136. Набиев Б.С., Уралова Н.К., Икрамов А. Разработка и исследование свойства новых ингибиторов (ТХТИ). 137. Насирова С. Дж., Прим?улов М.Т., 1Миратаев А.А. Полиз экини


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
8


124.


Кадыров Б.М.,

Коми
лов О.О., Умарова М.Б., Эгамбердиев Э.А.

О
чистка газов водными растворами метилдиэтаноламина

(ТХТИ)

246


125.


Каримов У.А.
,
Кадиров Х.Э.

Испытание традиционных и модифицированных катализаторов амидирования
алифатических кислот

(ТХТИ)

248

126.


Маматов Т. С.,
Исма
илова Л.А.

К
аталитическая гетероциклизация ацетилена с аммиаком

(ТХТИ)

250

127.


Маматов Т. С.,

Исмаилова Л.А.

М
етоды обнаружение пиридина и пиридиновые оснований

(ТХТИ)

252

128.


Максумова О.С., Умарова М.Б., Биккулов А.

Термический анализ

производных ферроцена

(ТХТИ)

254

129.


Mamajonova K.Q., Magrupov F.A., Nizamov T., Safarov U.

Tez qotadigan furfuril oligomerini sintez qilish va ularni o’rganish

(
TKTI
)

256

130.


Mamajonova K.Q., Safarov U.B., Magrupov F.A.

Furfuril spirti oligomerlarini tikilgan holatga o’tish sharo
itlarini o’rganish
(
TKTI
)

258

131.


Маматалиев Ш., Холикова С.Дж., Хакимова Г.Р.

Некоторые аспекты подбора присадок и октаноподобывающих добавок для
топлив

(ТХТИ)

260

132.


Мирҳамидова П., Валиханова А.К.
,

Ибодуллаева К.
Ҳ
.,
1
Исмоилова Қ.М.

Тоғ ўсимликлари таркиби
даги флавоноидлар миқдорини аниқлаш

(ТДПУ, ТКТИ
1
)

262

133.


Мухитдинов Б.Б.
,
Туробжонов С.М.
, Кадиров Б.


Математическое описание технологического процесса производства ионита
(ТХТИ)

264

134.


Мухитдинов Б.Б.
,
Туробжонов С.М.
, Кадиров Б.


Конденсация ПЭПА с фталев
ым ангидридом
и
формальдегидом

(ТХТИ)

266

135.


Муҳаммадиев О.Р., Хандамов Д.А.

Модифицирланган
навбахор монтмориллонитида бензол

бу
ғ
лари

адсорбцияси

(ТКТИ)

268

136.


Набиев Б.С., Уралова Н.К.,
Икрамов А.

Разработка и исследование свойства новых ингибиторов
(ТХТ
И)

270

137.


Насирова С. Дж., Примқулов М.Т.,
1
Миратаев А.А.

Полиз экини


булғор қалампири поясини экстрацияланиш кинетикасини
ўрганиш

(ТКТИ
,
1
ТТЕСИ
)

272

138.


Nuritdinova R.R.,
1

Zhurayev B.B.,

1

Elmuradov B.Zh.,
2*

Tadjimukhamedov
Kh.S.
1

Synthesis and reductio
-
aminodeoxyvasicinone

(
1
Mirzo
-
Ulugbek
National University of Uzbekistan,

2
S.Yunusov Institute of the
Chemistry of Plant Substances Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan
)

274

139.


Пулатова Н.У., Максумова О.С., Валиев
а Г.А.

Акрил кислотанинг
-
1
-
хлорметил
-
2
-
пиперидин
-
1
-
этил эфири синтези

(
ТКТИ
)

275

140.


Расулова Д.А.,
Абдураимов Б, Абдумавлянова М.К.

Изыскание новых эффективных стабилизаторов в производстве поливинил

хло
-
ридного линолеума

(ТХТИ)

277

141.


Расулова Д.А.,
Абдураимов Б, Абдумавлянова М.К.

Улучшение свойств поливинил

хлоридного линолеума в присутствии
эффективных стабилизаторов
(ТХТИ)

279

142.


Саидова

Г.Э.,
Абдумавлянова

М.К., Якубова

Г.К.,
Таджиходжаев

З.А.

Вторичн
ые продукты
-

полифункциональные ингредиенты ре
зиновых смесей

(ТХТИ)281


Ў
ЗȻȿКИɋɌОН ɊȿɋПɍȻЛИКȺɋИ

ОЛИЙ ȼȺ ЎɊɌȺ МȺɏɋɍɋ ɌȺЪ 4;倀ИМ ȼȺЗИɊЛИȽ 4; 

ɌОШКȿНɌ КИ 4;怢쀀
-
ɌȿɏНОЛОȽИЯ И&#x 024;瀀ɋɌИɌɍɌИ
©ɍмиɞли кимɺɝɚɪлɚɪ
-2017
ª
ȬШ ОЛИМЛȺɊ
,

МȺȽИɋɌɊȺ
НɌЛȺɊ

ȼȺ ȻȺКȺЛȺȼɊИȺ 4;쀀
ɌȺЛȺȻȺЛȺɊИНИ

XX
V

-

ИЛМИЙ
-
ɌȿɏНИКȺȼИЙ
ȺНЖɍМȺНИНИНȽ
МȺ
Қ
ОЛȺЛȺɊ ɌЎПЛȺ&#x 024;怀И
ɌɊɍȾЫ

XX
V
I

-

НȺɍЧНО
-

ɌȿɏНИЧȿɋКОЙ КОНɎȿɊȿНЦИИ

МОЛОȾЫɏ ɍ 5;ကȿНЫɏ МȺȽИ&#x 024;뀀ɌɊȺНɌОȼ И  4;뀀ɌɍȾȿНɌОȼ
ȻȺКȺЛȺȼɊИȺɌȺ


ɌОШКȿНɌ 20&#x 000;1
7


267


Нɚ ɪиɫɭнкɟ пɪиɜɟɞɟно ɫɪɚɜнɟни&#x 000;ɟ ɪɟɚкци&#x 026;  полимɟɪ&#x 026; зɚции ɮо&#x 026;ꀦ急ꀀльɞɟɝиɞ  ПЭПȺ и
ɮɬɚлɟɜый ɚнɝиɞɪиɞ  ПЭПȺ коɬоɪыɟ пɪоɜоɞилиɫ&#x 027;怀 ɜ ɬɟчɟнии 2 чɚɫ 6;耥쀀 ɫ ɭɜɟличɟниɟм
ɬɟмпɟɪɚɬɭɪы нɚ кɚжɞ&#x 027;倦  10
0
ɋ пɪи эɬ 6;耦怀 нɚɛлюɞɚлоɫ&#x 000;ь ɭɜɟлич&#x 025;ниɟ ɜыɯо 5;ꀀ пɪоɞɭкɬ 5;ꀀ нɚ
нɟɫколько пɪоцɟнɬоɜ. Коɝɞɚ ɬɟмпɟɪɚɬɭɪɚ ɪɟ&#x 025;ꀀкционной� 0; ɫиɫɬɟмы ɞо&#x 026;뀀ɬиɝɚɟɬ ɬɟм&#x 026;退ɟɪɚɬɭɪы
кипɟния ɪ&#x 025;ɚɝиɪɭющи 6; ɜɟщɟɫɬɜ ɬо ɜыɯоɞ п 6;ꀦ耥ɭкɬɚ ɭ&#x 025;쀀ɟличиɜɚɟɬ&#x 026;뀧退 зɚ ɫчɟ 6;쀀 оɬщɟплɟни&#x 027;退 ɜоɞы
оɬ молɟкɭлы

пɪоɞɭкɬɚ.


Ɋиɫ. 2. Зɚɜи&#x 026;뀀имоɫɬь ɜыɯоɞɚ полимɟ 6;ꀥꀀ нɚ оɫноɜɟ&#x 000;〦쀀ɚлɟɜоɝо ɚн&#x 025;퀦 ɞɪиɞɚ ПЭПȺ&#x 000;〦耦쀀 
пɪоɞолжиɬɟльн 6;耦뀀ɬи ɪɟɚкции пɪи ɬɟмп 5;ɪɚɬɭɪɟ

Ɍ= 1
-
70

ɋ 2
-
80

ɋ 3
-

90

ɋ 4
-
100

ɋ 5
-
110

ɋ

Изɭчɟно ɜл&#x 026; яниɟ ɬɟмпɟɪɚɬɭɪы поликонɞɟнɫ 5;ꀀции нɚ ɫɜойɫɬɜɚ

ионооɛмɟнныɯ
мɚɬɟɪиɚлоɜ  6;쀥ꀥ뀦倁ခ䀀쀀

Ɍɚɛлицɚ 22

ȼлияниɟ ɬ&#x 025;мпɟɪɚɬɭɪ 7;倀 поликонɞɟ 6;瀀ɫɚции нɚ &#x 026;뀀ɜойɫɬɜ ион&#x 026;耦耥뀦急нныɯ мɚɬɟɪиɚлоɜ

Иониɬы

Оɛмɟннɚя ɟмкоɫɬь мɝ
-
экɜ/ɝ по 01 н. ɪ
-
ɪɭ пɪи Ɍ� 0;〣.

HCl

NaOH


120

ɋ

130

ɋ

140

ɋ

150

ɋ

120

ɋ

130

ɋ

140

ɋ

150

ɋ

Ɏ
-
ПЭПȺ

3,6

3,8

4,0

4,0

2,8

3,0

3,0

3,2

ПЭПȺ
-
ɎȺ

5,8

6,0

6,2

-

5,5

5,7

5,5

6,0

ПЭПȺ
-
МɏɍК

6,4

7,0

7,4

7,0

4,8

5,4

5,4

5,0

ПЭПȺ
-
ɎȺ
-
Ɏ

6,1

6,2

6,1

5,8

6,2

6,3

6,0

5,7

ПЭПȺ
-
МɏɍК
-
Ɏ

3,7

3,5

3,4

3,6

2,0

1,5

0,8

1,0


ɋ ɭɜɟличɟ&#x 026;瀀иɟм ɬɟмп 5;ɪɚɬɭɪы оɬ 120 ɞо 140

ɋ оɛмɟннɚя� 0; ɟмкоɫɬь и&#x 000;ониɬоɜ ɜозɪɚɫɬɚɟɬ ɚ
ɜɪɟмя ɝɟлɟоɛ 6;ꀥꀀзоɜɚния ɫо&#x 026;䀀ɪɚщɚɟɬɫя.

Иɫɫлɟɞоɜɚнɚ ɬɟɪмичɟɫ 6;䀀ɚя ɫɬойкоɫɬь нɚ ɜоз&#x 025;ɭɯɟ ɜноɜь&#x 000; ɫинɬɟзиɪоɜ&#x 025;ꀀнныɯ ɚмɮ 6;耦쀀ɟɪныɯ
иониɬоɜ ПЭП 3;ꀀ
-
Ɏ ПЭПȺ
-
ɎȺ ПЭПȺ
-
МɏɍК ПЭПȺ
-
ɎȺ
-
Ɏ ПЭПȺ
-
МɏɍК
-
Ɏ И
-
1 и И
-
2 ɜ
ОН
-

ɮоɪмɟ
.
ɍɫɬɚноɜлɟно&#x 000; чɬо нɚиɛо&#x 026;倥 ɬɟɪм
ичɟɫки ɭɫɬойчиɜыми яɜляюɬɫя и&#x 026;耦瀀иɬы
полɭчɟнны&#x 025; конɞɟнɫɚ&#x 027;�иɟй ПЭПȺ ɫ� 0;〦쀀ɚлɟɜым ɚ&#x 026;瀀ɝиɞɪиɞом и &#x 026;耦ꀦ急ꀀльɞɟɝиɞом&#x 001;က

Ɍɚким оɛɪɚз&#x 026;耦怀
 ɜ ɪɟзɭльɬ 5;ꀦ쀥〥ꀀнноɝо ɫиɫɬɟмɚɬичɟɫкоɝо иɫɫлɟɞо 5;쀥ꀀния ɪɚзɪɚɛ&#x 026;耦쀀ɚны и
иɫпыɬɚны н 6;耥쀧倀ɟ эɮɮɟкɬи&#x 025;쀦瀀ыɟ композиции
нɚ оɫноɜɟ
полиɞɟнɬɚɬны&#x 000;ɯ ɫоɟɞинɟний ɞля
пɪɟɞоɬɜɪɚщɟния оɬложɟния минɟɪɚль 6;瀀ыɯ ɫолɟй и ионооɛмɟнныɟ ɫмолы нɚ &#x 026;耦뀀ноɜɟ
ɞоɫɬɭпноɝо
мɟɫɬноɝо ɫ
ы
ɪья.


266

КОНȾȿНɋȺЦИЯ ПЭПȺ ɋ ɎɌȺЛȿȼЫМ� 0;〣ꀤ瀣퀀ИȾɊИȾОМ
И

ɎОɊМȺЛЬȾȿȽ 4;‣ОМ


Мɭɯиɬɞиноɜ� 0; Ȼ
.
Ȼ
.,

Ɍɭɪоɛжоноɜ ɋ&#x 001;ဤ怀.
 Кɚɞиɪоɜ Ȼ.

Ɍɚшкɟнɬɫкий&#x 000; ɯимико
-
ɬɟɯнолоɝичɟɫкий инɫɬиɬɭɬ


Пɪи ɪɟɚкции конɞɟнɫɚции ПЭП&#x 023;ꀀ ɫ ɮɬɚлɟɜым ɚнɝиɞɪиɞом оɛɪɚзɭɟ 6;쀦뀧退 ɜɟщɟɫɬɜ 6;耀
линɟйноɝо ɫ&#x 026;쀦ꀦ耥瀀ия по ɫɯɟмɟ


ȼ изɛыɬкɟ ɮɬɚлɟɜоɝо ɚнɝиɞɪиɞɚ пɪи нɚɝɪɟɜ 5;ꀀнии ɜышɟ &#x 000;100
0
ɋ ɪɟɚкция&#x 000; иɞɟɬ зɚ ɫчɟɬ ±
NH
2

ɝɪɭппы по ɫɯɟмɟ


ȼзɚимоɞɟй 6;뀀ɬɜиɟ поɫлɟɞнɟɝо ɫ ɮоɪ&#x 026;急ꀀльɞɟɝиɞом ɜ пɪиɫɭɬɫɬ&#x 025;쀦 и кɚɬɚли 6;쀦 чɟɫкиɯ
количɟɫɬɜ  6;耦ꀦ쀦耦оɫɮоɪной киɫлоɬы и&#x 000; нɚɝɪɟɜɚния пɪоиɫɯоɞиɬ ɫшиɜкɚ ɫ оɛɪɚзоɜɚниɟм
ɬɪɟɯмɟɪно ɫш 6; ɬоɝо полимɟ&#x 000;ɪɚ ɫлɟɞɭющ&#x 025;ɝо ɫɬɪоɟния� 1;퀀


Ɋɟɚкции ПЭПȺ ɫо ɫш&#x 026; ɜɚющими &#x 025;ꀀɝɟнɬɚми ɛ 7;倦倦  пɪоɜɟɞɟны пɪи ɪɚз&#x 026;倦 чныɯ
ɬɟмпɟɪɚɬɭɪɚɯ ɜ зɚɜ 6; ɫимоɫɬи о 6;쀀 ɜыɯоɞɚ по&#x 026;倀имɟɪɚ и пɪоɞолжиɬɟльноɫɬи ɪɟɚкции >13]. &#x 000; ɪиɫ.
1 и 2 .


Ɋиɫ. 1. Зɚɜи&#x 026;뀀имоɫɬь ɜыɯоɞɚ полимɟ 6;ꀥꀀ нɚ оɫноɜɟ&#x 000; 〦耦ꀦ急ꀀльɞɟɝиɞ

+

ПЭПȺ оɬ
пɪоɞолжиɬɟльн 6;耦뀀ɬи ɪɟɚкции пɪи ɬɟмп 5;ɪɚɬɭɪɟ

Ɍ= 1
-
70

ɋ 2
-
80

ɋ 3
-

90

ɋ 4
-
100

ɋ 5
-
110

ɋ


Приложенные файлы

  • pdf 14219314
    Размер файла: 642 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий