 3ьи 82свщК > Аьеь зс8зтев
 и+/з,ь+ с +И ,ь8К > «зи+ . з1з1зьт Этз т 7* ктз И2 Иь/ьт 7е сзт+ т 7зщ* 7 7зщ*
Лц яц ибр стец Г 1е2 Ур2кещ.
ц0
з-И 38+* з /зв, 12т ? 7 еьь8 т тзиз* ктз сзив сз с И 3ь8ь е/ст Ив-
ь.8ь?
> Лз, в+щ* т 7К
> <з И/ тзи/ зв+к тс. сзИ * ктз 7е сзт > Этз ктз ьсиз/.з ь И с с 8зщ*
ь И 3ьи ь/щ ь 82свщ з тз8* 7 7ь8ь /зв,2 12т в6/ь ь ИзьК J кьт* 82 з.т еь-
из/ь8 7 тз8+* ктз 7е сзт с+зстИ+т И и+/з,ь7 ь .Ив.тс.* св/зИ тв з* з1ъ-
7тьИзщ е в зст 6? е сзт зтзсьтв * ь / к и+/з,ь7 зт7е2И т зИ2
пзе82 > Этз ив+1з7з з3ь1зкз с+,/ьК Ут7+/ , Из 8т и+/з,ь7 > ь сз1стИ-
зщ /+3ь тзв 7з? Ут7е2И т 7з2 7е сзт2 Из Ис8 1с7зкз8 8зизз1е ьь Изщ
ь в6/щ > Изт пзе8+вьезИ7 8 теь вьст -/ь в7ть7 К «з,з с7 т з-ьз8+: ьс7 т тз
ь с+зстИ+6зщ И с з1ъ7тьИзщ е в зсть* ктз И22И т И квзИ7 к+ИстИз е-
7е сзизК
> < 2т щтс зщ8 т 8. И 3щ 7 +ьсть7зщ* > И/е+и е ссе/ьв с С8ь1е тзИ К >
Г/ 8зив . И21е т т 7зщ ть 7е сзт2* 7 7зщ 8 е Иьтс.* 7 7зщ . /щстИьтв з Исте-
к в !
> Э 8. т ь7 7зщ 7 +ьсть7ьК L ькиз зкть  6* Этз +, И2* и+/з,ь7ь* Иьз-
И т2: и/ 7ьиь* езсИз 6зь с* з12к2и в6/щ* И 3ьи еьтвщ? <з Ис , > Изт И2
Истетьвь т 7зщ ть 7е сзт2* 7 7зщ И 8 е Иьтс.* зтз8+ ктз сззтИтстИ+т И 3ь8 ь/.8К
х . Истетьв т 7зщ* 7 7зщ 8 е Иьтс.* > Изт ЭтзтК > Аьеь з7 в ст т+6К > »ст вь Ис-
т 7ь з1ъ7тьИ2щ 7еьтеьщ* 7тз ь с е И? ртз изИзе.т з Этз8+ зИз/+ и+/з,стИ2
сИтьв ?
> <ькиз изИзе.т! <+* 7зкз* тз8ькс7 . е Иьв зст * ст т 7 . ст еь .
7ьи з/зиз 11 т * т 8 з сз1е в Ис еззеьь…
> 7 з1ъ.с.т ьи ьвь тзв 7з еьИз/ьт?
> < з1ъ.с.т!
> <+ тзи/ Ис ь 7 к8+! <з Изт И2 Иез с7 вь: тз8ькс7 . е Иьв зст К <з ктз
Этз т 7з? тз 8з,т с7 т ? > е7з 1езсьв Аьеь 8звк И3ь8 и+/з,ь7 8К > 7вь Этз* з-
И 38+* тзв 7з Э8ьеькс7з сззтз3ь к стщ?
> K 7* 8з,т* И2 8 зт7езт сь6 т щ+* > .Иьтв з 1+е7+в ив И2щ ь и+/з,ь-
7зИ* > е +, И2 т 7зщ тз7К
> L  тз7* . езстз Ие к* з . 8зиз /+8 в / Изезс 8ь тз8ььК »свь +ез-
стьт зе/вь* 7зтзез с 8з8 /в изе /з свз,* 7 7 ь Изз1з Ис И 8ье* тз /з
с7 т е,/ Исиз* ктз 7е сзт с+зстИ+т 7 7 з1ъ7тьИ . е в зст * сз/ тс.
И 82св.и ь к+ИстИ и квзИ7 К Лзе зте3ьт с. зт ь/ вь8 * с7е2тзиз ь .Изиз* И ьс7+с-
стИ ь из тзеььК Лзе еИсть з.ть. ьс7+сстИ з1з/зст+2щ .27 ь. ь зв -
зИ т с. +к28ь зе/вь.8ьК АзИзе. Эть8 з1зь8 .27з8* 7е сзт > Этз ьИ2с3 .
ст всзз1е зсть* ст и е8зькс7зиз сззтИтстИь. ь сзкт ь. езтьИзекь-
И2и Эв8тзИ Из Ис.7з8 +стезщстИ* Из Ис.7зщ Изь* Ис.7з8 зеи ь8К х Изсеь.ть 7е -
сзт2 в . ь7 7 ь к с1 е/ст Иьт * 7 7 ьсть7тьИзК 7 к изИзе.* 7еьИ3с.
И з/сз тв зщ 8.ть квзИ7 1в из/ е. 8ьввь е/ 8 з7звьщ с ьи 1ссз тв 28
з2тз8 ь т2с.к 8 з7звьщ > с з2тз8 зсз И 828К ЛзЭтз8+ 7 ,/ . 7е сьИ . вьь.*
пзе8 * сзкт ь > Этз всзз1е з е3ь* И2е 1зт з еьез/зщ 8ьввьз2 вт
стстИзиз зт1зе ьвь щ/з квзИ7з8 И из зьс7 и е7е сзиз* тз ст ь1зв
е Иьв зиз /в. / зщ ИзьК е сзт ь ст т И2е ИьИ 6з . и зс з1з . 7зз8е-
зст * Ивь7 . се/ь И всзз1е зщ +ьИес в зсть* Исстзез еьИв7 тв .*
7 7 ст т+.К
<те+/з* . 8 теь вьстькс7+6 /ь в7ть7+* +Иь/т * ктз 7е сзт > Этз е Иьв -
 . вьь. И /ьстИ ь 1зе 1 езтьИззвз,зстщ* т с 8 . се/ь 8,/+ /И+8. стзез-
 8ь Ис.7зиз .Ивь.* Ис.7зщ Изь* 7зтзе+6 Иь/вь з /еИь ие7ь ь И вь еьстз >
Лц яц ибр стец Г 1е2 Ур2кещ.
ца
 ьв+к3ь8* скьт . сьзь8з8 Этзиз свзИ 8е+* тзк > к+ИстИз 8е2К L е/ст Ив.6
с1 Эт+ 8е+ к8-тз 7е щ тз7ь8 > вИь8 1еьтИ2* зтз8+ ктз щть * зс+зстИьт *
сз1в6сть е/7з т 7 , те+/з* 7 7 езщть з вИь6 1еьтИ2* зкть Иь/ь8з8+ ь-
 кеИ2к щзщ зстезт2К <з Этз +, /е+изщ ИзезсК Ав Из* ктз . изтв с7 т * Этз тз*
ктз с+зстИ+т з1ъ7тьИ . е в зст * Изсеьь8 8 . 8ь 7 7 1+свзИ . 7е сзт К
Гзсеьь8 8 . 7 ,/28* 1 е вькь. зв * Изе ст ь езпссьь* з1е зИ тв зиз 
ь тз8+ з/з12и +свзИ2и /вьщ в6/щК »ст ь /е+и . 7е сзт > Этз +, вьк2 И7+с2
7 ,/зизК « 7 ,тс.* ктз И2* и+/з,ь7ь* 1зв 3 Исиз /тс ь8з Эт+ 7е сзт+
Итзезиз ез/ * 2т .с И2/ И т * Изв з ьвь Изв з* т+ з/вь+6 7е сзт+* 7зтзе .*
сз1стИз* ь /зв, 12т в 6 стз.зиз и+/з,ь7 К Kзт* 7тз Ив /т 6* ст зИьтс.
7в ссь7з8* иь8 ьвь 7 7 т 8 з зИ+т з/з12и в6/щК У 1вьз7 ь з.т Ис8 ь 7 ,-
/з8+* з /щстИьтв з .Ив.тс. сз1ье тв8 7е сзт2* ьсзв.. с 8+6 Ивь7+6 / к+
квзИкстИ зсв тзиз* 7 7 зз 7зе8вз* з/тз ь И2вкз… / , ь е И с Эть8ь
еИ28ь / к 8ь! K щ 7е сзт2 в,ьт И с 8зщ ив+1ь 3из с+зстИ * ь зтз8+ /в. 
е и /7ь +, 1ьзвзиькс7 . зсзИ сьизвзиьь > сьизпььзвзиь.К
=+/з,ь7ь с8зтевь с +/ьИвь8 з,ь/ зиз зе тзе К
> J кьт* И2 скьт т* > изИзеьв С8ь1е тзИ * > ктз Эт с7+в т+е …
> »ст 7е сзт еИзиз ез/ > 1+свзИ .* > з/тИе/ьв АьеьК
=+/з,ь з, в вк 8ь ь зив.+в с сз1е т ИК Лзв2щ с/зИ т2щ и+/з,ь7
с/в в 3 и 7 Аьеь+ ь езт.+в е+7+К Kзт И в с1.К
> : / з 7з8ьт с.! « 7 ,тс.* И2 ьтесзИ вь сК зкз* ,/ьт* ктз 82
се + с И 8ь сзив сь8с.* Ис , ьтесзК Св+3 щт* > И/е+и з,ьИьвс. з* > 8зивь 12
И2 с/в т 8 /з7в / Эт+ т8+* Иь/з* ктз И2 е 823в.вь з т 7ьи Из и* з 7 7ьи ст-
стИь7ь з12кз /+8 6тК <+* с7 ,8* т 7: ъе сзт 7 7 1ьзвзиькс7 . всзз1е -
зст ;? < с7зв 7з . з.в* И2 сз1ье тс е с3ьпезИ т т 7?
Аьеь /+8 в /звизК
> Лзк8+ 12 т? < к щт Ие8. ь 8стзК Лз кт28 /.8 . 8зи+ с +те /з теи
к сзИ* И кт2 > тзв 7з Икез8К
Уь сизИзеьвьс з Истек И з/з8 ь взИ жз8 и+/з,ь7зИК
Стз.И3ь Из7е+и зстьтвь 3+8вь* езс. е е3ь. езсв+3 т Ие3ь
ьтесзщ /ьс7+ссььК < ьи ск ст * с/зИ т2щ и+/з,ь7 з7 вс. з/ь8 ь квзИ сзИт
/з8 ь еьив сьв Иси 1+/+зьщ /з7в /К
Аьеь зезз вс. с / Иь8ь Ие и 8ь ь ст в ьс7 т ив 8ь /И+37+ И изв+1з8К
У +Иь/в  тз8 , 8ст з/ з ь е Иьвс. 7 щ* И+те з с .с * ктз з
с7езтс. И сзс/8 вК жИ+37 3 и+в 8+ Истек+К Аьеь +в21+вс. щ* з вьз
зст взс се 28К
> L зе И/ в И 3ь /,/2? > зв+3+твьИз сезсьв АьеьК
> Уь ь86т кь.К <з . зк * зк е / К J т* 7 7 изез3з 12И т* 7зи/
/+8 3 ь к+ИстИ+3 ь + 7зиз сезсьт * И/е+и Ис з7 2И тс. Ие28К 7 зт Этзиз Ис
ст зИьтс. сИтв ь 1вь,!
> =зез3з 6! > Изс7вь7+в АьеьК
> L еь/+ И 3 /з7в /* > езьсв з тзз8 зв+Изезс * зв++тИе,/ь.К
> У1. тв з еьиз/ьт! <з / И щт с к в з 7з8ь8с.К > Аьеь И вс. ь И2,ь-
/ тв з Иив.+в /И+37+К
> «. зИ+т Сь8 … Се пь8 Oе И «т вь * свь изтьт звз И ьК L е-
з/ И тв пь7+в т+е2* + ь с 8 ь8 6с сзетз8К Kзв 7з ь ИсизК <ь7 7зиз зтз3-
ь. 7 ьс7+сстИ+К
> «з,т 12т * ь изез3зК 7зи/ те+/з ь8т /вз с езпссьз в 8ьК Свь37з8
8зиз е/И.тзиз… <з И2 изтьт ктз-тз з с7 т ?
Лц яц ибр стец Г 1е2 Ур2кещ.
цн
> « /з 12 з сезсьт И с* з И2* /зв,з 12т * тзезьтс ? ж ь 8 с7зез
 Икеь .ть.К
> K 7 зщ/8тК L езИз,+ И с* свь е е3ьтК
Г и е/ез1 Аьеь з е с с7е2И 828 +/зИзв стИь8 зив./в /И+37+* 7зи/
з зтз3в 7 е7 в+* ктз12 зе Иьт Извзс2К 7 12стез з +св Этз с/в т : /И /Иь-
,ь. ие18* ви7з еь7зсзИь в И* ь 7 7ь-тз еь82 /в. Аьеь /п7т2
12вь +сте 2К
ж Из ьс2т . зте / извз/7з8 ез3в з из сьК Лв И2 ь И тз , Ие8.
12сте2 /Иь,ь. Сь82* изе/ . зс 7 ь зт7е2т2щ Иь8 тв 2щ ь Исв2щ Иив./ >
7 взс * /И+37 Эт .Иьв с ь 1+/+зизК жщстИьтв з* Сь8 стс.в с ь е.-
т в сИз6 И2сз7+6 ие+/ * стезщ2 зиь ь 7е+т2 1/е К Г сИз1з/2и ь иь17ьи /Иь,ь.и
 сьв з твз еьз1ет вз т+ Иьсь8зст * 1 7зтзезщ з/к с те+/з ,ьИтс. ,зь-
 8К ?ьькс7 . 7е сзт /И+37ь свьИ в с с /+3Изщ с+ззст 6* е стИзе.в с И щ*
сте 28 з1е з8 те.. сИзщ И22И 6зьщ зттз7К
Сь8 /в в тз ь 1ет* еь/ И3ьщ щ 8 в кь3с7ь Иьсь82щ Иь/К Аьеь
се + зьв еь8+зстИ вь Сь82К т 7зщ извзИ7 се/ь8з8зес7зиз ть * с 8в-
7ь8ь* тИе/28ь кет 8ь* 1зв 3ив зщ ь- е Иьв зсть езпьв.* изе/зщ 3ь ь И2сз7з
зст Ив2и +3щ* с 1зв 3ь8 е сстз.ь8 зт ьи /з ив * зщ/т е3ьтв з Ис > в61 .
еькс7 * в61 . 3в.7 * к8 ь зв +6тс.* еь8е* ьт в .7ь… Уь И23вь Из Иси/ 3-
66 в6/с7+6 тзвк6 +7зиз «зст К
< втИ3ь зе2И2 Ите е ъ/ь.вь ьи* ь 1с/ 7вьв с К ртз12 12т з1вь,
7 /И+37* Аьеь И.в з/ е+7+К Сь8 ви7з еьзезИьв с 7 из зиз/7 ь з3в т -
+6зь8 3ьез7ь8 3 из8* с +е+иь8 ь кт7ь8 еьт8з8К Аьеь+ Изв з изтвзс тз,
Изщть И 8+27+ Этзщ зиз/7ь-т К У 3 и в* ст е .с ст Иьт ь зИзе кьИ т из/+
ст+6 т 7* 7 7 Этз /в в Сь8 * зст+ьвс. ь с8.вс.К Г зтИт  18звИ2щ Изезс
Аьеь еь вс. И сИз8 с83з8 зст+7К Сь8 к+т з7е св * и8+еьв с ь* 7 зизе-
кь6 Аьеь * з3в з12кзщ 8в7зщ зиз/7зщ* 7 7зщ ,зь2 из/.т 7 1в+7 иК Kзв 7з
сщк с Аьеь 8тьв* ктз 8 в 7ь т+пвь > с И2сз7ь8ь ъиИз/ь7 8ь; ь* св/зИ тв з*
з с7зв 7з 8 3 езстз8* к8 з /+8 вК жИ+37 * з8звк И* с7 в :
> L Иси/ т 7 из,+* 7зи/ св+к тс. е /зст К Kзв 7з ктз с83зиз И Этз8?
Аьеь зс3ьв +Иеьт Сь8+* ктз 8+ з7 вс. с8328 з с 8К У Изе ьв :
> =зт 12 ь И2 с 8ь? : И 12И вз с И 8ь т 7* ктз Ис твз зт? Kзи/ Изв з
ь/3 * 1+/тз т +3 К
> х И2 в61ьт т И т ? > +7взьвс. Аьеь зт е.8зиз зтИт К
> Ук К х И2?
> <+ 7 7зщ ь 8. т зе! ж , с8звз/+К Ут е/7зИ ь ез/ьтвщ 7зст.7 8 /зст вс.
т.,в2щК Б2вз ктз зье т с. 8зи+кщ сьв е+сс7зиз 8в 3 К х + 8. ез / т
е.* ь 8зи+ зеи т И т К
Сь8 Из7з е сизизт в с * зт7ь/2И .  / извзИ+К KеьезИ 2щ ив  тз8
зт8тьв 1сзв6т+6 е Иьв зст +1зИ* /+,7ь 7зтзе2и 12вь свзИз И2кек2 ье-
7+в8К
> K 7з 7 тизеькс7з зтеь ь? Бзьтс * ктз ез7--езвв еьив 3+ т И т ?
> х И2 е И +8т?
> У 7 7з8 И и т и ь3+т* с езкьт28 И2в 82И ь8* тК <з 8з,з ь ез7* ь Ис*
ктз +из/з* ст И т 7е сьИзК 7зи/ т 7 ь зт.т извзИзвз8+6 3т+7+* свь ете
изез3* ь е зщ/3 с.* 7 7 Итез8 зст се/ ь зиьК
Аьеь сви7 +.Иьвь свзИ ъ7зи/ ете изез3;* з-тз ь7 7 8зи скьт т с1.
ъизез3ь8 етез8;К
> Этз изез3з: Итез8 зст се/ ь зиь! 7 Иез!
Лц яц ибр стец Г 1е2 Ур2кещ.
цч
> хи * И2 /з7тзе ь скьт т* ктз Иез!
> < /з7тзе* Ие кК жз7тзе > Этз тзт* 7тз ь8т ст /з7тзе 8/ьь2К Лз ст еь7
Ие кщ зИ+т /з7тзе 8ь* 7зи/ 1звИ 6т* ь ьс7ьИ ь.* е3/3из И з12к щК
Сь8 сзИ с8.в с К ъ 7 Исв2щ . И пьв 8 ъБЭ81ь;* > з/+8 в АьеьК
> рвзИ7+ +,з ке/зИ т еьз/2 з7з. ьвь з/Иь,зсть с Эеиьк28 /Иь,-
ь8* ь т 2 И еьт8 8+27ь ь86т зк се +6 пььзвзиькс7+6 зсзИ+* > ез/зв-
, в Аьеь* > Этз зте1зст * еьизт К M6/щ*  .т2и пьькс7зщ е 1зтзщ* еьИв-
7 6т т 2 ь1зв ьстзИ2* т.,вз е 1зт 6зьи > в И2К : сезсте ь е 2и
ез7--езввзИ* 8 81з ь тИьстзИ И »Иез > Этз 7зз8езст * е+в т т езст изез/с7зиз
 свь. ь кьсв 8звз/,ь*  .тзщ 7тьИ28 пьькс7ь8 те+/з8К Эть т 2 > .Ивь
зкть сзь в зК Гезк8* ькиз взизиз И 7ез1 тькс7з8 т  12вз 12* свь ь1-
и т и+сзиз 7еьИв. .К Гзз1з-тз 7+/ 7 7 в+к3 /в. 8звз/,ь иь8 сть7 * зсз1з
и+/з,стИ . /в. /И+37: 7 7 . 7е сзт !
Сь8 +в21+в с * Ис. сИтьИ3ьс К
> х И2 8звз/К «з,з И с т 7 И т ? 7 . е / * ктз з 7з8ьв с с И 8ьК « 7 -
взс * ктз т 7 ь 12И т: . к+ИстИ+6* И2 изИзеьт ез Этз* / з т 7 езстз ь .сз!
7 Изз1з…
> 7 Изз1з?КК > есезсьв АьеьК
> Гзз1з с И 8ь езстзК 7 изез3зК х тз к з 12И т… > Сь8 +8зв7в * с8зте. е/
сз1зщ* ь тзв 7з тз7ь 8зезь7ь И +изв7 и ьзи+т2и и+1 И2/ И вь 8.т изе 7ьи
8ь+тК
Аьеь зстзез,з с, в /И+8. в 8ь тз7з .ст К
> Гс зь8 6К <з 7 7 12т ? ЖьИ3 се/ь в6/щ* т 7ьи е 2и ь з 1зв 3щ к сть
и+/з Изсьт 2иК
> У / ! Г2 / , з/зеИ т* Иез* 7 7 8зиз в6/щ* 8+,кь* скьт 6т*
ктз /зст тзкз с7зв 7ьи ,2и ив+зстщ* ктз12 з7зеьт 7з8+6 /И+37+* тзв 7з
ктз Истек+6 +вьК 7зи/ т 7 +ст 3 зт Этзиз* зсз1з втз8* 7зи/ из/ь3 …
> Mи7з з/т .* Этз .сзК 7 зт с1. /з1 Ив6: ст 8 вз в6/щ* + 7зтзе2и 7е сзт
И22И т зсз +6 вз1+* т сте8.тс. зс7зе1ьт ь +ььт 7е сьИ+6 /И+37+* 1ез-
сьт Исв/ ие+1з свзИзК
> 7 И2 Ис Этз т? Г2 И/ ,зь К
> J тз сьиь теь. > з/ ь 8зьи в61ь82и +7К L 7 7-ь1+/ е сс7 ,+ И 8 з тз8*
ктз е+7зИз/ьт зст+7 8ь в6/щ* ст з1ъ.сь зкть /в. ИсизК Гс 7зз8езК
> L 1+/+ И 8 т 7 1в из/ е ! <з Изт . ь еь3в К Бзв 3з И 8 с сь1зК 7 /з Истекь
+ и+/з,ь7зИК
> У/+ 8ь+т+! > Аьеь И2еИ в вьстз7 ь ьсзщ 7ь,7ь* ьс в сИзщ твпз
ь езт.+в /И+37К > « вз вь* И/е+и св+кьтс. /з1зст К С Ие кз8* т8 1зв с иье+еиз8*
 7з8стИз звзК
Сь8 Иив.+в из ьс7зс ь в+7 Из сИзь8ь иез8 /28ь се28ь ив 8ьК
> х зк8+ И2 се 3ьИ т 8зиз твпз ьвь /ес ?
> ртз12 И2 12вь сИз1з/2 > зт 8.К J изтьт > зИзьт 8 с 8ь* т т 7 тК х тз
. 8зи+ +и / т ь з7 т с. И.кьИ28К
> х кеск+е вь И2 с7ез82* езь тв 2щ сьиь те? > 7 з И/е+и 7зс+в с
из Иьс7 твзщ в /з 6К
M с7 12в т 7 8изИ * ктз Аьеь зтз8 се 3ьИ в с1.: з7 взс вь 8+?
Сь8 зИе+в с ь ьскв 8,/+ +7в6,ьи 1тз2и 7звз Изезт 8ь 37зв зиз
с / К Аьеь зстз.в* ив./. И езсте стИз с .с28 зз+зь8 /е иззщ зИтзеь8з-
сть св+кьИ3изс.К »из 1+щ . п т ь. е/ст Иьв с+/ 1+ И Иь/ +в21кьИзщ иекс7зщ
1зиьь* 1в изс7взз 7ьИ+И3щ 8+ ь ив+1ь2 теь+8п в зщ е7ь* И 7 7+6 еИе тьвьс
Лц яц ибр стец Г 1е2 Ур2кещ.
цц
,в2 ст / ет2 Изезт К Аьеь +с8и+вс. ь з3в езк К <ьсе Иь8! С7зв 7з е 
т , с+/ 1 е/ст Ив.в с 8+ всз8 8е к2и т.,в2и 7звз* 8,/+ 7зтзе28ь Иьт в
т 8 * си+з И3 .с. И езь 82щ 8е 7! Эть / И.зь 7звз2 И 1сезсИтзщ т8-
зт Иси/ св+,ьвь /в. Аьеь з1е з8* зте , И3ь8 из сз1стИ2 +/ к2 зьс7ь*
з/з12 1в+,/ ь6 8,/+ 7 828ь стзв1 8ьК <з 7 7 8 вз /з квзИ7+ сз /зезИзщ
сьиь7зщ ь твз8: к+т зИ.вз Итез8 /,/2 изез3* /И сзеь7зс+вс. с е7е с-
28 > ь Изез,/ тс. +8 . сьв ьс7 ь. ь тИзекстИ * ,в ь /в т ктз-тз изез3
ь звз* з7 2И т в6/.8 з8зз К Гзт И к8 Ивьк щ3 . сьв 7е сзт2К ъе с Иь >
Этз 8к* е е+1 6зьщ ,ь ;* > ив сьт /еИ.. .зс7 . зизИзе7 К »щ Итзеьт се/ ь-
тс7 . и /7 : ъртз ст Ив.т взиз 12т с 828 в28* /з1езиз > с 828 /з1е28* с8взиз >
с 828 с8в28?; 7 зтИт езст: ъе сзт !; Лзь8 ь Этзиз 82 зе./7з8 +те тьвь >
И 38 е з1зьь с еьез/зщК
> =И тьт сиз/.! > Аьеь И27в6кьв Эп взие пК Nьез7 . вт 8ьввь8т-
езИзщ 1+8 иь* зв3 . з стзв1+ еь1зе * 8ев К Ле .* И2кекьИ И3ь е./2 +ивзИ -
т2и ьсщ 1ьзтз7зИ зт е 2и +к ст7зИ 8зи * е7е тьвь сИзь 7зв1 ь.К M 1зе т7
Ге , в 8 ссьИ2щ е2к и ь зтИзеьв тзвст+6 /Ие 7 8е2* ьзвьезИ зщ зт сИт *
И+7 * Эв7теькс7ьи 7зв1 ьщ ь 8 иьт2и Ивь.ьщ* кезщ ь 8взщК Г ив+-
1з7з8 7есв сь/в ст+/т-/з1езИзв* з/Иеи И3ьщс. з2т+К M 1зе т7 е ссти+в
е.,7+ т+изщ еьзИзщ вт2* 7зтзе . +/е,ьИ в извзИ ьс2т+8зиз ст7+ с /И / -
т 6 Эв7тез/ 8ь* зс2в И3ь8ь +кз7 е зИт2и езИз/зИ ке ст+ 7 8е2 И зиез8-
2щ Эп взие п > еь1зе* ьс2И 6зьщ 1ьзтз7ь 8зи К Ст+/т зкс в е /е ,+6
Эв7тез/ 8ь извзИ+* еьив /ьв Извзс2 ь Исвз Ис7зкьв с 7есв К 7ИььИ3ьс * з св /7з
зт.+вс.К
> Эе ! J 7зкьвьК Леь т с.* /звз! 7зщ сиз/. з2т з скт+* Гезк7 ?
> Л.т сзт с8 /с.т ктИет2щ* > зтзИ в с в 1зе т7 К
> 7 с7зв 7з 1+/т з* 7И :з/ьззИьк?
> < Иез* /з с8ьсзтК 7 с7 ,т езпссзеК
> Леь щтс : И 8 зстзкетвз Этз тзт ь 8ст?
> Лзк8+ тзт ь? ж , И зтеь тв 2и / 2и* 7зтзе2 зв+к 6тс. + с* ст
с82свК
> K 7-тз т 7* > +2вз сзив сьвс. ст+/тК > х Ис , изтвзс 12 киз-тз зте.с 6зиз*
сзИс8 зИзизК 7 с7зезизК Г/ стзв 7з И 3щ +7 Из8з,зстщ* езтзе2и +тщК
7 И2* . Иь,+* т 8зиз т 7зиз* з к8 82 / , зв+кьвь е/ст Ивь. 1ьзп 7К
х /зв,2 И2зв.т с7+к+6* 1с7е2в+6 е 1зт+* И/ ст еь7 3 Ис И ез3вз8!
> : И . изИзеьв И 8* ктз И +7 8зи+т 12т /И +ть > +т с8в2и 1езс7зИ* /зи -
/з7* с зтст+вь.8ь* езИ в 8ь ь е зк езИ ь.8ь ь +т 8/взиз ез/Иь,ь.* 7зи/
зстз з+2И тс. ьсть К 7 з1 зв2* ь з/ь 8з,т з1зщтьс 1 /е+изизК
Б т 7ьи Изт т.,взИззИ +7ь* т.+зьи иез8 /2щ Из тзк2и п 7тзИ* 7 7 3 езпс-
сзеК ЭИ , щт ьи* Се, * Этз езк2 ззе2 7 8ь!
> K 7-тз т 7* > 1+е7+в ст+/тК
Г +ив+ в 1зе тзеьь Изьв твпз* ь в 1зе т7 з/ в те+17+ Аьеь+К
> 7И :з/ьззИьк* /зезизщ* 7 7 изез3з* ктз . И с ст в* > +св23 в з иез87ьщ извзс
х/еИ К > Г2 8 зк +,2К Лз8зиьтК «з,т* еьи вь 12* ? т. з Ие+в с *
з . к 8 +И ,+… ЛзизИзеьт /з з/з8+ тзИ еьз+ (з И в ь8. ьИстзиз изпьь7 )
с +828 Ие кз8К <зпьь в з* т 7 с7 т * 1 езпссьз в зщ е8зьь* 7 7 +кз8+
с +к28К х?
Аьеь+ изтвзс и т зсв з/ь / ть к сзИ е 1зт2* з з 8зи зт7 т
х/еИ+К
Лц яц ибр стец Г 1е2 Ур2кещ.
ця
7* сь/. И 7з8з8 ив+1з7з8 7есв + 7+еьтв зиз стзвь7 7 38ьес7зщ е 1зт2*
з И2св+3 в те иькс7+6 зИст з взщ с+/ 1 с2 изпьь7 К < 12вз 1зв т в т-
вьИзиз 8 т8 ть7 Иси 7+ес и ь,ез-пьькс7зиз ьстьт+т К 7 И/е+и 7е сьИ2щ
ь /зезИ2щ 6з3 * сзсз12щ 8+27 т* 3 и8 тьст* 1зввК Г.взст * 12сте . +тз8в.-
8зст ь 1звь И е Из8 1з7+ 12стез с8ьвьс е сстезщстИз8 зиз/7ь* взизщ 7ззе/ь -
ьщ /Иь,ьщ е+7* сьв 28ь извзИ28ь 1зв.8ьК жзвиз ьс7 вь еькь+* 6з3 е7зк-
И в +, И тет 6 1зв ь+* ь 8+ ст зИьвзс тзв 7з и+,К <з те …
> Лзиз/ьт 8ь+т+К ,тс.* . /зи /2И 6с К < св/стИ2щ сьпьвьс ьс7в6к 12в
се +? 7 8зизИ . з+изв тз,? > Лезпссзе изпьь7ь 8звк 7ьИ+вК
> Kзи/ * кьт* 3вс. +82щ Ие к ь Ивв с/в т вь 8зкь 8т ввькс7ь
сз/ьь. ь з1 е+,ьв…
> ж * / * 7зкз* 8/ !
> Св/зИ тв з* Иьв сззИ 1зв К > < стезь Аьеь 8тз + взК
Азпьь7 Ист в* ез3вс. з 7з8 т ь И/е+и е3ьтв з з/з3в 7 Аьеь+К
Kзт з.в* ктз сщк с зсв/+т ь8з тзт Изезс* е /ь 7зтзезиз езсьвь из еьи т К
> Бзв Гьв сз > зткиз з 12И т? Kзв 7з зт /+езщ св/стИзсть?
> Kзв 7з св/стИзст тз8+ ИьзщК <з И2 ьпзе8ьезИ 2 е Иьв зК
Этз /+е . св/стИзст * св+к щзст св/стИзстьК
> : И Этз з/з ь тз ,?
> : ь п+/ 8т в .! ж+езщ св/стИзст 6 8з,з И т зИе,/-
ь св/стИ2и 8и ь8зИ 7 7зщ-вь1з 1зв 6К Г е+в т т е./ /п7тзИ* еь8+-
зстИз И еИзщ сьст8* 7 7* еь8е* 8 ь 7 в з-/ессьИ2щ св/стИ2щ
сьиз* 8 +езтькс7ьщ ь 8зизвь8ькс7ьщ ь/ьзть8* ьвь , И 7езИь* 7 7 т в сс8ь.К
х ст 1звь* 7зтзе2 з1. 2 св+к щз8+ е з1з6 Из Исщ к+/зИьззщ свз,зсть е -
Иьть. зИзиз зеи ь8 К Этз 1звь ез/ьтвщ ьвь 7 7ьи-вь1з е/7зИ* сзкт ь ьи
зИе,/2и св/стИ2и +стезщстИ* +/ к . 7з81ь ь.К Г/ ь сзИе3з /з-
езИ . св/стИзст / т стстИ2 7зв1 ь. И 1ьзиь8ькс7з8 зтз3ььК «2 з
тзв 7з кь 8 з+2И т Эть е вькь.К < еь8е* к ст в6/щ зз+з т ь7 7зиз
зсз1зиз И7+с И е е т* 2И 8з8 пьвтьз+е* /е+и . к ст к+ИстИ+т из
стеь8з изе 7ь8К 7ь-тз з/ -/И 8зв7+в2 сзщ/+тс. тзкз И е Иьтьь сье в -
2и зк7 св/стИ2и 8и ь8зИ* ь И зИзез,/з8 зеи ь8 И2 / т 7езизт-
 .* 8ь з7 +в ИвьИ 8 . /т в К Утс+тстИь Этзщ /т вь 8з,т ез.Иьт с. се +*
е1з7 И2е ст т Изв зе8 в 28* ь И/е+и…
> ж * И/е+и* > И27еь7+в изпьь7* > т 7зщ сте 32щ +/ е! K 7зщ +/ е!
р+ИстИьтв 2щ х/еИ зс3з зтИе+вс.* иИ т .с  ьезс+К Аьеь ез/зв-
, в* 8.. тз :
> х 8з,т* ь се +К Гстек тс. з.Ив.6зьщс. + зИзез,/2и 8звзк2щ /ь 1т >
тз, 1зв з18 ИзстИ* 7зи/ зеи ь8 +сИ ьИ т 8звзк2щ с и е* ь тзт зте Ив.т
е17 К Г Этьи св+к .и 8 теьс7з 8звз7з с8етв з! <з Этз ьвкь8з* свь сИзИе-
8з е з1е т с.К <ьвкь8 ке . 8зк > в 7 тз+еь.: зеи ь8 8з,т ее -
1зт т 7зтзе2 ИзстИ з18 К »ст св+к ь* 7зи/ к е17 8з,т еИе -
з т з/+ ь 8ьз7ьсвзт > пьв ь > И /е+и+6 > тьезьК Сз/е, ь еИзщ И 7езИь
зе8 в з зИ23 тс.* ь е1з7 /в тс. сьиькс7ь /п7тьИ28* 7 7 > Этзиз 82 з
И /т в.и  8К Г ,з* ктз ьктз,щ3ьщ* з1е з изИзе.* з/+ 8ьввьз+6 тзв-
зь2 Извзс * с/Иьи зт зе82 И кеИ2к щз тз7з8 ь свз,з8 езсс з18 ИзстИ
И/т 7 / в7з ь/+зь8 зсв/стИь.8К Kзв 7з / Из 82 ст вь е/ст Ив.т с1 Ис6 свз,-
зст 1ьзиь8ькс7ьи езссзИ И 38 зеи ь8* св/зИ тв з* ь свз,зст е-
/ кь > Этьи езссзИ з св/стИ+К 7* 7зкз* е/7ь св+к щзсть Изв Из8з,2;
с 8з +/ьИьтв з* ктз зь т 7 е/7ьК Гезк8* езстьт* И 8 зт Этзиз вик!
Лц яц ибр стец Г 1е2 Ур2кещ.
цС
> <т* изе /з вик! Г2 е/ст Ив.т* 7 7+6 т.,ст сь8 т с 8. ь 8зщ
,2К У И зтк .ьь зт сз ь. Иь2 е/ 3ь8 8 в кь7з8К Э8зв.6 И с* 7И :з/ьз-
зИьк* з1ъ.сьт Ис Этз < т 3* 8зщ ,К L зИз6 щ* з сщк с еь/тК Г2 е/-
ст Ив.т* 7 7 Этз И ,з ь 7 7 з//е,ьт * е +6 е.8з с8ет К
ртз зст И взс /в т Аьеь+? ре /И / т 8ь+т з Изз1зИьв сИзь з1ъ.с-
ь.* ст е . з ,зь с ь8+к28 вьз8 св+3 в из* 7 7 свь 12 7ьщ
езез7 е/ И в щ зт7езИь сИ23К У1ъ.с..* Аьеь /+8 в з тз8* 7 7 з1из/ь8з
ь 1в изтИзез ест з е ъ.сь иьи тс7ьи /зсть,ьщ сзИе8зщ +7ьК
Б с837ь / сз1зщ з з.в* ктз еИе з тс. И еззИ/ь7 * ь8 6зизс. е-
/ кщ +к2и ьщ с 828 е вьк28* е/7з еИ28 Истек28 в6/.8 ь ктз* сз1-
стИз* еИ2 +к2 ь 12вь ь8з т 7ь8ь еззИ/ь7 8ьК С 8з свзИз ъезпссзе;
з к т з-в т2ь ъеззИ/ь7;* ьвь ъезИзИсть7;* з/ке7ьИ . И ,щ3+6 езв
з+в.еь ьь И /.тв зсть в6/щ +7ьК Б2вз 12 8к тв з* свь 12 в6/ь И2/ 6-
зизс. зе тзес7зиз т в т кьт вь в7ьь з /зсть,ь.и +7ь* 7 7 з /зсть,ь.и ьс7+с-
стИ * езстз ь 3ьез7з изИзе. з з1ъ.т2и ес7тьИ и* Ис 3ье зт7е2И 6зьис. е/
сзИе828 квзИ7з8К K в твьИ2и в7тзезИ И +7 8 вз* з тз 7 ,/2щ ь ьи И/т
И +7+ 8зиьи 1+/+зьи 1зв 3ьи +к2иК < с7зв 7з 12вз 12 зв* свь 12* еь-
8е* е7зИ2 ст2еь* се/ь 7зтзе2и Истек 6тс. зтвьк2 зе тзе2* еззИ/зИ вь 12
 +7+ И8стз ти 8ьввьззИ евьиьз2и И+3ьщ* 7 7ь ,/Из И+к т Из Иси е7-
И и 8ье !
Аьеь +1/ьв ьссте / И3+6с. 8 т И звзщ ИьзИзсть И +, сзщ с+/ 1 с2 К
У е сс7 2И в* 7 7ь свз,2 иь8ькс7ь сьст82 е с7е2И 6тс. И ,ь/.тв зсть
квзИкс7зиз зеи ь8 * 7 7 8 вз +,з /в. тзиз* ктз12 зеи ь8+ 12в с сз7е+-
3ьтв 2щ +зе1К Жь езт7 т И е.,зщ 1зе 1 езтьИзекьИ2и иь8ькс7ьи
езссзИ* ь 3 с+зстИзИ ь Иьсьт зт тзкщ3щ еи+вьезИ7ь* 7зтзе . Ис Ие8.
И/тс. И зеи ь8 те8. сьст8 8ьК С 8 . /еИ..* + св/зИ . зт еИьк2и ,ьИ2и
с+зстИ* > Этз иь8ькс7 . еи+вьезИ7 +т8 зсз12и ИзстИ > 7 т вь тзезИ ь +с7зеьт-
вщ иь8ькс7ьи езссзИК Эть т 7 2И 82 пе8т2* ьвь Эь82 ь изе8з2* т2с.кь
ьи* И ь8з/щстИ+6зь с /е+иь8ь т2с.к 8ь* сИ. 2 И /ь+6 стезщ+6 сьст8+* И/ 6-
з+6 еИе зь.8ь ьзь И Эеиь6* сз/ ь8 зИ2и 7втз7 тв * естезщ7зщ ./зИь-
т2и зтиз/зИ И 1Ие/2 ь ви7з +/ вь82 ь тв К Эь82 > 7в6к 7 1зв.8* зсз1з
 св/стИ28К Гтзе . сьст8 > Итз8 тькс7 .* ьвь сь8 тькс7 . еИ .* Иьсь-
8 . зт сз ь. ь ИзвьК Kет . > сз1стИз еИ . сьст8 * /щстИ+6з . з еьь+
ь8+в сзщ еи+вьезИ7ь* И е 1зт 7зтзезщ еьь8 т +к сть 3 сз ьК
K 7 . теисвзщ . сьст8 еи+вьезИ7ь з1скьИ т 8 ,ь ь +стзщкьИзст / ,
И с 82и 1в изеь.т2и +свзИь.иК 7 И тз , Ие8. 3 зеи ь8 7 7 1ьзвзиькс7 .
8 3ь е 1зт т И зк +7ьи е/в и* ь Ис6 ,ь 82 7 7 12 1 в сье+8 вИьь
1еьтИ2К р+т 1зв 3 с и е И 7езИь > зте. сз ь. ь* свь звз,ь 1+/т ьсе И-
вз* с8ет * к+т 8 3 > зте. сз ь.* 7звв с ь с8ет К У1зьИст2 твзИ2
+/ е2 вь3 т 7 / Из зв+кьвь сИз з1ъ.сь > Этз /ь (е +8тс.* ьктз,з)
сз/е, ь. сзвь И 7езИь* зтз8+ ктз еь , е с зтз8 +из/ьт ь зеи ь8 8зиз сзвьК
Лезстз е/+е,/ь твзИ2и +/ езИ > / к сзвь е/ т.,взщ е 1зтзщ ьвь зиз/з8
И , е+ > те 3ьез7з еь8.тс. зИс6/+К
Г ь8кьИ2и з1стз.тв стИ и 3 ,ь Ис Ие8. 7 к тс. ие ь с8еть*
ь Ис , 82 ,ьИ8* /в 8 иьи тс7ь /в * сзИе3 8 Иез.т2 з/Иьиь* к+/с пьь-
кс7зщ стзщ7зсть ь изе2 +8стИзщ е 1зт2 > Изт 7 7 изез3з еи+вье+тс. ь сИ/ И /ь-
стИз Ис. 8зизз1е . с+88 езссзИ ,ь/.тв зстьК < 8+/ез* ктз /в. Изсез-
ьИ/ь. зИзиз зеи ь8 * /в. е/ кь з св/стИ+ тзв 7з свз,щ3ьи сте+7т+е*
з ь ьсть7тзИ* те1+6тс. 7звзсс в зщ свз,зсть св/стИ2 8и ь82К Г /И+и
Лц яц ибр стец Г 1е2 Ур2кещ.
цд
ез/ьтв с7ьи 7вт7 и > 7езизт2и* Иь/ь82и вь3 з/ 8ь7езс7зз8* > из/.тс. /Изщ2
сье вь-зк7ь 8зв7+в* 7в6к 6зьи Ис6 ьпзе8 ь6 ь Ис6 езие 88+* з 7зтзезщ
1+/т зИз сз/ квзИ7К < 8+/ез* ктз 8 вщ3ь* ь8еь82 /в. 3щ сзИе8-
зщ тиь7ь тзкзсть И сз/ььь 8зв7+в з1. тв з И2е .тс. тзкзст.8ь И зеи -
ь8К
> K 7 св+кьвзс ь с И 3ь8 8 в кь7з8* > ез/зв, в АьеьК > «2 з 8з,8 с7 -
 т тзкз* зк8+ Этз т 7* з 8* ктз + 1зв зиз И 7езИь 8 в . 7зте ь. е+вз-
в 8ь > сз/е, зьи 8/ 1в7зИ2и 8зв7+вК Г 7езИь 8 вз 8/ь* И тз , Ие8. -
кьтв з 7звькстИз  из/ьтс. И 8зк* > св/зИ тв з* +/е,ьИ тс. И зеи ь8*
И21е с2И тс.К « вз ь 8зиз > Этз з.ть. зтзсьтв 2* с 8з8 /в зь И2е , 6тс.
т2с.к28ь /зв.8ь ие 88 К 7 Изт Эт иИ т7 8/ь 8/вз* з Иез И/т 7 еез,/-
ь6 кь ь 8з,к7 … «2  8 > 7 7* зт с с7е2т з з/ ьвь 1зв 3 ст /ьщ
свз,2и иь8ькс7ьи еИе зьщК
»/И +св Аьеь 7зкьт сИз6 ъеззИ/ ;* 7 7 8 т / в 8+ ь1,2щ Изезс:
8з,з вь 12вз 12 с сть 1зв зиз* свь 12 / И вь 8+ 8/ И 7 7зщ 12 тз ь 12вз пзе8?
> <т* > зтИтьв АьеьК > Г/ т т2с.к2 ие 88 * 7зтзе2 12вь +,2 /в. зе8 в -
зщ ,ьь* з зв+к в с в61зщ ьзщК <з зеи ь8 8зи +сИзьт ьи* /е, т И с1К
х 82  8* И 7 7зщ ь8з пзе8 8/ +сИ ьИ тс.* з1скьИ . +стзщкьИзст зеи -
ь8 * ь ьИстз* 7 7зщ пе8т ьвь изе8з зтИтстИ ЭтзК
> <з* /з7тзе* 8з,т 12т * з з/з ктз-тз с/в т ? «з,т 12т * И2… > с 82
8зв.зь И 8ье ив * ив 8 теь 1зв зиз е17 * с8зтевь Аьеь * > зИь/ вь 12
изК У / Из И Этзщ 1зв ь!
7 з.т еьез,/2щ Ие к И Аьеь с8зи езьсть ,ст7ьи свзИ зт7 * з1ъ.с-
ьт * ктз ьвкь8 . Изз1з 1зв 3в * Иез.тз* +, / в7з* ктз из з/7 т 7 ,
1сзв * 7 7 свь 12 зИ вь 8+27 т ьвь пз7+сь7 К <з* 7 7 сьизвзи* з в*
ктз в . е1еи т 8 вщ3ь8 3 сз8* ктз12 з1викьт изе* +8 3ьт /ессь6
ь зтк .ь 8 теь* 8.зщ* ктз з з ктз-тз /в т /в. зиь1 6зиз с2 К Э7зеьз
Иив.+И зизекзиз ь с8+ззиз извзи * сте / И3из ь сИзьи /е+щ* ь Аьеь *
7И :з/ьззИьк е сезз вс. с ь8 ь з3в 7 стз.7 т 7сь И8ст с з1зь8ь с+е+и 8ьК
 7 Этз е/7з 12И т* ез32щ 7зс+в т т 12в извз/з Истек 1зв ьк28ь
Ие к 8ь* ь Этз +, +сьвьвз взИ7зст * Иси/ ьс2т2И 8+6 Аьеь28* 7зи/ 8+ еьиз-
/ьвзс зИзв И83ьИ т с. И тз* ктз 7 взс 8+ сзИе3з е Иьв 28К
Oз3 в, в И теи8стзщ +/з1зщ в т з7звз з7 ь из/ьвс. И 12т ьК Аьеь
зтИв И стзез+ в тзиз Ие к (з* +/ к+* з7 вс. И Этзт Ике /,+е28) ь Извизвзс
ьИььвс. е/ ь8* сз И3ьс * ктз +ст+ьв вь3 ез/ьтв.8* с 8 т* ктз т 7з Иьв -
сззИ 1зв К Л в т2щ Ие к т 7 , тьиз с7 в* ктз е е3ьт зс8 теьИ т 1зв зиз изт
/с.ть Ие к 8* свь Этз з1викьт е,ьИ ь. ез/ьтвщК Аьеь 7е7з з, в 8+ е+7+
ь з3в 7 1зв з8+* тИе/зщ е+7зщ зт7ь+в з/.вз ь св ст+в* И тз Ие8. 7 7 ез/ьтвь
И 7з-7 7 .в2и 1в2и и в т и е8ь вьс з7звз +стзщ 7зщ7ь е./з8К
е сьИ2щ* изез3з свз,2щ 6з3 в, в сзИе3з з/Иь,зК Леь+и3ь
И7ь 12вь сз87+т2 с е.,ь8* еь/ И И3ь8 вь+ И2е ,ь 8+кьтв зиз +сьвь.К
< И2сз7з8 в1+ езст+ вь /И 8т2 7 в 7ь зт * з1вИ3ь и+12 ст2вь И , в-
7зщ иеь8 сК Аьеь зт8тьв изез3+6* кьст+6 7з,+ 1зв зиз* з зсьИ3+6 св/2 ез-
3взиз/из и е * зз+ в ст+ь ь 7ьсть* Изе7ь з,ь/ ь6 > изе.кь ь с+иьК ртз-тз
Из Ис8 з1вь7 1зв зиз 87+вз з2тз8+ ив + Аьеь сзстз.ь* сззтИтстИз-
И И3 иь1в з8+ 1звИ ь6К е щ..* 7 т втькс7 . п ьстеьь* 7з8 тз2щ
Эпп7т т.,7зиз 1звИ ь.К ж в7ьщ з зт 7 7зиз-ь1+/ 7в6кь.* Аьеь зстзез,з
зз+ в 8232 зи ь е+7К +/ьИвь6* 8232 12вь еьиь/2 > тИе/2 ь +е+иь* ИзИс
 И тзщ сть ьстззь.* 7 7 тз /зв,з 12вз 12т еь Иьв сззИзщ 1звьК
Лц яц ибр стец Г 1е2 Ур2кещ.
ц8
7с7е е/звз,ь.* зкть Из8з,зщ /зи /7ь ст Иьв Аьеь * 7 7 Иси/ *
 е.к с. Ис8 твз8 ь /е, т /2и ь И е /зстз8 е/к+ИстИьь зИзщ Из8з,зсть*
1с7зкз / в7зщ зт Исиз тзиз* с к8 з 3в 7 зствь 1зв зизК У ив+1з7з /+8 вс.
ь  8тьв +из/ в тзиз Ие к К <иез87ьщ извзс с 7зщ7ь* стз.И3щ + /е+изщ ст2*
 ст Иьв Аьеь зк+т с.К Ст е2щ квзИ7 с ,ь/7зщ 1зез/7зщ* з-Иь/ь8з8+ 7 и* еьз/-
.вс. вз7тК
> =зез3ьщ* 8звз/зщ* щ-.щ* ез / тК Ж в7з* се/ 1звьтК ж в,ьт сзИс8 8ет-
И2щ* зк 6 Ист т…
> Гст т! > Аьеь Ис7зкьв т 7 е7з* ктз 8 т 1зв зиз Ис7еь7+в * ст е2щ 7 и
з1ь,з з/, в и+12К
> АзИзе6* Ист т* киз +и вс.? L /в. 7 7 еь3в* з /И е Ист И вК «звкьт*
 с8зтеьт* /23ьт* 7 7 и 2щ 7з К Гст т* з1е тз + /т 7зщ7+* з.т Ист тК
Лзтз8 И изев + из е2кьт* з >  / / в* 7 7 1еИз /в вс.К L з/из/ьв* зе Ив.в*
ктз1 7 тьвс. 7зщ7 звК
> х И2 изИзеьвь ктз-ь1+/ /з7тзе 8?
> J к8 изИзеьв? тз 8. езсьв? жз7тзе с 8 тК Ав И2щ /з7тзе 3 7 7зщ
се 2щ!
> Уи* с сь1з т1* е и8 т* 7с 7 в! > Аьеь Изв з изИзеьв з-7 ис7ь >
з 8зиз в .27* з12И И И ьеиььь ь  ист К > + /, ис2!
> ртз т 7з? ртз з изИзеьт? Г2 /+8 т* ст /,/ ? > Лее2Иьст . ек 8 теь
изИзеьв з 7е щ8 еИз8 е.,ьь* 8зи+з8 ещть И ьстеькс7ьщ еь /з7К
> ЭИ/ьт /з8зщ* > Извизвзс еь7 в Аьеь езпссзе+ изпьь7ьК > < изИз-
еьт щ 1сзв6тз ькиз > Ивт /,/2* 7зтзе . зе И/ тс.* 8з,т зи+1ьт И 3+
,+К > 7 Аьеь* +в21+И3ьс ст ез8+ 7 и+* з3в ьс7 т в тзиз Ие к К
Лз1в/И3ьщ езпссзе И2с7зкьв Исв/ ь8 И 7зеь/зеК
> Kзв 7з з/з свзИз: /,/ ст ?
> Св 1 .* зкть Иез.т .* з ст К Kзв 7з свь И2 езизИзеьтс … > 7 Аьеь
зиезьв +Исьст28 7+в 7з8К
> =зез3з* изез3з* > изпьь7 Исивь+вК
> «звк т ! > се/ьтз еь7 в Аьеь* ь езпссзе с7е2вс. И в тК
Л в т2щ Ие к ь Аьеь /звиз сь/вь И 1зв 3з8 извв зт/вь.К ь8 з/з3в
 И/+6з . зт/вь8* ь Ие к е/ст Иьв Аьеь * 7зезт7з ьвз,ьИ с+зстИз из сзз1е -
,ьщК J И/+6з . з+стьв с И 7есвз* с7тькс7ь ив./. еь3в ь с/Иь+И 77+-
е тз з/1еьт2 1езИьК
> Бз6с * ктз 8 еь/тс. сзив сьт с. с И 3ь8ь /зИз/ 8ь* > тИе/з с7 в з *
з8 иьИ . е+7зщ* ктз12 е зи т т 1 к2щ /28К > Сз.* зт7езщт з7з* > з7вь7+в з
ИзьИ3+6с. + извз/ьв ь7 8/ссте+К
> р8 И2 еьс7+т И з2т7 с сть еьизИзезиз? > стзщкьИз сезсьв АьеьК
> р8 еьс7+т Ие к* свь сзсз1 вкь. 1+/т еь +/ к28? зи/ ькиз
 с82св.зь И 8/ьь ез/стИь7ь к+т /вз з .7з12 и+1взщ ,ьь? : И
с 8ь  т?
> =зез3з 6* > изе 7зИ тз +с8и+вс. АьеьК > <з т+т И 8 ькиз иезьт > ез/ь-
твь Изв ьтввьит2 ь +82 в6/ь* . з1ъ.с6 ь8 ИсК х свь И2 скьт т /зст -
тзк28* с/в 8 з-/е+из8+К J Ите , ез/ьтвь Из 8+т с2 + И с ъз/ е сьс7+;К
> 7 свь з зиь1т…
> Г2-тз +, зтИк т 1+/тК х свь И2/зезИт? 7 тзи/ ? УтИтстИзст
 Ие2щ /ь из ь е Иьв з вкь И/ тз, ст ! :3 щтК
> =зез3зК Лест 8 изИзеьт пзе8 в зК
> ж Из 12 т 7К
Лц яц ибр стец Г 1е2 Ур2кещ.
ць
7 Аьеь ст в ьв и т И з е/звз,ь* Изь73 + из И в тК У изИз-
еьв* ктз сьиь те 8 ьИстз 8з,стИз 1звИ ьщ* Изь7 6зьи тзв 7з сьиькс7зщ
зсзИК «з,т е Иьт с. / , с7вез извзИзиз 8зи * сзИе3з зтвькь82щ зт Из-
е стзизК звькстИз т 7ьи сьиз1звщ е7з Изе ст т И Эзиь Эь/8ьщ* Изщ* извз/ *
теезе К Этз з7 2И т* ктз ив Изщ еькьзщ т 7ьи 1звщ .Ив.тс. ьстеь.* И з12-
И тв с7з8 с82св* И 8/ььс7з8К J к ст+6 Этз /+3И2щ 7зпвь7т И з1в сть з/сз -
тв зщ* з И зсзИз8 Этз +ив+1в.6зс. ь е с3ье.6зс. е з1зь сз тв зиз
ь з/сз тв зиз Исв/стИь 7 7зиз-вь1з /вьтв зиз Из/щстИь. т.,в2и /в. 1зв зиз
з1стз.тв стИ ,ьь ьвь /вьтв зиз з/ Ивь. сьв 2и к+ИстИК рвзИ7 1ссз тв з
2т тс. +щть зт т.изт.зщ из* И2зсь8зщ /в. из св 12и ьвь зсв 1И3ьи /+3И2и
сьв ,ьзщ з1ст зИ7ьК Г т , Се/ь И7 Этзт +из/ 12в Из И+3+6 с 8з8+
с1 ьИ вь/зст К звькстИз е вьть7зИ с 82и е вьк2и Изе стзИ 12вз к+/зИьзз
И се Иьь с 1зв 3зщ тзи/ кьсвзст 6 свь.К K 7ь8 , стстИз 1зв -
3ь8 ст зИьвзс 7звькстИз ьвкьщ* з/ь8 И3ьи Итзеьтт евьиьь ь е7ИьК Ав+1з-
7 . ьстеь.* сз/ И . 1зв (к стз > с 8зИ+3ь8)* И тз , Ие8. /в т квзИ7 к+И-
стИьтв 28 7 И+3ь6К ЛзЭтз8+ ьстеькс7ь 1звИ ь. / 6т т И 2 ь 7 7 12
к+/с2 ьсвь.* 7 7ь /7ь еьИе,2 евьиььК »ст ь +и 6зь св+к ьК «зз-
2 8232 1/е еь с 8 тькс7зщ ьстеьь ви7з ев 82И 6т сИз6 , 1/е+6
7зст > т 7 2И 82 Итзевз82К
«з,стИз з/з12и 1звИ ьщ 1в6/ взс И з1 8ьезИ2 Изщ2К сз, вь6*
Ие кь з 8 вз +86т е сз И т ьстеькс7+6* Ие сьиькс7+6* еьез/+ е./ 1з-
вИ ьщК »з 8 3 /в тс. /в. е/+е,/ь. ьиК
> Г2 /+8 т з сь в 2и изсьт в.и? > сезсьв ьтесзИ . И/+6з .К
> СзИе3з ИезК ж , з изсьт в.и* з 7 7ьи-тз ьзвьезИ 2и зт И3-
из 8ье з1з,ьть.и* и/ И +свзИь.и стезизщ /ьсьвь2 +ст в2щ* из/.зьщс. 7 -
+ 1звИ ь. квзИ7 8зи 12 ь8 т с. свз,зщ е 1зтзщ* еь8+зстИз пьь-
кс7ь8 те+/з8* ь ез12т /И -теь из/ * ьзи/ 8 3* /з Изсст зИвь. сьвК ст ть*
8з ст2еь И ст еь+ еьИв7 вь 8зиьи в6/щ ь8з Из8з,зст 6 е/зи+т зт 7з-
пвь7т с ,ь 6* зт сьиькс7зиз е в / К <8 вз ез/+ еьиз/ьвз т+/ * з ст зИьвзс
 8з и 8ь* зсв+3ь7 8ь* тз ст зь И2зв.вь зе/в+6 е 1зт+ 7вщ7+
ь ьт ьК Э7е2И вьс т 8 ь 1зи кь > т* е +8тс.* в т+К <з Этз зсз12щ ИзезсК Ге-
8с. 7 38+ 1зв з8+К L зкть +Ие* ктз + из т.,в . пзе8 ьстеьь с 7 т вть-
кс7зиз и е 7те те с 8ьК
> <з И/ И 8зк > Ие2щ еь 7 Иьв сззИзщ 1звьК 7 Ис /е+иь сь8тз82…
> Лзез1+8 12т /ь в7ть7 8ьК </зст тзкзст Эь8 И22И т зте6 8/ь*
Эт зте. И/т 7 зе ,ь6 зе/в2и +к ст7зИ 8зи К ЛеИе8 сьт+ ь6К Лзе -
,ь* ьвь сьиькс7з з/ Ивь* ти , +к ст7зИ 8зи И/т 7 ь8ь6 1ьзиь8ьь
зеи ь8 * зте Этзиз с 8зиз Эь8 ь И2/вь6 8/ьК Гз 8ьт 1зв Ае И ьвь сь-
иькс7+6 1 /зИ+ 1зв > е И /с т се зиз е+3ь. изе8з в зиз 1ьзиь-
8ькс7зиз е ИзИсь.?
> х И/ зв+к тс. взиз* > И2еИ взс + в тзиз Ие к * з з +8зв7* ьс7зс Иив.-
+И сИз6 се +6 к в ь+К
> ртз , 1+/8 /в т ? > сезсьв т +, изе /з 8.икК > Лз, в+щ* св/+т е,/
Исиз езИеьт И 3 е/звз,ьК L зез3+ /з7тзе Сьь2 сщк с , зИзьт
ез/ьтв.8 «ь3ь ь е ссезсьт з еьз/* е/3стИзИ И38 1звИ ь6К С тзк7ь еь.
сьиькс7зщ /ессььК Л в т2щ Ие к Ист в ь з3в 7 твпз+К
> Гвь7звз! > Изс7вь7+в АьеьК > х зтз8* Иез.тз* св/+т к т с +сз7зьт-
вщК Этьи зть7зИ* 3ьез7з зьз 6зьи 8зи зт Ис.7ьи зте.сьщК
Лц яц ибр стец Г 1е2 Ур2кещ.
я0
> Jзть7зИ > 7 7з 8т7з И ь! > е сс8.в с И/+6з .К > Бьзиь8ь7ь е.8з
зЭт2К « т 7 ь е/ст Ив.тс. 3ьез7ьщ зть7* е с7е2т2щ / з1 ,28 8зиз8 1зв -
зиз!
> х сз1стИз* т 7 ь ст К Гс Эть ез/стИ2 тезь+* / ь 7+е е* +сз7зьтвь
зтвькз /щстИ+6т / , еь ЭьвсььК 7т 7* 8вв еьвК ж /ь8 И/ИзК
> х зтз8?
> Лез7зс+в тье+8с. с езпссзез8 :зи кИ28 скт иьз К Лз-8з8+* изез3
И+3ь* ь Иьв сззИ 1зв * свь з 8ь8 .* ьсктК Этз . 1е+ с1.* И2 >
зть7К 7/т?
J И/+6з . 7ьИ+в * ив./. И 7з 7зеь/зе * зт7+/ з.Иьвс. в т2щ Ие кК
> Г2.сьвь?
> <ькиз зсз1зизК Ле/ 1звИ ь8 8 в кь7 12в зк +ие68* 8звк вьИ*
з ь И к8 еь И вс. ез/ьтв.8* з/тИе/ьв ь з/зиз е/звз,ь. 8 теь:
ск ст . в61зИ * взи . 7з8 ь. ь т щ . 1зв > Этзт 1зе + Иси 8 тещ з/ь 7зИК
> 7* 7ст ть* ь1зв к ст с 8з8 /в* > с7 в АьеьК > <з Этз И2.сьтс. зтз8*
сщк с зиз, /ессь6* зткиз 12 з ь езьз3в К х /звиз 12вз Этз сзстз.ь*
 с7 вь?
> С7 вьК У7звз из/ К
> Гзв /зст тзкзК Эи* ез/ьтвь! Kз свь37з8 И83ьИ 6тс.* зет.т ,ь ь сьиь7+
/тщ* тз е/зст Ив.6т ь8 сИз1з/+* 7зи/ Этзиз /в т в .К С7зез вь 82 с+88 / И т
з1зстИ+ е Иьв з Изсьт 2и /тщ? зи/ зщ88* 7з* ктз Изсьт ь > с 8з
И ,з /вз ь /с в . е1еи т ь7 7ь8ь Из8з,зст.8ь?
> 7зщ И2 сте 2щ квзИ7* > с7 в И/+6з .К > Уизекьвьс * 1+/тз И 8 с 8з8+
 свь 1зв 3зщ +зе1К
> х 7з8+ ,? L к сть 3из з1зстИ ь сте / 6* свь И 8 з Ис ь/т
7 7 /зК Этз 7 с тс. 8. зсе/стИз: И/ . ,ьИ+ И Этз8 з1зстИ* ь ь И 7 7з8 /е+-
из8 ,ьт 8 еь/тс.К J кьт* з1з Ис8 /зизИзеьвьс ь /щстИ+8К Kзв 7з з7 8 теь >
ь и+и+К
J И/+6з . ь в т2щ Ие к езИз/ьвь Аьеь /з с 8зщ всть2* ь езз ь 12вз
сзИс8 зиз, Истек+К
Лц яц ибр стец Г 1е2 Ур2кещ.
яа

Гава ,
Крева +ез

Сь8 в, в /ьИ * 7ь+И е+7ь извзИ+* ь ст е в с Изщть И тз е ссв 1вз*
с еьив+328ь 82св.8ь сзстз.ь* 7зтзез з8зи т сзетс8+ ь1, т ъс7зИ з-
сть; ьвь еИзиз е е.,ь.К ж , в61ьтвь сзет * изезие пьь* ье7зИзиз ьс7+с-
стИ * 8+27ь  6т* 7 7 8зиз т в твьИ2и в6/щ с8зивь /з1ьт с. стз.зиз +си
ь- тзиз* ктз ьи еИ . сьст8 И с 82щ зтИтстИ2щ 8з8т 7 7 12 в * вь3 -
в с тзщ тзкщ3щ* зьсть 8+27 в зщ* 7ззе/ь ьь* 7зтзе . +, 7 ,/з8+* 7тз е-
Ие з т сИз твз И ьсте+8т /в. И2е ,ь. к+ИстИ* И2зсвьИзсть ьвь сьв2К
Б2И т т 7: /зви . теьезИ7 зте 1зт в тзк+6 7ззе/ь ь6 /Иь,ьщ* 8232
е Иьт2 ь зв2 7звзщ сьв2* се/ с/в взс +тз8ь828 /Иьи тв8* изтзИ28
е7 к т т тз2 7езИь* ктз езщ/+т ке из Из Ие8. сзетьИзиз сзеИзИ ь.
ьвь етьстькс7зиз И2ст+вь.К 7 И/е+и свзИз т щ . зте И зе , т 8зи: И з
е/к+ИстИь 1/2* зе ,ь. ьвь сте и * 8з,т 12т * 7 7з-тз сьиькс7з Из/щстИь
Иез/ иьз сз стзез2 зк8+-вь1з /з1ез,в тв 2и ьвь с7тькс7ьи еьтвщК
Kзи/ + +стзщкьИ2и /+3Из в6/щ Изь7 т с 8зИ+3ьК жзстьи+т2щ /звиь8 те+-
/з8 Итз8 ть8 /щстИьщ* еИ/2и ь сз тв зиз И з/сз тв з* еиз/ьт
з1е тз И И/ь сз ь.* +, зте Ивзиз св+к щ28 И+3ь8К 7 Ис! Гвь7зв-
 . 7ззе/ь ь. е в ,ьИ тс.* 8232 с7зИ 2 +сте 3ьИ3ь8с. сз ь8* И8стз в И-
2и /Иь,ьщ сзИе3 6т е2И7ь* И8стз 8изИ2и е2И7зИ > 8/в2* тзе8з,-
2 +сьвь.К 7 /звиз* свь  Иси/ * зсв.тс. И /+3 етьст ьвь сзетс8 сте и
И2ст+вь.* ьзиз ст Ив.. / , е сст И т с. с в61ь828 .ть8* ь1е 28 з еь-
И ь6 ь з сзсз1зст.8К
Гзт зк8+ сьиькс7 . теьезИ7 квзИ7 * еьИ зиз св+,ьт сИзь8 твз8
ьс7+сстИ+ ьвь сзет+* 8 И , * к8 Ис.7 . /е+и .К Этз з/ ь еькь* зк8+* еь-
8е* 1 вт2 37зв2* ктз12 сз/ т 1+ек2и етьстзИ* кь 6т з1+кь с /тс7зиз
Изе ст К <з + 8зиьи сзетс8зИ* з,ь/ з еь3/3ьи 7 сзет+* сез7 теьезИ7ь
ь з1+кь. изе /з 7зезк* ь т+т-тз 8е2 сьиькс7зиз Изсьт ь. кеИ2к щз И ,2К
Сь8 в Этз* з /в. /зезИзщ сьиь7ь сз свьтзщ И /ьз вз сз тв зщ
ь з/сз тв зщ е 1зтзщ 8зи 12вз ез1в82 с7зИ зстьК Г и+/з,стИзщ иь8-
 сть7 з з8зи т 8+27 К «+27 сз/ т стезь* з//е,ьИ т еьт8* з8зи т
сзе 8езсть з сьвзщ И+к ь.К же+из /вз > И2ст+вь. с е./ и* з/ 18звИ-
28 Иив./з8 т2с.к ив * зьИ 6зьи 7 ,/2щ зИзезт тв * 7 ,/2щ И8 и е+7ь ьвь сиь1
зиьК <з ь /с еьиз/ьт з8зз Исв2щ /зе* зиз к+ИстИз +Иезсть* 7 7з
/ т вь3 +зе . теьезИ7 К
Сь8 з/.в е+7+ ь зс8зтев к с2К :ьт с7зез еь/т з8зк е +кьИ т зИ+6
7з8зьь6* з з ез/в с К Сиз/. щ ь7 7 +/ тс. сзсе/зтзкьт с. ь ез-
/+8 т Итзе+6* 8/в+6 к ст И2ст+вь.К «2свь ИзИе з 6тс. 7 / Ищ Истек
 И2ст И7 8зс7зИс7ьи и+/з,ь7зИК Ле/ Сь8зщ ИзИ * И 7зтзе2щ е * Ист в И 8.ть
с : ие+ в6/щ + з/з,ь. зиез8зщ /еИ.зщ ст т+ь* с7тькс7ь е Из/+32
ьвь с83вьИ2 вь К х се/ь ьи /зИекьИ2щ ь И тз , Ие8. с ив+1з7зщ И+тещ
+Иезст 6* сви7 7вз.. извзИ+ ь езстз/+3з се 3ьИ . тз7зИ ьс7+сстИ * стзьт
з* Этзт в61з2т2щ Ие к-ьс7+сстИзИ/* 7И АьеьК K 7з е+сс7з ь8. ь Ис з1вь7* /ьс-
ьвь ь тзкзст Из Иси /Иь,ь.и* 82св.и* с/е, . ек * ив+1з7ьщ извзсК
Сь8 тев /3Изщ с837ь* тзиз И+в и езиз зс8.ь.* 7зтзе28 в6/ь И-
,стИ2 ьвь св 12 е/7з еь7е2И 6т сИз /зИеь 7 зИз8+* Иьст 7 7е сьИз8+*
ьс+и е/ ив+1ьзщ ь.К »щ з7 взс * ктз и+/з,ь7ь изтвь зс8.т с. / -
Лц яц ибр стец Г 1е2 Ур2кещ.
ян
7з88* зс8И3ь8 7 7-тз з1зсзИ2И т сИзщ сз1стИ2щ Иив./ (сзИ И3ьщ с Изсеь.-
ть8 Сь82) езьИ/ь с7+в т+е2К Лзв . сзк+ИстИь.* з зсв в 8+ 82свз
з/з1еьК х з ИзИс 12в с8+з ьвь ез1з7 ь тз ктз12 з7 в ь 7ззИ ьс7+с-
стИ * з ьвз,ьв иИ т2И 6з ьтес2 сзз1е ,ь. з с+зстИ е7е сзизК
Лзв+кьвзс езстз ь ь1,з* ктз зь з 7з8ьвьс ь з3вь И8ст* изИзе.
т 7 , зт7е2тз ь езстз з1з Ис8* ктз ив+1з7з те иьИ вз ь ИзвзИ вз з1зьиК Сь8 Ие-
И2 Истетьв квзИ7 * /в. 7зтзезиз 8зиз И +7 12вз зт7е2тзщ 7ьизщК Бв из/ е. 8+
зз ст вз /зст+з ь Сь8* +8ез з1е зИ зщ* з127зИзщ ,зь* /в. 7зтзезщ
е /зст теьезИ зиз* иь17зиз ь сьв зиз тв * ктз с7е2И т * е 7 в с стз.зщ
8зиьи се 2и 7ьиК Бв из/ е. Аьеь+ Сь8 свзИз зт/е+в Ис+ з12кзщ ,ььК
Mи7ьщ ст+7 И /Ие ееИ в 82свьК < зези з.Иьв с :ьт х/еИ * И2сз7 .*
звзтзИзвзс .* с Ис+37 8ь сь8 тькз8 8 в кь3с7з8 вьК
> У Ивь7ьщ ь 8+/е2щ и вьп! L еьиз,+ 7 т1 с8ье28 8+27 тз8 ь ст 6 тИз
ИвькстИз зИ.28 Изстзкзщ изщК Леь7 ,3 вь з,ь/ т сИз8+ Иьье6? 7вь* 12т
8з,т* А е+- в -: 3ь/ иИзе в* / сзие ьт из хвв и?
: сизизт И3ьс * 7 7 37зв ь * Сь8 Ис7зкьв * ие /ьв з/е+и+ зв+8 ь 1зв -
3ь8 в сьз8 ь еь.в с /И т сзетьИ2щ 7зст68 е с7е2тзщ /Иещ 37 п К
:ьт 12в з еИз7+есьщ И ьстьт+т пь7+в т+е2* 7зи/ * з/е+,ьИ3ьс * зь еь-
/+8 вь Эт+ звзИь+ ьие+* звзИь+ се +6 /.тв зст * ез/зв, И3+6 ть8+-
езИс7ь 8кт2 /тстИ К Лз/е+иь .вьс ъс 8з/.тв зст 6;К 7 ез8 тькс7ьщ и вьп
е 1с7ьи с7 з7* з Ике 8 ез/И И3ьщс. И езстзв6/ь ь И8ст с Ивь7ь8 Иьье8
з1из/ьИ3ьщ изез/ И зьс7 и +,/ И3ьис. И з8ззь ск ст2и* Сь8 еь.в ь8. А е+-
в -: 3ь/ К Б2в еьз1ет тзвст . тте / * 7+/ ьс2И взс сз/.з > с 82 е -
зз1е 2 /в * з с+зстИ+* Ис 8 с7ез82* ь1з 7 7ь Из8з,зсть 12вь + /И+и /И-
кзз7* 7ез8 /з1е2и се/ ь сьв 2и зи?
> Лзьие щ ктз-ь1+/ * . е з8+с * > с7 в Сь8 * И2из/. ь- 37 п К
:ьт тз тв з И2тев с8зк2 вь7ь8 в сьзИ28 сз7з8 в 2 ь +св с
 ь ьз* зив сьИ 7з8 т+ тзе,стИ28 и Изтз8К Сь8 к в е 8ь7+* ив./.с И е-
7 вз* ь8 И3 Ис6 ст+ 1/з з1ст Ивзщ* езстзезщ 7з8 т2К
> Лз7 8з,з с тз1зщ е изИ еьИ т ? > сезсьв :ьт К > Гзз1з-тз ст се з
/вз* и е+- в -е 3ь/с7з* з з 8 зсвК х з7 … т2 3 * . в61в6 тез т * 7 7 изИз-
еьв тИзщ 12И3ьщ 8+,К
> Kзв 7з . 1+/+ 8звк т * ктз12 те.т /2и ь.К
> J 6К L И/е+и Исз8ьв * 7 7 т2 е сс7 2И в з сИзщ еь8зщ 8 теьК ж Из з*
7зи/ . ИеИ2 еь3в 7 т1* . +/ьИьв с * ктз + з/ьз7зщ /Икз7ь 1зв 3 . 7з8 т *
ь ьз / з е7 вз т 7зК Этз зт ь тИзщ ивьщс7ьщ .27* ь ь ьс7+сстИ ?
> ж * з Изсьт в ь И2+кьв К 7 звз,ьв 8 сс+ те+/ * ктз12 . ст в з1е зИ зщК
х . с+8в К > Сь8 7е+,ьв с * с/в в с7зв 7з е2,7зИ ь* еИе+И3ьс ке
извзИ+* з7 в с /ьИ К > Kе .т 8ь+т зт/2и * ь к8 7з8зьь6К Г зт и .
зт8тьв * ктз ез+стьт К K2 +, е 2ие2И в / ,ьз ь ъЭив;?
Гс7зе вьз Сь82 ст вз сзсе/зтзк28К У Ист в е/ е7 вз8 И ст2И3щ
з* И2/Иь+И Ие/ е Из вкз ь с7естьИ з+з2 ь е.,2 е+7ьК
> L к+ е.8з с Этзщ* 7 7 … 8/взщ к сть? > сезсьв :ьт К
Сь8 8звк 7ьИ+в К :ьт ьие в * ст е .с св/ьт ь зт 8ь ь ++с7 т ь Иь/+
зте ,+6 И е7 в з/е+и+К
з8зьь.* /+8 . Сь8зщ* 12в ви7 К : 8е2щ 3 и 77зе/зИ зте , вс.
И е7зИ т2и* с И 28ь зст зИ7 8ь /Иь,ь.и иь8 ст7ь* 7зтзе2 з7 вьс 12
зте2Иьст28ь* свь 12 с8.вьс в И28ь* 7 7 12 е ст.+т28ь еиз/ 8ьК Аь8 ст7
изтв сз/ т 7з8зьь6* сззтИтстИ+6з+6 т8+ сзИе8зщ ,ьь ь к стзщ* еИзщ
Лц яц ибр стец Г 1е2 Ур2кещ.
яч
с8 Ик твьщК Сь8 / Из с7 в :ьт* ктз 8зиь т 2* Ие И2е ,ь к+ИстИ
И ьи* сз/ 2 з з1е + ез3в2и Ие8* 7зи/ + ,зь2 ь8+зьи 7в ссзИ 12вз 8зиз
Ие8ь свз,щ3 е Иьть зз+зьщ ь Э8зьщ* 7зи/ щ /в, вз е,ьИ т 8+7ь
ь е /зст в61Иь Из 8зиз е сьв * к8 8+,кь* 1е /в з з// И т с. сте сть*
12т 3 взИвьИзщ* 12т 1 ИзщК х Сь8 изтвзс * ктз12 И т И в з-иь8 стькс7зщ
с6ьт 12в сзИе8 . ,зь * тз, к+ИстИ+6з . сьв з ь ив+1з7з* з 2т 6з .с.
зс82свьт сИз 8стз И ,ьь ь 8ьеК Жзь * .т . е зз1е 28 /вз8* тзв 7з
з,ь/ 6з . еьиз/ ь1е зиз 8+,кь2К Ге./ вь /+8 з звзст 6 +/ взс * з ктз-
тз зв+к взс * се з ь 7е сьИзК
> ?ь в ьие т ? > сезсьв :ьт * зст ИвьИ .с К
> ж * / !
Б2сте2* зкть +взИь82 /Иь,ь. Сь82 с8.вьс 8изИзщ зст зИ7зщ
И з* звзщ в стькс7зиз ь.зстИ * з/Иь,зст 7зтзезщ з/ке7ьИ в с 7зезт7ь8*
е7ь8* И22И 6зь8 7в6кьтв 28 сиь1з8 е+7ь* зИзезтз8 извзИ2 ьвь е с7е2ть8
 в ИК :7з з/.т . ь зст зИв . зи * сиь1 ь ьвь И2е.8вь 7ьстщ 7ь+т2и
 / извзИзщ е+7 7 вьс с83вьИ28ь зсв те+/2и 1 вт2и иь8 стькс7зиз т К
7 еИзсиз/з свз,ь Сь82 с/в вз т зиз,ь8 7ьз7 /е2 с зттзкзиз
езьИ/ь. ,ьИзщ с7+в т+е2К С8 И2е ьтв 2и з И еьт8ькс7зщ зсв/зИ тв -
зсть* ь Ис твз ст2И вз И 82свь8зщ 1 в сьезИ7* е7ь 7в6кьтв 2 /Иь,-
ь. е+7 7 7 12 изИзеьвь з тз8* 7 7 ви7з ь Исвз иь8 ст7К х/ ,ьз 7зкьвзс К
> »з е пь в! > зте2Иьстз зте1зИ в Сь8 К
> Ут/зиь!
> <т! L +ст в К
:ьт ьие в сзИ ь сзИ * з7 Сь8 зезсьв ее2И К :ьт * зИе+И3ьс
 ИьтзИз8 т 1+ет* еьст в з с8зтев з/е+и+К
> K2 изез3 ! Ле.8з з-сИьс7ь изез3 !
> Леь к8 , т+т сИьстИз? =зез3 * 7 7 сИь .? 7 Этз /е+,с7з з/з1еь?
> Лест ! < еь7ь/2И щс.* ктз т2 ькиз зь8 3 ! СИьстИз 7в6к тс.
И тз8* ктз + т1. Ис т 7 в /з: ь пьи+е * ь /Иь,ь.* ь к+т еь ьсзвььК С7зв 7з
1 3 с.* ктз12 Ис Этз еьИсть И сззтИтстИь* + т1. зз изтзИз… Лз8ь3 Истеьщ-
с7+6 пьи+еьст7+* И2ст+ И3+6 з7 тв 2и сзеИзИ ь.и И евК еь ?езе?
> зкзК Лз86 езьИзв +6 7з8зьь6 > т ъ8з/е;К 7 ктз ,?
> У сзИс8 т 7 . , ке 7 . сь8 т.и * ь пьи+е И тзкзсть тИз.К
> :ьт * 8ьв2щ 8зщ Иьье * > Сь8 +с /ьв з/е+и+ ь з1.в  вкь* > 8 Изт
изктс. 12т зИ23* т 7зщ* 7 7 т2К 7 с т 7ь8 , ви7ь8 твз8* 7 7 + M6сьК Гсз8ь 
е2,7ь! +/ 8! х Исз8ь Эт+ /ьИ+6 8 в 7+6 /Ик+37+* M+ е+иь+К <сз-
8з* 1+/т к8ьз7 К Аь17зст * з/вьз ь.зстИз* 8зи+ тзкз И2е ьт * 7е сь-
И . сИз1з/ /Иь,ьщ* 12т 8з,тК 7 Ис в /з И Этз8 7е7з8 тв* с8зте. езстК
> х т2 зк зиз,  е+иь+* 3 ? Kзв 7з* 7зкз* Иезсв ь > зк ,-
зь * И Этз8 тИз. зсз1зст ь тИз. сьв К «+,кь2 /зв,2 12 зИ вьт с. 7 зи 8 тИзь8
ь е+7 и т1. зсьт К
> Уь ь е /2 зсьт * тзв 7з 12стез ез.6т* > е сс8.в с Сь8 * > 7 7 Азеиьщ*
8зщ 12И3ьщ 8+,К <+* т2 из 3 !
> х /е+иь? Г/ 8 сИт 7вьз8 сз3вс.К
> < сз3вс.* ьк+т К <з 7 7-тз зв+к тс.* ктз зт т1. те1+6т 12т т 7зщ* 7 7зщ ь8
изктс.К Ст е 6тс. т1. свьт з з/из/.зщ /в. ьи пзе8К 7 1/ * свь т2 з7 2И -
3 с. сьв ! Kзи/ ь8 /з И27 т сИз еИзсиз/стИз* свь из т* тз* кьт* /з
+ььт т1.* еьи+т /з сИзиз +езИ. ь / , з ь,К
> Эи* Этз . 6! > И ,з сзив сьв с :ьт К > <+* зст Иь8 к щь7? зкьвь?
Лц яц ибр стец Г 1е2 Ур2кещ.
яц
> »свь +ст в * з е з7? жз /И.ть к сзИ* изез3з?
7 :ьт ьие в / ,ьз ь 1 вт Б в сьс з в2щ к с* Сь8 ст е тв з зте 1 т2-
И в сИз6 езьИзв +6 езие 88+К < 7з з +8к в с з/ /+3* зст ИьИ :ьт+ И /+8-
кьИзсть е/ ь ьзК
> ртз т2 с7 ,3 з 8зщ езие 88? > сезсьв Сь8 * еькс2И . сИзь и+ст2
Извзс2К
> J 3 * Ис изез3зК <з… > :ьт з/+8 в * сз1ье .с с 82св.8ь* > . 12 ьс7 в
ктз-тз /е+изК K+т т Ие3ь.* зсв/из Ивт * 7 7зиз-тз зтк .зиз 7 в * + тзиз*
к8 12 /зв, 7зкьт с. 7з8зьь.* ь/+з . т 7 сьв зК L 12 / , с7 в * ктз з к+т
извз/зИ т /в. т1.К Гезк8* 8з,т 12т … > :ьт +8зв7в К
> ртз > 8з,т 12т ? L с 8 7 ,+с т1 извз/зИ тзщ?
> 7зи/ К <з ь 7 7-тз сте з: и/ 12 ,зь /з 12т 2в7зщ > т2 сз7зщ *
зезщ ез.Ив.3 е.8з .езст2щ т8е 8тК
> У* ьтесз! х И/ т2* Иез* е И * > зтИтьв Сь8 * с /.с 7е щ /ьИ К >
« зк8+-тз Иси/ /+8 взс * ктз в61зИ сьв 2и ь /зезИ2и в6/щ /зв, 12т ви7
ь сИтв К Г щ ькиз ьс7 , тс. ь з/ Ив.тс.К х свь езиз/ьт* тз тз, 1 ъс 8з-
е /ье тв стИ ;* 1 8е 7 ь 12сиз/зстьК Э 8. т 7 ь зв+к взс > езиз/ьвз вик*
к8 + /е+иьи в6/щК <з зтз8+* ктз . е2и в з Иеи+37 8К
> < зтз8+* > сзив сьв с :ьт К > L т1. /зст тзкз 6* ктз12 с/в т е/звз-
,ь.* 7 7з* Иез* еь3вз 12 7зтзе28 И извзИ+К »свь + т1. е 2 ьтес2* свь
 иИ т2И т е 1зт * тзи/ з.тз* ктз т2 т ,зь * + 7зтзезщ з/ь сИт И з7з37 >
 в61зИ К
> «з,т 12т К Гси/ 12И вз т 7: изе 7з* к в з* т.,вз* ь И тз , Ие8. и/-тз
И ив+1ь т ьтс. +, 7 7з-тз з1викь: Изт Ис 7зкьвзс * ь ст вз з 7е щщ 8е .сзК
> 7 з/ьз7з ь +стзК
> ж К Гзт Этзт сте и з/ьзкстИ * з-8з8+* с 82щ сьв 2щ + с* ,зьК С7зв 7з
изез3ьи /И+37 зс3ьвь ь- из И2с7зкьт 8+, еИзиз з И3изс. ь /з сьи
зе е св кьИ 6тс. Эт+ зс3зст К У/ьзкстИз +и т* 7 7 е/ст Иь3 с1. 1зв -
зщ* з,ьвзщ… ж * Этзт сте и Исзс с 8звз7з8 8 теь* з ь/т зт ст езщ /еИс7зщ
,ьь* 7зи/ /щстИьтв з з/ьз7зщ ,зь е/стз.в ьзт * изе 7 . ,ь К < тз
те К Жзь +8т е 1зт т сИзщ ив1 и+, 8+,кь2* Из7е+и 8зиз в6/щ*
з Иси/ 8з,т щть с1 /вз ь И ст езстьК > 7 Сь8 зт.+в с * +с3ьс 82св.8ь
7 сз12ть.8 з Ике 3из /.* з7 :ьт Исте.и+в  вкзК
> ртз с тз1зщ* з ск ст .? Уи* и вьп* +, Ив61ьвс. вь т2 И 7 7+6-ь1+/ е 126
ь / в7зщ сте 2?
> <т* . вь3 з/е+,ьвс.К У Из-зт т 7зиз езст К
> ртз-тз зИз* Сь8 ! K2 Иеь3 И /е+,1+ 8,/+ 8+,кьзщ ь ,зьзщ?
> 7 изктс. Иеьт ! 7зи/ 8 7 ,тс.* ктз 82* сзИе82 в6/ь* з /зезсвь
/з ЭтзизК Гз Ис.7з8 св+к * /Из изез3ьи 8+,кь изИзеьвь 8 з /е+,1* 7зкьвь…
У/ь з/зви+ з1ъ.с.в* ктз з тзс7+т 1 ,зь2-/е+и * ктз сщк с сзИс8 е7е ть-
в с /е+,1 8,/+ 8+,кьзщ ь ,зьзщ ь- сьв . 8з стИ * ктз 12вз 12 т 7 8-
к тв з /е+,ьт 1 з1. тв зиз те1зИ ь. в61Иь* зт 7зтзезщ з +ст вК <з ькиз
 И23вз!
> «з,т* И23вз 12* 1+/ т2 зи+,?
> < 6К <з +Ие : И /е+,1 т 7* 7 7 И в61Иь* /е+,1 те1+т з1. тв зщ
И ь8зстьК 7 е ИстИ Из ктз 12 тз ь ст взК <з И с82св з/ь 7зИзстьК Лзь8 3 ?
> зкз* ь* /+8 тс.* т2 е И * Сь8 К <з е сс7 ,ь з е 12 и вьп К
> L в61в6 т 7ьи в6/щ тз* ктз зь е 1зть7ь И звз8 с82св Этзиз свзИ !
Лц яц ибр стец Г 1е2 Ур2кещ.
яя
> 7 8зщ зт ь 8 8 ! > Изс7вь7+в :ьт К > « 8 изИзеьт* ктз ь7зи/ +ст т*
свь щ ктз-вь1з ьтесз ьвь +,з з еК
> « /звь в6/ь* скьт 6зь* ктз зь Ис +, с/в вь /в. с8 ь* изс+/ естИ
ь с1.К р стз Этз с7е2т2 1/в ь7ь…
> С7зв 7з , Ис-т 7ь вт е 12?
> У зк 8звз/ * кстз изИзе.* 8зиз 8. ст е3К
> < 6*  6* > з/з1еьтв з з7 к в извзИзщ :ьт К
> K2 И2ив./ь3 е зк езИ зщК ртз т1 е Иьтс.?
> L 8зи+ з7в.ст с.* ктз т2 +Ивк * Сь8 К <з 8 Иси/ /+8 взс * ктз + т1.
з.Иьтс. т 7зщ стз.зьщ* /зстзщ2щ т1. ь т2 ст 3 /в. из 1зиьщ* ,ьи 6зщ из*
з /зв, /ез, т зт ,в ь. ь теь.К 7 з 1+/т п т е* ьстззь82щ И2/+87ь
ь +тз8ь82щ И ст е ьь И2е ьт сИз6 в61зИ * ИзсиьзьК х з,ьвзщ… L зь8 6:
 ь* з2т ,ьь* к+т7з зь8 ь* Ис Эть е сс7 2 з е,ьтз8… 7 Ис Этз ькиз
 стзьт е/ 1зв 3зщ ь 6зщ в61зИ 6К
> K2 12И 3 * ктз . +, 6 с 8 * ь зтз8… Ис Этз +, 12вз + 8.К 7 свь 1
т2 в * 7 7 12стез ьск т зИь * свь т з1з6/зиз зь8 ь. +ть* .  6*
7 7 в+к3 с7 т К 7* 7зкз* 8 +,з* ктз1 12в + з1зьи ьтес 7з 8зиз8+* + из
з ьК
> L ,/+ /е+изизК Л+ст з 1+/т Ис И 8кт и з1з 8* +ст 1+/т Изсиьз т с. 8зщ
ь еИзИ т * +ст / , 1+/т 7 7 .-тз /зв. 8+,с7зщ сИьезсть* ктз12 . к+ИстИзИ в с1.
се + ь 1зиьщ* ь з7зезщ Изв ьщ!
> Ущ* Этз 7зкьтс. взиз* :ьт ! Ге8 7зес езИ ь е2 ещ 8ьзИ вьК KИзщ ете
И ,ьь 1+/т с7зе Исиз св/ьт * 7 7 12 т2  ст Иьв из /в т 1зв 3* к8 /в 3
с 8 К
> < с8щс.* и вьп* . сзИе3з се К < И2щ/т* тз з1ет+ з.т сИз1з/+К
> СИз1з/ Из8з, вь3 еь +свзИьь 1зв 3зиз з/ьзкстИ * Этз в6/ь к стз зь-
8 6т* ь т2 тз,К M+к3 1+/8 ьт к щК 7 ктз /вз 7 и вьп+?
:ьт е сс7 в з езьс3стИьь* ИИзвзИ И38 Иси +кь И з1з,ьтььК У/
ь е 1зть* 6 .* ие+7 .* 1в 7 . /И+37 * < /.* зв61ьв 8звз/зиз* тзв 7з ктз
ъьскзиз; вткь7 * ст тзиз ь с 8з+ИезизК <ь + 7зиз ь ьи 12вз 7з8 т2*
зЭтз8+ з/е+иь* зтсьИ3ьс * И2/вьвь /в. 8звз/з,зИ 1зв 3+6 7з8 т+ И з1з-
,ьтьь Ие8.* з7 зь щ/+т с1 еьст ьзК <зк 6 з/е+иь < /ь* з .т2
+1зе7зщ зсв сИ /1зиз ье3стИ * ст вь сИь/тв.8ь 8е7зщ с2К жИе ь 7з8 т2
8звз/2и е с и+в с К Mткь7* 7з-7 7 з/т2щ* с к8з/ з8 И е+7* з1е+вс. зези*
И2е+и И3ьс К »из 8звз/ . , * е2/ .* в.в с е+7 И е ъ.езиз 8+, ь* ие+1з
зт1ез3 .* + в 7звьК ъЛезстьт+т7 !; > зе в вткь7 ь И2с7зкьв ь з1з,ьть.К
Леь1, И3ь з/е+иь з/.вь < /6* +с /ьвь зств * еь7е2вь з/.вз8К 7 1с-
сИ.2и Исивь2И ьщ +/ взс з.т * ктз < /. 12в Иьзщ /И+37зщ* з з1з.в с
с7 т з1 Этз8 сИз8+ в61ь8з8+К У /+8 в * ктз 7 7-ь1+/ с7езт тз* ктз 12вз 7зезт7ь8
ь +/ к28 ез8 з8 6зстьК <з вткь7 зкв с1. зс7зе1в28 И в+к3ьи к+ИстИ и*
зие 1в28 ь з18 +т28К <ь7 7ь 8зв 12 тез+вь еИьИ * з т 7 ь з.Иьвс.
1зв 3К
> «з,т 12т * т2 еь/3 зизИзеьт с щ? < /. тИе/ьт з/з: ,ь 7зк * с 8
с1. зи+1ьв * 7з8+ +, те т 7 .?
> <+ +, ь вткь7* ь+Ие 7 7зщ-тз! > Из8+тьв с Сь8 К
> х т2 Иив.ь з-/е+из8+К »из т 7 Изсьт вьК K 7 скьт тс. + 8+,кь* ктз зк
И ,з* свь з еИ2щК < щ/3 И в61з8 ез8 К
> < 3в * ктз сс2в т с.* 7ь,з ст е К
Лц яц ибр стец Г 1е2 Ур2кещ.
яС
> Леь к8 т+т ст е ? Гз 8ь 7зтзе2 3ь сзИе82 езьИ/ь. > т 8 тз,
иезь зк к+ИстИьтв 2 И Этз8 зтз3ььК Э сь 1зи* ктз12 + иезьь 12в 7тз-тз
е 3* кь 6тс. те ь.* +ь,ь.К K 7 киз , т2 зт е. изк3 ? У 8кт в* ктз12
Ис 12вз* 7 7 из +кьвьК х /+е37 < /. з7 в с те+сьизщ ь с8зив 8+ с7 т !
> < скт 7ьи т2 е И * « еи еьт К <з с те+сьизщ… ртз ,* Ист Из пезт ь е зе-
т+щ: 3 * . Иь * изк3 > в61ь* изк3 > т? ртз-тз ст И Этз8 езтьИз…
> 7 И тз , Ие8. ькиз с7 т тз, изез3зК Б+/тз е.к3 с. зт тзиз* 7тз /зв-
, ст т с 828 1вь7ь8 сИт* > Изе ьв :ьт К
> ж * ь т 7 ь Эт 7 зв+к тс. в /зК 7 , 12т ? > /+8 в с Сь8 К > хи * Исз8-
ьв * 7тз изИзеьв з тзк щ3щ вььь* 7 7 вИь 1еьтИ2* езиз/.зщ 8,/+ /И+8. Ие-
28ь 7е щзст.8ьК « еи еьт * . зИз6 8+* зсзИт+6с скт < /ьК
> з8+ Этз? Уи* Се пь8 * с киз Этз И/е+и з /з1ьвьс т1 сзИт2? : И зив+-
в ?
> < изИзеь ив+зстщ с 8 !
> ж 7тз , з* И 7з 7ззИ? х7 /8ь7* езпссзе?
> Б стзв И2сз7ьи И ьщК < +к2щ сзте+/ь7 ьвь Ие к*  6 тзкзК
Лезпссзе изпьь7ь .езстз с/ в х/еИ * те1+. /ес Аьеь К Kзт +Ие.в*
ктз з  т* и/ ,ьИт / Из еьи И3ьщ И «зс7И+ еь.тв ь ктз /ес2щ стзв
тз, з8з,т: Аьеь* Иез* езьс з Ие8зК Азпьь7 е е ьвс. ез7в.ть-
.8ьК
> < т 3 8. 7 ьт* свь . Ие+с 1 /ес К У изИзеьт* ктз ь7зи/ е 3
 ьс2т2И в т 7зщ ьстзИзщ 1в из/ езстьК
> х з с7 в 12* ктз Этз зсв/стИь е е.,ь. сьиь7ьК ЛзсзИтзИ в 12 в7 е-
стИз* ктз12 ь1 Иьт с. зт /ь7ьи зе2ИзИК
> Лзс8щ-7 Этз с7 т < т 3* 7зи/ с2 +, Ист тК <с7зв 7з еь8зИ в7 естИ*
/И с с И+3ь.* ь к+/з сзИе3ьвзс ! > 7еь7+в изпьь7К
> Kз-тз ь изез3з* ктз т к+/ К Лезстз Эе+/ьь. ь .с2щ +8 Ие к К <з . сзз1е ьв*
7 7 т2 8з,3 + т /ес: зИзь И из ьстьт+т* . св+к щз з8ьв И ьК Kзв 7з*
е Из ,* е.К
> K 7 И/ /в. < т 3ь… <т* Ие+* ь /в. с1. тз,К
… > Гезк7 * Изт 7зпт * 1зв 3+з .К Г сИ.ь с з7зк ь8 8з,з 12 ь звз-
И т с.… Гезк8* стзьт* + т1. Иь/ се/ьт2щ* > с8зезьвс. ст+/т Сеищ* з8ззь7
Аьеь К > х ктз те * 7И :з/ьззИьк? «з,т* И 3ь8 щ88с.?
> J щ88с.К «2 е 1зт вь стзв 7з 8 теь в /в. 3из езпссзе * ктз 8+ е -
1ье т с. иИ тьт 8с. теьК Лз /зизИзезсть* . 8зи+ те Изсзв зИ т с. в 1зе -
тзеьщ… ь И 8ь* свь изтьтК
> »з 12! Г2 изИзеьвь скт Эщ/ть7ь?
> Эи / вьК »6 ь щ88с.К Лз/з1е 2 ьтес2 в6/ьК
> х ктз Этз т 7з* 7И :з/ьззИьк? > сезсьв в 1зе т7 К
> 7зи/ Истек тс. з12к щз сьв з еьтв з Изз1е ,ьК «2св2 7 е-
ть2 т 7зщ зе ьтв зщ .е7зсть ь ,ьИзсть* ктз зь 7 ,+тс. е в з/вьзщ ,ььК
»свь зст Иьт е/ т 7ь8 квзИ7з8 Э7е * тз з* е сс7 2И .* 7 7 12 езье+т 82с-
в2 ьз1е ,ь. из* свзИз с8зтеьт ке з7з езьсиз/.з И /щстИьтв -
зстьК
> х Эт Изь73 . 7 еть т 7 ь зст тс. ь8зщ И из +8?
> У12кзК <з 12И т ь т 7* ктз езиз/ьт зсв/зИ тв з с8.6зьщс. е./ 7 еть*
св/+.* зкИь/з* е Иьть6 Изз1е , 8зщ ьстзеььК
Лц яц ибр стец Г 1е2 Ур2кещ.
яд
> Эи 7 7 /зезИз! L 12 изтв з1в / т Этзщ сзсз1зст 6К
> х 8з,т* з 12в ь + И сК Эщ/тькс7з Изз1е ,ь ИзИс т 7 е/7з* Истек тс.
+ 8зиьи /тщ* Изсв/стИьь +те кьИ 6зьи Эт+ сзсз1зст К
> :+к 6с * Гезк7 * ктз + И с ь7зи/ 12вз* > И83 вс. СеищК
> Этз зк8+?
> 7 к И2 е8з Ив61ьвьс 12 И 8.К > Аьеь с +в217зщ 1в6/ в /е+,-
с7зщ ь7ьезИ7зщ сИзьи 8звз/2и з8ззь7зИ* ез/зв, . е 823в.т / е/стз.зь8ь
з2т 8ьК Гс. с+т зст Ивзщ ь8 ез1в82 7в6к в с И тз8* ктз И зт/в 2и св+к .и
Эщ/тькс7з Изз1е ,ь /тщ з7 2И вз 1зв 3 ьпзе8 ьь* к8 зь 8зивь +ст
зв+кьт Ис8ь /зст+28ь ь8 сзсз1 8ь ь И3из 8ье К 7/ вьст2 з1ъ.с.вь Эт+
ь12тзк+6 ьпзе8 ь6 ьвь с+зстИзИ ь8 7зиз 8ье 8 теь в 2и сьиькс7ьи
Изсеь.тьщ* зт7+/ /+3 е17 .7з12 8зив зв+кьт с 82 з12к щ2 сИ/ь.*
ьвь к з 8.т 6 ез3взщ ,ьь* свь св/зИ т +кь6 з есвьь /+3* сте стИ+-
6зьи ь тв И твз зсв с8етьК »стстИз* +7 8зив еь.т ь/ вьстькс7ьи
ъе ъ.сьщ;К <з* зтеь . 7 тизеькс7ь 8ьсть7+* /з 12вз /з1ьт с. стз.зиз зь-
8 ь.К С е Иьть8 7ь1еть7ь 8зиь з.т2 езсс2 823вь. ь 8.ть ст вь
еьз1ет т еь82 8 теь в 2 7зт+е2К Аьеь те 8зи з1е тьт с. 7 з2т 8* +ст
з тзв 7з з+2И 6зь8 8тз/* +ст /зстьи3ь8 тзщ в+сте8взсть* 7 7зщ
зтвьк 6тс. +к2 ьссв/зИ ь.* +, 7зьИ3ь 8зиз п 7тзИК »8+ /з 12вз щть
Иезсв2и в6/щ* сзие ьИ3ьи сзсз1зст Эщ/ть7ь* в6/щ* 7зтзе2 8зивь 12 /з1ез-
Изв з з/Иеи+т с. з2т 8 ь с+8вь 12 зьс т сИзь зз+зь.К K 7ь в6/ь 3вьс :
/И+37 -ст+/т7 * ь,е* и+/з,ь7 ь Эв7тез8зтеК Гс изевь теь8 зсв+-
,ьт +7* +,з 12вз тзв 7з Ие8.* Ие > сИз1з/ . в 1зе тзеь.К Kе зе !
> Г с* 7И :з/ьззИьк! > з7вь7+в из в 1зе т7 ь / в из +ив в 1зе тзеьь
ь з/ в 8+ те+17+К
Аьеь се + сзз1е ьв* 7з8+ еь /в,ьт Этзт иез87ьщ извзс ь ктз з твпз-
з8+ езИз/+ еьсв с 7 8+ стз.з . е /зст К LИстИ2щ /в. Аьеь зттз7 Изв-
ь. изИзеьв 8+* ктз е изИзе 12в 1е вьк ь /в. зИзьИ3щ* зт Этзиз 8+ ст вз
з еь.тщК У с7 в* ктз +/з1 Исиз 8+ еьщть сиз/. ,* зтз8+ ктз Ите кь-
 6тс. з2т2* ь зв+кьв сзив сьК Аьеь зстз.в + твпз * е сскьт2И . Ие8.К J/с
из стьи ст+/т* сз1ье И3ьщ зст И3ьс. зт е,щ е 1зт2 ьсь* /ь ие 882* си82
звщ еь.* кезИ2 езтз7зв2 з2тзИК
> J Ите к8* 7И :з/ьззИьк?
> У1. тв зК «зте е 1зт т И Ике66 с8+* т 7 82 из с +те К L зИз6 8+К
> х ктз изтзИьт ? Kзв 7з Э7е 2* 7 е / 3ь ь з1зьщ 8/ььс7ьщ 1зе?
> <т* +ст Ге еьизтзИьт ь Эп взие пК Бзв 3зщК Эв7тез/2 1+/8 ст Иьт
вь3  /66 звзИь+ извзИ2* з/ь / т 3т+7К M7 естИ . еьс+* 3еь тз,
сИзщ* 8 еьИ2кК
> : И еь8 вьеиьзИзщ 7ьсвзт2 ке езт?
> ре езтК <з Ис.7з 8з,т 12т К ж * Изт изез3з* ктз 3в е изИзе* > Ис.7ьщ
св+к щ изтзИ т 7ьсвзез/: 1 ввз ь 8 с7+* з/+37ьК
> х е И…
> У2т ст Иьтс. квзИ7* ь изт. з сзсть т* з ькиз /зв,з 12т ++-
зз* > тевьИз с7 в АьеьК > Лсьиь7 ьзи/ И27ь/2И т т 7ь Изь… <+* 8
зе К J 7 кьИ щт ь И2* зт/зиьт 7 7 св/+тК 7/ьт и+в.т * И 7ьз* зИьт Гезк7+
/з8зщ  езиз/ь7К Гке е/7зст тв2щК жз сИь/ .К
Уст И3ьс И/Из8* ст+/т ь в 1зе т7 еив.+вьс К
> Этз сиз/.-тз тв2щ Ике! =звз/ьз* 1 в тз И2щ/3 * > +/ьИвз с7 в
ст+/тК
Лц яц ибр стец Г 1е2 Ур2кещ.
я8
Гезк7 +в21+в с т 7 8зиз кьтв з* ктз Сеищ Изс7вь7+в:
> <+,вь Изьв ъз ;?
> : +8тс.К 7зщ т2 ив+2щ з* Се, К
> < Ие6К Этз т2 езкзК K 7+6 7ь1етькс7+6 8 3ь+* 7 7 3 7И :з/ьзз-
Иьк* е И сИе3 ? АзвзИ+ 7в /2И 6* ктз Этз зке/зщ з1ъ7т /в. з2т !
> »свь извзИ зк +, * тз 8з,3 К L 12 тИз8 8ст зт/ в ь в К
> ж +! х 7 7 . з … з извзс+?
> <ькиз* извзс еь.т2щ* изИзеьт И,вьИз ь сз7зщзК
> L ез тзК Mт с7зв 7з* е +, т2 с7Из Ис Иь/ь3 ?
> ж 7 7 с7 т … Лз, в+щ* 8звз/зИ т извзс-тзК <з /зИзв з те т с.! Сз1ье 8с.*
з3вь! Г2зв.щ еь7 > Иь екз8 те 8И К
Аьеь Ие+вс. /з8зщ з/зК
Уь с Сь8зщ /звиз 1ез/ьвь з Ивь7звзщ вьзИзщ вв Гзез1 Ис7зиз 3зссК
Сь8 зИ/ в з ск стзщ < /К Аьеь з1з в се + , зсв в7ьь + и+/з,ь7зИ
з7 т Сь8 8 взьИст+6 сте ь+ ьстзеьь Се/И7зИ .К Уь зщ/+т И 1ь1вьзт7+
ь зс8зте.т к+/зИьз* еькььИ3 ь1зв 3ь 8+7ь ь Ие/ ,зь 8 Исщ »Иез2К
зеь еИзсть ь вз12* е е+3ьИ3ьи ск ст 7езт7зщ < /ь* ь/+т зтт+/ К Аьеь /+8 в*
ктз зь8 ь Этзщ сИ.ь Иззе+,ьт Сь8+* ке ь < /6 8+,стИз8* /зст тзк28
/в. тзиз* ктз12 се Иьт с. с 7е+3ь8 в61ИьК
Лзс /ьИ Сь8+ И тезввщ1+с* Аьеь з3в /з8зщ 37з8* е1ье . ИстеИз,ьИ3ь
из Изсз8ь ь.К
Г 7И етье Ис / Из с вьК Аьеь зстзез,з с.в в тз ь з/з3в 7 стзв+К < ст
Иьсв 7е сзк . еез/+7ь.К УтИе+И3ьс зт т8зт2 зкь* з е . .е7ь8 сИтз8*
 7е 6 стзв сь/в * с7естьИ зиь* /И+37 И 1вз8 7зст68 Л етт2К У зт7ь+в с
 /* И2сз7з з/ь8 . ез+К Kз7 . т7  с7е2И в вььщ Ит+зиз тв К Лзв+8 с7 *
с7е2И И3 . к ст вь * 7 в с е Из/+3зщ И е7з8 7зте ст сз сИе7 6зь8ь +1 8ь
ь еьз/.т28ь 1ск28 с8из8 изв8ь7 8ь /Иьк ьи з7К зезт7 . 23 . 61зк7
И2сз7з зт7е2И в зиь* евт2 ь сзи+т2 /в. +/е, ь. е ИзИсь.К «ьи зи-
зиз Исв . ие ь сИт ь 8е 7 * И2иИ к2щ ь зст зИв2щ ьс7+сстИз8 и+/з,ь7 К
С7+/ > ь /И+37 Ис7зкьт стзв* т +.* ьвь се2ит ь с7езтс. Из т 8 зкь…
Аьеь с.в сз ст2 еез/+7ь6* зИе+в т 7* ктз12 зтсИкьИ вз ст7вз*
ь езкьт в стьизтИзе2 стезк7ь* ьс 2 7е+28 кт7ь8 зке7з8 ьс7зс И е -
Из8 ь,8 +ив+:
»свь + 3 * ктз т2 /е+из8 +е.828 зтеь+т*
»свь + 3 * ктз в+7 Эезс 12в т+иь8…
Lе7з Изсз8ь ь тзс7вьИз стсьвз ие+/ * з Аьеь зт1езсьв из* з/+8 И*
ктз 8.т * зсз1з 7зи/ /вз ь/т з / Из ез3/38* Из зк 7зИ е .К Г/
82 з8ь 8 еь8+зстИз изез3* .е7з* сьв з* /вь2 7+с7ь к зщ
,ьь тз+т И з/ь 7зИзщ ке/ /щК Гси/ ь И/ с зстзез,зст 6 зтзсьтс 7 Изс-
з8ь ь.8 в6/щ ст е3из з7звь.К Уь ИзИс /+8 6т з18 2И т с1. ь /е+иьи*
з с 8ь Иь/.т И8стз ез3/3щ ,ьь 8ье , зтз1е 2и 8.т 6 зз+зьщ ь з1е -
зИ* з7е 32и И/з1 Из7 тзс7вьИ28 сз, вь8 з /.и И2зсвьИзщ ь /зезИзщ 8звз/з-
сть* 12стез зт/2и 6зщ* 7е7з с.зщК 7 зв и 6зщ* ктз т 7 1+/т Иси/ * ктз ст-
стИ2щ 7з Исиз ,ьИзиз ьвь 7 с тс.* ьвь с7е2т И И/з8зщ / вьК Г з1з8*
зв+к тс.* 7 7 И вьте т+ез8 езьИ/ььК Жь 7 7 1+/тз ь стз.з .* е в .*
з И тз , Ие8. 7зтеьезИ . > 1зв 3ь е,ьИ ь. ь Ик твь. свз.6т сз1зщ
Лц яц ибр стец Г 1е2 Ур2кещ.
яь
8/в2 тзс7вьИ2 /ь с ьи 8в7ь8ь е зк езИ ь.8ьК Гзт т 7 ь т+т: з* Аьеь* Исз8ь-
 т /щстИьтв зст ез3взиз* 7ьщ Э7сте 7т с 8зиз в+к3из* 7е сьИзиз ь 8ьвзиз
се/+К
Лц яц ибр стец Г 1е2 Ур2кещ.
С0

Гава и
/ве 8 +пени к прекра8н+

<1зв 3зщ в еззт7ьс7зщ з7 вс. сИеи з,ь/ ь. зв28* ь еь8+-
зстИз 8звз/, 6К Лз,ьв2и ь сзст еьИ3ьис. ъИв 8з,; ьз1е ьтв зиз ьс7+сстИ
8з,з 12вз + т И еИ2и е./ и з с7+к 6з8+ ьвь езкьтз ееьтв з8+ И2е ,-
ь6 вьК Аьеь е +, Истек вс. с Эть8 +/ьИьтв 28 /в. в6/щ сзИтс7зиз з1зстИ
,в ь8 +с7 т с1. ив++6 /8зст К
У с8зтев И в Иь8 тв 28* ькиз ++с7 6зь8 Иив./з8 т+е вьст ь +Иь-
/в И 3стз8 е./+ Сь8+* И2сз7з з/.И3+6 7е+ив2щ тИе/2щ з/1зез/з7* ктз12 с8зтет
зИеи извзИК «изИз* 7 7 ьс7е * зз+зь е /зсть з1ъ.сьвз* с7зв 7з еьИв7 -
тв /в. из Эт /И+37 К Сте з* зк8+ ь8з сщк с* И е и е е.,2и зьс-
7зИ* се ,ьщ с 7зсзст 6 ь вь8еь8* с Ик28 сз, вь8 з1 ++зз8 Ие8ьК
7* с8зте. ь ктз* Изт з сь/ьт* Иь/. из* И в т 7зпщзиз Ит * ь еь-
с+тстИь И к8-тз И , /в. из Исиз зст в зизК 7вь квзИкс7з се/ Иси/ зст -
тс. зт7е2тз е7е сз8+* ь 7 ,/ . Истек с ь8 з1зИв.т Икз 1ссз тв з з,ь-
/ ь зИзиз* е /ь 7зтзезиз* сз1стИз* ь стзьт ,ьт ?
Аьеь с7е2в +в217+ ь И23в 7 п/е+* зте2И . ив зт Сь82К » вьз зсИтьвзс
зт7езИзщ е /зст 6К Ле/с/ тв стИ+6зьщ з1ъ.Иьв з к в /з7в / К
> L  И в 12 сИзиз И2ст+вь. /з7в /з8* > 8/вз ь кт7з с7 в АьеьК >
Лезиз/. з в+* . св23 в 7зтзе2 И2с7 2И ь. з1з 8 ь 1+/+з8 И2ст+вььК У/ь*
 ь1зв 8звз/2* изИзеьвь* ктз с +/зИзв стИь8 зсв+3 6т* 7 7 И2с7+т  7 ь 8 ь-
вз7К же+иь* зст е3* .Иьвь* ктз с св ,/ь8 е иез8.т /з7тзеь37+* И/+8 И3из
+кьт и+/з,ь7зИ +8+-е +8+К «зи+ И с +Иеьт * ктз . еь3в с6/ /в. тзиз* ктз12
+кьт * ск ьвь 12т е иез8в28К
« /+8 тс.* т+т 8ьтьи звьтькс7ьи езтьИь7зИ* с+/ьвьз ь ст /ьзК
L е сскьт2И 6 /с з/+8 т / те+/щ3ь8ь Изезс 8ь квзИкс7зщ еьез/2 И8ст
с +828ь ь , ,/+зь8ь з ь. в6/ 8ьК «з,т 12т * ИеИ2 Ис6 ьстзеь6 квзИк-
стИ +7 / т Из8з,зст е3 т Эть Изезс2К
х+/ьтзеь. стьив * ьтесзИ . з12к28 И2ст+вь8К Аьеь ез/зв, в:
> Г аь08 из/+ / Эищс7зиз 8зе.* 1вь зстезИ Kе * 7зтзе2щ сщк с +к2
скьт 6т тез8 хтв ть/2* Из/зв 2 3вь зст т7ь /еИиекс7зиз 7зе 1в. еИзиз
И7 /з 3щ Эе2 > тзкз +ст зИвзК С 7зе 1в.* И кьсв езкьи е/8тзИ* з/.вь
сте 2щ 1еззИ2щ 8и ь8: свз,з евть +1к т2и 7звс* с7зв 7з зиз-
, 8и ь8 иьеИ2и к сзИК Г ткь зв+И7 +к28 +/ И взс е и / т т щ+
Этзиз 8и ь8 К Kзв 7з те И2.сз* ктз Этз сИзз1е . скт . 8 3ь * сз/ .
/в. И2кьсвь. в т2и /Иь,ьщ* зк И ,2и И стезвзиьь ти Ие8К
<з /вз И 8 3ь* И тз8* ктз 82 с8зивь з.т  кь. /з ти зе* з7
с 8ь сз/ вь з/з12и , ьсте+8тзИ* 7зкз* изе /з 1зв сзИе32иК 7 т2с.-
квть. 82 стзь8 е/ еь8ьтьИзщ 8 3ьзщ* е/ И2сзк щ3ь8 ь свз,щ3ь8
сзИе3стИз8 1ьзвзиькс7ьи 8и ь8зИ* +е Ив.82и т8ь , 7з 8ь пьь7ь* иь8ьь*
8и ь7ь* ктз ь в612 сз/ 2 8ь 8 3ь2К Kзв 7з И с 82 зсв/ь из/2 > 8,/+
сзез7зИ28ь ь .ть/с.т28ь из/ 8ь 3из И7 > сзИе3ьвс. 12И в2щ Ивт* 1се-
/в з е с3ьеь изеьзтзИ +7ьК Гс квзИкстИз +Иеьвзс И 8зи+зстИ* вз8
ьвь /з1ез8 > Этз Иьсьт зт сК
Гвт +7ь / т 8 сьв+ еьст+ьт 7 ь+кь6 с 8зиз свз,зиз тИзеь. еь-
ез/2 > 82св.зиз с+зстИ * квзИ7 К «2 ь+к вь из ь е 3* з ьИз /+8 вь* ктз ез-
стзщ с7 в в * Ис2 ь еь8ьтьИ2щ иь8ькс7ьщ вь 8зи+т е3ьт Изезс2* /в. зь-
Лц яц ибр стец Г 1е2 Ур2кещ.
Са
8 ь. 7зтзе2и +,2 7И тзИ2щ 8ь7езс7з* Эв7тез2 вь тзе2 ь скт2 8 3ь2К
Бьзвзиь. ь Ис +7ь з квзИ7 зв+кьвь Из8з,зст Ис7е2И т зсз1зсть зеи ь8 *
е,/ /зст+2 38+ зь8 ь6К
Аьеь изИзеьв з иьи тс7зщ /вьтв зсть +ть ьстзеькс7зиз е Иьть. ,ьИзт2и*
/ И3из* 7з* квзИ7 К АзИзеьв з 8ьввьз и тзк щ3ьи сИ.щ* езь2И 6зьи Ис
7вт7ь зеи ь8 ьт.8ь* езт.+т28ь Из И3ьщ 8ье* зт2И 6зь8ьс. е вьк2
ьв+кь.* сИтзИ2* твзИ2* И+7зИ2* 8зв7+в.е2* 8 иьт2 зтз7ь* с+зьс.
ь Иь1еье+6зь Из7е+и сК : сс7 в з св/стИ2и 8и ь8 и* е/ 6зьи тзв 7з
Ис6 +,+6 /в. сз/ ь. зИзиз квзИ7 ьпзе8 ь6* з ь зиез8+6 8.т ез3в2и
з7звьщ* зте ,2и И ьсть7т и ь И з/сз тв зщ е 1зт 8зи К Г зсв/8 из-
/ьтс. 7 7 12 Итзьвзт* И/+зьщ с ке Ис з12к2 ь8ь. з7е+, 6зщ з1ст зИ7ь
1 +к сть. сз тв зщ 82свь* /,з зие .6зьщ зт 1звщ* ее2Из св/.зьщ
 тзщ еи+вьезИ7зщ зеи ь8 * 7зтзе+6 И/+т ь еИ . сьст8 * ь 1зв /еИ.. сьст8
иь8ькс7зщ еи+вьезИ7ь > изе8з2* Эь82К
«зи квзИ7 > 7звзсс в . /стезщ7 * зие+, . И еьез/+ 8ьввь е/ 8ь з+ -
в* зте , 6з . Ис6 свз,щ3+6 з1из/ь8зст еьез/2 ь зтз8+ з1в / 6з . 8з-
изстзеззст 6 7зс8зс К рвзИ7 > т , Исв .* ив+1з7 .* т ьстИ .* ьске -
8 .К С 8з ив Из > Этз щть И квзИ7 Ис* ктз 8+ +,з те ,* зт7в /2И .
Этзиз сзть вт И 1+/+з ь ввье+. 7 И2с3ь8 с+зстИ 8 ь 7зс8зс * Ис е Из
з/ Иь/з8 вь стез ИтзИ с /е+иьи И/ ьвь 1зизИК
Э квзИ7 з1в ст з/сз тв зиз зк Ивь7 К »87зст ьсть7тьИзщ 8.ть*
И щ 7в6кзщ* те+/з / , с1 е/ст Иьт К Г /ь7зщ ,ьь з/сз тв 2 сьиь-
кс7ь езсс2 ьие 6т еИзст+6 езв И сзие ьь Иь/ * ь ,ьИзт2 И изе /з
1зв 3щ сть Итз8 тььезИ 2* ез1зтьзИ 2* к8 82 Этз е/ст Ив.вь с1 е 3К
> жь7 . ,ь квзИ7 * > т+т Аьеь з/.в в /з И2сз7з / звз8* > Этз Изт* ьИь-
вьзИ . > Изт* > з с1вььв 1зв 3зщ ь +7 тв 2щ в 2 т 7* ктз 8,/+ ь8ь зст -
взс з7звз 8ьввь8те К > «зи > Этз еьез/ ь Исв .* з Исв . з/зиз вь3
т7+зиз 8з8т * Исщ 8ьввьззвтщ ьстзеьь* ь з2т 8зи зте , т тзв 7з
з1ъ.т+6 3ьеь+* з ь ь8кьИзст еьез/2и езссзИК Утс6/ ь /ь в7тькс7 .
взиь7 > И2е ,ь с+ззсть Этзиз 8зи * 3 сьиь7 * зте , 6з . И3ьщ 8ье* >
Этз т 7зщ , езсс ь /Иь,ь* 7 7 Ис з7е+, 6зК
УсзИ2 3из зь8 ь. е7е сзиз* Эстть7ь ь 8зе вь Изсиз/.т ь ив+1ь з/сз-
 ь. ь* 7зт 7тье+. с сз ь8 И езсс 823вь.* еиз/.т И зс82св2 з1е 2
ь к+ИстИ К Лезстьт* 6* ктз з1ъ.с.6 взизК < Этз8 8з,з ь 7зкьт т.+И3с.
Ист+вьК Уст тс. с7 т * ктз Ис к з к+ИстИз е7е сзиз* Эсттькс7з +/зИзв стИь
ь изез3ьщ И7+с > Ис Этз зсИз2щ з/сз ь8 з2т ,ьь 8ьввь е/зИ е/2/+зьи
з7звьщ* е Ив2щ 7 И21зе+ ь1зв сзИе3з +стеззиз* +ьИес в зиз*
И2из/зиз /в. 1зе 12 с+зстИзИ ь ь ез/зв,ь ез/ К Г Этз8 с+ззст 7е сзт2*
е,/ Исиз квзИкс7зщ ьвь ,ьИзтзщ* т 7 7 7 з /в. 8.* 1ьзвзи * вик е с3ьпез-
И2И тс.* к8 сзИе3стИз вььщ Изв2* еззеьщ / ь. ьвь и е8зьь И+7зИК
< /з з.т * ктз . изИзе6 з 7е сзт* 7 с .с тзиз* ктз 2И тс. И е 2и св+к .и
зк езИ ь8* з1 .тв зст 6* ъ3 е8з8;* тзиз* ктз 8з,т 12т (ь к з 12И т) с7зв 7з
+из/з + 7е сьИ2иК Этз изез3 . /+3 * /з1е . ь /зезИ . сьиь7 * езсИкьИ 6з .
с7Из 7е сьИз вьзК <з /с ек з1 Этз8* з з/вьзщ тз8ькс7зщ 7е сзтК
? в 3ьИ2щ , те8ь ъ7е сьИзст ;* 7 7 Ис.7 . зв+е И/ * з 1зв в,ьИ* к8 е.8 .
вз, К > Аьеь +8зв7К А+в ез3в з в+* ь тзтк с , з/.вс. зв2щ квзИ7 с 7зезт7зщ
1зез/7зщ > Эс зв7зщК
Лц яц ибр стец Г 1е2 Ур2кещ.
Сн
> Г2* . зь8 6* сИз/ьт Ис6 3+ Эстть7+ 7 7ь8 з/сз тв 28 зз+зь.8К
Этз* е Из ,* ивстк ?ещ/ ! > Уе тзе зИе+вс. 7 +/ьтзеьь* 7 7 12 ,в . е /вьт
с щ сИз из/зИ ьК
Аьеь / в 8+ И2с7 т Итзезщ* зкИь/з* изез3з з/изтзИвзщ пе 2К
> СИз/ьт > И2е ,ь* сззтИтстИ+6з /щстИьтв зстьК < 1+/8 ьие т
+ст28ь свзИ 8ьК L /+8 6* ктз ив И2 +стзь 3ьи зз+зьщ е7е сзиз из/.тс.
И з1в сть з/сз тв зщ 8.ть ь зез,/2 7 7ь8-тз сИеиъстстИ28 ь-
ть8* сзИе3з е в 28* иез8 /зщ /вьтв зсть* з2тз8 1скьсв2и з7звьщК
ртз 7 с тс. ?ещ/ * тз т+т /зе +8ьК
?ещ/ ь из зсв/зИ твь зеьезИ вь с т8 , 8 теь вз8* ктз ь .* тз ст с сь-
иькс7зщ /.тв зст 6 квзИ7 К <з +т ?ещ/ > с+стьИ3ьс И ив+1ь2 сьиь7ь*
з7 т ,ьИзт2* еь8ьтьИ2 8зтьИ2 3ьи зст+7зИК ?ещ/зИс7з сИ/ь зсзИ
сьиь7ь 7 кт2е8-.ть ив И28 Э8зь.8 ст еь8ьтьИщ3 ьс7 ,ь /щстИьтв -
зстьК 78 зт1ез3 Ис. свз,щ3 . сИ. св/стИзщ ьпзе8 ьь ь сзИс8 ++-
зз 8зи+к Ивь.ь сзь в 2и ьсть7тзИ* 7евз 8ьввьззвть8 зт1зез8К
< е./+ с 1зтзщ з зтз8стИ зз вз,ьвз И 3щ сьиь7 7е7ь зсзИ2 с 8зз-
,етИзИ ь.* ,зсть ь в те+ь8 * е вь+6зь т82 ив+1ь2 Иеьзиз с1.в6-
1ь.К Лзк8+ ?ещ/ ь из зсв/зИ твь 12вь з тз8* ктз квзИ7 +, И /ь7з8 с+з-
стИзИ ьь з/Иеи вс. стстИз8+ зт1зе+ сзь в зст ? Г/ 1зв 3 И2,ьИ вь т
сзз1зстИ * кв2 7зтзе2и 7ек стз.вь /е+и /е+и * 12вь сзсз12 7 И ь8зз8ззьК
?ещ/ьст2 зте.вь Ис6 п 7тькс7+6 е/2стзеь6 квзИ7 ь зст вьс * тзкз с те+1 8ь
 з, еьз* с с7зв 7ь8ь Эв8т е28ь ьсть7т 8ь* зтзс.зь8ьс. с7зе 7 18зи-
вз8+ 8звв6с7+* к8 7 з/вьзщ сьизвзиьь 82св.зиз с+зстИ К «з. / к * 8 теь вь-
ст -/ь в7ть7 * сзИтс7зиз 1ьзвзи * щть* 7 7 ь еь8ьтьИ2и зсзИ к+ИстИ ь 823вь.
пзе8ье+тс.* ст зИьтс. е в 28 ь 8 теь в 28 Ис тз Ивь7з* е7е сз ь И2сз7з*
ктз сзст Ив.т квзИ7 ь зтвьк т из зт к+/зИьз* еь/+8 2и пещ/зИс7зщ 37звзщК
: И .сз?
> жз+с7 6* > с7 в* /зИзв з 8зез с * и+/з,ь7 с 1зез/7зщК > <з +,вь з.-
ть 7е сзт2* зсз1з 7е сзт2 квзИ7 * из Ивь7звзиз тв * Этз тзв 7з Исзс з
с 8звз7з8 8 теь к+ИстИз 7 7зщ-тз е Иьв зсть +стезщстИ еьиз/зсть /в. ез/зв,ь.
ез/ ? Этз ктз ,ьИзтзИз/кс7з* / , зс7зе1ьтв з* /в. ,зь И зсз1зсть!
> С7 ,ьт з* ктз зс7зе1ьтв з 12т квзИ7з8* зтз8+ ктз ь86тс. 7ь37ь*
с ь8ь ьИст2 з1из/ь82 зте Ивь.* ь /з ст 7 ,/2щ / * > сз7зщз ь*
7 7 з7 взс Сь8* к в з зтИтьв Аьеь* И2И И с8и в К
> K 7з зь8 ь зИз* > ез/зв, в зК > Г к в 3из И7 се/ь +к2и 12вз
8з/з +е7 т квзИ7 И сзИе3стИ* еьез/+* из сз/ И3+6* > И ив+зстьК ж ,*
 еь8е* Ав 8изв * ь+к . квзИкс7ьщ ив * Изс7вь в: ъ 7зщ взизщ зть7 изсз/
1зи! L 12 зстезьв ив 7+/ в+к3!; ЭИ2* Ивь7ьщ +к2щ с7 в взст тзв 7з ь-
 пзе8 в зиз з1е 823вь.К С /ь в7ть7зщ еьез/2 Ав 8изв  12в 7з8 / ,
зт/ вз* ь к з с+8в 12 з.т * ктз ив * зтИк . с7зв 7ь8  кь.8* к ст 6
сзИе3з езтьИззвз,28* 7 7 к+ИстИьтв зст 7 сИт+ ь е7зст еь.* зтвьк -
тс. 8к тв 28 е ИзИсь8 Этьи езтьИззвз,зстщК Э с* ез3/3ьи стзв 1зв -
3зщ +т зсв Ав 8изв * т з еь1зезИ* к+ИстИ+6зьи Исиз /И -теь 7И т сИт *
7 7 ив К х из зтькс7з сзИе3стИз к+/сз ьсе Ивз И с 8з8 8зи+* з2тз8
еь.К 7т 7* зеи ь8 квзИ7 зстез зк свз,з ь Ивь7звз* з з > сз/ ь
8 теь в зиз 8ье * зстеззиз /ИзщстИз* /ь в7тькс7ьК Уеи ь8 ь с 8 сзстзьт
ь 8з,стИ езтьИзекьщ* ез/зв2и 7звзсс в з /звиь8 +т8 е Иьть.К Э зеи -
ь8 т ь7 7ьи Из8з,зстщ И2из/ е/в2 8 теь в зиз* зЭтз8+ Ис 3ь
к+ИстИ * з.ть.* ьсть7т2 е/ст Ив.6т сз1зщ е 7ь6 Изв 8 теь в 2 ИзьК
Лц яц ибр стец Г 1е2 Ур2кещ.
Сч
K 7 ь с к+ИстИз8 7е сзт2: Этз зте ,ь зк е в зиз ь И ,зиз* свь зз 7еьвзс
И св/стИзщ* з/сз тв зщ 8.ть з7звьщ ь ст вз з/ь8 ь +стзИ 3из 8ьез-
зз+зь. > ь7 7 ь к* ькиз /е+изиз* ь к 82 сзИ з+сть8с. И стз.к+6 Из/+ ь/ -
вь8 К Гс. ЭИзв6ь. ,ьИзтзиз 8ье > Этз 8ьввьз2 вт 7звь. е237з е23-
7з8 всзз1е зсть* тз ст 7е сзт2К х свь т 7* тз зсзИ2 7зз8езсть к+ИстИ
е7е сзиз /зв,2 з// И т с. +кз8+ ьссв/зИ ь6К Ле,/ Этз 12вз Из8з,з*
те Ие8. еь3вз!
> <Иез.тз те+/з! > Изс7вь7+в 7тз-тз ь /ьи е./зИК
> зкз* те+/з! Гс зИз ь ьИстз те+/зК 7 сз8з* ктз сзИ8ст2
+сьвь. И с* тИзезИ* сз1ье твщ 7е сзт2* ь +к2и с7зез еьИ/+т 7 ив+1з7з8+ зь8 ь6
е7е сзизК
> х к8? > з+е. ив ь к+т вь зт.иьИ .с * сезсьв И2сз7 . ,зь * сь/И-
3 . + с 8зиз з/з,ь. 7 п/е2К
> Г с 8з8 /в* к8? > зт7вь7+взс се + с7зв 7з извзсзИК > С7зв 7з тИе/ьвь*
ктз е +8 сИзь8 И83 тв стИз8 +1ьИ т тИзекс7з И/зизИьК
> 7стзеь. «з ет ь С в еь* ви1езщ и е8зь6 зИеьт * > ееьтв з 1езсьв
8 в 7ьщ квзИ7 с 23зщ с/зщ 3Ив6езщК
Сь8 с теИзизщ 1в6/ в Аьеь28* ьс+и И3ьс * ктз в7ь.* т 7 сьв з  ь-
тесзИ И3 .* 1+/т ееИ К <з Этзт 8зи+кьщ* 7е+звь2щ квзИ7* с ив 8ь з/зИе-
8з езь2И 6зь8ь ь /з1е28ь* 1езИ 6 зИвК
> ртз ,* Этз изез3ьщ еь8е! С в еь 12в +к28 И сИз8 зьс7* ь з3ь17зщ из*
свь 82 еь88 зЭтькс7ьщ з1е  е в зст * 12вз тз* ктз з еь8ьв т+ зте св
8 т8 ть7ьК х т 7 8ть8* ктз и е8зь. +, езИе 8 т8 ть7зщ ь 8 3ь2 с7зез 1+/+т
ьс т сь8пзьь > Ис 8 зсе/стИ2* з И/ с7зв 7з 12вз зсе/стИзсть И ьс7+с-
стИ Иси Ие8 ь ез/зИ…
Сь8 8тьв * 7 7 .е7з Ис2и+вь з7ь И2сз7зщ ,зь2* еь.И3щ с 8+6 вь-
И+6 з+К
> <з зст тс. ив И2щ Изезс: к8? J к8 з И т 7з2 еьез/2* 8ье Из7е+и
с1.* > з1ъ.сь Этзиз /с ьтввьитзщ +/ьтзеьь 12вз 12 езстз 7з8ьк28К
<з с7 ,+ /е+из: е И И 8* и+/з,ь7 8* ьтес2 ь И ,2 еькь2* з 7зтзе28
з/+ Из 82 скьт 8 е7е сзщ* /е+и+6 > т? : И И 8 +,з з.т * ктз , т 7з
7еьтеьщ 7е сзт2* изез3из И7+с * к8 зсзИ з Эсттькс7з +/зИзв стИь? : И И 8
 изктс. т Ис Этз ь8з* ктз12 ь1, т зсе/стИзсть* вьк2и з3ь1з7* ктз12
в+к3 Иззе+,ьт с. И 1зе 1 зИ2* И2с3ь ст+ь ьс7+сстИ ?КК : И /в. И с стези .
 7зз8езст пзе8 е7е сзиз 7 ,тс. + 8ь* 7в6кз8* зт7е2И 6зь8 +т 7 1-
/зз8+ е зз1е ь6 тИзеьщ еьез/2? > Аьеь з1Ив Иив./з8 в ь к+т И/ези+в
зт И.зиз Извь8 извзс Сь82:
> жзИзв з* те.щт Ие8ь* е сс7 2И щт 8 з1 Этьи 7з иК : Из/+32
+ст +из/.т ьвь с.т…
Лзсв/ь свзИ /И+37ь зтз+вь И з/з1еьтв з8 и+в* с8и ь вз/ьс8т иК
Эв21+вс. ь Аьеь* ив.+И Сь8+К K с8+тьв с ь зс3ьв +7е2т с. сь 8ь /И+и
8е кзиз Иь/ /./щ* з3ИвьИ3ьис. с к в И2ст+вь. в7тзе К
> =зез3з! > Азвзс Аьеь з,ь/ з ие8вК > Kзи/ +свзИь8с.* ктз И2 8.
 е1ьИ т* 7 7ь8 12 сте 28 И 8 ь з7 взс с7 зК х зтз8 . 7 И 3ь8 +св+-
и 8* се 3ьИ щт* сз8И щтс * 7еьть7+щтК
7т 7* 3 зеи ь8 8з,т зтт в7ьИ т с. тзв 7з зт киз-тз Изв е в зиз* стз.т
 8 теь в зщ зкИК Гзт И2* и+/з,ь7ь* зстз.з се ИьИ т* с7 ,8* сззтзсьтв -
2 /вь2 вььщ ив * 7 7 И2 Этз /в т? > Г ст+ьИ38 8звк ьь Аьеь ез/зв-
, в: > L / в Изезс /в. тзиз* ктз12 +ььт И с* +е7+т И ьь ь з7 т сИз6
Лц яц ибр стец Г 1е2 Ур2кещ.
Сц
8+/езст К « вз в6/щ е/ст Ив.т с1 ьсть2щ 8и ь8 т 7зиз* 7 взс 12* езстзиз
езсс * 7 7 се Иь /И+и вььщК «2 зИзе кьИ 8 3ь ив * ез1и . ь8ь с к в
з з/зщ вььь* зтз8 з /е+изщК Бзв /вь . вьь. зте1+т 1зв ез/зв,ьтв зиз
зИзезт ив К Г 823 и* /Иь,+зьи ив * 7зьтс. 1зв 3 8звзкзщ 7ьсвзт2 > тз7сь
+ст взсть* Этз зсзИ ьь з2т 3из 8зи ь еИзщ сьст82 / ст Ик твь
зтзсьтв з 1зв 3щ /вь2К Kзкзст т+т зе ьтв .* зтз8+ ктз е ь И 7звьк-
стИ тз7сь +ст взсть 1+/т ьктз,щ3 . > 1+7И в з к+т вь И с7зв 7з 8зв7+вК
<з И тз , Ие8. Этз сзИе3з 8 теь в . зсзИ * ьсзв +6з . иь8ькс7ьщ езсс
е 1зт2 823 тв К
рвзИ7 ь Исиз 8ье И2с3ьи ,ьИзт2и зтвьк тс. ь1зв е Иьт28 к+ИстИз8
пзе82* сзе 8е.т ь зз+з т 7зтзе+6 з8зи 6т +7 2 8232 ив К Этз к+ИстИз
ьсзв зИ з еьез/зщ /в. И2звь. И ,щ3щ / кь > И ь8зиз еьИвкь. е -
2и звзИК Э /еИщ3ьи 82и зИззк2и > ес827 6зьис. > ь ез/стИ2и ь8
ть зсзИ28 к+ИстИз8 12вз еь* зстезт 7зтзезиз + ьи ьзи/ зе ьтв : иеьп2
с И2сзт2 Иь/.т в, з+6 е Иь / в зкть стз 7ьвз8тезИК Ук зе7ь 7ез-
7з/ьв2 ь / , 8 в 7ь .зеь2* Изз1з Ис .зезз1е 2 > +езсь/2* 7 7 2-
И 6т ьи ззвзиьК 7 Изт стезт к3+щ* е И* с 8 . еьк+/вьИ . е с7е с7 ьвь тзк щ-
3ь зтт7ь ИтзИ сзст Ив.6т + +езсь/ сьи в2 е сз И ь.* зтвькь. ь еь8 7ьК
Э ть* с ьи 1зв е Иьт28* к8 + ес827 6зьис.* 8зиз8* 7е сзк2щ е./ с 8 к -
езИ2И т с 87+ ь з7зе.т К р8 И23 ьтвв7т* т8 1зв сьв 2 се/стИ /з еь-
8ьт * ктз12 ст Иьт зсз1ь е 2и звзИ* ь ив И28 з1е з8 с 87+* з/кььт с. те1з-
И ь.8 еьез/2К Уе/в . и 88 ИтзИ езстз иьзтьье+т к+ИстИьтв з 7 Этз8+
,ьИзтзК
Лезщ/8 И23 з всть ЭИзв6ььК Э И2с3ьи зИззк2и > 8в7зьт 6зьи*
7 7зтзе28 еь /в,ь8 ь 82* ив И28 к+ИстИз8 ст вз з1з.ь > Этз И/+з к+ИстИз
+ Иещ* изт. ь еь стзьт + ьи /зИзв з И2сз7з И е./+ Изсеь.тьщ И3из 8ье К
J и > Изт ив Из се/стИз еьИвкь. ь зк езИ ь. е 2и звзИ + ИещК рвзИ7*
с из 1зв св 128 з1з.ь8* Из8стьв /зст тз7 Этзиз к+ИстИ е/8т28* 1ьз7+в.е-
28 еь8* зстез Изсеьь8 6зь8 ив+1ь+ ь пзе8+К Сиз/28 еь8 з1в / 6т 8з-
иь иьзь7ь ь з1 .2: ктз12 с7 7 т с Ит7ь Ит7+ сте 3зщ И2сзт* /з Иь/т
зк тзкз > т 7 , 7 7 ь еь есв/зИ ьь /з12кьК Г2сз7 . сьиькс7 . 8зз 8зи
квзИ7 з 1зв 3 з1зстеьв е/8тзст еь.К р+ИстИз пзе82 ст вз + с зк
И ,28 зз+зь8* ь Этз 8/вз ьсзв зИ в еьез/ /в. тзщ , Ивь7зщ / кь
ез/зв,ь. ез/ К Устез к+ИстИ+. пзе8+* 7ез8 ИтзИ* И+7зИ ь  изИ* 82 зв+кьвь Ис6
и 88+ зз+зьщ* ь 7зтзе2и с7в /2И тс. Изсеь.ть 7е сзт2К 7 Изт* ьсзв зИ И к+ИстИз
пзе82 /в. Ивкь. звзИ* еьез/ з1из/ь8з /зв, 12в з1скьт Итз8 тькс7+6
е Иьв зст И21зе * 7з/ьезИ И И пзе8* 7е с7 и* И+7 и ь  и и Изсеь.ть ь1з-
в сзИе3зизК Kзи/ е/з7 квзИ7 * стз. з зк ь7зщ* Иеьзщ ст+ь е -
Иьть.* ст в е Иьв з И21ье т в+к3ьи , ьвь 8+,щК ЛзвзИзщ зт1зе ст в /щстИзИ т
 тзв 7з ьтсьИ* з ь И Иез8 е Ивьь* > свзИз8* Ис з3вз 7 7 /з /в. 12ст-
езиз Изсиз,/ь. з всть ьстзеькс7зиз е Иьть.* Ис 1зв 3из сзИе3стИзИ ь.
зеи ь8 К Лзтз8* 7зи/ 82 ст вь 82свьт * Этзт ьсть7тьИ2щ И21зе* 7з/ьезИ 2щ
т 7* ктз з е /+т с* ь ст в к+ИстИз8 7е сзт2* Эсттькс7ь8 св ,/ь8К х с 8з8
/в Этз з2т* 7зв2щ И 8ьввьз и з7звьщ еь зе/вьь тзиз* ктз сзИе3з*
ктз +стезз тз8ькс7ь е Иьв з* ьв+к3 зтИк т сИз8+ е 1зк8+* п+7ьз в -
з8+  кь6… «и ь8 > / ! <з И Этз8 8и ь8 /вьтв з ьстзеькс7з е Иьть
 вз,ьвз езие 88+ ь1,зиз сзИе3стИзИ ь.* Изсиз,/ь. 7 в+к38+К Гзт зк8+
е7е сз ь8т стзв И ,з /в. квзИ7 кьК
Лц яц ибр стец Г 1е2 Ур2кещ.
Ся
:3ьтв з Ис Иь/2 к+ИстИ* /зст Ив.6зь 8 зз+зь 7е сзт2* И сИзщ зсзИ
ь86т И ,з ь 1в изеь.тз /в. 3из зеи ь8 кь* 1+/ тз сзкт ь И+7зИ*
7е сз7 ьвь  изИК ртз вььь* 7зтзе2 82 Изсеьь8 8 7е сьИ28ь* и е8зькс7ь8ь*
зстез2 з стезиь8 8 т8 тькс7ь8 7зз8езст.8* > Этз +, 1ссзезК ж в щ-
3 , е с7е2ть т щ 7е сзт2 Иьсьт зт тзк2и пьькс7ьи ьссв/зИ ьщ езссзИ*
сзИе3 6зьис. И 38 зеи ь8К <з . 1+/+ зтИв7 т с. тз* ктз з /зв,з 12т
с/в з* > Этз вз 8зе ьтесщ3ьи ь и /зк2и .Ивьщ* > зие ьк+с е 1зез8
еь8езИ 7е сзт2 квзИ7 * пьькс7зиз сзИе3стИ из тв К
> <+,вь Ис т 7 езстз > тзв 7з тз8ькс7 . всзз1е зст ? > И2еИ взс
+ 7е сьИзщ звзтьстзщ 1вз/ь7ь с ке28ь 1езИ.8ь* сь/И3щ / в7з зт 7 п/е2К
> Г2 е И2* > зтИтьв щ Аьеь* > сзИс8 езстзК Этз вь3 п+/ 8т в 2*
с7вт2 зсзИ2 Изсеь.ть.* 7зтзе2и стезьтс. Ис. +т . и 88 3щ сьизвз-
иьь ь вьк2и И7+сзИ* Иьс.зьи +, зт ь/ьИь/+ в зщ сте+7т+е2* т8е 8т ь з2т К
<з /з кь т с Этьи зсзИ ь* щ/. И ьи 7з ьть* зстз* зстзез,з ь 8/вз
е с+т2И т Ис 7в+1з7К Г Этз8 1 з8ззь и+/з,ь7зИ з1зщтьс 82свь8зК
> <з И/ и+/з,ь7ь ь/ И ь8 вьс з И ь8 7ззИ 7е сзт2* ь . зь-
8 6* з к8 И2 изИзеьт* > е /е ,з е1ьв квзИ7 с 1зез/7зщК
> ртз ,* тзи/ . с+8в ькиз з1ъ.сьт * > с /И 8тзщ с837зщ зтзИ вс.
АьеьК > Ж в * ктз . з/ке7+в с с 8зиз к в * ктз Ис т2с.квть. с+зстИзИ ь.
ьз1е ьтв зиз ьс7+сстИ 12вз ь /ьзщ /щстИьтв з +кзщ з2т7ь з1ъ.сьт
к+ИстИз 7е сзт2К з2* ь8еь.* 7+к 87ьи сИ/з +к2и* в, теззвзиьк-
с7ьи 7ьи* ,зивьезИ ь свзИ 8ь ъз1ъ82* сззтз3ь.* 7 з2; + ьс7+сстИзИ/зИ* е-
Из/ьИ3ьи .27 ьс7+сстИ И е ьз вьстькс7ь з.ть.К Леззеьь квзИкс7зиз тв
т2с.к7е тз ь8е2 з/ь8 +к28 11 тз8 И с8 / тз8 И7К <в . с7взьт
извзИ+ е/ тьт ькс7ь8ь +сьвь.8ь з.т 7е сзт+ И жеИщ 7/ьь* /еИщ ь зИзщ
»Иез* ьт * Lзьь! <з в . ь Иь/т Исщ 1е+в т тзсть Этьи з2тз7* зтз8+
ктз з1ъ.сь ьс7 вь И квзИ7 К Kе +, сзИе3з .сз* ктз зз+зь. 7е сзт2
 вз,2 И ив+1ь и 3из с+зстИ К < /з ь/ть / в 3 ь +ст зИьт еькь2 7зз-
8езсть* з 7зтзе28 зе/в2 пзе82* вььь* 7е с7ь зте , 6тс. И 38 сз ьь
ъ7е сзщ ив./зщ;К 7 свь изИзеьт з квзИкс7зщ 7е сзт* тз ь7 7 в . зте2И т
 зт к+ИстИ сте сть* зтз8+ ктз еИз к в . в > Этз 7з8 с И зьс7 сзИе3-
зиз* ьв+к3из /в. ез/зв,ь. ез/ ? У/ 7з е сс8зтеь* / , с 8з зИеизстз*
Ивь7зщ свз,зсть стезь. квзИ7 +Ивз 12 с / в7зК Ге8с. 7 ь1зв езстз8+К
 7зИ2 з1зь зте И2 тзк7ь 3из 7в6кь.: квзИ7 Этзт 7е сьИ? Бвст.з .*
ив /7 . ь взт . 7з, * и+ст2 Извзс2* .с2* кьст2 ив * .е7ь и+12К <з И/ Этз е.82
з7 твь з1зиз /зезИ .* изез3из з18 ИзстИ* зтвькзщ ,ь/.тв зстьК е -
сьИ е.8 . зс 7 * е се.8в2 вкь* Иь8 тв 2щ Иив./* И2сз7 . зс /7 извзИ2 >
82 2И 8 изе/зщК Этз еь 7ь 7тьИзсть* Эеиьь* изез3з е Иьтзиз ь из/.-
зизс. И зстз.з8 /щстИьь ьвь теьезИ7 тв > ветзсть* 7 7 с7 вь 12 пььз-
взиьК </ ез8 7тезИ* зсз1з 7ьз 7теьс* т зИзь* 8 7зь* > Иси* /в. 7зиз
И ,з ьи ,с7з ьвь 8+,с7з зк езИ ь* сь в з з1+к 6т из/ьт * стз.т ьвь сь/т
И ветзщ* 82 И езстзекьь с7 ,8 > з/т.+тзщ зК </ ез8 Из2 И2из/з зтвьк -
6тс. зт с* 3т тс7ьи* сзетс8зИ* сИзщ з/т.+тзст 6* 12стезтзщ /Иь,ьщК С7 ,+
1зв 3К У1е з вь вь И2 Иь8 ь* И 7 7ьи з и ,ьИзт2 > сз1 7ь* вз3 /ь* 7з37ь >
ст зИ.тс. зсз1з 7е сьИ2? Г 8з8т2 И2с3щ ветзсть* 7зи/ ,ьИзтз И2сз7з еь-
з/ь8 тс. е/ьи зи и* стзе ,ьИ т +3ь* е.и т 8+с7+в2К Лзк8+? Лзтз8+*
ктз И т 7ь 8з8т2 ь1зв е7з И2ст+ 6т еь 7ь 7тьИзщ Эеиьь тв ! <сезст
/еИь ие7ь скьт вь +/ к28ь ьз1е ,ь. сИзьи 1зизИ вь3 И тз8 св+к * свь И .тв6
+/ И вс. Эт ьс > тз се з* Иь8 тв з* е.,з И2е ,ь > зсзИзщ еь 7
Лц яц ибр стец Г 1е2 Ур2кещ.
СС
1з,стИ К Гсз8ьт Ивь7зв+6 извзИ+ хпь2 M8ьь > И щ ветзст ьвь Эт ьс
8з,т св+,ьт з1е з8 /в. Иси зст в 2и с7+в т+еК
7т 7* т+и . е+,ь Эеиьь* с7е+к . ви7ь8ь +свзИь.8ь ,ьь* И ,ьИз8 тв
квзИ7 Изсеьь8 тс. 8ь 7 7 е7е сз* еьИв7 т с ь т8 с 828 И2зв.т
зст Ив+6 еьез/зщ / к+ сз/ьь. ь1зв еьиз/2и /в. 1зе 12 с+зстИз-
И ь зсз1щ* з1скьИ . е Иьв 2щ И21зеК K 7зИз 1ьзвзиькс7з кь к+ИстИ 7е -
сзт2* ьие И3из еИзст+6 езв И /ь7з8 сзстз.ьь квзИ7 ь ез/зв, 6зс.
И ьИьвьзИ зщ ,ььК
7/ в з /зезИ2щ квзИ7 ьс2т2И т зте1зстщ с8зе7 т с. ьвь вИ т
ь з1в / т вь3 св 128 сз1стИ28  из8К 7вь3 з.с.т * 7 7з 1зв 3з кь
ь8в т 7 . зтвьк . иь8ькс7 . 1 в сьезИ7 зеи ь8 И /ь7зщ ,ьь* 7зи/ квзИ7
И2св,ьИ вь иьзь7ь ьвь з с 8 з/7е /2И вс. 7 /з12кК
<з Этз вь3 еИ . ст+ 7е сзт2* изт. ь зсзИ .К Лзщ/8 / в 3К ртз 1+свзИз
7е сьИз + квзИ7 И Ис.7ьи свзьщ ь/ьИь/+ в 2и И7+сзИ* 7+в т+е2 ьвь ьс7в6-
кьтв 2и е сзИ2и зт7взьщ? С7 ,8* 1зв 3ь ив ь еьтз8 3ьез7з е сст Ив2*
 свь37з8 И2+7в2 ь кеск+е И в2К р8 1зв 3 ив * т8 1зв 3 зИеизст
стк т7ь* т8 в+к3 еьК р8 3ье е сст Ив2 ив * т8 1зв 3 стезс7зькзст
еь.* ив+1ь в зИК < с7зв 7з ьв с ьсз7з И7зИ 3ьез7 . е сст зИ7 ив * з7 -
2И т зк /еИьщ 8ьп з 7е с Иь* /зкеь пьь7ьщс7зиз е. »ИезК » ь8. з-/еИ-
иекс7ь з к т ьвь ъ3ьез7звь .;(ъ3ьез7зИзе .;) ьвь ъ3ьез7зив .;К
Лзвз,ь ив И ив 2и И /ь и изИзеьт з сзстз.ьь з7е+, 6зьи т7 щ ь тзк-
зсть изе8з в зщ еи+вьезИ7ь зеи ь8 : зкИь/з* ктз се/ ьи звз,ь Из И -
/ь и > ьв+к3К е сьИ2 езИ2* взтз зс ,2 +12* ьзи+т2 е Иьв зщ
/+изщ* > т 7 . +1 . /+и зтвьк тс. ь1зв 3щ 8и ькс7зщ езкзст 6 еь е ие2 -
ьь тИе/зщ е стьтв зщ ьзь ьвь с2езиз 8.с К е сьИ2 /вь2 есь2 > зь в+к3
 зьз 6т ив К < 8 7 ,+тс. зь ь.з* свь ьзи+т2 7Иеи+* > зз+зь Иез* зтз8+
ктз зтзи+т2 ИИеи 7зкь7ь / 6т есь 8 свь т с. ьвь с8е т с.К
х тз8ькс7з к+т * вз,з И с* зк тз7зК Лз/сз тв з 82 се + зтвь-
к 8 ь Изсеьь8 8 7 7 7е сзт+ кет2* езтьИззвз,2 /в. е И2и звзИ* з ь7з-
и/ з3ь1 8с.* 7 7з8+ ь звзИ ктз +,зК Г2+7в2* сьв з И2ст+ 6зь з/ 7з,щ
8232 7е сьИ2 /в. 8+,кь2* з /в. ,зь2 82 Этз скьт 8 /зстзьстИз8К Лзк8+?
ж зтз8+* ктз зе8 в з свз, . /зезИ . ,зь Иси/ ь8т 1зв е Иьт2щ ,ьез-
Изщ свзщ* к8 8+,кь К Этз изез3з ьИстз* з т 7 вь +, Ис8 з.тз* ктз Этз 1зв
7 7 ееИ2щ 8с.к2щ  с ьзь св+к щ И зиз извз/ * 7зи/ ,зь И2 3ь-
И т ьвь 7зе8ьт е17 ? Лз+тз 8т т* и/ тв ,зь2 е сзв и 6тс. Эть з/-
7з,2 ьзИ2  с2? Г ь,щ к сть ,ьИзт ь з1в сть Из7е+и т > св/зИ тв з*
Эт ееИ . ьз з/зИе8з св+,ьт твзИзщ ь езтьИз+/ езщ ьзв.ьщ /в. зсь-
8зиз И кеИ е17 К 7 И тз , Ие8. Этзт з/7з,2щ свзщ сз/ т 8.и7ь вььь ,с7зиз
тв > с 8зиз е7е сзиз сз/ ь. еьез/2К
»з еь8еК Стезщ . /вь . 3. 8 вз еь1 Ив.т 7 7е сзт ,зь2* з + 8+,-
кь2 з Изсеьь8 тс. ИзИс т 7 > с7зе 7 7 ктз сви7 1звзК N. 8+,кь2
/зв, 12т 7зщ се/щ /вь2 ь /зст тзкз тзвстзщ /в. езкзщ з//е,7ь извзИ2
И 1з6* /в. сь. т.,стщК Жзь з сИзщ /еИщ еьез/ > сте ,* /вь . 3.
/ т 1зв 3+6 иь17зст * 12стезт+ /Иь,ьщ извзИ2* > сзИ Эсттькс7з к+ИстИз сзИ -
/ т с всзз1е зст 6К < 7з* з/ ь ив И2и езтьИззвз,зстщ звзИ > 3ьез7ь
1/е е.8з 1з1е 2 + 8+,кь2 ь сзст Ив.6т з/+ ь ь1зв 7е сьИ2и кет ,с7зиз
тв К
Лц яц ибр стец Г 1е2 Ур2кещ.
Сд
> Этз И /з8зстезИс7з Ие8.* ст ез! Kе Ис ь8ьвзс * ктз ь /з7 2И т И 3+
е Изт+К <т Ик2и 7 ззИ 7е сзт2! > 1се8зз е1ьв ,зь с т.и+кь8ь
/Иь,ь.8ь ь свзИ 8ь* т * 7зтзе . сезсьв : ъJ к8?;
> У-з! L з,ь/ в з/з12и Изе ,ьщК жщстИьтв з* И ьстзеьь квзИкстИ 12вз
8 вз еьз/зИ* 7зи/ /зезИ2 ь/ в2 7е сзт2 Ие8з 8.вьс /зезИ28ьК Лз/-
ке7ьИ 6: . ь86 И Иь/+ тзв 7з /зезИ2щ ь/ в* 7 з* 2И щт из 7 7 изтьт* > И еь-
ез/ ь7 7зиз ьзиз 12т 8зивзК ж ь Из Иси 7+в т+е и И Эзи+ ьи ь1зв 3из е сИт
ь 1в из/стИь. ь/ вз8 7е сзт2 12вз /зезИз* 8з,т 12т * с 3щ сзИе8зщ тзк7ь
еь.* ь кеск+е /зезИз твзК K 7зИ2* еь8е* ,зь2* 7зтзе2и зез/ьвь 8 теь е-
и т2 з1зстИ еьт ь езтзь/ьщс7зщ* /е Иь/ьщс7зщ ьИьвь ьь* /еИ.. ь се/И-
7зИ . 7/ь.К 7тесз* ктз + с И »Иез И Се/ь И7 и+/з,ь7ь* ИеИ2 ьз1е , И-
3ь з1 ,з твз* ьс вь ,зь-е иьтьк7 с е7з И2е ,28ь еь 7 8ь Этзщ
1звь: И2т.+тз-И2сз7ьи* +7з1/е2и* 8 взие+/2и* с зтИьсв28ь ,ьИзт 8ь ь И2+7в28ь
в1 8ьК 7 8+/ез > ь8 св+,ьвь 8з/в.8ь ет2 И пз/ в 2и изез/ и ,зь2*
зкть Иь/И3ь сзв * вь32 /зст тзкзиз 7звькстИ Иьт 8ьзИ И ьзК Лзе/-
ь Извзс ь к стз з1в2сь* зтз/Иьи ь  / ие ь2 Извзс в1+ / , И2И вз 8з/+*
ез/е, И3+6с. 1зв /И+и стзвтьщК Ст е .с зиз/ьт с 8+6 е иьтьк+6 изез/с7+6
еьстз7е ть6* ,зь2 И21еьИ вь с1 Извзс2 /з в1з8К Уь Ис з/ь 7зИ2* Эть тзвз-
иькс7ь* те иькс7ь пьи+е2 »И* ъсИ.т2и; хеь / ь 1зиь .т / тзиз И7 7 еть и
Г -Эщ7 * Б+е/ь з * Г -Ас * / Mь81+еи * «8вьи * 7езь8 Бзси * ж6ее * M+7ь
е и * <ь7зв . жщт3 ь 8зиьи /е+иьиК : ь ьт в .2* Иез/ ж,зттз ь Бввьь*
ьс вь сИзьи 7е с Иь И 7 И2к7 и с т 7ьи , 8з/вщ* ь / , Ивь7ьщ С /ез Бзттькввь
И.в 8з/в 6 сИзщ Ге2 тььк+6 изез, 7+ > е иьтьк+6 ь т+1е7+в+6К Лз/
ьт в .2 з1е тьвьс 7 8з/в.8* езьсиз/ьИ3ь8 ь св с7ьи ьвь еь8зес7ьи /зезИ2и
8стзстщ* ь е+в т т2 И 8 ьИст2 в+к3* к8 8К 7тесз* ктз к т зсв 1вь.
/зезИ . И изез/с7ьи +свзИь.и ,ьь в,ьт +, 7зтзе2и пьи+е и з/щ3ьи еь8-
с7ьи песз7 > т ,* 1зв св 12 И сзвкз8 7вь8 т св/2 е иьт * иИ т7ь Иьт 8ьзИ*
зтс+тстИь. пьькс7зщ е 1зт2К
< с7зв 7з ив+1з7з зь8 ь ьстьз е7е сзиз* 8з,з Иь/т И ьИстз8 сть-
изтИзеьь ж8ьтеь. /еь ъе сзт ;: ъЭть изе/2 в12 Иькь с7ьи 8 /з . Истек в
 з/ ,/2 + е+сс7ьи 7ест .з7…; J иьзтььезИ 2щ Итзеьттз8 Ивь7ьи 8 стезИ
Гзез,/ь.* 3 зЭт скьт т И2+7в2* е иьтьк2 в12 ъизе/28ь;К < из/. ьи + 8з-
е2и е 1зтзщ ь извз/з8 е+сс7ьи ,зь ез3взиз* ктз* И з1з8-тз* Изв стстИз
/в. взиьи +свзИьщ ,ьь* з езИз/ьт 7 е ИстИ 8,/+ 8 /з 8ь ь ь8ьК х з-
 38+* Ие к1з8+* к8 8 3 1+/т т 7ьи ъ8 /з;* т8 в+к3К
Г 38 И7 кь тс. ИзИе зь 7 Эть8 7 з 8 > .е7з И2е ,2 е иьтьк7ь
сзст Ив.6т т82 ,ьИзьс ьщ «6и * « тьсс * Ль7 ссз* Г -жзи ь ь, с ь8ьК «з/
сзИе8зсть И/т 7 еь ь6 7е сзт2 И +/вьз8* 7 7 12 И2т.+тз8 тв квзИ7 *
зсз1з ,зь2* > .Из изез/с7з8* ие+7з8* св 1з8* еьсзсз1вз8 7 пьькс7зщ
е 1зт* +с3з8+ /тзез,/ь6 ь з1в / 6з8 8 в28ь ееИ 8ь сьвК 7 з.т з.Ив.-
6тс. ъизе/2; е иьтькс7ь в12* з8ез И2сз7ь зт зтст+ 6зьи  / ,ь/7зИ т2и
Извзс* 7е сьИз И2+7в2* с Изи+тзщ* И/ Ивзщ з/ вз1 езсьщК 7 з.т ь/ в -
2щ ,с7ьщ езст И аяд>аС0 с ть8тезИ с8.тс. ъизез/с7ь8; И ад0>адя* 7 7 12 сь-
в з /в. 7зте ст сз сте 8ь* и/ + 1/з ,ьИ+зьи ез/зИ ъЭ7зз82щ; ,с7ьщ езст
И се/8 з7звз ая0 с ть8тезИК
> СвзИз8* + И с /еИь И7+с2! > съ.Иьв т , ,зь К
> L изИзе6 /с ькиз з И7+с и ь 8зи+ з1с+,/ т * е Иьв 2 зь ьвь тК Б-
+свзИз* з.Ивь 8з,стИ ,зь изез/с7зиз* теьезИ зиз з1вь7 * /в И3ьи
ь7зи/ /звизщ ь те+/зщ пьькс7зщ е 1зт2* /зв,з з7 т Ивь.ь И7+с2 3из Ие-
Лц яц ибр стец Г 1е2 Ур2кещ.
С8
8ьК : И ьи 8з,з И т е Иьв 28ь /в. стз.зиз 8з8т ? У/ 7з зь 1+/+т
е Иьв 2 с тзк7ь еь. ь1зв 3из /зезИ .* 8ззь ь Эеиьь* 7 7+6* т 7 с7 т *
е сскьт квзИ7К Г сИ.ь с Эть8 зизИзеь8 з 8зиз з 3ьез7ьи 1/е и* ь8. И Иь/+
ьи 7е сзт+* изт. /еИь Эввь2* з1е з .с 7 ,зь 8* к ст 7з Изс7вь вь: ъе с+щ-
тс 1/е 8ь!;
Лезсс ез,/ь. е17 + квзИ7 1зв те+/* к8 + ,ьИзт2и* ь И/т 7 1зв
е7з8+ е вькь6 звзИК < вьз 7е+з езтьИзекьК
Геть7 в . зиз/7 квзИ7 те1+т 8 7сь8 в зиз с1вь,ь. извзИз7 1/е2и
7зстщ > Эть8 з1вик тс. 1и* е ИзИсь ь з1скьИ тс. И2зсвьИ . из/ 1 К <з квз-
И7 ез,/ тс. с зиез8зщ 7е+ивзщ извзИзщ* ь езсс ез,/ь. те1+т 3ьез7зиз т 
с е /Иь+т28ь 1/е28ь с+ст И 8ьК Лез7в.ть »И2* т 7 +8вз ьсзв зИ з евь-
иьщ* > ъИ 8+7 и 1+/3 ез,/ т /тщ сИзьи; > с+зстИ+т с 8з8 /в: езсс ез/зИ
+ квзИ7 1зв 8+кьтв ь 1зв* к8 + ,ьИзт2иК Г ьстзеьь е Иьть. квзИ7 Этз
езтьИзекь Изе ст вз > +Ивькь 8зи те1зИ вз е с3ьеь. т 8 теь* Иеть-
7 в . зиз/7 > с+,ь. т К : е3ь8 Этзиз езтьИзекь. к стькз .Иьвьс ез/-
ьк7ь > езс3ь з1в сть т8ь е17 К Г 8з8т езиз,/ь. ке ь, зтИе-
сть т 7зсть сИз/ ке е17 из/.т з/ /е+и+6* ке с/ ИвьИ тс.* ь извзИ
еьз1ет т и е 7те+6 +/вь+6 пзе8+* Изсв/стИьь ьсе Ив.6з+6с.К <з 8 вз
ь ЭтзизК рвзИ7 ез,/ тс. 1сзв6тз 1сз8зз28 ь те1+т ез/зв,ьтв зиз 7зе8-
вь. 8 теьс7ь8 8звз7з8* /зв 3* к8 Ис ,ьИзт2К 7 се Иь. е Иьть. квзИ7
ь свз > ,ьИзтзиз* ь1зв сиз/зиз с ь8 з /звизвть6 ь Ис8 Эт 8 езст * 8з,з
/+8 т * ктз квзИ7 ез/ьтс. /ззс7з8 ь ктз зе8 в 2щ сез7 /в. 1е8зсть + квз-
И7 /зв, 12т тзиз , зе./7 * 7 7 + свзьиь* зс.зщ /т23 нн 8с. К УкИь/з*
ктз т 7зщ сез7 е1з7 ст в 12 кьтв з 1зв 3 ь из зиез8 . извзИ з1. тв з
зи+1ьв 12 8 т К 7 т+т еь3вз з8зз зсз1з 1ьзвзиькс7з еьсзсз1вь > ИзИе -
зь 7 ст /ьь ь3ьи 8в7зьт 6зьи > с+8к т2и* ез,/ 6зьи /зз32и /т2-
3щК Kзв 7з + квзИ7 И8стз с+87ь > ьтввьитзст * с 8ззтИе,зст ь ,зст
8 теьК
х /в. тзиз ктз12 сть ь8 3ь зИе,/ь. 8зи+ е17 * т 7 ,
7 7 ь /в. тзиз* ктз12 И2зсьт из И ьв+к38 сзстз.ьь* 8 т /зв, 12т 3ьез-
7з1/езщК Г тз , Ие8. с+ть ,ьь /ь7зиз квзИ7 * 8зиз 1и 6з .* зс.з .
з/зви+ /з12к+* / ь е1.т сз1зщ* И езсс зт1зе ст зИьтс. +7з1/езщ* к стз иь1-
т еь ез/ и* ез,/ т е1.т 8 ,ьсзсз12иК ЖьИ+зь И ьи+/3ьи +свзИь.и
е/ст Иьтвь квзИкстИ > /ь7ь зизть7ь хИсте вьь* ьи8ь* 8зиь вс2 в8
O,зщ х8еь7ь > 8зи+т св+,ьт еь8ез8К 7 тзв 7з в6/ь ст вь ,ьт 1зв зс/вз >
з И зе и O,зщ »Иез2* СИезщ хпеь7ь* хьь* > к вс. зт1зе 8зи+кьи 3ьез7з-
1/е2и 8 тещ* / И3ьи квзИкстИ+ ти из е/ст Иьтвщ* 7зтзе2 з е И+ св+,ьвь
 И ь из8з с ьс > квзИ7 8+/езизК Этз езьсиз/ьвз Из Иси к ст.и сИт * зт Lз-
ьь /з хивьь > И +/з1зщ /в. ,ьь се/ь8з8зес7зщ звзс* 7зи/ з1ьвь ,ьИзтзщ
ь е стьтв зщ ьзь* т 7, ьз1еть 7з . ь /езть7 еИе тьвь квзИ7 ь 1/з8-
зиз 1ез/.иь И з1ьт тв. 7е7зиз ,ьв .К
K 7* И ьсть7тьИз8 зь8 ьь 7е сзт2 к тввзс Этз те1зИ ь ез/зв,ь.
ез/ * свьИ3с.* е +8тс.* с Эезтькс7ь8 Изсеь.ть8 з/е+иь* 7зтзе . сьв ь 1+/т
ьс7 вк еИ28ь , ез/ 8ь* 7зтзе . / ст зтз8стИз з1/ьтвщ т8зиз з1зеь8зиз
 естИ Иещ* 7 7 8зе > з7е+, И3из 3ьи е/7зИК 7 ктз 12 т 8 ь изИзеьвь 7зз-
/ твь 8з/ ь И2/+8зь7ь Ис.кс7ьи зеьиь в зстщ* 7зи/ И 8* и+/з,ь7 8* /з ь-
с т з1е ,зь2-з1зв стьтв ь2* з7зеьтв ь2 8+,кь* И се з8 ьвь 3+твь-
Из8* 1ь/сте+зИс7з8* зпзе8вьь* > 7зиз , И2 еьс+т* 7 7 7е+тз1/е+6* И2сз7зие+/+6
Лц яц ибр стец Г 1е2 Ур2кещ.
Сь
,зь+ с зсьзщ т вьщ? J 8ть8* 7ст ть* ктз тз7 .* иь17 . т вь. ст тз8ькс7 .
7з8с ь. 3ьез7ьи 1/е /в. з/Иь,зсть ь иь17зсть Исиз тв К
жв. 8+,кь тз7 . т вь.* +И2* езтьИзз7  * свь зь изт.т 12т /щстИьтв з
8+,кь 8ь* 8зи+кь8ь ь И2зсвьИ28ь* 7 7 /еИь Эввь2К L +, изИзеьв* ктз твз квз-
И7 ь8т с7втзщ 7з8с ьь зИззкь7+ се/ьК ЛзЭтз8+* /в. тзиз ктз12
зсьт т.,сть* з/ь8 т ьи* 12т И2зсвьИ28 (Исз8ьт з1 зсз1зст.и 8+,с7зиз
/2и ь.)* е/щ зИеизсть тв * 8,/+ е1е 8ь ь т з8* /зв, 12т тзвст .
ь 7е7 . 823к . ст7 * / ктз т 8* в . ст * с ть8тезИ И .т тзвзьзщ*
7 7 иекс7ьи ст т+.иК < 8 3щ 8зззсть в сть2 +,2 ь 1з7зИ2и стзез и >
7зс2 1е632 8232К K+т +, /з иь17зщ т вьь* И Этз8 8ст 8+,кь ст зИьтс. 3ье*
к8 И 1/е и* тз еьз1ет т Ивь7+6 8зз К
х + ,зь И , сзИс8 /е+иь* зИеизст2* И+теь 8232* сзсз1-
2 И езкзщ к 3 +/е,ьИ т И+тезсть еь зиез8зщ /ззвьтв зщ ие+7 >
е17К Лз8ьт* Ис Этз /в. изез/ ь / , /в. /еИьК Сз/ И взс зз И /ь7зщ
,ьь* звзщ зиез8зиз е.,ь.К ЛзЭтз8+ 3ьез7ьщ ь 7е7ьщ вьст зекзщ 1е63-
зщ 8232 ст.иьИ т т вь6 ив+1, 7зс2и 823* /з с 8зиз вз17 * ь7з з//е,ьИ .
823к+6 к 3+ ,ьИзт с з8зз 6 з ь ье 8ь/ в зщ 8232* 7зтзе .* 1+/+кь сьв з
е Иьт * / т тзт взс7ьщ ,ьИзт* з 7зтзез8 8кт 6т 7е с Иь2К L /+8 6* ктз 8+с7+в .
 тз8ь. И 8 ьИст К Эз8.+ з* ктз + изез3з т +6зьи ,зь ь1зв сьв з
е Иьт2 се/.. ь 8 в 7 . .из/ьк2 8232* И с 8зщ ив+1ь > ие+3Иь/ . ь з/-
И/з3з-з.ськ .К Гс зь зв.6т И /ь+ / Иетв+из8 ь / 6т И2+7в+6* ъ 8пзе-
+6;* вьь6 7е+т2и 1/еК «з,з еь1 Иьт е Иьть с 8зиз Иеииз 7з зет.,зщ
8232 ь 8232* т.иьИ 6зщ 3ьез7+6 п сь6К »свь ез вььезИ т 8+с7+в т+е+
еИзсиз/з е Иьт2и т зИзь* 7з 7з1,7 ь иь8 стз7* тз 82 +Иь/ь8 с7зв 7з ьз*
к8 + 8+,кь* +сьвь с 82и Иеиьи к стщ //+7тзезИ 1/е2и 823К Лзс8зтеьт
 пьи+е2 /зезИ2и* еьИ2к2и 7 е зз1е з8+ те+/+ /еИс7ьи /И+37* ь И2 +Иь-
/ьт* ктз ь т+т 3 Эсттькс7з к+ИстИз 1з3ь1зкз зт8к т ьИ2с3+6 всзз1е -
зст К
Гзт 82 ь е з1е вь Итзе+6 ив И+6 ст+ 7е сзт2 > и е8зькс7з е е3-
ь* 7 взс 12* и+1ьтв 2и езтьИзекьщ* е е3ь* /зИ/з /з тзщ /ьстИ-
зщ сзИе3зщ Из8з,зсть* 7зтзе .* 7 7 вИь 1еьтИ2* 7 7 зстеь стев7ь* 7 к -
тс. 8,/+ езтьИззвз,зст.8ьК Л+т 3из з ь. е7е сзиз* зьс7зИ из И/
ь Ис6/+* Иь/ь8з* в,ьт ке зьс7ь Этзщ тз7зщ вььь* спзе8ьезИ И3щс. /зви+6 ьстз-
еь6 ь з к 6зщ сзИе3стИз И 8зизстзез8 ез/звьь Ивьк щ3ьи те+/ьщ
с+зстИзИ ь. И еьез/ ,ьИзиз 82св.зиз с+зстИ > квзИ7 К ЛзИзв т Этз8 7з-
кьт !
зезт7з 8звк ь Исиз в * ь с к в с зсв/ьи с7 8щ* т8 ь зтзИс6/+ е / -
вьс вз/ьс8т2* в з/з1еьтв з и+/в* зсв23 вьс извзс : ъУк ьтесз!;*
ъС сь1з* /з7тзе!;К Аьеь з7взьвс. ь* сзщ/. с 7 п/е2* з7 вс. з7е+,28 взт28
7зв з8 8звз/,ьК Сь8 * изтИ3 . з/зщть 7 Аьеь+* 12в И2+,/ ст т И стзез
ь ь/ в7 еьсв+3ьИ т с.К
рвзИ7 с 7зезт7зщ 1зез/7зщ Эеиькз ье в Аьеь * ь тзв 7з зиез82щ езст
И2е+к в из зт з сзсть з7 т с. тет28 Из1+,/28ь и+/з,ь7 8ьК
> ж Из* И2 12вь И т+ зе+ 8 в кь7з8* > зкть 7еьк в квзИ7 с 1зез/7зщ* > И Mь-
ие / 12в т 7зщ езпссзе > 1ьзвзи <8ьвзИ! У ьс в 7ь,7+ ъБьзвзиькс7 . те и/ь.
,зь2;* /з7 2И .* ктз ез7 /тзез,/ь. т 7 т.изтт / щ* ктз з ь7зи/ з/-
ь8тс. /з 8+,кь2К <т вь Из Иси И 3ьи И2с7 2И ь.и 7зтзезиз Э… Э… Ивь.ь.
<8ьвзИ ?
Лц яц ибр стец Г 1е2 Ур2кещ.
д0
> С+/ьт с 8ьК <ь7 7зщ те и/ьь + ,зь2 . Иь,+К < з1зезт* Из 8зиз8 82*
8+,кь2* 8з,8 щ з Иь/зИ т К : зст звзИ с+зстИ+т сзИе3з е в з* ь с щ
в . скьт т с. > Изт т+т ь ст 7зе Иси /зе +8ьщК < /з те1зИ т зт ,-
зь2 тзиз* киз з 8з,т ьвь ктз щ Ие/з* Из Ис8 зст в з8 з Ие./ вь +ст+ьт
8+,кь И 3 Ие8.* 7зи/ щ зт7е2т2 сзть езпссьщ* ь И тз8 кьсв +7 К < /з з1ъ-
.с.т 3щ 8звз/,ь е в +6 е ь+ 8,/+ ,зьзщ ь 8+,кьзщ > з1 Этз8 82 7 7-
тз 12вь ьвь 12вь еь+,/2 те+/зст.8ь ь/+стеь вь ьь* зтз8 Изщ2К
> »свь . е Иьв з И с з.в * > сезсьв с/зИв с . ,зь И 1зв 3ьи зк7 и* >
Эсттькс7з +/зИзв стИь* к+ИстИз 7е сзт2 сьв зт ,с7зиз тв + 8+,кь2*
к8 + ,зь2 > зт 8+,с7зиз?
> Этз е Иьв з* ь еькь 7в6к тс. И 7зтзез8 е вькьь Из/щстИь. звзИ2и
изе8ззИ сьиь7+ + 8+,кь* /щстИ+6зьи зе2И 8ь* ь8+в сз* кеИ2к щз з1зст-
е.. Изсеь.ть Исиз* ктз сИ. з с звз8* св/зИ тв з* ь 7е сзт2К Гзезс з 8 вз ь+-
к* з* И з1з8-тз* зкИь/з* ктз Ис. изе8з в . /.тв зст > Из зк се .
/в. сьизпььзвзиькс7зщ сте+7т+е2 квзИ7 * ь е1еи т 6 ь7 7 в .К «зи+кьщ
звзИзщ тзе8з > 8зи* И еьез/ сть8+вье+6зьщ стстИ+6 в с 8 ь сзезтьИв-
ь с 87ь* + квзИ7 +е ИзИ3 зк сьв зщ звзИзщ сьст8зщ* з 1зв +сьвзщ
 8.т 6 ь Изз1е ,ь8К рвзИ7 з1в / т т 7ь8 7звькстИз8 звзИ2и изе8ззИ* 7 7зиз
т ь + з/зиз ,ьИзтзизК Уь з/ Ив.6т стстИ2щ езтст ьтвв7т * з-ьз8+
зИзе кьИ 6т сьиькс7+6 стезщ7+К 7Истз* ктз 7звькстИз звзИ2и изе8ззИ зк
И ,з /в. Эеитькс7зиз тз+с зеи ь8 * 7 7* еь8е* с2зь 7езИь 7тзстез-
 8ьК Жьз з1из/ь8з ьссв/зИ т Этз ь +кьт с. е7в6к т Эеиь6 изе8ззИ
 /е+иь стзез2 ,ь/.тв зсть ь И тз , Ие8. +те кьИ т Исщ Ивь7зщ еьИв-
7 тв зсть ь ск ст . звзИзщ в61ИьК
> х Изт Изезс* 7зтзе2щ ст Иьт з/ сз8ь Ис И 3ь вь32 зстез+8ь.
/зИз/2* > И22И 6з с7 в и+/з,ь * Ис Ие8. ст е И3 .с. +.Иьт Аьеь К С +И-
езст 6 ьс2т зщ з1зв стьтв ь2 з И2ст Иьв стезщ+6 зи+* ь.зз з1+т+6
И 1зсзз,7+ И2сз7зщ 3ьв 7К > Жзь2 Исиз 8ье * > ез/зв, в з * > еь Иси
8з/ и ь И7+с и ьсе Ив.6т И 3+ е8+/е+6 еьез/+ з1+И 6 И2сз7ьи 7 1в+7 иК 7 зез-
1+щт зтеь т * ктз Этз 8 7е сьИз* к8 из/ 1 1зсь7з8!
> 7 зез1+6* зтз8+ ктз И с 8з8 /в 7е сьИ* > Исвз зтИтьв АьеьК > У/ 7з
св/+т з.т : зк8+? ртз И2 8з,т с7 т * 7ез8 тзиз* ктз 7 1в+7ь +/вь.6т зи+
ь /в 6т 8 в 7+6 ,зь+ И23? <з И/ ь И2сз7ь И2ив./.т в+к3 7 1в+7 иК
Лзк8+ , т 7 И ,з Этз +/вьь зи? < езстз +/вьь* ь8ь еззеьь
зиь > Изт И к8 с+т 7 1в+7 К Э/вь.тс. изв * 7зтзе . ст зИьтс. кьтв з /вь
1/е К K 7з сззтз3ь извь ь 1/е ст еьсзсз1вь 7 1и+* 12стез8+* ви7з8+
ь /звиз8+* тз ст +с3зщ зизтК Уз 12вз + /еИщ3ьи е/ст Иьтвщ 3из Иь/
7ез8 зс7зщ е с2* зз сщк с ст + 7зтзе2и пеь7 с7ьи в8К < 3 Эсттькс7з
Изсеь.ть 7 1в+7 /з7 2И т* ктз 82 езьсиз/ь8 зт /еИьи 1и+зИ ь зизть7зИ* з1ьт -
твщ с7 в* > Этз з/сз тв з Изсз8ь ь з сзИе3стИ И 1иК жз1 Ив6* ктз 7 1-
в+7ь еь/ 6т И 3щ зи 7е+тзщ з/ъ8К K+т Эстть7 е.8з* 7зсИз сиз/ьтс. с з1-
из/ь8зст 6 И2сз7зиз з/ъ8 /в. ви7зщ зиз/7ь ь +тз8ь8зстьК Гс з1в / твь 7е+т2и
з/ъ8зИ 6т* с7зв 7з зь Э7зз8 И зс7 з1+Иь* к8 в6/ь с з12кзщ ьвь взс7з-
И тзщ стззщК
> J кьт* 82 ьсзетьвьс с /еИьи Ие8? > +ь8 в с /вьззи . и+/з,ь К
> <ьк+т * изт. 7зв1 ь. И з1зьи еззеь.и + е 2и ез/зИ /зИзв з кь-
тв 2К »свь 82 7 7 св/+т щ88с. сз1зщ* тз 12стез еИе ть8с. И 7ез8 зИК
<ькиз ь тзщ св/стИзсть* 7зтзе+6 еьз1евь / в7ь е/7ь* з +те кзК
Гзт сИь/тв стИз тз8+: 7 7 тзв 7з квзИ7 /вьтв з Ие8. ,ьИт И с+езИ2и +свзИь.и*
Лц яц ибр стец Г 1е2 Ур2кещ.
да
з еь з1ьвьь ьзь ь /зезИз8 7вь8 т* з еИе з тс. И И2сз7зезсвзиз* с 8зззщ
8+с7+в т+езщ ь 1зв /вь28ь зи 8ьК K 7ь8ь се/ь свь. ст езщ :зссьь 12вь ст -
езИе2* 7зтзе2 7 7ь* з8зе2К 7 з1е т2щ езсс > 1в изеь.т2 +свзИь. ,ьь*
ьт ь.* И2 3ьИ ь. ь И27 е8вьИ ь. /тщ т 7 , 12стез сь, 6т езст ь пьькс7+6
сьв+ ь* ктз зк ьтесз* еьИз/.т 7 +7зе кьИ ь6 зи* .Ив.6з8+с. 7з8с ьщ
 +те т+ к сть ,ьзщ 8ззь* 1 7зтзезщ /вь2 зиь +,2К J те кьИ . свь37з8
8зиз Эеиьь 1и* зеи ь8 12стез се 1зт тс. ь /звиз ез,ьИтК
> х /вь2 7зс2 + ,зь? > сезсьв 7тз-тз ь- сь2 Аьеь К
> Э, зт8ье 6з Эсттькс7з зз+зь* +из/.з зтз8+* ктз /с.т7ь т2с.кв-
тьщ квзИ7 зв +тс. з/,/зщК жвь2 Извзс2 7ев.вьс И 38 к+ИстИ е7е с-
зиз тзи/ * 7зи/ в6/ь И тв+6 8,в/ь7зИ+6 Эзи+ з  вь з/,/2К Гз8з,зст
еь7е2т 8 в 7зиз е17 зт зкзиз извз/ + сИзщ ие+/ь* зьтьт зт зиз/2 >
Изт с82св /вь2и Извзс ь ьи кь /в. И21зе в+к3щ 8 теьК
> х зк8+ 7е сьИ скьт тс. е.8зщ зс? < Ис вь е Из?
> Ле.8зщ зс > е.8зщ из/ /в. И/2и 8зиз Из/+и К жв. с* ИезщИ* сИе2и
в6/щ* и е 7те И2сз7 . езсь ь И2сз7з ё1з > Из/+и езиз/ьт И изевз з 7е+тзщ
/+и ь в+к3 з1зиеИ тс.К <з Ис Этз /з з ьссв/зИ т К жщстИьтв з вь +7ь ив 
8зизвзь/зИ > Этз еьсзсз1вь 7 1зи тз8+ +в те пьзвтзИ28ь в+к 8ь сИт+ И изе и
ь И2сз7зизе2и +ст2.и? «зиз ст з/з12и ИзезсзИ* 7зтзе28ь И8стз е сзИзщ /8 -
изиьь / Из /зв, 12 ь8 т с. теззвзиь.К <з п+7ьз в зщ теззвзиьь з7
з т* ь 82 8з,8 вь3 /зи /2И т с.* 7 7ь И ,2 еькь2 спзе8ьезИ вь е сзИ2
зсз1зстьК ст ть* 1зв 3ьстИз е сзИ2и еь 7зИ* зтИк 6зьи з.т , тз8ьк-
с7зщ п+7ьз в зщ всзз1е зсть* 7 ,+тс. 8 к+,/28ь ь И22И 6т И з1з8
т , Эсттькс7ь ссзь ььК Гс /вз И тз8* ктз 82* в6/ь Иь/ с ьс* 1+свзИ2
ссте2 ь 1е т . з с 8з8+ стз.з8+ ез/стИ+К Гсиз .т /с.т т2с.квтьщ  / с 12в
вь3 изестзк7 * ь Эт изестзк7 зез/ьв Ис Ивь7з е зз1е ь ез/зИ* в8* .2-
7зИ* ьзи/ Изз1е , И3ьи с1. /ьстИ28ь* ь1е 28ь е/ст Иьтв.8ь ез/ квз-
Икс7зизК
> х Ис-т 7ь Этз сте 3з* > И/е+и с7 в 7е сьИ . 1вз/ь7 с ке28ь 1езИ.8ь*
с8зтеИ3 . Аьеь * 7 7 взиз Исть7 К > Гс 3ь е/ст Ивь. з е7е сз8*
8кт2 ь сз/ ь. ьс7+сстИ … ь И/е+и т 7 езстз > /в. /тщ* /в. езстзщ ,ьь!
> Лезст . ,ь ? » т* 82 тзв 7з з И,стИ+ /+8 8* ктз з езст * ь зстз.з
е св кьИ 8с. ЭтзК Ук свз, * те+/ ь ьтес ,ь ! <з зь8 6* зткиз И 8
сте 3з? Уттзиз* ктз ст т з.тз* И к8 с+т евсть И 3ьи 7е сьИ2и 1езИщ? БезИь*
 кь 7зтзе2и зтИз/ьт И стзез+ зт* ст7 6зьщ сз в1 * ь / И т 8+ вьИ т
ив * /зв,2 12т и+ст28ьК 7 еь и+стзт зь /зв,2 12т кеск+е 3ьез7ь8ь* ктз12
И ьи с7 вьИ в с ие. *  Из/ьвьс е ьт2К Гзт с7ет 7е сзт2 И 3ьи сз1звь2и*
+7ьи ь и+ст2и 1езИщК
Лз/ з1ь/2щ с8и з7е+, 6зьи 1вз/ь7 еь7е2в вьз е+7зщК Аьеь ез/зв-
, в:
> <з Этз вь3 ие+1 . зсзИ 3из зь8 ь. еькьзсть ти ьвь /е+иьи Эсттьк-
с7ьи зз+зьщК х з Этзщ зсзИ 8ьввьз2 вт 1+/т встьс евст2щ +зе зк езИ -
ь. сььи* се2и* в2и ь 7 еьи ив * ИсИз8з,2и зтт7зИ Извзс* 7з,ь* зкет ьщ и+1
ь Иси /е+иьи 82свь82и 7з81ь ьщ* кьсвз 7зтзе2и 8 3 7звькстИ тз8зИ И Сзв-
кзщ сьст8К K 7 ктз , И с сте 3ьт?
Бвз/ь7 +8зв7в * з т+т 7 Аьеь+ ез1ьвс. 3ьез7звкьщ 6з3 * / Из +,
 сИз/ьИ3ьщ с из ив :
> «з,з И с зезсьт е сс7 т з 7 7зщ-ь1+/ еь8е езтьИзекь. И стезьь
квзИ7 … т 7зиз* ьстзеькс7ь свз,ьИ3изс.?
Лц яц ибр стец Г 1е2 Ур2кещ.
дн
> L 1з6с /е, т еьс+тстИ+6зьиК M+к3 еьиз/ьт 7з 8* ь 82 з1с/+8К
Oз3 еИз те1ьв ьс+6 7ь,7+К
> »свь 8з,з > сщк сК L /зв, е сс7 т сИзь8 е1.т 8 сиз/. ,…
> =зез3з* > +ст+ьв АьеьК > Геть7 в з звз,ь тв квзИ7 вь7з8 е-
свз Ис из е/щ к сть* ст И3щ Иеищ* зИззк2щ стзв1К ЛзИз7ь* зсз1з
з.ськ2* ст вь сть Иеть7 в +6 ие+7+* зк сьв +6 еь зс7 ь з/ъ8 т.,-
стщК Г е+в т т з/з ь ь1зв и е 7те2и 1звИ ьщ квзИ7 > Ис.7ь 1зв-
2 ь8ь. И з.ськ2и зИз7 и* еь8е* т 7 2И 82щ сз/ьвз* изИзе.
+, з 1зв.и И з.сь ь е /ь7+вьт и* з/звИ 6зьи зкть 7 ,/зиз квзИ7 7 ст ез-
стьК 7тесз* ктз т 7ь8ь , 1звИ ь.8ь сте / вь И28е3ь с 1в+12 тьие2 >
зь з/ь 8зивь зсзк+ИстИзИ т квзИ7+К Э ти 1/ еь3в И е+в т т е Иьть. иез8 /-
2и с 1в 2и 7в27зИ И Иеищ кв6сть* +/ е2 7зтзе2и* зкИь/з* / И вь зк сьв +6
 ие+7+ зИззк2щ стзв1* И Этз8 св+к  Иеть7 в +6* изеьзт в +6* з /щ-
стИзИ И3+6 т 7, з зсь зИззкь7 К 7 Изт се/ь сзт с7втзИ с 1в+1зИ* е с7з -
2и И сп в тзИ2и в+, и : кз в Бе И вьпзеьь* зк 8зиь ь86т еь 7ь сз-
/ьвз К
> х к8 , 7з8сьезИ взс Этз езтьИзекь?
> : Иьть8 823 1е63зиз есс * И8ст с встьк28ь 8,е1е28ь 8+с7+-
в 8ь* / 6зь8ь /ззвьтв +6 з//е,7+ т+взИьз+К < ь1зв 3ь8 е Иьть8 Этьи 823*
с+/. з ст т+.8* зтвьк вьс /еИиекс7ь твт2К Гсз8ь8 изт. 12 вьсьзИс7зиз
ъхз7сьз8 ; ьвь зсз1з звь7втзИс7зиз ъз зс ;К рвзИ7 з1. тв з /зв,
е ИьИ т Эть 8+с7+в2 > зь ,ьз И ,2 Из Иси св+к .иК
> Ге./ вь Из8з,з сззст Ив.т /еИиз ь сзИе8зиз квзИ7 * > с7 в тзт* +к-
зиз Иь/ ст еь7* 7зтзе2щ Исз8ь в <8ьвзИ К > Ле,/ Исиз + с изе /з 1зв 3 еИ-
зиз е.,ь.* стессзИ* к8 И еИз12тзщ ,ььК Утс6/ +,з /+8 т * ктз е,ь
7 з2 пьькс7зщ сьв2 ь И2зсвьИзсть сиз/. еь8ь82К <+, 7е7 . еИ .
зеи ь ь. > Этз ив ИзК
> Г2 с/в вь се + /И 7е+2 з3ь17ьК < к+ сз Итзезщ* з езз* > Изе ьв
АьеьК > е7 . еИ . зеи ь ь. 8з,т 12т тзв 7з зсзИ звзиз /зезИ .* пьь-
кс7зщ 7езсть ь И2зсвьИзсть Исиз тв К =ьвз твз* з/Иеи+тз еИз8+ е.,-
ь6* се + , / ст 3ьзь/2щ 7з8в7с сьиь7ьК ртз 7 с тс. еИз12т2и в6/щ* ,ьИ-
3ьи И зстз.зщ ь с8етв зщ з сзсть* И /вьтв з8 е.,ьь зизт2 ь зьс7зИ
ьзь* тз ьи зеи ь8 И2е 1зт в сзсз1зст зт/ И т се + зиез8з 7звькстИз /е-
 вь /в. 8изИзщ пзесьезИ7ь 823кз-/Иьи тв зщ сьст82К Сьв щ3ь еИ-
2 стесс2* 7 7ь св+к 6тс. + сзИе82и в6/щ* 7ез8 Изщ2* Исиз с7зв 7з е 
И ,ьь* ст Ив.вь 3ьи е/7зИ ,ьт И ветзсть* е.,ьь Исиз тв * е сиз/+. Ис6
ьз+* 7 7+6 тзв 7з 8зи зте1ьт зеи ь8К <ь7 7ьи извстеьзИ2и 7звьщ* с7в-
ез ьвь ьп е7т К «2 + св/зИ вь зтвьк+6 1зИ+6 8 3ь+* еьсзсз1в+6 /в. 1ьтИ
с 8зи+кь8ь Ие.8ь* ь ст+8* ктз з 8з,т сИзь8ь стесс 8ь зи+1ьт 3ь И.в2*
 теьезИ 2 7 7 /з тв К L ь86 И Иь/+ сзетьИ2 теьезИ7ь > зь з7 ктз
ьстзз 6т ес+ес2 тв К 7/ьщс7 . щзи +кьт 7 вьИ т Эть ес+ес2* з 82 з И.вь
 з1е ь еьсзсз1ьвь 7 3ь8 +,/ 8К Гзт И 8 з еь8еК р ст28ь 1звИ -
ь.8ь + квзИ7 * з1. 28ь ьп7ь.8 ь те И8 8* .Ив.6тс. з/ ие * зтвз,ь
сзвщ И с+ст И и* т 7, з1е зИ ь 7 8щ И зк7 и ь 8зкИз8 +2еК Этз зтвз,ь
8зкИзщ 7ьсвзт2* 8 взе стИзеь8зиз зтьстзиз сз/ьь.К Г 7езИь зкть Иси ,ьИзт-
2и* ьс7в6кь8 з1 . ь квзИ7 * ст зсз12щ пе8т > +ет * еИз/.зьщ
8зкИ+6 7ьсвзт+ И е стИзеь8+6 8зкИь+К 7 св+кьвзс * ктз +ет зтс+тстИ+т + квз-
И7 ? «з,з /зи /2И т с.* ктз 8зкИ . 7ьсвзт * еь /в, з . 7 ие+ +еьзИ* 7 7зтз-
е28 зтзсьтс. ь 7зпь* .Ив.тс. сть8+в.тзез8 еИзщ /.тв зстьК зи/ 8зи ст в
Лц яц ибр стец Г 1е2 Ур2кещ.
дч
И/+зь8 еьсзсз1вь8 И ,ьь* з1 . ь квзИ7+ зте1зИ взс /е, т еИ+6
сьст8+ И зстз.зщ ветзсть* Из1+,/ьь* ь Этз 12вз /зстьи+тз +е /ь8 +е-
т 2К 712тз7 8зкИзщ 7ьсвзт2 / в з1из/ь8+6 сть8+в.ь6* з Этз еь3взс е св -
тьт с.К « т -еьез/ ькиз / т сИзь8 /т.8 1 тзиз* ктз12 ктз-тз И.т И 8* >
Этзт И ,щ3ьщ 7з 82* зьз2 ьИьвьзИ 28ь +свзИь.8ь ,ьь* взиз зь-
8 8К
> жзИзв з! > С 8з+Ие2щ зизвИ т2щ квзИ7 зк И,вьИз зтьи+в И стз-
ез+ 6з3+ с 1вз7зтз8К > <в . ь8 т /з7тзе Аьеь т 7 /звизК Э Иси з 8зиз
ИзезсзИК 7 зь8 т * /з7тзе* ктз 8 /зст Ив.6т Эсттькс7з +/зИзв стИь 1сте 7т-
2 7з81ь ьь вььщ* пзе8* 7е сз7? Г 7 7зщ 8е Этз сИ. з с Изсеь.ть.8ь* з 7зтзе2и
И2 8 е сс7 2И вь?
> <ь И 7 7зщК L И.в з/+ вь3 к ст 3из к+ИстИ е7е сзиз* зт6/ 2т -
.с зиИ тьт Ис6 из 3ьезт+К 7 . е/+е/ьв* ктз ек 1+/т вь3 з Изсеь.тьь 7е сзт2
квзИкс7зиз тв К
> Лезстьт* . з/ в 7 к в+К <з Ис ,* 7 7зиз И2 8ь. з1 1сте 7т2и езь-
И/ь.и ьс7+сстИ ? Г/ 1+/т , И2 зтеь т ьи зе/вз Эсттькс7з Из/щ-
стИьК
> зкз* 1+/+К <з 8* з/ке7ьИ 6* ктз . изИзе6 вь3 7 7 1ьзвзи ь сьизвзи*
7 ,тс.* ктз с+ззст Из/щстИь. 1сте 7т2и Изщ И тз8* ктз зь .Ив.6тс. 8.т28ь
 7 8ьК Kз ст ззе28ь* зте И28ь тзк7 8ь 8.ть* 7 7ь8ь /в. с к стз .Ив.6тс.
 иьК
> хи * ь/3 з +вь* ь И/е+и зт.т /287з8* ь се + в . 7 еть И извзИ…
> Г2 сзИе3з тзкз з.сьвь с+ззст 8.тзиз 7 К х 7зИ 8з,т 12т
Ивь7з 8з,стИзК р ст ь ьи зтзсьтс. 7 тзщ , з/сз тв зщ 8.ть з7звьщК
< еь8е* Иь/ зи.* Ит 8/ * 3+8 1и+зщ Из/2К х з 1зв 3 7зИ > 1ссз тв 2и
 8тз7 > 7 вьИ тс. з2тз8 ь/ьИь/+ в зщ ,ьь* ьзи/ И вь с /тстИ К
> ЛзИзв т сезсьт * > ИьивьИ28 извзсз8 е1ьв з з/ и+/з,ь К > J кьт*
 3 Изсеь.ть е7е сзиз И квзИкс7з8 тв стезз* т 7 с7 т * 8звз/зст К
Гез?
> СзИе3з Иез!
> х ктз , /в т з,ьв28? > Гзезс езИ+к в Из /* з зт Исщ /+3ьК
> Лз/зв 3 зст И т с. 8звз/28ь* > +в21+вс. АьеьК > жв. Этзиз + квзИ7 ст Ис
Из8з,зстьК Oзст > еьИьвиь. тзв 7з Изе ст К У И 7езсть ь взтзсть т7 щ
тв К Усз1з И , взт . ь ив /7 . 7з, К Гс Этз з7 твь зтвькзиз пьькс7зиз
сзстз.ь. еИзсиз/з зтеи+вьезИ зиз зеи ь8 * 7зтзе2щ Изв 8з,т сзие ьт с.
/з ст езсть +/ьИьтв з 8звз/28К Ле Иьв 2щ ь стезиьщ е,ь8 ,ьь* теьезИ7 …
> :,ь8* теьезИ7 ! > ееьтв з 7еь7+в И2сз7ззи .К > х и/ , сИз1з/
ь зт/2и? рвзИ7 ез,/ /в. ск ст .* И2 8+ > е,ь8!
> : И .? > езтст+6з Изе ьв АьеьК > Г езсс ЭИзв6ьь квзИ7 з/Ие-
и вс. с+езИ28 ьс2т ь.8 ь И23в ь ьи з1/ьтв8К <з Итзе .* з1зезт .* стзез
Этзщ з1/2 И тз8* ктз из зеи ь8 е сскьт  ьс2т ь. ь 1зв 3ь ие+7ьК У +,-
/ тс. И ьи* ь свь 82 1+/8 ст Ив.т из е 1зт т * / , 7зи/ Этз те1+тс.
изез/с7зщ ,ь 6* т 7, 1+/8 +ст ИвьИ т 8+ еьз/ 8ь зие ькь И ьз*
ь1,2 зв /7ь ь е.82 1звИ ь.К »свь И2 + св/зИ вь зт е/7зИ* ,ьИ3ьи
/зезИзщ ь с+езИзщ ,ь 6* зтвьк2щ зеи ь8* з ь1,з ьсзетьтс. + И 3ьи /тщ
ьвь И+7зИ* 7звь  1зтьт с. з из зе8 в зщ /.тв зстьК х Этз кьт > е 1зт * И тз8
кьсв ь пьькс7 .* сзет* ьзИзщ е,ь8К з8с ь. Этз > 7е сзт ь /зезИ * е И
8 вз? Ле 7тькс7ь 7 ,/2щ 8з,т /з1ьт с.* ктз12 из твз ст вз 7е сьИ28* т 7 в стькз
ьсе Ив.6тс. 3ь /зст т7ь* свь зь з ив+1з7ь ь свь 82 сИзИе8з з 1з-
Лц яц ибр стец Г 1е2 Ур2кещ.
дц
ть8с. з ьиК Леь8е > е/ И 8ьК Уст И3ьс 1 ез/ьтвщ И Ае ,/ с7+6 Изщ+* . сьв з
извз/ в ь 12в зе./7з8 8зе28 е17з8К х те * 7 7 Иь/ьт… > Аьеь зИв 8зи+-
кь8ь вк 8ьК
Oз3 * И зк7 и с тзвстзщ кезщ зе Изщ ь с 8 Ис ке2щ ь с8+ив2щ* еь+вс.
7 Аьеь+ ь /ьи е./зИК
> Лз, в+щст * 8ь+т7+! Г2 изИзеьвь з тз7зщ ие ь 8,/+ /И+8. езтьИзз-
вз,28ь  кь.8ь ьвь езсс 8ь ь +зте1ьвь з1е з се Иь сз стев7зщ*
тез+зщ 8,/+ езтьИззвз,28ь 7 8ьК <з И/ тзи/ 8 т8 тькс7ь > Этз +в *
7е сзт * 7 7 сзИе3стИз* тз, 8 т8 тькс7ь > +в К 7вь* з-/е+из8+* 7е сзт ст
ь всзз1е зст * ь ,ь . Эеиь. И8стК Г щ 87+т . /ИзщстИзст +в.К
Аьеь 7е+тз зст зИьвс.К
> J т* Этз зк ив+1з7 . 82св ! Ле Из* 8 еьиз/ьвз И извзИ+К 7/ьщс7ь
8 т8 ть7ь* зт7е2И3ь +в 8зиз стзвтьщ /з Иезщс7зщ 82свь* скьт вь из 1сз-
в6т28 сзИе3стИз8* кьсвз8* И 7зтзез8* з ьи И2е ,ь6* ъ/ИзщстИзст еьиз/ьт
И с+зстИзИ ь;К е сзт * 7 7 +вИ . вьь. 8,/+ езтьИззвз,зст.8ь* 7 7 вьь. ь-
1зв Иезиз е3ь. /ь в7тькс7зщ ез1в82* 7 7 тз* ктз сз/е,ьт И с1 се + з1
стзез2* з1 Из8з,зсть* > зк Ие . /ь в7тькс7 . пзе8+вьезИ7 К Г2 8звз/!
Аьеь И2т зьв 8 в 7ьщ 1вз7зт* 12стез ьс в з8е твпз * с++в И е+7+
з7е сИ38+ зт +/зИзв стИь. 6з3 ь з7зк тв з зИе+вс. сьзщ 7 сИзь8 св+3 -
тв.8К < з1е з . 1зв ь 7зиз Иь8 ь.* з з/з3в 7 Сь8* ь т с8+тьв с * +Иь/И*
ктз з1з в61з2тстИз есвзс К Аьеь ив.+в з/ з+з2 есь2К
> »свь И2  .т2* тз зщ/8т 37з8К L Изв+6с И2ст+вь.и ь те.6 е.
8зиз еИзщ ЭеиььК
> х 8 ьзи/ 7 взс * ктз И2 8зз2 ь 1ссте ст2* 7 7 82свьтв . 8 3ь * >
Изе ьв Сь8 К > зкз* зщ/8т* . сИз1з/ в2щ / К
Эвь Истетьв ьи /з,/вьИ28 Итез8К Сь8 3в * к+т 7вз.. извзИ+ ь ьс7зс
зив./2И . Аьеь К У 8зезьв 7зезт7ьщ зс зт з7зт7ь /з,/И2и 7 в * ь тзи/ 
вьз ст зИьвзс /зИзв 28 ь в+7 И28К
Бе2иь Из/2 з1вс7ьИ вь И и+ст2и* 7е+тз И 6зьис. Извзс иК
> х /И ст+ь 7е сзт2 ьс+и вь И с? У/ 7е сьИ . / 8 … > к в АьеьК
> J 8тьв К С8зтев И с* 7 7 «пьстзпв.* ьвь з 8 3щ 8е 7 7 Ие+6-
з . > 1зизи+в ь7 К <з . ьс+и в с тз, сИзиз ь.К Г Этз8 ст ктз-тз +сте 3 -
6з* 7 7 езИ вК
Аьеь е сс8.вс.* ь Сь8 з7е св К
> L 6* ктз с7 в т 7К Г 8 те+/з з.т * 7 7 8з,з ,ьт т 7 8 вз зь8 6зщ
8ье ь ,ь К 7 т* 7зиз И2 8 з8ьвь? > Сь8 И з с8ьв сИз6 тьи+6* зкть
ие+ст+6 ек с83вьИ+6 ьтз ь6К > Kзв 7з 1+/т се/ьт с.?
> < 1+/+К Kзв 7з сеИ . изк+ с7 т * ктз И2 т 7 з.вь 8зщ с8иК р+ИстИз -
ь. к стз зсз т 8.* ь езИ в2 И з1е зИ ьь 8 изез3з 7з82К ж * / * Иь,+*
ктз Иеьт* Этз т 7К <+* 7зиз . 12в зиз,?
> < 8/И/. ьвь 7 1 * з7е+,зиз сз1 7 8ьК < с7 7ьИ т з/ * 8звьзс2щ
зИзезт* 7в  7в27зИ* ь сь втьт И стзез+* Итзе . > ь з.т тз ,К
> Г2 в61ьт ,ьИзт2и? > с8.с * сезсьв АьеьК > Гзз1з ьвь тзв 7з сз1 7?
> ЖьИзт2и Изз1з в61в6* сз1 7 ИсиК L ест в в61ьт стзез,И2и сзИ
зсв п 3ь8 * Изщ2* 7зв иещК Этз и+сз > вз12 с2* те И.зь* И2св,ьИ 6зь*
те 6зь в6/щК рьт . з1 Этз8 ьвь с8зте. пьв 82* . Иси/ , вв * ктз квзИ7 +те тьв
сИз6 еИз12т+6 сзезИ7+* 7зи/ 8+ ькиз стзьвз е зи т /с.тз7 Этьи 8е7ьи
ИещК х ктз изез3из И сИье2и сз1 кьз и 7зтзе2и / к и з/ «зс7Изщ? ж И.з .с.
зт вз12 тИ е  1зез8!
Лц яц ибр стец Г 1е2 Ур2кещ.
дя
Аьеь с в61з2тстИз8 св+3 в Эеиьк+6 ек К Сь8 * Иь/ь8з* 7зи/ 12в зк
+1,/зщ* изИзеьв зте2ИьстзК
> Лзщ/8 7зи/ -ь1+/ И зз е7К L в61в6 1ез/ьт т 8* с8зтет Иещ ь /+8 т
з 1ьзвзиькс7ьи 7з иК
> У* зщ/8т* з1. тв з! Ж в * ктз взи . зиз/ * тз 8з,з 12 сщк сК < тезв-
вщ1+с* ь ке .т зст зИз7 > +/еьс7зщК Г2* 7 ,тс.* з 8 вз т «зс7И+?
> ртз12 7 7 св/+т зсИзьт с. И «зс7И* /з с7зв 7з вт* свь тзв 7з ст т
3зпез8К L 8зи+ зтИ27+т зт е.8з+изв зщ в ьезИ7ь Mьие / К
Сь8 /+8кьИз зс8зтев И т+8 +6 8зезс.зь8 /з,/8 / в С /зИзщ* 1ь-
тзщ еИ+зь8ь ие+зИь7 8ьК
> =зтьт* зщ/8т 7з 8? L з6 И с к 8 ь е+к 6с 7 кстИзК «з. еь8 .
8 т 12в тз7з8* зт + в . 7ь т щ2 И е7ьК
> Б2в ? > з/ке7+в свзИз АьеьК
> У +8ев И .т /с.т 3стз8К
> С7зв 7з , И 8 12вз вт тзи/ ?
> жИ / т /И К L > аьчц из/ ез,/ь.К
> <ь7зи/ 12 /+8 в! « 7 взс * ктз сщк с И 8 /И / т /И > /И / т теь* .*
7 7 езпссьз в* з3ь1 6с е/7зК
> <ькиз з/в 3 > 8 /И / т Изс8 К
> Г2 8+,8?
Сь8 зИе+в вьз 7 Аьеь+ сИзь8 тзк28 ь е7ь8 /Иь,ь8К
> Г2 кь т з,ь/ з /в. 8. с+с7 т с. с 1с 8в6!
> 7 зк изез3з > И 1з,ьтвь из,+с К <з Ис , > зк8+?
> J 8+,.. ,зь ст в 12 с И 8ь ези+вьИ т с. з +вь 8* /И з 7з8ьИ3ьс ?
K8 1зв еьив 3 т 7 к 6?
> ртз , т+т т 7зиз?
> С 8зщ тзк7ь еь. ькизК Лзтз8+ ь еьив 3 6К <з . з/ К х е/ст И т с1
8+, * Изсьт зиз з Ис8 е Иьв 8 8з с7ьи з.тьщ* ктз ь7 7 . /е+,1 8,/+ 8+,-
кьзщ ь ,зьзщ Из8з, * ктз свь ь/т е з +вь* тз тзв 7з И сзИе3з зе-
/в2и св+к .иК Э с / , И 8ьтзщ с зтс.* ктз 1с7зе2ст 8+,с7 . /е+,1 К
х ,с7 .?
> J т* Этз т 7* > з8звк И* сзив сьвс. АьеьК > Лвзизщ . сьизвзиК
> Лсьизвзи-тз И2* Иез* изез3ьщ* Изт , в * ктз И 3 +7 т 7 8 вз ь8 тс.
8зе в 6 ь Эть7зщК
> Г2 з.т е И2* Сь8 * / ,  т* /з 7 7зщ стьК K 7 7 7 скт к 6?
> Лзщ/8тК L ,ьИ+ 1вь7з зтс6/ > Из тзт е+вз7 е ИзК
Уь 3вь 8звк Ис зст И3ьщс. +т * Ие8. зт Ие8ь Истек .с ив 8ьК 7 7 ,/2щ
е тв2щ тзвкз7 И се/ з/тИе,/ в Аьеь+* 7 7 изез3з* ктз И з к+,з8 зиез8з8
изез/ ,ьИт Эт +/ьИьтв . /И+37 ь 8+ зск ствьИьвзс Истетьт К Э/ьИьтв -
 .?  взс 12* ькиз з12к щзиз 12вз И Сь8К Гвькь се2и ив ? <з И/
 т 7 +, 8 вз 1зв 3ив 2и* изт. т 7ь* 7 7 Сь8 * е/7зст К Ле7е с . пьи+е ? Лз, в+щ*
з7взь7ь 8з/2 12 1е 7зИ вьК з81ь ь. ке2и Извзс* се2и ив ь зк ив /-
7зщ* с8+ивзщ 7з,ь? <т* тз… «з,т 12т * с 8з +/ьИьтв з ь ст Эт с+88 1езс-
7ьи кет* И вз8 7+/ 1зв е7е с .* к8 с 8 . Эпп7т . И3зст … ъ<киз с7 -
 т * > И+те +в21+вс. Аьеь* > .сз + 8. 823вьК ъ<+взИь8з сзИе3стИз;;
Изт* 8з,т 12т * Иез зе/вь Сь82К <т* Иез* зз +взИь8з* зкИь/-
з стзв 7з* ктз* 7 ,тс.* т 8+,кь2* / ь ,зь2* 7зтзе2 езИз, вь 12 Сь8+
с7зв 7з з / к28 Иив./з8* с к в  8тьИ И /И+37 ькиз зсз1зизК ж - *
тзеть7 7е сзт2 +т вс.К У* 3в! « т8 тькс7з И2е ,ь* тз с 8з* з 7зтзез8
Лц яц ибр стец Г 1е2 Ур2кещ.
дС
изИзеьв 8звз/зщ 8 т8 ть7* > ъ/ь в7тькс7 . /И+стзез.. и е8зь.* +в -вьь.;К Сь8
ь ъ+в ; > Этз з7 взс Аьеь+ 7з8ьк28* ь з е св2вс. И +в217К
> ртз-ь1+/ Исз8ьвь? > сезсьв Сь8 К
> ж+8 в з И с* з еьИв7 тв зсть Изз1з ь И 3щ И к стзстьК Г 38+ тькз8+
вь+ ь/т е3ьтв з Ис > в61 . еькс7 * в61 . 3в. * 77 К Бв из/ еьт Этзт / е
еьез/+ ь з/И щт ктз +из/з* > с7 в АьеьК
> Г2 из/ьт* ктз + 8. 7 8 . пььзз8ь. иекс7зщ ст т+ь? > з8зезьв с
Сь8 К
> < 8з,т 12т и+/3из 1в+,/ь.! > сИьез Изе ьв АьеьК > L ь86 И Иь/+
/еИьщ се/ь8з8зес7ьщ ть: е Иьв 2 8в7ь кет2* тИе/2щ зке7 з/1зез/7 *
1зв 3з е сстз.ь зт ив /з И2сз7ьи ь 8 в 7ьи +3щ* 7зезк* ь8з И 3 вьзК Этзт
ть Изсв/стИьь 12в ь8 7е+2 кет2* зт еь8сь е/ ь тс7ьи ь 7 И7 -
с7ьи ез/зстщ* з ь сщк с е/7з езст+ т* к з Исиз И Се/ь8з8зе К
> 7 . , еьИв7 тв зст * свь с83з?
> С83з .* еьИв7 тв зст К
Сь8 з, в вк 8ь* з7 И з/ь8 Эть8 ,стз8 ь зь8 ь* ь ви7+6 с83-
вьИзст К Уь з/з3вь 7 ст ез8+ 1зв 3з8+ зсз1.7+ с 8зьз8* стз.И38+ И тсз8
/Изеь7 с с7зв 7ь8ь к ив28ь /еИ 8ьК е сз-7зеькИ . з7е с7 з1вв * 8ст 8ь
зс2 в с ь 3т+7 т+е7 * з7 2И . зв+сиьИ3+6 7зс+6 е3т7+ /е 7ьК « в 7ьщ /з8*
Иез.тз з1ек2щ И / в7з8 1+/+з8 сзс* 12в И ксть + ,ьвьззиз из.щстИ К
> з 8 с6/ * > с8+зз с7 в Сь8 * е Ив..с 7 е+,зщ ,взщ всть*
И/+зщ з1е з+6 Из /Изе к ст 8зь К У зт7е2в 7в6кз8 з1ьт+6 кезщ 7в-
7зщ /Ие К
> жз8 7 ьст* тз . е 7тькс7ь ,ьИ+ И зт/в зщ 7И етьеК Сь8 щт в тз т+тК >
Сь8 ,ив сИт* ь Аьеь +Иь/в с1. И е/щ Ивькьзщ сз 37 пК ъЛе 7тькс7ь зт/в -
 . 7И етье ; 12в 7з8 тзщ з/ с 8зщ 7е23щК р ст 7з8 т2 зт/вьвь ь еИе тьвь
И 7ез3к+6 7+и6 с зтизез,28 И +ив+ /+38К 7 Ис ,* з те3ь8 8зс7зИс7ь8
зе8 8* Сь8 ,ьв езстзез* 7з8 т 12в 1зв 3 иьеьс7зщК
Сь8 +с /ьв изст. /ьИ ь с7е2в с И 7+иК Аьеь с в61з2тстИз8 зс8зтевс.К
<ьктз т 7 е с7е2И т и е 7те квзИ7 * 7 7 из ,ьв К Nьез7 . т ит * т.,в2щ стз-
вь7 ь ст езиз т8зиз /+1 * ,ст7ьщ 7зИе зв+ > Ис 12вз зе./7з8 зтетз ь 1+7з-
еьз кьстзК рьстзт еь.тз зе ьв Аьеь * зтз8+ ктз* с+/. з .т 8 зтзв7
зт езт7 6зщ 7е23ь* 7з8 т+ ви7з 12вз /е, т И т 7з8 1вст.з8 зе./7К
Nьез7з е7 вз И сИз1з/з8 7з ,ьвьз ь еьИьк2щ т 8 , 7 ст 7е+ив2щ
сте, з / кьвь 12вз Аьеь * з7 з Исз8ьв з и+/з,стИзщ иь8 сть7К »/ь-
стИзщ зщ Из 6 12вз ь ьз* е с7е2тз* с зт 8ь з/ст И7К < ст и Иьсвь
/И еез/+7ьь И езст2и е 8 и: з/ с 7И евь БзеьсзИ -«+с тзИ * /е+и . > ъJИьиз-
ез/; :еьи К
<еь7е2т . 1/зст ь езстзт з1ст зИ7ь зк8+-тз тез+вь Аьеь * 7зтзе2щ с 8
12в с ет 8 И зтз3ьь ИзщК У Ист в ь* з/зщ/. 7 ь ьз* еь.вс. е ив./2-
И т зт2К ъЭвиь.; : и8 ьзИ > , .* И.з . Из К < 8тз /в. с1. Аьеь ст в
е1ье т 7в Иь3ьК Лзс2 вьс еьизе3ь И2сз7ьи зт* зь, .с ь тьи .К
Лзк+ИстИзИ И з.Ивь Сь82* Аьеь з1е+вс.К жИ+37 с8зтев из с е /зст-
28 +/ьИвь8К » ив зт8вь ь ст вь з зиез8К ъ 7 еьсс с « ес ;* >
з/+8 в Аьеь ь с7 в:
> L 1зв 3 Исиз в61в6 : и8 ьзИ К
> Этз 8з* Этз :ьт2* > зтИтьв Сь8 К > У изтзИьт И2ст+вьК ъЭвиь.; изез3з
з/из/ьт 7 в И28 ь 7 7 12 И 6зь8с. /Иь,ь.8 сИзщ Изст 6 ь е вьИз8 И+-
7зИК
Лц яц ибр стец Г 1е2 Ур2кещ.
дд
> :ьт И 3 з/е+и ! У* 7 7 . се + з.в > :ьт х/еИ ! L / Из 6 >
Ие* зт К
> Гзт 7 7? У 8з. в+к3 . еь.тв ь * 1вь7ьщ /е+иК
> жщстИьтв з* 8ье +з7К х 7 7 . 8+27 И21е И 8ь /в. с1.?
> х/ ,ьз ь 1 вт ъЭив* 7зезвИ +,щ;К
> <ь7зи/ Иь/в ь св2и вК
> Этз зИ . Из вьтзИс7зиз 7з8зьтзе Б в сьс К =зтьт* с2ие 6* з тзв 7з зтз8*
к щ зст2тК С /ьтс Из т+/ К « 7 ,тс.* ктз И2 /зв,2 в61ьт 7е7ьщ к щ?
> Эи / вь* изт Этз ь тьькз /в. +т3стИь7 К
> <з И2 , ИзИ вь? : И Этз +т3стИь?
> 7 сзИ И2 е И2К
> Г2 изИзеьт т 7* 1+/тз с7е2И т +/ьИвьК Лзк8+ 12 8 /в т взиькс7ьи
+8з 7в6кьщ?
ъГ с 8з8 /в* > з/+8 в Аьеь* > зк8+ 12 Сь8 ь /в т ьи?;
Сь8 вьв к щ И сте2 к 37ь ь еьсв т ит+ з7звз ст+в Аьеь К 78з
еьсв * изт. Сь8 ь сь/в И сИз1з/зщ ь сз7зщзщ з* Аьеь+ 7 взс * ктз з Изт-Изт
Ист т* ви7з* 12стез ь е7зК Этз-тз Ик твь с7е2тзщ изтзИзсть* сьв2 ь Иь8 ь.
зе ьвз Аьеь И еИ2щ , 8з8т ИстекьК
> Лзвз,ьт зв7+* з, в+щст * И 8 1+/т сИз1з/ стзв* > Сь8 з/ в 8+
/И 8 в 7ь 7ь,7ь И 1взщ 1+8 ,зщ з1вз,7К
У7звз Аьеь И +ив+ И2сьв с зв7 ь 7е 3зиз /еИ * зв . 8з,стИз8
7ьиК Эизв7з8 ив  ив.+И т+/ * Аьеь зт8тьв: ъ<ь з/зиз звзиз сз1е ь. сзкь-
ьщ;К У И.в 7ь,7ь* з7 И3ьс. 7з828ь* ь И/е+и Изс7вь7+в:
> N7 с7 .* И2 в61ьт?
> Ук К х И2 е И тз,? Сте з…
> Лзк8+?
> Стьиь ,с7ь* ь 8зиь8 зь 7 ,+тс.* 7 7 12 с7 т …
> J 6К ГзсИ ь8 еь8ьтьИ2и* к+т вь ,ьИзт2и к+ИстИК 7 ь Ис.7з Ие ,-
/1з 8ь* Этз +теьезИ зК «2 Итз8 тькс7ь +теье+8 тз* ктз 8 е Иьтс.*
з 8 вз 7тз Этз зь8 тК 7 к 8 3 12вз 12 Иь8 ь. тз8+ и+/з8+* ктз изИзе.т
ез в6/щК < 6* 8к вь вь И2* ктз взиз 8ь Иси/ е/ст Ив.тс. 8 Исз8
изез3из* изт. 12 7 тз8+ 12вз ь 8 вщ3из зсзИ ь.К Г зсзИ Этзиз в,ьт тзт ,
сьизвзиькс7ьщ Эпп7т* 7зтзе2щ ст Ив.т с +и т с. з,ь/ зиз И+7 : з сь
ь стзез,зст Ие. И /ь7з8 8ье ьвь ь/ьИь/+ вьст -сз1стИь7 И ьИьвьзИ -
з8К
> 7 ьтесз* 7И :з/ьззИьк! Г2 з1ъ.с.т 8 тз* ктз . ьсть7тьИз*
ьвь 2И щт Этз ,с7зщ ьт+ььщ* с 8 к+ИстИ+6К
> Жс7 . ьт+ьь. ь ст ьсть7тьИ . з7 8+/езст 6 з2т ез3в2и з7зв-
ьщ* зтз8+ ктз + ,зь2 1зв 3* к8 + 8+,кь2К Этз тз, з.тз зк8+ > з зтИ-
к т /ИзьиК <з Ие8с. 7 N7 с7зщК L 12 с7 в* з зтвьк тс. +кз Ие28 ьз1-
е ,ь8 сИ.ь з7звьщ* зте ,ь. ез3взиз И стз.з8К 7 Этз + :
жзви .* те+/ .* т.,7 . всть *
«зиз 8з,стИз* т 8+з . т 8 !
Гс. . ь И с* +щ/3 * зт7есть3 с.* >
е7 . свз, взт 6 т6е 8 …
> У/з ь в+к3ьи* > з1е /зИ в с Сь8 К > <з 8 1зв 3 е Иьтс. изе/з* з8ьт:
Лц яц ибр стец Г 1е2 Ур2кещ.
д8
<з 7 ,/з /ьт.* ктз И с з/ се/8 /23ьт*
Ст т 8з,т извзсз8 ь с+/з6 те+1зщ!
> Сз ь Ис8зи+зстИ 8 теь /в. 1+/+зизК ртз ,* с7зез зз еь/т* 7зи/ ,-
зь з т сИз6 стз.з+6 сьв+* ь Ис ,зь2 1+/+т И/ 8 8ьК
> ртз И2 изИзеьт! > е сс8.в с Сь8 * ь Аьеь сзИ в61зИ вс. +/ьИьтв зщ е -
Иьв зст 6 +1зИК
> L 3+к+К СвзИз ъИ/ 8 ; езьсиз/ьт зт ъИ/ т ; > т ь з1з к вз ,зь+*
 6з+6 1зв 3 /е+иьи* / з Иззе+,+6 кьстз ,с7зщ ьт+ььщК Г/зИстИз > зь-
8 ь с7е2т2и к+ИстИ ь 8зтьИзИ зст+7зИ + в6/щ* 7 кстИз* И2И з тсзщ ь 8зиз-
ие зщ сИ. 6 с еьез/зщК Этз ИзИс вз ь 1+8з к вз И ,зь* езь тв -
зст К < 3ь е/7ь ь8ьвь Этз зь8 ь 1в из/ е. Ивь.ь6 J / И Се/И7зИ 
ь иеьсть с7зщ евьиьь* И.И3щ + Иещс7зщ /ь7з* . с7 в 12 > 1+8з* е сзвь
8ье 1з ь / ь з8стьИ3щ ,зь+ /с7зщ стзез! х . Иси/ изтзИ* з1е з
изИзе.* з/.т 1з7 в И/ 8* езь тв 2и* Исв2и* сьв 2и /+из8 ,зь* е Из-
2и 8+,кь 8!
Сь8 звз,ьв сИз6 тв+6* с+и+6 е+7+  в 2 Аьеь :
> 7 Этз изез3з! Г2 / ,  т 7 7!КК > У И/е+и стзез,ьв с ь з/.в с
с т ит2* взИ7з 8ь+. +изв стзв К
Аьеь тз, +св23 в 12сте2 3 иь* с7зе 1и з встьК Сь8 зт7е2в /Ие * е -
/ вс. Из7ьщ зв+щК Ге/ь из.щ7ь И 7з8 т+ с +Иезст 6 Иси/ т . ИзеИ в с
И2сз7 . е2,И т . /И+37 К ЭИь/И изст.* з зст зИьв с зт з,ь/ зстьК
> Ущ* 7 7 , т 7* 7И :з/ьззИьк? Г2 > ь И/е+и /с * + Сь82К Лзк8+?
> :ьт * ктз т2 изИзеь3 ? > Из8+тьв с Сь8 К > Лз-тИз8+* зв+к тс.…
> <ькиз зв+к тс.* ь .* 7зкз* /+е ! Лезстз . / Из 6 7И :з/ьзз-
Иьк * ь 8  8зиз е сс7 2И в ез изК 7 И/е+и И2… > з с83вьИз Изеьв с
 Аьеь * > /с * + 8зщ Сь82К =ь! =ь! <+ се/ьс , т2 8.* е./ щ +37 8ьК
L-тз 1, в зИз8+з т с. И8ст с 8зь8 и вьпз8К «2 /ьвь Исщ ие+зщ з8зи т
 стезщ7+* ь . т 8 е е+и в с И/е2иК жз сьи зе Ис. 7ьв6!
> С к в с./ К =зк3 к 6?
> Э, с 7 7 изк+К <з . И 8 з83 в К > жИ+37 сиИ тьв к щь7 ь И21, в 7+и6К
Аьеь зс8зтев к с2К
> Г2 тзезьтс ? > УтИ+7 е зк езИ ь. 8в 7+в И Изезс Сь82* з1е /зИ И
Аьеь К
> J с7зв 7з Ие8ь 8з,з зтс6/ /з1е т с. /з Mьс7зиз езс7т ?
> +/ ь8з? Mьс7ьщ езс7т зк /вьК
> Kет . +вь СтезьтвщК
> Лз, в+щ* 8 3 к8 8ь+т сзез7К
> Kзи/ ст з /И / т 8ь+тК Г2 з1з вь 8 с2ие т ъЭив* 7зезвИ+ +,щ;К
> Лзк8+ з И с ьтесзИ в ?
> =зктс. + т * ктз И2 з/з1е вь /в. 1+/+зиз И2ст+вь.К
Сь8 зсв+3з св ь ьз* е Ие+в зт2К У ьие в изез3з* Из Ис.7з8 св+-
к * /в. /ьвт тс7зиз зь8 ь. Аьеь К 7 с 8 Из * езИ .* с е1ьИ 8ь 8вз/ьь*
Ие2И 6зь8ьс. е7ь8ь еьт8 8ь ь к в 28ь И+кь8ь зтст+вь.8ь* зк зе Иь-
в с 8+К :ьт * ст е .с 3+8т * 1е в с т ит+ ь ьв к щ к 37+ к 37зщК У1зеИ -
в с И2сз7 . зт * ь Сь8 зИе+в с 7 Аьеь+ ИьтзИз8 ст+вК Kзт зиИ вьв / ,ьзК
> х . /+8 в * И 8 зе Иьтс.* > с7 в с /ьИ :ьт К > Эт Из сзИе8 .К
Г 8 /зв,2 е Иьт с. 1зв 3 7в сськс7ь Изь* 7 7 1зв 3ьстИ+ в6/щ И 3из з7зв-
ь.К
Лц яц ибр стец Г 1е2 Ур2кещ.
дь
Сь8 сьзщ Аьеь з7 к в извзИзщК <з тзт е сс8.вс.* 7 7 ь е,/* зт Исщ
/+3ьК
> Ге./ вь И2 св2и вь ьс с7+6 зизИзе7+: ъ«+,кь2 тзв 7з еьтИзе.6тс.*
ктз в61.т с+из Иьз* тз7ьи /И+37 ь 8+27+ =ь/8ьт ;К < /в Ис зь е/зкьт 6т
св /7ь Иь * зв2и ,зь ь 8+27+ р щ7зИс7зизК
> жщстИьтв з*  в ! > п2е7+в :ьт К > Г2 8. з / кьвьК
> L с 8 с1. з / кьвК ез8 3+тз7* . зк в61в6 р щ7зИс7зиз ь Изз1з 8+27+
8вз/ькс7+6* 3ьез7+6* И+6* з ь еьт8ькс7+6* с8в+6 тз,К Гси/ . скьт в
с1. с7+к28 7 /8ьстз8К х /в з7 взс : 7зи/ . Истек вс. с изез3ь8* 7 7 еь-
.тз сщк с И2е , т с.* ъ8з/ез8;* 8. Иси/ т.+вз И Эт+ стзез+* 1+/ тз 8+27 *
,ьИзьс * с7+в т+е К <з 8зиь зь8 6т 8з/еь8 т 7К Лз/ Эть8 свзИз8 И8стз
3ьез7зиз з.ть. сзИе8зсть И ьс7+сстИ е/7з з/ст Ив.6т 8в7зте Ик тз пз7+с-
ьк  Из Ис8: ,ьИзьсь* еиьт7т+е* зЭььК ж , И +7+ езь7 6т Эть сте+щ7ь
+1зизиз с 8ззие ькь.* з2т7ь с з8зз 6 те67 еьИвк 7 с1 Иь8 ь ь т8
ъез1ьт с.;К х И/ пз7+ськ  12вз Из Ис Ие8 * тзв 7з зт /еИзсть ьстзеь.* ст-
стИз* сзие ьв Этзт ив 8К Г 38 И7 ез3вз с7зв 7з Изв т 7ьи в,8з/еь-
8зИ с И2/+87 8ь и+,* к8 сщк сК
> L зь8 6* > с7 в Сь8 К
> Этз изез3з* > .Иьв :ьт К > J кьт* И 8 зе Иьтс. ь Сь8 К «2 с щ /И езть-
Иззвз,зстьК 7 з 7 7 е т 7 . Изт кт7 .* 12сте .* Ис. еьт8ькс7 . с7Из К Лзтз8+
ь И21е в Этз / ,ьзК х ктз И2 в61ьт И 7ьи и? < И 3ьи +к2и* И ез8 и* е сс7 и?
> K+т . звзст 6 ст ез8з/ ь И2з3+ иьв 2* еьИв7 6зщ в61ьтвщ /ькь
с т+ив.ть7зщ* всИвзиз с2е * зек2и в6/щ ь 7е сьИ2и зст+7зИК жв. 8.
в61з езьИ/ь ьс7+сстИ * 1+/ тз 7ьи * пьв 8 ьвь ,ьИзьс * с+зстИ+т* свь
И 8 т ив+1з7з езк+ИстИзИ зщ еьез/2* 7е сьИ2и ,зь ь /з1вст2и 8+,кь…
> 7 вз з1. тв з 7 з* > е /зстз ивз в И в /з3ь Сь8 * > ь /з1ез тзе,-
стИ+т! Лезстьт* 7И :з/ьззИьк* > сзиИ тьв с /И+37 * > 82 Ис изИзеь8* И 8 > зе К
> Ук изтв 12 зст т с.* з ,/т 1зв зщК 1зв з8+ в . з /2И т > т 7зИ
ст е . Ие к1 . Эть7 К
> : И И2 е 7ть7+т* вкьт? > сезсьв Сь8 * езИз, . Аьеь И сИз6 37 пзз1-
е +6 е/66К
> У т! Б тзиз иИ т т Ие8ь ьссв/зИ ь.К 7 Ис , еьиз/ьтс.* 8. е-
/ 6т з Эст пт зт з/зиз т.,вз1зв зиз 7 /е+из8+К жвз И тз8* ктз + 8. ст сзсз1-
зст 7 /ь изсть7К х 7зи/ 82 +Иь/ь8с.?
> »свь изтьт > Ите К Э 8. т твпз * з . 8зи+ зИзьт К < к щт Ие8.К
< св/+6зьщ / Аьеь з+с7 вс. з зв+т8зщ всть И з7зв 2щ Эт ,
ьстьт+т с зтктвьИ28 зз+зь8 киз-тз еь.тзиз* ктз сзИе3ьтс. сиз/.К У,ь/ ь
Этз зтзсьвзс 7 8ззтззщ ке/ з2тзИК < е/стз.вз ь7 7зщ ьтесзщ +кзщ
/ьс7+ссьь* зке/2 ъ,етИ2;* 7 7 2И в ьс2т+82и Сеищ* 8зивь зстьт в 1зе -
тзеь6 тзв 7з 1+/+зщ /вК Э, /И /.  / з зт+стьв Гезк7+ /в. 7 7зиз-тз
 кт * сиз/. зь с Сеи8 еь1е+тс.* ь… з ,/ в Из7 Сь82К
7 Изз7 зсв/зИ в Икез8* 7 7 /+8 в Аьеь* /И з +св еьзт7е2т
т.,в+6 /Ие в 1зе тзеььК Азвзс Сь82 12в езИ* 7 7 зт с/е,ьИ 8зиз теь.К
У зк се з сезсьв Аьеь * с7зв 7з И ,2 из .ть. Этзщ /в* ь* зв+-
кьИ зтИт* с7 в :
> Сиз/. ктИеиК «зивь 12 И2 зсИз1з/ьт с. .ть+ ь с+11зт+? Лзи т сз 8зщ?
> =зт 7е щ сИт ! > з3+тьв Аьеь* з Сь8 еь.в 3+т7ьК
> L т 7 ь в * з/+ з/ К
Лц яц ибр стец Г 1е2 Ур2кещ.
80
> <ькиз И2  вь* > Эеиькз Изе ьв АьеьК > L И с 8з8 /в 8зи+ зсИз1з/ьт
с1 /И /. ь з Изс7ес К +/ ь 7зи/ и т ?
> С 8звт втьт зк 6* ь . сщк с з/+ 1е т 1ьвт2К M61в6 /ьт * вт т * в И т
зк 6* 7зи/ Ис и /зкз* з12кз ь з1з 6зК
> У/ 7з Ис ,…
> Гс , 8 /з +Иь/т с.* ь . 1+/+ ,/ т И с езтьИ И 3из е+в7 * + 8.ть7 К
Г2 7зк т И .т * > з12к28 /в. зв+Изезсз8* зв++тИе,/ь8 7зкьв Сь8
ь зИсьв те+17+К
Аьеь* з / к2щ ь з1е /зИ 2щ* 8зи тзв 7з 1в из/ еьт с+/ 1+ тз* ктз еьив -
3ь Сь82 сзИ вз с 7зтзе28 стз8 И е 1зтК 7 7 .ть к с 8 з стз.в + 8.ть7 *
зт2с7ьИ . се/ь сь/И3ьи с7 8 .и в6/щ кез в тз Сь82К
> х И2 е2 е * 7И :з/ьззИьк* > ,з с7 в з /ь из Сь8 * > ь Этз тз,
изез3з* 7 7 И 3 82св2щ тзст И/ 8К <з 1з6с * ктз И 8 е/стзьт з з/з ьс2т -
ьК > 7 з е сс7 в Аьеь+* ктз Ике зь с :ьтзщ езИеьвь сИзь кт2е взтещ2и
1ьвт К Г2.сьвзс * ктз Сь8 И2ьие в 7 7зщ-тз 7зИе стзь8зст 6 И стз /И / т е+1вщК >
С+/ьт с 8ь* ктз 8 7зИе* > сз с8из8 е сс7 2И в Сь8 * Аьеь зт7езИз в61з-
И вс. Из1+,/з 1встИ3ь8ь ив 8ь  е+8.ьИ38с. вьК > 7 т+т 8. зс-
ьвз* > ез/зв, в Сь8 * з 1зв 3 7е с.* > Этз Из * к .2 / иь* ь . 8зи+
ьи зте тьт 8кт+К < сИь/  с 8зе8* + 7зтзезиз . 12в вт 3ст  /* Из Ие8.
сзеИзИ ьщ з / в зсть в И ь.К Kе тиь7 зИзв.т свт т И е28 12сте*
к8 съ/ьт 7сте+К « 1+/т иез8 / . е /зст * ь зк8+-тз* > Сь8 з+стьв Иив./
ь /зизИзеьв з/з8 /2и ьь* > 8 з/+8 взс * ктз И 8 тз, 12вз 12 еь.тз съ/ьт
ь… т 7 изтвзс * ктз12 И2 з12И вь + 8зе. И8ст сз 8зщК Гзт! > 7 з И +зе Иив.-
+в Аьеь 3ьез7з зт7е2т28ь ив 8ь* И 7зтзе2и з езкьт в т 7+6 /тс7+6 ьИ+6
 /,/+* ктз сзеИ3ьщ И /+3 8+,с7зщ зт7  8е + из и+1 иК
7 з з +Иь/в И Сь8 зе ьтв +6 1 зьтзст * ив Из ск сть тз7зщ
ь ,зщ /+3ь* ь т+т , / в с1 7в.тИ+ ь7зи/ е ьт Этз +, /зезиз 8+ с+зстИз
с иь17ь8* сьв 28 твз8 ,зь2 ь /+3зщ 8кт тв ь2 /И+37ь* з7зе.И3щ /ьз-
ези И изтькс7ьи ви/ иК
> Г2 з/т* з-з* изез3ьщ* . т 7 1з.в с !
> ртз . зт7 ,+с ь- тзиз* ктз И2 в тьт 1ьвт2? 7 тз* . И/ сз1ье вс.! > еь-
 вс. АьеьК
> <т* тз* ктз 3 з/7 сзстз.в с 12К же+из!
> У3ь1ьт с. Из 8?
> ж ! > 3+в Сь8 * сь..* ь езт.+в Аьеь+ з1 е+7ьК
K 7 Аьеь ИеИ2 И ,ьь з в И Исьщ е28К Kеь /. 8в 7+вь с 12стез-
тзщ 7ьзвт2 ь И тз , Ие8. 12вь т 7 с2з2 Ик твь.8ь* ктз кт7з Ие вьс
И 8.т Иси .ть к+ИстИК Ут +/з1зиз 7есв е./з8 с Сь8зщ И св 1з зсИзз8 с 8звт
 к взс тз ив+1з7з сзИ8стз +/ьь И еьез/* 7 7з еь/ вз Изв312щ и е 7те
Ис8+ +т3стИь6К <ь Сь8 * ь Аьеь е сс7 2И вь /е+и /е+и+ з с1* ь з к8 е с-
се 3ьИ вь* е /+.с твзщ 7е28с7зщ 8в* изе 8 ь 8зе6* Ис8+* т+из8+ зт сИ,сть
Из/+и+К
ЛеИ2щ / зь езИвь с7вз и хщ-Лтеь* И 7звз / сзс ь Ит+зьи .е7з-
вьвзИ2и 7+ст еь7зИ* з/ 8вз/ьк2щ 3+8 Ите ь 8 в 7ьи Из/з /зИ* 7 7 12 сте ь-
И .с тзт 8+27 в 2щ в / зз+зьщ* 7 7зщ зв+к т 7 ,/2щ квзИ7 8в е28 *
Аеьь* Се/ь8з8зе .* зь8 6зьщ сИз /еИ ез/стИз с Эть8ь с+иь8ь с7 вьст28ь
1еи 8ь твзиз 8зе.К
J т8 Сь8 зИв Аьеь И С+/ 7* и/ 7ьвз8те и И /И+и и+Эс7зщ 7езст 6*
 сзИе3з +ст2з8 с7вз 1еи езс ъесз в 2щ; с / > 78-тз / Из зс -
Лц яц ибр стец Г 1е2 Ур2кещ.

,2щ екзИ2щ всК Ут вс7 3ьез7 . зв. с е Иьв з е сст Ив28ь* /щстИьтв з
7 7 И с /+* 7+ст 8ь 8з,,Ив ь7 с1и в 7 7ез3кзщ 1+итзк7 с +/ьИьтв з езе к-
зщ Из/зщ* т 7зщ , вз-изв+1зщ* 7 7 И 1+ит + <зИзиз СИт К Сь8 * 7зкз* И2/е-
, в сз1в ь И27+ в с * зтз8* е зиеИ .с * з7 в Аьеь+ вз е/ст Ивь
з Изв зщ езие 88 иь8 сть7ьК
Лзсв/ьщ / ез8в 7+в И <ь7ьтс7з8 с /+К Г/зИзв в61зИ И3ьс 7/е 8ь
ь /з/ е 8ь* езстье И3ь8ь 3ьез7ь звзиь т82и ИтИщ* ъсИ.з28ь; иь7из
ь 6,28ь /вьзьив28ь сзс 8ь* зь +свьс з/ с 6 ьсзвьс7ьи в т зИ с7 -
8 6 з7звз 7 с7 / 8 в 7ьи е+/зИК Гз/ * +, +з . И 7 с7 /* вс7 в с * евьИ -
.с 8ьь т6е28ь Из/з / 8ь* сьзщ Из7з 3вств ез3взиз/..* зте.И-
3 . Ивькь. 8 сс7 . те И К Сь8 * еьтьи3 . ь /+8кьИ .* зкть к в .* кьт в
 8.т Аьеь+ стьиь ЦИт ИзщК
Аьеь +, в* ктз Сь8 зв в61Иь 7 е+сс7зщ ст еь* ьс7+сстИ+ ь з12к .8К е+с-
с7зщ еьез/* е+сс7ь8 8ст 8* т 7ь8* 7 7 ьи ьз1е ьвь Ивь7ь и+/з,ь7ь :еьи* Г с-
зИ* <стезИ: в 7+кь 1е2* иез8 /2 вь* стеи+зь т щ+ с7 зкзиз вс * 7зв/з-
И 2 1звзт сз ств6зь8с. изв+128 т+8 з8 ь се1е.28 1вс7з8 8с. е7 в и
з/Иь,зщ Из/2К Ст2 /зезиь ь Изв+6зьс. зв.* 7+еи 2 ь з/ьз7ь ив212 ие -
ьт ьвь стзв12 /еИьи 8.ть7зИК ре Эть те Иси/ ь8ьИ3ьс. в /3 пт2
к+ИстИ+тс. сИ. с ез3в28ь з7звь.8ь 3ьи е/7зИ ь т щ 8ь сз1стИзщ /+3ьК
Аьеь Иезсвв И т 7з Ие8.* 7зи/ кеск+е ст е тв з ьс7зе.вь Ис ст езе+сс7з
ь 1в иьи* з ив+з И2зв.82и 8еьщ ьъ.т 3зИььстькс7ьщ ь евьиьз2щ зтт-
з7 ь ИзИ сз/ И 8зщ сзИтс7зщ 7+в т+е2К Аьеь 12в е Из/+3 7 жеИщ :+сь*
з сщк с з/ Ивь.ь8 Сь82 7 8+ еь3вз изез3 к+ИстИз ьтес 7 е+сс7зщ ст еь
ь /ьстИ с ,ь 6 сИзьи е/7зИК
Ле,/ Аьеь в61ьв ь зь8 в зЭьь ЦИт Изщ* з Сь8 зт7е2в И Ивь7з-
в2и стьи и ив+1з7+6 е7+ е+сс7ьи к+ИстИ* 7е7з сИ. 2и с 3щ ьстзеьщ ь 8-
вщК
Лз/ 77з8 8т еИз12т2и И+7зИ в 6зщс. Из/2* 3вст.зщ те И2 ь зт/ -
взиз вс7 8зе.* И езе к2и* 7 7 и зИ . т7 * Исьи с+8е7 и* з кьт в 8+
ъЛе+взк7ь; > зЭ8+ з 7зв/зИс7зщ /И7 « еь7* ,ьИ3щ И е+взк7 и /еИиз ьИ К
«звз/ жз1е2. /т И ьИ* ь 8 т Ивьт 8+ Иь/т с. с Этзщ /И+37зщ* зтз8+ ктз
з еИе з т /з1е2и 8звз/И И т+езИК зкз* жз1е2. еИ28 /вз8 е 2с7ьИ т
« еь7+К Kзщ е Иьтс. жз1е2.* ь кь тс. 7в.тьК СеИ к е 8ь еьез/2* зтз8
твз8 е7е с28* зтз8 вь7з8 /Иьк ь8… «зез7з8 ствтс.* И тс. Из7е+и из 7зв/зИ-
стИз* ь Изт тзв 7з /И /+3ь > ь из > зст 6тс. /ь* ив./2И . И ь8еь8+6 ив+-
1ь+ с1.К Си+з тс. 8зез7* ь* 7з* +/ е 7з2тз8* с7з7* ь зт Изезт з тз7з8+ сИ,8+
си+ т+еьщ св/К
Сь8 кьт в зЭ8+* с7вз..с Ис 1вь, 7 Аьеь+* ь тзт Иь/в* 7 7 ззе2 зиз 7ь
Ис к з изе 6тс. И зт8И3ьи ив иК У Ииз/ьв И езв И/ 82* /е .з ьиь1 .
твз ь еь1вь, . вьз 7 вь+ Аьеь * тзкз ь И с 8з8 /в ив./2И . И ив+1ь2 из /+3ьК
> «зе* /еИ .* те И ь 82* > с7 в Сь8 ь7з ь ив+из* 7 7ь8-тз к+,ь8 извзсз8К
Аьеь з// вс. 7зв/зИс7зщ сьв* ьсиз/ьИ3щ зт /И+37ь* 1вь7з8+ изе.к8+ /2и -
ь6* +зез8+ Иив./+К J 12И з1 зстзез,зсть* з еь7 в Сь8 з/кььт с.К жИ+37 *
сь7+И ь з+стьИ есь2* еь в 7 из ие+/ьК Аьеь сиИ тьв * 7е7з еь, в 7 с1
ь звзИ в И и+12К Лз тв+ Сь82 Извзщ ез3в с+/зези * зз ст вз тИе/28* тзкз
/еИз* з Аьеь +, зз8ьвс. ь зт+стьв /И+37+К У Ис7зкьв * вьт . е+8.8 с8+-
зь.* з/св в 2 7 Иьс7 8 ь св * з+стьИ извзИ+* з/ в 3 зт Аьеь К
> Уи* 7 7 ив+з Ис зв+кьвзс * > с +сьвь8 езьсв Сь8 * > . зь8 6* 7 7 Этз
И23взК Ущ* 7 7 изез3з!
Лц яц ибр стец Г 1е2 Ур2кещ.

> ртз , т+т взизиз* > +в21+вс. Аьеь* > 8 7 ,тс.* ктз Ис зк изез3з! M+к3
12т 8з,т!
> Г2 ькиз з.вь! > с Из8+зь8 Изс7вь7+в Сь8 К > K 7 в .* И/ . з
 еь3в сзИс8К J изтвзс сззеьк т * ь И8стз тзиз* 7 7 1+/тз 8з6 Изв6 с8.вз* ь .
ст в з7зезщ* 7 7… е 1 К K 7 8кт т :ьт * .… . 8зи+К
> Лезстьт 8.* Сь8 * > се з ь к в з с7 в Аьеь* 1е. е+7ь /И+37ь* >
7зи/ -ь1+/ И2 зщ8т* ктз /с ИьзИ т ь .К J 1+/8 ЭтзК Скьт щт* ктз ькиз св+-
кьвзс !
Сь8 св 1з +в21+в с * з Ис +т /з Сь8пеззв. /е, в с сви7 зтк+,/з*
к стз /+82И .с К Kзв 7з И с 8звт 12в . /зИекьИзст Ие+в с 7 щ* ь з св /7з
/е8 в вк Аьеь * тзт сь/в /Иь,2щ* 7 7 ьИ .ь* з с .с е+3ьт /е из-
з к+ИстИз 1вьзсть сИзщ с+ть2К
Г з з з.в* с7зв 7з сьизвзиькс7ь Ие зЭ8 ъЛе+взк7ь;К Ст+
 ст+ 6* зте2И .с зт Эв8т е2и к+ИстИ* Изсиз/ьт сз ь 7з Ис 1зв 3ьез7з8+
Изсеь.ть6 7е сзт2К
ъУтвькз* > е3ьв Аьеь* > Изт ь ив Иь /в. епе т в7ьь* 7зтзе2щ изт.т з+1-
вь7зИ т и+/з,ь7ь: ъжИ ст+ь 7 е7е сз8+;К
Лц яц ибр стец Г 1е2 Ур2кещ.


Гава 6
*ени из+верв

Аьеь Истетьв Сь8+ 3ьез7ьи ст+.и Бь1вьзт7ь ь8ь Mь * ь зь И8-
ст е Иьвьс И «+щ 7ьиьК K 8 12вз зсз1зщ се/И7зИзщ 7з8 т2 > ъ7 1ьт
? +ст ; с изтькс7ь8ь сИз/ 8ь* +7ь8 з7з8 ь т.,взщ 8е кзщ 81в 6* 7 7 . зе -
, т зстьтвщ Mьие /с7зщ +1вькзщ 1ь1вьзт7ьК <з ь Изв сзИе8з з8-
зь 7 взс +ие6828 зт иез8 /2и 7ьи И тзвст2и 7з, 2и евт и* ие .зьи
св/2 ,взщ зе И2 зт Эзи* 7зи/ 7ьиь еь7зИ2И вьс т.,в28ь .8ьК Сь8 Ис.
з/т.+в с ь 3в * зстзез,з ст+ .* 1+/тз з с .с  /ьК Уь Извизвзс еьИтстИз-
И вь 7з8зиз Аьеь > ие ьтв. се/И7зИ2и ь7+ 1+вК Kзт з/Ив ьи 7 зт/в з8+
стзв+* 7зтзез8 в, в зе./зкз зте . 7ьи тзвзьзщ 1зв зв+8те * И ив /-
7з8 евт ь з1вИ3щ 7з,ьК
> У? > з/зсвз,з сезсьв АьеьК
> У* ъ«звзт;К 7/ ь еь8ез .тз* 7з .т / тзиз И7 К
> С7зв 7з , ь/ ьщ скьт2И т Эт ез7в.т . 7ьи ?
> жИ / т /И.т * зсв/ И аССь из/+* еИз И ац8д-8К <св2и з 7звькстИз
/в. ти И,стИ2и И7зИ!
Аьеь и827+в зе/вз ь +ие68зК =е ьтв 7ьи с/в в еьив 3 6зьщ ,ст
ь +/ вьвс.К Аьеь 8/вз з/з3в 7 стзв+* ив./. 7ьи+* ь стз.в е/ щ т 7 /звиз*
7 7 1+/тз 12в з1з Ис8 И 8ьеК Сь8 с в61з2тстИз8 1в6/ в * 7 7 ь8ьвзс /з1-
ез вьз* +, ст зИьИ3с. /в. 1вь7ь8К Уз ст вз ,ст7ь8* с+езИ28* с+ьИ3ьс.*
извз/2 ив * 7 взс * еь /в, вь 1, взстзщ 82св.зщ 8 3ьК Сь8 з/+8 в *
ктз т 7ь8 /зв, 12т 7И :з/ьззИьк И к с2 +/ к ьвь зе ,ьщ* ь1,з сзез-
Из,/ 6зьи стз.з+6 тИзекс7+6 /.тв зст К
< з1зе кьИ .с 7 сИзщ с+ть* Аьеь 8звк е с7е2в тзвст2щ 7з, 2щ евтК
Сь8 +Иь/в 7е+2* Иь/ь8з еьсзИ 2* 1+7И2 ив Изиз вьст * сзие ьИ3ь сИз6
ие+1+6 кт7зст К M тьс7ь свзИ И изтькс7зщ езьсь 12вь сзИе3з з.т2 Сь8*
ь з еИв Изез3 6зьщ Иив./ Аьеь К Бив . иеь8 с зтИе зь. ьс7 ьв из
изез3з зкек2 и+12* св23з кьт И3ь ив Иь и /зкзщ 7ьиьК У зк+вс.*
тзв 7з 7зи/ з 7зс+в с из е+7ьК
M, И3 е/ ь8 к+/зИьз И22И вз иИ ь 1зв * зез/ьИ3ь* И сИз6 зке/ *
.езст+6 с7 к7+ 82свщК Аьеь +Иь/в сте 32щ 8ье Иезщс7зиз з/из Се/И7з-
И .* свзИз зте 2щ зт Исщ езстзезщ ь е7е сзщ 8вь* тз+И3щ Из 8ив зте И-
взиз вз1зщ* сте из8* з/зеь.8ь евьиьззиз т+8 К Kс2 изез/ * и/ И +, сзщ
с7+кзсть ь ие.ь ,ьвз стьс+тз 7езст28ь ст 8ь е иьтькз свь* ез8-
.И3 кьст2щ Из/+и звщ /зезИ+6 1з сзст К <з И зв.и з1ьт твь 1зв 3ьи
/еИ тз, ,ьвь з/ Ик28 сте из8 ие 1,щ* И 2и з1зезИ* извз/ зт к ст2и
+ез, ИК J +и 2 в6/ь из/ьвьс И ,стз7ьи 7вз и Из2и пз/ взИ ь зтзИ
е7Иь* 1зв 8стьтв 2и* ьИзезтвьИ2и ь / в зИь/2и* к8 Ив /тв 2 с зе2К
<ее2И2 +иез2 Ис.кс7ьи 7 е зсв+3 ь ь Изв з/+8стИз с2 вьс зт Ив сть
сИтс7зщ ь /+изИзщ извзИ2* с7вз.И3ьс. И з7зезстьК Э, с2 8+7ь / * еь/+8 -
2 1зв 28 Изз1е ,ь8* сз82 кетщ ь в2и /+изИ еь8з Иьт вь / сьиь7зщ ви-
7зИе2и ь И,стИ2и ез/зИ* / И. сь8 828 1е88К
 7 сьизвзи+* Аьеь+ 12в сзИе3з .с ь1,зст Изь7зИь. 8 ссз-
И2и сьиькс7ьи 1звИ ьщК жсзть8 Изсьт ь. с8 ь ь е7Иь еИе з в /тщ
И п ть7зИ- е зь7зИК Лвзи .* ьз . ,ь И +свзИь.и зстз.зиз +иьИ ь. И22-
И в ьстеькс7ь сьиз2* тз ст е сзвь сз ь. ь з/сз ь.* 7зи/ квзИ7
Лц яц ибр стец Г 1е2 Ур2кещ.

И 8з8т2 з/ Ивь. сз тв зиз И сьиь7 8зи сзИе3 т с 82 в2 зст+7ь*
Изз1е , т с1. 78 +из/з* еьз1ет в к+ИстИьтв зст 7 1звь* 12в з/е,ь8 и вв6ь-
 ь.8ьК <з127зИз кьсвз е вьть7зИ 12вз се/ь 8+,кьК Лсьиькс7ь е вькь*
з/з12 1звь 8 теь х2* 12вь з2т7зщ 1ссз тв зиз с сь. зт з7е+, 6зщ
и+сзщ з1ст зИ7ьК <з з т.,в 12в +к ст ,зьК Гзз1з 1зв с7вз2 7 ьст-
еьь* к8 8+,кь2* Исв/стИь сь8 8зщ зтИтстИзсть /тщ* с8 6* ,зь2
з 1зв 3 сте / вь зт взиьи +свзИьщ ,ььК Бсзз / . 8стьтв зст 1зи ь е7Иь*
Из8з,зст ь1, т иеи И 1/зсть / Иьвь ь 1 тзиз +ит+6 сьиь7+* е+-
3 . зе8 в з е ИзИсь ь И ь8з/щстИь 8,/+ сз тв зщ ь з/сз тв зщ стз-
ез 8ь 823вь.К
J 1звИ ь. е 28ь пзе8 8ь ьстеьь 8ь+8з Ивь ск ст2и ,зь 7 иь1вьК
Це7зИ ь т8 . Ие+6з . 8 сс Иси/ скьт вь ,зь+ с+зстИз8 ь3ь8* иеизИ28
ь з с28 > е.8з св/ь /еИИещс7зщ евьиьь с +кь8 з еИзез/з8 иеи
ь ез7в.тьь »И2К зсте 8ь ь 2т7 8ь е7зИ 2т в с ьс7зеьт 6 , с 8зщ зез,/-
+6 1зв К р8 сте 3 /щстИзИ в ь7Иььь.* т8 1зв 3 8з,ьвьс 8 ссзИ2 сь-
из2* езс сте и е/ И/ 8 8ь И 8+тзщ т8зспе к+/зИьз2и св+изИ* свт ь /ззсзИК
Ле/ 82св28 Изез8 Аьеь езсвьс сзвк2 1еи Эвв /2 > 8ье * е7вз.И-
3изс. е/ 7е сзтзщ ,зь* зиез8 . ь / в7 . хь. с 7+в тз8 ,зь2-8 теь…
ь Ис ств в с8е / 7зстезИ »Иез2К р8 +8 ь 7е сьИ 12в ,зь * т8 1зв 3 12вз
+ 3 сзИ зиь1+т И сте 32и е7зИ2и ст7 и* ь1з 7е сзт ь +8 Иси/ еь-
Ив7 6т Иь8 ь* Иси/ И2/в.6тс. ь / 6т ,етИзщ вз12* И22И 8зщ ь8ь И ь7ьи
/+3 и /ззскь7зИ ь в кщ…
Аьеь езИв е+7зщ з в1+ ь +Иь/в ИстеИз,з 8ьвз вьз Сь82К
> ртз с И 8ь? > сезсьв з К
> Лезстьт 8.* Сь8 * > И2е.8ьвс. АьеьК > Свь37з8 Ивь7 8з. Иьст 7 Этз8+
ззе+ квзИкстИ * ь . ь7 7 8зи+ з/.т с. И2сзт+ сз7зщзиз ь 8+/езиз ьссв/з-
И ь. ез3/3ьи Ие8К « 7 ,тс.* ктз . с 8 ст зИв6с +к сть7з8 вз/.ьщ ь с+
 ьи зтИтК K 7 Изт* 7ьи * в, з . е/ 8ь* > Этз к+/зИьз* 8+кьИ3 с8тз
кьсвз в6/щ* ив И28 з1е з8 ,зьК « езтьИз тези т сте ь2* с ьи* 7 ,тс.*
ь сщк с 7 т 7езИ К Этз ъ«звзт И/ 8; > ъ« вв+с 8 впь7 е+8;* сзкь2щ /И+8.
+кщ3ь8ь 8з и 8ь се/И7зИзщ Ае8 ьь > Nеиез8 ь 7стьтзез8К :+7зИз/стИз*
7 7 из/ьт И/ 8* 2т т ьи ь /з1ьИ т с. еь ь.К
> Этз И2 изтвь з7 т 8? J к8?
> ртз12 И2 зсте зк+ИстИзИ вь сте ст+6* зт Исщ /+3ь +1,/зст И сз1стИ-
зщ е Изт* И Иезсть сИзьи с+,/ьщ* т+ +1,/зст * 7зтзе . сзст Ив.т сьв+ ьтв-
вьитзиз квзИ7 ь 7зтзезщ к стз иИ т т И 8* ,зь 8К Эстез . 8+,кь 8ь
7+в т+е / , И сИзьи И2с3ьи пзе8 и 7з И к8 ие3ьт… / , те !
> Уе И/ ь8 сьв зиз зв ь зс+,/ь8 св 1зиз?
> ж * И с 82и з1зьи кет иК <з к вз Этзиз в,ьт ив+1з7з* тз8+ /з7 тв стИз
ъ«звзт;К
> <+,вь з тзв 7з 7 с вс. ,зь? х 7зв/+2?
> < из/ьвьс И кьсв се Из 8 38К С 8з И ь 7ьиь ъ« вв+с 8 в-
пь7 е+8; изИзеьт з1 Этз8К > Аьеь к в кьт т з-в т2ь* ь И+к2 кт7ь свзИ 7 вьс
+/ е 8ь 8звзт7 К > ъ« вв+с 8 впь7 е+8: 7зсЭ7ИЭте иЭеЭьс /Э/ Эст з 8 в-
пь7зе+8 сЭ/ 8 впь7 е+8 +т зьзеь пь т /з8ь ьз;К ъ«звзт вз/7* зс7зв 7+
Эт ес вз/И* вз/7* зтз8+ т 7 ь И з!; > Аьеь еИе+в с7зв 7з сте -
ь ь ез/зв, в* +, е.8з еИз/. с в т2ь: > ъ»свь 12 ,с7 . ьИе ззст *
8ье 12в 12 сИз1з/ зт 8з,стИ з сзстщК Жзь2 / в7з еИзсиз/.т 8+,кь
И с+Иеьь* 8стьтв зсть* тзсв Иьь* в,ьИзсть* сте стзсть ь с2тзщ к+ИстИз-
Лц яц ибр стец Г 1е2 Ур2кещ.

стьК Жзь з И+те8+ сИз8+ ьктз,стИ+ Иси/ св 1 И Ие* к8 8+,кь К
Лзтз8+ изе /з вик зт Ие2 ь зте7 тс.* к8 стзьт Ис. с7т И/ 8…; <+* /с звз-
Иь сте ь .т екьсвь8 и+сзстщ ,с7зиз зв * И.т2и + /еИиеьсть -
с7ьи ьс твщ* Иез/ 7езь8 * M 7т ь.* 7з Jв тз+ст К ж , + /еИиекс7ьи*
Иез/ 1зв зиз ьстеьщ Сз7е т К =И тьт* з, в+щ?
> <з ктз , / в 3? > Изс7вь7+в Сь8 К > < И з/зщ , тзв 7з ив+зщ 1е ь
з /ес+ ,зь +, с Этзщ 7ьиь?
> зкз* т! Этз Ис* т 7 с7 т * з/изтзИ7 /в. тзиз* ктз12 з,стзкьт се/
с+/щ-8+,кьК
> 7?КК
> ж в 3 св/+6т е.82 +7 ь.К ГзтК > 7 Аьеь зт7е2в зсз1з зтет+6
сте ь+: > ъ<з127зИзст ь т ьстИзст Этьи сзИе3з ьс7в6кьтв 2и /в
И/+т 7 1сз8зззсть з12кзщ с+/1зщ ез/+е2К Эвь7 8ь .Ив.6тс. ьвь сз1стИз
еь ь* ьвь з7 ь. сз+к сть7зИК Леьь ъиЭеть7+с иЭеть7+8 77+ т; > ъе-
ть7 з1Иь.т еть7 ; > /зв, 12т звз, И зсзИ+К У2т з7 2И т* ктз еь -
ь. ь ь8 сзз1зь7зИ /з12И 6тс. вь3 сьвзщ с 8зщ ,стз7зщ 2т7ь: ъсьи+в.еьт с
ьсь+с 7 +с Э7сзьт тзе8т сьи+в.е ; > Изт Иь/ьт* стезк7 * ьс . 7ьзИ е 6*
1+/тз 73щс. 7езИ 6: ъзсз1зст Этьи св+к И те1+т зсз12и 2тз7;К Ут7 -
 т с. зт 2тз7 кьвз 12 И +из/+ / .Изв+ ъзт+3ьт ь зизезьт Ис /вз;* ь1з /с
ъИ/тс. сзст. ь с+/щ с квзИ7з8* с с 8ь8 / .Извз8* Ив /6зь8 еть7 8ь;К
Гс. зст в . 7ьи зсИ.з зьс ь6 2тз7* тзиз* 7 7 ьи еь8.т * ь тиь7
/зезс * ь1з /з1ьИ т с. еь ь. Из ктз 12 тз ь ст вз > Изт стстИ . / к з/з1-
2и е ссв/зИ ьщК : щс7ь И2 12вь з1з 2 ь7Иььтзе 8 еь8с7зщ е7зИ 6 И -
8ьтзщ 1+вв 2 7з7ть. С/ 8зиз* / ь 8зиь8ь 1зв е ь8ь ьс ь.8ьК Б3-
з +се/ь Этьи ъ/з8ьь 7 с;* тз ст ъсз1 7 изсз/ ;* еьИз/ьвз вь3 7 8 ссзИз8+
е сезсте ь6 ьстеькс7ьи сьиззИК Ае+/2 /ззсзИ* изИзезИ ь зизИзезИ 2т7 и
езсвь изезщ* +8 3 . ь 1 тзиз 1зв 3з свьК Г з/з8 вь3 87з8 изез/7
Ус 1е67 И 3ст / тз8 И7 из/ сз,ивь ь 8+кьвь кт2ест И/ 8 еь з1з8
кьсв ,с7зиз свь. з7звз с8ьсзт квзИ7! Це7зИ сзИе3з зь8 в сьиь-
кс7ьи 1звИ ьщК Ав+1зк щ3 И,стИз ь т+зст з1+свзИвьИ вь ви7зИеь с+/щ:
зь Иеьвь с 828 в28 ь823вь.8 8+к2и* +и 2и ь ьсте 2и в6/щК
ртз , изИзеьт ез езстзщ ез/* е12И И3ьщ И к+/зИьзз8 ьь!
> K 7 +,вь ез/ Ист И в  зьт+ ск ст2и ,зь? > сезсьв Сь8 *
Ис 1зв Из8+з .с К
> < тзв 7з Ист И в* з* и+, тзиз* ез7вь в ь те Иьв зс+,/2иК
> р8 , Этз 8з,з з1ъ.сьт ?
> 7сзв зИ ь8 е7зИзщ ь сИтс7зщ Ив ст 6 с7Ие2и +свзИьщ ,ьь! <+8-
вз +е Ивь* Изщ2* з1зе2* ьсте1вь в6/щ еьИвь 7 +стзщкьИзсть Э7зз8ь7ь*
ь е,/ Исиз св с7зиз из.щстИ К « вщ3ь /зст т7ь И з1е 1зт7 8вь* св+к щз-
сть зиз/2 Ивь 7 ь1,з8+ извз/+ се/ь ь 1 тзиз с2тзиз свь.К Гзе ст И-
3 звз1вь ез/ /з 12вз зтИсть Из ктз 12 тз ь ст взК < 8зивь , еь т с.
зт2 е7Иь* ктз 1зи 1ссьв з1викьт +к ст сИзьи ъ/тщ;* т 7 , 7 7 ь сИтс7 . Ив ст
 8зив еь т с. И сИз8 +8ьь +е Ив.т К
Ук +/з1з: +ез, щ > И/ 82 +стезьвь; 7зезИ2 / 6т 8звз7 > И/ 82;  в
Ие/ . 8з37 е Иьзие / > И/ 82* ь т 7 Из Ис8К 7 Изт е+в т т: Ис /зезс2
вьст2 зв2 еь ь.8ь ск ст2и ,зь И тз8* ктз зь И2И вь извз/* 8зе с7зт *
1звь в6/щК Увз1вь ез/ езтьИ И/ 8 езсвз с 7 ,/28 из/з8* з 8е тзиз
7 7 +и+/3 в с Э7зз8ь7 се/И7зИзщ ,ььК <з е7Иь Этзиз 7 взс 8 вз > И/ 8
ИзИз/ьвьс с 82 к+/зИьз2 з1Иьь. И т 7ьи и+сзст.и* ктз / , изИзеьт езтьИзК
Лц яц ибр стец Г 1е2 Ур2кещ.

> х Ис ,?
> <+* еь8е* ьи з1Иь.вь И И27 2И ьь ь 8зиьв те+зИ* зсз1з 8в /И*
И з,ье ьь ьи… ж ктз т 8* е И е сс7 ,3 з Исщ 8езсть* 7 7+6 8зи И2/+8 т И-
,стИ2щ ь и+сз е Ив2щ +8* е с вз Изз1е ,ь 1/в ь7зИ ь с /ь-
стзИ? Лз8ьт еьс+з7 Азщь ъ<т з8ззь;? Г 8 Ис с7 зК 78+к . 8звз/ . ,-
зь И /+е 7з8 7зв 7 с ьз1е ,ь.8ь кетщ еьИ. 7 8+в+* вьз8 7 иИзст+* И+т*
зкИь/з* 7 К Nьез7з е с7е2т2 ив ъИ/ 82; И 8зв 1 з з8ззь с 18езщ тзс-
7зщ +сте8в2 зИеи 8зе. е ъ.е2и ь т+2и вьК
> <з +,вь ,  3взс ь з/зиз е +8зиз* з1е зИ зиз квзИ7 * 7зтзе2щ
с8зи 12 з/.т с.  зьт+ с 8кз8* с ез8 И е+7?
> < из/ьвьс ! =зт. 12 ьИст2щ +к2щ 1зизсвзИ Гще* 8ьт2щ езтьИь7
ь7ИььььК У /з7 2И в* ктз Ис Эть езсс2 И/ 8 > иьтезсть с 8зиз / .Изв * ь8 ,
+стез2К Гзт ктз ьс в з > . з86 зкть /зсвзИз еИз/ з/зиз ь в+к3ьи 3ьи
ьссв/зИ твщ ьстзеьь И/ 8* <ь7зв . Се с7зиз: ъKзв стзьт ь с8зтеьт* 7 7 тви
,ьИз/е И+т И/ 8 8стз 7 ьК Гс кв2 + ьи к стз ьсте 2 зт 2тз7* ие+/ь Иьс.т
7взк .8ь; + з/зщ евз8 2 е+7ь* + /е+изщ извь е1ьт2* 7 7 + е 1зщь7зИ 7ест*
зь 8зи+т ь стз.т * ь ь/ть* т 7 7 7 ьи зиь е 8з,2 тьс7 8ьК Гзт в кь еьИ.-
2И 6т ьи 7 стзв1 8* з1вз,28 /езИ 8ьК Уь стз+т , взстз ь Из6т ь- сИзьи 8+к-
ьщК У/ Изьт 7 1зи+* /е+и . еь2И т / .Изв ь 1зизи+в стИ+тК х тзв * и/ сз1е вьс
ь И ,2 зсз12* ь 1/зт * ь 8звз/, * ь ст еь7ь* ив./ьт Ис Этз* е/7з с8и .с
ь зс2 . е+и 6 ск ст2и зс+,/2и…;
Аьеь зст зИьвс.* 8тьИ* 7 7 зИвь.вь Сь8+ из свзИ К
> ж+8 6* ктз /зИзв зК жз1 Ив6 вь3 * ктз в . з1Иь.т И Этьи +, с2и вз-
/щстИ и тзв 7з 7 тзвькс7+6 е7зИ К Лезтст т2* 7 в Иььст2 ь в6те /И вь
 с 1зв 3щ ,стз7зст 6 есв/зИ вь 8ь82и вз/7 ь +ст+ вь 7 тзвь7 8 И к+/з-
Иьззщ ьз1ет тв зсть 2тз7К 7 7ьи * в, з . е/ И 8ь* > Этз  к вз* е+в т т
И7зИ2и Э7сеь8тзИ И ст7 и ь з1/+82И ь. ьи И 8з 3с7ьи 7в .и!
> Э, сз! > ез3т в Сь8 К > L т 7 8 вз з1 Этз8 в К
> J/с И2 ИьзИ т2К < +кьвьс 82 з з- стз.38+ ез/ И т ьстз-
еь6К хтьк2 Ие8 И +к1ь7 и зк 7е сьИ2* з 8 вз т 8 стз.зиз Э7зз8ьк-
с7зиз 8 е7сь8 * Се/ь И7 ст2/вьИз еь7е2т2 иеьсть с7ь стез28ь +к28ь*
ь 82 ьи 7 7 св/+т е з1в кьвьК Kзв 7з / Из к взс е Изе Иь ьстзеьь J /
ь Гзстз7 * з ь те з ьктз,2 сз12ть. »Иез2 82 8 в+к3 Ивь7ьи ьстзеь-
кс7ьи е8 Гзстз7 К < /з ь+к т е в +6 ,ь : ь +сиь ь з3ь17ь квзИкстИ *
стез.зиз Эт+ ,ь … зсз1з т 7ь сте 32 з3ь17ь* 7 7 Эт К «е к2 ь8 Nе-
ие ь 7стьтзе * Бз/ * жв еьз* езИ /зв,2 св+,ьт +и в 8ь ,стз7зиз ь+-
ИестИ * с/в т с. е/8тз8 +кзиз ьссв/зИ ь.К Лзе зтзи т зт ьстзеьь Се/-
И7зИ . е7зИь7зИ ьвь Ие+6зьи* сте8.зьис. с8.икьт ь 8 т Этзт ззе е7Иь*
ь еьИ т 8 теь вьстькс7ь 82св.зьи +к2и* сИ/+зьи И сьизвзиьь ь з1зстИ2и
 +7 иК
> <+,вь Ис з/зеИ 82 ,зь2 сз И вьс И и+с2и ь823вь.и* И+3 -
82и ь8? > сезсьв Сь8 К
> ртз , ь8 12вз /в т ? Э, з зе ьтв з8+ з/зз1е ь6 ьи еь ьщ 8з,з
12вз 7в6кьт * ктз т+т ктз-тз в /зК <з и/ 12вз е сс+,/ т ьи п тьк28 в к 8?
7 Ис , 8зиь езтз7зв2 /зезсзИ изИзе.т з Ивь7звз8 иезщстИ 7зтзе2и ,зь:
ь сзИс8 62и /И+37* ь ст е+иК L с7вз.6с е/ ьи 8.т 6* ь1з т J8в И2с3из
иезщстИ * к8 з/з1 . стзщ7зст К <е7вззст Этьи ,зь з,стзк в ь7Иььтз-
езИК Л2т7+ +свз,.вь* /зИз/. /з с 82и И2с3ьи ст+щ* с 8ь8ь с+/ .8ь 2И И3ьис.
1сквзИк28ьК х з/с+/ь82 +зез сз И вьс ьвь* +ст+ьИ Иез.т28 сте / -
Лц яц ибр стец Г 1е2 Ур2кещ.

ь.8* зтз8 се + , 1е вь еь ь з1е тзК Л2т7+ зИтзе.вь 8з,стИз е К Г з/з8
езтз7зв ьс з: .т /с.т теь е ! Аезьь +8ье вь И ст7* зст Ив2 Ис8ь*
зте 2 зт 8ье * сз И3ьс ь с7 И тзиз* ктз те1зИ вь с+/ ьК < ь сте и 7 ь
(зтз8+ ктз 2т7 12в 7+/ сте 3 с8еть* ъ+, с /с.ть с8етщ;* з еь ь6
з/зиз ь ь7ИььтзезИ* ъзт ; > ь+ьт N)* ь- сИзщ И2сз7зщ 8зе в зщ кьстзт2*
 / И3щ ь8 з1зви т Иь2и ь з1ек ьи т 7ь , 8+кь.К Лзв2 зтИе зь.*
зтИеи . 8е7ь Ит2* И2/+8 2 е7зИь7 8ь* И з/ьзк7+ 1зезвьс Эть ,зь2*
8зи+зь 12т еь8ез8 ь кст 6 квзИкстИ К Гзт ьс 2 з7 ь.* Ие* Изв
Иьзщ ь стзщ7зщ /+3ь* 7 7ь8ь е зив 3 вьс ез7в.т2 ст7ь: ъL ИьзИ *
изсз/ь 7ьс+с* зст И 8.* з8зиь 8 И 8зьи 8+7 и… Азсз/ь с+/ .* з1 з/з8 8зв6
И с* зс+/ьт 8. ИьзИз6К У 1з,* . Этзиз /в в * свь 12 . Этз /в в * . 12 зизтз
сз в с К Ус+/ьт 8. ИьзИз6! L зизтз +8е+!КК;
Аьеь еИз/ьв*  8к .* 7 7 И/е иьИ т Сь8 К
> ж в 3 т+т изИзеьтс.* ктз з т 7 ь +8ев * з/з1з /е+изщ* зк 7е сьИзщ 8звз-
/зщ ,зь* 7зтзе . ь/ в ь И+7 * изт. И ъ1ьвь* 7 7 И 3+1+* с , вь 7зв
ь е /ез1ьвь 7зсть…;К
> <з 7 7 , Этз Из8з,з?
> Этз .Ивь ьИстз И сьизвзиьь 7 7 ьстеькс7 . в иь.* ьвь +те т 1звИ2и
зз+зьщ зт 1звИ ь. т.,взщ ьстеьщК Се/ь ъИ/ 8;* 7 7 . +, изИзеьв* 12вз 8зиз
еИз1зв 2и* ь* +, 7зкз* сьиькс7ь е сстезщстИ Изь7 вь зт 2тз7К <з И 1зв -
3ьстИ св+к И* ь Этз пььзвзиькс7ь Изв 7зз8ез* ктз зт т6е 82* извз/ * сте и
ь 2тз7 сьиь7 квзИ7 /в 82И в с К У еИе з вс. И 1Изв з* з7зез сИзь8
 в к 8 с+зстИз* изтзИз ИзИсть с1. в61+6 Иь+* сз т с. И к8 +из/з* вь3 12
ь1 Иьт с. зт 8+7К 7 Ис 3вь 7зстеК Гезк8* ИсК в Иь И зтвькь зт ъсзИ изс-
з/ ; 8+езИ2И в ,зь ,ьИ28ьК J е/к щ3ь8ь ьс7в6кь.8ь* ь7тз ь сиИ к2и
 с с вс.: св+иь 1з, ь 8зивь з3ь1 т с.…
> жзИзв з! > И2еИ взс + Сь82К
> L тз, /+8 6К
> 7 И2 скьт т* ктз сИ. 8,/+ ск ст 8 < /ь ь ъ«звзтз8; > Этз Иьст 7 ,-
зь* Ие з . е7зИ 6…
> ж И Этз8-тз ь с7е2т с+т /в ! Гзсьт ь8 Иезщс7зиз квзИ7 +, еь8ез
И7зИ с8 / т ь8 в с иеьсть с7 . е7зИ К < +/ьИьтв з* свь зст т7ь Этзщ
8зе вь +ввь И с7е2т2и* з/к с зсз 2и пзе8 и ь И 3щ СзИтс7зщ сте * / Из
зеИ И3щ с евьиьщК 78з з зтз3ь6 7 ,зь + с з 8зиз иеьсть с7ьи
е/е сс+/7зИ* ь св+к щ с < /щ ь8т е.8з 7з Ис8+ Этз8+ зтз3ьК L еьИв И с
7 ъ«звзт+ И/ 8;* ктз12 з7 т т+ ив+1ь+ ззе ь /ь.* т+ 7+в 8ь ь6 8е 7з1-
сь. ь ,стз7зсть* 7зтзе . 8з,т 12т ьк8 с82т с иеьсть с7зщ е7Иь ь те *
ь И 1+/+зь т2с.квть.К Kзкз т 7 ,* 7 7 ззе п 3ь8 ь в иещ с8еть ьк8 с8з-
тс. с Иезщс7зщ 7+в т+е2 3из И7 !
> ж * Иси т.,вщ еьиз/ьвзс ,зьК
> =еьсть стИз звзст 6 И.вз ь /еИИещс7зщ евьиьь +кь з иеи ь кь-
стзт ,зь2К Ут7+/ зз И.взс + /еИьи ИеИ > с 8зиз еи ькс7зиз ез/
 в т* е,ьИ3из Иси зст в 2и сИзьи сзИе8ь7зИ; 7ез8 е И 7ьт щИ* >
Этз те+/з +ст зИьт * свь з/+8 т з 12тзИ2и +свзИь.и ьи ,ьь 7е 6 +ст2ь*
з/ ,к сзщ +иеззщ  /ь. сзс/щК <з сщк с з1 Этз8 ек К жвз И тз8* ктз Эть
8зе в 2 еьь2 Из3вь звзст 6 И иеьсть с7+6 евьиь6 ь т8 езкз +сИзьвьс
е7зИ 6К УсзИ тв еь8с7зщ е7Иь зстзв Л Ив* с сзИе8зщ тзк7ь еь. > .И2щ
 е зь7 с +стзщкьИ28ь и вв6ь ь.8ь* зсз1з 7е+тз +тИе/ьв ть,с7+6 вьь6
е7ИьК
Лц яц ибр стец Г 1е2 Ур2кещ.
88
Це7зИ 7 7з+ Се/И7зИ . е езсв с И 8зз+6 зеи ь ь6 с 3ьез7зщ
ь зие ькзщ Ив ст 6* ь з 7з 8 /ь в7тькс7зиз е Иьть. е з3ь1з7* зс-
.2и еь зсзИ ьь* е езсвьс /з ь1,зиз езтьИзекь. с с 8ь8 с+зстИз8
иеьсть с7зщ евьиьь > /з к+/зИьззиз з 7езИз, /зсть ь ,стз7зсть есв/зИ ь.
И/ 8* з/з ь Ис.7зиз сИз1з/з82свь.* И7 зт1езсьИ3из  / квзИкстИз > Ие-
* 3+ Иезщс7+6 ьИьвь ь6 > ь зст ИьИ3из »Иез+ ие звзиз Э7зз8ь-
кс7зиз 7е и К »свь 12 з/зсвз зие 1вь хьь ь хпеь7ь* тз Ие./ вь »Иез И2/е-
, в 12 т 7зщ 7е и сИзщ 7+в т+е2 ь Изсьт ь.К жз3вз /з тзиз* ктз 7е сьИ2 ,зь2
И Ае8 ьь* 7с ьь ь /е+иьи сте и ст вь е/7зст 6!
7с ь.* и/ ь7Иььь. зсз1з е и+в.в с И ткь зкть теи И7зИ* зст-
з* з7звь з7звь8* вь3ьв с Изз1з Иси сИзьи ь1зв т в твьИ2и* 8+,-
стИ2и ь з1е зИ 2и в6/щ* к8 ь зи+1ьв с1. 7 7 8ьезИ+6 /е, И+* с/в И3ьс
тет е е./зщ сте зщ* ест И3щ Ивь.т е Иьть Иезщс7зщ Э7зз8ь7ь ь 7+в -
т+е2К
ст ть* + с :+сь И т Ие8 ькиз з/з1зиз 12взК <+* 7зкз* е7зИь7ь
тз, 7 ьвь И/ 8 ьвь 7зв/+зИК Э с 12вз 1зв 3 7зв/+зИ* з з1зстИзиз 1/стИь.
 12взК Се Иьт с т8* ктз ьс в ез Ае8 ь6 тзиз Ие8ь сИ.зь7 «щп ет* ьть-
е+6  8.т з Се с7з8+: ъM61 . 1/ 8езьв с св+кьИ3щс. сезст ь И22-
И в з/зеь. ь /ззс2К рст2щ квзИ7 с /з1е28 ь88 8зи изе /з 1з с* 1-
8.т, ь сз7зщ ,ьт се/ь т+ез7 ь т т е* ,вь се/ь 87ьи иеьсть ;К
> 7 7 7 8зи ез/ езсьт Ис Этз? > сезсьв Сь8 К
> С 8 зь8 6К L с7 в +,* ктз +,2 се 2 ьссв/зИ ь.К 7тесз*
ктз ИзИе зь 7 зе8 в 28 +свзИь.8 с+зстИзИ ь.* 7 и+8 ь8+ ь +И ,ь6 7 ,-
зь Ие+вз с 7 е7е сз8+ ь И2И вз Ивь7з Изез,/ь ьс7+сстИ К 7 ьс в
ьИст2щ ьссв/зИ тв Kщвзе* ъе7зИ ь7зи/ с8зив /з1ьт с. Исз1зиз еь.-
ть. с7с+ в 2и е ИьвК У/ 7з з Ие8 8 з ст зИьв с сзсз1зщ т 7 +сьвьт
звзИ+6 Из/е, зст * ктз зез/ьв 8 сс+ сьиькс7ьи 1звИ ьщК < 1+/т свь37з8
сьв з с7 з* ктз се/И7зИ . »Иез ст в з8ь т с+8 с3/3ьщ /з8;К
> 7 , /з3в /з Этзиз е7зИ ?
> J 8зиь И7 с+зстИзИ ь. 8 3ь е7Иь ст в изез3з +стеззщ ь 8зи+-
кщК 7 п ть7ь* изт ь И 8 вз8 кьсв* ктз з з с* зв+кьвь 7зтезв / Исщ Этзщ
8 3ьзщК Гезк8* т 7зИ2 , 12вь ь еь* ь Ив /тв 2 с зе2* Ис зт 8 в /з Ивь7
 е ,2 /ь7ь8ь ь/.8ь Ие2* 7 7 . +, с7 в* зте ИьИ3щ ,зь+* в61зИ *
 7е сзт+ ь твз И 1/2 / К
жз сьи зе з1 ез/зИ з Ис* 7ьи з1 Этз8 зк 8 взК ж ь 7 7 12вз квзИ7+
евьиьзз8+ ст е т с. 8звк т Этзт ззе е7Иь? 7 с 8 з 8зив еь т с.
И т 7ьи +, с 6зьи вз/.ь.и? Этз 12 кьвз зтИе тьт зт с1. Иси 8 вз-8 в с7ь 82с-
в.зьи в6/щ!
Це7зИ се Иьв с сз И.тзщ с1. езв 6 8зе в зиз Изсьт тв. квзИк-
стИ К С 8 зеи ь ь. е7Иь ст в с8етв з з с /в. зе8 в зиз е Иьть. 7+в -
т+е2К зкз* 8зи+зстИз / , J / сщк с зк зсв 1взК <з ь еь8с7 . е7зИ *
ь езтст т2* ь в6те > Ис з7 вь с1. И Се/И7зИ з/ь 7зИз* ктз з е з/-
тИе,/ т: И с 8зщ зсзИ иеьсть с7зщ е7Иь 7зе.тс. иь1в 2 с8 теь8зсть*
8е 7з1сь. ь тье ьь* тз ст п 3ь8 К
> Бз, 8зщ* 7 7 , 8 вз . в з Се/И7зИ * > изестз з7 к в извзИзщ Сь8 К
> : И тзв 7з И2? Э/ьИьтв з* ктз И 3щ сте * еИз8 тьстькс7з8 изс+/ е-
стИ 8ье * т з/з12 т82 ь7 7зщ се зщ вьте т+е2К Этзт с7т Се/И7зИ .
 8* 7 7 ь Ис8* 8 взьИстК Св+к щз ьвь т? ж+8 6* св+к щз* 82 св/+8 е-
7зИь7 8ь зт сз тв зстьК Гь/ьт* ь И2* ез/ьИ3 .с. зкть И /И / тьвтьщ 61ьвщ
Лц яц ибр стец Г 1е2 Ур2кещ.

СзИтс7зиз изс+/ естИ * еь2И т 1зи К Этз тзв 7з еьИ2кз Изс7вь ь* з Ис ,К
Лзк8+ , И2 +/ьИв.тс * ктз т 7 ,ьИ+кь е,ьт7ь е7зИзщ 8зе вь? Лзкьт щт-7
сзИе82и вьте тзезИ > ь И 7 ,/зщ Итзезщ 7ьи щ/т Ис Эть еИзсть* ,с7ь
вз8+/еь.* зс+,/ь ъ /3щ;… Этз ь3тс. с /з1е28ь 8еь.8ь* Из ь8. +7е-
вь. с8 ь* з  зт,ьИ3ьи , е7зИ2и еьь и /з 1зезт с. зИ+6 с8 6!
7 ъ /3ь; кь 6т Иеьт * ктз зь с+зстИ звз2* ,етИ2* 1зтИтстИ2К
> L з.в Ис! > Изс7вь7+в Сь8 К > Лз е7зИзщ 8зе вь 82* ,зь2* с+зстИ
ь3ь* 3 в61зИ ь сте ст > иеи* ез7в.ть »И2 в,ьт Иси зтз87 иК <з т 7
7 7 ь7тз* / , с 8 . сИье . евьиь.* 8з,т етьт стстИ2и зте1зстщ*
тз еь3взс евьиьь 8ьеьт с. с пьькс7зщ в61зИ 6* / ь 7 7 ь к ст вз 12 с+зстИз-
И т квзИкстИз? <з ,зь 8з,т еь /в, т вь3 з/з8+ ь1е ь7+* зЭтз8+
/зв, 12т ъкьст ;* тз ст вз8+/е /з 1е 7 К »свь з 7зиз-тз +, в61ьв * тз 
8з,з +ь, т * ез7вь т * ьст. т К K 7?
> K 7К Скьт .* ктз с е7зИ 6 Ис з7зкз ь з +, ь7зи/ 1+/т Ивь.т +82
сзИтс7ьи в6/щ* 82 е1еивь ,ьИ+кст 6 ст е2и з.тьщ ь зст е вьс тз тв з
ьи ьс7зеьт К Kз т 8* тз с.8 з/ь8 6т извзИ+ Эть т щ2* ив+1з7з е.т 2 И /+3 и
е,ьт7ь Се/И7зИ .К Лзтз8+ ь з7 взс < /ьз8+ вткь7+* ктз з з/вз з18 +т*
ктз з зс7зе1вК Этз зсзИ * / в 3 ь/т з 8з,стИз зсв/стИьщК зи/ ,е2 8е -
7з1сзщ 8зе вь зв+к 6т зие ьк+6 Ив ст * 7 7 тз 12вз сз се/И7зИзщ е7зИ 6*
тз е+в т т Изт зК > 7 Аьеь з7 в сте 3+6 7ьи+* 8ьез з7зьИ3+6с. стзвК >
<+, 1зе 1 * сз тв .* зсИз . ь8К ЛзЭтз8+ ь И2 /с > е/ т8 7 7 +Иь-
/т с. с < /щК
Аьеь +8зв7* ь Сь8 /звиз ь еьст в з с8зтев изК J вьИ3ьс е+8.8*
з 3 и+в Ие/ ь* з/.И3ьс зс7ь* с8вз з1иИ тьв е+7 8ь 36 Аьеь ь з-
взИ в изК
> 7И :з/ьззИьк* с сь1з!
> < +,з* Сь8 ! Этз тз, е,ьтз7К
> <з свь т 7… < щ/тс. + И с з к с-звтзе ?
> Сиз/. > / !
> L Иси/ +1и 6 зт зизекьщ И зз е7К 7 сщк с* зсв Э7с7+есьь И ез3вз*
. 8зи+ се + Ие+т с. 7 с1К Лзщ/8т?
Аьеь+ е /зстз 12вз к+ИстИзИ т е./з8 с сз1зщ 7е7з вкз Сь82* 3 и т И т 7т
 12стезщ ь ви7зщ зиз/7К Уь з3вь з +вь ГзезИс7зиз* и/ ке2 /еИ . з/е+-
вьс в6зщ /287зщК < +ив+ С /зИзщ Сь8 * +зез 8звк И3 . Ис6 /зези+* И з
зст зИьв с К
> =зез3з* ктз И2 Ие к* пььзвзи* сьиь те* кьт* . зв+к+ ьске2И 6зьщ зтИт
 И ,2щ ИзезсК Лзсв/ьщ сиз/.! <з 8 /з з7зкьт с Эть8 е/ т8* 7 7 82
еь/8 И зз е7К
> С8зте. 7 7зщК L , 8+/е Гзстз7 К
> У* > к в Сь8 * Изв+.с * > Изт 7 7зщК Г Этзщ еИзсть + 8+,кь 7 ез3вз8+
,зь2* 7ез8 тзиз* з к8 И2 изИзеьвь* с7 2И тс. еИз12тзст * зтз8 е7зИ .
8зе в К х ст вь з 7 7 .-тз зсзИ * 7 7 И2  2И вь* сьизпььзвзиькс7 .? <ктз
ь/+з ь сьиь7ь* з сзИе8з* 23?
> ЭИ2! Уттзиз-тз ь +8ье 6т зт,ьИ3ь 8зе в 2 з.ть.* ктз з / 6т еь-
из/+6 /в. ьи зкИ+К
> 7 Эт зкИ ?
> Гзе ст 6з зсв 1вь пьькс7зщ И2зсвьИзсть ь /+3Изщ Эеиьь
еь изез/с7зщ ,ьь 1 пьькс7зщ е 1зт2 ь 7 в7ь ь И тз , Ие8. еь кьтв -
зщ еИзщ ие+7К Лзв+к тс.* ктз Ис к+ИстИ ь ,в ь. 7 7 12 еьив+32* стет2
Лц яц ибр стец Г 1е2 Ур2кещ.
ь0
ь / 6т звзт2 е,ьИ ьщ* ив+1з7ьи Ик твьщ* сИзщстИ2и /зезИзщ сьиь7К
Этз зез,/ т к+ИстИз сз1стИзщ звззсть* ктз* И сИз6 зке/ * /в т И2з-
сь8зщ с 8+6 82св з сзеь7 ь* св/зИ тв з* Из8з,зсть се Иь. + Изв61взщК
Уи* 7 7 И ,з ь8 т с. пьькс7зщ 7+в т+езщ!
> Г2 Этз изИзеьт 8! > е сс8.в с Сь8 К > х 8 7 ,тс.* ктз . свь37з8 8зиз
+/в.в Иь8 ь. е Иьть6 тв ь зтст в И /+изИз8 зтз3ььК
> <т* > с /+8кьИзщ +Иезст 6 Изе ьв Аьеь* > к8 1зв 3 . 7з8в6с
с И 8ь* т8 1зв 3 8 7 ,тс.* ктз + И с Ис изез3з +е ИзИ3зК Kз* ктз . еззИ/+6
ь з к8 8кт 6* > з вИьь 1еьтИ2К
Сь8 * иИ к . е,ь8ь 82св.8ь* с8зив зтИвк с. ь 8звк в /з ти зе*
з7 зь з7 вьс тееьтзеьь зз е7 К Ге8. 12вз с 8з +/з1з: Итзе . 37зв .
с8 +, з3в  .ть.* еИ . з з.Иьв с К Ав И2 зстьтвь зтс+тстИзИ вь*
ь Иезсв2 в6/ь стз е си ,ьИ вь 8,/+ ст7 8ьК Сь8 ез1е ьв с * ,з еь-
ИтстИ+. сИзьи в61ь8И: И ,+6 8 в 7+6 /+* с7+в ст+6* е с7зс+6* Изсс/ И3+6
И +ив+ 7вт7ь с 8ьзщ зс7зе1взиз 16ез7е т * стезтьИ2и ь взи8 т2и зь* езт.иьИ И-
3ьи ь- е3т7ь тв2 и+12 7 в с7зИ28 е+7 8* ь ст е тв зиз Изв7 * е2И3из ив+-
1з7+6 .8+ И зт7е2тз8 Изв еК JИеь еьсв+3ьИ вьс 7 извзс+ Сь82 ь з/зви+ сИз/ьвь
с 1/ьтв 2и ь ив+1з7ьи ив К
Ст щ7 8звз/2и /ь7ьи +тз7 +7в6, 7 е 17 в с з е 8з73щ ивь* ез1ье .с
7 7зе8+37К Сь8 з/1з/е.в ьи* +т.т еИ вьИ вьс с7зв .зьи в 7 и* зст+ вьс *
И вьвьс 1з7* с7 т2И вьс ь сзИ 3т+е8зИ вь 1еиК
Аьеь в61зИ вс. Сь8зщ* еИе тьИ3щс. И зие ьтв ь+ ,ьь* езв+6
,зст 6 ь 1зтзщ 7з Ис8+ 8 в 7з8+* 1сз8ззз8+* +8вз8+К У /+8 в з ,-
зь > 7зе8ьвь /з8 3ьи ,ьИзт2и ь Изз1з Иси ,ьИзт2и* зтз8+ ктз 8 т-
еьс7зиз се/ с ь12т7з8 иИ т вз тзв 7з сз1стИ2и /тщК Лзтз8+-тз /еИь
з1ьт твь 7зи/ с7 зкз 1зи т2и Ие 8 е Иь ь изв8зИ 7е 7 * и/ 1ь1вщс7ь е-
/ ь. з8з вь 8ь82щ е щ* Иеьвь И 1зиь6 > Ив /2кь+ ИещК Уь е/ вь Эт+
Ие+ 8зиь8 ез/ 8К K2с.квть. сзие .взс е/ст Ивь з1 зсз1зщ Ив сть ,зь2
 / ,ьИзт28ьК У1с7+е т2 ьИе тьвь из* е сезсте .. ви/2 з И/ 8 и* зИвИ И-
3ьи Изв7 8ь-з1зезт.8ь* 1328ь 8/И/.8ь* звкьз 8ь 7е2сК Аьеь И+те +с8и-
+вс.* е/ст ИьИ с1 « еи еьт+ < езИ+ с тьие 8ь И /еИзстьК < Гзстз7 с/-
в вь 12 1зиьщ* И »Иез > сз,ивьК K+т-тз ь се.т 7в6к* Ис7е2И 6зьщ е ь+ 7+в т+е*
ь И 3+* Иезщс7+6* зв +…
Лзв+кьт в+к3* сз/ т сзИе3стИз еьез/ 8з,т вь3 ке 1зщ* +1ьщстИз*
с8ет /тщ ь св 12и* тз ст ке сте / ь* > е зьИ . из з 8е +свз,ь. ь +сз-
Ие3стИзИ ь. ,ьИ2и с+зстИК Этз еИьк2щ* ь к в 2щ еьь Исщ еьез/зщ
ьстзеькс7зщ ЭИзв6ьь* ь з ь к в з зезкК ЛзЭтз8+ з.ть з еИзез/з8 иеи*
ь/еИв з1е+3з ,зь+* /зв,з 12т есз в /+6 7зсте+7ь6 8ье
ь ,ьь* ь* свь 12 12в сз/ тв Исиз с+зиз* тзи/ Этз > из иеиК 71з 82св.з8+ с+з-
стИ+ в . 12вз з/+8 т з1 з1викьь сте / ь.* +Ивькьь из* 7 7 . 12 в
ь ст Иьв с * зтз8+ ктз Ис вь > ьктз е/ 8ьввь е/з8 вт сте / .К Гезк8* кет
с ь8ь* с ь+Ие 8ь Иси Эзи ь Ие8! Сь8 * е стзк 6з . сИз6 ,зст ,ьИзт28*
т 7 изез3 * ктз Эть 8ь+т2 7 ,+тс. И , Исиз* ктз 12вз* ст ь 1+/т с ь8* Аьеь28К
> С7 ,ьт* И 8 с83з 8з… 8з зтз3ь 7 Ие.8? > е.8з* з сИз8+ з127-
зИь6* сезсьв Сь8 К
> <т* 8 зз е Иьтс.К Ж в6* ктз с 8 8зи+К
> 7 изез3зК Э 8+,кь з-/е+из8+К Сте з* з свь 8+,кь +, кеск+е* /з с-
ть8т в зсть в61ьт 7 7ьи-ь1+/ Иещ ьвь /з8 3ьи ,ьИзт2и* з к ст+6 Эизьст*
,стз7 ьвь кьст сзИст 6!
Лц яц ибр стец Г 1е2 Ур2кещ.
ьа
> Ут7+/ И2 Этз т* Сь8 ?
> < 6К < 1в6/ в * 8з,т 12т * кьт в К
Лез3вз +, 8 вз Ие8ь* Аьеь с Сь8зщ 1ез/ьвь зт 7вт7ь 7 7вт7* з/зви+
зст ИвьИ .с е/ ьтесзИ И3ь8ь ьи ,ьИзт28ьК
> С8зтеьт* 7 7ь ь+8ьтв з .с2 ив + иьзь7зИ* > изИзеьв Сь8 * Ис8 теьИ -
.с И ееьтв +6 8зе/+ вз е/ К > =зез3з 12 8 зв+кьт зт еьез/2 т 7ь ,К >
Аьеь з1ъ.сьв Сь8* ктз еь /в. иьзь7зИ > Изезс с+зстИзИ ь. Исиз Иь/ К
ЛзЭтз8+ ь + иьз2и ть* ь + взтз./2и Иещ т 7ь 8к тв 2 кьст2 ив * ьзи/
з з1в / 6зь сзсз1зст 6 77+8+вьезИ т сИт /в. зизт2 И с+8е7 и ьвь зк 6К
> Гь/ьт* зь с8зте.т е.8з е/ сз1зщ* > з7 в з 7е++6 в Иь+* > ьи Иив./
зиз,  3К Этз /И+ив з* стезс7зькс7з еь* зтвьк 6зс. сИзщ сзсе/зтз-
кзст 6 зт е сс.зиз Изе те Из./зизК J тз те Из./з з1в / т 7+/ 1зв 3ьез7ь8
з1зез8* зкть Из Ис стзез2* зт7+/ 8з,т еь1вььт с. Ие иК <з Этз / Из ьИст2
Изь* сщк с кь 6т е с7е2И т с. изе /з 1зв свз,2 еьсзсз1вь. ив 7 зв.-
еьзИ з8+ сИт+ ь 7 Иь/ь6 И ьпе 7е с2и в+к и* зИзв.6з8+ 8.8 ьвь сзИ 8
И звзщ т 8 е вьк т 7зт+е2 твзиз тв ь / , И2св,ьИ т /з12к+ з зст Ив.8з8+
6 твзИз8+ св/+* 7 7 И2св,ьИ 6т з зст Ивз8+  и+К Ав 7ез7з/ьвзИ з1в / 6т
зИ23зщ сзсз1зст 6 7 ь8ь6 з7е с7ь стк т7ь* зЭтз8+ зь Иь/.т зтктвьИз
ь /8 ь И с+8е7 иК «з,з 1 7з изИзеьт з к+/сз8 8ье ,ьИзт2и* з1 +/ьИьтв -
2и +стезщстИ и ьи зеи ь8зИ* е с7е2ть 7зтзе2и И/т 7 зИз8+ зь8 ь6 квзИ7 К
> х Ис-т 7ь е сс7 ,ьт з 8зиз* > зезсьв Сь8 К > L ст зИв6с 7ез7з/ьвз8
ь кь 6 Иь/т И с+8е7 иК
7 Аьеь* з/кь..с ьтес+ ь Иь8 ь6 сИзщ с+ть2* е сс7 2И в щ з ,ье -
п и* с+зьис. И ть /еИ И* се/ь с И * вьт2и .е7ь8 сзв8* ь зтз8+ Иззе+-
,2и зв.езь/28ь пьв те 8ь И езизИь ив * з /еИьи зв+7з37 и Kь1т ь Азе-
зиз ьт .* з1в / 6зьи зсз1з 8звьзс28ь /Иь,ь.8ь* з 7ез3к2и 8везщ7 и*
7зтзе2 т 7 8 в2* ктз ь8зщ 8зи+т сзие ьт +,зщ твзт2 тв ь И2+,/2 из-
/ьт с. И зстз.з8 /Иь,ьь* з,ье . с+т7ь 7звькстИз ьзь* И теь е еИзсиз/.-
з Ис тв К У изИзеьв з 7езизтзщ 823ь-ези т ь +ст2 СИезщ х8еь7ь* Ис.-
зщ Исиз с8 -Изс8 ие 88зИ ь ь7зи/  6зщ Из/2К Г зв+6 езтьИззвз,зст
 3щ 8везщ7 Эт 823 еьсзсз1ьв с И / т И с.к7+ еь 7 ,/з8 1в изеь.т-
з8 св+к : свь ст зИьтс. свь37з8 , е7з* ьвь извз/з* ьвь иИ т т ьзь* ,ьИзтз
се + , зие+, тс. И ез/зв,ьтв 2щ сзК
Ут +в те И+7зИзщ вз7 ьь вт+кьи 823щ Аьеь е3в 7 е /ьзвз7 ьь пеь7 -
с7ьи е21 > 8зе8ье+сзИ* з1ьт 6зьи И езь 8зщ /в. еь. ьвьстзщ Из/ ив+1з7ьи
ек2и +ст И* 7 И+7зИзщ зеьтьезИ7 Иез.тз +82и /в пьзИ* +стеззщ И тзк-
зсть 7 7 сз е сзИе82и 1зИ2и с+/зИК У е сс7 2И в з зе ьтв з8 7звькстИ
вт+кьи 823щ И Цте в зщ х8еь7* и/ И зе и из/.т Из Ие8. ьи с.к7ь ъсИ.7ь;
з .т 8тезИ И зекь7* з с8етв з ./зИьт2и И 8ье и > сзс+зьи 7езИ вт+кьи
823 и* з1ьт 6зьи И Л 8…
> 7 . 8езст ! > з,ьв с Сь8 К > L е/ст Ив.6 с1 е 2и с7з82и: 7взщ*
7з8 езИ* 6зьи 7езИ * з И/ вт+к . 823 > И 8ье > Этз 8в7зьт 6з* / , И 7 7зщ-
тз сть ез/стИз ь3ь8 еь8 т 8!
> У* И2 взиз т ззвзиь6* > +/ьИьвс. АьеьК > <з ктз И2 с7 ,т з квз-
И7-И 8ье?
> Г сте 32и с7 7 и Се/И7зИ .?
> Г с 8зщ е в зщ /щстИьтв зстьК С7зтзИз/кс7ь в8 Гзстзкзщ хпеь7ь >
И т+ссь ь 8 с ь* 7ст ть с7 т * ь1зв ьтввьит2* 7е сьИ2 ь ие 1е2* ьт 6тс.
И зсзИз8 8звз7з8* с83 28 с 7езИ 6 7зезИ* 7зтзе+6 зь 1е+т ь 3щзщ И2К : И
Лц яц ибр стец Г 1е2 Ур2кещ.
ьн
Этз вз/.ь И 8ье с тзк7ь еь. 7зезИ2? х с тзк7ь еь. квзИ7 ? Г8стз тзиз
ктз12 +1ьт ,ьИзтз* в+к3 И.т + из 8зиз 7езИь: свь /в т Этз с +8з8* тз Ие/
ь7 7зиз 1+/тК
> 7 Иез!  взс 12* +и 6з . Из * з1зе кьИ тс. / , и+8 зст 6!
> 7 Ис И 38 /ь в7тькс7ь свз,з8 8ьеК 7 зкть Иси/ 82 з1 Этз8 12И 8К
< с с /тстИ +к т взиь7* з з/звьщзщ* з/з1з7зщ* 8 т8 тькс7зщК Лзе 12 +, з/+-
8 т з1 ьзщ / изиь7К х тз* еь8е* 82 еьИ27вь с /тстИ скьт т * ктз е21 > тььк-
з извз/з7езИз ,ьИзтз* стз.з И пььзвзиькс7з8 зтз3ьь 7+/ ь, 8-
2и зИззк2иК <з И/ ст твз7езИ2 е212 с 8.сз8* зиз,ь8 изИ./ь+* зтз8+
ктз зз т 7 , з1ьв з с 1,з 7езИ 6К Этз т+зИ2* ь ьи 8к-е21 ь е+с . е21
8к тс. з з7 + сз с7зезст 6 /И.зстз 7ьвз8тезИ И к сК K 7 . с+8 с3/3 . с7зезст
з/ сьв+ вь3 с 828 8зз28 3ь8 7зе 1в.8* т+т езстз е21 К <з е21 сз ст в 28ь
823 8ь* з// 6зь8ьс. / , сьв 28 +/ е 8* з1ьв з з82И 828ь 7езИ 6 ь е 1з-
т 6зь8ь еь тзщ , 7е щщ /в. 1в7 т8е т+е* ктз ь 8+с7+в2 с 82и И2с3ьи ,ьИзт-
2иК 7 т+т се + , Ист+ т И сьв+ езтьИзекь: ь7ьщ +езИ с 1,ь. 7ьсвзез/з8
ке , 1е2 зИзвьв 12 зв+кьт +,зщ /в. т 7зщ с7зезсть Эеиьь* свь 12 с 8
с7зезст еь3в з8зз К ре 3ьез7з е с7е2т2 , 1е2 звь 13з8 из/+
еззсьтс. иез8 /з 7звькстИз Из/2* с2ззщ 7ьсвзез/з8* ктз ь 8.т /2и ь
И2с3ьи зИззк2иК
»ст е212* И27 е8вьИ 6зь сИзьи 8 в 7зИ з/з1ь8 8звз7 * И2/в.6зизс. зсз-
128ь ,в 8ь е.8з зИеизсть тв К Этз сь8пьз/з2* з1ьт 6зь И е7 и 1 ссщ
х8 з7ьК
K 7зИз 1с7зкз 8зизз1е ь зтз3ьщ зеи ь8 ь еьез/2 > /И+и к стщ
з/зиз взиз* т+из евт3ьис. И ез/звьь езтьИзекьщ е Иьть. сзть 8ьввь-
ззИ вт ьстзеьь J8вьК
Kе 82 ст вь зь8 т * 7 7 вьтс. ,ьИзт . пзе8 * сИ. . свз,щ3ь8ь И -
ь8ззтз3ь.8ь с з7е+, 6зщ се/зщ; Этз /звиз зст И взс и /7зщ ь 12вз ив И28
7з2е8 ь/ вьстзИК Утс6/ 82 зщ/8 7 квзИ7+* е с+т2И . Ис6 свз,зст из пььз-
взиьь ь сьиь7ь* ь зв+кь8 тИе/+6 ззе+ /в. стз.зщ 8/ьь2* зИзщ 8зе вь ь Эть7ьК
> L з3ь1 6с * ьвь 8 7 ,тс.* ктз И2 з7 изИзеьт з ,в 8з8* з з п 7тькс7з8
сзстз.ьь 1ьзвзиьь? > сезсьв Сь8 К
Аьеь +с8и+вс. с с7е2И 8зщ изек 6:
> Г2 е И2К Ук /звиз 12тзИ в + с +ст еИ3ьщ Иив./ 1ьзвзиь6* зсз1з
ззвзиь6* тз8ь6* 8зепзвзиь6* 7 7 Итзезсзет2 +7ьК Kзв 7з / Из 82 7з
з1е тьвь Иь8 ь зтст И ь 1ьзвзиььК Эеить7 ,ьИ2и зеи ь8зИ* ь+кь ьи
с 8з+е Ивь. ь еи+вьезИ7ь зез/ьвь 7ь1еть7+* 1ьзЭеить7+ ь 1ьзь7+К 7 И тз ,
Ие8. 7з-и/ + с з ез/зв, 6т тИе/ьт з +,зсть тз8ьь ь 8зепзвзиьь* ь+к-
ь. пзе8 ь ьи сззтз3ь. с еьез/зщ* сз7е з 6т ссьизИ ь. 7зтзе28 в 1зе тзеь.8К
«2 /звиз зт/ И вь зт7+ J /+ теззвзиь6* ить7+ квзИ7 * сьизпььзвзиь6
ь Изз1з е./ зте свщ +7ь* ь8 6зьис. квзИ7з8К жзИзв з /вьтв з Ие8. Ис
Этз 12вз з/ етз8К х И/ /в. 7з88+ь8 с 8з ив Из > квзИ7 ь* св/зИ тв з*
Ис зтзс.зс. 7 8+К Kиь7 > ктз з 1 в6/щ: И/звт с Итз8 тькс7ь8 +е Ив-
ь8 8з,т Исть ь /ь7ьщ И /е+иьи зтз3ь.и квзИ7К Mт вь , п 3ьстс7ь из/.ь
 с 82и свз,2и с 8звт и* ь т 7 +, взиз вт вь! Лезстьт* > сзиИ тьвс. Аьеь* >
И2 тез+вь 1зв з 8стз* ь . з1е+3ьв И с сИзь Ит2 82свьК Лзщ/8т / в 3!
> Г2 изИзеьвь з ив и* > /+8кьИз с7 в Сь8 К > х И2 8к вь И2е ,ь ьи
+ е 2и ,ьИзт2и? С8зтеьт* 7 7 . 1/+3 .* 1ссте ст . зе7зст + иьз2и ть*
ь сзИс8 /е+иь ив + сз1 7* Изв7зИ > /+8 6зь* тзс7+6зьК K+2* 7езт7ь ь е Из-
/+32 + ,И к2иК х Изт зс8зтеьт! > У з7 в 1зв 3+6 1+е+6 иь+ ь O,зщ
Лц яц ибр стец Г 1е2 Ур2кещ.
ьч
хпеь7ь* е И вьИ3+6с. И2сз7зщ зв7К > Гь/ьт* 7 7ь + 1+82 ив К K 7з
И2е ,ь 12И т + с+8 с3/3из ьвь з8еьтв з .зиз квзИ7 К 7 . 8тьв зиз-
, И2е ,ь 1+8ь. + 7и+е+* / , + изе 7зИК ртз Этз* 7 7 з7 твь е 2и 82с-
вьтв 2и езссзИ? « ст зИьтс. сте 3з* 7зи/ . с8зте6 И ив иьК
> Ук ьтесз* > з/+8 И* сзив сьвс. АьеьК > Г/ ь И с 8з8 /в ть2
 ь1зв Итз8 тььезИ 2 И сИзьи ,ь2и езсс и* Этз зкть ез1зт2* е+7зИз-
/.зьс. ив И28 з1е з8 8.т 6 з7звьщ > ьсть7т 8ьК Аь2* изе 7ь* зсз1з
7и+е+ > сьиькс7ь ь7з зеи ьзИ 2 8в7зьт 6зьК Уь е+7зИз/.тс. з/сз-
 тв 28ь езсс 8ь* еи+вье+828ь /еИь8ь ьсть7т 8ь* 1 7тьИзиз Ивь.ь.
 8.ть* /в. квзИ7 Этз 12вз 12 1+8ь8К
Г2 тзв7+вь 8. ь/6 се Иьтв зиз вь сьиькс7ьи езссзИ + Иси
Этьи ,ьИзт2иК С сь1зК х ктз И2 с7 ,т скт в ИзИ ьвь тьиезИ? > У з7 в е./
7втз7 с 7е+28ь 7з37 8ь* 7 7зтзе28 зь сзИ з/з3вь* 8ьзИ И иь+К
Сь8 зтИтьв се +* /+8кьИз ив./. в И * И2е.8ьИ3изс. е+т .8ь 7вт7ь
ь Ит.иьИ 6зиз Ив ,2щ ИтеК Г из вьИз8 ь изе/з8 И2е ,ьь 12вз ькиз зиз-
,из 1ссте ст+6 Итз8 ть7+ ть* И22И 6з+6 изтзИзст 8/И/.* ь7зз7вз-
стИз сз1 7К ж , с 8з/зИзв . 87+тзст 8в7ьи 7з37 ьк8  з8ь в Иив./
,вт2и ив в И ь е сзвз,ьИ3щс. е./з8 7е+зщ в Иь2К
> Этз сз7зщ . 1, взст . сьв * > 7з с7 в Сь8 К > Уь Ив /27ь / /е+-
иь8ь Ие.8ь И ьи ,ьь ь с8еть… > Сь8 з/+8 в ь 7зкьв : > х Ис-т 7ь , в * ктз 82
езьз3вь зт Этьи 1в изез/2и Иещ* зт и+с2и з1 .!
> х! 7 И2 тз,! L тет 8зи+ Эть ез/ьь квзИ7 * 8з,т 12т * ь8з ь-
 ьи зиз,сть  сК
> <з зк8+ тзи/ з1 .2 зв +6тс. т 7ь8 +сиз8? > Сь8 з7 в в6/щ*
стзвьИ3ьис. е/ И2сз7ь8ь ст7в 8ь з1 .ь7 ь сз с8из8 Изстзеи И3ьис. +,ь8-
7 8ь ь 7еьИв.ь8 сИзьи зт/ в2и сзез/ькщК
> Лзтз8+* ктз 82 сзие ьвь к стьк7+ ьи сьизвзиьь* +И2* > е сизизт вс. АьеьК >
J /2 сьизвзиь И вь 12 7з8в7сз8 +ь,зстьК Г8ст с е Иьть8 8зи
з1 .2 зв+кьвь сзсз1зст се ИьИ т ь Иь/зИ т К Сз И т сИз6 звззст
е/ 8зи+кь8ь иьзь7 8ь ьвь зиез828ь те Из./28ьК 7* Иь/+.* зь Иси/ е /2
зь/И т с.* зс7зе1ьт * зс8.т * т8 с 828 +/зИвтИзе.. сИз /зИзв стИз 1з с-
зщ И2сзт /еИ ИК С 82 сте 32 Иьсть7ь* еИьИ2 ь сз1стИь7ь > з1 .2*
зсз1з т 7ь* 7 7 Иь 2* 7 взс 12 > ст /2 ,ьИзт2К
> Ст /2* з 7звв7тьИ2* > Ист Иьв Сь8 К
Аьеь сзив сз 7ьИ+вК
> 7* 7 сз, вь6* с8и т с. / з.т28* ь/И т с. / св 128 ьвь 1зв 28*
+ььт к+,зиз > е/7з сИзщстИз ь из8з с ьс* стз.зиз ь7зщ ст+ь 7+в т+е2
ь /+ез Изсьт зизК Г к стзсть* с8и / з1 . 8ь* 8 7 ,тс.* тзиз , з1 . из
езьсиз,/ь.К Гез.тз* ь 7зеь с /ь8 т , с 82К
> 7 , в Ис ,* ктз 82 езьз3вь зт ИьствьИ2и 8з И 8ье ,ьИзт2и*
 зт естИ2и в ИзИ ьвь 8зи+кьи свззИК L сзив с / , 127зИ! > Сь8 з/з3в
7 тзвст28 ев с 8 изез/7ь* 7зтзезщ з7 кьИ в т.,7зщ извзИзщ зиез82щ +1ез1ьзК
> Ге./ вь 12вз 12 изез3з > т+зИ т2 Иеь* > се з Изе ьв Аьеь* > сз в Из8
ь тьиез8 тз, И2щ/тК Леьез/ ькиз / т / ез8К 7 е св т в И сьв+ ь еИ+6
Эеиь6 > 7зезт7ьщ И7* И 7зтзе2щ  1е3 8+/езстьК
> х Иез* ктз 87ьщ +к2щ Изез/ьв И28е3ьи /ь7ьи 127зИ > т+езИ > ь ктз ьи
+, вз ст /з? > сезсьв Сь8 К
> Гез.тз* И / в щ38 +7 1+/т сзсз1 ь  т 7ь к+/с К жщстИьтв з*
Ис еь 7ь т+езИ ст + Этзщ зез/2 127зИК <з Ис , Этз вь3 з/з1ь 7зи/ -тз ,ьИ3ьи
Лц яц ибр стец Г 1е2 Ур2кещ.
ьц
т+езИ* +те тьИ3ь 8зи+к+6 сьв+* 7зв+6 звзИ28 зт1зез8 т2с.кь И7зИ с+з-
стИзИ ь. Иь/ К Э з/зиз ивьщс7зиз ззвзи . езкв ьтесз сзз1е ,ьК У скь-
т т* ктз з/з8 3ьИ ь6 8зивь з// т с. вь3 +8стИз /п7тьИ2 зсз1ьК L 12 с7 -
 в з тз8 , з-ьз8+К »стстИ2 Иь/2 ,ьИзт2и > Этз се/ьщ ст / ет* зтз1е 2щ
 8ьввьз вт* т , 8е ь се/ь Исстзезщ еьиз/зсть* 7 7 ь 7е сзт К х ьс7+с-
стИз И2И/2 зез/2 > Этз пз7+с2* зт7взь.* ь 1 з8ззь квзИ7 зь 12вь 12
Ис7зе с8т2 с вь J8вьК
Аьеь сзиИ тьвс.* Иив.+в к с2К
> Г2 зз/ вь? > ИстеИз,ьв с Сь8 К > Kзи/ 1иьт! < 1сз7зщтс * . з1+/+
/с з/ * 8 /з з/+8 т …
Лз, ть 7е7зщ е+7ь* 8ьв2щ Иив./* +, к+,зщ* Ис зь8 6зьщ* > ь Аьеь
И23в 3+8+6 Ае+ьс7+6 +вь+* се + зк+тьИ3ьс И 8ье с3 зьи ь иезизк+зьи
8т ввз8 8 3ьК
Сь8 Ие+в с +/ь+6 /зез,7+ + зв ьи иззИ ь 8ев И е /+8 * /И
7 с .с в 8ь извз/зщ езИзвз7ьК Лз/ с8и ь е/7ь 77зе/2 иьт е2 7 щ е Ив.-
в с 7з8 ь. 8звз/,ьК » з7вь7+вь /И /И+37ь ь иь8 стькс7зщ 37зв2К СзезИз,-
/ И3ь ьи 8звз/2 в6/ь тз, 12вь 7з82 Сь8* Исв2 ь 8+27 в 2 е1.т ь с 8з-
/.тв зсть сзс/из Из/ * /е+, . тезщ7 * к стз з,ь/ И3 . /И+37 зсв .тьщК
> Се пь8 Oе И * 7 7+6 с83+6 с6 8 св Гзвз/.! <+-7 зИтзеь
/в. Се пь82 Oе И2! > Изс7вь7+в з/ ь /И+37* з1е з .с 7 ст тз8+ е6
с 7+/еИ т28ь звзтьст28ь Извзс 8ь е+сс7зиз /з1е 8звз/ К Kзт +сте8ьв Сь8+ /зв-
иьщ* еьст в 2щ Иив./* ь з се + Исз8ьв К Этзт Иив./ Иси/ езИз, в * 7зи/ з
Истек в с с те8. еь.тв.8ьК Л е +е.8з сИв кт7ь 1езИь ь И/е+и сзив сьвс.К
> L сз6 /е+и+6! > У ззез з/8ьи+в тзИ еьз 8 ь ст в е/ Сь8зщ И езкьт+6
з+ И К JИ+к28* изез3ь8 извзсз8 з к в ст е2щ ез8 с з ив и* 7 7 8зе* зт 7зтз-
е2и ,/3 ькиз изез3из* И т8зщ ьи ив+1ь Иь/.тс. сте 2 тьК
Г ьи сьв+Эт2 217ь е стьщ
ь 8 кт2 тз+И3ьи 7зе 1вщК
Л е в* Иив./ из И2е , в /щстИьтв з 8зв 1+ з тз8* киз 8зивз 12т К
р8 1зв 3 стзе ,ьИ в с Сь8 * т8 сьв е сиз/ьвс. И* еИ. иьт е2 сте+2К
Л еь +в21 вьс * /И+37ь* ,с7ь8 к+т 8 з.И езьсиз/.з* еьтьивьК
С 1с3 1 328 3+тзИстИз8 е е+и+в 7звь е/ Сь8зщ* 3ьез7з е Ив
е+7ь ь зтзи+вс.  /К
7 . +8е+* +8е+* е с7ь+И е+7ь*
 т8з8 / тИзьи в2и ив ! >
 Изьв з* ,ь8 . свзИз ъ+8е+;К
Сь8 с7взьв с 7 И+ ь тьиз с7 в :
> J к8* Гзвз/.? : И 8з,з 3+тьт * +ь, . с1. ь т+* /в. 7зиз Этз /в тс.? Г/ И2
се 2щ* изез3ьщ квзИ7* ив+1з7з зь8 6зьщ 8+27+К <ь7зи/ ст е щтс е/ст -
Иьт сИзь к+ИстИ 3+твьИ28ь* Этз з8з,т зт ьи ь1 Иьт с.* тзв 7з… > Сь8 8зв-
к в К
> ртз > тзв 7з* Се пь8 Oе И ? > т 7 , тьиз сезсьв е * Ис7 7ьИ . ь 8 3ь-
 в з зте.иьИ . 7звьК
> Kзв 7з з1сьт ьиК жв. /е+иьи ь /в. И с с 8зизК х ктз 8з,т 12т и+,* 7 7 ,ьт
з /3И7?
Лц яц ибр стец Г 1е2 Ур2кещ.
ья
> ртз* зв+кьв* Гзвз/ 7 ? > изизт+в з/ ь /И+37* з т+т , зс7в с зт +7зеь-
зиз Иив./ Сь82К
> Лезз щт* Гзвз/.* ь 1+/ т Иси/ с 8ь сз1зщ* > с7 в Сь8 * езт.иьИ . е+7+
8звз/з8+ квзИ7+* 7зтзе+6 тзт 7е7з с, вК
Сь8 в с7зИз +в21+в с 8+* зезз в с с +кь 8ь ь з3в * к+ИстИ+. с1
зте2И2 Иив./2 .ть е ив К
Лц яц ибр стец Г 1е2 Ур2кещ.
ьС

Гава 7
«Эк8 8ибериа 8епер нви»

> Лзе 12 с/в т ее2И* 7И :з/ьззИьк! > И2еИ взс + Ге2* 7зи/ з зв+кьв
е сзе.,ь и т зИзщ зеьщ в7 естИК Этз з к вз ез/зв,ь з2тзИ* /вьИ-
3ьис. +, тет 6 /в6 1 зсз1зиз +си К
ъ»ст ьтес2 п 7т2* > /+8 в Аьеь* > з Ис тз* ктз . ьз+… Гс тз;К
7 к8 8 3 з1з вь з2т2* т8 .езст е 1зт вь Ис ьи +к сть7ьК Аьеь / , зкИ в
И с8,зщ с в 1зе тзеьщ 7з8 т+37* ь Ге 12в /ьстИзщ* 7тз зтв+к вс. з /в 8К
< 7зьвс. Изези езтз7звзИ > стзие пькс7ьи ьсщ* +ст2и е сс7 зИ ьвь сте 2и
еьс+7зИ с 8ьи ьс2т+82и* с/в 2и И 8з8т2 и вв6ь ьщ* ьс7+сстИз И2И -
зщ 3ьзпеььК У1 > ь Сеищ ь 7И :з/ьззИьк > зс++вьс * з1в/вь* ь се/
в 1зе т7ь 8зивз есть т 7зиз 1е,ь. 7 с1К
> Jе. 1сз7зьтс * Гезк7 К > Азвзс Аьеь И+к в сзИс8 ,зК > <ькиз св+-
кьтс. с Сеи8* . 7 вК «2 свь37з8 зсь8с. с з сь.8ь еие+ьт 8зиК Л+стз*
8зи сзсз1 +сИзьт з8ез 1зв 3 тзиз* ктз 82 8+ / 8К < /з тзв 7з +8т +кьт *
87зст 8зи т 7зИ * ктз з И8стьт Иез.тз 7звькстИз ьщК Св/+т +сИзьт *
ктз 8з,з ь /з з/Иеи т ь Ис зеи ь8 еие+7 8 сте 3щ3щ е 1зтзщ* з тзв 7з
/в т зтз8 /звиь зт/2иьК K 7 82 +стез2* т 7ь8ь 82 зв+кьвьс И /вьтв зщ ЭИзв6-
ьь* ь с Эть8 в . скьт т с.К
> Гь/ь3 * Ге * . ктз т1 изИзеьв* > тзе,стИ+6з с7 в ст+/т* > зв+кьв ?
7И :з/ьззИьк /з7 в* ктз 82* ьИьвьзИ 2 в6/ь* 8 вз ие+,2 ь 8 вз .т2К
х /в. звзщ ,ьь ь /зезИ . +, зв . ие+7 з Ис8 те8 вьь.8: /в. 8зи *
/в. Э8зьщ ь /в. тв К х + с? Kз твз ие+,з* извзИ +ст * извзИ .т > твз
1/щстИ+т* свь е Из/+3з 7з Ис8+ зтзсьт с.* тз ь к+ИстИ тз, 1+/+т ИзвзИ т *
сть8+вьезИ т * / И т Ивт /+3 ь тв+К 7 т1. ь7 7ь к+ИстИ 7з 8 Изв+6т* зттзиз
т2 ь т 7 .… 1 зи. ь 1вс7 !
> С 8-тз 7 7зщ 1вст.зьщ* з/+8 3 ! > е ссИьев Гезк7 * зИзе кьИ .с сьзщ
7 Сеи6К > <т* 7И :з/ьззИьк* еь Ис8 И 38 Итзеьтт сзив 3+с с И 8ьК С7зв 7з
12И т 1звщ зт еие+7ь е 1зтзщ!
> Гс /вз И тз8* 7 7 . еие+7 К »свь И2е ИьИ т Ис теь вььь ие+7ь* з 7зтз-
е2и изИзеьв Се, * тз зв+кьтс. 1зв 3зщ сьизвзиькс7ьщ з/ъ8* 7зтзе2щ с/в т Ис
зеи ь8 Изсеьь8кьИ28 тзв 7з 7 +ст взсть* з ь 7 1зв.8К Гз 8ьт Изщ+ >
7 7 е/7з 1зв6т в6/ь Изщ* И/ и+/3ьи +свзИьщ с2з3 К 7 еие+7 с 8 .
к+/зИьз . з Ис8 вьь.8К Гс +к2* 7зсте+7тзе2* и+/з,ь7ь* з7 иИ к2 е 1з-
тзщ* 8 теь с 1зв 28ь /т 8ь з// 6тс. 1звьК Гзс8 /с.т езтзИ 3ьи 1зв-
щ > сьиькс7ь* тз ст Иьс.т зт зсв 1вь. сьиь7ь* 7зтзезщ св/+т зсв 1вь
ив И2и ъ1ьзиь8ькс7ьи зсщ; зеи ь8 К рвзИ7 И зтвькь зт ,ьИзт2и еьз1ев 8зи+-
к 823вь ь Изз1е ,ьК ЖьИзт2 Итз8 тььезИ 2 И изе /з 1зв 3щ сть*
к8 квзИ7К ЛзЭтз8+ Ис сьиькс7ь Из/щстИь. + ьи езиз/.т ь ьск 6т зк 12стез*
+ квзИ7 зст 6тс. /звиз ь 8зи+т 12т еькьзщ 1звьК <з ст ь /е+и .* сьв .
стзез тзиз ,: квзИ7 з1ск изе /з 1зв 3щ сьиькс7зщ сьвзщ* ктз Ивкт сз1зщ
стзщ7зст ь И2зсвьИзст зеи ь8 * сзезтьИвь с8еть ь т.,взщ 1звь кьтв з
1зв 3ь* к8 / , + 8зи+кьи ,ьИзт2иК
> <т сьв2 с И 8ь сзеьт * 7И :з/ьззИьк* > с/ в с в 1зе т7 * > ь Ис ,…
> 7 Ис , зте Ив.щтс И т7з+е ИвьК х . сщк с зИз6 3щ зке/зщ
,етИК
СвзИз И зтИт свзИ Аьеь * Изьв твпзК
Лц яц ибр стец Г 1е2 Ур2кещ.
ьд
> 7И :з/ьззИьк* И с езс.т сезкз з/.т с. И /ье7ь6* > с7 в 7ь+И3 .с.
 Изз7 Ге К > 78ьщ 1+/т?
> <тК Лз, щт! L с 8 И2зИ+ /з1езИзв К тз + с зке/ь?
> Жзь К СзвзИ И K т . Л ИвзИ * > зт7вь7+вс. СеищК
> Лз, в+щ* зв+кьтс. Ис , ее2И к с теьК 7/ьт зи+в.щт* Се, К 7вь съ-
/ьт /з8зщК 7вь зщ/ьт с Гезк7зщК : 1зт т 1+/8 Ис Ике /зз/ К
Лезиз/. +7ь8ь 7зеь/зе 8ь ь т828ь 7з+в7 8ь* зт/в.И3ь8ь ьзвьезИ +6
в 1зе тзеь6 зт ив Изиз / ь. ьстьт+т * Аьеь /зс /зИ в И з Итзе,ь И сИз
зт3в ькстИзК жзс / еИе тьв с И 1сз7зщстИз* /И з ст+ьв 3ьез7+6* вьт+6
сИтз8 всть+К Б+/тз 12 е с7е2И взс ь И2ст Ив.взс з1зеь ктз-тз из сз7езИ-
з* з евз ь 1сз8зззК С Этзщ теИзизщ з Из3в И 7 1ьт /ье7тзе К Бзв-
2щ /ье7тзе зизтз еьИст в* /зезИ .с * ь сзИ з+стьвс. И 7есвзК :./з8 с ь8
Изсс/ в 8 в 7ьщ 7зе ст2щ езпссзеК Аьеь в из 7 7 з/зиз ь И/+6зьи в 1з-
е тзеь.8ь ьстьт+т К Лз вь 8 з1зьи +и /2И вс. еь.т2щ е изИзеК
> Г2 е 1зт т + Гзв псз 8в /3ь8 сзте+/ь7з8 сз ст 6?
> ж * + езпссзе Гзв псз К
> 7 ктз , И2 /в т + из?
> L +звз8зк езпссзез8 з1с+,/ т из е 1зт+ / , с е+7зИз/стИз8 ьсть-
т+т К Лезпссзе 7 кьИ т /з8+ сИзщ зткт ь* 1+свзИз* / ст И 8 Ис +,2 е ъ-
.сь.К
> Гзт 7 7* с7ет2!
> <ь7 7ьи с7етзИК Эв8т е . с+1зе/ь ь.К 7 +к . Эть7 К
> Лз-И 38+* 82 Этьк2?
Аьеь 8звк з, в вк 8ьК жье7тзе еь.з с, в и+12К Г83 вс. сь/И3ьщ
с ь8 е./з8 езпссзе:
> Г2 Иез з.вь* тзИ еьз АьеьК Г с сезсьвь з е 1зт И 3из е+7зИз/ьтв.*
з И 3щ сз1стИзщК
> Лезстьт* + 8. з7 т сИзщ е 1зт2* . И2зв.6 вь3 / ь. езпссзе
Гзв псз К Г в ьстьт+т 8зщ ькиз  кьтс.К
> < кьтс.! > сзив сьвс. /ье7тзеК > У/ 7з И2 И/т 7 7+6-тз сИз6 е 1зт+* зв -
+.с в 1зе тзеьщ* ь /ье7ь. ькиз з1 Этз8  тК Г2 скьт т Этз е Иьв 28?
> <ь И 7з8 св+к К L езИз,+ сеь6 сьизпььзвзиькс7ьи з2тзИ з /зизИзе-
зсть с езпссзез8 Гзв псзз8 сщк с* 7зи/ И из в зИ2и з2т и ст+ьв ее2ИК
L зв и в* ктз езпссзе зст Иьв И с И ьИстзст К : 1зт ь8т ькиз з1зиз с в -
з8* езИз/ьтс. 8з6 сИзь сз1стИ2 се/стИ * ь . зв +6с вь3 з8зь8
ь /з1езИзв зщ е 1зтзщ ст+/тзИ* 8зьи +кь7зИК
> ртз Этз з2т2 з с+зстИ+?
> Лз2т7 е с7е2ть. ь12тзкзщ ьпзе8 ьь + з/ е2и Эщ/ть7зщ в6/щК
> «-/ ! ж в7з зт киз 12 тз ь 12вз И 3щ т8 ть7К Г 8 12* Иез* /з е 1з-
т т + з7зК <+ ь 7 7 , И2 И/т Этз е с7е2ть?
> Эщ/ть7 зв+к т еь8 MСж-няК Этз езьИз/з сзе2 ь* /ьЭтьв 8ь/-т ете т
/-вьеиьзИзщ 7ьсвзт2К Уз +8 3 т И21езс пзспзе ь зеи ь8 * з/ Ив.. /щстИь
изе8з иьзпь К K8 с 828 е+3 тс. И ,щ3 . ьт+ьт ез- /е вьзИ . сьиьк-
с7 . зс Из И+тещ с7еьь зеи ь8 ь зв+к тс. ьс7+сстИ2щ сьиз ть ив+-
1з7зщ ьстеьь ьвь 3ьзпеььК < теь-кт2е к с К
> 7 к8 И 8 Этз +,з?
> ртз12 е сзьт зе8 в з с1 в сьезИ з сз ь* зт/вьИ сз тв 2щ
езсс 823вь. зт з/сз тв зиз* ь Эть8 +т8 зт7е2т з/ Ив2 сз ь8 ие -
ьвьз ь12тзкзщ ьпзе8 ььК L е/зв и 6* ктз И ьи ие ьтс. 8.т ез3в2и з7з-
Лц яц ибр стец Г 1е2 Ур2кещ.
ь8
вьщ* з12кз Ис7е2И 6зьис. + квзИ7 тзв 7з ь3ьи ст+.и еИзщ /.тв з-
сть ь изе /з 1зв е Иьт . + ,ьИзт2и* с ьи свз,28ь ьсть7т 8ь ь 1ссз тв 28ь
/щстИь.8ьК
> <з И/ Этз к+и ! «ьсть7 7 7 .-тз!
> ртз ь те1+тс. езИеьт з2т 8ьК ь1еть7+ тз, т 7 / Из скьт вь к+-
изщК х ь8з 7ь1еть7 / в 8 Из8з,зст ИеИ2 сз/ т +кз е/ст Ивь
з е 1зт 8зи К Kз , 1+/т ь с 8.т 6К
> < 8е с И 8ь сзеьт К =зт. стзьвз 12 е иез8ьт И с 7 7 св/+тК
> «2 8зиз изИзеь8 з сзе иК ъ< /з сзеьт * сзез +тИе,/ь* с * 7ьи ; >
Истек тс. 7 ,/з8 3 и+К <з 7 7-тз 12И 6т* ктз свзИс2щ сзе > Этз Исиз вь3 сиз-
в сть7 * 1звК »/ьстИ2щ се 2щ ь е в 2щ сзе > /вз8* свзИ 8ьК Сзе2щ
з2т > зст И т /е+изщ* сзе . 7ьи > ь3ьт /е+и+6* с /е+иьи зььщ* сзе . тз-
еь. > сз/ щт /е+и+6К Леьк8 з т8 , с 828 Изезс 8 ь е/8т 8* ь кК L тз,
 изк+ сзеьт * езстз е 1зт 6К
> : 1зт И 3 з с ! > И з И2 вьв /ье7тзеК Аьеь ь+8вз Изеьвс.
 изК > ж * з с ь 1зтИтстИ К Лз/+8 вь вь И2* ктз 8з,т св+кьт с. с 7 7зщ-вь1з
ь И 3ьи ъ8зес7ьи сИьз7;? ртз зтИк т еь/тс. ьстьт+т+* 8!
> ЛзИзв т* . И с зь8 6К тз , 8з,т е,/ Исиз с+/ьт з1 з сзсть ь 1-
з сзсть* 7 7 т* 7тз е 1зт т? 7 7тз* 7 7 . > Ие к* > зтИк т И еИ+6 зке/ ?
+/ се * к8 И2* т8 1зв ктз ь Ис.-тз И 3 зтИтстИзст И Этз8 /в 1зв 3
Изз1е , 8 .К
> жзст тзкзК < /6с * И2 з.вь* ктз . 8е е з1е т с. И Этз8 /вК тз е -
е3ьв ьсзв зИ т в 1зе тзеь6 /в. И 3ьи з2тзИ? С сь1з езпссзе+ Ць1+в с7з8+* >
/ье7тзе 7ьИ+в И стзез+ сь/И3из е./з8* > . 12 ькиз  в* з7 иез8 ие.+в!
Аьеь изтв Изе ьт * з вь3 8 и+в е+7зщК
> «з,з з/+8 т * ктз И2 1с7зе2ст2щ з1зеь7 +7ь* > /з1ез И83 вс.
Ць1+в с7ьщК > х ктз Этз т 7з? > 7 з з8 и в вьст7з8 1+8 иь* 7зтзе2щ сиИ тьв сз стзв
/ье7тзе К
> ж * / * з1ъ.сьт* з, в+щст * > Ис7ь+вс. /ье7тзеК > Г2 ь8 тс к стзщ
е 7ть7зщ?
> < И/+8 щт 8. /зе 3ьИ т * зтз8+ ктз т 7ь Изезс2 И И 3щ 7з8т-
ььК <з езс 1+ сзз1зьт ьИзв т: ь7 7зщ к стзщ е 7ть7ь + 8. тК 7 12вз
с 8з8т зв+кь. /ьвз8 Ие к К зкз* еь +,/ И з8ззь ь7зи/ зт7 2И вК
> х зтз8 И 3ь ьт2 ь3+т Изстзе,2 ьс 8 8 И ьстьт+т ь /з7 2И 6т*
7 7зщ И2 Ивь7ьщ квзИ7* > .Иьтв з езизИзеьв Ць1+в с7ьщК
> < зь8 6* зт7+/ Этз! Лест т ь/И т с.* езпссзе* Этз еь1 Ив.т +И -
,ь. 7 И 8К
> Гзт 7 7? х И 8 еь1 Ив.т тз* ктз И2 ст Иьвь… > Ць1+в с7ьщ И в п 8ьвь6
изпьь7 * > ь 8 т ь зт * + 7зтзе2и И2 .7з12 с свь с2 * ьс т с6/ з И 3ьи /з1вст.и
ь / вь /ес ьстьт+т ?
«звьзс . /зи /7 езьв Аьеь * ь ив+1з7з зтИе зь зте ьвзс из
вьК
> Kе . з.вК жщстИьтв з* ктз 8 И 8 с7 т * > Аьеь +вс. ь ез/зв-
, в: > 7+6 , /з ь8т сьизвзиь6* ктз12 т 7 еь.т стстИ+6 1в из/ езст
8 теь ь т 7 зьт 8з И Этз8 +к сть! Ж в * ктз з сз/ 2 8 3ь2 /в. кьст7ь 8з-
изИ зт 8+сзе * ь зсз1з /в. +к2и! 7Иььт* тзИ еьз /ье7тзе* з И2 ькиз 1зв 3
 изтьт с7 т 8? Kзи/ е е3ьт зт7в .т с.К
7 Аьеь* з7ь+И к в стИз* ст в 8/вз с+с7 т с. з вьтзщ сзв8 те в -
зщ встьК
Лц яц ибр стец Г 1е2 Ур2кещ.
ьь
> Гь/вь* 7 7 82 из с7е+тьвь? Г 1 е ьщ ези! > Изс7вь7+в Ць1+в с7ьщ* /И /Ие
7 1ьт 7е2в с Аьеь28К > »8+ ькиз зст взс * 7 7 1, т К
> ж т* > /+8кьИз Изе ьв /ье7тзе* > из +из/ 12в зиз, 1истИзК K 7 +из/.т
тзв 7з е И2 в6/ь* ь . т+т* зкИь/з* с/в в ез8 иК «з,т ь/ть* > зт+стьв /ье7тзе
Ць1+в с7зиз* з / кзиз т 7ь8 з1зезтз8 /в К
Аьеь 3в И в 1зе тзеь6 1с7зк28ь з/И в 28ь еиз/ 8ь ь сз7зщз е -
823в.в з св+кьИ38с.К Жь2щ з2т ь ь сьизвзиьь +кьвь из зизек т с.
ь- з/з12и стзв7зИьщ с 7зсзст 6* и+сзст 6 ьвь зь8 ь8К ъ< тз ь с+з-
стИ+6т в6/ь* з/з12 Ць1+в с7з8+* ктз12 +к2щ /в вс. 7ек* .езст* +1,/-
; > т 7 епе ьезИ в з ст е+6 зсвзИь+К зкз* з зезсьт з8ззь + етьщ-
зщ зеи ь ьь* ктз12 +1/ьт /ье7ь6 ь сзие ьт сз1зщ в 1зе тзеь6К Б/ И тз8*
ктз з с 8 +Ие И е Иьв зсть сИзиз +ть с Эщ/ть7зщК »з /з12т2 с7зв 7з-
ь1+/ +1/ьтв 2 / 2К Л+ст +/ к28ь з7 ,+тс. Эть еИ2 з2т2* Ис е Из зь
вь3 8 в . к ст ьссв/зИ ьщ* 8к2и ь8 И 1вь, щ3ь из/2!
тз-тз /зиз.в из* +к зз /23 ь И тз , Ие8. е3 .с з1е тьт с.* 3 и в
 из сьзщК Аьеь з 7 7з8+-тз /еИ8+ ьсть7т+ тет 8зи* 7зи/ 7тз-ь1+/
зтст+з 3в з /ьК У е7з зИе+вс.* ИстетьИ3ьс с ИИзвзИ 28 ь се 28
ж8ь/зИ28* 7зтзезиз в 7 7 изез3из е 1зть7 ь в 1зе тзеьь те 7Иьвь тзезИК
> 7И :з/ьззИьк* 8з,з И с /И свзИ ? 7Иььт* ктз . т 7… из/+* з И /е+из
Ие8. те+/з И с зщ8 т > вь1з ь/+т з2т2* вь1з И с тК
Аьеь* 8зиз /зс /+. е1ьИ7+ 82свщ* з/з3в И8ст с ж8ь/зИ28 7 3ьез-
7з8+ з7+ ь,из Эт , К
> « тзв 7з з/ь И 3 сзИт* 7 7 сьизвзи ив+1ь2и сте+7т+еК
> Г2 езьИвь 8. И зИ2щ кь ь зИ+6 сь в зст * > +в21+вс. Аьеь* > . И/
е,/ Исиз > Ие кК
> K 7 ь . тз,К Лзтз8+ ь сзИт+6с * > +сз7 ьИ .с * с7 в ж8ь/зИ* > И2 е 1зт т
с MСж ь /е+иь8ь и вв6ьзи 8ьК х 8 И з еь3в И извзИ+ т 7 . ь/.* ктз з7 -
 в с 7+/ И , Исиз* к8 . ь8 6с сщк сК 7/ И 8ктзщ в6/щ 12в ьтз7 ск -
ст .* еь8е И Г/ и 7/ьь* Эт * 7 7 ?КК
> Сз8 ?
> ж * / ! 7 з8ьт + зЭт : ърст 1+8+* 7зтзе2щ Ит квзИкстИ+ сз звз-
тзщ;К
> K 7 Изт изтьт .т с. ьз1еть8 ьт7 ?КК
> M7 естИ !
> Гс е Из! M7 естИ ъСз звзтзщ;?
> Гзт ь8з! Лз/+8 щт тзв 7з…
> ж Из +, /+8 зК 7 зт1ез3зК
> <з зк8+ ,?
> ртз12 Иь/т с2 звзт2* /з ь8т звзт+6 /+3+К х И 1/зщ /+3 зт7+/ Из -
8тс. 1зи тстИз ие? M6/ь вь3 зт+6т ь з/+е6т* 7 7 зт в7зизв.К <7зи/ Иьз И/зи-
зИв.вз зЭтзИ* те з1сс82свьИ3ьс. зт из /з с7зтс7зиз сзстз.ь. 8+,кь2 ь1ь-
И 6т /тщ ь ,зьК
> J кьт* /вз И в7 естИ?
> Г2 з.вь 8.К < /з / т квзИ7+ 1зи тстИз сьиь7ь > Изт ктз 82* Ие кь*
/зв,2 1зезт с.К х 1 Этзиз* 7 7 12 изез3 ь 12в И 3 сзст И* з 8ь+8з з1етс.
1/стИь8* е ссв 1в.. тзе8з,ь ь И2сИз1з,/ . / .Изв еИз12т2и ьсть7тзИК
ж8ь/зИ сь7К Аьеь в с7зИз зив /ьв из з е+7 И+ ь з3в 7 с1К
Ге+И3ьс. звтзе к с с+ст. Ге ь Сеищ ст вь из ив+1з7з /+8 И3ь8с.
 / з/ь8 ь еьс+7зИ ь,е -Эв7теь7 : 1в28 Ит7з8* з1Иьт28 сьщ сье в 6
Лц яц ибр стец Г 1е2 Ур2кещ.
а00
 пз свз3зщ кезт2К «звз/2 в6/ь зк+ИстИзИ вь в /з* зтз8+ ктз Ис 8 т-
еь в2 ь еь1зе2 12вь +1е 2* / , +к7ь езИз/зИ Эп взие п тз тв з с8зт 2К
> ртз-ь1+/ св+кьвзс * 7И :з/ьззИьк? > ьс+и з сезсьв Ге К
> Kз* к8 И2 ст ьИ вь* > 1зв 3зщ ее2И И е 1зтК
> J 8* > Изс7вь7+в в 1зе т7 * > Этз зь… зь / Из +, 7зсз ив./вьК Г2 т 7зщ
+к2щ* + ьи езстз 8в /3ьщ сзте+/ь7* ь И/е+и 7 7ь-тз з2т2К У* . ьи 6!КК
> < стзьт И 3из зизекь.* Гезк7 * > Исвз е1ьв АьеьК > J т ктз…
<з в 1зе т7 / в 8+ 7зкьт 82св :
> 7И :з/ьззИьк* свь сиз/. ее2И* тз . с7 ,+ И 8* . т 7 з1з в !
> ртз* 7з8+?
> »щ* з Изьв * 7 7 тзв 7з И2 +3вь* сезсьв 8.* зк вь И2 .т2* . в *
ктз свь И с зИ вь 7 /ье7тзе+* тз з83 6т сиз/. е 1зт т … ь . с7 в * ктз* 8з,т
12т * зк К
> 7 ктз ,?
> 7 з зезсьв 8.* свь И2 1+/т .т2* е/ т И 8* ктз сиз/. И /И.т
.т / т И2ст+вь з твИь/ь6К Ле/ к з Итзезщ езие 88* и+/з,стИ-
 . иь8 сть7 К
> Гзт ь изез3з! Г +т3ь! < /з 12т + твИьзе И Этз Ие8.К Б+/8 е 1и т с.*
ьссв/зИ твь?
> 7И :з/ьззИьк* > к в ст+/т* > свь изтьт* тз… 8з,з 7з 8* + с изез3ьщ
ъ:7зе/;К
> С сь1з* Се, К Э сзс/щ ст ъ:+1ь;* ь из/ьт ь7+/ +,зК жз Ите *
Ие2 8зь ссьстт2!
Уст И3ьс з/ь* 8звз/2 в6/ь +1ье вь в 1зе тзеь6К Г з Ге ьс+стьв
изест2щ Изв К
> ртз св+кьвзс ? > з/1, в ьс+и 2щ СеищК
> ж+е .* с 8 . ктз ь ст К J 12в сезсьт + 7И :з/ьззИьк К Kе Ис
ез вз!
> Гзт т 7 1/ ! ЛзИзь3 Икез8К
> ж тзК « т 7 изтвзс +Иь/т * 7з* К 7 . е3ьв * ктз 1+/+ с8зтет
твИьзе Из ктз 12 тз ь ст взК х з 7 7-тз тзезьвс.* ь . 12в сезсьт : 7 7 , 
зИ+т? Г2ст+ т т 8 8зиз* 7 7 . + 6? Эи* /+е ! > Сеищ з1викз е сизизт вс.:
> M61з2т . /зк »И2 7  з св+и 8К <з И 3 8ьвзст /ззьИ т 8зь
с7ез82 сзсз1зстьК :+к 6с * ктз . +и / 6 се +* тзв 7з еь/тс. с8зтет твИьзе
+ 8.К Леь т с.* 8 тз, теьтс.* +, зк ьтес2щ 3 Аьеь* .тз* 7 7зИ
из И21зеК
Сеищ и8+еьвс.* И/е+и зв7+в в 8ь ь /з1 Иьв:
> Э/ьИв.6с . с7зтс7+6 т+зст 3из к в стИ К K 7ь +к2* 7 7 7И :з/ь-
ззИьк* зк +,2* е.8з з1из/ь82 +7К У > 1/ ь.* стз.зьщ Эь7вз-
/ьст ь Иси/ 1+/т тез8 7еьст ввь ьь +к2и ь/щ* Иси/ /е, т +к+6 82св
 И2сз7з8 +езИК Сь в зст из ь8т кь.* И/ з е.8зщ ьз1ет тв *
е ие1 тв зиез8зщ 7+кь 1сс82свзиз 1зе п 7тзИК У ез7в /2И т /зезиь
с7Из Эт+ 7+к+* 7зтзезщ 1зв 3ьстИз езстз Иь/ьт +ть* иез8з/ьт Ис И23К
> Уиз* / т2 сзз1е , 3 ! > зив./в ст+/т с +И ,ь8 Ге К
> х т2 ктз /+8 в * е. 8. 7И :з/ьззИьк зИ в е 1зт т ? > И ,з зтИтьв
6з3 К
> Лз3в иИ ст т с.! ЭИе * ктз +и / 3 К L* 12т 8з,т* з ,с7зщ ьт+ььь
з с8зи+К
Лц яц ибр стец Г 1е2 Ур2кещ.
а0а

Кнец знаки еьн раен а.

K7ст е/зст Ив УУУ ъMьт:с;К
Лезкьт щт Эт+ 7ьи+ вь7з8*
7+ьИ зв+6 ви в +6 Иесь6
 Mьт:сК
Бз сз зв тьт 7ьи+ 8з,з 1 7зИс7зщ 7 етзщ Visa* бasZ[\]a\^* бa[sZ\_* сз скт
8з1ьв зиз твпз * с в т,зиз те8ь в * И с вз «KС ьвь СИ.зщ* ке PayPal*
W[bб_n[y* L/7сКж иь* QIWI з3в7* 1з+с28ь 7 ет 8ь ьвь /е+иь8 +/з128 Г 8
сзсз1з8К
Лц яц ибр стец Г 1е2 Ур2кещ.
я
Сдерание
Лезвзи
С
р ст еИ .
аа
Ав И а
аа
Ав И н
н8
Ав И ч
чд
Ав И ц
яа
Ав И я
С0
Ав И С

Ав И д
ьС
з з 7з8ьтв зиз пе и8т К
а0а

Приложенные файлы

 • pdf 11442633
  Размер файла: 740 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий