Теоретично і експериментально обґрунтована можливість управління фізичним станом дошкільників. Розроблена і реалізована в умовах дитячого садка система управління процесом фізичного виховання


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
ІМЕНІ ІВАНА БОБЕРСЬКОГО

ОЗДОРОВЧА РУХОВА
АКТИВНІСТЬ
ДОШКІЛЬНЯТ

Анотований

бібліографічний покажчик

трьома мовамиУкладач
Ірина Свістельник2

LVIV

STATE

UNIVERSITY
OF

PHYSICAL

CULTURE

HEALTH MOTIVE ACTIVITY

PRESCHOOL CHILDREN

Bibliography pointer

with annotations in three languages


Compiler

Iryna

Svistelnyk3

ЛЬВОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДВ
ИГАТЕЛЬНАЯ
АК
ТИВНОСТЬ
ДОШКОЛЬНИКОВ

Аннотированный

библиографический

указатель на трех языкахСоставитель Ирина Свистельник

4

УДК 796
.011.3:
371.72
-
053.4

О

46Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму”

З
апочаткована 2009 року
Оздоровча рухова активність дошкільнят

: анот. бібліогр. покажч.
трьома мовами [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник.


Львів : [б.
в.], 201
7
.


22

с.

(
Сер
ія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання,
спорту і тури
зму”, вип. 1).

До анотованого бібліографічного покажчика увійшли друковані джерела
бібліотеки Львівського державного університету фізичної культури. Праці
науковців, що досліджують проблеми оздоровчої рухової активності

різних
соціально
-
вікових груп

ро
зміщено в алфавітній послідовності прізвищ авторів,
анотації подано трьома мовами (українською, російською та англійською);
тексти анотацій збережено в авторських варіантах.

Бібліографічні описи складено відповідно до
ДСТУ ГОСТ 7.1:2006

„Бібліографічний за
пис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила
складання” та
ДСТУ 3582

2013

„Бібліографічний опис скорочення слів і
словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила”.


Покажчик призначений для викладачів, аспірантів, ма
г
істрантів,
студен
тів ВНЗ фізкультурного профілю, факультетів фізичного виховання ВНЗ
та всіх, хто здійснює наукові дослідження з оздоровчої рухової активності.Свістельник І., 201
75

ОЗДОРОВЧА РУХОВА АКТИВНІСТЬ

ДОШКІЛЬНЯТ


1.

Андрєєва О.

Організація оздоровчо
-
р
екреаційної рухової активності
дітей дошкільного віку в умовах клубних занять / Олена Андрєєва, Рудольф
Сухомлинов // Теорія і методика фізичного виховання і спорту.


2016.


№ 3.


С. 29

32.

Анотація.
На основі теоретичного аналізу спеціальної науково
-
ме
тодичної
літератури, узагальнення практичного досвіду, вивчення доку
ментальних
матеріалів розглянуто

підходи до організації оздоровчо
-
рекреаційної рухової
активності дітей дошкільного віку в умовах клубних занять. Визначені
можливість і доцільність розробк
и і впровадження рекреаційних програм з
елементами спортивних ігор для дітей дошкільного віку.

Названі основні
завдання організації оздоровчо
-
рекреаційної діяльності в умовах занять в
дитячих футбольних клубах: організація змістовного, цікавого дозвілля;
п
ідвищення рівня рухової активності; сприяння підвищенню соціальної
адаптації дітей дошкільного віку, розширення круга знайомств, поліпшення
психоемоційного стану дошкільників; формування стійкого інтересу у дітей до
занять
фізичними вправами; всебічний

гар
монійний фізичний розвиток дітей
,
зміцнення

здоров'я,
за
гарт
ов
ування організму, підвищення самооцінки,
формування характеру; залучення дітей до здорового способу життя.
Ключові слова
: діти дошкільного віку, оздоровчо
-
рекреаційна рухова
активність, клубні ф
орми занять, дитячий футбольний клуб.

Аннотация.

На основе теоретического анализа специальной научно
-
методической литературы
, обобщения
практического опыта, изучения
документальных материал
ов рассмотрены подходы к орган
изации
оздоровительно
-
рекреационной д
вигательной активности детей дошкольного
возраста в
усл
овиях клубных занятий. Определены возможность и
целесообразность

разработки и внедрения р
екреационных программ с
элементами спортивных игр для детей д
ошкольного возраста. Названы
осн
овные задачи органи
зации оздоровительно
-
рекреационной дея
тельности в
условиях занятий в д
етских футбольных клубах: организация
содержательного, интере
сного досуга; повышение уровня

двигательной
активности; содействие повышению социальной ада
птации детей
дошкольного возра
ста,

расширение круга знакомств, улучшение
психоэмоционал
ьного состояния дошкольников; фор
мирование устойчивого
интереса у детей к занятиям физическими упражнениями; всестороннее
гармоничное физическое развитие детей, укрепление здоровья, закаливание
организма
, повышение самооценки, формирование характера; приобщение
детей к здоровому образу жизни.

Ключевые слова:
дети дошкольного возраста, оздоровительно
-
рекреационная
двигательная актив
ность, клубные формы занятий, детский футбольный
клуб.

Annotation.

Approa
ches to organization of health
-
related and recreational activit
y
of preschool children under con
ditions of club sessions have been considered on the
ysis of special scientific
-
meth
odical literature, generalization

6

of practical expe
rience, study of docume
ntal materials. Possibility and expedi
ency of
developing and introducing recreational programs with elements of
sports games for
preschool childr
-
related and
recreation
al activity under con
ditions of sessions in children football
clubs have been defined: organization of inte
resting leisure activities; incr
ease of
motor activity level; assistance in enhancement of preschool children social
ad
aptation, enlargement of the

n
etwork of acquaintance, improvement of
psycho
emotional

state, form
ation of sustained interest to physical
exercises; versatile
harmonious physical development of children, promotion of health, conditioning,

enhancement of self
-
esteem, formation of charact
er; inclusion to healthy way of life.

Key

words:

preschool children, health
-
related and recreational motor activity, club
forms of sessions, children

football club.


2.

Кальонова І.
Удосконалення фізкультурно
-
оздоровчої діяльності в
умовах дитячих дошкільних
установ /

Ірина Кальонова, Оксана Погонцева
//

Проблеми активізації рекреаційно
-
оздоровчої діяльності населення

:
матеріали VII Всеукр. наук.
-
практ. конф. з міжнар.

участю.Львів
, 2010.С.
113

117.

Анотація.
Проведені дослідження дозволили підтвердити
позитивний вплив
запропонованої методики оздоровлення дітей в умовах дитячих дошкільних
установ.

Ключові слова
: оздоровча діяльність, умови дитячих дошкільних установ.

Аннотация.

Проведенные исследования позволили подтвердить позитивное
влияние предложенно
й методики оздоровления детей в условиях детских
дошкольных учреждений.

Ключевые слова:

оздоровительная деятельность, условия детских дошкольных
учреждений.

Annotation.

The conducted researches allowed
confirming

positive influence of the
f making healthy of children in the conditions of child's preschool
establishments.

Key words:

health activity, terms of child's preschool establishments.


3.

Ківерник О.
Чинники використання вправ спортивного характеру в
фізкультурно
-
оздоровчій роботі суча
сн
ого дошкільного закладу
/

Ківерник О.
//

Педагогіка, психологія та медико
-
біологічні проблеми фізичного виховання і
спорту

: наук. моногр. / за ред. С. С. Єрмако
ва.Харків
, 2006.№ 4.С. 64


67.

Анотація.

У статті розглядається ст
ан впровадже
ння в
прав спортивного
характеру (катання на са
нчат
ах та ходьба на лижах) розділу «Виховуємо
здорову дитину» програми виховання дітей дошкільного віку «Малятко» в
практику роботи ДНЗ м. Чернівці.

Ключові слова:

катання на санчат
ах, ходьба на лижах, ігрові завда
ння.

Аннотация.

В статье рассматриваются факторы использования упражнений
спортивного характера (
катания

на санках и ходьбы на лыжах) раздела
„Воспитываем здорового ребенка" программы воспитания дет
ей дошкольного
возраста „Малыш
" в практике работы детских
садов г. Черновцы.

Ключевые слова:

катание на санках, ходьба на лыжах, игровые задания.


7

Annoiation.

The article deals with the factors of
using

exercises of sports character
(driving on luge and
weakl
ings

on a ski) the unit „
the healthy child" programs of
education of children of preschool age Malyatko in practice of kindergartens work
in Chernovtsy.

Key words:

driving on luge, walking on a ski, game tasks.


4.

Кисель О.
Методическое обеспечение физкультурно
-
оздоровительной
работы в Киевском доме ребенка "Бе
резка" /

Кисель О. //

Материалы IV науч.
-
метод. конф. студ. ф
-
та "Рекреации, физической реабилитац
ии и спортивной
медицины ".Киев
, 2001.С. 82


88.

Аннотация.
Статья предоставляет данные эксперимента относительно
оценки перемещения эффективности и св
язанных со здоровьем физических
упражнений среди детей от 1 до 3
лет в
Киевском доме ребенка "Березка"
.

Метод автора используется в оздоровительных уроках.

Ключевые слова:

обеспечение, дети, физические упражнения.


Анотація.
Стаття надає дані експерименту

щодо оцінки переміщення
ефективності і пов'язаних зі здоров'ям фізичних вправ серед дітей від 1 до 3
років в Київському будинку дитини "Берізка". Метод автора використовується
в оздоровчих уроках.

Ключові слова:
забезпечення, діти, фізичні вправи.

Annot
ation.

The

article

gives

the

data

from

statins

experiment

as

for

the

estimation

of

moving

effectiveness and health
-
related phy
sical activities among children

of 1 to
3 years old at Kiev Orphan
-
of phys
ical exercises.

Key

words:
providing, children, physical exercises.


5.

Круцевич Т.
Організація фізкультурно
-
оздоровчої роботи з дітьми 3

6
років у дошкільних закладах за кордоном / Тетяна Круцевич, Наталія Пангелова
// Спортивний вісник Придніпров

я.


2011.


№ 2.


С. 156

163.

Анотація.
У статті розкриваються особливості і
характерні межі
фізкультурно
-
оздоровчої роботи з дітьми 3

6 років в дошкільних закладах
зарубіжних країн.


Ключові слова:
організація, оздоровча робота, діти, дошкільні установи.

Аннотация.
В
статье раскрываются осо
бенности и характерные черты
физкультурн
о
-
оз
доровительной работы с детьми 3

6 лет в до
школьных
заведениях зарубе
жных стран.

Ключевые слова:

организация, оздоровительная работа, дети, дошкольные
учреждения.

Annotation
.
In the article features and perso
-
health work open
u
p with children
3

6
years in preschool establishments of foreign
count

tries.


Key words:

organization, health work, children, preschool establishments
.


6.

Круцевич Т.

Розвиток моральної складової особистості старших
дошкільників у процесі організованої рухо
вої активності / Круцевич Тетяна //
Спортивний вісник Придніпров

я.


2015.


№ 2.


С. 93

97.


8

Аннотация.

В статье определены призна
ки организованной двигательной
активности как ведущего тип
а деятельности в формировании сос
тавляющих
(в том числе


и мора
льной) личности детей 5

6 лет). В настоящее время
аспекты физического воспитания рассматриваются,
главным

образом, с
позиции

их влияния на физическое развитие, двигательную подготовленность,
состояние здоровья дошкольника, но как база морального воспитания

они
ис
следуются недостаточно. В то

же

время, занятия физическими
упражнениями, играми, спорто
м
и туризмом могут быть средством
формирования и воспитания моральных качеств личности ребенка. Также
определены уровни морального развития дошкольников (представ
ление про
моральные нормы; моральные чувства
,

мотивы поведения; привычки
морального поведения; основы социальной компетентности) и
методы

морального воспитания в процессе занятий физическими упражнениями
(методы формирования моральной сознательности; мето
ды формирования
морального поведения; методы воспитания моральных чувств
).

Ключевые слова:
двигательная активность, моральное развитие, личность,
дети 5

6 лет.

Анотація.
У статті визначе
ні ознаки організованої рухової активності як
складової
провідного ти
пу

діяльності у

формуванні дітей 5

6 років
. В даний
час аспекти фізичного
виховання розглядаються, головним чином, з позиції

їх
впливу на фізичний розвиток, рухову підготовленість, стан здоров'я
дошкільника, але як база морального виховання вони досліджуют
ься
недостатньо.

У

той же час, заняття фізичними вправами, іграми, спортом і
туризмом можуть бути засобом формування і виховання моральних якостей
особи
стості дитин
и. Також визначені рівні моральног
о розвитку дошкільників
(уява

про моральні норми; моральн
і відчуття
,

мотиви поведінки; звички
моральної поведінки; основи соціальної компетентності) і методи морального
виховання в процесі занять фізичними вправами (методи формування
моральної свідомості; методи формування

моральної

свідомості; методи
формуванн
я моральної поведінки; методи виховання моральних відчуттів).
Ключові слова:

рухова активність, моральний розвиток, особа, діти 5

6 років.

Annotation
.
The article curtain signs of the organized motive activity as the leading
type of activity in forming of
moral qualities of personality of children of 5
-
6 years.
Nowadays the aspects of physical education are mainly dealing from the position of
their influence on physical education, motor fit
ness, health condition of a
pre
schooler, but as the basis of moral e
ducation they are not researched well
simultaneously exercise in physical education, games, sports and tourism could be as
a device of forming and education of moral qualities of a child’s personality. Also,
the levels of moral development of pre
school ch
ildren (the show about moral
standards; moral feelings and motives of behavior; habits of moral behavior; the
foundations of social competence) and methods of moral education in the process of

Key

words:

moving

activity,

moral development, personality, children of 5

6 years
old.9

7.

Логвина Т. Ю.
Оптимизация режима двигательной активности
дошкольников в зависимости от их возраста : автореф. дис. … канд. пед. наук :
[спец.] 13.00.04 „Теория и методика физического воспитания, спортивной
тренировки и оздоровительной физической культуры”
/ Логвина Татьяна
Юрьевна ; БГИФК.


Минск, 1991.


24 с.

Аннотация.

Теоретически и экспериментально обоснована возможность
управления физическим состоянием дошкольников. Разработана и реализована
в условиях детского сада система управления процессом физич
еского
воспитания детей 3

6 лет с использованием оптимального двигательного
режима, обучающих нагрузок и методов обратной связи. Получены новые
данные о развитии гипоэволюции сердца у дошкольников под влиянием больших
режимов двигательной активности, превы
шающих функциональные
возможности детей.

Ключевые слова:
дошкольники, режим двигательной активности, детский
сад, нагрузки.

Анотація.

Теоретично і експериментально обґрунтована можливість
управління фізичним станом дошкільників. Розроблена і реалізована в

умовах
дитячого садка система управління процесом фізичного виховання дітей 3

6
років з використанням оптимального рухового режиму, навчальних
навантажень і методів зворотного зв'язку.

Ключові слова:

дошкільники, режим рухової активності, дитячий садок,
н
авантаження.

Annotation.

In theory and possibility of management the bodily condition of under
-
fives is experimentally grounded. Developed and realized in the conditions of child's
garden control system by the process of physical education of children 3

6
years with
-
back.
New information is got ab
out development of gipoevolution

heart for under
-
fives
under influence of the large modes of motive activity, exceeding functional
possibili
ties of children.

Key words:

under
-
fives, mode of motive activity, child's garden, loadings
.


8.

Максимів О.

Впровадження здоров

язбережних освітніх технологій для
оптимізації рухової активності дітей дошкільного віку / Оксана Максимів //
Молода спортивна наука України

:

зб. тез. доп.


Львів, 2017.


Вип. 21.


С.
113.

Анотація.

Сучасні вимоги щодо н
еобхідності комплексного розвитку
особистості дитини, поєднання інтелектуального зростання із обов’язковим
забезпеченням оптимальної рухової активності актуалізують потребу
введення у фізкультурно
-
оздоровчу роботу елементів інноваційних освітніх
здоров’язб
ережних технологій.

Ключові слова:

рухова активність, дошкільники, здоров’я.

Аннотация.

Современные требования относительно необходимости
комплексного развития личности ребенка, сочетания интеллектуального
роста, с обязательным обеспечением оптимальной дви
гательной активности
актуализируют потребность введения в физкультурно
-
оздоровительную

10

работу элементов иннов
ационных образовательных
здоровье
сб
ерегающи
х

технологий.

Ключевые слова:

двигательная активность, дошкольники, здоровье.

Annotation.

Modern requir
ements in relation to the necessity of complex
development of personality of child, combination of intellectual growth, with the
-
health work
of elements of innovative educational tec
hnologies of maintenances of health.

Keywords:

motive activity, under
-
fives, health.


9.

Малашенко М.
Вплив нових засобів та форм занять фізичними вправами
на рухову діяльність та стан зд
оров'я дітей 5

7 років /

Марина Малашенко
//

Молода спортивна наука України

: матеріали І Всеукр. наук. конф. асп. галузі
фіз. культури
і спорту.Львів
, 199
7.С. 46

48.

Анотація.

Метою експериментального дослідження стала розробка
оригінальної методики, яка б сприяла значному підвищенню рухової
активності, кращому формуванню рухових навичок, а також по
ліпшенню
стану здоров’я дітей 5

7 років.

Ключові слова:
фізичні вправи, засоби, форми занять
.

Аннотация.

Целью экспериментального исследования стала разработка
оригинальной методики, которая бы способствовала значительному
повышению двигательной активности, лучшему формированию двигательных
навыков, а также улу
чшению состояния здоровья детей 5

7 лет.

Ключевые слова:

физические упражнения, средства, формы занятий.

Annotation.

The purpose of experimental research was become by development of
original method, which would be instrumental in the considerable increas
e of motive
activity, the best forming of motive skills, and also improvement of
the state of health
of children

5
-
7 years.

Keywords:
physical exercises, facilities, forms of employments.


10.

Міхайлович М. М.
Чинники використання вправ спортивного характеру

в фізкультурно
-
оздоровчій роботі сучас
ного дошкільного закладу

/

Міхайлович

М. М., Чорнокоза Л. В. //

Педагогіка, психологія та медико
-
біологічні проблеми фізичного виховання і спорту

: наук. моногр. / за ред. С. С.
Єрмакова.Харків
, 2009.№ 8.С. 1
04

107.

Анотація.
У статті розглядається ста
н и проблеми використання

вправ
спорти
вного характеру (катання на санчат
ах та ходьба на лижах) розділу
„Виховуємо здорову дитину" про
грами навчання і виховання дітей дошкільного
віку „Малят
ко" в практику робот
и дошкільних
навчальних закладів м. Чернівці.

Специфікою фізичного виховання в дитсадку є його пріоритетність в
освітньо
-
виховному процесі. Тож усі форми фізичного гарту дошкільнят
мають здійснюватися як самостійні заходи задля оптимальної рухової
активнос
ті та фізичного роз
витку дітей.

Ключові слова:
катання на санчат
ах, ходьба на лижах, ігрові за
вдання,
потреби, здоров'я.

Аннотация.
В статье проанализированы проблемы и аспек
ты использования
упражнений спортивного характера (катания на санках и ходьбы н
а лыжах)

11

раздела „Воспитываем здорового ребенка" программы воспитания детей
дошкольного возраста „Малятко" в практике работы детских учреждений г.
Черновцы. Спецификой физического воспитания в детсаду является его
приоритетность в учебно
-
воспитательном про
цессе. Итак все формы
физической закалки дошкольников могут осуществлять
ся как
самостоятельные мероприятия ради оптимальной двига
тельной активности
и физического развития детей.

Ключевые слова:
катание на санках, ходьба на лыжах, игровые задания,
потреб
ность, здоровье.

Annotation.
In article problems and
aspects

uses of exercises of sports character
(driving on
luger

are
analyzed

and
weaklings

on a ski) the unit „We Bring up the
healthy child
"
programs of education of children of preschool age „Maliatko
" in
practice of work of children's establishments Chernovtsy. Specificity

of physical
training in a kindergarten is it priority in educational process. So all forms of
physical quenching of preschool children can be carried out as independent
provisions f
or the sake of an optimum motor perfor
mance and physical development
of children.

Key words:
driving on luge, walkin
g on a ski, game tasks,
playing tasks, necessity,
health.


11.


Москаленко Н. В.
Пути оптимизации физкультурно
-
оздоровительной
работы в дошкольных учреждениях

разного типа в Украине / Н.

В.

Москаленко,
А. В. Полякова

// Здоровье для всех : сб. ст.
V

Междунар. науч.
-
практ. конф.


Пинск, 2013.


Ч. 1.


С.
204

208
.

Анно
тация.

Научно обоснованы пути совершенствования организационной
структуры системы физического воспитания в дошкольных учреждениях.

Ключевые слова:

оздоровительная работа
, дошкольные учреждения, Украи
на.

Анотація.

Науково обґрунтовані шляхи

вдосконалення ор
ганізаційної
структури системи фізичного виховання в дошкільних установах.

Ключові слова:

оздоровча робота, дошкільні установи, Україна.

Annotation.

The ways of perfection of organizational structure of the system of
physical education are scientifically
grounded in preschool establishments.

Key words:

health work, preschool establishments, Ukraine.


12.

Москаленко Н.

Сучасні підходи до організації фізкультурно
-
оздоровчої
роботи у дошкільних закладах / Наталія Москаленко, Антоніна Полякова, Яков
Ковров // Спо
ртивний вісник Придніпров’я.


2013.


№ 1.


С. 40

42.

Анотація.
У статті представлені підходи до розробки програми
фізкультурно
-
оздоровчої роботи в дошкільних установах, яка направлена на
поліпшення здоров'я дітей дошкільного віку. Програма фізкультурно
-
оздоровчої роботи забезпечує полі
пшення всіх складових здоров'я


психічного,
соціального і фізичного, у зв'язку з чим перед педаго
гами ставляться нові
завдання з розробки

сучасних педагогічних технологій фізичного виховання.

Ключові слова:
дошкільні уста
нови
,
здоров'я, програма фізкультурно
-
оздоровчої роботи.


12

Аннотация.
В статье представлены под
ходы к разработке программы
физкультурно
-
оздоровительной работы в дошкольных учреж
дениях, которая
направлена на улучшение здоровья детей до
школьного возраста. П
рограмма
физкультурно
-
оздоровител
ьной работы обеспечивает улучшение всех
составляющих здоровья


психического, социального и физического, в связи с
чем перед педагогами ставятся новые за
дачи по разработке современных
педагогических технологий фи
зического

воспитания.

Ключевые слова:
дошколь
ные учреждения, здоровье, про
грамма
физкультурно
-
оздорови
тельной работы.

Annotation
.
The article presents the approac
hes to the development of the prog
ram
of physical culture and sanitary work in pre
-
school establis
hments. The program
aims at improvement of pre
-
school
-
age children. The pro
gram of physical and
sanitary work provides improvement of all health components
-

psychic, social and
ogical
te
chnologies of physical ed
ucation.

Key words:
pre
-
school establis
hments, health, program of physical culture
.


13.

Пангелова Н.

Особливості програмного забезпечення фізкультурно
-
оздоровчої роботи в дошкільних закладах
Росії

/

Наталія Пангелова
//

Спортивний вісник Придніп
ров'я.2010.№ 2.С. 24

27.

Анотація.

У статті висвітлені особливості і характерні риси осв
ітніх
програм дошкільних установ Росії в галузі фізичної культури.

Ключові слова:

програмне забезпечення
,
оздоровча

робота, дошкільні установи
Росії.

Аннотация.

В статье освещены особенно
сти и характерные черты

образо
вательных программ дошкольных учрежден
ий России в области
физической культуры.

Ключевые слова:

программное обеспечение,
оздоровительная

работа,
дошкольные учреждения России.

Annotation
.

The article outlines the peculiari
ties and some features of educational
programmers of pre
-

school estab
l
ishments of Russia in the sphere of physical
culture.

Key

words:

software,

health

work, preschool establishments of Russia
.


14.

Петрукович Н.
Закаливание детей дошкольного возраста в системе
оздоровительной работы по семейному воспитанию / Наталья Петрукович,

Людмила Врублевская, Евгений Врублевский //
Спортивний вісник
Придн
іпров’я.


2012.


№ 2.


С. 30

32.

Аннотация.
В статье
рассмотрена

роль закаливания

в оптимизации
двигательной активности детей дошкольного возраст
а. Описаны

задания,
методы и
средства пр
оведения закаливания
, а

также гигиенические
требования

к одежде детей и помещ
ению для закаливания
.

Ключевые слова:
закаливание организма
, двигательная активность,
дошкольники.

Анотація.
У статті розглянута роль
за
гар
т
ов
ування в оптимізації рухової ак
-
тив
ності дітей дошкільного віку. Описані завдання, методи і за
соби

13

проведення загарт
ов
ування,
а

також гігієнічні вимоги до одягу дітей і
приміще
ння
.

Ключові слова:
загартування організму, рухова активність, до
шкільники.

Annotation
.
In

article the role of h
ardening of the body in
optimization

of im
pellent
activity of children of pres
carrying out
of hardening

of the body, and also hygienic requirements to clothes of
children and a premise for carrying
out
of hardening

of the body are des
cribed.
Given article will be interes
ting to experts of preschool
centre’s
, parents, medical
workers.

Key

words:

н
hardening

of the body, impellent activity, preschool children.


15.

Петрукович Н. П.

Роль семьи

в формировании рациональной
двигательной активности дошкольников и ук
реплении здоровья детей /
Н.

П.

Петрукович
//
Здоровье для всех : материалы IV Междунар. науч.
-
практ.
конф.


Пинск, 2012.


Ч. 1.


С. 167

169.

Аннотация.

Совместные занятия родителей с детьми приносят следующие
п
оложительные ре
зультаты:
пробуждают у родителей интерес
к уровню
двигательной зрелости детей и способству
ю
т развитию у детей
двигательн
ых навыков в соответствии с их возрастом и способностями;
углубляют взаимосвязь родителей и детей; предоставляют возможность
позаниматься физкультурой за короткий отрезок времени не

только ребенку,
но и взрослому.


Ключевые слова:

семья, двигательная а
ктивность, дошкольники.

Анотація.
Спільні заняття батьків з дітьми приносять наступні позитивні
результати: проявляють у батьків інтерес до рівня рухової зрілості дітей і
сприяють розвитку у дітей рухових навичок відповідно до їх віку і
здібностей;

заглибл
юють взаємозв'язок батьків і дітей; надають можливість
займатися фізкультурою за короткий відрізок часу не лише диnbys, але і
дорослому.


Ключові слова:
сім'я, рухова активність, дошкільники.

Annotation.

The joint reading of parents with children bring th
e followings positive
results: wake up for parents interest to the level of motive maturity of children and
instrumental in development for the children of motive skills in accordance with their
age and capabilities; deepen intercommunication of parent
s and children; give
possibility to do some work physical education for the short span of time to not only
the child but also to the grown man.

Key

words:

monogynopaedium, motive activity, under
-
fives.


16.

Петрунина Н. В.
Эффективность физкультурно
-
оздоровительной
программы в процессе физического воспитания в дошкольном образовательном
учреждении /

Н. В. Петрунина, Г. Н. Голубева //

Теория и практика физической
культуры.2010.№ 1.С. 92.

Аннотация.
Эк
спериментально

обоснована эффективность влияния
физкультурно
-
оздоровительной программы на психофизическое состояние
детей дошкольного возраста (6
-
7 лет).


14

Ключевые слова:
психическое и физическое состояние детей 6
-
7 лет, основные
проблемы и трудности в физи
ческом развитии.

Анотація.
Експериментально обґрунтована ефективність впливу
фізкультурно
-
оздоровчої програми на психофізичний стан дітей дошкільного
віку (6
-
7 років).


Ключові слова:
психічний і фізичний стан дітей 6
-
7 років, основні проблеми і
труднощі у

фізичному розвитку.

Annotation.
Efficiency of influence of the athletic
-
health program is experimentally
grounded on the
:

mental and physical state of children of preschool age (6
-
7 years).

Key words:

mental and physical condition of children 6
-
7 years,
basic problems and
difficulties in physical development.


17.

Полякова А.

Руховий режим і фізичний стан дітей 3

4 років у
дошкільних закладах різного типу / Полякова Антоніна //
Спортивний вісник
Придніпров

я.


2015.


№ 2.


С. 170

175.

Анотація.
У статті пр
едставлені дані про особ
ливості рухового режиму
дітей 3

4 років, які відвідують

дошкільні установи різного типу
. Автор вказує,
що на сучасному етапі не забезпечуються біологічні потреби дитячого
організму в рухах. У зв'язку з цим більш
ість сучасних дошкі
ль
них установ
прагнуть упроваджувати інноваційні технології, авторські програми, засоби і
методи фізичного виховання, які мають високий оздоровчий ефект.

Ключові слова:

рух
овий режим, фізичний стан, діти 3
-
4 років, дошкільні

установи.

Аннотация.
В статье пре
дставлены данные об особенностях двигательного
режима детей 3
-
4 лет, которые по
сещают дошкольные учреждения
различного типа. Автор указыва
ет, что на современном этапе не
обеспечиваются биологические потребности детского организ
ма в движениях.
В связи с
этим большинство современных до
школьных учреждений стремят
ся
внедрять инновационные тех
нологии, авторские программы, средства и
методы физического воспитания, которые имеют вы
сокий оздоровительный
эффект.

Ключевые слова:
двигатель
ный режим, физическо
е

состоя
ние, дети 3
-
4 лет,
дошкольны
е учреждения.

Annotation.

Data about peculiarities of the movement activities routine in chil
dren
3
-
4 years, attending different pre
-
school establishments, are given in the article. The
author shows that at present stag
e the child biological needs in movements are not
pro
vided for. In this connection most of pre
-
school establishments are eager to
implement innovative technolo
gies, author programmes, means and methods of
physical education which have high health effect.

Key words:

movement activi
ties r
outine, physical condition, 3

4 years children, pre
-
school estab
lishments.


18.

Салямин Ю. Н.
Методика управления двигательной активностью на
основе комплексной оценки физической подготовленности детей 6

летнего
возраста : ав
тореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика

15

физического воспитания и спортивной тренировки” / Салямин Юрий
Николаевич
; КГИФК.


Киев
, 1984.


24 с.

Аннотация.

Комплексно изучен широкий круг медико
-
педагогических
показателей, характ
еризующих физическую подготовленность детей 6
-
летнего возраста, направленности учебного процесса на достижение не
только определенного уровня развития двигательных навыков и качеств, но и
обеспечения их интегрального проявления в повседневной деятельности.

Разработаны способы определения оптимальной массы тела ребенка в
зависимости от морфологических признаков организма, определения
функциональной готовности организма ребенка к работе на выносливость.
Разработана комплексная оценка физической подготовленнос
ти детей 6
-
летнего возраста в динамике учебного года.

Ключевые слова:

двигательная активность, методика управления,
комплексная оценка, физическая подготовленность, дети 6

летнего возраста
.

Анотація.
Комплексно вивчені медико
-
педагогічні показники
, що
ха
рактеризують фізичну підготовленість діт
ей 6
-
річного віку, спрямованість
навчального

процесу на досягнення не лише певного рівня розвитку рухових
нави
чок

і якостей, але і забезпечення їх інтегрального прояву в пов
сякденній
діяльності. Розроблено

способи ви
значення
оптимальної маси тіла дитини

залежно від морфологічних ознак організму, визначення функціональної
готовності організму
,

визначення функціонал
ьної готовності організму
дитини

до роботи на витривалість. Розроблена комплексна оцінка фізичної
підготов
леності дітей 6
-
річного віку в динаміці навчального року.

Ключові слова:

рухова активність, методика управління, комплексна оцінка,
фізична підготовленість, діти 6

річного віку.

Annotation.

The wide circle of
medical pedagogical

indexes, characterizing
physical
preparedness of children of 6
-
years
-
old age is complex studied, to the orientation of
educational process on achievement of not only certain level of development of
motive skills and qualities but also providing of their integral display in everyd
ay
activity. The methods of determination of optimum mass of body of child are
of child to work

on endurance. The complex estimation of physical preparedness of
children of 6
-
years
-
old age is developed in the dynamics of school year.

Key words:

preparedness, children 6

years
-
old age.


19.

Свістельник І.

Оздоровча рухова активність

:
анот. бібліогр. покажч.
трьома мовами / уклад. Ірина Свістельник.


Київ : Кондор, 2014.


С. 48

50
.

Анотація.

До анотованого бібліографічного покажчика увійшли інформаційні
джерела (книги, монографії, наукові
статті, автореферати дисертацій тощо)
науковців, що досліджують проблеми оздоровчої рухової активності.


Ключові слова:

оздоровча рухова активність, інформаційне забезпечення,
різні
верстви населення.

Аннотация.

Аннотированный библиографический указатель с
одержит
информационные источники (книги, монографии, научные статьи,

16

авторефераты диссертаций, и т. п.) по проблемам оздоровительной
двигательной активности.

Ключевые слова:

оздоровительная двигательная активность,
информационное обеспечение, разные слои

населения.

Annotation.

The annotated bibliographic

pointer contains

informative sources
(books, monographs, scientific articles, abstracts of thesis of dissertations, and t. of
p.) on the problems of health motive activity.

Keywords:

health motive activ
ity, informative providing, different layers of
population.


20.

Соловьева Л. А.
Дополнительный физкультурно
-
оздоровительный
комплекс для ослабленных дошкольников /

Л. А. Соловьева, Е.

И.

Кривицкая
//

Физическая культура: воспитание, образование, тренировка.2009.№ 3.С. 61

63.

Аннотация.

Предложенный методологический подход к ин
дивидуальному
оздоровлению, направленный на кор
рекцию отклонений в физическом
состоянии здоро
вья ослабленных дошкольников, позволил углубить
представление детей о собственных

нарушениях здоровья, вызвал интерес к
оздоровлению с помо
щью дыхательных тренажеров, повысил мотивацию к
физическим достижениям, существенно увеличил двигательную активность,
привнес позитивный на
строй в эмоционально
-
психологическую сферу и об
-
разовател
ьный процесс ослабленных детей. Все это позволяет рекомендовать
внедрение дополнительно
го физкультурно
-
оздоровительного комплекса в об
-
разовательный процесс часто болеющих детей стар
шего дошкольного
возраста.

Ключевые слова:

ослабленные дошкольники, оздо
ровительная тренировка,
тренажеры.

Анотація.

Запропоновано методологічний підхід до індивідуального
оздоровлення, направлений на корекцію відхилень у фізичному стані здоров'я
ослаблених дошкільнят, який дозволив поглибити уявлення дітей про власні
порушенн
я здоров'я, викликав інтерес до оздоровлення за допомогою дихальних
тренажерів, підвищив мотивацію до фізичних досягнень, істотно збільшив
рухову активність, привніс позитивний настрій в емоційно
-
психологічну сферу
і освітній
процес

ослаблених дітей.

Ключ
ові слова:
ослаблені дошкільники, оздоровче тренування, тренажери.

Annotation.

The offered methodological going near the individual making healthy,
directed on the correction of rejections in the bodily condition of health of
hyposthenia

under
-
fives, allow
ed to deepen the picture of children of own violations
of health, caused interest to making healthy by respiratory trainers, promoted
motivation to physical achievements, substantially increased motive activity, brought
a positive mood to the emotional
-
psy
chological sphere and educational process

hyposthenia

children.

Key words:

hyposthenia

under
-
fives, health training, trainers.


21.

Старченко А.

Обґрунтування доцільності використання засобів дитячого
фітнесу у фізкультурній освіті дітей дошкільного віку / Ан
астасія Старченко //

17

Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і
здоров’я людини.


Львів, 2016.


Вип. 20, т. 1/2.


С. 325

329.

Анотація.
Проаналізовано праці вітчизняних та іноземних авторів, що
присвячені використан
ню дитячого фітнесу та його технологіям у системі
дошкільної фізкультурної освіти. Визначено доціль
ність застосування окремих
засобів дитячого фітнесу для комплексного вирішення основних завдань
фізкультурної освіти. Для поліпшення рівня фізкультурної ос
віченості дітей
віком 5
-
6 років розробле
но інноваційну технологію з переважним
застосуванням засобів дитячого фітнесу (фітбол
-
гімнастики, ігрофітнесу та
звіроаеробіки) у різних формах занять.

Ключові слова:
дитячий фітнес, діти віком 5
-
6 років, інноваційн
а технологія,
фізкультурна освіта.

Аннотация.
Проанализированы работы отечественных и зарубежных
авторов, посвященные применению детского фитнеса и его технологий в
системе дошкольного физкультурного образования. Доказана целесоо
-
бразность использования от
дельных средств детского фитнеса с целью
комплексного решения основных задач физкультурного образования. Для
улучшения уровня физкультурной образованности детей 5
-
6 лет разработана
инновационная технология с преимущественным использованием средств
детского

фитнеса (фитбол
-
гимнастики, игрофитнеса, звереа
эробики) в
разных формах занятий.

Ключевые слова:
детский фитнес, дети 5
-
6 лет, инновационная технология,
физкультурное образование.

Annotation.


Papers of domestic and foreign authors dedicated to use of chi
ldren
fitness and its technologies in the system of preschool physical training education
were analized. Reasonability of use some means of children fitness with the purpose
of end
-
to
-
end solution of basic tasks of physical training education is proved. In

order to improve improving level of physical training among 5
-
6 year old children,
an innovative technology with prime use of means of children fitness (fitball
gymnastics, gaming fitness, animal aerobics) in different forms of classes was
developed.

Key

words:
children fitness, preschoolers, innovative technology, physical culture
education.


22.

Старченко А. Ю.
Оптимізація

фізкультурної освіти старших дошкільнят
на основі застосування засобів дитячого фітнесу :
автореф. дис. … канд. наук з
фіз. виховання та
спорту :
[
спец.
]

24.00.02 „Фізична культура, фізичне

виховання різних груп населення” /

Старченко Анастасія Юрієвна ; Дніпроп.
держ. ін
-
т фіз. культури і спорту.


Дніпропетровськ, 2015.


20 с.

Анотація.

У дисертації вперше розроблено інноваційну технолог
ію
оптимізації фізкультурної освіти старших дошкільнят, що передбачала
переважне застосування засобів дитячого фітнесу (фітбол
-
гімнастики,
ігрофітнесу, звіроаеробіки) і реалізовувалась у різних формах: заняттях з
фізичного виховання, фізкультурно
-
оздоровчи
х заходах в режимі дня,
додаткових заняттях фізичною культурою, під час активного відпочинку і
занять фізичними вправами з батьками у домашніх умовах.

Вперше розроблено

18

зміст форм роботи з батьками (семінари, консультації, додаткові заняття з
дитячого фітн
есу за безпосередньою участю батьків, створення фото та
відеоматеріалів для занять дитячим фітнесом, виготовлення інвентарю для
занять дитячим фітнесом спільно з дітьми), що дозволяють підвищити рівень
фізкультурної освіченості батьків та їх дітей. Розробл
ено методичні
рекомендації «Фізкультурна освіта у родині», які дозволили батькам
поповнити необхідні теоретичні знання з фізичної

культури й дитячого
фітнесу. Доведено, що інноваційна технологія оптимізації фізкультурної
освіти старших дошкільнят сприяє по
кращенню їх рівня оволодіння
необхідними руховими уміннями і навичками, пов’язаними з ними
елементарними знаннями з фізичної культури, підвищує інтерес: дітей до
занять, сприяє зниженню рівня захворюваності, а також покращує рівень
фізкультурної освіченост
і їх батьків.

Ключові слова:

фізкультурна освіта, старші дошкільнята; засоби дитячого
фітнесу; батьки, фізкультурна освіченість, інноваційна технологія.

Аннотация.

Диссертация посвящена решению проблемы оптимизации уровня
физкультурной образованности старш
их дошкольников на основе
преимущественного использования средств детского фитнеса в основных
формах занятий. Цель работы
-

научно обосновать инновационную
технологию оптимизации физкультурного образования старших дошкольников
на основе использования средс
тв детского фитнеса и экспериментально
проверить ее влияние на показатели жизненно важных двигательных умений и
навыков и связанных с ними элементарных теоретических знаний по
физической культуре. Для повышения физкультурной образованности
родителей впервы
е разработано содержание форм работы (семинары,
секционные занятия по детском)' фитнесу с участием родителей, создание
фото
-

и видеоматериалов для занятий детским фитнесом в домашних
условиях, изготовление инвентаря для занятий по детскому фитнесу), а
такж
е методические рекомендации «Физкультурное образование в семье»,
включающие элементарные знания по физической культуре и детскому
фитнесу. В результате реализации инновационной технологии получены
статистически достоверные изменения уровня овладения жизнен
но важными
двигательными умениями и навыками, уровня теоретических знаний, уровня
заболеваемости дошкольников, а также физкультурной образованности их
родителей. Результаты исследований внедрены в практику работы
дошкольных учебных учреждений, что подтверж
дено соответствующими
актами внедрения.

Ключевые слова:

физкультурное образование, старшие дошкольники,
средства детского фитнеса, родители, физкультурная образованность,
инновационная технология.

Annotation.

In a thesis there was for the first time develo
ped innovative technology
of optimization physical education of senior preschoolers that provided major use of
means of children fitness (fit ball gymnastics, gaming fitness, animal aerobics) and
was realized in various form
s
: physical education classes, p
hysical and
health
improving

events in a day
-
time regime, while having active rest and doing physical
exercises with parents at home.

There was for the first time developed method of

19

ways of work with parents (seminars, consultations, additional children f
itness
classes with the direct participation of parents, making photos and video materials
for children fitness), that helps to rise level of physical culture scholarship of parents
and their children. There were developed methodical recommendations “Physi
cal
education in a family” that allow parents to enrich necessary theoretical knowledge
in physical culture and children fitness.

It is proved that innovative technology of
optimization physical culture of senior preschoolers is favorable to improvement
le
vel of mastering necessary motion skills and habits, connected with it elementary
knowledge of physical culture, rises interest of children to obtaining knowledge, is
favorable to decrease level of illness and also it improves level of physical culture
sch
olarship of parents.

Key words:

physical culture education, pre
-
school children, means of child fitness,
parents; physical culture scholarship, innovative technology.


23.

Шебеко В.

Н. Формирование субъективных качеств у ребенка
дошкольного возраста в физкульт
урно
-
оздоро
вительной деятельности /
Шебеко

В. Н., Мельников
а М. С. // Мир спорта.


2011.


№ 2 (43).


С. 48

55.

Аннотация.

По
нимание субъекта связывается с наделением человеческого
индивида качествами быть ак
тивным, самостоятельным в осуществлении
спец
ифических человеческих форм жизнедея
тельности. Проблемной областью
выступает и определение эффективных форм и методов организации
педагогического процесса с целью обеспечения субъектной инициативы,
творче
ства занимающихся. Условия развития субъ
ектности
дошкольника
-

задача нашего иссле
дования.

Ключевые слова:

качества, дети дошкольного возраста, оздоровительная
деятельность.

Анотація.
Розуміння суб'єкта зв'язується з наділом людського індивіда
якост
ями бути активним, самостійним у

здійсненні специфічних

людських
форм життєдіяльності. Проблемною областю виступає і визначення
ефективних форм і методів організації педагогічного процесу з метою
забезпечення суб'єктної ініціативи, творчості тих, що займаються

фізичною
кульутрою
.

Ключові слова:
якості, діти д
ошкільного віку, оздоровча діяльність.

Annotation.

Nowadays the problem of a person's subject qualities cultivation is on
the stage

of development. In pedagogical literature when the notion subjectness is
discussed not explanation but rather the sense of t
his phenomenon is in the
foreground. Subject comprehension is associated with such human's qualities as to be
active, and independent in realization of specific human forms of vital activity.
educational process
aiming at children's subject initiative and creative work ensuring is the problem area
as well. Conditions of subjectness development in preschool children are the object of
our investigation.

Key

words:

qualities, children of preschool

age, health activity.20

24.

Яворська Т. Є.

Гармонійний розвиток дитини дошкільного віку в процесі
використання оздоровчих інноваційних технологій / Яворська Т. Є. //
Слобожанський науково
-
с
портивний вісник.


2013.


№ 5
(38).


С. 300

303.

Анотація.
Розглянуто

нетрадиційний та оздоровчий підхід
-

використання
м'ячів
-
фітболів
-

з метою гармонійного роз
витку дитини дошкільного віку в
процесі фізичного виховання. Вивчено стан фізичного й психічного здоров 'я
дітей старшого дошкільного віку; визначено ефективність

впливу засобів
фітболгімнастики на рівень розвитку фізичних якостей дітей стар
шого
дошкільного віку; використано сучасні методи дослідження та здійснено
аналіз результатів експерименту. Доведено ефективність впливу засобів
фітболгімнастики на гармонійний

розвиток дитини дошкільного віку в процесі
використання оздоровчих інноваційних технологій. Розглянуто можливості
впровадження оздоровчої інноваційної технології в педагогічну практику
дошкільного навчального закладу. Результати дослідження апробовано в
н
авчально
-
виховний процес дошкільної освіти Житомирщини.

Ключові слова:
постава, м'яч
-
фітбол, фітболгімнастика, фізичні якості, діти.

Аннотация.
Рассмотрен нетрадиционный и оздоровительный подход


использова
н
ие мячей
-
фитболов


с целью гармоничного развити
я ребёнка
дошкольного возраста в процессе физического
воспита
ния. Изучено состояние
физического и психического здоровья детей старшего дошкольного возраста;
определена эффек
т
ивность воздействия средств фитболгимнастики на
уровень развития физических качест
в детей старшего дошкольного

возраста;
использованы современные методы исследования и проведен анализ
резуль
татов эксперимента. Доказана

эф
фективность воздействия средств
фитболгимнастики на гармоничное развитие ребенка дошкольного возраста в
процессе

испо
льзования оздоровительных инновационных технологий.
Рассмотрены возможнос
ти внедрения оздоровительной ин
новационной
технологии в педагогическую практику дошкольного учебного заведения;

результаты исследования апроби
рованы в учебно
-
воспитательный процесс
до
школьного образования Житомирщины.

Ключевые слова:
осанка, мяч
-
фитбол, фитбол
-
гимнастика, физические
качест
ва.

Annotation.


The article considers the unconventional and Wellness approaches to
the use of balls
-
fitbol to harmonious

development of the child o
f preschool age in
physical education. The author studied the state of physical and mental health of


children of senior preschool age; the effectiveness of the impact offitbol gymnastics
on the level of development of physical qualities


of

senior preschool age children;
proved the

effectiveness of the impact of fitbol gymnastics on the harmonious
development of a child of preschool age in the process of usage

о
f
health
-
improving
innovative technologies; considered the possibility of the introduction of the health of
innovative technologies in

the teaching practice of preschool educational
establishments; the results of the research were tested in the educational p
rocess


of
preschool education of

Zhitomir
.

Key

words:
bearing, ball
-
fitbol, fitbol gymnastics, physical qualities, children.21

25.

Herbert

J
.

Aktywno
ść
fizyczna

dzieci

w

wieku

6
i

7
lat
,
mieszkaj
ą
cych

w

Rzeszowie

/
Jaros
ł
aw

Herbert

// Молода спортивна наука Ук
раїни : зб. наук. пр. з
галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини.


Львів, 2016.


Вип. 20, т. 1/2.


С. 325

329.

Анотація.
Діти і молодь, які займаються різними форма
ми фізичної
активності,
беруть участь в забавах, тренуваннях з різних видів спорту
.
Однак фізична активність змінилася із появою нових моделей проведення
вільного часу (телебачення, Інтернет, комп’ютерні ігри). Ці зміни стали
причиною збільшення кількості дітей із надлишковою масою тіла та
ожирінням. Метою роботи було порівняння фізично
ї активності упродовж
дня шестирічних дошкільнят та се
мирічних учнів першого класу.


Ключові слова:
фізична активність,
діти

6 і 7 років
,
акселерометр, здоров’я.

Аннотация.
Дети и молодежь, которые занимаются разными формами
физической активности, принима
ют у
частие в играх, тренировках по разным
видам

спорта. Однако физическая активность изменилась с появлением новых
моделей
свободного времяпровождения

(телевидение, Интернет,
компьютерные игры). Эти изменения стали причиной увеличения количества
детей с из
быточной массой тела и ожирен
ием. Целью работы было сравнить
физическую активность

на протяжении дня шестилетних дошкольников и
семилетних учеников первого класса.


Ключевые слова:
физическая

активность, дети

6 и 7 лет, акселерометр,
здоровье.

Streszczenie
.
Dzie
ci i młodziez podejmuj wiele roznych form aktywnosci

fizycznej, np.
poprzez uczestnictwo w zabawach lub uprawian
ie dyscyplin sportowych. Jednaki
e ich
codzienne nawyki ulegіy zmianie wskutek pojawienia siк nowych modeli spкdzania
wolnego czasu (telewi
zja, internet, gry komputerowe), a zmi
ana ta zbiegіa siк z
wzrastajaca liczba przypadkуw nadwagi i otyłosci wsrod

dzieci.

W pracy
celem byіo
porуwnanie aktywnosci fizycznej w ciagu

dnia przedszkolakуw (6 lat) oraz uczniуw
klasy pierwszej (7 lat). Badani
a p
i odbyіy sie

w XI
і
XII

2015 r.

Wyniki badaс wskazuj

m. in. na duza ilosc krokow

wykonywanych prz
ez dzieci w przedszkolu (srednio

10000
-

akt
ywny) oraz
zdecydowanie mniejsza

w szkol
e (srednio 7800
-

srednio

akty
wny).

Wszelakie formy
ruchu odbywajace sie w szkoł
ach i p
rzedszkolach skutecznie podnoszsza poziom
aktywnosci

f
izycznej uczniуw oraz poprawiaja ich sprawnosc fizyczna, jednak
bardziej aktywne sa

dzieci przedszkolne.

S
і
owa kluczowe:
physical activity, WGT3X
22

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК


Андрєєва О.1

Врублевская Л.14

Врублевский Е.14

Голубева Г. Н.16

Кальонова І.2


Кисель О.
4

Ківерник О.3

Ковров Я.
12

Кривицкая Е. И.20

Круцевич Т.5,6

Логвина Т. Ю.7

Макси
мів О.8

Малашенко М.9

Мельникова М. С.


23


Міхайлович М. М.


10

Москаленко Н. В.


11,12

Пангелова Н.5,13

Петрукович Н.14,15

Петрунина Н. В.16

Погонцева О.2

Полякова А.12,12,17

Салямин Ю. Н.18

Свістельник І.19

Соловьева Л. А.2
0

Старченко А. Ю.21,22

Сухомлинов Р.1

Чорнокоза Л. В.10

Шебеко В. Н.23

Яворська Т. Є.24

Herbert

J
.
25


23
НАУКОВЕ ВИДАННЯ

Оздоровча рухова активність дошкільнят

Анотований

бібліографічний покажчик

трьома мовами


Укладач


Ірина Свістельник

Приложенные файлы

  • pdf 14281339
    Размер файла: 636 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий