ЗДОРОВАЯ УЛЫБКА. Зубы — ровняйсь, смирно! По статистике, более 80 процентов людей имеют далекие от идеала зубы или наруше-ния прикуса.


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
№ 4423:
Снндн пджвйтнпв
Ж вов-пазе опнвйивнев чвил
ввза з
олввнцвнопвр аболиып
С млдавиьыщвал блиьценопва иыдвй
заждый двнь о
оайлал рпна дл
млдднвй
нлче намлинвн йыоиьйе, жвианеьйе
двйопвеьйе, намнавивнныйе на
цвнев олбопввннлй жедне. Ж
чпл млза
дапвиьнл: па оайаь йвчпа, мнвзнаонаь
нвдлопежейаь, вщв вчвна вллдрцвв
иьвцаь нао на
млдвеа, овалднь, мл
вв
длопежвнее нв выдывавп незазет эйл
цей. Ж
дажв чрвопвл пнерйта, нвойл
пнь на
воы вал оеир е
ьнзлопь, нв йлжвп
надлиал мнлдиепь надлопь лп
пвнеь. Хпл
жв лопавпоь? Ппавепь нлвры
цвиь: вщв бливв выолзры е
пнрднлдлопе
жейры? Ж
паз мл
знрар, а
плчнвв мл
Пнжвпнщмэи рдптзцзйвт
«Дзтв онюр»
опнжтйцзя
Иавжей•палзатаанжтамежд
Маваетжэ иа иаман йнаанмнааииймнж
Аанйлмежа заналжайщ иа йЭэванайший
Пнаалйнййшмежд елад, 468611,
МММ «Лййжблапмалажм» б. Пнаалйнййш,
Долиай валабжмнлжлйааи Равалайшийд мйод
Эйд нй иаввйло а мпала маэвж, жипйлзатжйи
Пвномвзпева, мньйл озажвй, нв ед
оайыт надржныт. Лл
вытлд вопь: зан
пена жедне едйвнепоь в
злннв, оплеп най плиьзл лолднапь, чпл мрпь з
жвнеы цвие мнвзнаовн оай мл
овбв. Авдь ейвннл в
эплп мвнелд, намлинвн
ный нврвйный пнрдлй е
нвцвневй надиечныт дадач, йы лолбвннл дначейл
— ынй ианолайшищд пжнйейзнйаем жв йаеалмнааиищр нлаа,
мнймйЭмнаоьчжр лавлщрйаижь ж зэбейзо ащааваижь еазиад ж намеа
жв нйтае, нланэнмнаоьчжр аймнайаижь ж йЭйаваьчжр аинжманнжта
— ианолайшищд пжнйейзнйаем
жв йаеалмнааиищр нлаа, мнймйЭмнао
ьчжр лавлщрйаижь ж зэбейзо ащаа
ваижь еазиад жв дайтийбй новщлэ ж
дайтищр нлйнйейа. Оаеда арйвэчжа
а мймнаа нланалана ламнжнайшища
ейзнйиаинщ йеавщааьн дайтабйи
ийа, нлйнжайаймнййжнайшийа вад
мнажа ж нланэнмнаоьн нйанйлийзо
Заеалмнааиища нланаланщ, мй
валдачжа ейважи, м
жьиэ 3123
бйва
лйммждмежр аннаеар Эовон йнно
меаншмэ нй
латанназ, мййЭчжйа
долиайжмназ а
танаалб бйааа Ижив
влаамйтлаважнжэ Мйммжж Оаншэиа
аабомна 3122
б а
Пйтж Ллавж
ваин МР Азжнлжд Иавааваа нлйаёй
мйаачаижа, иа
ейнйлйз йЭмодваймэ
еладиа аадищд вйэ мнлаищ ваейий
— «МЭ
ймийаар йрлаищ ввй
Айеозаин ода ламмзйнлаи Гймво
зйд а
налайз тнаижж, анйлйа нйаиж
«Ищ аааваз латаннолищд йнноме.
Мацаижа ода нлжиэнй, вжмеоммжэ
ынйзо нйайво нлаелачаиа, ий
бй иавймнанйтий. Ищ ама лааий вййд
ищ Эоваз лаЭйнанш а
ынйз ианлаайа
Лйв ванланйз йеадонмэ наежа нла
наланщ, еае «Лаинайбжи-Н», «Жаппа
нжи», «Жйвайае», «Пййнаважи», «Нолй
Лй ваиищз Равалайшийд мйодЭщ
ейинлййь ва
йЭйлйнйз иалейнжейа,
иалейваажмжзща а
иамнйэчаа алазэ
майЭйвий нйеонаьн а
аннаеар йЭщтища
наЭйанеж йн
бйййаийд Эййж ж
еацйэ
бйнйаэн жв
ижр йнамищд иалейнже

вавйзйлпжи. Га
бйв йиж озжлаьн
лйаайймш иа
жьйш, йвиаей ванонанщ
налаиамйж абй иа
ймаииьь маммжь.
Иживвлаамйтлаважнжэ нйэмиж
йж, тнй ынй маэваий м
мншь йнлавайжнш жмнйтижеж пжиаи
мжлйааижэ вйэ ийащр нйййдаижд
Гйааа бймовалмнаа нйвталеиой,
тнй ищиацижа ваейищ а
йЭйамнж ввла
аййрлаиаижэ вадмнаоьн м
бйва
ийащд вйеозаин нлймнй иайЭрйвжз,
нае еае мжноатжэ а
мнлаиа ва
ынй ала
Жае йнзанжй Ллавжваин, ноЭйжт
ийа йЭмодваижа ваейийнлйаена
вйжйймш Эййаа бйва м
отамнжаз за
вжтжимежр ж палзатаанжтамежр ам
мйтжатжд, а наеда ианлаажнайшмнааи
Птаища вааий виайж, тнй зодтжищ
лада мнлаваьн йн
аймнайжнайшищр ва
Эййаааижд нй
млааиаижь м
Мвиаей йжцш Эйабйвалэ нймйав
иазо жвщмеаижь вйенйл Жалйй Лалбййа
А ейита анлайэ нлавжваин МР Азж
нлжд Иавааваа нйлотжй нлаажнайшмнао
МР нлйлаЭйнанш айнлйм й
аааваижж ва
нлана иа
майЭйвиоь нлйвадо а
аннаеар
нланаланйа, ейнйлща мйвалдан ейва
жи. Айэ ынйбй Эщйа мйвваиа мнатжайш
иаэ ейзжммжэ. Плйеж аааваижэ латан
нолийд нлйвадж ейважиймйвалдачжр
Гйааищд иалейййб МР Бабаижд
Бльи а
заа мййЭчжй, тнй а
Мйммжж ва
лабжмнлжлйааищ 6
нщмэт Эййшищр, онй
нлаЭйэьчжр ейважиймйвалдачжа нла
наланщ. Ужмйй иавалабжмнлжлйааиищр
зйдан мймнаайэнш 31•41
нщмэт. Мвиаей
амнш наеда 51
зжййжйийа таййаае, ей
нйлща онйнлаЭйэьн нланаланщ, мйвал
«Пайа зиаижа ащмеавайж ж
тж бладваи иацад мнлаищ. На
айшийз мадна, иамеййшей э
Эщйй йлбаижвйааий йЭмодваижа.
Бщйй нййотаий Эййшцйа еййжтамнай
вазатаижд ж
— меавай
«Наваьмш, тнй ваейийнлйаен Эо
ван мнймйЭмнайаанш вайшиадцад
зйвалижватжж ввлааййрлаиаижэ,
мазйа бйааийа
— нйащцаижь аа
еатамнаа ж
вймнониймнж завжтжимежр
омйоб, нйнйзо тнй ынй бйааийа»,

меавай А.
Иавааваа иа
мйаачаижж.

Ама абй нйййдаижэ ж
мнаншж, нй
монж,
еамаьнмэ еадвйбй бладваижиа иацад
мнлаищ, абй ввйлйашэ. Д
ынй йЭмнйэ
найшмнай вййдий Эщнш бйааищз а
рйва
жв
Ралзатаанжтамейбй жимнжнона Пиж
аалмжнана Еаищ ащэмижй, иамеййшей
аадищ нйййаща бйлзйищ м
ынйд нйтеж
Ми вйеавай, тнй намнймналйи ва
йаан зодтжи заиаа аймнлжжзтжащзж
Эййавиэз, нлавнййабаьчжз аймна
йаижа, ж
аййалбжэз. Дммйавйаанайж
мнатжайший нлйаалжйж а
рйва аиайж
вйа, еаежз йЭлавйз зодмежа ж
даимежа
ейанеж лаабжлоьн иа
аймнайжнайшищд
мнжзой. Оае, даимежа жззоиища ейанеж
ащлаЭанщаайж нйтнж а
ваа лава Эййш
ца аймнайжнайшищр аачамна, таз аиа
АаЭщ ащэажнш нлжтжио наейд ва
ейийзалиймнж, ыемналнщ жвййжлйаа
йж зодмежа ж
даимежа жззоиища ейан
еж ж
нлйаалжйж а
нлйЭжлеа аенжаиймнш
ыивжзйа, йнаатаьчжр ва
ащлаЭйнео
аймнайжнайшищр аачамна. А
зодмежр
ейанеар ыивжз пймпййжнава E Эщй за
иаа аенжааи, таз а
даимежр. Мвиаей,
ейбва а
даимежа ейанеж вйЭаайэймэ на
Дв ынйбй Эщй мвайаи ащайв: зод
межа нйййаща бйлзйищ тлаващтадий
аадищ м
нйтеж влаижэ зйвойжлйааижэ
жззоиийбй йнаана. Ааиищд зйзаин
наеда йЭцэмиэан нйн паен, тнй намнй
мналйи мнймйЭаи йблавжнш зодтжио
Мджзцзмрйзи ттпзйл
знз ждмывз рйднйы овныцэ
Нааалийа, еадвщд лйммжэижи
Эщ лав а
майад джвиж мйщцай
жйж маз мнайежааймэ м
мжноатжад,
ейбва енй-йжЭй жв
Эйжвежр йьвад жйж
йи маз йннлаайэйжмш йатжншмэ ва
Эад. Бщноан омнйдтжайа зиаижа, тнй
— йотца. Бййаа нлйпаммжйиайш
ища алатж, тжмнща ейжижеж м
зж иа
йвийбй таййааеа, мйалазаиища
йаеалмнаа ж
в. Плавиээ мнйжзймнш
наейд завжтжимейд нйаввеж мймнаа
йэан 36•41
нщм вййй ПФА ж
ынй нлж
ваЭййаааижж млавиад нэдамнж, н.
а.
анййиа жвйатжзйз ж
рйлйцй жвотаи
ийз мйалазаиийд завжтжийд. МЭа
мнатаиийа иамайаижа мнлаищ, жзаэ
пжиаимйаоь айвзйдиймнш, ащЭжлаан
йатаижа о
ванавищр алатад, аалэ, тнй
вада ва
ваишбж нййотжнш аваеааниоь
Д айн нон йжтий о
заиэ иатжиаанмэ
«ййзеа мйвиаижэ». Лйтазо? Унй за
цаан иаз мабйвиэ нймнлйжнш айшнал
ианжаиоь Эамнйанийд йнатамнааиийд
завжтжиа мжмназо йеаваижэ нйан
ийд завжтжимейд нйзйчж? Наодайж
иа иацйймш нййийтаиийбй нлавнлж
ижзанайэ, ейнйлйбй ынйн нлйаен важи
наламйаай? Аавш мнйжзймнш алаивищр
нйанадад, лавлацжнайшийд вйеозаи
натжж, еавлйа ж
— иамйнймнаажзй
йЭрйвжнмэ вацаайа, таз а
жйж Двлажйа. Пййнаанмнааиий, маза
омйоба, йеаваииаэ а
лйммждмейд тамн
ийд ейжижеа, Эован мнйжнш вацаайа,
тнй мвайаан аа а
таийайз нйлэвеа
ейиеолаинймнймйЭийд иа
зжлйайз
Оаза завжтжимейбй нолжвза а
мжь нйда зйдан жзанш йнлавайаиищд
омнар а
нар мнлаиар, бва нй
ащз мййЭладаижэз иа зйбон йатжнш
мэ замнища джнайж. На
майаз нлжзж
нжаийз олйаиа, зщ нймтжнайж меййшей
йЭрйвэнмэ йЭщеийааиища лйвщ а
заижж, ж, а
мйотаа амйж
Эщ жр зйд
ий Эщйй йлбаижвйаанш а
мейд йнатамнааиийд ейжижеа. Днае,
— ажвщ, бймнжижта
джааижа вй
лйвйа ж
иамеййшей виад
нймйа* иа
ваор таййаае
)лйдаижта
тйаи аа мазшж*, налайан йЭрйвэнмэ
нлжзалий 211
аалй*. Мнйана ва
мазо нлйтаволо лй
вйа мймнаайэан ача нйлэвеа 4
нщм.
а. йн
нщм аалй мнйэн йЭщеий
ааиища, иаймййдиаиища лйвщ а
А Мйммжж, ва
да млавмнаа зйд
ий Эщйй
Эщ нййотжнш омйобо иажащмй
тадцабй олйаиэ ж
еатамнаа: йнвайшиаэ
найана, нлжмонмнажа лйвмнааииж
ейа ай
алазэ лйвйа, налмйиайшищд
)аеоцал* ж
в. Пабйвиэ мазщд
вйлйбйд ейззалтамежд таинл аео
цалмнаа ж
нййшмейз нлймнаена а
Иймеаа* йЭ
рйвжнмэ Эовочжз зазаз нлжзалий
Днае, нйтазо, ащ заиэ мнлймжна,
иацж даичжищ ама лааий ащЭжла
ьн иазатеоь ейжижео? Я
возаь, вайй
иа а
ваишбар а
ынйз мйотаа, а
аалжж жйж, амйж рйнжна, иавйаалжж
лйммждмейд, номнш вада нйанийд за
вжтжиа. П
иацабй иамайаижэ мпйлзж
лйаайймш омнйдтжайа зиаижа й
алатар
«авэнйтижеар», й
«талищр» ейжижеар,
нйлбоьчжр таййаатамежзж йлбаиазж,
йнмонмнажж мйалазаиищр йаеалмна
в. Ллжвиаьмш тамний, тнй наейа
зиаижа лаввайэь ж
маз, н.
е. йнтан
йжай аждо, еаежзж омйобазж нййшво
ьнмэ зйж лйвжнайж ж
Эйжвежа, еае
мнйион ж
ащелотжааьнмэ алатж, нййо
таэ ижчаимежа валнйанщ, еаежз йЭ
лавйз ащмнлйаиа мжмназа нйащцаижэ
еаайжпжеатжж ж
йЭзаиа жипйлзатж
Айвзйдий, ащцанлжааваиищд
нлжзал м
лйвазж иа эайэанмэ йже
ажвищз, ейбва зщ бйайлжз й
завж
тжимейз нолжвза. Жова Эййаа жина
ламий, м
пжиаимйайд нйтеж влаижэ
)ва
нлймнэн заиэ алатж*, аамнж латш й
мйейнарийййбжтамейд завжтжимейд
нйзйчж а
йиейййбжж ж
нлаазанййй
бжж, иаалйййбжж ж
нмжржанлжж ж
бжр ийвйййбжэр. Лй
мазщз мелйзищз
нйвмтаназ ванавищр аиайжнжейа,
нлжЭщйш йн
йеаваижэ наежр омйоб мй
мнаайэан нйлэвеа 46%. Ллжтаз, а
ыно
мнйжзймнш иа арйвэн йаеалмнааиища
млавмнаа ж
завжтжимежа омйобж а
Я нйижзаь, нйтазо а
Мйммжж нйеа
завжтжимежд нолжвз иа нлжджааан
мэ. Бмйж бйайлжнш нлэзй, нй
ийд ынйзо эайэанмэ ейимнжнотжйииаэ
ийлза, ваеланйаииаэ а
йд мнанша
Эамнйанийд завжтжиа. На нйвозад
на, тнй э
нйнжлаь нлжитжнщ Жйимнж
нотжж Мйммжж, нййшей Эамнйанийбй
ижтабй а
ынйз зжла иа Эщааан. Мна
тамнааииаэ завжтжиа пжиаимжлоан
мэ жв
ваор жмнйтижейа. Лалащд
— бй
мовалмнааиища Эьвданщ лавйжтищр
олйаиад ж
аавйзмна, а
— мйЭлаи
ища ваишбж м
иаййбйнйанайшчжейа.
— ынй йжтища млавмнаа блад
ваи а
заишца мнанаиж, жмнййшвоьчжр
АИП мнларйаеж, а
Эййшцад
— йнйатж
На нйааль, амйж тжнанайш меадан,
тнй наиаайбй завжтжимейбй лщиеа
иам иан. Пнй лоЭйад а
еалзаи райа
на завмамнла ва
еадвщд оейй жйж нэнш
нщмэт лоЭйад аиамнавжйййбо ва
цжд иалейв
— ейййабж, э
йжтий ама
ынй наладжаай иа
майаз йнщна. Ллж
таз ынй нлйжмрйвжн а
мазщр нлйваж
ионщр ейжижеар мнййжтщ. «Лймтамнйж
ажйймш» зиа вайананш а
йвио жв
Эййшижт, иамзйнлэ иа
нй, тнй о
заиэ
лоеар Эщй нййжм АИП мнйжзймншь
мащца 41
нщм лоЭйад
)мйнймнаажзй
нйанэн азалжеаитщ ва
майь бйвйаоь
завжтжимеоь мнларйаео*. Бвжимнааи
ийа, тнй йеавайймш АДЛ омйобйд
— ынй
иапалцжлйааиищд лааижзатжйи
ищд аанйзйЭжйш, ейнйлщд нлаимнйл
нжлйаай заиэ йн
вйза вй
Сйнэ,
зиа еаданмэ, тнй амйж мй
зийд, иа вад
Бйб, Эщйй
Эщ мйамаз нййрй, вааоцеа,
нйтазо-нй мжвэчаэ азамна м
йаз, алэв
йж мзйбйа аймнййшвйааншмэ
ЛлжЭща а
таинлайшиоь зймейа
меоь Эййшижто, заиэ нлймнй Элймжйж
нлжазийз йнвайаижж, бва нйлэвеа
ваор тамйа, зайй, тнй иженй иа нйвй
цай ж
иа нлйжваай еаежр-йжЭй вжа
биймнжтамежр заижнойэтжд, нае ача
вамнаажйж иаЭйьванш ва
аийаш нлж
Эщааьчжзж нэдаййЭййшищзж. Др
мейавжлйаайж бва-нй ианйвайаео,
Эйемар нлжазийбй нйейэ. На Эово
йнжмщаанш ама, тнй нлйжмрйвжйй нй
нйз, н.
е. зийбжз зйдан нйеаваншмэ,
тнй э
нщнаьмш ащваанш тоамнай дайй
мнж ж
мймнлаваижэ е
майад налмйиа.
Айвзйдий, ва
бйв тнй-нй жвзаижйймш
йотцоь мнйлйио, нййшей «ймавйтае»
Я бйнйа нйанжнш ва
рйлйцаа завж
тжимейа йЭмйоджааижа. Я
рйто, тнй
Эщ ва
зйж ваишбж зиа нлавймнаажйж
мазоь мйалазаииоь завжтжимеоь
йаеалмнааииоь нйзйчш. Бмйж енй-
нй жв
жиаамнйлйа важиналамоанмэ на
ежз нлйаенйз, бйнйа вада Эамнйаний
нлйейимойшнжлйаанш жйж вада мнанш
нййийтаиищз налниалйз. Оййшей йв
ижзж Эжвиам жижтжанжаазж налайй
зжнш мейавщааьчоьмэ налавжбзо
иа нййотжнмэ. ОлаЭоанмэ, еае ынй зщ
йтаиш тамнй мйщцжз, бймовалмнааи
иаэ нйввалдеа. Жае? Мнэнш нйввалд
еа? Пеййшей
да зйдий нйввалджаанш
йвий, нй
влобйа? На иавй мййай
мйтанаижа «бймовалмнааииаэ нйв
валдеа» тжнанш, еае «вадна ваиаб».
Ааиаб, еае лав ж
иа иавй. Гймовал
мнай, нлймнж, тнй йЭлачаьмш е
наЭа
млавиаз лйва, иа жзаэ ижейбй нал
мйиайший а
ажво, вад айвзйдиймнш
ынйн лщийе мпйлзжлйаанш. Ааавж,
ианлжзал, иаййбйащд зйланйлжд
ынйн ажв Эжвиама, йЭйабтж авзж
ижмнланжаища нлйтаволщ нййотаижэ
йжтаивжд ж
влобжр лавлацжнайшищр
вйеозаинйа. Аа аййЭча, мэвш ва
мнйй
налабйайлйа м
жиаамнйлазж, нйбйай
лж м
ижзж, нйдзж, тнй жз иодий вйэ
омнара. Айн оажвжцш, ваишбж м
наЭэ
Мвмжзжвт цвплвцддтзщдрйзч
мвтй, опджрджвтдны ьйродптмн
вн рнддтв он йжпвдннчпвмдмзю
мзйвцзз «Дднндвя Рнррзя», щндм
нчпвмдмзю Фдждпвнымни вмтз
лнмноннымни рнтеаэ, жнцдмт
йвцджпэ цвплвйньйнмнлзйз
МГМУ зл. Сдщдмндв, щндм пддз
йзнммни йнлзррзз Рнррзирйни
Аррнцзвцзз цвплвцддтзщдрйнвн
лвпйдтзмвв
(РАФМ)
Двдзж Мднзй—Гтрдимнд
Пнлад вйэ орйва ва нлйЭйазийд ейдад
тжие МПА, вжеайжд бйжтжллжвжиан
Ддлвждйнй:
жзввмнртзйв з ндщдмзд
Ларчныв еооивдлванеь млзадаие, чпл :8% наовивнеь двйие ейвып на
злжв иеца
млдзлжный зивщ двйлдвзо. Панадепенлванев нвблиьцлал злиечвопва эпет зив
щвй енлада мнлпвзавп бвооеймплйнл. Лл
мне роилвеьт, омлолбопврыщет ет над
йнлжвнеы е
млвыцвнеы азпевнлопе, а
пазжв в
оирчаьт лоиабивнеь дащепныт оеи
лнаанедйа тлдьена, влднезаып зиенечвозев мнльвивнеь двйлдвзлда в
ведв над
жв
А млоивднвв внвйь лпйвчавпоь дначепвиьнлв рввиечвнев злиечвопва блиьныт
двйлдвзлдлй. Мне ивчапоь алдайе бвд ведейлал эттвзпа ед-да нвмнавеиьнлал
выблна йвплдлв е
онвдопв ивчвнеь, лброилвивнныт нвдлопаплчнлй едрчвннлопьы
Плднлбнвв на
вов влмнлоы, овьданныв ол
оплиь нвмнеьпный дабливваневй
Аоианлвна.
Мвпзмв Арнвмндмв пвррйвезтд, оневнтиртв, щтн ьтн йв
йваннддвмзд?
— Аазйваейв
— ламижтищд ейач*
— Эййавиш, ащвщааазаэ налавжнжлйааижаз омййаий нанйбаиийбй
— дайавижтщ облаайд. Жйач лавзалазж 1,3•1,6
зз йЭжнаан а
бйоЭжиа майшищр ж
задЭйзжаащр дайав, а
— ДвйьЭйаииаэ ййеайжватжэ ейача
— ааеж, ейда йжта, йЭйамнш иавЭлйаищр воб, ййЭ, иймйбоЭища мейавеж, нйвЭй
лйвйе ж иалодищд мйорйайд нлйрйв. Ллйвоенщ джвиаваэнайшиймнж ейача эайэьнмэ мжйшиадцжз аййалбаийз ж
мнаоьн лаважнжь аеиа
)Acne rotacea* иа
йжта, маЭйлаж; ащвщааьн мнатжпжтамейа нйладаижа бйав
— вазйваейвищд
Эйапалжн ж
Эйапалйейишьенжажн. А
нлж вйжнайшийз натаижж ваЭййаааижэ ейач Аазйваем ащэайэанмэ иа
ейда бловж
— Мвй одпджвдтря ждлнждйр?
— Галадаижа нлйжмрйвжн, еае нлаажйй, нлж нлэзйз ейинаена. Оаеда жваамнищ мйотаж валадаижэ а
— Мвйндэ рзлотнлэ ждлнждйнйв?
— Пжзннйзщ ж
)омнайймнш бйав, вов, йнае, бжналазжэ елааа аае, нйэайаижа тацоае о
ейлиад ламижт а
таижа вйжнайшийбй алазаиж* ж
ащмйеаэ мнанаиш жиаавжаиймнж
)валавиймнж йелодаьчжр* нйваййэьн йЭиалоджнш вазйва
ейв ода нлж ажвоайшийз ймзйнла. Салаеналаи ажв нйладаиийбй ааеа: иайан нй
елаь аае, ламижтеж мйжнцжамэ, йелодаищ
Мвйзл напвйнл знз йвйзлз лдтнжвлз двн жзввмнрцзптют?
— ЗаЭйланйлийа жммйавйааижа еладиа нлймнйа, иа нлаЭоан мнатжайшийд нйвбйнйаеж ж
айвзйдий а
нлжмонмнажж Эййш
ийбй нлэзй а
еаЭжиана. П
еадвйбй бйава Эаланмэ нй
ламижт: танщла м
аалриабй ааеа, танщла м
иждиабй. Миж нйзачаьнмэ
нлавзанийа мнаейй а
еанйь чаййтийбй ламнайла жйж мзамж жв
зй бйжталжиа ж
зй пжвламнайла; иаелщааьнмэ нйелйа
Мвйндв жздтв опз ждлнждйнйд?
— Лйв мнлйбжз ванланйз далаийа, мййаийа, ймнлйа, ейнтаийа, йларж, зав, ейималащ, эдта, айейбййш, ейпа, мйав
дайнйбй таана, тжнломйаща, ежмййзйййтища нлйвоенщ.
нз дыд йвйзд,мзатжы нвпвмзщдмзя, йпнлд жздтэ, дн
— На лаейзаивоанмэ ай
алазэ йатаижэ: онйнлаЭйаижа айейбййэ ж
ймнлйд нжчж, нймачаижа Эаиш ж
Эаммадийа,
вйжнайшийа нлаЭщааижа иа
мййита, налайрйадваижа, рлйижтамейа налаонйзйаижа, нйащцаииаэ влжнайшиаэ иаблов
Сдлдимвя лджзцзмв:
дря рдлыя онж йнмтпнндл
Д рзртдлд йжпвдннчпвмдмзя рдвнжмя пвйэвпэдвютря мдшттнщмэд ртпвртз. Дзмни
тнлт опзйвй Мзмзртдпртдв йжпвдннчпвмдмзя з рнцзвнымнвн пвйдзтзя РФ «О онпяж
йд нртыдртдндмзя ждятднымнртз дпвщв наыди опвйтзйз (рдлдимнвн дпвщв)». Днйлттзн
нм д одпдтю нщдпджы оджзвтпнд, йнтнпэд дзжят д онядндмзз дпвщди наыди опвйтзйз
опялтю твпнйт рдндлт ртыдртдндвмзю.
Плаво йбйайлжзмэ: Ижижмналмнай
ввлааййрлаиаижэ ж
мйтжайшийбй лаваж
нжэ МР онаалдваан, тнй мазадищд алат
ейаз мйотаа иа вазаижн навжанла. Ми
нлжвааи нйзйтш ванмежз вйенйлаз
нйлщр, еае ащ виаана, еанамнлйпжтамеж
иа раанаан* мнлаажншмэ м
йЭцазйз лаЭй
нщ. Мйвжнайж анлааа ащЭжланш, Эован жр
лаЭаиеа аамнж м
лйдваижэ ж
джвиж йжт
ищд алат, е
ейнйлйзо зйдий йЭлачаншмэ
нйзйчшь елобйймонйтий, иа ащмнаж
ааэ йталавад
)мазадищд вйенйл нлжрй
вжн иа
вйз, а
иа мжвжн а
еаЭжиана*, жйж
да
лаЭаийе Эован нлавжтжйиий иаЭйьваншмэ
— чнпншн
йваэтнд ртвпнд
Пда а
Алааиаз Ббжнна о
вианищр йь
вад Эщйж майж мазадища вйенйла. Заеа
лэ, а
виае Эйабйвалиймнж, вада рйлйижйж
азамна м
натжаинйз, ваЭщ йи ж
мнйлйииаз зжла йеавщаай азо завжтжи
Пазадищд вйенйл Эщй йтаиш Эйжвежз
натжаино таййааейз. Алат Дааиа Глйв
ийбй, Алиййшв Заивад, нйзйбай таль аа
мнж бймовалмнааиища вайа. Бабаижд Пал
бааажт Бйнежи, вйзацижд алат талмейд
мазшж Мйзаийащр, вйЭлйаййший ймнай
мэ а
ваейьтаижж мй
майжзж натжаиназж
Лймйа йнзаищ еланймнийбй нлааа
Мйммжж иа нййшей о
бймнйв, ий
мншэи нйэайэанмэ мазадищд йаеалш. Энйн
мнатжайжмн цжлйейбй нлйпжйэ, иймэ
чжд бйлвйа жзэ «вазмежд алат», вайай
ама: нлжижзай лйвщ, вайай аннаивыенй
зжь, йеавщаай нйзйчш нлж налаййзар,
йЭйабтай мнлаваижэ озжлаьчжр, йатжй
нлймновщ, лаазанжвз, ниаазйижж ж
в.
Анлйтаз, а
на алазаиа Эййшца ж
иаейзо
Эщйй нйзйтш. Пвежр мнатжайжмнйа Эщйй
йтаиш зайй, ж
иаднж жр зйдий Эщйй нййш
ааеа иайжтжа мазадийбй алата
Эщйй иа лймейцшь, а
йЭщеийааиищз нй
ижзаижаз нйбй, тнй иаЭйьваэмш о
ийбй вйенйла, тйаищ йвийд мазшж зйбйж
йЭланжншмэ е
иазо м
йьЭщзж айнлймазж,
еае нй
нйайво нлйпжйаенжеж, нае ж
Нй лаваа наейа айвзйдий а
XXI мнй
йанжж? П
нар алазаи завжтжимеаэ иао
еа вймнжбйа овжажнайшищр ащмйн
— лав
аа зйдан йвжи таййаае йайаванш амазж
виаижэзж, иайЭрйвжзщзж вйэ йатаижэ
«амар Эййавиад»? Маваа иа а
жиналамар
Эййшийбй йатжншмэ о
овежр мнатжайжмнйа,
ейнйлща йЭйаваьн ймйЭщзж виаижэзж
Звжвщз рдлдимэч дпвщди
Пазадищд вйенйл
)нййийа иавааижа
мнатжайшиймнж: «алат йЭчад нлаенжеж

мазадищд алат»*
— ынй алат, нлйцавцжд
мнатжайшиоь нйвбйнйаео нй
мазадийд
завжтжиа ж
жзаьчжд мййнаанмнаоьчжд
малнжпжеан. Оаежа алатж амнш ай
зжла: а
Галзаижж жр иавщааьн вйзациж
зж, а
— алатазж йЭчад
нлаенжеж, а
Жаиава, ПФА
— мазадищзж.
Пазадищд вйенйл жзаан мнатжайшиоь
алатаЭиоь нйвбйнйаео вйэ лаЭйнщ м
ваитазж, ваншзж, нйвлймнеазж, зййй
вщзж, авлймйщзж ж
нйджйщзж йьвшзж
вйаййший цжлйейзо елобо айнлймйа,
иатжиаэ йн
нлйЭйазщ нйаижлйааижэ ма
зшж ж
ваеаитжааэ нлйЭйазазж мналаижэ.
нййшей а
мййдищр мйотаэр йи нлжайаеа
ан овежр мнатжайжмнйа вйэ ейимойшнатжд
Пазадищд вйенйл йатжн натжаинйа
цжлйежз елобйз ваЭййаааижд, йеавщ
ааан нмжрйййбжтамеоь нйзйчш, ймочамн
айэан нлйпжйаенжтамежа залйнлжэнжэ,
йЭотаан ввйлйайзо йЭлаво джвиж ж
чамнайэан ейимойшнатжж нй
айнлймаз
Алобжзж мййаазж, мазадищд алат
ынй: наланаан, навжанл, иаалйнанйййб,
ЗММ, нмжржанл, олйййб, валзанйййб, нмж
рйййб, вжанйййб ж
в. а
йвийз йжта. Ми
мзйдан лавйЭланшмэ м
аймнайаижаз ора
лаЭаиеа, вавоцежийд бжналнйижад, Эа
Эоцежищз вжаЭанйз, нанжищз бамнлж
нйз ж
зазжийд Эаммйижтад. Ллж ынйз
натжаин нййотаан вйнййижнайшиоь ащ
бйво, нйнйзо тнй нйанжн ва
омйобж нййшей
Ама джнайж Гйййаивжж лабжмнлжло
ьнмэ о
алата йЭчад нлаенжеж
— нй
зо ащЭйло. Аадийа нлаЭйааижа
— наллж
нйлжайшиаэ нлжЭйждаииймнш е
вйенйло:
нлж иайнййдийз ажвжна нйн вййдаи жзанш
айвзйдиймнш вйаранш е
Эййшийзо ва
ион. Латжаин иа зйдан нйзаиэнш ащЭлаи
ийбй алата тача, таз 2
лав а
нййбйва.
Айенйл наеда зйдан мнанш жижтжанйлйз
нлаелачаижэ йнийцаижд м
натжаинйз,
амйж иа мейавщааьнмэ вйаалжнайшища йн
ийцаижэ. Энй вжмтжнйжижлоан: мазадища
алатж иа нлжаанмнаоьн нар, енй йтаиш тамнй
Пазадищд алат авжи вйэ натжаинйа
Мамнлймнлаиаиищд зжп й
мазадийз
алата ва
— эейЭщ йи тамазж иа
нлййан Эамавоан м
натжаинйз. На
мазйз
вайа рйлйцаа виаижа таййааеа, абй нлав
щвочжр ваЭййаааижд, иаащеж латжйиайш
ийбй ааваижэ нлжаза мйелачаьн алазэ
зжион.
Пазадищд алат мнлаайэанмэ м
цйд иабловейд Эйабйвалэ ащмайЭйдваижь
таййбй лэва поиетжд. На ваижзаанмэ
ыемналнжвйд ианловймнймйЭиймнж ж
— ынй нлалйбанжаа ладйиийд
мйодЭщ йрлаищ ввйлйашэ иа
нлйжвайвмнаа.
Ми иа ащваан мнлааеж а
цеййо, ванмежа
мавщ й
нлйномеар ванад ж
ймайЭйдваижж
пжвеойшнолщ. На нлйайвжн завймзй
нлщ отачжрмэ. Энй
— вайй цеййшийбй
алата зоижтжнайшийбй таинла йЭча
мнааиийбй ввйлйашэ
лав а
бйва*, нлж
таз ванж нлжбйацаьнмэ м
лйвжнайэзж

М опдзлтыдртдв рдлдимнвн жнйтнпв нщддзжмэ:
Бмйж йЭщтий ааз нлжрйвжнмэ нймачанш лавйжтища завжтжимежа отладваижэ

ванмеоь ж0жйж авлймйоь нййжейжижеж, даимеоь ейимойшнатжь
— нй
мазадищд алат
нйзйдан ааз нлйднж ама иайЭрйвжзща йЭмйавйааижэ а
йвийз замна
— а
йвийз еа
Пазадищд алат ваижзаанмэ иа нййшей йатаижаз ейиеланийд Эййавиж натжаина, йи йнла
вайэан омййажэ ж
нлжтжищ аа айвижеийааижэ, ащэайэан мйнонмнаоьчжа ваЭййаааижэ,
Ллж иайЭрйвжзймнж мазадищд алат йЭамнатжн нлйааваижа амар иодищр жммйа
вйааижд ж
ейимойшнатжд а
завжтжимежр отладваижэр бйлйва, бва жзаанмэ иайЭрй
вжзйа вжабиймнжтамейа йЭйловйааижа а
мазща ейлйнежа млйеж, а
ваназ иавиатжн
ейзнйаемийа йатаижа, иаЭйьваэ ва
мймнйэижаз натжаина а
налжйв лаважнжэ ймнлщр
Бмйж мйввайамш мжноатжэ, ейбва Эййшийбй иайЭрйвжзй вймнаажнш а
Эййшижто, ма
задищд алат йлбаижвоан ыемнлаииоь жйж нйаийаоь бймнжнайжватжь а
мнатжйиал,
бва Эован лабойэлий нймачанш натжаина, лаЭйнаэ а
ейинаена м
алатйз мнатжйиала.
Пазадищд алат ймочамнайэан ейимойшнатжж нй
найапйио ж
ащавдаан иа
вйз нй
Пазадищд алат йпйлзйэан лавйжтища завжтжимежа вйеозаинщ, ащваан Эййшижт
Гптооэ йпндз
Еыд р жпддмзч дпдлдм нюжз цдмзнз йпнды мвпвдмд р езй
мыю. Мвонз йпндз зронныйндвнзры д пзттвнымэч напяжвч
дрдч пднзвзи лзпв . Пн опншнз ждрятйз рнтдм ндт, опд
ежд, щдл щдннддй дн дрди оннмнтд онмян рнртвд з рдниртдв
Лалайа а
жмнйлжж завжтжищ
омнацийа налайжааижа елйаж Эщйй
ймочамнайаий а
б. ай
Рлаитжж
Дае-Банжмнйз Ааиж
)мнаацжз анй
мйавмнажж нлйпаммйлйз завжтжищ*
ржлолбйз Эппалавйз. Фамниав
танжйаниазо ьийца Эщйй налайж
нй 361
зй елйаж эбиаиеа. Лалайжаа
ижа йеавайймш омнацищз, Эййшийд
ааеа а
Балйна Эщйй мвайа
ий йеййй 31
нйвйЭищр налайжааижд
елйаж, зийбжа йеавайжмш иаоватищ
зж. Айамнэзж ж
талейашь налайжаа
ижа елйаж джайнийбй таййааео Эщйй
ванлачаий. Мвжи жв
нлйнжаижейа
занйва нжмай, тнй «… найэтшэ елйаш,
налайжнаэ а
ааищ таййааео, зйдан
мййЭчжнш азо ама талнщ, майдмнааи
ища мейнжиа,
— нонймнш ж
мейнмежа
Лалайа налайжааижа елйаж тайй
ааео йн
таййааеа ймочамнажй аибйжд
межд нлйпаммйл аеоцалмнаа ж
иаейййбжж Ад.
)292:*. Ми
нлйжваай налайжааижа елйаж лйда
ижта, озжлаацад йн
елйайнйналж.
бб. нйвйЭища йналатжж
Эщйж нлйааваищ а
Мйммжж аеоцалйз-
навжанлйз П.
Сйнйажтежз ж
Пй алазаиаз, йвиаей, ащэм
ижйймш, тнй ж
налайжааижа елйаж
йвийбй таййааеа влобйзо айама
иа амабва нлйрйвжн омнаций. НайЭ
рйвжзй, тнйЭщ елйаш вйийла „нлж
джйамш“ а
йлбаижвза нйбй, ейзо ыно
елйаш айжааьн
)латжнжаина*, йеава
йамш м
иад мйазамнжзйд. Пмййажэ нй
вйЭийд мйазамнжзймнж Эщйж йнелщ
нщ йжцш а
иатайа СС
ааеа ааимежз
жммйавйаанайаз Жалййз Заивцнад
иалйз. А
бйво йи йноЭйжейаай
мнаншь, а
ейнйлйд аналаща мййЭча
йймш йЭ
живжажвоайшищр йнйжтжэр
Эемналжзаинайшища жммйа
вйааижэ Жалйа Заивцнадиала
бб. нйваййжйж ащэажнш
блоннщ елйаж таййааеа, нймйа табй
нйэажйамш айвзйдиймнш жвЭаданш
мзалнайшищр ймййдиаижд, маэваи
ищр м
налайжааижаз иамйазамнжзйд
елйаж. Пзацжааэ авэноь о
лавищр
йжт мщайлйнео
)джвеоь тамнш* елйаж
авэнщзж о
влобжр йьвад ылжнлй
)еламищзж ейанеазж елйаж*,
йи йЭиалоджй, тнй наейа мзацаижа
йвижр мйотаэр нлжайвжйй е
мйжна
ижь ылжнлйтжнйа ж
нлаалачаижь жр
мбомнеж, нйбва еае а
влобжр ынй эайа
ижа йнмонмнайаайй. На
ймийааижж нй
вйЭищр ыемналжзаинйа Эщйй омнаийа
йаий, тнй о
йьвад мочамнаоьн танщла
лавищр нжна елйаж
— танщла блоннщ:
)I*, А
)II*, А
)III* ж
АА
)IV*. Д
нй
мад
ваиш йиж нлавмнаайэьн мйЭйд пои
вазаин мйалазаиийд нлаимповжй
— иаоеж й
налайжааижж елйаж.
Рдйтр,онннезтднымэд
Рдйтр,нтпзцвтднымэд
Ртррйзд
99,100
100
100
98,100
99,100
Ртррйзд
Гптйзмэ

Амвнзщвмд
99,100
47,36
0.1,0.5
Д нпввмзйлд щдннддйв йпнды рнртвднядт
наьдлв лвррэ тднв. У
щдннддйв
лвррни 80
йв цзпйтнзптдт нйннн 6
н йпндз. Днотртзлвя йпнднонтдпя т
днвн щдннддйв лнедт жнртзввты
наыдвн наьдлв йпндз. Пнтдпя 300—400
лн йпн
(т.
д. тнвн йннзщдртдв, йнтнпнд адптт т
жнмнпв) жня йжнпнднвн щдннддйв варн
нютмн адйдпджмн.
МЭйамнш виаижд, йнелщнаэ Эй
йаа ааеа иавав баижайшищз Жалййз
Заивцнадиалйз, нлавмнаайэан мй
Эйд а
иамнйэчаа алазэ малшёвиоь
иаоео, йраанщааьчоь цжлйежд елоб
— йн
йЭамнатаижэ Эавйнам
иймнж нлаимповжд вй
ащэмиаижэ нйи
ежр зййаеойэлищр зараижвзйа лабо
йэтжж ыемнламмжж баийа. Навааижа
Пайь виазаижноь мнаншь й
блон
нар елйаж 2:11
бйва Заивцнадиал
ваейитжй нлавнйййдаижаз, тнй абй
иаЭйьваижа „айвзйдий, нлжбйвжнмэ
таййаатамнао“. Пабйвиэ м
оаалаиий
мншь зйдий меаванш, тнй ынй йнелщ
нжа, а
иа нлймнй иаЭйьваижа мнайй
Хнщдшы аэты йжнпндэл з ртпнимэл?
Уймви рдни опнжтйт
Цжажййжвйааиищд таййаае амн аЭмййьний иатжажййж
вйааииоь нжчо.
Бййаа нйбй, йи вййонйнлаЭйэан аь. Аада
ЭаивйЭае майад зацжищ таййаае лада вайжааан волийа
нйнйжай, иадайж ежваан а
майд йлбаижвз иаеатамнааииоь
Уаййаатамнай мнайй джнш Эйбата, нйтнж нйамазамний
нйЭавжйй бйййв, ий
ламнйанжйймш ва
ынй майжз ввйлйашаз.
Плавиээ нлйвййджнайшиймнш джвиж оаайжтжйамш, йвиаей
наналш амь анйлоь нйййажио джвиж таййаае ащиодваи Эй
Ама йьвж лавища, ж
нжчо о
еадвйбй жв
иам майэ лаае
тжэ. Пазща йЭщтища йжмншэ майана, нййавища вйэ йвийбй,
зйбон йеаваншмэ нлйвоеназж-эвазж вйэ влобйбй, нймеййшео
«налааалжааижа» жр ваиищд йлбаижвз нланжн йблйзища
мжйщ. На
— мазйлабойэтжь, омлаиаижа мйЭмнааиищр
йан иавав нйэажймэ занйв, нйваййэьчжд йнлавайжнш
живжажвоайший вйэ еадвйбй мнжмйе «алавищр» нлйвоенйа,
ащвщааьчжр о
таййааеа ейзнйаем нанйййбжтамежр лааетжд.
Пмнлаиаижа ынжр нлйвоенйа жв
латжйиа мйнлйайдваанмэ йЭ
йабтаижаз мймнйэижэ Эййшийбй, а
тамнй ж
нлаенжтамеж нйй
Ллж нлавжтжйиищр занйвар йатаижэ Эййшийд нлжижзаан
йаеалмнааиища нланаланщ, ианлаайаиища иа
нйваайаижа
нар жйж жищр мжзннйзйа, ий
ынж нланаланщ зйбон йЭйаванш
нйЭйтищз вадмнажаз, ж
да лавей айввадмнаоьн
налайнлжтжио нанйййбжж. Гвамш
да Эййшийд жмейьтаан
майабй латжйиа нжнаижэ амабй йжцш лэв нлйвоенйа, нлж
таз, еае нлаажйй, еййжтамнай нлйвоенйа, ейнйлща йи зйдан
нлйвййданш нйнлаЭйэнш, ймнаанмэ вймнанйтий йЭцжлищз,
тнйЭщ овйайанайлжнш ама абй нйнлаЭиймнж. Лймеййшео а
цжимнаа мйотааа ода ынйбй вймнанйтий, тнйЭщ йлбаижвз мнай
айммнаиаайжаанш майж лавалащ. П
натжаина нйащцаанмэ еае
Ллйааваижа намна нй
Ианйво нййавий амаз, ий
ймйЭаиий
лаейзаивоанмэ наз, енй рйтан нйрованш, айммнаийажнш йЭзаи
аачамна, ийлзайжвйаанш зжелйпййло ежцатижеа, оеланжнш
жззоииоь мжмназо ж
ейзнаимжлйаанш рлйижтамежа ваЭййа
ааижэ. Дивжажвоайший нйвйЭлаиийа нжнаижа йтаиш аадий вйэ
даичжи, бйнйаэчжрмэ е
ватанжь лаЭаиеа, вйэ Эалазаиищр
ейлзэчжр, вйэ ванад, мнлаваьчжр аййалбжад ж
влобжзж
Паз нй
маЭа занйв йтаиш нлймн: натжаино иайЭрйвжзй
нййшей йвий
— мванш елйаш иа
аиайжв. Лймйа жммйавйааижэ
— м
налатиаз иадайанайшищр вйэ натжаина нлй
— м
налатиаз нййавищр ж
вада иайЭрйвжзщр
Пйавоан йнзанжнш, тнй йнеав йн
алавищр нлйвоенйа, ащ
эайаиищр м
нйзйчшь ваиийбй занйва нйваййэан йлбаижвзо
иа нййшей йтжмнжншмэ йн
цйаейа ж
нйемжийа, ий
ий мижвжнш аам, тнй иазаййаадий а
ЭйлшЭа м
рлйижтамежзж
Зжтаивжэ И № 116671 №ЗМ-37-12-111:51
Мдтнж змжздзжтвнымни щтдртдзтднымнртз й опнжтйтвл озтвмзя
Пдддпавнымнд наыдмзд
Ждртэ
— ьтн рднднапвймвя впвмезпндйв лвмдп онддждмзя щдннддйв. бйэй едртнд
нжзм зй
рвлэч жпддмзч яйэйнд. Чдннддй зронныйтдт едртэ, щтнаэ дэпвйзты рднд нт
рйвйвммнлт.
Бййшцжимнай жммйавйаанайад лав
вайэьн зиаижа, тнй мййаамищд
ищд* еаиай жмнййшвоанмэ вйэ налаватж
жипйлзатжж, а
алазэ еае иааалЭайш
ищд еаиай нлжзаиэанмэ вйэ «йЭмод
ваижэ» задйжтиймнищр йнийцаижд,
иаейнйлщр мйотаэр жмнййшвоанмэ аза
мнй мййаамищр мййЭчаижд. Нанлжзал,
даичжиа зйдан нймйанш зодтжиа оЭжд
мнааиищд авбйэв, ж
йиа мйаалцаиий тан
ей налавамн азо майа йнийцаижа, вада
Ллжотжнш маЭэ йЭлачанш аижза
ижа иа
лавйжтища важдаижэ мйЭамав
ижеа а
нлйтамма лавбйайла
— вайй
иа нййшей ваиэнийа, ий
нййавийа.
Лймйа нйбй, еае ащ иаотжнамш ынй ва
йанш, нйнлйЭодна нйанйлжнш на
да
важдаижэ нлж мйотаа а
нймйавоьчаз
УнйЭщ ймйвианш амь ыппаенжа
иймнш ваиийбй нлжаза, нлйаавжна
наейд ыемналжзаин. А
мйавоьчжд
лав, ейбва Эована мжванш м
ва
мнййжейз а
еапа жйж ламнйлаиа,
нйнщнаднамш «нййнладанш» важда
ижэ ажвааж. Бмйж йи нйвнал лоейд
бйййао, мвайадна нй
да мазйа. Бмйж
йиа нйййджйа ийбо иа
ийбо, нйанйлжна
аа важдаижа. Бмйж мйЭамавиже мейй
ижй бйййао иаЭйе, ащ наеда меййижна
бйййао. Га
ынжз аамшза ваЭааий иа
Эйьванш мй
мнйлйищ: талав еаейа-нй
алазэ мжвэчжд ианлйнжа иатиан нй
«Оарижеа йнладаижэ» зийбйеланий
омжйжааан айвижецаа задво йьвшзж
аважзйнйижзаижа ж
вйаалжа. Жйбва
нлжрйвжн вйаалжа, нлжрйвжн ж
Лйзжзй нйбй, тнй «нарижеа йнла
даижэ» мйвваан анзймпало вйаалжэ
задво аазж ж
ейжаинйз, йиа наеда
эайэанмэ млавмнайз вйэ «нлйаалеж
маэвж» задво аазж. Бмйж ащ м
таижаз ламмеавщааана тнй-нй майа
зо ейжаино ж
авлоб вазатаана, тнй
йи, мжвэ а
еламйа, йнежиоймэ иавав,
ынй йвиатаан, тнй таййаае иа нййшей
иа нлжижзаан аацо жипйлзатжь,
вада, зйдан Эщнш, ламтаижаа
ан аа йнелйааиий иабанжаий. Мвиа
ей нй
да важдаижа зйдан йвиатанш,
тнй таййааео нлймнй иодий иаейнй
лйа алазэ, тнйЭщ йЭвозанш рйщ
иоацоь иа
иабй нйнйейз жипйл
затжь. А
йьЭйз мйотаа, ваиищд
дамн нйвмеавщааан ааз: «Ммнаий
ажнамш иа
зжионео! Аадна таййааео
налавйрионш!»
Итвй, едртэ з зч ймвщдмзд
Ждртэ нтйпэтнртз
Плавж ижр зйдий ащвайжнш мйа
воьчжа: ламелщнща лоеж йавйиэзж
ааалр — дамн, маэваиищд м
иймншь ж
йнелщнймншь; нйджза
ижа нйатазж, мйнлйайдваьчаамэ
дамнйз йнелщнщр лое йЭйвиатаан
йнелщнймнш ианолщ; ламнабжааижа
нжвдаеа — йьвж йнелщнща ж
дамеж ламнйййдаиища е
ааз та
мнй ламмнабжааан нжвдае ай
зэ лавбйайла ж
вада мижзаьн абй
аацаз нлжмонмнажж. Hанлжзал,
ейбва ванж бйлвэнмэ майжзж вймнж
даижэзж, йиж йнелщнй нйеавщааьн
лоеж, а
ейбва тоамнаоьн майь ажио
жйж иамнйлйдаищ, нлэтон лоеж йжЭй
еалзаищ, йжЭй ва
мнжио. Пнатжа
йжмнщ вазанжйж наеда, тнй ай
зэ омнаций жвочжр налабйайлйа жр
отамнижеж ламмнабжааьн нжвдаеж,
ламнлэзйэьн ийбж, налаважбаьнмэ
елад мнойа Эйжеа е
мнййо, ейнйлщд
Ждртэ йвызтэ
Дзж лаабжлоьн иа
айвзйдища
облйвщ, ейипйженища мжноатжж. Жйбва
зщ ажвжз, тнй мйЭамавиже меламнжй
бловж лоеж, мйавоан наламзйнланш
нй, тнй зщ вайааз жйж бйайлжз, жЭй
йи иатжиаан орйвжнш йн
йЭмодваижэ.
Моеж, мданща а
еойаеж наеда йвиатаьн
Ждртэ нцдмйз
Миж ащладаьн вавозтжаймнш
затнанайшиймнш. Hанлжзал, дамн
«лоеа о
— йьвж, йнжлаьчж
амэ чаейд иа
лоео, йЭщтий нйбло
даищ а
бйоЭйейа лаввозша. Дамн
елжнжтамейд йтаиеж
— нйвЭйлйвйе
йнжлаанмэ иа
йавйиш, оеаванайшищд
найат ащнэбжааанмэ авййш чаеж,
ймнайшища найштщ
ижда лна — нй
вжтжэ «нйвйдваз-нймзйнлжз». Уа
ййаае мжвжн иа
елаацеа мнойа,
ййенж иа
Эавлар, лоеж майЭйвий маж
маьн — нйвжтжэ «ынй вазатанайший!».
Hаеййиаииаэ бйййаа
— дамн аижза
найшийбй мйоцаижэ. Оае, амйж о
цжимнаа мйоцанайад а
аовжнйлжж бй
ййащ иа иаеййиаищ
— виатжн блонна
таййз иа важиналамйааиа наз за
налжаййз, ейнйлщд жвйабаан отжнайш.
Лйтамщааижа нйвЭйлйвеа — дамн «рй
лйцй, вааадна нйвозааз», жмнййшво
анмэ, ейбва таййаае ваиэн нлжиэнжаз
лацаижэ. Дамнщ м
йтеазж — нлйнж
лаан йтеж, Эалан а
лйн водео йтейа
— ынй наова вйэ лавзщцйаижэ.
йЭвозщааижэ майабй нйййдаижэ на
лав наз еае йеаванш Эййаа лацжнайш
ийа мйнлйнжайаижа, нлаЭоэ нйэмиа
— дамн, йЭйвиатаь
чжд нйнщнео лавлацжнш мййдиоь нлй
Эйазо жйж нлжиэнш нловийа лацаижа.
Лйчжнщааижа налаиймжтщ
— дамн,
йЭщтий мйтанаьчждмэ м
ваелщнщзж
бйавазж ж
бйайлэчжд й
бйоЭйейд мймла
Ждртэ рйтйз
Миж ащладаьнмэ а
ижж ийбйд й
нйй жйж чайеаижж ейй
натейз аанйлотеж. Гйййаа а
йавйиж.
Иацжиайшийа лжмйааижа иа
Эоза
ба. Ломнйд авбйэв: «Я мзйнль иа
Дамнщ ораджааижэ, «нлжрйлацж
ааижэ». П
даичжи йиж ащбйэвэн еае
нлжбйаджааижа айййм, нйнлаайаижа
нлжтамеж, йвадвщ, ламмзанлжааижа
маЭэ а
валеайа ж
нйайлйнщ налав
ижз; нйеатжааижа Эавлазж, завйаи
ийа мелачжааижа ж
лавааваижа ийб
бйавар о
зодтжищ, нйбйаджааижа
маЭэ нй
желаз, еййаиэз, Эавлаз; Эа
йаимжлйааижа нопйж иа
ейитжеар найш
таа: «а аацаз нлжмонмнажж э
тоамнаоь
маЭэ оьний», о
— нйнлаайаижа
баймноеа, ванйийе, нжвдаеа, ащнлэз
йаижа амабй найа, важдаижа нйвЭй
Ждртэ онжнйпдмзя
Моеа нлжелщааан лйн
— мйЭамав
иже мналанайший мелщааан майь нй
вжтжь нй
йЭмодваазйзо айнлймо.
Авбйэв а
— нйеаванайш мелщн
иймнж. Hйбж жйж ама найй йЭлачаищ
— аалищд нлжвиае нйбй, тнй
таййаае рйтан ваейитжнш лавбйайл жйж
амнлато. Лйнлабжааижа жйж нйнжлаижа
ийма оеаванайшищз найштаз
— виае
мйзиаижэ, влобжа лавийажвиймнж ынй
бй дамна
— нйнжлаижа оеаванайшищз
найштаз ва
орйз жйж налав орйз, нй
Ждртэ
жнлзмвмтмнртз—онжщзмдммнртз
Ллааймрйвмнай зйдан Эщнш ащла
даий а
нлжаанмнааиийз лоейнйданжж.
Жйбва таййаае еланей нйджзаан ааз
лоео ж
нйайлатжааан аа нае, тнй йа
вйиш йаджн нйаалр аацад, йи нщна
анмэ ащлавжнш иатнй алйва пжвжта
мейбй нлааймрйвмнаа. Д, иайЭйлйн,
ейбва йи нлйнэбжааан лоео йавйишь
ааалр, виатжн йи бйнйа нлжиэнш нйв
тжиаииоь лййш. Жйбва лоеа мйЭамав
ижеа нлж лавбйайла иаЭладий вамо
иона а
еалзаи нжвдаеа, а
Эййшцйд
найат нлж ынйз миалодж
— ынй ащ
ладаан оаалаииймнш таййааеа а
Ждртэ внтндмнртз
Моеж иа
— налащд нлж
виае бйнйаиймнж, абй тамнй зйдий иа
Эйьванш о
мнйлнмзаийа, йджваьчжр
майад йталавж ащмнонанш. Аалжатжэ
ынйд нйвщ а
нйййдаижж мжвэ
— тайй
аае мжвжн иа
елаацеа мнойа, ййейнш
йвийд лоеж ж
йавйиш влобйд йнжла
ьнмэ й
еййаиж. Оае мжвэн ианймлав
мнааиий налав ваейьтаижаз мйбйа
цаижэ жйж, иайЭйлйн, налав наз, еае
Ждртэ одпдртпвчндйз
Мавйжтища важдаижэ найштаа йн
ладаьн лавйжтища йчочаижэ: иао
аалаииймнш, аионлаиижд ейипйжен,
йнамаижэ. МаЭаийе а
ынйз мйотаа
мйман найат, нйвлймнйе блщван ийб
нж, а
авлймйщд тамнй вазаиэан найат
аанйлотейд жйж еалаивацйз ж
блщван
жр. Алобжа дамнщ ынйд блоннщ
— на
ланйанаиища найштщ лое, ейбва Эййш
цжа найштщ нйнжлаьн влоб влоба;
нйчжнщааижа ейдж; нлйбаижа мнжи
еж мнойа налав наз еае мамнш, нлж мй
Айэ даичжи нжнжтищд дамн нлж
ваижэ аионлаииад оаалаииймнж

завйаиийа ж
жвэчийа нйвиэнжа лоеж
Ждртэ цптртпвцзз
Др ралаеналжвоан ейлйнейа нла
лщажмнйа вщраижа, иалавей мйнлйай
дваьчаамэ иаэмищзж ваоеазж алйва
мнйиа, зщтаижэ ж
н. Ойн, енй иа ва
затаан зйзаина, ейбва абй йннйиаин
иатжиаан тамнй вщцанш, ж
нлйвййдаан
вйеавщаанш майа, зйдан мнййеионшмэ
ианлжэниймнэзж. Оамий йнйанаи
ища, ианлэдаиища лоеж
— дамн иавй
аалжэ ж
нйвйвлаижэ. Ойн, енй нщнаан
мэ, мтанжа лоеж, оаалжнш йелодаьчжр
майад жмелаииймнж, йЭщтий иа жза
ан омнара. Моеж намий мджзаьн йвиа
— виатжн таййаае нйнай а
лавайео» ианлжзал, вййдаи йнаатанш
иа
айнлйм, мйвалдачжд малшавийа
йЭажиаижа нлйнжа иабй. Лйбйаджаа
ижа цаж йавйишь ай зийбжр мйотаэр
йвиатаан, тнй таййаае вачжчаанмэ.
Даичжищ, йЭщтий а
ынжр мжноатжэр
Ждртэ жнддпщзднртз
Лайштщ мйавжиаищ ианйвйЭжа
еонййа рлаза )дамн «еонйй»* — йвиа
таан вйаалжнайшиймнш ж
иаейнйлйа
мазйвйаййшмнай, ыбйжмнжтиймнш жйж
бйлвймнш. Мтаиш ламнлймнлаиаи
ищд дамн а
йнийцаижэр иатайшиже-
Ждртэ вдтнпзтвпмнртз
Моеж мйавжиаищ ва
мнжийд, нйв
Эйлйвйе нйвиэн — нае тамнй мнйэн ал
задмежа ейзаивжлщ, зжйжтжйиалщ,
наеда ащмцжа лоейайвжнайж. АййЭ
ча, амйж ащ рйнжна ванш нйиэнш майа
нлааймрйвмнай, иавй амабй йжцш пж
вжтамеж нйвиэншмэ иав йннйиаинйз

мамнш ащца иабй, амйж ащ лавбйаа
лжааана мжвэ, а, зйдан Эщнш, амнанш
Ждртэ мдпднймнртз
Лйеацйжааижа, нлйтжчаижа бйл
йа. Ойн, енй тамнй вайаан ынй, йчо
чаан иаоаалаииймнш, Эамнйейдмнай.
Зйенж мнааэнмэ иа
мнйй, йЭлавоэ нж
лазжво, аалцжиа ейнйлйд
— ежмнж
лое, ламнйййдаиища нлэзй налав
лнйз — наежа йьвж жблаьн м
нал
ниалазж а
«ейцеж-зщцеж», нйеа на
иа ваьн жз айвзйдиймнж «ламелщнш
еалнщ», оеаваижаз иа
тнй мйоджн оЭж
лаижа лое йн
лна иа
мнйй, нйвааижаа
ижа зйианазж а
еалзаиа, оеавщаа
ьчаа иа
йваЭйтаииймнш нй
нйайво
иайжтжэ жйж иараанеж ваиаб; нйвал
бжааижа маЭэ ва
— нлжвиае нйбй,
тнй мйЭамавиже рйтан нлалаанш лав
Ждртэ рвлнйнмтпння
Моеж, ваааваиища ва
мнжио ж
ий мданщ. Алобаэ нйва
— мжвэ а
йа, таййаае меламнжй ййвщдеж ж
нжймэ лоеазж а
нйвййейнижеж )нжнжтиа
вйэ йджваижэ нлжаза о
воЭийбй ала
та*. Дамнщ ынйд блоннщ мжбиайжвжло
ьн й
дайаижж мнлаажншмэ м
мжйшищзж
Еыд Ддд тэрящз ндт мвйвж дднзйзи
Цзцдпнм тщзн нпвтнпнд опвдзнымн
едртзйтнзпндвты, в одпдэи рнндвпы
едртнд, дзжзлн, опзмвжндевн пзлрйнлт
пзтнпт Мдзмтзнзнмт, йнтнпэи езн
д H ддйд жн м. ь.
Эемнлаен йаелжтижеа АИ нланэнмнаоан лаважнжь еалжама, йеавщааан нлйнжайаймнайжнайшийа ж
лаий
Жйзнйаем зйййтищр палзаинйа
)йаенйпаллжи, йаенйналйемжвава, йемжвава бйьейвщ* жибжЭжлоан йЭй
ййтеж нанйбаиищр Эаеналжд, мнжзойжлоан лймн нййавищр вачжнищр Эаеналжд нййймнж лна, озаишцаан йЭ
Гайш ALOE
VERA, ыемнлаенщ блаиана ж
айнадмейд йЭйанжрж мйвалдан зжиалайщ, ажназжищ ж
Аада иавиатжнайшищд налаеом жйж бййнйе ианжнеа ащвщааан ежмйщд pH мйьищ ж
нлжайвжн е
лавзийдаижь Эаена
лжд ж
йЭлаваааижь иайана иа
нйаалриймнж воЭйа. А
лавойшнана джвиаваэнайшиймнж Эаеналжж Streptococcut mutant
ащвайэанмэ ежмййна, лавцаваьчаэ ызайш анййнш вй
йЭлавйааижэ еалжйвийбй нэниа
— вйищ м
нйиждаиийд нййн
иймншь ызайж, а
нйнйз ж
еалжйвийд нййймнж. Пнанжмнжеа нйеавщааан, тнй Эййаа ::,:% йьвад иацад нйаианщ ва
ладаищ Эаеналжад Streptococcut mutant! Дзаиий нйынйзо, тнйЭщ мйрлаижнш воЭщ ввйлйащзж, а
вщраижа мааджз,
иайана ызайш воЭйа нймйа еадвйбй нлжаза нжчж.
Дрдвжв онж птйни
— аэртпнд з
мнд нщзыдмзд з
йвызтв нт
йвпздрв жня тдч,
йнвн мдт дпдлдмз. Ощзывюывя одмйв жня
Лаиеж вйэ воЭйа ж вамаи мй аеомйз зайжищ ж зэнщ лавлаЭйнаищ мнатжайший вйэ амар, енй джаан аенжаий ж таижн
алазэ. Лаииаэ ейимжмнаитжэ мнймйЭмнаоан ыппаенжаийзо овайаижь м нйаалриймнж воЭйа зэбейбй иайана, ймнанейа
нжчж ж нлйижеийааижь а нловийвймнонища вйэ воЭийд чанеж замна.
Зтаэ — пндмяиры, рлзпмн
Пн ртвтзртзйд, анндд 80 опнцдмтнд нюжди злдют жвндйзд нт зждвнв йтаэ знз мвптшд
мзя опзйтрв. Чпдйлдпмн дэжвюыздря додпдж «йпннзщыз», «мвадввюызд» жптв мв жптвв,
зйнвмттэд йнэйз, мдйпврздэд шзпнйзд ыднз лдежт йтавлз… Д рдяйз р ьтзлз опнанд
лвлз т онжпнртйнд мдпджйн пвйдздвдтря «йнлондйр йпздэч йтанд». Ом, йвй опвдзнн,
дэйэдвдт лвррт одпдездвмзи з опзднжзт ртпвжвныцдд д йпдрнн ртнлвтнннвв.
А налаайва м
аибйждмейбй cracket
йвиатаан мейЭа. Пабйвиэ
да ына «мей
Эа» нлавмнаайэан мйЭйд тлаващтад
ий ианлймнйа нй
ейипжболатжж, а
мйейд мнанаиж нйтийа, а
жийбва вада
Пеотаиища, иалйаища ж
чжа воЭщ нлавмнаайэйж мйЭйд нлй
Эйазо вйэ зийбжр ача а
влааиймнж,
нйнщнеж жмнлаайаижэ наежр аийза
йжд жзайж замнй ача а
р бйвар
ы. Ллжзжнжаища
нлж ынйз рй
лйцй ащнййиаиища* йлнйвйинжтамежа
нлжмнймйЭйаижэ жмнййшвйаайжмш ача
Дмнйлжь жмнййшвйааижа нал
ащр занаййжтамежр Элаеанйа зйд
ий нлймйавжнш вй
ааеа, ейбва
ача а
бйво Лшал Рйцал
)Pierre
Fauchare* нлавййджй налазачанш
воЭщ ж
жмнлаайэнш нлжеом иамцазищ
зж анналаназж. А
ааеа нлжзаиэ
йж пжемжлоазща е
воЭаз м
тазаина йлнйвйинжтамежа еййшта
Мвиаей, йнтйз мйалазаиищр
Элаеан-мжмназ нй
нлаао мтжнаанмэ
азалжеаимежд алат Эваалв Салнйж
Эибй
)Eeware Hartley Angle*, нлав
ййджацжд вйэ ейллаетжж нлжеома
бйво «оижаалмайшищд анналан
Эибйа». Дзаиий ынйн анналан, ейиат
ий, виатжнайший жвзаиаиищд ж
аалцаимнайааиищд, цжлйей жмнййш
Лалайиатайший анналан, жвйЭла
наиищд Эибйаз, мймнйэй жв
тамейд вобж, ейнйлйд валаиаа нлжва
аайамш пйлза нлаажйшийбй воЭийбй
лэва, ж
занаййжтамежр йжбанол
айййтае*, м
нйзйчшь ейнйлщр е
воба
нйваэвщаайжмш воЭщ. На
йнйлищр
— зййэлар
)мазща вайшижа 7,
— омнаиаайжаайжмш нлоЭ
еж, айвйа ейнйлщр е
мазйд воба пже
мжлйаайжмш бадеж. Эибй зийбй йан нй
маэнжй ойотцаижь майабй анналана,
вйЭжааэмш йотцабй ейинлййэ лаваж
ааазщр йлнйвйинжтамежр мжй ж
даижэ йнлжтанайшийбй айввадмнажэ
Пйалазаииаэ зйвжпжеатжэ вобж
Эибйа нййотжйа иавааижэ «ывдоадм-
еднтэд, рзмзд, йпврмэд…
Д ынй вадмнажнайший нае: таан
ища Элаеанщ
— йтаиш нйнойэлищд
вймнонищд ажв Элаеан-мжмназ,
ймйЭаиий аенжаий жмнййшвоьчждмэ
млавж ванад. Оон амнш айвзйдиймнш
нлжзаижнш майь паинавжь
— таан
ища Элаеанщ аалшжлоьнмэ ж
нй
пйлза
— зйдий нйвйЭланш Эла
еанщ рйнш нйв йелам майабй ейна, ащ
Айэ авлймйщр наеда лавлаЭйна
ий иазайй ажвйа Элаеан-мжмназ, лав
йжтаьчжрмэ еае нй
ажво ж
заналжайо
занаййжтамежа Элаеанщ

ааналаищ ЭйлшЭщ м
елжажвийд
мазща вазанища, ий
ванй ма
зща нлйтища ж
иавйлйбжа. НажЭййаа
еалазжтамежа Элаеанщ нйв
Эжлаьн нй
таано нйв ызайш воЭйа.
Миж иа мйжцейз вазанищ, ий
ьн наиваитжь е
нйназиаижь, амйж
нжнш еламэчжа джвеймнж ж
амнш ела
манпжлйаща Элаеанщ мвайа
ищ жв
ащлачаиийбй елжмнаййа ман
пжла ж
нлйвлатищ, иажзаиаа ва
занищ. Пазж иа йелацжааьнмэ,
зйдан йеламжншмэ ейад, ейнйлщз
йиж нлжеланйаищ е
воЭо, нйынйзо йот
нт 44 000 п.
Мдпвлзщдрйзд апдйдтэ
нт 98 000 п.
нт 130 000 п.
нт 192 000 п.
йжибаайшища Элаеанщ еланэнмэ
воЭаз жвионлж ж
иа ажвищ нймнй
лйииазо бйаво, тнй эайэанмэ иамй
зиаиищз нйьмйз, ий
йиж вйлйбжа,
лаЭйнанш м
ижзж мййдиаа, тжмнжнш
жр нловиаа, е
да оровцаан
мэ вжетжэ, нй
еладиад зала, нйеа
Ащнжлаьчжа, иалйаища
жйж ианлаажйший мзщеаьчжамэ воЭщ
зйбон ащваанш о
натжаина нлйЭйазщ
оровцаижа ымнанжеж йжта ж,
маэваиища м
ынжз, нмжрймйтжайшища
3.
иалоцаижа поиетжд: ванлов
иаиийа важдаижа тайьмнж, Эййш
зщцтар, ламмнлйдмнаа ажмйтий-
иждиатайьмнийбй момнааа, нлйЭйазщ
нйащцаиищд нлаазанжвз, ащ
ладаиища ваЭййаааижэ налйвйина
лавлоцаижа воЭйа а
лавойшнана аий
таижа тамнй эайэанмэ иайЭрйвжзйд
нйвбйнйаейд вйэ вайшиадцабй нлй
Фжлйей ланлймнлаиаий зиаижа,
тнй Элаеанщ
— овай ванад ж
ейа. Энй, ейиатий, ваЭйодваижа, нй
меййшео намнйлнищд айвламн иа эайэ
анмэ йнлавайэьчжз паенйлйз вйэ
йлнйвйинйа. Аадий, тнйЭщ воЭщ
иа Эщйж нйваждищ ж
Мвиаей амнш йннжзайшищд на
лжйв иатайа йатаижэ: нлжзалий
йан. Лйтазо? МЭомййайа
ай•налащр, Элаеанщ пжемжлоьн
ай•анйлщр, йатжнш а
наейз айв
ламна, ейбва тайьмнш ача йейитанайш
ий иа мпйлзжлйаайамш, нлйча, йабта
а•нланшжр, лавойшнан Эован Эй
йаа мнйдежз
— йлбаижвз нййшей-
нййшей пйлзжлоанмэ, ж
ынйд
ача иайеланцад мжмназа зщ мнлйжз
майь, нлаажйшиоь. А
йЭланийз мйо
таа, ейбва йлбаижвз мпйлзжлйаай
мэ ж
нлжеом мнай омнйдтжащз, иодий
ййзанш ж
мнлйжнш ийайа. Оаежа «нй
мнлйдеж» иавймнанйтий омнйдтжаща,
нйнйзо тнй йлбаижвз Эован ианлаа
йаи иа
нй, тнйЭщ аалионш нлавщвочаа
Нй ж
ванмейз айвламна йатаижа
жзаан майж мййдиймнж: о
ванад воЭщ
заишца иамщчаищ зжиалайшищзж аа
чамнаазж, нйынйзо Элаеанщ вйэ ижр
йнамищ лаважнжаз еалжама ж
натжад. Иайаишежз натжаиназ нлаЭо
анмэ йтаиш нчанайшиаэ бжбжаиа, нлй
ейинлййжлйаанш ынй а
майь йталавш
ГоЭщ а
Элаеанар иодваьнмэ а
Эйз орйва. Ужмнжнш жр иавй мнатжайш
— вйэ аионлаииад ж
м ййдЭжиейд нймалавжиа

вйэ иалодийд мнйлйищ, ейнйлаэ
— вйэ тжмнеж воЭйа
Ужмнеа воЭйа а
млавиаз ваижзаан
зжион. Млнйвйинщ иа мйааноьн
ыейийзжнш алазэ иа
ваиийз нлйтам
— жиата иа
воЭар, зйбон нйэажнш
мэ еалжйвища нэниа. Оаеда иа мйавоан
Иийбжа нлжвиаиища еламаажтщ
нйаианщ нлйрйвжйж йатаижа о
вйина. Блаеанщ иймжйж аенлжма Жы
залйи Ажав, наиижмжмнеж Аииа Жолиж
ейаа ж
Иалжэ Фаланйаа. Диналамий
нййотжйймш м
Ойзйз Жловйз: нлжаай
йлнйвйино мщиа, а
вйенйл ваза
нжй иалоцаижэ о
йнта. Оае а
на 51
йан иатай йатаижа Элаеаназж
А мазйд иаваейзнйаемйааиийд ий
мжнайшижтад Элаеанйа нйеавайа маЭэ
Пживж Жлйопйлв, ейнйлаэ ай
алазэ
ийцаижэ занаййжтамежр Элаеанйа
вада миэйамш а
лаейаза м
цжлйейд
Иропвдндмзд опзйтрв р
онлныыю
нзмвдвнымэч, йдпвлзщдрйзч,
рвоцзпндэч, лдтвннзщдрйзч апдйдтнд
Ддтрйвя нптнжнмтзя
Дпвщ,нптнжнмт
Сндпдлдммвя нптнжнмтзя,
змжздзжтвнымэи онжчнж.
йвннв тродчв
Мзрннднжрй, тн. Мпврмнвплдирйвя, 4
тдн.: 8,800,200,83,83, 8(8793) 73,36,36
рнт.: 8(962) 403,20,95
ЛО,26,01,000500 нт 05.11.09
Rtno,Амнпдйрзя
Дн дрд ддйв мвнзщзд назнымни джэ аэнн мднронпзлэл
опзймвйнл анввноннтщзя з жнртвтйв. И, йвй рнджртдзд,
тн ед нтмншдмзд опндцзпндвннры з мв нйптвнэд цнплэ
едмрйни цзвтпэ. Сдвнжмя рзттвцзя варннютмн опнтз
днонннемвя. Мнмдщмн, «дрд тдщдт з зйлдмядтря». Пн мд
мвртнныйн ед
Бча иа нае вааий, йан 21•26
вав, наейд налзжи, еае аийлаемжэ,
Эщй виаейз нййшей мнатжайжмназ.
йжцш, нййшей нймйа нйбй, еае а
войшнана ынйбй нмжржтамейбй иалоца
ижэ мейитайймш иа
Ганава иамеййшей
виазаижнймнад, йЭ
ынйз ваЭййаааижж
Аийлаемжэ тача амабй лаважааан
мэ о
ваавв ж
нйвлймнейа. А
чаз Эййшцжимнаа нйваалдаищ ынй
зо ваЭййаааижь даичжищ. Ллжтаз,
вааоцае а
айвламна 24•25
йан,
ваоз ода нймнаайаи вжабийв аийлае
мжэ. П
зодтжи наейа ваЭййаааижа,
еае аийлаемжэ амнлатаанмэ иатамнй,
йЭщтий нййшей а
«вааввийд млава».
нйааваижж ваавв цйо-Эжвиама,
йЭ
жр нмжржтамежр йнеййиаижэр,
мйабаьн йабаивщ, ж
далнащ аийлае
мжж млавж ижр
— иа лавеймнш. Плавж
вааввищр пазжйжд а
лэво мнлаваь
чжр жйж ода жвйатаиищр йн
аийлаемжж
Эщйж вазатаищ Аженйлжэ Быераз, Нж
еййш Жжвзаи, йьЭжзаэ амазж нлжи
Хнщдшы дрты
Лйв наежз ваажвйз мзайй лаонмэ
Эйд лшэища нлжаалдаиижтщ йнеава
авщ. Рйлозщ намнлэн нйвйЭищзж
елщйанщзж плавазж а
нйввалдео нар,
енй амнонжй иа
ынйн набоЭищд нонш
Бавомййаий, ийлзайшиаэ нлаенж
еа ейинлййэ аама нйзйбаан таййаа
ео джнш. Миа оеланйэан абй ввйлйаша
нйваййэан м
Эййшцжз жйж заишцжз
омнарйз валданш аам Эйжда е
Ллж иалаийд аийлаемжж, ианлйнжа,
ваэнайшиймнш Эййшийбй иа нлжиймжн
азо нййшвщ, а
иайЭйлйн, лавлоцаан
йлбаижвз. АййЭча, аийлаемжэ Эщаа
ан ваор нжнйа. Лалащд
— йблаижтж
найшищд, ейбва вааоцеа йблаижтжааан
маЭэ а
)рйнэ нймнйэиий й
иад во
заан*, мтжнаан еаййлжж, блаззщ мца
ваиийбй ж
мйЭмнааиийбй аама, олаваан
латжйи вй
зжижзоза, еае лав, тнйЭщ
иа озаланш м
бйййво. Нй
ваиийз мйо
таа латш жван иа йЭ
йЭщеийааиищр вж
анар, а
аймнлжэнжж йьЭйд авщ еае
Анйлйд нжн аийлаемжж
— йтжмнж
найшищд. Жйбва дамнйтадцаа йблаиж
таижа а
нжнаижж иа ваан йджваазщр
лавойшнанйа нй
нлжтжиа млщайа, нйв
ейьтаанмэ нэдайаэ алнжййалжэ
— ама
мцаваиийа жвбйиэанмэ жв
за лайнищзж жйж мйаЭжнайшищзж
Отйтжв ддтдп жтдт
Лмжрйййбж онаалдваьн, тнй ама
лйвйз жв
ванмнаа, а
нйз тжмйа ж
ына
меййииймнш е
аийлаемжж. А
мазшэр, йн
еова ащрйвжн лаЭаийе м
нйвйЭищзж
ламмнлйдмнаазж, аважзййнийцаижэ
мнлйэнмэ а
вйаййший мййдийд заиала:
йвийд мнйлйищ лйвжнайж йтаиш ае
нжаий нйеавщааьн майь йьЭйаш ж
Эйно, а
— мналаьнмэ йбла
ижтжаанш ваайтео Эоеаайший ай
амаз.
Бвжимнааиийа, тнй йиа зйдан ейинлй
йжлйаанш маза,
— найй. Д
латш нон
мйамаз й
влобйз. Аайй зйдан Эщнш
иа а
ванланар ж
елжнжеа, а
ащр, ий
иааэвтжащр мйаанар. Бщааан
нй-влобйзо: занш лаайжвоан а
лж майж азЭжтжж
— вайаан жв
иаа нй,
Бмнш ж
влобжа нлжтжищ, иа заиаа
аадища. Нанлжзал, йвий бйонйа мййай
нлй норйща чатеж жйж елобйща Эавла,
Элйцаиийа еаз-нй а
авлам ваайтеж-
нйвлймнеа, вамнлаааан о
иаа а
зйвбар
еае байввш ж
лйдваан ейзнйаем нййий
нщ. П
иаа нйэайэанмэ аайжейа дайаижа
нйрованш ай
Эщ нй
мнайй ж
мнанш
да «еламжайд», еае зйвайж
нйвжоза. Анлйтаз иа
ыно овйтео
нйнаваьнмэ иа нййшей нйвлймнеж-
иамзщцйаищцж. Дваамний, тнй аий
лаемжь о
нлжитаммщ Ажаищ жижтж
жлйаайа йвиа нййшей плава нлжита
Уалйшва, иайамний йнйвааацабймэ
Бавомййаий, аийлаемжэ — ваЭййа
ааижа ийайа. Мниймжнайший иабй мо
чамнаоан зийбй вйзщмййа, ватамноь
аЭмййьний иааалищр. Айн иамеййш
Д вдвтртд 2006
опялн йв
йтнзрвлз лнжмнвн онйвйв
тлдпнв нт
рдпждщмнвн опзрттов ждвжцвтзждтчндтмяя
впвдмтзмрйвя лнждны Лтзрдны Рвлнр. Д
тдщдмзд тпдч
онрнджмзч лдряцдд Лтзрдны озтвнвры нзшы нзртыя
лз рвнвтв з
жздтзщдрйни йннни, мвждяры йвоннтщзты
йнмтпвйт р
лдежтмвпнжмэл лнжмэл апдмжнл. Д
апд ончнпнмзнз апвйзныямйт Амт Мвпннзмт Рдртнм
«Лзцн Fhnrfhn @rlamh» опнезнв дрдвн 21
внж. Ппз пн
ртд 180
рвмтзлдтпнд жддтшйв ддрзнв дрдвн 40
впвллнд. А
цддпвнд рнтщзнвры нщдпджмвя тпввджзя
рдртпв Лтзрдны Рвлнр, днрдлмвжцвтзндтмяя Энзвмв,
аэнв мвиждмв лдптдни д
жнлд рднди аватшйз. Дпвщз
ей мазщр бйааищр ваЭйодваижд ж
жр
Эййаьчжа аийлаемжад йьвж,
нщнаьнмэ нлймнй нлжайатш е
майад
Бййавиш аийлаемжэ
— ынй йтаиш
малшавийа ваЭййаааижа, ейнйлйа маэ
ваий м
иалоцаижэзж нжнаижэ. Оае тнй,
ына Эййавиш, иа маэваиа иж
еаейд-
йжЭй
заижад, иж
нййржз йЭлавйз
джвиж. Энй нлймнй Эййавиш нмжржта
Эййшийзо нйв мжйо ейинлййжлй
Энй тлаващтадий йцжЭйтийа зиа
ижа. Уаййааео иа нйв мжйо ейинлй
йжлйаанш ыно Эййавиш. Жае ж
зийбжа
влобжа пйлзщ ламмнлйдмнаа нжча
аалаижэ, аийлаемжэ эайэанмэ нмжрж
тамежз ваЭййаааижаз, иа нйвйада
чазо ейинлййь жваиа. Жлйза нйбй,
йнвайшищр мйотаэр йиа зйдан нлж
нжчаайа ламмнлйдмнай маэваий
нййшей м
наз, тнй таййаае амн, ж
еаейд
А нйз мйотаа, амйж аийлаемжэ нй
йотжйа вайшиадцаа лаважнжа, о
ийбй нйэайэанмэ нлйЭйазщ иа нййшей
нйнлаЭйаижаз авщ, ий
вада нймнйэи-
ища бйййвйаеж ж
вжанщ, нймнанаиий
наларйвэн а
иаеоь заижь нламйа
вйааижэ, мнаийаэмш иааэвтжайд
на, енй мнлаваан аийлаемжад,
На мазйз вайа, йеййй нйййажищ
Эййшищр, налжйвжтамеж нймачаьн нлж
мнонщ йЭдйлмнаа, ейнйлща ваеаитжаа
ьнмэ жмеоммнааиий ащвааиийд лайнйд,
Пжзннйзщ Эййавиж йтаиш мнатж-
— жр иа мнонанш иж
таз вло
бжз. Мвжи жв
бйааищр ейжижтамежр
мжзннйзйа аийлаемжж
— нйналэ
аама вй
26% йн
ийлзайшийд заммщ
найа. Лйдзжна нлаажйший: амйж жв
иатайшищд аам
)амйж ваза, аамжацаэ
ежйй, мйабеа нйровайа ж
мнайа аа
мжнш 96
— ынй ача иа аийлаемжэ, а
айн
— ынй ода эаиаэ иаийлзайшиймнш*.
Анйлйд мжбиай нлаайбж
— Эамейиат
ища нйвмтанщ еййжтамнаа еаййлжд,
онйнлаЭйэазщр еадвщд ваиш, ж
ейа жр миждаижа. Бмйж вааоцеа амн
нййшей плоенщ, йайчж ж
вжанжтамежа
майанщ, нлжтаз, меадаз, а
наежр нйл
тжэр еае ейлйтеа талийбй рйаЭа, нйй-
эЭййтеа, еомйтае нйзжвйла ж
ижтабй
Эййаа ва
монеж
— йиа ода а
блонна
лжмеа. Бмйж ианййшища аамщ аа нлж
айаеаьн Эййшца, таз найаажвйл жйж
йЭчаижа м
вловшэзж, нй
лжме ваЭййа
ааижэ ламнан а
байзанлжтамейд нлй
бламмжж. Но
ж, иаейиат, о
наЭэ ода
аийлаемжэ, амйж о
наЭэ амнш наежа

Эамнлалщаийа йчочаижа,
тнй иаейнйлща тамнж найа нйваалда
Лдщзты лнемн, мн
нщдмы рннемн
Двйатжнш аийлаемжь йтаиш нлов
ий, нае еае ынй нлйЭйаза иа нййшей
аама. Ай
иавааиабй алазаиж йатаижа
ваейьтайймш йжцш а
нлжиовжнайшийз
аааваижж нжчж а
йлбаижвз, тнй та
лав иамеййшей иавайш нймйа йейита
ижэ еолма мийаа нлжайвжйй е
тайшийзо аамо натжаина. Пнлаваьчжа
аийлаемжад мазж майад нлйЭйазщ
иа ажвэн, а
зиаижа йелодаьчжр лам
таижааьн еае ваажмнш. Ммийаиаэ
да
нловиймнш йатаижэ
— аалионш Эййший
зо ийлзайшийа ажваижа джвиж ж
Энй йтаиш вйжнайшищд нлйтамм,
ейнйлщд нлаЭоан нйзйчж иа нййш
ей нмжржанлйа, ий
Эйжвежр: Эййш
цйа виатаижа а
йатаижж аийлаемжж
жзаан нйввалдеа мазшж ж
вловад.
Оййшей 204
амар натжаинйа жвйатж
ааьнмэ нййиймншь, ж
ынй орйвжн
йан. Навймнанйтийа нжнаижа
иаиймжн ианйнлаажзщд алав йлбаижв
зо, ж
таз лаишца мазйжмнйчаижа зй
дан Эщнш ймнаийайаий, наз Эййшца
цаимйа о
жвайвжацабй маЭэ бйййва
ижаз аалионшмэ е
нййийтаиийд, ввй
МЭйабтаижа Эййж ж
Ащмйейа еатамнай нлавйабаазщр млавмна нй
орйво ва
ийбазж нйвнаалдваьн Эййаа
таз ааейайа нлжмонмнажа Элаива Scholl иа
задвоиалйвийз лщиеа ж
аенжаийа мйнлов
ижтамнай м
ж мнйлнжаищзж жимнжноназж ж
мнатжайжмназж а
йЭйамнж
йлнйнавжж ж
нйвйййбжж. Лйв залейд Scholl нлавмнаайаи цжлйтадцжд аммйлнжзаин
Плавмнаа Scholl оижеайшищ ж
ащвайэьнмэ млавж нйаалйа влобжр нлйжвайвжна
йад Эйабйвалэ ащмйежз мнаивалназ еатамнаа, ащрйвэчжз ва
лазеж, омнаийайаи
ища а
йнламйж. Намзйнлэ иа
нй, тнй а
мййнаанмнажж м
аалйнадмежзж мнаивалназж
зийбжа нлйвоенщ Scholl йниймэнмэ е
еймзанжеа, ейзнаижад нлйайвэнмэ бйоЭйежа
иаотища жмйавйааижэ. Нанлжзал, жвотаижа ралаеналжмнже нлйвоена Айммнаиаайж
ааьчжд Жлаз вйэ Лйнламеаацадмэ Жйдж Лэнйе Scholl а
Эййшцад мнанаиж мййнаан
мнаоан ейжижтамежз жмнщнаижэз, таз нйнлаЭжнайшмейзо намно, ейнйлщд нлаЭоанмэ
мнаивалназж еймзанжтамейд йнламйж. Оаежз йЭлавйз, ыппаенжаиймнш Жлаза Scholl
Пнйжн йнзанжнш, тнй Scholl
— авжимнааииаэ залеа млавмна нй
орйво ва
ийбазж,
мнатжайжвжлоьчаэмэ а
йЭйамнж, ейнйлоь йиа «виаан вймейиайший». Scholl ваЭйнжнмэ
еламйна ж
ввйлйаша ийб нйнлаЭжнайад, нлавйабаэ жз нййищд иаЭйл мнатжайшищр
А ймийаа еадвйбй нлйвоена Scholl йадан бйоЭйежа иаотища жвщмеаижэ ж
бжтамежа лавлаЭйнеж, ейнйлща мййнаанмнаоьн задвоиалйвийзо олйаиь мнаивалнйа
МЭйабтаижа Эййж ж
Ащмйейа еатамнай нлавйабаазщр млавмна нй
орйво ва
ийбазж нйвнаалдваьн Эййаа
таз ааейайа нлжмонмнажа Элаива Scholl иа
задвоиалйвийз лщиеа ж
аенжаийа мйнлов
ижтамнай м
ж мнйлнжаищзж жимнжноназж ж
мнатжайжмназж а
йЭйамнж
йлнйнавжж ж
нйвйййбжж. Лйв залейд Scholl нлавмнаайаи цжлйтадцжд аммйлнжзаин
Плавмнаа Scholl оижеайшищ ж
ащвайэьнмэ млавж нйаалйа влобжр нлйжвайвжна
йад Эйабйвалэ ащмйежз мнаивалназ еатамнаа, ащрйвэчжз ва
лазеж, омнаийайаи
ища а
йнламйж. Намзйнлэ иа
нй, тнй а
мййнаанмнажж м
аалйнадмежзж мнаивалназж
зийбжа нлйвоенщ Scholl йниймэнмэ е
еймзанжеа, ейзнаижад нлйайвэнмэ бйоЭйежа
иаотища жмйавйааижэ. Нанлжзал, жвотаижа ралаеналжмнже нлйвоена Айммнаиаайж
ааьчжд Жлаз вйэ Лйнламеаацадмэ Жйдж Лэнйе Scholl а
Эййшцад мнанаиж мййнаан
мнаоан ейжижтамежз жмнщнаижэз, таз нйнлаЭжнайшмейзо намно, ейнйлщд нлаЭоанмэ
мнаивалназж еймзанжтамейд йнламйж. Оаежз йЭлавйз, ыппаенжаиймнш Жлаза Scholl
Пнйжн йнзанжнш, тнй Scholl
— авжимнааииаэ залеа млавмна нй
орйво ва
ийбазж,
мнатжайжвжлоьчаэмэ а
йЭйамнж, ейнйлоь йиа «виаан вймейиайший». Scholl ваЭйнжнмэ
еламйна ж
ввйлйаша ийб нйнлаЭжнайад, нлавйабаэ жз нййищд иаЭйл мнатжайшищр
А ймийаа еадвйбй нлйвоена Scholl йадан бйоЭйежа иаотища жвщмеаижэ ж
бжтамежа лавлаЭйнеж, ейнйлща мййнаанмнаоьн задвоиалйвийзо олйаиь мнаивалнйа
и моей мамы
б мд ртвпшд.
б опнртн пнжзнвры пвмышд
Анлйтаз, ийащз абй аайжтанш Эо
ван иа мйамаз нлаажйший, нймеййш
ео нлжзалйа наейбй Элаеа а
жмнй
Жйайнанла иатайа нлаажнш Ббжн
нйз, ащдвэ вазод ва
майабй зйавца
бй Элана, ейнйлйзо Эщйй амабй йжцш
йан. Бд
да Эщйй аймазиавтанш.
Элае вйжймэ иавййбй
— Жйайнан-
ла йавйаайа, нйналэа монлоба а
ищр вадмнажэр. Лалащд зод Иалжж
Пньалн, Рлаитжме
II, Эщй зйййда аа
)ад 26
йан, азо 24*. Ай
лйд лав Иалжэ ащцйа вазод ва
ва Аалейж, ейнйлщд Эщй зйавца аа
бйва. Гиазаижнаэ наитйачжта
Адмавйла Аоиеаи Эщйа мналца май
абй нймйавиабй зода Палбаэ Бмаиж
иа иа
йан. Пазаэ Эййшцаэ, вййбаэ
бйоЭйеаэ йьЭйаш Байшваеа
— Зйла
ва Аалиж Эщйа мналца нжманайэ
иа
33
бйва. Гаижайшищд жмнаимежд
ровйдиже Пайшаавйл Аайж амнла
нжй майь Эовочоь даио Гайо
ио Ашэейао*, ейбва азо Эщйй 37, а
ад
48. Жмнанж, ай
зийбйз Эйабйвалэ
жзаиий Гайа йи ж
мнай виазаижнщз.
Баивдазжи Ажвлаыйж, Эйжмнанайш
ищд аибйждмежд нййжнже ж
ймнлйм
)аанйл апйлжвза «Жадваэ даи
чжиа вййдиа ащднж вазод, еадвщд
зодтжиа нлж ынйз вййдаи ймнааанш
мэ рййймнщз»* аалжй нййшей а
Элае
ламтано. А
йан йи, жзаэ 51
мэт поинйа вййба, даижймэ иа
нйд авйаа, ейнйлаэ Эщйа мналца абй
Гиазаижнаэ нжманайшижта Абана
Жлжмнж, аанйл зийбжр ванаенжаищр
лйзаийа, Эщйа мналца майабй зода-
алрайййба иа
йан, тнй вайй ад нй
айв цонжнш: «Га
алрайййба ащбйвий
ащрйвжнш вазод. Аавш таз мналца
даичжиа, наз Эййшцоь таииймнш йиа
Ллжтжи, нй
ейнйлщз зйййвща
йьвж йЭлачаьн аижзаижа иа
чжи мналца маЭэ, иазайй. Даичж
ищ, озовлаиища джвишь, мнаийаэнмэ,
еае нлаажйй, ианййржзж нмжрйййбазж.
Миж озаьн иаднж нйврйв е
зодтжиа,
ажвэн абй мжйшища ж
мйаЭща мнйлйищ,
йиж зйбон ащмнонанш а
лййж влоба, мй
аантжеа. Пзаьн жмелаииад нйрааййд
амэтамежз нййчлаижаз ваванш ма
зща тоамнажнайшища мнлоищ воцж
майабй жвЭлаиижеа, ванш азо айвзйд
иймнш нйтоамнайаанш маЭэ виатжзщз
Жлйза нмжрйййбжтамейд, амнш
ача ж
тжмнй пжвжтамеаэ мнйлйиа на
ежр Элаейа. Иайаишеаэ, зжижаньлиаэ
даичжиа мзйнлжнмэ бйлаввй зйййда
майжр йан. П
наейд даичжищ Эййшца
цаимйа нлжайатш зодтжио зйавца
маЭэ. Д
мазйа жиналамийа, тнй жзаи
ий а
ынйз мйотаа зодтжиа алэв
йж
йеаданмэ жипаинжйшищз. Аавш йи
иа жмеай маЭа даичжио-зазо
— йи
нлймнй Эщй аааваи а
ваЭйодваижа
Жйиатий, йнийцаижэ, ейбва даи
чжиа мналца зодтжищ, жзаьн вймна
нйтий аамйзща нйьмщ. Оаз иа заиаа,
нйвжнжаийд ажвжзймншь мелщааьн
мэ ж
иаейнйлща зжиомщ, ейнйлща йаб
Лладва амабй, а
наежр йнийцаиж
эр даичжиа зйдан йчочанш нймнйэи
иоь иаоаалаииймнш ж
нлаайбо жв-ва нйбй,
тнй аа зйййвйбй зодтжио оааван ьиаэ
ваажта. Оаеаэ нлаайба зйдан нлжаамнж
нлжмноназ нймнйэиийд лааиймнж, ейнй
лаэ, иамйзиаиий, меаданмэ иа
Жлйза нйбй, жв
зйййвйбй зодтж
ищ иалавей ащламнаан ываежд за
заишежи мщийе, ейнйлщд аймнлжижза
ан даичжио жмейьтжнайший еае иэиь,
жмнййиэьчоь абй дайаижэ ж
Наейиат, иалавеж ж
наежа мйо
таж, ейбва лавижта а
айвламна нла
алачаанмэ а
виатжнайшиоь лавиймнш
таииймнэр ж
омнлазйаижэр, аавш
тача амабй даичжиа, ейнйлаэ мнал
ца зодтжищ, наалвй виаан, табй рй
тан йн
джвиж, нйбва еае налаиш йЭщтий
Лладва амабй, даичжиа, ваейь
тжа Элае м
жвЭлаиижейз зйййда маЭэ,
ащиодваиа нйввалджаанш маЭэ а
иома. Миа иатжиаан мйавжнш ва
Эйд ймйЭаиий нчанайший. Д
иа нййш
ей ва
аиациймншь, ий
нжнаижаз
ртз, вдтнп лмнвзч ждтдйтздмэч пнлв
мнд, аэнв ртвпшд рдндвн лтев,впчднннвв
ндт, щтн жвнн ди онднж шттзты:
впчднннвв дэвнжмн дэчнжзты йвлте.
Дджы щдл ртвпшд едмызмв, тдл анныштю
цдммнрты нмв жня мдвн опджртвднядт»
Мнвжв лэ рнэшзл «мдпвдмэи апвй» д рнймвмзз мддннымн дронэдвдт ймвлдмзтвя йвп
тзмв Д.Д.Птйзпддв, мв йнтнпни зйнапведмв рндрдл юмвя мдддртв пяжнл р опдртвпднэл
едмзчнл. Мдежт мзлз — опноврты: днйпврт, еднвмзя з лэрнз — дрд онняпмн. Ожмвйн,
й апвйт д йнтнпнл лте мвлмнвн ртвпшд едмэ жвдмн мзйтн мд нтмнрзтря опдждйятн.
Чдвн мдныйя рйвйвты н мнднл ддямзз д ртоптедрйзч дйвзлннтмншдмзяч: йнвжв едмв
лтет лнедт д лвтдпз внжзтыря.
Гатамноь даичжиа маэвщааан
майь джвиш м
зодтжийд, виатжнайш
ий зйййда аа, ейбва ад аЭмййьний
иа жиналамиа заналжайшиаэ мнйлйиа.
МЭщтий, о
наежр даичжи амнш ащмй
еййнйатжааазаэ нймнйэииаэ лаЭйна
майа джйша
— пжиаимйааэ нйввалд
еа зйййвйбй зода вайаей орйвжн м
лавиабй нйаиа. Бмнш ж
ача йвжи иь
аим: амйж о
даичжищ мналца 46
йан
ынйн Элае налащд, нй
зйййвщз зо
даз Эййшца цаимйа лйвжнш нййий
Иодтжиа
да м
даичжийд мналца
маЭэ йЭщтий тоамнаоан маЭэ а
тжйиайшийд Эавйнамиймнж. Ми зйдан
иа Эйэншмэ иамзацае, нйвнлоижаа
ижэ, мазадищр ммйл жв-ва номнэейа.
Ббй йелодаан анзймпала ваЭйнщ
иадиймнж. Ж
нйзо
да наеаэ даиа,
еае нлаажйй, иа ащмнаайэан азо ианй
залищр пжиаимйащр нлаЭйааижд,
иа омнлажааан меаиваййа жв-ва ва
иаб, ваан азо айвзйдиймнш мазйо
наалвжншмэ а
нлйпаммжж. На мнйжн
ваЭщаанш, тнй а
наежр йнийцаижэр,
иарйвэмш лэвйз м
Эййаа йнщнийд
даичжийд, ьийца Эован мнлазжнш
мэ мййнаанмнайаанш ад, нлаалача
эмш жв
зйййвйбй налиэ а
иамнйэчабй
зодтжио м
омнйдтжащзж авбйэвазж,
Жае ажвжз, амйж даичжиа мнал
ца зодтжищ, йнийцаижэ йджваьн
иа нййшей лавийбйамжэ, ий
йжайа Эовочаа. Д
нйнйзо иа мнйжн
йЭлачанш ймйЭйбй аижзаижэ иа
ламн, амйж ащ наалвй оаалаищ а
нйз,
Жйиатий, олйаиж пжвжтамейбй
нмжржтамейбй лаважнжэ живжажво
айшищ о
еадвйбй таййааеа. Д
йтаиш
тамнй иа мйанаваьн м
абй паенж
тамежз айвламнйз. Бмнш наейа нй
иэнжа, еае айвламн Эжйййбжтамежд,
Д Мнрйдд зй
тэрящ дедвнжмн йвйнющвдлэч апвйнд нйн
нн 5
(9%) рнртвдняют рнюйэ р
пвймзцди д
тд мв
анндд ндт д
ртнпнмт мдддртэ. И
щтты анндд тэря
щз пдвзртпзптдлэч рнюйнд чвпвйтдпзйтютря днйпвртмэл
пвйпэднл д
ндт з
анндд. А он
жвммэл лнрйндрйзч рнцзн
ннвнд, д
ояты пвй аннышд твйзч рнюйнд мд пдвзртпзптютря
ртыдртдтют д
цнплд т.
м. «впвежвмрйзч» апвйнд.
нмжрйййбжтамежд ж, иаейиат, айв
ламн воцж таййааеа, ейнйлща аа
лшжлоьнмэ вада о
нлавмнаажнайад
йвийбй нйеййаижэ а
вйаййший виа
На мазйз вайа ванжмш а
намнйл
на
— иа Эййаа, таз йЭщтища тжп
лщ. Айвламн таййааеа мййнаанмнао
ан нйзо, еае йи маЭэ тоамнаоан. Ама
йтаиш живжажвоайший. Жнй-нй ж
лйе йан
— Эамнйзйчищд лаЭаийе,
влобйзо а
ваавтанш овайймш нае бйо
Эйей нйвианш джвиш ж
омнанш йн
иаа,
А йьЭйз мйотаа, ынй аац ащЭйл.
иженй иа мзйдан ва
аам лацжнш ынйн
тлаващтадий аадищд джвиаиищд ай
нлйм, йн
ейнйлйбй, Эщнш зйдан, вааж
ФЕНИСТИЛ ПЕНЦИВИР
содержит пенцикловир
(penciclovir) — мощный противовирусный компо
нент нового поколения. Клинически доказана его
эффективность в лечении боли и раздражения от
герпеса на губах даже на стадии возникновения
пузырьков.
• препарат нового поколения
• содержит уникальное действующее вещество пенцикловир*,
которое начинает действовать в 40 раз быстрее по сравнению
с ацикловиром*, помогая избавиться отпростуды на губах
• приемлемый по цене
• сокращает время заживления до 4-х дней
• эффективен на любой стадии развития простуды на губах.
*действующее вещество
Мнномеаанмэ Эав латанна. Дзаьнмэ нлйнжайнйеаваижэ.
ООО «Фвплв Имтдпмдишзмвн
Мнловмз Рнррзя СПГ»
Гдмдпвнымэи жзпдйтнп йнловмзз
Аллвп Мнчвлвж Аннвв Гвйз:
Нац ейййаенжа мймнйжн жв
нлйпаммжйиаййа ащмй
ейбй олйаиэ, м
Эййшцжз нлаенжтамежз йнщнйз лаЭйнщ а
Ищ м
йннжзжвзйз мзйнлжз а
Эовочаа ж
иазалаищ
нлжййджнш ама омжйжэ вйэ вймнждаижэ иацад бйааийд
тайж
— нлавймнаайаижэ Эавйнамийд, ыппаенжаийд
МММ «Ралза Диналиадцжиай Жйз
наиж Мйммжэ-ПНГ» Эщйа ймийааиа
бйво а
бйлйва Найштже, мнййж
та ЖаЭалвжий-Байеалмейд МамноЭйж
еж. П
зйзаина ймийааижэ, иа
ваайва
Эщй ваночаи нлйтамм замцнаЭийд
зйвалижватжж, м
тайшь нлжааваижэ
нйзачаижд ж
йЭйловйааижэ а
аанмнажа задвоиалйвищз мнаивал
Ащмйежд олйааиш йнаанмнааииймнж,
ейнйлоь ейзнаижэ авэйа иа
маЭэ,
нйваййжй вааалцжнш налащд ынан
зйвалижватжж, иамзйнлэ иа
иаимйащд елжвжм, ейнйлщд нйлавжй
лйммждмеоь ж
зжлйаоь ыейийзжео.
Пабйвиэ МММ «Ралза Диналиадцж
иай» ймайжйа нлйжвайвмнай мазйд
мййдийд нарийййбжтамеж ж
ааиийд м
завжтжимейд нйтеж влаижэ
— жиповжйиищр ламнай
лйа а
нййжынжйаийайд Эонщйеа
нлжэ рййлжв 1,:%, Гйьейва 6% ж
21%,
йЭцазйз 311, 361, 511, 611
зй*. Нацж
ламнайлщ нймнаайэьнмэ а
мнай Эййшижт лабжйийа ьба Мйм
мжж, а
наеда а
Иймеао ж
Иймейамеоь
Ппнзйднжртдн: твл, вжд
Моейайвмнай ейзнаижж ж
аамш ейййае
нжа йнваьн маЭа йнтан а
виатжзймнж
мйтжайшийд йнаанмнааииймнж ва
тамнай нлйжвайвжзйд нлйвоетжж.
ынйд ймийаа Эщйж мпйлзойжлйаа
ищ нлжитжнщ лаЭйнщ ейзнаижж, мла
вж ейнйлщр йЭамнатаижа ыппаенжа
иймнж ж
Эавйнамиймнж ащномеаазщр
йаеалмнааиищр нланаланйа иа
налайз
А ынйд ейзнаижж нлйЭйазщ еатамнаа
нлавонладваьнмэ, а
иа ащэайэьн
мэ нймйа жр айвижеийааижэ. П
тайшь
йЭамнатаижэ мййнаанмнажэ ийаадцжз
мнаивалназ нймнйэиий мйаалцаимнао
анмэ ж
йЭийайэанмэ нлйжвайвмнааиийа
йЭйловйааижа, млавмнаа ж
занйвщ жв
залаижэ нйеаванайад. Ама нлйжвайв
мнааиища ж
онаейайтища нйзачаижэ
МММ «Ралза Диналиадцжиай» мнлй
аенжлйааищ ж
ащнййиаищ а
мнажж м
нлаЭйааижэзж аалйнадмейбй
мнаивална GMP
)Gooe Manufacturing
— Навйадачаэ Ллйжвайв
Пда мабйвиэ нлавнлжэнжа лаЭйна
ан а
мййнаанмнажж м
зж мнаивалназж: ISO :112
Пжмназщ
Иаиавдзаина Жатамнаа, ISO
Пжмназа ыейййбжтамейбй за
иавдзаина, OHSAS 29112
Пжмназа
онлаайаижэ йрлаийд нлова, тнй нйв
наалдваанмэ малнжпжеаназж, ащ
ваиищзж Наотий-жммйавйаанайшмежз
таинлйз лавлаЭйнеж мнаивалнйа
Моейайвмнай МММ «Ралза Диналиад
цжиай Жйзнаиж Мйммжэ-ПНГ» нйййдж
найший ламмзанлжааан айвзйдиймнш
ООО «Фвплв Имтдпмдишзмвн
Мнловмз Рнррзя СПГ»
Гдмдпвнымэи жзпдйтнп йнловмзз
Аллвп Мнчвлвж Аннвв Гвйз:
ваейьтаижэ налниалмежр йнийца
ижд м
нлжвиаиищзж нлйжвайвжнайэ
зж палзатаанжтамейд нлйвоетжж.
тайшь йЭамнатаижэ ащмйейбй еа
тамнаа нлйвоетжж, иа
нлавнлжэнжж
нлйайвжнмэ замцнаЭиаэ зйвалиж
ватжэ наЭйанйтийбй тара. МаЭйнщ
нйаижлоанмэ вааалцжнш а
бйво,
нймйа табй ваайв Эован бйнйа е
айвмнао нжййнищр малжд нланаланйа
наалвйд йаеалмнааиийд пйлза

На мабйвиэцижд ваиш ейзнаижэ жзаан
вйбйайлаииймнш м
иамеййшежзж елон
ищзж задвоиалйвищзж палзатаанж
тамежзж нлйжвайвжнайэзж жв
ваижж, Пжлжж, Ббжнна, Зжааиа. Энй
нййвйнайлийа налниалмнай ваейь
таанмэ иа нййшей а
нлавймнаайаижж
ыемейьвжаищр нлаа иа
нланаланйа, ий
ейимойшнатжж йнщн
ищр мнатжайжмнйа, а
наеда жипйлза
Плавж нлйвоетжж, лабжмнлатжь
ейнйлйд нйаижлоанмэ ваномнжнш
бйво, нланаланщ, йраанщааь
чжа Эййшцжимнай наланаанжтамежр
— Дэ жнртнимэ нтщшди езймз
— ьтн мвшв пвантв: лэ онлнввдл нюжял ондэрзты
йвщдртдн езймз, з
лэ жднвдл ьтн, опджнртвдняя адйноврмтю, ьццдйтздмтю з
йвщдртддммтю опнжтйцзю он
ГаЭййаааижэ таинлайшийд иалаийд
ГаЭййаааижэ дайовйтий-ежцатийбй
Ажназжищ ж
Эжйййбжтамеж аенжаища
— нтщшзд жптйыя
МММ «Ралза Диналиадцжиай Жйз
наиж Мйммжэ-ПНГ» нйвнжмайа вйбй
айл м
Inc. жв
ПФА
памйаео, онаейаео ж
иаижа нлйвоетжж иа
наллжнйлжж Мйм
мждмейд Равалатжж. Ллйвоетжэ, й
нйлйд жван латш
— ынй ажназжищ вйэ
ванад «Ижмнал Оазж» а
пйлза дааа
найшищр ейипан. Ажназжищ «Ижмнал
Оазж» жзаьн лэв виатжнайшищр нлаж
зочамна налав нлйвоетжад, нлавмнаа
Дааанайшища ейипанщ
— оижеайш
иаэ йаеалмнааииаэ пйлза, ейнйлоь
Жйипанщ нлжэнищ иа
— ла
Эаийе Эован нлжижзанш ажназжищ
Пйвалдан ейзнйаем ажназжийа
зжиалаййа, иайЭрйвжзщр вйэ ввй
Ажназжищ нййиймншь ианолайш
ищ ж
иа мйвалдан жмеоммнааиищр
На мйвалдан дайанжиа ж
бжр ейзнйиаинйа джайнийбй
Айбйайл м
Inc.
аейьтаан мйавоьчжа иажзаийааижэ
Дааанайшища ейипанщ «Ижмнал Оазж»
Дааанайшища ейипанщ «Ижмнал Оазж»
Дааанайшища ейипанщ «Ижмнал Оазж»
ыржиатаад, ажназжийз C ж
Дааанайшища ейипанщ «Ижмнал Оазж
зойшнжажназжиазж ж
лайазж, плоеназж, йайчазж ж
Дааанайшища ейипанщ «Ижмнал Оазж»
Дааанайшища ейипанщ «Ижмнал Оазж»
Дааанайшища ейипанщ «О. МЖ» м
еайш
тжаз 611
зб ж
ажназжийз E м
Дааанайшища ейипанщ «О. МЖ» м
еайш
На нланшаз замэта джвиж ж
тамейа ж
иалаийнмжржтамейа лаваж
нжа лаЭаиеа жван Эщмнлщзж назназж:
Эоеаайший еадвщд ваиш ащ вазатаана
тнй-нй ийайа. МаЭаийе ода таней нй
ижзаан майж иодвщ ж
мжзнанжж. МЭц
авжиаижа анатанйаижд йн
йелодаь
чабй ж
мйЭмнааиийбй назналазаина
нлжааван е
нйэайаижь йжтиймнж а
аа
ЛлжЭааеа а
аама иа
нланшаз за
мэта джвиж вййдиа мймнаайэнш
б. Мймн оаайжтжааанмэ а
иаз иа
млавижз нйеаванайэз
йЭцаз бйййащ о
зайштжейа а
нлж замэта
мймнаайэан нлжзалий 51,:
мз, а
йЭцаз
бловийд ейанеж
— 52,6
алазэ
еае о
ваайтае ынж нйеаванайж иамеййшей
заишца: йЭцаз бйййащ ж
бловийд ейан
еж нларзамэтийд ваайтеж
— 51
ынй
алазэ нлйвййдаанмэ оеланйаижа
йнйлий-важбанайшийбй анналана ла
Эаиеа, мйаалцаимнаоанмэ таинлайш
Жймнж зайщца йтаиш рлонежа
нйваалдаищ аиацижз айввад
мнажэз. Мйвжнайж вййдищ Эщнш нла
вайший аижзанайшищ а
йЭлачаижж
зайщцйз, тнйЭщ азо иа иаала
вжнш. Нанлжзал, нобйа найаиаижа
жйж ианлаажйшиаэ нймавеа лаЭаиеа
зйбон нлжаамнж е
вапйлзатжж ейм-
над. Ж
ейито нланшабй замэта орйвжн
пжвжйййбжтамеж нйащцаиищд нйиом
зщцт лаЭаиеа. МаЭаийе мнймйЭаи
иаейнйлщз ймйвиаиищз важдаижэз;
абй лотеж, ийдеж, цаэ ж
ноййажча мна
ийаэнмэ Эййаа нйваждищзж. Оэианмэ
жблоцеаз, лавджзаан найштжеж. Ма
Эаийе зйдан вараанжнш нйблазоцео
нлжнэионш аа е
маЭа. На
лоеар о
вжнайад а
аалнжеайшийз нйййдаижж
елйра рйлйцй овалджааан бйййао. Ми
майЭйвий нйайлатжааан бйййао ай
ама
мнйлйищ. Иайщц ламмзанлжааан майж
лоеж, мйавжн ва
жр важдаижаз, нйв
Оларзамэтищд лаЭаийе нлаелам
ий озаан йаданш иа
джайна, йнжлаэмш
нлавнйатшэ ж
вйаййший вйжнайш
ий овалджааэ бйййао а
аалнжеайшийз
нйййдаижж. А
ынй амабва нлйжвайвжн
анатанйаижа иа
авлймйщр, ванйзижа
цжр зайщца елйрйнищз ж
ий Эамнйзйчищз мочамнайз
— еаежз
йи, мйЭмнааиий, ж
Эщй иа
зйзаин ащ
нжмеж жв
лйвжйшийбй вйза. Бмйж
да
йадачжд иа
джайна зайщц ача
«нйдзаан» йжтй ажвжнала авбйэвйз
жйж нлйжвиаман нало ваоейа, нй
жвааваиийа анатанйаижа Эован нлйм-
Гтндмзд
Оаналш й
ваоеар. На
нланшаз замэ
та джвиж иатжиаанмэ нйвбйнйажнайш
ищд ынан лаважнжэ латж
— бойаижа.
еадвйд иавайад айеайшиаэ нлйвое
тжэ лаЭаиеа мнаийажнмэ ама лавийй
— нлйжвиймжзща
)еае бйам
ища, нае ж
мйбйамища* ваоеж иалавей
мйжааьнмэ влоб м
влобйз, йЭлавоэ
нлймнадцжа ейзЭжиатжж нжна «а-щ»
жйж «б-о». Энж иавазщмййаанща вао
еж эайэьнмэ мажванайшмнайз мо
чамнааиийбй нлйбламма а
лаважнжж
ызйтжйиайшийд мпалщ лаЭаиеа

нйнйзо тнй зайщцж наейбй айвламна
бойэн йжцш Эовотж а
нлаеламийз иа
мнлйаижж. А
аавш амабй йжцш нлж за
мэта нйзо иавав зайаишежд таййаае
ача иа озай вазйимнлжлйаанш лйвж
найэз майь овйайанайлаииймнш джв
ишь, меонй ж
аЭмййьний латжйиайш
ий мжбиайжвжлоэ нйатаз йжцш а
нар
мйотаэр, ейбва азо вймадвай нйн жйж
Оларзамэтищд зайщц ода озаан
Эщнш ж
— номнш нйеа
иа ймйЭаиий лавбйайлтжащз. Бово
тж а
аалнжеайшийз нйййдаижж иа
еар о
авлймййбй, йи иа нййшей мнймйЭаи
овалджаанш бйййао, ий
зйдан нлж ынйз
пжемжлйаанш авбйэвйз йжтй влобйбй та
ййааеа, йЭланжацабймэ е
абй влабйтаи
Мэ пвртдл
Рдадмйт 3 лдряцв...
иадцад налмйиа м
нлжаанйжайд латшь.
Дийбва наейа мймлавйнйтаижа иа
йжта
мйЭамавижеа вйжнмэ Эййшца зжионщ

«налаща нлжвиаеж жинаййаена»? Айв
зйдий, ейзо-нй ынй вймнждаижа нйеа
данмэ иа ймйЭаиий виатжзщз
— аавш
пжемжлйаанш йжтй бйайлэчабй авлйм
ййбй озаьн ж
ваорзамэтища ванж. Аа,
— ий
нййшей а
нйййдаижж йада.
да ажвоайшийбй мймлавй
нйтаижэ а
нйййдаижж «мжвэ» нлаЭоан
йн
иалаийд мжмназщ зайщца иазаййбй
— нае тнй иа
мазйз вайа ынй ий
айа влжнайшийа озаижа лаЭаиеа вад
Учнж йв
Жадвйа онлй иодий нлйнжланш бйа
ва лаЭаиеа йн
аиациабй елаэ ей
нлаииазо аанищз назнйийз, мзйтаи
ищз а
тжмнйд айва. Лйнйз нлйнлжна
влобжз, мзйтаиищз а
тжмнйд айва,
аанищз назнйийз ама йжтжей. П
йщца а
ынйз айвламна ода поиетжй-
ижлоьн мйавища дайавщ. Аанищзж
дбонжеазж иавй тжмнжнш лаЭаиео ийм
оцеж. Нйбнж мйавоан мнлжтш лабо
йэлий, ий
иа ейлйней, ваелобйаиий
лоеар ж
нлэзй иа
ийбар. Жонанш ла
Эаиеа иавй еадвщд ваиш Эав зщйа
вй
ейлзйаижэ. Оазналанола айвщ

блавомйа. Ищйй жмнййшвоьн
иа тача 2•3
лав а
иавайь. МаЭаиеа
Рвронпяжнй жмя
Ж нланшазо замэто о
ца ода мпйлзжлйааи ладжз миа
МаЭаийе вййдаи мнанш 27•28
мйа а
монеж. А
виааийа алазэ зайщц
мнжн нлжзалий 5
лава нй
Жйлзжнш абй мйавоан 7•8
лав а
Иадво ейлзйаижэзж дайанайший ва
йанш жиналаайщ а
тама. Падтам
Аацазо зайщцо ймйЭаиий иайЭрй
вжз ажназжи E.
Лавжанл иавиатжн еае
2.Лйййджна елйро налав мйЭйд.
Мавзжиаэ лотеж ж
ийдеж, нйвижзад
на жр ж
йномеадна, нйбйавшна бйййаео
Лаео-наео э
)йабйишей нй
рййнадна лотеазж нй
амазо найо
Гйййаоцео аайэд•аайэд, аайэд-
)нйеатадна бйййао елйрж
А ейита нйрййнадна а
йавйцж: Дмнае
Пэвшна, валда зайщца иа
еййаиэр
ианлйнжа валеайа. Пзйнлжна а
валеайй
мнлймжна: «енй ынйн зайщц?» Лйза
цжна ванмейд лотейд ж
меаджна: «Ллж
аан, зайщц!». Пнлймжна: «Гва о
йщца ийдеж?». Лйзацжна ванмежзж
ийдеазж ж
меаджна: «Ллжаан, ийдеж».
Ллйвййдадна вавааанш айнлймщ ж
аалцанш важдаижэ лавйжтищзж тамнэ
зж найа лаЭаиеа. Жатадна бйййайд, за
цжна лоеазж, рййнадна а
йавйцж ж
в.
Оаежа ейлйнежа ащмеавщааижэ омейлэ
Гойэнш м
лаЭаиейз иавй зийбй,
тамйа а
ваиш. Иайщцо йтаиш ио
даи мааджд айввор, нйынйзо бойэдна
еае зйдий Эййшца. Оййшей нлж зйлй
ва ижда «-6», навжанлщ иа лаейзаиво
ьн бойэнш м
елйрйд. Ммнйлйдий иатж
иадна нлжотанш лаЭаиеа е
мййиатища йотж мнймйЭмнаоьн оела
нйаижь йлбаижвза, нае еае нйв жр
айввадмнажаз ейда лаЭаиеа мазй
мнйэнайший ащлаЭанщааан ажназжи
Оаежз йЭлавйз нлйжмрйвжн амна
мнааииаэ нлйпжйаенжеа йлбаижвза
ларжна ж
аиазжж; нйащцаанмэ жз
зоижнан. А
ианйбйво зайщца зйдий
ащиамнж а
еййэмеа иа
ййвджь. Оййш
ей йЭэванайший нлймйавжна, тнйЭщ
иа Эщйй меайвиэеа ж
лаЭаиеа иа нй
Мэ двн йвщвнз—йвщвнз...
Жадваэ заза лаий жйж нйввий
мнайежааанмэ м
айнлймйз иодий
йж оеа
тжаанш зайщца налав мийз. Аавш мад
там мочамнаоан мнййшей лавищр зиа
ижд, мнййшей йЭймийааиищр ж
иа йтаиш
мййЭладаижд еаманайший йнлааваиий
мнж оеатжааижэ. Д
нлйнжаижеж, ж
лйиижеж оеатжааижэ зайщца нлжайвэн
онаалдваьн, тнй
оеатжааижа зацаан зайщцо вамионш
еланей, тнй абй мйи мнаийажнмэ нлалщ
ажмнщз, лаЭаийе нлймщнаанмэ, ейбва
оеатжааижа нлаелачаанмэ. Ж
нйзо
да,
зайщц, ейнйлйбй нймнйэиий оеатжаа
ьн налав мийз, лжмеоан мнанш нлаайд
Бча йвижз албозаинйз нлйнжа
оеатжааижэ эайэанмэ онаалдваижа, тнй
аамнжЭойэлищд анналан о
лаЭаиеа ача
иа мйаалцаиаи, мйаЭ ж
иа вй
ейита
лаважн, нйынйзо оеатжааижа аймнлж
ижзаанмэ еае блоЭйа азацанайшмнай
мнлй айвижеаан йчочаижа бйййайело
даижэ, а
иаейнйлщр мйотаэр лаЭаийе
нлймнй налэан мйвиаижа. На
иалйвийз
эвщеа ынй иавщааанмэ «оеатайж». Иа
йщца, нлжащецабй е
еатаижь, йнотжнш
Оаеда нлж мйжцейз мжйшийз
жинаимжаийз оеатжааижж зйд
ий иаиамнж алав ввйлйашь зайщца.
Почамнаоан вада нае иавщааазщд
мживлйз «амнлэрионйбй лаЭаиеа», ей
нйлщд зйдан айвижеионш о
зайщцад
нлж тлавзалий жинаимжаийз оеатж
ааижж. Ж
нлжзало, елйра еанлжвиж
таан ийтж ианлййан, ж
жвзйнаииаэ
зазйтеа зйдан мйлааншмэ йн
мнж, иатанш нлэмнж зайщца. Гйййаа
лаЭаиеа ианлйнйлтжйиайший аайж
Рнжзтднз ропвшздвют: онщдлт лвнэш твй чнпншн йв
рэовдт мв
птйвч, йнвжв двн тйвщздвдт лвлв? Пннтщвдтря,
щтн йвщвмзд тавюйздвдт, в
А днт з
мдт. Пв
двшзч птйвч йпнчв йврэовдт, онтнлт
щтн, тйвщздвя, дэ опзезлвдтд двн й
рдад. А
пяжнл р
лни лвнэшт тдонн, чнпншн з
ронйнимн. Днт нм рпвйт
йврэовдт.
еа нй
йнийцаижь е
ноййажчо, зщц
тщ цаж мйаЭща ж
мнаиеж мймовйа ача
йтаиш ианлйтища. Ллж амнлэржааижж
зайщца абй бйййаа зйнаанмэ аналав-
иавав, ж
ынй зйдан нлжаамнж е
Д амйж зайщц елжтжн, иа иавй
млаво Эланш абй иа
лоеж, мейлаа ама
бй абй тнй-нй Эамнйейжн
— джайнже,
бйййв, дадва, зйелщд нйвбовиже, жйж
йи нлймнй мймеотжймэ нй
заза. Нодий
лацжнш нлйЭйазо елйрж, ж
йи омнйей
жнмэ, а
нлэмеа иа нйзйдан омнйейжнш
Аа ж
вйэ мазйд зазщ оеатжааижа

вйаййший нэдайщд нлов. Лймйа вййбй
бй оеатжааижэ зайщца иа
лоеар, лав
ажааанмэ Эййш а
нйвайийтижеа ж
лоеар,
айвзйдий вада вайшиадцаа лаважнжа
Диналамий, тнй вй
малавжищ
31
ааеа иж
ейбй иа айвижеайй вада
зщмйж й
алавиймнж оеатжааижэ

аавш ынй нлавжтжэ, мпйлзжлйааи
иаэ ааеазж! Дмнйейи ааейа а
майар
бйлйвар зазщ оеатжаайж зайщцад
лоеар, а
йьйшеар ж
еййщЭайшеар,
ианаааэ иадища, мнйейдища намиж.
Пнлааавйжаймнж лавж мнйжн ваза
нжнш, тнй ж
мнйлйиижеж оеатжааижэ
ащважбаьн йЭймийааиища албозаи
Ач, нм твйни рнвжйзи, йвй
чнщдтря двн онйвщвты…
А нййшво оеатжааижэ мажванайш
мнаоан зийбйааейайд йнщн иацжр
нлавейа. Иайщцад нлаенжтамеж
амар иалйвйа оеатжаайж
— иа
жйж а
еййщЭайж. А
иаца алазэ иаей
нйлща зазщ оеатжааьн ванад, мжвэ
бжзиамнжтамейз зэта м
иа
лоеар
)нае заишца омнаан мнжиа
оеланйэьнмэ зщцтщ джайна* жйж
нлймнй еатаэ абй иа
зэта; оеатжааьн
Айэ зийбжр оеатжааижа ынй нлй
мнйд, вймнонищд ж
амнамнааиищд мнй
мйЭ омнйейжнш лаЭаиеа. А
вйэ ванад
оеатжааижа
— йвиа жв
амнамнааиищр
нйнлаЭиймнад. Жйбва о
лаЭаиеа жмтав
иан нйнлаЭиймнш а
оеатжааижж, йи йн
еаданмэ йн
иабй маз. МЭщтий ынй нлй
Млбаижвз зайщца иатжиаан пйл
зжлйааншмэ ача ай
аионлжонлйЭийз
налжйва; нйбва
да ваейавщааанмэ
аамнжЭойэлищд анналан. Ай
алазэ
Эалазаииймнж зайщц айама иа иарй
вжнмэ а
ианйваждийз мймнйэижж
— йи
ама алазэ важбаанмэ азамна м
зазйд.
Мжнз зазжищр цабйа, лааийзал
ийа нйеатжааижа, нйзйбаан мпйл
зжлйаанш нлаажйшийа аймнлжэнжа
нлймнлаимнаа. Лйынйзо залийа нй
еатжааижа иа
лоеар о
зазщ аймнлж
ижзаанмэ зайщцйз еае айвалачаижа
анзймпало нйейэ, оьна ж
иймнж. Ж
да, отаища вйеавайж,
тнй залийа, лжнзжтийа нйеатжааижа
мжирлйижвжлоан лаЭйно зйвба ж
нлаиижр йлбаийа ж
мйи зайщца Эован
да ай
алазэ оеатжааижэ лаЭа
ийе йчочаан маЭэ а
Эавйнамиймнж,
тоамнаоан маЭэ йьЭжзщз. Лйынйзо
оеатжаанш елйро йотца амабй иа
— нае йи йчочаан Эйжвймнш найа,
ванар, малвтаЭжаижа, овйайанайлэан
нйнлаЭиймнш а
наенжйшийз ейинаена,
зйдан ажванш йжтй зазщ. П
иабй пйл
зжлоанмэ вйаалжнайшийа йнийцаижа
зжло, наейд лаЭаийе рйлйцй лаваж
ааанмэ. Ллж оеатжааижж нлаижлоанмэ
аамнжЭойэлищд анналан, тнй нй
ижь иаейнйлщр отаищр, эайэанмэ ва
ййбйз омнацийбй жинаййаеноайшийбй
Аанж йЭйдаьн еатаншмэ ж
цаз айвламна
— иа
еатайеар, еатайэр, еаломайэр. Нааал
ийа, тоамнаоьн, тнй жз ынй иа
Ллж еатаижж лаважааьнмэ мнлоенолщ
зйвба, йнаанмнааиища ва
важдаижа,
ойотцаанмэ нлймнлаимнааииаэ еййл
вжиатжэ. Нй
маданш зайщца иа
йж зйдий, нййшей ейбва йи ода рйлйцй
мжвжн, еланей валджн мнжио. Иийбжа
мнатжайжмнщ онаалдваьн, тнй лам
еатжааижа жблаан аадиадцоь лййш
нмжрйзйнйлийз лаважнжж ванад.
Жйбва лаЭаийе ламеатжааанмэ иа
тайэр, йи нймнанаиий омаажааан нлав
мнаайаижэ й
лжнза, нлймнлаимнаа,
Жйиатий, еатанш жйж иа еатанш за
— лацанш нййшей заза. Бмна
мнааиий, иа мнйжн раананш лаЭаиеа
лоеж ж
еатанш нлж еадвйз амрйжна,
айн нлйэажнш иадиймнш, нйзйтш елй
ра ламмйаЭжншмэ ж
омнйейжншмэ налав
мийз, нлжданш абй е
бловж ж
йьЭйашь
Ж нйзо
да амйж зазйтеа айвшзан
зайщца иа
лоеж, нйеатаан ж
йамейай
мнйан азо еййщЭайшиоь, йЭижзаэ абй,
ынй нййшей нлжиаман лавймнш Ааз
Энйн айнлйм аййиоан зийбжр лй
вжнайад. Ллжотжа йвиадвщ е
лоеаз,
зщ иа зйдаз ймайЭйвжншмэ йн
ааижэ лаЭёиеа аийаш ж
аийаш. Пеатж
ааижа нй
майад монж йнлавайёиищд
лжноай, ейнйлщд нлжцёй е
иаз ваа
ий. УнйЭщ йнеаваншмэ йн
иабй иайЭрй
вжзй нлжвозанш нлймнй влобйд
— ва
заиэьчжд. Аааваижа ийайбй лжноайа
вадзён зийбй алазаиж ж
нйнлаЭоан
Натжианш йнотанш лаЭёиеа йн
тжааижэ лаейзаивоанмэ м
бйвжеа.
Дзаиий а
ынй алазэ о
зайщца нйэа
йэьнмэ амё ийаща ж
ийаща жинала
мщ. Аанж иатжиаьн нлжмйоцжааншмэ
аацжз намаиеаз, меавеаз, мнжраз.
Миж иатжиаьн нйижзанш нй, й
тёз ащ
ижзж бйайлжна. Энй ж
амнш Эйабй
нлжэнийа алазэ вйэ аааваижэ ийайбй
лжноайа. Жлйза нйбй, нмжржеа зайщ
ца ода мнаийажнмэ вймнанйтий влаййд
вйэ влобжр пйлз нйааваижэ
анмэ йьЭжзаэ нйва нлж вамщнаижж,
зайщц ащЭжлаан жблоцео вйэ миа,
нлжвозщааан лжноай йнрйва ей
мио,
ейнйлщд йЭэванайший ащнййиэанмэ
Иийбйа ваажмжн ж
мнад ралаенала, назналазаина Ааца
бй лаЭаиеа. Жае нлаажйй, аенжаищз,
джвиалавймнищз ванеаз нловиаа
омнйейжншмэ, нйынйзо жз нйнлаЭо
анмэ Эййшца алазаиж. Ллавййджна
зайщцо вамщнанш нй-влобйзо:
намш азамна а
елйаанш, мавжнамш лэ
вйз, нйдна еййщЭайшиоь, нйрййнщ
аадна нй
мнжиеа а
наен намиж ж
н.
в.,
Зднмнй мв тпнй
Мвй опвдзнн, дрд ждтз р мдтдподмздл ежтт ончнжв д одпдэи йнврр. Пдрлнтпя мв тн, щтн
твйни ьмттйзвйл опновжвдт тед д одпдэд лдряцэ натщдмзя, йнвжв пдадмнй онмзлвдт,
щтн шйннв — ьтн мд онртняммэи опвйжмзй, в лдртн, вжд мтемн тщзтыря, жзрцзонзмзпн
двммн рдая ддртз з рнтшвты тщзтднди. Ддтз д одпдэи йнврр зжтт щвыд дрдвн р пвжнртыю
з опдждйтшдмздл пвйдндщдмзи з дртпдщз р мндэлз жптйыялз. Д аннышзмртдд рнтщвдд
твйнд нтмншдмзд й шйннд т лвнэшди рйнвжэдвдтря онж днзямздл пнжзтднди, йнтнпэд
пвррйвйэдвют пдадмйт, йвй чнпншн длт атждт д шйннд, йвй твл ддрднн, змтдпдрмн. А
дыд
нжмни зй опзщзм еднвмзя ждтди йвй лнемн рйнпдд онитз д одпдэи йнврр яднядтря тн,
щтн нмз нтйпэтэ дрдлт мнднлт з р пвжнртыю опзмзлвют рлдмт нартвмндйз, днйлнемнрты
онймвйнлзтыря р жптвзлз ждтылз.
Иазщ тамнй аййиоьнмэ ва
майа
тавй: еае жр налайейаммиже мзй
дан ащмжванш тайщд ваиш а
цеййа,
еае аймнлжзан отжнайэ, иа Эован
йж
Аанж тоамнаоьн нлаайбо лйвжна
йад: таз Эййаа нйвжнжаий Эовон иа
мнлйаищ авлймйща, наз йабта Эован
ванэз. На мнйжн иабиананш нйййдаижа,
бйайлжнш й
цеййа нййшей рйлйцаа
нйда иа мйамаз нлаажйший. Д нйзиж
на, тнй вйэ лаЭаиеа аадий, тнйЭщ абй
йьЭжйж наежз, еаейа йи амнш, тнй лй
вжнайж амабва азо нйзйбон а
нловийд
мжноатжж. Аадий м
Эовочжз налай
ейаммижейз ваижзаншмэ вй
цеййщ
нае, тнйЭщ йи нйиэй иайЭрйвжзймнш
ваиэнжд, нйтоамнайаай, тнй йиж азо
зийбйа ваьн. Аа ж
мазжз йниймжншмэ
ынжз олйеаз малшавий. Ойбва лаЭа
ийе Эован йрйний ваижзаншмэ рйнэ
Эщ
Пн внвдмнд
Лалайа маинэЭлэ нлйдван, нлавв
иже, ейнйлйбй лаЭаийе двай ама йанй,
ваейитжнмэ. П
налайейаммижеа иатион
мэ нловйаща Эовиж, нйынйзо нмжрййй
бж мйааноьн лйвжнайэз ванш лаЭаи
ео алазэ, тнйЭщ йи мзйб нлжащеионш
«ийащз нлаажйаз жблщ», нлаЭйаа
На иавй дванш йн
иабй млаво
да
Эйамнэчжр омнарйа, жиата лаЭаийе
нйв бианйз лйвжнайшмежр йджваижд
зйдан нмжрйййбжтамеж мййзаншмэ.
ынйз ынана вйэ заз ж
нан аадий,
нладва амабй, вйЭжншмэ нйбй, тнй
Эщ лаЭаийе м
лавймншь ж
дайаижаз
рйвжй а
цеййо. НайЭрйвжзй еадвщд
ваиш ламмнлацжаанш абй й
цжр ваиэнжэр, цеййшищр мйЭщнжэр,
абй зщмйэр ж
иамнлйаижж. Дв
ынжр
Эамав зйдий овианш, тнй лаЭаийе нй
иэй, а
тнй иан, тнй абй йбйлтжйй, а
тнй
важиналамйаайй. Оййшей лйвжнайш
меаэ йьЭйаш нйзйдан оеланжнш о
Рдезл жмя
ЛйваЭйншнамш й
нлаажйшийз ладж
за налайейаммижеа. Бмйж м
налайбй
виэ отаЭщ иайавжнш ладжз, йлбаижвз
лаЭаиеа нлжащеиан е
нлйЭодваижь
Айэ ийлзайшийд отаЭщ аадий,
тнйЭщ ванж вймнанйтий вййбй нла
Эщаайж иа
маадаз айввора: а
нанййа
алазэ иа заиаа 5•6
тамйа, а
ийа
— 3•4
тама. Ллжотадна лаЭаиеа
адавиааищз пжвжтамежз ваиэнжэз
Бовжна лаЭаиеа ва
там-нййнйла
иатайа ваиэнжд, нлжзалий а
онла.
Мнаавжна зжион 21
нйв онлаииьь
— нлймнща онладиаижэ
нйв зовщео, рйлйцй, амйж ащ мва
йаана жр азамна. На ама ванж йьЭэн
лаий ваанлаеанш. На иавй иамнаж
аанш, аадий мйрлаижнш о
лаЭаиеа рй
лйцаа иамнлйаижа. Д
бйнйашна азо
ваанлае жв
нлйвоенйа, ейнйлща йи амн
овйаййшмнажаз. Зотца амабй, амйж
цеййщ йи мзйдан рйвжнш нацейз,
йжциээ нлйбойеа иа
маадаз айввора
Бжйлжнзйййбж омнаийажйж, тнй
нйвцаз лаЭйнймнймйЭиймнж иамно
наан а
27
тамйа. Энй иажЭййаа тайа
мййЭлавийа алазэ вйэ ащнййиаижэ
вйзацижр ваваижд. На
олйеж вййд
ий раанжнш йвийбй тама, амйж лаЭаийе
иа оййджймэ, нй
нлйвййданш ваиэнжэ
— танщла лава а
Пдпднйнвррмзй жннедм
ровты мд лдмдд 11
щврнд
(10
щврнд мнщыю
Аиааийд мйи ймйЭаиий иайЭрйвжз
йанижз ванэз. 51
нлйтаинйа отаиж
ейа йЭщтищр цейй ж
отачжрмэ а
цеййар м
обйоЭйаиищз
жвотаижаз нлавзанйа ваеаитжааьн
ваиш м
нлжвиаеазж мжйшийбй онйзйа
ижэ. Бмйж иа йжеажвжлйаанш ынй онйз
йаижа а
натаижа виэ, нй
еадвщд ийащд
ваиш Эован нлйрйвжнш ама нэдайаа.
лаЭаиеа жв-ва ынйбй зйбон лаважнш
мэ иаалйвйнйвйЭища мймнйэижэ, нй
ынйзо отаЭо иайЭрйвжзй талавйаанш
нййийтаиищз йнвщрйз. Лймйа цей
йщ иа мададна абй млаво ва
йЭэванайший вййдаи нймнанш жйж нй
Рванщдд лдртн д
Айза вйэ цеййшижеа вййдий Эщнш
йЭйловйааий овйЭийа лаЭйтаа замнй.
Мавзал мнййа ж
мнойа жйж налнщ вйй
даи мййнаанмнайаанш лймно лаЭаиеа.
Нйбж нлж мжваижж иа
мнойа вййдищ
мнйэнш амад мнониад иа
нййо, а
йаиж мйбионщ нйв нлэзщз обййз. Унй
Эщ иа омнааайа мнжиа, мйавоан йнж
Ллжотжна лаЭаиеа мжванш нлэзй,
иа иабжЭаэмш ижвей иав мнйййз жйж
налнйд. Маммнйэижа йн
бйав вй
)нанлавж* вййдий Эщнш иа заиаа
ламмнйэижа задво бловшь
налнйд ейинлййжлоанмэ м
мйЭмнааиийбй еойаеа, ейнйлщд май
Эйвий лавзачаанмэ задво елааз
мнййа ж
бловшь лаЭаиеа. Айэ мйрла
иаижэ рйлйцабй влаижэ мнйй цеййш
ижеа иавй мнаажнш о
йеиа, тнйЭщ маан
навай мйааа
)амйж лаЭаийе нлааца*.
мозалеар иодий аейьтанш иамнййш
иоь йазно м
нйапйийз, ваелщааьчжз
мйанэчоь ижнш йазнщ
)зйчиймнш
тв, щтн пяжнл
Д нмжрйййбж ж
отжнайэ а
йвжи бй
ййм онаалдваьн, тнй вйэ лаЭаиеа
йотца на цеййа, тнй иарйвжнмэ Эйж
да е
вйзо. Ай
налащр, а
тайэр абй
Эавйнамиймнж, нае еае иа иавй нала
рйвжнш вйлйбо ж
нййшвйааншмэ йЭча
мнааиищз нлаимнйлнйз. Ай
анйлщр,
лаЭаийе зйдан мнйейдий нлжрйвжнш
вйзйд, еоцанш ж
наеда мнйейдий айв
алачаншмэ, амйж ащЭлай а
цеййа вйэ
А таййз
да, йнваааэ лаЭаиеа
отжншмэ а
налащд ейамм, иавй ащЭж
ланш иа цеййо, а
отжнайэ! Дзаиий
отжнайэ а
вайшиадцаз ваажмжн,
еае лаЭаийе Эован йниймжншмэ е
Эа. М
нйнаитжайшищр ейаммищр лоей
айвжнайэр зйдий нйбйайлжнш м
таз, м
лйвжнайэзж нар ванад, ейнйлща
отжйжмш о
ынйбй навабйба. П
мазжз
отжнайаз налабйайлжнш й
абй йнщна
А налайз ейамма лаЭаиео иавй
иаотжншмэ иа ейиеланищз виаиж
эз ж
иаащеаз, а
озаижь отжншмэ.
На вйза м
зазйд, а
цеййа, бва йи
йвжи жв
ваавтанж нэнж отаижейа, ей
нйлща вййдищ таней ащнййиэнш оеа
ваижэ отжнайэ. Д
ввамш йтаиш аадаи
авжищд нйврйв йЭйжр лйвжнайад
лаЭаиео. Саайжна лаЭаиеа! Лйраа
йа иалавлщаий маэваиа м
омнарйз.
Пмнар
— жмнйтиже нйййджнайшийбй
йнийцаижэ е
виаижэз. На Эава, тнй
аац мщи жйж вйтш мабйвиэ ейлэай
ащайвжн Эоеащ, иа иавй елжнжей
аанш ж, наз Эййаа, елжтанш иа
иабй.
Гаанла йи йЭэванайший ианжцан йот
ца, амйж нйтоамнаоан лйвжнайшмеоь
нйввалдео, оаалаииймнш а
иаз, а
абй
йж аац лаЭаийе е
нэнжЭайшийд мжмназа наежз йЭлавйз:
мнймйЭиймнж нлйэайэьнмэ йтаиш лавей;
авлймйщзж;
лаЭаийе виаан, еаежа нймнонеж вйномнжзщ, еаежа иан, йи иа влатйжа, иа нлйэайэан абламмжь;
иавиаейзйзо таййааео, авлймййзо жйж маалмнижео;
иазо йниймэнмэ йелодаьчжа, озаан йтаижнш жр иамнлйаижа, ызйтжж;
лаЭаийе рйлйцй нйижзаан ваваижа ж
озаан вйайвжнш лаЭйно вй
ейита Эав ианйзжиаижд ж
ейинлййэ мй
мнйлйищ
маЭа, вйЭлйдайанайший нлжижзаан нйзйчш авлймйщр;
зжион, иа йнайаеаэмш.
лавйжтища талнщ эайаижд, нлавзанйа, нлйтаммйа;
ваваан айнлймщ;
аймнлйжвайвжн нймйавйаанайшиймнш мйЭщнжд а
йелодаьчаз зжла.
еадвщд Эййе айнлймйа а
Бмйж йтаиеа еадвйбй Эййеа айнлймйа
ижда 21
— вйнййижнайший нлйейимойшнжлоднамш м
ванмежз нмжрйййбйз-
налащд ейамм.
Дпвщз мвртнятднымн пдйнлдмжтют таджзтыря, щтн Дэ йжнпндэ
наланаана
иаалйййба
ыивйелжийййба
— эпл йьазаь е
бвдлмаонаь мнлцвдрна иадвннлал лйлилжвнеь, вы
навневанеь пвзопрны е
цввпа злже, злплнаь олмнлвлждавпоь мнейвнвневй омв
Ллйтавола нлйайвжншмэ иа
йавалийз анналана Fraрel re: fine м
нлжзаиаижаз мнатжайшийд ейм
занжеж. Завалщ Fraрel
)Рлаемайш* Эщйж мнатжайший лавлаЭйнаищ вйэ йзйййдаижэ, ащлааижааижэ
лайшапа ж
наемнолщ ейдж. Падтам Эййаа 4611
аавочжр еймзанйййбжтамежр таинлйа нлжзаиэьн а
майад нлаенжеа анналанщ Fraрel. Мблйзиоь нйнойэлиймнш нлйтаволщ иа йавалар Fraрel ваайааайж
Finepeel жваайший нйврйвжн вйэ нар, енй рйтан валданш майь ейдо а
нйиома, нлавйналанжнш
• Гжиаейййбжэ
• Плйаивлйййбжэ
• ЖаЭжиан ПГД
• Иаиоайшиаэ наланжэ Эав Эййж
• ЗаЭйланйлжэ ейжижтамеаэ, ДРА ж
ЛЦМ
Додпдэд д
МБР лдтнж
нвйдпмнвн нлнннедмзя йнез
Эртдтзщдрйвя йнрлдтнннвзя йнзмзйз «Мджзтл» опджнвввдт:
опнддждмзю
опнцджтпэ Ehmeoeek:
йзйййдаижа ейдж ж
лавбйаджааижа
Бйабйвалэ оижеайшищз ймйЭаииймнэз
анналана Fraрel re: fine нлйтаволо зйдий
нлйайвжнш иа
йьЭйз отамнеа йжта ж
нлж йьЭйз таана ж
нжна ейдж ж
йьЭйа
Мвй пвантвдт нвйдп
Eraчek re: ehme?
Ай алазэ лаЭйнщ анналан Fraрel re: fine
пйлзжлоан йавалищд йот нййчжийд а
ййаатамежд айййм. Амабй а
рйва нлйтаво
лщ иа
еадвйз еаавланийз маинжзанла йЭ
лаЭанщааазйд нйаалриймнж лааийзалий
ламнлавайэьнмэ нщмэтж зжелйвйи. Энйн
нлжитжн айввадмнажэ нййотжй иавааижа
А мпйлзжлйааиищр зжелйвйиар мна
лаэ ейда нййиймншь лавлоцаанмэ, нлж
ынйз ваномеаанмэ жинаимжаищд нлйтамм
мжинава ийайбй ейййабаиа. Мн
нлйтавола мналщд ейййабаи а
ейда нй
Чтн опнзрчнжзт онрнд
опнцджтпэ?
Лймйа нлйтаволщ а
ейда нлйнаеаьн
нлйтаммщ лабаиалатжж ж
йЭийайаижэ,
лавойшнана ейнйлщр ейда йзййаджааанмэ,
ащлааижааанмэ аа таан ж
наемнола. НайЭ
рйвжзй таней ащнййиэнш нлавнжмаижэ
орйво ва
ейдад вйэ нйбй, тнйЭщ нлйта
— ынй йавалиаэ нлйтавола,
ейнйлаэ зйдан нлйайвжншмэ а
йьЭйа ала
зэ бйва, а
нйз тжмйа ж
йанйз. А
млааиаижж
влобжзж йавалищзж ж
пйнй- нлйтаволазж
лжме лаважнжэ нжбзаинатжж нлж иарйдва
ижж иа
мййита ввамш заишца а
вамэнеж лав.
Айэ нйбй, тнйЭщ ача озаишцжнш ынйн лжме,
иодий жвЭабанш нлэзщр мййиатищр йотад
Гвпвмтззз адйноврмнртз
ьццдйтздмнртз
— ынй анналанщ, ейнйлща нлй
жвайвэнмэ нй
азалжеаимежз мнаивалназ
Эавйнамиймнж ж
еатамнаа. Миж жзаьн ла
ейлвийа еййжтамнай йвйЭлаижд FEA
)Fooe
ane Erug Aeminittration, USA* вйэ ейжиж
тамейбй нлжзаиаижэ, тнй нйвнаалдваан
жр ащмйеоь ыппаенжаиймнш ж
Эавйнам
иймнш. На
мабйвиэцижд ваиш Fraрel йвй
Элаи е
нлжзаиаижь а
Эййшцжимнаа мнлаи
зжла, а
нйз тжмйа а
ПФА, мнлаиар Балй
Fraрel re: fine эайэанмэ мазщз Эавйнам
ищз ж
чавэчжз жв
амар йавалйа Fraрel.
Бйабйвалэ ймйЭйд вйжиа аййищ ж
айшищз иамнлйдеаз йи зжижзайший нй
аладваан ейдо. Ллж ынйз мнатжайжмнщ,
нлйайвэчжа нлйтаволо Finepeel, нлйрйвэн
нчанайшийа йЭотаижа нй
задвоиалйвищз
мнаивалназ, тнй нйваййэан жз вймнжбанш
Ортдпдввитдры онжждннй
Ж мйдайаижь, жв-ва ащмйейд нйнойэл
иймнж Fraрel, а
нймйавиаа алазэ отамнж
йжмш мйотаж йЭзаиа мй
мнйлйищ иаейнй
лщр ейжиже ж
маййийа еламйнщ, ейнйлща
ащваьн иаеоь нлавйабаазоь занйвж
ео ва
нлйтаволо Fraрel жйж Finepeel. Ллж
ынйз латш ватамноь жван йЭ
ейладмежр ж
вада ежнадмежр анналанар, ей
нйлща иа жзаьн е
йавалаз Fraрel ижеаейбй
йнйийцаижэ. Ищ жмнййшвоаз иамнйэчжд
Fraрel re: fine нлйжвайвмнаа ейзнаижж Solta
)ПФА*. Ллйтавола Finepeel нлйай
вжнмэ иа
иамнйэчаз Fraрel re: fine ж
ей м
нлжзаиаижаз еймзанжеж SYSTEM
Найштже, ой. ЖаЭалвжимеаэ, 273, най.: 9•911•2111•789
Ганжмш иа нлйтаволо йавалийбй йзйййдаижэ нлйжвайвжнмэ а Лэнжбйлмейз пжйжайа йатаЭий-вжабиймнжтам-
ейбй таинла «Иавжоз» нй авламо: б. Лэнжбйлме, ой. 51 йан МенэЭлэ, 62а, най.: 9 )98:4* 4:-13-13
Дв йжпвдртдтдт
ттшы жня пдрмзц
Бдй щдвн мд лнедт нанитзры аннышзмртдн едмызм дн дрдл лзпд? Мнмдщмн, адй ттшз жня
пдрмзц. Двед тд, йтн опзждпездвдтря лзмзлвнзйлв д деджмддмнл лвйзяед, мд лнвтт
тртняты опнтзд ьтни «днншдамни овннщйз», нжзм дйлвч йнтнпни жднвдт внвйв аннышд,
в дйвняж , анндд дэпвйзтднымэл, нтйпэтэл, тнлмэл.
тднымэи дйвняж д
зртнпзю...
Лалащзж ащлавжнайшиймнш иаела
цаиищр бйав вазанжйж влааижа абжн
нэиа. Двиатайший мймовщ, мйвалда
чжа еламэчжа аачамнаа, иавааижа
ейнйлщр Эоеаайший йвиатайй «бйай
лэчжа бйава», ианйзжиайж ййдео жйж
овйжиаииоь тацо. Мтаажвий, еламеа
иаиймжйамш нйиейд ежмнйтейд, ж
Ганаз блатаиеж нлжвозайж лам
нйаайэнш иа
йбиа лавжио, а
нййотаи
иоь заммо иаейавщаанш иа
ламижтщ
Лйввиаа нйэажйжмш еламэчжа мй
мнаащ жв
мзйй, аймеа ж
мадж, ыаййь
тжйижлйааацжа а
Эййаа джвежа мза
мж. Мвиаей заммйайа нлйжвайвмнай
ноцж, Эййаа жйж заиаа нйрйдад иа
нй,
тнй нлжащтий вйэ иам, иатайймш нййш
ей а
ааеа, нймйа нйбй, еае Бйаиа
МоЭжицнади аийимжлйаайа а
2:4:
б.
ащноме налайд айвймнйдейд ноцж,
нйейлжацад иа йвий даимейа малв
та. Лйввиаа, а
бб. нлйцййбй мнй
йанжэ, а
мймнаа ноцж иатайж аайвжнш
нййжзалщ, Эйабйвалэ тазо йиа нлж
йЭлайа зэбеймнш, ыйамнжтиймнш ж
да ноцш вйэ ламижт, нла
вайший ианйзжиаьчоь нйн нлйвоен,
ейнйлщз зщ нййшвоазмэ ж
мабйвиэ,
жвйЭлай а
малавжиа 2:
ааеа Ювджи
Мжззай, ймийаанайш нлаомнаааьчад
нй
мад ваиш еймзанжтамейд пжлзщ.
ианйиэнищз нлжтжиаз, ийажи
еа иа нййотжйа нйнойэлиймнж. Аада
нлйважионща а
айнлймар заежэда на
лждмежа еолнжваиеж ж
аенлжмщ, нлй
вййдайж нййшвйааншмэ нлжащтийд
нйвайвейд ж
жбийлжлйаайж ноцш. Ла
зэнш йЭ
жвйЭланаижж Мжззайа ймна
йамш йжцш а
— а
иамеййшежр
аалйнадмежр эвщеар rimmel йвиатаан
«ноцш вйэ ламижт». Д
нййшей а
тайа 31
бй ааеа ноцш мнайа тамншь
Лй иаейнйлщз жмнйтижеаз, майжз
айвижеийааижаз ноцш йЭэваиа мно
ваино Пжйшэзмо, мзацаацазо мадо
аавайжи ж
нлавййджацазо нйнлй
Эйаанш мжа млавмнай майад мамнла
)аа жзаиаз анймйавмнажж иа
вйаон мазоь нйнойэлиоь ноцш а
лжж еймзанжеж*. Энй Эщйй а
б. Уа
лав бйв ейзнаижэ Иар Factor, лаейаза
ейнйлйд иа мрйвжн м
иацжр ыелаийа,
ащномеаан налаоь ноцш вйэ ламижт
ажва аймеа, ейнйлщд ламнйаайэьн
А 2:4:
б. нйэайэанмэ налааэ айвй
мнйдеаэ ноцш, ейнйлоь жвйЭлайа Эйаи
МоЭжицнади вйэ айвийбй Эайана. А
а
б. иа
лщиеа еймзанжеж нйэайэан
мд нщдмы
Дмрйвэ жв
ржзжтамейбй мймнааа,
ноцш зйдий нйвлаввайжнш иа
зжижвжлйааииоь, нйврйвэчоь вйэ
мазщр тоамнажнайшищр бйав, ж
иоь, ейнйлаэ мнймйЭмнаоан айммна
ийайаижь мнлоенолщ ламижт. Ооцш
Эййшцжз мйвалдаижаз ажназжийа
вачжнищр ейзнйиаинйа зйбон жм
нййшвйаанш вада йьвж, мнлаваьчжа
аййалбжад. Миа йЭамнатжааан Эалад
ищд орйв ййзежз ж
нйиежз ламижтаз,
вачжчаэ жр йн
айввадмнажд аиацижр
ЗатаЭиаэ ноцш иа мйвалджн ела
мэчжр ейзнйиаинйа. Энй, мейлаа, байш
вйэ орйва ва
ламижтазж. А
абй мймнаа
арйвэн еамнйлйайа замйй, нлйнажищ,
бй ажва ноцж Эщйж ж
ймнаьнмэ зщйй,
мада, жвзайштаиища еламжнайж, айва,
лавйжтища онййниэьчжа мзййщ ж
нанайшища аачамнаа. Оаеда Эййш
цжимнай ейзнаижд-нлйжвайвжнайад
вйЭаайэьн а
майь нлйвоетжь нлана
ланщ, мнймйЭмнаоьчжа ойотцаижь
мнлоенолщ ламижт, жр лймна, а
вачжчаьчжр бйава йн
ийбй айввадмнажэ йелодаьчад мла
)ианлжзал, йн
наламщраижэ, аанла
Плавж иажЭййаа ламнлймнла
иаиищр нжнанайшищр вйЭаайе зйдий
иаваанш еаланжи
)арйвэчжд а
мнааиищд ржзжтамежд мймнаа лам
ижт*, йаиййжи
)оайадиэьчжд ейз
нйиаин, вайаьчжд ламижтщ заиаа
ййзежзж*, зайаижи
)вачжчаьчжд
ламижтщ йн
айввадмнажэ аиацижр
паенйлйа*, еамнйлйайа замйй
)нж
наьчаа ж
оеланйэьчаа ламижтщ
ейлиад* ж
аачамнаа, вачжчаь
чжа йн
айввадмнажэ мййиатищр йо
тад. Иийбжа ноцж мйвалдан ажна
зжищ F, A, E ж
А6, ейнйлща нжнаьн,
нлжваьн цайейажмнймнш ж
мнжзойж
лоьн лймн ламижт. УнйЭщ нлавйнала
Дрдвжв напвывитд дмзлвмзд мв йвовч
ттшз, т мдйвщдртддммвя ттшз нм наэщмн
пдййзи. Ппнзйднжзтднз мвттпвнымни едм
рйни йнрлдтзйз мзйнвжв мд жнавдняют пдй
йзч впнлвтзйвтнпнд, твй йвй нмз пвйжпв
евюыд ждиртдтют мв рнзйзрттю внвй.
Мнрлдтнннвз пдйнлдмжтют зронныйндвты
рпджртдн д тдщдмзд тпдч лдряцдд онрнд одп
днвн нтйпэтзя тюазйв. Цнныйн д ьтнл рнт
щвд дэ лнедтд зйадевты пвропнртпвмдмзя
лзйпнанд. Дня нюани ттшз рпнй внжмнртз
рнртвднядт нйннн внжв, мн нтщшд дрдвн зр
онныйндвты дд д тдщдмзд одпдэч 6 лдряцдд.
нжнш лавзийдаижа Эййавианайлищр
зжелйЭйа, а
еймзанжео вйЭаайэьн
ейималааинщ, йЭавваладжааьчжа
Сндж д
рндж йв
Жйиатий, ама зщ нйижзааз, тнй
нйбйиа ва
еламйнйд ламижт иа мнй
жн йЭлачанш аижзаижа иа
лаейазища
цабж лавйжтищр еймзанжтамежр пжлз.
нйн зйзаин, ейбва йталавиаэ ежий
вжаа авзариан ламижтазж м
ыелаиа
аацабй найаажвйла амнйзижна й
а жьйа 3118
бйва айелоб ейзнаижж
L»Oreal лавлавжймэ иамнйэчжд меаи
вай. А
лаейаза о
аенлжмщ Лаиаййнщ
Жлов Эщйж иалйчаиища ламижтщ. Жйз
наижь йцнлапйаайж ва
аааваижа нй
еонанайад а
ваЭйодваижа ж
йж ноЭйжтийбй нлжвиаижэ а
нйз, тнй жр
ноцш иа нйзйдан мвайанш ламижтщ на
нйрйдаэ жмнйлжэ нлйжвйцйа
лаейазйд ноцж Rimmel, а
лйд миэйамш Жадн Иймм. Меавайймш,
тнй йиа эажйамш иа
мцазеж лаейаз
ийбй лййжеа наеда м
иалйчаиищзж
Пд атждл йваэдвты,
щтн йпврздэд пдрмз
— ьтн опдежд дрдвн


Пятзвнпрй, Ойтяапырйвя, 23, тдн.: 8 (8793) 39,08,80
vvv.alckaa.rt
Мдптднд лнпд
— тмзйвнымнд
лдртн онвмдтэ
Иабжтамеоь мжйо тайжнайшищр
ймйЭаииймнад Иалнайбй зйлэ виайж
Алжмнйнайш, ж
талш Длйв, ж
нла. «Мтаиш бйлшеаэ ж
мййаиаэ айва,
ейнйлйд иа джаан лщЭа ж
иа зйдан
онйионш иж
таййаае, иж
— нж
май Алжмнйнайш ва
нлжмна м
йжцижз
йан вй
иацад ылщ. Айво ж
мййш йнмьва
аавйа е
маЭа лжзмеаэ вианш. Довадмежд
)ащрйв иа
нйаалриймнш зйлэ
Эжнозжийвищр аачамна* жмнййшвйаай
мэ вйэ нлйзщцйаиищр ж
завжтжимежр
тайад. Дв
ламнаижд нлжЭладищр йа
вжмйа, ймйЭаиий Эайшвазжтамейбй ва
лааа, вайайж таииоь еймзанжео, ворж
йаеалмнааиища млавмнаа. Пабйвиэ
на, енй нлжавдаьн а
ынйн овжажнайш
ищд елад нййотаьн ввамш налайейамм
Сннмцд
Мвиа жв
ймйЭаииймнад ладйиа
Иалнайбй зйлэ
— абй иайЭщеийааи
ища Эжйзанайлйййбжтамежа омййажэ.
Мий ламнйййдаий иа
занлйа ижда
еайшищд мййиатищд маан. А
ынйд ма
зйд ижвейд нйтеа Газийбй цала жм
ейьтжнайший нйймнщд мййд айввора.
Азамна м
амнамнааиищз пжйшнлйз
айвэищр налйа ж
зжиалаййа, нйвиж
заьчжрмэ м
нйаалриймнж айвщ, йи
йнладаан алавища ойшнлапжййанйаща
)«дамнежд ойшнлапжййан», йЭдж
баьчжд ейдо* ж
нлйномеаан «зэбежд»
ойшнлапжййан, ейнйлщд йЭйаваьн
тайаЭищзж майдмнаазж. Лйьм е
зо нййнищд йвйийащд мййд. Лйынйзо
нйЭаладша Иалнайбй зйлэ эайэанмэ
оижеайшищз замнйз вйэ нлжаза мйй
иатищр ааии а
йатаЭищр тайэр. Оае
тнй вабйланш иа
Иалнайз зйла зйдий
меййшей обйвий. Лййотжнш мййиатищд
Днжв
Айво Иалнайбй зйлэ нловий иа
ваанш айвйд! Ллаажйшиаа Эщйй
Эщ
меаванш «еланежд ламнайл мййж», нй
меййшео ейитаинлатжэ амаайвзйдищр
)Mg, Ca, K…* а
айва, жв
лйд а
йлбаижвз таййааеа амамщааьн
мэ иайЭрйвжзща ржзжтамежа ыйазаи
нщ, вймнжбаан 53%. УнйЭщ вйЭжншмэ
наейбй ыппаена а
вйзацижр омййажэр,
нлжванмэ вамщнанш а
ааиио нлж зац
еа мййж ж
озовлжншмэ лавзацанш аа
нййийбй ламнайлаижэ. Аада амйж
ынй нййотжнмэ, ама лааий йЭлавйааа
цаэмэ джвеймнш иа мзйдан млааижншмэ
айвйд Иалнайбй зйлэ
— а
нйтиймнж
аймнлйжваамнж аа товйвадмнааиищд
Жздвя днжв
Мдптднвн лнпя
Мдптднд лнпд
ед Сн
ндмнд, нмн
ед Арцвнытнднд
лнпд) ндезт д
йл нт
Цдны,
Адздв з
360
йл нт
Эинвтв
лдейнмтзмдмтвнымни дов
жзмд, напвйндвдшдиря опз
пврйннд Едпвйзз з
Ацпзйз.
Евн жнзмв 76
йл, шзпзмв

йл, внтазмв жн
А влааиймнж ввамш иарйвжйймш
йтаиш мййаийа зйла Зацйи; наламй
риоа, йий ймнаажйй нймйа маЭэ зйч
ищд нйамн мййж нййчжийд вй
ез.,
ейнйлщд нлййабаан а
вййжиа, а
нйз
тжмйа ж
нйв Иалнащз зйлаз. Иий
дамнай зжиалайшищр аачамна нй
мнонаан а
Иалнайа зйла жв
бйлэтжр
ейьтад, нжнаьчжр абй. Айва, мййш,
блэвж ввамш мйвалдан нлаенжтамеж
ама ймийаища ыйазаинщ наЭйжтщ
Иаивайаааа. Плавж ижр 32
ажв лав
йжтищр зжиалаййа
)аейьтаэ заб
ижд, еайштжд, Элйз ж
еайжд*. Дв
ижр
оижеайшищ. Др еййжтамнай а
лав
нлаащцаан еййжтамнай мййад ж
лаййа, мйвалдачжрмэ а
айвар Плавж
Бйабйвалэ наейд ащмйейд ейи
таинлатжж зжиалаййа йлбаижвз
ламмйаЭйэанмэ, лавбйаджааанмэ
ейда, мнжзойжлоанмэ елйаййЭлача
ижа ж
мзэбтаьнмэ занаЭййжтамежа
ламмнлйдмнаа. Ащнайежааьчаэ мжйа
ынйз «ламнайла мййж» мнййш аайжеа,
тнй ввамш вада иа озаьчжд нйааанш
таййаае йабей валджнмэ иа
Ммийаийд ыйазаин налзйзжиа
лайшищр жмнйтижейа авййш нйЭаладшэ
Иалнайбй зйлэ
— мала. Ллжиэнжа бй
лэтжр малищр ааии оеланйэан елйаа
иймиоь мжмназо ж
оаайжтжааан нймно
Днйжтч
Жйжзан а
ладйиа Иалнайбй зйлэ
йЭомййайаи мйавжиаижаз ваор айв
воцищр замм. Дв
Дивждмейбй йеааиа,
талав мйниж ежййзанлйа ащддаиийд
номнщиж, йжцаиийд ламнжнайшиймнж
майЭйвийд йн
нлйзщцйаиищр ащЭлй
мйа мьва нлжрйвжн жмейьтжнайший мо
— 36%*, иайЭщеийааи
ий тжмнщд, майЭйвищд йн
аййалбаийа
айввоцищд нйнйе. Гвамш абй амнла
таьн нйвщзаьчжамэ м
нйаалриймнж
зйлэ, иамщчаиища тайаЭищзж зжиа
лайшищзж аачамнаазж ж
ежмййлйвйз
жмналаижэ. Эппаен йн
жр мзацаижэ
далежз айвворйз номнщиж омжйж
ааанмэ наз, тнй анавжиа Иалнайбй
зйлэ иарйвжнмэ а
йелодаиийд бйла
Лйынйзо айввор ввамш нлавмнаа
йэан мйЭйд оижеайшиоь аваамш рйй
лжвищр мййад: забижэ, мйвщ, еайжэ,
еайштжэ ж
Элйза. Жйитаинлатжэ Элй
за, ианлжзал, жваамнийбй майжз омнй
еажааьчжз вадмнажаз, а
айввора
Уоптввя, рнндмн пдйзмв, днжв Мдптднвн лнпя дэтвнйздвдт
тднв мв
онддпчмнрты, нжмвйн лнедт нрмндвтднымн пвйьдрты
рнзйзртэд нанннщйз з
ондпджзты внвйв. Ернз
ед мд нйт
мвты нзцн д
лврнямзртнд «рнждпезлнд» жпддмдвн днжнд
лв, тн
лнемн ронйнимн мврнвежвтыря езймыю з
нтжэчнл,
ндев д
лнпд мв
(знз жвед онщтз рзжя ) з
опз ьтнл
онщзтэдвя ввйдтт.
Днжв лдптднвн лнпя ндщзт:
лавйжтища нанйййбжж ейдж: нмйлжав, анйижтамежд валзанжн
валзжн*, ажнжйжбй, жрнжйв, мейалйвалзжь, зжейвщ, аеиа, еламищд нйй
алнлйнанжж лавйжтийд
нйз тжмйа ж
нае иавщааазйд «иаэмийд» ынжй
ййбжж*, рлйижтамежа алнлжнщ ж
нййжалнлжнщ лавйжтийбй баиава, алнлйвщ,
аалнаЭлйбаиища нанйййбжж, иаалайбжж, лавйжтища иалоцаижэ ймаиеж;
ваЭййаааижэ иалаийд мжмназщ: иаалйвщ, амнаийиаалйнжтамежа мймнйэ
нймнмнламмйащд мживлйз, мживлйз рлйижтамейд омнайймнж;
аййалбй-жззоийййбжтамежа ваЭййаааижэ: ЗММ-нанйййбжж, рлйижтамежа
ыивйелжийййбжтамежа ваЭййаааижэ: жвЭщнйтищд аам, таййьйжн;
р жптвзлз тнщйвлз йдлмнвн швпв, в рн
ждпевмзд йзрннпнжв д днйжтчд мв 15%
аннышд, щтн рнйжвдт ьццдйт опзпнжмни
Иалнайбй зйлэ нлаащцаан йЭщтиоь
лав. Уаййаае, йеаваацждмэ а
йиа Иалнайбй зйлэ, нйнаваан еае
нй а
ладжз елобйймонйтийд йатаЭийд
Иамниаэ йатаЭиаэ блэвш бйлаввй
ейитаинлжлйааииад ж
мжйшиаа, таз
зийбжр блэваащр еолйлнар зжла. Миа
нлавмнаайэан мйЭйд нлйвоен джвиаваэ
найшиймнж авжимнааиищр джащр мочамна
Иалнайбй зйлэ
— елйрйнищр алрайЭае
— ж йЭйаваан нлйнжайаймнайж
балзйижвжлоьчжзж майд
Лйнойэлийа йЭалнщааижа талийд
бйжийд йеавщааан ж
еймзанжтамейа
наланаанжтамейа айввадмнажа

йтжмнеа ж
мнжзойжлйааижа ейдж, лам
мйаЭйэьча вадмнаоан иа
зомеойаноло
ызйтжйиайшийа мймнйэижа, ойотца
ан тжлеойэтжь елйаж ж
йЭйабтаан лаа
Ама ащцаналатжмйаиища ралаена
лжмнжеж мйвваьн наейд Эйабйнайлищд
ейзнйаем вйэ таййаатамейбй йлба
ижвза, ейнйлщд ижбва иайшвэ мзйва
йжлйаанш а
нййийд зала, нймеййшео
ймийаищз йаеалмнааиищз нланала
нйз эайэанмэ ейжзан
)зйлмеаэ айва,
блэвж ж
айввор*. НажЭййшцабй ып
паена зйдий вймнжтш йжцш нлж ианй
млавмнааиийз нлаЭщааижж иа
Аавйвйлаин Паалрзэбежд
Аавйвйлаин- Пнлад
Аавйвйлаин-Фалже
Эппаенжаий лабойжлоан нйнййнвайа
ижа, иа Эййежлоэ абй, нлавйналачаан
нйэайаижа ванара нйна ж
йЭамнатжааан
ейда йчочаижа морймнж, Эйабйвалэ ае
Бав ванара. Лйврйвжн вада вйэ мазйд
Аавйвйлаин а
мнлаа ыппаенжаий ла
бойжлоан нйнййнвайаижа, иа Эййежлоэ
абй, нлавйналачаан нйэайаижа вана
ра нйна, ж
йЭамнатжааан ейда йчо
чаижа морймнж а
натаижа 35
тамйа,
Эйабйвалэ аенжаийзо ламнжнайшийзо
Эппаенжаий иаднлайжвоан ва
нар нйна. Дзаан йабежд нлжэн
Ппнвпвллв жня Пнчтждмзя Batcakhe
Ппджртвдытд, щтн опнцдрр ончтждмзя рдяйвм р анведмртднл…
Дпдмзптюызи Цпвдямни Бзн Чви
Пвозтнй нтнзщмнвн дйтрв
Снйжвммэи ьйрйнюйздмн жня Чвимнвн Свннмв Roa Дзмнтдпвозз®,
ьтнт щви р опзятмэл дйтрнл рнртнзт зй оятз ьйнннвзщдрйз щзртэч пвртдмзи, он
нтщздшзч рдптзцзйвцзю Ecncert*. Ппдднрчнжмэи онлнымзй д анпыад р нзшмзл
ддрнл, нм ронрнартдтдт дэддждмзю тнйрзмнд з жпдмвет з лвмнддммн жвпзт ныт
ыдмзд чнпншдвн рвлнщтдртдзя. Пзты д внпящдл знз чнннжмнл дзжд, жнавдняя он
Ужнднныртдзд опз зронныйндвмзз «lace hm Batcakhe»
Мнпзцв жнлзмзптдт д ьтнл щтждрмнл йнйтдинд зй йпврмнвн дзмнвпвжв, щдпмни
рлнпнжзмэ з щдпмзйз. Ирйнющзтднымнд тжнднныртдзд
Мнмцдмтпвт
Алааижд алаЭмежд отаищд ДЭи-
Райваи, нонацамнаоэ
мнлаиа лйм
мйа, иамайэацжр вазйж е
мааало йн
мнждмейбй зйлэ, Эщй нйладаи жр
Эайймиадищзж йвадвазж. Птаищд
нлаеламий виай, тнй мцжнщ йиж жв
ищр неаиад
— ынй Эщйй азо иа а
ажио. Пвжайэйй влобйа. Гвамш жр иймж
йж ама, а
Ббжнна, йнеова Эщй лйвйз
йшиэища неаиж иамнййш
ей таижйжмш, тнй а
ижр рйвжйж нййшей
аалрйаища длатщ, палайищ мтжнайж
жр мазйд жвщмеаиийд йвадвйд ж
вада
зозжж ваайлатжаайж а
йшиэища неаиж.
На Момж да
йшийз иатайж ваиж
заншмэ мй
алазаи иацамнажэ меж
пйа, ейнйлща ваиамйж абй мьва
Авжж. Гвамш, а
Жавармнаиа ж
зжла, вй
мжр нйл иарйвэн вжежд йаи
нлааймрйвищз еатамнайз айййе
иа. Намеййшей нйввиаа йаи ваиэй
ажвийа замнй а
вазйавайжж влаа
иабй Ббжнна, бва виатаижа абй Эщйй
иамнййшей аайжей, тнй бжЭайш нйма
йшиа нлжлааижаайамш е
йвийд
лджзцзмд
Энй оижеайшийа ламнаижа, ейнйлйа
эайэанмэ жмнйтижейз нййийтаиийбй
ламнжнайшийбй Эайеа, ажназжийа,
зжелйыйазаинйа ж
ейантанеж. Пвж
ажнайший, еае зийбй таиийбй, м
влаижэ таййаатамейбй ввйлйашэ, мй
валджнмэ а
зайаишейз мазатеа ынйбй
Аналаща й
йаеалмнааиищр майд
йшиа мййЭчжй Гжннйелан а
ад еижба «Жйлном Гжннйеланжеоз», бва
нлжаай латанн нлжзаиаижэ мйжвжмнй
бй йнаала жв
йшиа нлж Эййав
иэр дайовеа. Плавиаааейааэ нжЭан
меаэ завжтжиа нае
да лаейзаивйаайа
йшиа нлжзаиэнш нлж аймнайж
найшищр ваЭййаааижэр аионлаиижр йл
баийа, а
айн таанщ
— нлж ваЭййааа
ижэр бйав. А
млавиаааейайд Алзаижж
нййтаищр мазэи
йшиа, нлйналаиищр
ежнэнеа, вайайж бйлэтжа ейзнлам
мщ, ейнйлща иавщаайжмш «эро» ж
заиэйжмш нлж налзжтамейз нйлада
А Жжаамейд Момж
йшиэийа замйй
жмнййшвйаайж вйэ йатаижэ йдйбй
ащр лаи. Пналйломмежа йаеалмнааи
ища ж
рйвэдмнааиища лоейайвмнаа
XVI
XVIII
аа. лаейзаивйаайж нйнлаЭйэнш
зоео жв
йшиа вйэ лавзэбтаижэ
наалвщр иалщайа, а
йшиэийа замйй

Зшиэийа мазэ Эйбанй джла
)52%*, нйынйзо аамшза таи
ий. Пижеайшиймнш
йшиэийбй зам
йа ваейьтаанмэ а
йтаиш ащмйейз
мйвалдаижж нййжиаиамщчаиийд
айшпа-йжиййаийайд ежмййнщ
)АЗЖ*.
— иавазаижзаэ джлиаэ ежмйй
на а
латжйиа таййааеа, мнймйЭмнаоан
ймочамнайаижь аадищр Эжйййбжта
межр поиетжд а
йлбаижвза таййааеа,
арйвжн а
мймнаа нлаенжтамеж амар ейа
нйтищр зазЭлаи, отамнаоан а
лабаиа
латжж малватий-мймовжмнйд мжмна
зщ таййаатамейбй йлбаижвза, а
лймна
лаважнжж зйвба. На
мабйвиэцижд
ваиш ащмйейа мйвалдаижа АЗЖ а
на таййааеа мнймйЭмнаоан оаайжтаижь
аэвеймнж елйаж, йЭйаваан мймовйлам
цжлэьчжзж майдмнаазж ж
йеавщааан
аинжмнламмйайа ж
аинжалжнзжтамейа
вадмнажэ. Оаежз йЭлавйз, ааава
Пв Ртрз внднпзнз н нымд: «Хнда мвртымэи — н»м дрдлнвтызи», «Пнрддшы н»м — онем»шы
йнннтн». Апчднннввлз нымямнд днннймн аэнн намвптедмн д пврйнойвч жвтзптдлэч днй
пвртнл д шдрты тэрящ ндт.
Лдм наэймнддммэи
Оаэймнддммэи нз?
йшиэийбй мазаиж жйж
йшиэийбй
замйа а
вжано мнаийажнмэ джвиаи
)ейантанеа* нлав
мнаайэьн мйЭйд йЭйййтеж ейанйе
ламнаижэ ж
мймнйэн жв
вйа, наеда еларзайа, ейнйлща нйтнж
иа налааалжааьнмэ а
йлбаижвза тайй
ааеа. Жйантанеа мнймйЭмнаоан лаЭйна
ежцатижеа, озаишцаан аналймейалйв
Зшиэийа мазэ
— йвжи жв
цжр жмнйтижейа йжбиаийа, ейнйлщд
йЭйаваьн аинжеаиталйбаиищз вад
мнажаз, эайэанмэ аинжаййалбаийз,
наеда зйчищз аинжйемжваинищз
вадмнажаз. Пазаиа
йшиа Эйбанщ зж
иалайшищзж аачамнаазж, ймйЭаиий
Эйбанщ еайжаз, ейнйлйбй а
ижр мй
валджнмэ нлжзалий а
лав Эййшца,
таз а
Эаиаиар а
наламтана иа
мороь
заммо. Джлйламнайлжзщд нйейпа
лйй, н.
а. ажназжи E нлавмнаайаи
йшиэийз мазаиж бйааищз йЭлавйз
базза-нйейпалйййз, ейнйлщд эайэ
анмэ нлжлйвищз Эжйаинжйемжваи
Зшиэища мазаиа нлааймрйвэн
ЭйЭщ мйж нй
еййжтамнао замйа нйтнж
лава ж
мйвалдаижь а
иаз иаж
Эййаа Эжйййбжтамеж аенжаищр джлищр
ежмййн иа
46%, нй
мйвалдаижь а
иёз
обйаайвйа
— а
2,8
лава. Энж млааиж
найшища ваиища оЭавжнайший йнлада
ьн нжчаайа нлааймрйвмнай
йшиа иав
мйад, тнй ж
нйЭовжйй мнлаищ е
намиаижь мйж жв
нлйвйаййшмнааиийд
мпалщ ж
вазаиа аё
йшийз. ЛйнлаЭ
иймнж иамайаижэ Газйж а
йшиэищр
мазаиар ианлалщаий ламнон ж
елщааьн налмнаенжащ вайшиадцабй
лаважнжэ
йшийайвмнаа ж
йЭамнатаижэ
йьвад нжнаижаз м
нйащцаиищз мй
валдаижаз Эжйййбжтамеж аенжаий
Зшиэийа замйй
йеавщааан ийл
зайжвоьчаа айжэижа иа
поиетжж
натаиж, чжнйажвийд дайавщ, ежцат
ижеа, дайовеа, нйащцаан нйнаитжь,
йЭйаваан йзййаджааьчжз ж
Жлйза нйбй, мазэ
йшиа мйвалджн
ажназжищ A, B, E, F, млавж ейнйлщр
ажназжи F мтжнаанмэ авжимнааи
ищз ажназжийз, нлжаиймжзщз жв
аиа ж
иа мжинавжлоазщз а
йлбаижвза.
йшиа йи мйвалджнмэ а
тжнайшийз еййжтамнаа. Энйн ажназжи
мнймйЭмнаоан йатаижь ж
нлйпжйае
нжеа ежцатищр ваЭййаааижд ж
лймейалйва, нйащцаан жззоижнан,
ащайвжн жв
йлбаижвза рййамналжи;
оеланйэан мнаиеж елйааиймищр мй
мовйа, омжйжааан ыппаенжаиймнш
Оаеда йЭиалодаий, тнй йнаал
йшиа боЭжнайший вадмнао
ан иа
)елйза амеалжвйа* ажвщ
байшзжинйа, блжЭеж, ажломщ бана
нжна. Бмйж е
йшиа нлж нлж
бйнйайаижж йнаала вйЭаажнш иазий
бй байввжеж, нй
овамнмэ жвЭаажншмэ
Ааа тадищр ййдеж зйййнйбй ма
йшиа вайжнш мнаеаийз ежнэнеа,
Пзацанш 3
мнйййаща ййдеж зййй
йшиа мй
мнаеаийз нлймнйеаацж
Жае йабейа мйаЭжнайшийа
, еае
йЭаййаежааьчаа млавмнай нлж эв
ааиийд Эййавиж дайовеа, бамнлжна,
ыиналжнар ж
еййжнар нлжзаиэанмэ
мйжвш, нййотаииаэ жв
йшиэийбй маза
иж. 2
мн. ййдео
йшиэищр иавлйЭйаищр
мазэи вайжнш 3
мнаеаиазж бйлэтад
айвщ, иамнажаанш 2
там, налжйвжта
меж авЭайнщааэ, нлйтавжнш. Ллжиж
занш налав авйд нлж ваЭййаааижэр
Пйавжижнш 311
зй аиаиамйай
бй мйеа жйж влобйбй иаднлайшийбй
мйеа, 2
мнйййаоь ййдео зйййнйбй
йшиа ж
тадиоь ййдео
ийбй замйа, иамнйэнш 6•21
зжи.
Ллж ащнатеа
Эоййе ж
вана
еаийе 2021
тамнш зоеж вазаижнш
нз дэ, щтн:
А малавжиа 2:
бй ааеа йаи эа
йэймэ бйааищз ыемнйлнищз нлйвое
нйз ж
ймийаийд мнаншад ианййиаижэ
бймовалмнааиийд еавищ. Нанлжзал,
б. йшиа Эщйй ащааваий а
лйно иа
2:
зйи. лоЭйад малаЭлйз,
задво наз, еае ащайв рйаЭа иа нла
ащцай 23
зйи., майа
— 23
зйи., наиш
Пазаэ виазаижнаэ мйЭйавиж
найшижта зодтжи Жйайнанла йнайвж
йа мйаалцаиий ймйЭйа замнй
ийзо замйо а
майад еймзанжтамейд
«йаЭйланйлжж». Цалжта онйнлаЭйэйа
йшиэийбй мазаиж а
нжчо, йий
мйоджйй ад ймийайд вйэ амар аа товй
Жаежз
Эщ иж
Эщй йёи ЭавйЭжв
ищз, иайшвэ ваЭщаанш, тнй ж
иабй
жзаьнмэ нлйнжайнйеаваижэ. Айж
найшийа нлжзаиаижа
йшиа, а
Эаиий тлавзалийа нй
еййжтамнао,
зйдан нлжаамнж е
йнлаайаижь. Лла
йшиа иайшвэ онйнлаЭйэнш нлж
омжйаижж Эййад нлж рййатжмнжна.
Ллйнжайнйеаваи йёи нлж ймнлщр иа
лоцаижэр поиетжж ежцатижеа
лаа*. Зёи нлйнжайнйеаваи нлж еала
А дрнз опзвняждтыря?
Лйтнж ама, тнй о
иам иа
мнййа, лйвйз
вазйлмежр мнлаи, ж
нйиатайо нлжиж
зайймш иалйвйз м
Эййшцйд иайрйнйд,
амйж иа меаванш Эййшца. Оо
да еалнйц
ео, иац анйлйд рйаЭ, Ланл
I а
Мйммжь
Аайеавй нйда нйиатайо аижзаиж
аз иженй иа Эаййаай
— иж
Мйммжж,
нлймаачаиийд Балйна. Аййбйа
алазэ иалйв аййЭча иа зйб йнлава
йжншмэ, тнй ынй наейа, ж, а
мазйз нлэ
Лй ажво ж
— нжна иацад
Эльеащ, ланщ, мааейщ. Майч, йвижз
мййайз. Ллж жммйавйааижж йеава
йймш, тнй ж
ржзжтамейзо мймнаао
Нй нлж ынйз аайеавй
— мазщд
ианолайшищд плоен м
Эййшцйд ей
мнйтейд аионлж. Мамнан иа
валаашэр
з ащмйнйд, бва а
нщцийд лам
ежвжмнйд елйиа, еае аййтища жблоц
еж, нйеатжааьнмэ элежа, м
Эйамнэчад
)дайнйаанйд, назий-вайаийд
Аайеавй, жиата «налмаэ азалж
еаимеаэ», ва
вайаищд «елйейвжйй
ащд» таан нййвйа нлйвааиа ача «ай
йжбанйлйайд блоцад». Энй плоенйайа
валаай нлжиавйаджн мазадмнао йаа
)Lauraceae*, эайээмш нлж ынйз
Эйждадцжз лйвмнааиижейз йаа
ла Эйабйлйвийбй, маэчаиийбй лам
наижэ Алааиад Глатжж, аймнанйбй
Лалащзж е
аайеавй нлжбйэвайжмш
нлаенжтища жвлажйшнэиа, иа йн
цад джвиж, а
аайжейд иодва. Бщйж
ижр нэдайща алазаиа, ейбва нлй
военщ нй
наййиаз ва нй
еалнйтеаз,
джлйа еанамнлйпжтамеж иа раана
йй. А
нон аайеавй мй
аеомйз мйжайт
ийбй замйа, амйж тонш-тонш вйЭаажнш
блатейбй йлара. Двотжа абй мймнаа,
ариойж… Лййв йеаваймэ лаейлвмза
ийз нй
еййжтамнао джлйа млавж плое
41%*, омнонаэ нййшей замйж
иаз, нлжтаз джлщ йабей омаажааьнмэ,
бйвэнмэ ж
ванэз, ж
авлймйщз, ж
ищз, ж
мнйлнмзаиаз. А
нйнйз ж
назжищ наз
да йЭиалоджйжмш а
мнанйтийз еййжтамнаа
)А, П, Б, ММ
блоннщ А*, зжиалайщ
)еайжд, дайа
Аднйвжн:
дрд «йв» з… «йв»
Еыд ндт ждряты мвйвж лэ мд тнныйн мд днз
вднйвжн, мн
жвед з
Сднзлз йвйтрйвлз начнжзнзры, йвй мвл
жтлвннры, зрйнммн птррйзлз: нвтпщзйвлз,
онлзжнпщзйвлз, пджзрйни жв йвптншйни
Имвпджздмтэ:
1 йптомэи роднэи онлзжнп
3,5 ддтнщдй йзмйэ
Снй з цджпв оннндзмэ нвилв
щ.н. лнннтни йзпэ
щ.н. лнннтни овопзйз
Мнпрйвя рнны, рддедлнннтэи щдпмэи одпдц
Гтвйвлннд
2.Мавладшна аайеавй авййш нйнййаз, лаваалижна нйййажиеж а
лавища мнйлйищ ж
йнвайжна йвио йн
влобйд. Пвайжна ей
3.Уамийе лавваажна ж
йтжмнжна, йое иаладшна еомйтеазж нлйжваййшийбй лавзала. На
нйзжвйла мвайадна еламнййЭлав
ищд иавлав, йеоижна нйзжвйл а
ежнэнйе, ваназ йЭвадна рйййвийд айвйд. Пижзжна ейджто, лавладшна нйзжвйл ж
овайжна
4.Наладшна зэейнш аайеавй наежзж
да зайаишежзж еоЭжеазж, еае нйзжвйл. Двзайштжна тамийе, еживо, йое ж
тавло йад
Гоаеазййа зйдан рлаижншмэ а
рйййвжйшижеа 2•3
виэ. Бвжимнааиийа, тнй азо блйвжн
— нйналэ элейбй таана, ж
нй
нййшей
маалро. Эно намно зйдий авЭжнш Эйаивалйз вй
бйавеймнж ж
жмнййшвйаанш еае ванлааео вйэ мазщр лавищр йайчищр ж
вй, завш, еайштжд, забижд, пймпйл*
П йабейд лоеж Двлажйэ, анал
аща а
зжла ащламнжацабй аайеа
вй еае майшрйвеойшноло, нйаина
тжж ынйбй плоена зйдий амнланжнш
наналш а
ПФА, Юдийд Азалжеа,
ЖалжЭар, а
ЮАМ, Жаижж ж
ижж. Ммийаийд нймнаачже аайеавй
А нжчо жвон нййшей мнайща плое
нщ, нае еае зэейнш иавйвлаацабй нйй
ва наалваэ ж
Эаваеомиаэ, а
— замйэижмнаэ ж
еацжтайЭлавиаэ.
Пнайщд нййв наалвщд иа
йчонш,
нлж иаваайжааижж найштаз иа
дола ймнаанмэ азэнжиа. Зотца нйео
нанш мйабеа иавйвлайща аайеавй, а
вйэ
вйвлаааижэ оййджнш а
Эозадищд наеан
азамна мй
мнайщз эЭййейз жйж Эаиа
ийз. А
ваназ рлаижнш а
рйййвжйшижеа
С щдл двн джят?
Дв аайеавй бйнйаэн мйомщ, мыиваж
тж, нацнанщ, ейенадйж ж
вада зйлйда
ийа. Бйабйвалэ иаднлайшийзо аеомо йи
мйтанаанмэ мй
зийбжзж нлйвоеназж:
аантжийд, елааанеазж, елаЭазж, аала
А Эйьва иа
ймийаа аайеавй зйд
ий вйЭаажнш мйе йжзйиа жйж йадза,
тнйЭщ иа нйназиайа зэейнш ж
иа жм
— иамнйэчаэ наййтеа-
ащлотаййтеа вйэ рйвэдеж, о
ейнйлйд
йЭав ача иа бйнйа, а
мазшэ ода мнотжн
Аайеавй йтаиш мщнищд ж
ищд плоен. Лй
еаййлждиймнж нлаащ
цаан иаджлийа зэмй нйтнж авайа.
Бщмнлй айммнаиаайжааан мжйщ
мнйлнмзаийа. Нй
йьвэз, меййиищз
нййийна, мйавоан онйнлаЭйэнш абй
Нжвейа мйвалдаижа марала
йй 2,6%* нйваййэан жмнййшвйаанш абй
Забейомайэазща ламнжнайшища
джлщ вайаьн аайеавй нлжбйвищз
вйэ йьвад м
дайовйтий-ежцатищзж
Ллжмонмнажа аинжйемжваинйа
назжищ П
Б* вайаан абй иаваза
ижзщз нлйвоенйз вйэ малватий-
мймовжмнщр Эййшищр. Дв-ва ижвейбй
мйвалдаижэ ианлжэ ймйЭаиий лаей
МмйЭща аачамнаа, арйвэчжа а
мнаа ынйбй плоена, вачжчаьн натаиш
Мблаижтаижа еамаьнмэ нййшей
ейлзэчжр заз, нае еае жийбва зйбон
айвижеанш аййалбжтамежа лааетжж
Цдрт мв ймвмзд яйэйв едртнд
Ийн жмя д
ждмы лэ тщзлря рвлнйнмтпнню: рнджзл йв
тдл, щтн внднпзл, топвднядл ьлн
цзялз з
рйпэдвдл зртзммэд щтдртдв. Пн
дрты нжзм мювмр: тднн мд дпдт. И
жвед авйндэч
мвдэйнд мдддпавнымнвн наыдмзя жнртвтнщмн жня тнвн, щтнаэ адйншзанщмн тнндзты мд
рннтддтртдзд лдежт тдл, щтн щдннддй внднпзт, з
рвлнл жднд жтлвдт.
Ждртэ, лзлзйв, ждзедмзя внвй ронрнамэ пвррйвйвты н
Двшдл рнадрджмзйд аннышд, щдл
нм рвл онпни тнвн чнщдт. Змвмзд яйэйв едртнд
— йнющ й
тродшмэл одпдвнднпвл з
опн
жвевл. А
мданнышни тдрт онлнедт Двл онмяты, мврйнныйн чнпншн Дэ пвйазпвдтдры
)E* Бййшцйд найат нйв нйвЭйлйвейз йвиатаан елжнжтамейа модваижа ж
иабанжа. Сйлйцжд мнймйЭ вамнаажнш мй
— налаванш азо еаейд-ижЭовш нлавзан.
)A* Лйнжлаижа нйвЭйлйвеа йвиатаан нлжиэнжа лацаижэ. Бмйж Ащ ажвжна ынйн дамн, жвЭабадна мйЭйавиа нала
Эжнш мйЭамавижеа. Бмйж дамнщ, мйавоьчжа ва
нйбйаджааижаз нйвЭйлйвеа, наеда нйййджнайшищ
— зйдий бйайлжнш
)C* Жйбва енй-ижЭовш нлан ийм, ынй йвиатаан, тнй нлавзан лавбйайла азо иа илаажнмэ. Бмйж Ащ оажвжна на
ейд дамн, Эован нлаажйшищз ваванш иайвийвиатища айнлймщ, тнйЭщ ащэмижнш, тнй жзаиий иа омнлажааан Аацабй
)B* Жйбва таййаае еамаанмэ йтеазж боЭ, ынй бйайлжн й
нйз, тнй йи завйжн м
нлжиэнжаз лацаижэ жйж айама нала
возай. Бмйж ваназ йи иаваааан жр йЭланий
— ынй рйлйцжд виае; амйж
да йнейавщааан а
— Ааз ачё нлжвёнмэ
)C* Жйбва таййаае мзйнлжн нйаалр йтейа, ынй йвиатаан аижзанайшийа иаЭйьваижа ж
)C* Лй
лавойшнаназ жммйавйааижд, Эййаа 81% таййаатамейбй йЭчаижэ ймочамнайэанмэ иааалЭайший, Эййаа
нйбй, иааалЭайшиаэ ейззоижеатжэ эайэанмэ бйлаввй Эййаа иавёдищз жмнйтижейз жипйлзатжж, иадайж омниаэ латш.
Лйынйзо жзаан мзщмй нййабаншмэ а
налаоь йталавш иа
эвще найа еае иа
Эййаа нйтийа йнладаижа жмнжиищр тоамна
9.
)E* Амё ащцаналатжмйаиийа. ДвйЭладаижа нлёр зовлщр йЭавшэи а
нйтиймнж жвйЭладаан нлж ймийаищр дамна
йЭзаийз: иа аждо вйа, иа мйщцо вйа, иа бйайль вйа.
Пдрйнныйн цвйтнд н... йнед
Д вотдйд, йвй д вотдйд
Лййчавш ейдж мймнаайэан йн 2,6 вй 3 еаавланищр занлйа
ж эайэанмэ мазщз Эййшцжз йлбаийз таййаатамейбй найа,
На еадвщд еаавланищд маинжзанл ейдж нлжрйвжнмэ йей
йй мна нйнйащр дайав, 6 нщмэт маимйлищр нйтае, цамнш
Га йвиж монеж майшища дайавщ ейдж ащлаЭанщааьн нлж
залий ваавтанш блазз ейдийбй майа. Лймйа табй майй
налазацжааанмэ м нйнйз ж йЭлавоан мнатжайшиоь нйаиео
иа ейда, ейнйлаэ вачжчаан аа йн блжЭейащр ж Эаеналж
Наца ейда ва монеж йЭщтий ащвайэан йн йвийбй йжнла
Пймовжмнаэ мжмназа ейдж мйвалджн йеййй 2,6 йжнла
Пазаэ нйиеаэ ейда иарйвжншмэ иа ааеар, а айн мазаэ
нйймнаэ ламнййабаанмэ иа мнониэр, ввамш йиа зйдан вй
Наеаиоиа нйвайижйа аймнжнанайшижта, аайайа амаз лйвж
Айн ама наежа озища Эщйж! Мвиа э, еае жвжйнеа: а
замеа
— П Аам бйййаища Эййж, дайовйе иа а
нйлэвеа, ащмйейа елй
Снждпезт мвттпвнымнд днннймн Хзтнйвм:
рнпазптдт езпэ
опджнтдпвывдт зч дрврэдвмзд (трдндмзд езпнд
д йзшдщмзйд, онмзевдт йвннпзимнрты озыз)
трйнпядт дэддждмзд зй нпввмзйлв озыддэч езпнд
опджнтдпвывдт мвйнондмзд езпнд д йндтйвч з тйвмяч
ронрнартдтдт мнплвнзйвцзз йзшдщмни лзйпнцннпэ,
Мвортнэ
Снзлыямн
пддннюцзнммвя
цнплтнв жня ончтждмзя
Жанмойщ жвбйнйайаищ жв ианолайшищр нлйвоенйа.
Бжйййбжтамеж аенжаиаэ вйЭааеа ,валабжмнлжлйааиа
а Бвжийз лаамнла БАА нйв ийзалйз 88.::.34.4.П.:671.9.16
1 йвортнв д ждмы
Ппз пдвтняпмнл опздлд йвортн

Приложенные файлы

  • pdf 14657346
    Размер файла: 7 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий