Такие стационарные предложе-ния, как Здравствуй (-те), Я ваша тетя, Очень нужны они мне! Хрен я ей верну, в повседневной речи русских употребляются как в буквальном, так и в переносном значениях (Здравствуй (-те) – как “приветствие” и как “удивле-ние” Я ваша тетя


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.

61

LIANNA MATEVOSYANModus and Subtext: the
Illusion of Identity
.Modus and subtext are different categories. The value implied by speaker does not a
l-
ways correspond to the objective meaning of the utterance. “The value implied by
speaker”, or hidden meaning, is realized through the intonation. Te
achers should be
aware of the difference between pragmatic and projective methods of communication
for adequate d
e
livering it to students. Projective text cannot be correctly interpreted
without a good knowledge of the relevant cu
l
ture.


Key Words
:
utteran
ce, modus, hidden meaning, intonation, projective text, subtext, inte
n-
tionally meaning
60

ИՌՉ:

ԲаՍ ԵՆՌՉՋՒ тՏՇՆ ՉՍՆՌ ՎՉՈՋՔա ՒаՍՏՏцՆՎՋՔ. ОՎ ՄՏвՏՑՉՌ Տ ՒՆՂՆ: “ՀՏՅՆՒՒՋаբ фаՑ
ца”. ОՎ ՉՎՏՄՅа ՒՋՔՐаՌ Ք ՍՏՑբՋՏв ՐаՑтՉա ՇՆՎՒՋՉх ՋՏՌՄՏтՏՋ,
ՐՏтՏՍ ՐՑՏՅаваՌ втՑՉՅՏՑՏՄа. ԳՏՄՅа этՏ ՎаՈ՝ваՌՏՒь “фаՑца” Չ ՒՐՆՋՔՌբцՉբ.
ԲՆ
Պ
чаՒ


ՂՉՈՎՆՒ. ԳՏՄՅа Ոа этՏ ՒаՇаՌՉ, ՒՆՊчаՒ


вՒՆ ՄՏՒՔՅаՑՒтвՏ Վа ՑаՈՎ՝х
ՔՑՏ
в
Վբх ՒՋՔՐаՆт Չ ՐՑՏՅаՆт.

ЧՉтаՊ: ВՒՆ ՄՏՒՔՅаՑՒтвՏ

фаՑц
а, вՒՆ ՄՏՒՔՅаՑՒтвՏ ՈаՎՉՍаՆтՒբ ՒՐՆՋՔՌբц
Չ-
ՆՊ, Ոа чтՏ ՒаՇать, вՏՈՍՏՇՎՏ, ՎаՅՏ.

В ՐՏвՆՒтՉ “Маша Չ ԵՆՌՉՋՒ” В.

ԳՏՋаՑՆвՏՊ ՐՏՅтՆՋՒт ՇՉвՆт ՐՏՌՎ
Տ
ՋՑՏвՎՏՊ
ՇՉՈՎьա. НՆՎՏՒՉтՆՌՉ բՈ՝Ջа (ՉՎՏՒтՑаՎц՝/ՉՎՏфՏՎ՝), ՋՏтՏՑ՝Ն, в ՏтՌՉчՉՆ Տт
ՑՏՒՒՉբՎ, ՎՆ вՌаՅՆաт фՏՎՏв՝ՍՉ ՈՎаՎՉբՍՉ, ՑаՒшՉфՑ
Տвать таՋՔա ՉՎфՏՑՍацՉա
ՎՆ ՍՏՄՔт. ИՍ чаՒтՏ ՐՑՆՅՒтавՌբաтՒբ ՎՆՐՏՎբтՎ՝ՍՉ, ՎՆՏՇ
Չ
ՅаՎՎ՝ՍՉ Չ ՈՎачՆՎՉբ,
ՋՏтՏՑ՝Ն ՉՍՐՌՉцՉтՎՏ ՒՏՅՆՑՇатՒբ в в՝ՒՋаՈ՝ваՎՉՉ. ПՏэтՏՍՔ этՉ Յва аՒՐՆՋта,
ՍՏՅՔՒՎ՝Պ Չ ՉՎтՆՎцՉՏՎаՌьՎ՝Պ,

ՒтՏՌь ՂՌՉՈՋՉՆ, ՒтՏՌь ՐՏхՏՇՉՆ, ՏՅՎаՋՏ Ցа
Ո-
ՌՉчՎ՝Ն,

ՅՏՌՇՎ՝ Ոа
Վբть ՏՐՑՆՅՆՌՆՎՎՏՆ ՍՆՒтՏ в ՏՂՔчՆՎՉՉ ՉՎՏՒтՑа
Վ-
цՆв/ՉՎՏфՏՎՏв ՇՉвՏՊ ՑՔՒՒՋՏՊ ՑՆчՉ.

КаՋ ՏтՍՆчаաт Е.

М.

ВՆՑՆщаՄՉՎ Չ В.

Г.

КՏՒтՏՍаՑՏв, Ջ ՒՏՇаՌՆՎՉա, “… ՎՆ
вՒՆ ՐՑՆՐՏՅаватՆՌՉ ՑаՒՐՏՈՎаաт ՑаՈՎՉцՔ ՍՆՇՅՔ ՐՑаՄՍатՉчՎ՝Ս Չ ՐՑՏՆ
Ջ
тՉвՎ՝Ս
ՒՐՏՒՏՂаՍՉ ՋՏՍՍՔՎՉՋацՉՉ. МՆՇՅՔ тՆՍ ՎаՅՏ ՎՆ
тՏՌьՋՏ ՒаՍՉՍ ՔՍՆть ՑаՈՌՉчать
Չх, ՎՏ Չ ՎаՔчՉть этՏՍՔ ՔчащՉхՒբ”
17
.

ОՂՌаՅаբ ՒՍ՝ՒՌՏвՏՊ ՒаՍՏՒтՏբтՆՌьՎՏՒтьա, ՐՑՏՆՋтՉвՎ՝Ն тՆՋՒт՝ ՎՆ ՍՏՄՔт
Ղ՝ть ՐՑавՉՌьՎՏ ՉՒтՏՌՋՏваՎ՝ вՎՆ ՒՏՏтՎՆՒՆՎՉբ Ւ фаՋтаՍՉ ՋՔՌьтՔՑ՝, чтՏ ՐՏ
Յ-
твՆՑՇՅаՆт Ս՝ՒՌь, в՝ՒՋаՈаՎՎՔա В.

Н.

ԳՆՌՉբ: “…
"чՔՇаբ ՋՔՌьт
ՔՑа

этՏ ՉՅՉ
Տ-
Սа"
,

ՐՏՒՋՏՌьՋՔ ՆՆ ՒՏՅՆՑՇаՎՉՆ ՎՆ ՍՏтՉвՉՑՏваՎՏ ՅՌբ ՎՆՐՏՒвբщՆ
Վ
ՎՏՄՏ в ՎՆՆ, а
ՐՏтՏՍՔ ՎՆ ՐՑՏՈՑачՎՏ ՅՌբ ՎՆՄՏ Չ
ՎՆ ՏтՑՆфՌՆՋтՉՑՏваՎՏ

18
(ՋՔՑՒՉв Վаш

Л.М.).

ЗаՅача ՇՆ ՌՉՎՄвՉՒтՏв

ՑаՈՑаՂՏтать эՋՒՐՌՉцՉтՎ՝Պ ՍՆтаբՈ՝Ջ, ՋՏтՏՑ՝Պ
ՐՏՈвՏՌՉт ՏՐՉՒать ՉՍՐՌՉцՉтՎՏՆ
в բՈ՝ՋՆ Չ в ՑՆчՉ.


КՌաчՆв՝Ն ՒՌՏва:
в՝ՒՋаՈ՝ваՎՉՆ,

ՍՏՅՔՒ, ՒՋՑ՝т՝Պ ՒՍ՝ՒՌ, ՉՎтՏՎацՉբ, ՐՑՏՆՋтՉвՎ՝Պ
тՆՋՒт, ՉՎтՆՎцՉՏՎаՌьՎ՝Պ ՒՍ՝ՒՌ, ՐՏՅтՆՋՒт


ԼԻԱՆՆԱ

ՄԱԹ
ԵՎ
ՈՍՅԱՆՄոդուսը և
ենթատեքստը
.
նմանության
պատրանքՄոդուսը

և

ենթատեքստը

լեզվաբանական

տարբեր

հասկա
-
ցություններ

են
:
Մոդուսը

ասույթի

իմաստային

կառուցվածքի

առանցքն

է
,
ենթատեքստը
`
պրոյեկտիվ

տեքստի
:
Իմաստը
,
որը

նկատի

ունի

խոսողը
,
միշտ

չէ
,

որ

համընկնում

է

ասույթի

ուղղակի

նշանակության
ը
:
Թաքնված

իմաստը՝

մոդուսային

նշանակությունը
,
արտահայտվում

է

ինտոնացիայի

միջոցով
:
Ի

տարբե
րություն

պրագմատիկ

տեքստի
՝

պրոյեկտիվ

տեքստը

ճիշտ

ընկալելու

համար

պահանջվում

է

նաև

մշակույթի

իմացություն
:


Բանալի

բառերասույթ
,
մոդուս
,
թաքնված

իմաստ
,
ինտոնացիա
,
պրո
յ
եկտիվ

տեքստ
,
միտումնավոր

իմաստ
,
ենթատեքստ

17

ВՆՑՆщаՄՉՎ Е. М., КՏՒтՏՍаՑՏв В. Г
.
ԴՋаՈ. ՒՏч.
, Ւ. 114.

18

ԳՆՌՉբ В. Н
. ԱՔՒՒՋаբ фՑаՈՆՏՌՏՄՉբ. ԲՆՍаՎтՉчՆՒՋՉՊ, ՐՑаՄՍатՉчՆՒՋՉՊ Չ ՌՉՎՄвՏՋՔՌ
ь-
тՔՑՏՌՏՄՉчՆՒՋՉՊ аՒՐՆՋт՝. М., 1996, Ւ. 226
.


59

ՐՏՅтՆՋՒт

этՏ та ՒՔՂъՆՋтՉвՎаբ ՉՎфՏՑՍацՉբ (в ՏтՌՉчՉՆ Տт ՍՏՅՔՒа), ՋՏт
Տ
Ցаբ
ՐՑՏՅՉՋтՏваՎа ՎаՍՆՑՆՎՉՆՍ ՄՏвՏՑբщ
ՆՄՏ Չ ՎՆ в՝тՆՋаՆт ՉՈ ՏՂъՆՋтՉвՎՏՄՏ ՒՏՅՆ
Ց-
ՇаՎՉբ в՝ՒՋаՈ՝ваՎՉբ. ПՏՅтՆՋՒт ՈаՋՌаՅ՝ваՆтՒբ в в՝ՒՋаՈ՝ваՎՉՆ в вՉՅՆ ՅՏՐՏ
Ռ-
ՎՉтՆՌьՎՏՄՏ ՒՌՏբ Վа ՐՑаՄՍатՉчՆՒՋՏՊ ՒՆՍаՎтՉՋՆ Չ вՏՒՐՑՉՎՉՍаՆтՒբ ՒՌՔшатՆՌՆՍ
ՉՎачՆ, чՆՍ ՐՑаՄՍатՉчՆՒՋаբ ՉՎфՏՑՍацՉբ. ПՏՅтՆՋՒт ՐՑՏՆՋтՉвՎՏՄՏ в՝ՒՋаՈ՝в
а-
ՎՉբ в՝
вՏՅՉтՒբ ՉՈ ՋՏՎтՆՋՒта ՒвՆՑхфՑаՈՏвՏՄՏ ՆՅՉՎՒтва.

МՏՅՔՒ Չ ՐՏՅтՆՋՒт, хՏтբ Չ բвՌբաтՒբ “ՎՏՒՉтՆՌբՍՉ” ՒՔՂъՆՋтՉвՎՏՊ ՉՎфՏ
Ց-
ՍацՉՉ, ՏтՎՏՒբтՒբ, ՏՅՎаՋՏ, Ջ ՒՔщՎՏՒтբՍ ՑаՈՌՉчՎՏՄՏ ՐՏՑբՅՋа: ՍՏՅՔՒ

фՑаՈՏв
Տ-
ՄՏ, ՐՏՅтՆՋՒт

ՒвՆՑхфՑаՈՏвՏՄՏ. ЕՒՌՉ ՍՏՅՔՒ

ՒՍ՝ՒՌՏвՏՊ ՏՑՄаՎՉՈՔաщՉՊ ՒтՆ
Ց-
Շ
ՆՎь ՐՑՆՅՌՏՇՆՎՉբ
-
в՝ՒՋаՈ՝ваՎՉբ, тՏ ՐՏՅтՆՋՒт (ՋՏՎՒՉтՔатՉвՎ՝Պ ՐՑՉՈՎаՋ ՐՑ
Տ-
ՆՋтՉвՎՏՄՏ в՝ՒՋаՈ՝ваՎՉբ)

ՒՍ՝ՒՌՏвՏՊ ՏՑՄаՎՉՈՔաщՉՊ ՒтՆՑՇՆՎь ՐՑՏՆՋтՉвՎՏՄՏ
тՆՋՒта.

ИՎтՆՎцՉբ (ՎаՍՆՑՆՎՉՆ) ՄՏвՏՑբщՆՄՏ фՏՋՔՒՉՑՔՆтՒբ в ՐՑՏՆՋтՉвՎՏՍ в՝ՒՋ
а-
Ո՝ваՎՉՉ, ՏՂՆՒՐՆчՉваբ ՑаՒшՉфՑՏвՋՔ ՐՏՅтՆՋՒта.
ԱаՒшՉфՑՏвать, эՋՒՐՌՉцՉՑ
Տ-
вать ՐՏՅтՆՋՒт ՐՏՈвՏՌբՆт ՋՏՎтՆՋՒт. Е.

М.

ВՆՑՆщаՄՉՎ Չ В.

Г.

КՏՒтՏՍаՑՏв Ւ ц
Ն-
Ռьա ՌՉՎՄвՏՋՔՌьтՔՑՏՌՏՄՉчՆՒՋՏՄՏ ՐՑՏчтՆՎՉբ ՐՑՏՆՋтՉвՎ՝х тՆՋՒтՏв ՒфՏՑՍՔՌ
Չ-
ՑՏваՌՉ “ՐՑавՉՌՏ ՋՏՎтՆՋՒта”, ՐՏՈвՏՌբաщՆՆ ՑаՒшՉфՑՏв՝вать тՆՋՒт
16
. ОՅՎаՋՏ
ՉՎтՆՎцՉՏՎаՌьՎ՝Պ ՒՍ՝ՒՌ
(ՐՏՅтՆՋՒтՏваբ ՉՎфՏՑՍацՉբ, ՉՌՉ “ՐՑՉՑащՆՎՉՆ ՒՍ՝
Ւ-
Ռа”) ՐՑՏՆՋтՉвՎՏՄՏ в՝ՒՋаՈ՝ваՎՉբ ՌՆՄՋՏ вՏՒՐՑՉՎՉՍаՆтՒբ ՎՏՒՉтՆՌբՍՉ ՑՔՒՒՋՏՊ
ՋՔՌьтՔՑ՝, ՑаՒՐՏՌаՄаաщՉՍՉ (ՉՌՉ ՏՂՌаՅаաщՉՍՉ) Տ
Ր
ՑՆՅՆՌՆՎՎ՝ՍՉ фՏՎՏв՝ՍՉ
ՈՎаՎՉբՍՉ, ՐՏՍՏՄаաщՉՍՉ ՐՏՎբть тՆՋՒт.

ԱаՒՒՍՏтՑՉՍ ՎՆՒՋՏՌьՋՏ ՐՑՉՍՆՑՏв ՉՈ ՐՏв
ՆՒтՉ “Маша Չ ԵՆՌՉՋՒ” таՌаՎтՌ
Չ-
вՏՊ ՑՔՒՒՋՏՊ ՐՉՒатՆՌьՎՉц՝ В.

ԳՏՋаՑՆвՏՊ.

ԲтаՌՉՎ ՋՏՄՅа
-
тՏ в՝ՅՆՌՉՌ ՆвՑՆբՍ БՉՑՏՂՉՅՇаՎ. МՏՇՆт Ղ՝ть, этՏ Ղ՝Ռ
ЛՆՎՉՎ. НՏ ՅՆՌՏ ՎՆ в тՏՍ

КԳО, а в тՏՍ

ГДЕ. БՉՑՏՂՉՅՇаՎ

Ք чՆՑта Վа
ՑՏՄах, таՍ хՏՌՏՅՎՏ, тՆՍՎՏ Չ ՎՆՔաтՎՏ. ЕвՑՆՉ


ՎаՑՏՅ աՇՎ՝
Պ, тՆՐՌ
Տ
ՌաՂՉв՝Պ.
ОՎՉ ՑаՒՒՆՌՉՌՉՒь в ՏՒՎՏвՎՏՍ в КՉՆвՆ Չ ОՅՆՒՒՆ


ՇՆՍчՔՇՉՎՆ Ք ՍՏՑբ. МՏՇՎՏ
ՐՏՎբть.

В՝ՅՆՌՆՎՉՆ автՏՎՏՍՉՉ ՆвՑՆբՍ

фаՋт ՐՏՌՏՇՉтՆՌьՎ՝Պ, ՏՅՎаՋՏ в՝ՅՆՌՉՌՉ
“ՎՆ в КՉՆвՆ Չ ОՅՆՒՒՆ”, ՄՅՆ ՆвՑՆՉ, “ՎаՑՏՅ աՇՎ՝Պ, тՆՐՌՏՌաՂՉв՝Պ, ՑаՒՒՆՌ
Չ-
ՌՉՒь”, а “в хՏՌՏՅՎՏՍ, тՆՍՎՏ
Ս Չ ՎՆՔաтՎՏՍ БՉՑՏՂՉՅՇаՎՆ”, ՉՎачՆ (тՏ ՆՒть ч
Չ-
таՊ)

ՒՏՒՌаՌՉ.

ДՑՔՄՏՊ ՐՑՉՍՆՑ:

Դ ВаՌՉ вՑՆՍբ Տт вՑՆՍՆՎՉ ՐՏբвՌբՌаՒь ՑаՂՏта

ՒՏՐՑՏвՏՇՅать ՌՆՋцՉՉ.
НаՐՑՉՍՆՑ, ՆՒՌՉ тՆՍа ՌՆՋцՉՉ: “ЧՆхՏв Չ ՂՏՑьՂа Ւ ՐՏшՌՏՒтьա”


ՏՎа чՉт
а
Ռа
ՍՏՎՏՌՏՄ НՉՎ՝ ЗаՑՆчՎՏՊ ՉՌՉ ՍՏՎՏՌՏՄ ԲՏՎՉ “Ах, Ջ
аՋ ՇаՌь, чтՏ բ ՎՆՋՑ
а
ՒՉва”.
ОՅՎаՋՏ ВаՌբ ՎՆ ՈаՂ՝ваՌа ՐՑՏ ՒвՏՉ ՄՌаՈՋՉ Չ ՋՔՅՑբшՋՉ, Չ ԲՏՎբ в ՆՆ ՉՒՐՏՌՎՆՎՉՉ
ՐՏՌՔчаՌаՒь ՅՏвՏՌьՎՏ ՇՆՍаՎՎаբ. НՏ ՐՏՒՋՏՌьՋՔ Վа ՌՆՋцՉՉ ՐՑ
Չ
хՏՅՉՌՏ ՎՆ ՂՏՌьшՆ
ՅՆՒբтՉ ՒтаՑՔх, тՏ вՒՆ этՏ ՎՆ ՉՍՆՌՏ ՎՉՋаՋՏՄՏ ՈՎачՆՎՉբ: ՎՉ ЧՆхՏв, ՎՉ ՆՄՏ ՂՏՑ
ь-
Ղа Ւ Ր
ՏшՌՏՒтьա, ՎՉ аՋтՑՉՒа в ՒтаՑՆՎьՋՏՍ штаՐՆՌ
ь
ՎՏՍ ՐՌатьՆ.

ПՏՅтՆՋՒт: ԶՏтբ Չ тՆՍа ՌՆՋцՉՉ ՎаՈ՝ваՌаՒь “ЧՆхՏв Չ ՂՏՑьՂа Ւ ՐՏшՌ
Տ-
Ւтьա”, вՒՆ, чтՏ ՅՆՌаՌՏՒь, Չ тՏ, ՋаՋ ՅՆՌаՌՏՒь, Ղ՝ՌՏ ՐՏшՌՏ.
ՀՈ՝Ջ Չ ՋՔՌьтՔՑа. ЛՉՎՄвՏՒтՑаՎՏвՆՅՆՎՉՆ в ՐՑՆՐՏՅава
ՎՉՉ ՑՔՒՒՋՏՄՏ բՈ՝Ջа ՋаՋ ՉՎՏՒтՑаՎՎՏՄՏ.
М., 1990, Ւ. 127

130.


16
ԲՍ.: таՍ ՇՆ, Ւ. 130.


58

[ПՆՑՆвՏՅчՉՋ:]
ЕՒՌՉ բ ՐՑавՉՌьՎՏ ՐՏՎբՌ, ՏՎа ՔхՏՅՉт, а ՒՏՂачՋՔ ՏՒтавՌբՆт ваՍ
12
.


НՆՐՑавՉՌьՎՏՆ ՐՏՎՉՍаՎՉՆ ՐՏՅՏՂՎ՝х в՝ՒՋаՈ՝ваՎՉՊ ՉՎՏՒтՑаՎц
а-
ՍՉ/ՉՎՏфՏՎаՍՉ (ՆՒՌՉ ՉՒՋՌա
чՉть фаՋтՏՑ “ՉՎтՏՎацՉՏՎՎՏՊ ՄՌՔхՏт՝”) ՒвՉՅՆтՆՌ
ь-
ՒтвՔՆт ՏՂ ՏтՒՔтՒтвՉՉ Ք ՎՉх ՈՎаՎՉՊ Տ ՒՔщՆՒтвՏваՎՉՉ в ՑՔՒՒՋՏՍ բՈ՝ՋՆ Չх ՐՆՑ
Ն-
ՎՏՒՎՏՄՏ ՔՐՏтՑՆՂՌՆՎՉբ, а таՋՇՆ ՎՆՈՎаՎՉՆ таՋՉх ՍՏՅՔՒՎ՝х ՒՍ՝ՒՌՏв, ՋаՋ “ՏтՑ
Չ-
цаՎՉՆ чՆՑՆՈ ՔтвՆՑՇՅՆՎՉՆ” Չ “ՔтвՆՑՇՅՆՎՉՆ чՆՑՆՈ ՏтՑՉцаՎՉՆ”, тՏ ՆՒть
аՋՋՔՍ
Ք-
ՌբтՉвՎаբ фՔՎՋцՉբ բՈ՝Ջа, ՉՌՉ фՔՎՋцՉբ ՎаՋՏՐՌՆՎՉբ ՏՂщՆՒтвՆ
Վ
ՎՏՄՏ ՏՐ՝та Չ
ՈՎаՎՉՊ, ՎՉՈвՆՅՆՎа ՅՏ ՎՔՌբ. ДՑՔՄаբ ՐՑՉчՉՎа

ՏтՒՔтՒтвՉՆ ՅаՎՎ՝х ՈՎачՆՎՉՊ в
ՑՏՅՎՏՍ բՈ՝ՋՆ: ՎаՐՑՉՍՆՑ, вՏ фՑаՎцՔՈՒՋՏՍ ՉՌՉ аՎՄՌՉ
Պ
ՒՋՏՍ բՈ՝Ջах ՎаՈваՎՎ՝Ն
в՝ՒՋаՈ՝ваՎՉբ в ՔՋаՈаՎՎ՝х ՈՎачՆՎՉբх Վ
Ն ՔՐՏтՑՆՂՌբաтՒբ, ՅаՇՆ ՋаՋ ՏՋՋаՈՉ
Տ-
ՎаՌьՎ՝Ն.

ԴՍՆՎՉՆ чՔвՒтвՏвать Չ ՑаՒՐՏՈՎавать эՍՏцՉՏՎаՌьՎՏ
-
эՋՒՐՑՆՒՒՉвՎ՝Ն ՏттՆ
Վ-
ՋՉ ՈՎачՆՎՉՊ в՝ՒՋаՈ՝ваՎՉբ, в՝ՂՉՑать ՎՔՇՎՔա ՑՆՐՌՉՋՔ в тՏՊ ՉՌՉ ՉՎՏՊ ՒՉтՔ
а-
цՉՉ, ՎахՏՅՉть ՐՑавՉՌьՎՔա ՉՎтՏՎацՉա ՏՂՌՆՄчаՆт ՏՂщՆՎՉՆ, вՈаՉՍ
Տ
ՐՏՎՉՍаՎՉՆ,
ՉՂՏ ՑՆ
ՐՌՉՋа ՈаՅаՆт тՏՎ, ՏՐՑՆՅՆՌբՆт тՏՎаՌьՎՏՒть ՅՉаՌՏՄа, Տт ՐՑавՉՌьՎՏՄՏ в
՝-
ՂՏՑа ՈавՉՒՉт ՒՔՅьՂа ՅՉаՌՏՄа. ДՇ.О’КՏՎՎՏՑ Չ ДՇ.ԲՆՊՍՏՑ в ՋՎՉՄՆ “ВвՆՅՆՎՉՆ в
ՎՆՊՑՏՌՉՎՄвՉՒтՉчՆՒՋՏՆ ՐՑՏՄՑаՍՍՉՑՏваՎՉՆ” ՐՉшՔт: “ԱаՈՌՉчՉՆ ՒՏՈՅаՆтՒբ ՎՆ
тՆՍ, чтՏ Ս՝ ՄՏвՏՑՉՍ, а тՆՍ, ՋаՋ Ս՝ этՏ ՄՏвՏՑՉՍ.
МаՑՄаՑՆт ԳэтчՆՑ ՈатՑатՉՌа
ՔՊՍՔ вՑՆՍՆՎՉ Չ ՔՒՉՌՉՊ Վа тՏ, чтՏՂ՝ ՉՈՍՆՎՉть ՒвՏՊ ՄՏՌՏՒ. ԳՏՎ ՄՏՌՏՒа Չ բՈ՝Ջ
тՆՌՏՅвՉՇՆՎՉՊ ՏՐՑՆՅՆՌբաт, ՂՔՅՆт ՌՉ ՒՌՏвՏ "ՐՑՉвՆт" ՈвՔчать ՋаՋ ՐՑՏՒтՏՆ ՐՑ
Չ-
вՆтՒтвՉՆ, ՋаՋ ՔՄՑՏՈа, ՋаՋ ՐՏՅавՌՆՎՉՆ ՉՌՉ ՋаՋ ՏчаՑՏватՆՌьՎՏՆ вՏՒՋՌՉцаՎՉՆ.

КаՇՅ՝Պ ՉՈ
ՎаՒ в՝ՑаՇаՆт ՍՎՏՇՆՒтвՏ ՏттՆՎՋՏв ՒՍ՝ՒՌа в ՆՇՆՅՎՆвՎ՝х Ցа
Ո-
ՄՏвՏՑах Չ, вՆՑՏբтՎՏ, ՉՍՆՆт ՅաՇՉՎՔ ՑаՈՌՉчՎ՝х ՒՐՏՒՏՂՏв ՒՋаՈать "ՎՆт", тՏՌьՋՏ
Ս՝ ՎՆ ՅՔՍаՆՍ ՏՂ этՏՍ ՒՏՈՎатՆՌьՎՏ”
13
(ՐՑавՉՌьՎՏ:
тՏՌьՋՏ Ս՝ ՎՆ ՏՒՏՈՎаՆՍ этՏ
.Л.

М.
).

ЗаՍՆтՉՍ, чтՏ вՎՔтՑՆՎՎՉՊ ՍՏтՉв Չ ՉՍՐՌՉцՉтՎ՝
Պ ՒՍ՝ՒՌ ՏтՎՏՒբтՒբ Ջ ՒՔ
щ-
ՎՏՒтբՍ ՑаՈՌՉчՎՏՄՏ ՐՏՑբՅՋа: ՐՆՑв՝Պ

ՐՒՉхՏՌՏՄՉчՆՒՋՏՄՏ, втՏՑՏՊ

բՈ՝ՋՏвՏՄՏ.
ԲՏՄՌашаբՒь Ւ автՏՑаՍՉ “ՀՈ՝Ջ Չ ՒՏՈՎаՎՉՆ: ՐаՑаՅՏՋՒаՌьՎаբ ՑацՉՏՎаՌьՎՏՒть”, в
чаՒтՎՏՒтՉ Ւ А.

И.

ԲтՆцՆՎՋՏ, чтՏ “... вՏՐՑՏՒ Տ ՅՆՊՒтвՉтՆՌьՎՏՍ ՏՎтՏՌՏՄՉчՆՒՋՏՍ
ՒтатՔՒՆ բ
Ո՝ՋՏв՝х բвՌՆՎՉՊ ՎՆ ՍՏՇՆт Ղ՝ть ՑՆшՆՎ ՐՔтՆՍ аՐՆՌՌբцՉՉ Ջ ՍՆՎтаՌ
ь-
ՎՏՒтՉ, вՏՏՂщՆ Ջ ՒՔщՎՏՒтբՍ ՐՒՉхՏՌՏՄՉчՆՒՋՏՄՏ (ՉՌՉ ՌաՂՏՄՏ ՅՑՔՄՏՄՏ ՎՆբՈ՝Ջ
Տ-
вՏՄՏ) ՐՏՑբՅՋа, т.Ջ. этՏ ՆՒть ՐՔть ՂՆՒՋՏՎՆчՎՏՊ ՑՆՅՔՋцՉՉ բՈ՝Ջа Ջ բвՌՆՎՉբՍ ՅՑ
Ք-
ՄՏՄՏ ՔՑՏвՎբ, а таՋՇՆ в՝хՏՅ Ոа ՑаՍՋՉ ՌՉՎՄвՉՒтՉчՆՒՋՏ
Պ ՐՑՆՅՍՆтՎՏՊ ՏՂՌаՒтՉ,
ՋՏтՏՑ՝Պ ՎՆ ՏՂՆՒՐՆчՉваՆт ՒՏՈՅаՎՉՆ ՍՆՇՅՉՒцՉՐՌՉՎаՑՎ՝х, ՒՉՒтՆՍՎ՝х ՍՏՅՆՌՆՊ
բՈ՝Ջа”
14
, Ս՝, ՏՅՎаՋՏ, ՎՆ ՉՒՋՌաчаՆՍ вՏՈՍՏՇՎՏՒтՉ ՑаՒՒՍՏтՑՆՎՉբ ՒՔщՆՒтвՏв
а-
ՎՉբ ՉՍՐՌՉцՉтՎՏՒтՉ ՋаՋ в բՈ՝ՋՆ (ՉՌՉ ՑՆчՆвՏՊ ՅՆբтՆՌьՎՏՒтՉ), таՋ Չ в фՏՑՍՆ тՏՊ
ՉՌՉ ՉՎՏՊ “ՒтՑՔՋтՔՑ՝
ՒՏՈՎаՎՉբ”, “ՋՏՄՎՉтՉвՎՏՊ ՒтՑՔՋтՔՑ՝”. ОՅՎаՋՏ этՏ

ՏՂ
ъ-
ՆՋт ՒаՍՏՒтՏբтՆՌ
ь
ՎՏՄՏ ՉՒՒՌՆՅՏваՎՉբ.

ИՎтՆՎцՉՏՎаՌьՎ՝Պ ՒՍ՝ՒՌ ՐՑՏՆՋтՉвՎՏՄՏ в՝ՒՋаՈ՝ваՎՉբ
15
, ՉՎачՆ ՄՏвՏՑբ,12
ԲՍ.:
ПаՎՋՏв Ե.

И
.
ԵՔՎՋцՉՏՎаՌьՎՏ
-
ՋՏՍՍՔՎՉՋатՉвՎаբ ՄՑаՍՍатՉՋа Չ ՑՔՒՒՋаբ բՈ՝Ջ
Տ-
ваբ ՋаՑтՉՎ
а ՍՉՑа //
«
МՉՑ ՑՔՒՒՋ
Տ
ՄՏ ՒՌՏва
»
.
C
ПՂ.,
2013, մ 2, Ւ. 72

80.

13

О’КՏՎՎՏՑ, ԲՆՊՍՏՑ ДՇ
. ВвՆՅՆՎՉՆ в ՎՆՊՑՏՌՉՎՄвՉՒтՉчՆՒՋՏՆ ՐՑՏՄՑаՍՍՉՑՏваՎՉՆ. КаՋ
ՐՏՎՉՍать ՌաՅՆՊ Չ ՋаՋ ՏՋаՈ՝вать вՌՉբՎՉՆ Վа ՌաՅՆՊ. ЧՆՌբՂՉՎՒՋ, 1998, Ւ. 34

35.

14

ԲтՆцՆՎՋՏ А.

П
. О ՒՐՆцՉфՉՋՆ ՐՒՉхՏՌՏՄՉчՆՒՋՏ
ՄՏ Չ ՌՉՎՄвՉՒтՉчՆՒՋՏՄՏ ՐՏՅхՏՅՏв Ջ
ՐՑՏՂՌՆՍՆ բՈ՝ՋՏвՏՄՏ ՒՏՈՎаՎՉբ //
«
ՀՈ՝Ջ Չ ՒՏՈՎаՎՉՆ: ՐаՑаՅՏՋՒаՌьՎаբ ՑацՉՏՎаՌьՎՏՒть
»
. М.,
1993, Ւ. 27.

15
ԲՍ. Տ ՐՑՏՆՋтՉвՎՏՍ тՆՋՒтՆ Չ в՝ՒՋаՈ՝ваՎՉՉ:
ВՆՑՆщаՄՉՎ Е.

М., КՏՒтՏՍаՑՏв В.

Г
.

57От тՆՂբ ՅՏՇՅՆшьՒբ!

= НՆ ՅՏՇՅՆшьՒբ
(
Տт тՆՂբ ՎՉчՆՄՏ
).

ИՎтՏՎацՉբ ՐՏՈвՏՌբՆт эՋՒՐՌՉцՉՑՏвать ՌաՂՏՆ ՒՋՑ՝тՏՆ ՈՎачՆՎՉՆ (“ՈՎач
Ն-
ՎՉՆ ՄՏвՏՑբщՆՄՏ”). ЭՋՒՐՌՉцՉ
ՑՔՆтՒբ тՏ, чтՏ ՉՍՐՌՉцՉтՎՏ ՒՏՅՆՑՇՉтՒբ в в՝ՒՋ
а-
Ո՝ваՎՉՉ. ИՍՐՌՉцՉтՎՏՒть ՐՑՆՅՐՏՌаՄаՆт ՐՏтՆՎцՉаՌьՎՔա эՋՒՐՌՉцՉтՎՏՒть. И
Ս-
ՐՌՉцՉтՎՏՒть ՋаՋ ՌՉՎՄвՉՒтՉчՆՒՋՏՆ բвՌՆՎՉՆ ՒՔщՆՒтвՔՆт ՐՏՒтՏՌьՋՔ, ՐՏՒՋՏՌьՋՔ
ՒՔщՆՒтвՔՆт эՋՒՐՌՉцՉтՎՏՒть, тՏ ՆՒть ՉՍՆՆтՒբ ՏՐՐՏՈՉцՉբ ՉՍՐՌՉцՉтՎՏՒть

эՋ
Ւ-
ՐՌՉцՉтՎՏՒть (ՈаՍՆтՉՍ

ՎՆт ՒՉՒтՆՍ՝ ՉՈ ՏՅՎՏՄՏ ՈՎаՋа). НՆэՋՒՐՌՉцՉՑՔՆՍаբ
ՉՎфՏՑՍацՉբ (ՉՌՉ ՈՎачՆՎՉՆ), Վа Վаш вՈՄՌբՅ, вՎՔтՑՆՎՎՉՊ ՍՏтՉв, ՎՏ ՎՆ ՉՍՐՌ
Չ-
цՉтՎ՝Պ ՒՍ՝ՒՌ. ИՍՐՌՉцՉтՎ՝Ն ՈՎачՆՎՉբ ՌՆՄՋՏ вՏ
Ւ
ՐՑՉՎՉՍаաтՒբ ՎՏՒՉтՆՌբՍՉ
բՈ՝Ջа. ИՎՏՒтՑаՎцаՍ ՇՆ таՋՉՆ ՈՎачՆՎՉբ чаՒтՏ ՐՑՆՅՒ
тавՌբաтՒբ ՎՆՐՏՎբтՎ՝ՍՉ,
ՎՆՏՇՉՅаՎՎ՝ՍՉ, ՐՏэтՏՍՔ этՏт аՒՐՆՋт ՅՏ
Ռ
ՇՆՎ ՈаՎբть ՏՐՑՆՅՆՌՆՎՎՏՆ ՍՆՒтՏ в
ՏՂՔчՆՎՉՉ ՉՎՏՒтՑаՎцՆв ՇՉвՏՊ ՑՔՒՒՋՏՊ ՑՆчՉ. ԳаՋՉՆ ՒтацՉՏՎаՑՎ՝Ն ՐՑՆՅՌՏՇ
Ն-
ՎՉբ, ՋаՋ
ЗՅՑавՒтвՔՊ (
-
тՆ), Հ ваша тՆтբ, ОчՆՎь ՎՔՇՎ՝ ՏՎՉ ՍՎՆ! ԶՑՆՎ բ ՆՊ
вՆՑՎՔ
, в ՐՏвՒՆՅՎՆвՎՏՊ ՑՆч
Չ ՑՔ
Ւ
ՒՋՉх ՔՐՏтՑՆՂՌբաтՒբ ՋаՋ в ՂՔՋваՌьՎՏՍ, таՋ Չ в
ՐՆՑՆՎՏՒՎՏՍ ՈՎачՆՎՉբх (
ЗՅՑавՒтвՔՊ (
-
тՆ)


ՋаՋ “ՐՑՉвՆтՒтвՉՆ” Չ ՋаՋ “ՔՅՉвՌ
Ն-
ՎՉՆ”;
Հ ваша тՆтբ


в ՂՔՋваՌьՎՏՍ ՒՍ՝ՒՌՆ Չ ՋаՋ “ՔՅՉвՌՆՎՉՆ
-
вՏՈՑаՇՆՎՉՆ”;

ОчՆՎь ՎՔՇՎ՝ ՏՎՉ ՍՎՆ!


ՋаՋ “ՎՆՏՂхՏՅՉՍՏՒть” Չ ՎаՏՂՏՑՏт;
ԶՑՆՎ բ в
аՍ вՆՑՎՔ

в ՐՑբՍՏՍ ՈՎачՆՎՉՉ Չ в ՈՎачՆՎՉՉ “ՎՉчՆՄՏ ՎՆ вՆՑՎՔ”). ОՍՏՎՉՍՉբ ՅаՎՎ՝х в
՝-
ՒՋаՈ՝ваՎՉՊ

этՏ ՑՆՈՔՌьтат Չх эՍՏцՉՏՎаՌьՎՏՄՏ ՐՆՑՆՏՒՍ՝ՒՌՆՎՉբ ՄՏвՏՑբщՉՍ.
ЗаՅача բՈ՝ՋՏвՆՅՏв
-
ՐՑаՋтՉՋՏв

ՔՅՆՌՉть ՒՆՑьՆՈՎՏՆ вՎՉՍаՎՉՆ ՏՐՉՒаՎՉա ՏՍ
Տ-
ՎՉՍՉчՎ՝х в՝ՒՋаՈ՝ваՎՉՊ ՐՑՉ ՏՂՔчՆՎՉՉ,
в ՅаՎՎՏՍ ՒՌՔчаՆ, ՑՔՒՒՋՏՍՔ բՈ՝ՋՔ ՋаՋ
ՉՎ
Տ
ՒтՑаՎՎՏՍՔ, ՉՂՏ ՏՎՉ ՎՆՑՆՅՋՏ ՈатՑՔՅՎբաт ՐՑՏцՆՒՒ ՏՂщՆՎՉբ Չ в ՑբՅՆ ՒՌՔчаՆв
ՅаՇՆ ՐՑՆՅՒтавՌբաт ՏՐаՒՎՏՒть: вՏՈՎՉՋаՆт вՏՈՍՏՇՎՏՒть ՎՆвՆՑՎՏՄՏ ՏՒՍ՝
Ւ
ՌՆՎՉբ
ՑՆՐՌՉՋՉ.

ՀՑՋՏՊ ՉՌՌաՒтՑацՉՆՊ ՉՈՌՏՇՆՎՎՏՄՏ ՍՏՇՆт ՒՌՔՇՉть аՎՆՋՅՏт, ՑаՒՒՋ
а
ՈаՎՎ
՝Պ
ՐՑՏфՆՒՒՏՑՏՍ МГԴ ՉՍ. М.

В.

ЛՏՍՏՎՏՒՏва М.

В.

ВՒՆвՏՌՏՅՏвՏՊ: Ոа ՄՑаՎՉцՆՊ
ՇՆՎщՉՎՔ, ՄՏвՏՑբщՔա тՏՌьՋՏ ՐՏ
-
ՑՔՒՒՋՉ, ՒՔՅբт Ոа ՋՑаՇՔ: [ԲՔՅьբ:]
В՝ ՏՂвՉՎբ
Ն-
тՆՒь в тՏՍ, чтՏ ՔՋՑаՌՉ ՋՔՑՉцՔ. ЭтՏ ՐՑавՅа?
[ПՏՅՒՔՅՉՍаբ:]

БՑаՌа բ вашՔ
ՋՔՑՉцՔ!
[ПՆՑՆвՏՅчՉՋ:]
ПՏՅՒՔՅՉՍаբ ՐՑՉՈՎаՌаՒ
ь, чтՏ ՏՎа ՋՔՑՉцՔ вՈբՌа.
[ԲՔՅьբ:]
ЗачՆՍ в՝ этՏ ՒՅՆՌаՌՉ?
[ПՏՅՒՔՅՉՍаբ:]
Да ՏтՒтаՎьтՆ!
НՔՇՎа ՍՎՆ ваша Ջ
Ք-
ՑՉца!
[ПՆՑՆвՏՅчՉՋ:]
ОՎа ՄՏвՏՑՉт, чтՏ ՋՔՑՉца Ղ՝Ռа ՆՊ ՎՔՇՎа.
[ԲՔՅьբ:]
В՝
ՒՐՆцՉаՌьՎՏ ՐՑՉՆхаՌՉ Ջ ՎаՍ, чтՏՂ՝ вՏՑՏвать?
[ПՏՅՒՔՅՉՍаբ:]
НՔ ՋаՋ ՇՆ,
բ
ՎаՑՏчՎՏ ՉՈ ОՅՆ
ՒՒ՝ ՐՑՉՆхаՌа, чтՏՂ՝ ՔՋՑаՒть вашՔ ՋՔՑՉцՔ.
ДՆՌать ՍՎՆ ՂՏՌ
ь-
шՆ ՎՆчՆՄՏ!
[ПՆՑՆвՏՅчՉՋ:]
ПՏՅՒՔՅՉՍаբ ՐՑՉՈՎаՌаՒь, чтՏ ՐՑՉՆхаՌа ՉՈ ОՅՆՒՒ՝
ՒՐՆцՉаՌьՎՏ, чтՏՂ՝ ՈаՎՉՍатьՒբ ՐՑՆՒтՔ
Ր
ՎՏՊ ՅՆբтՆՌьՎՏՒтьա, таՋ ՋаՋ ՅՏՍа
ՏՎа ՎՆ ՍՏՇՆт ՎаՊтՉ ՑаՂՏтՔ.
[ԲՔՅьբ:]
Да Ոа этՏ ваՒ ՍՏՄՔт ՐՏՒаՅ
Չть в
тաՑьՍՔ

Վа ՒՑՏՋ ՅՏ шՆՒтՉ ՍՆՒբцՆв!

ՏՅՒՔՅՉՍаբ:]

ВՒա ՇՉՈՎь ՍՆчтаՌа ՏՋ
а-
ՈатьՒբ Ոа ՑՆшգтՋՏՊ.
[ПՆՑՆвՏՅчՉՋ:]
ОՎа ՄՏвՏՑՉт, чтՏ ՄՌавՎаբ цՆՌь Նգ ՇՉՈՎՉ

Ր
Տ-
ՐаՒть в тաՑьՍՔ.

Ք
Յьբ:]
ОՎа чтՏ, ՒՔՍаՒшՆՅшаբ?
[ПՏՅՒՔՅՉՍаբ:]

ЗՅՑавՒтвՔՊтՆ, բ
ваша тգтբ!

[ПՆՑՆвՏՅчՉՋ:]
О
Վа ваՒ ՐՑՉвՆтՒтвՔՆт Չ ՄՏв
Տ
ՑՉт, чтՏ բвՌբՆтՒբ вашՆՊ
ՂՌՉՈՋՏՊ ՑՏՅՒтвՆՎՎՉцՆՊ.
[ԲՔՅьբ (ՔՒтаՌՏ):]
НՔ ՆՒՌՉ ՏՎа ՑՏՅՒтвՆՎՎՉца, тՏ ՐՔՒть Ո
а-
ՐՌатՉт хՏтբ Ղ՝ штՑаф.
[ПՏՅՒՔՅՉՍаբ:]

ԶՑՆՎ ваՍ!
[ПՆՑՆвՏՅчՉՋ:]
ПՏՅՒՔՅՉՍаբ ՐՑՆ
Յ-
ՌаՄаՆт ՑаՒՐՌатՉтьՒբ ՏвՏщаՍՉ!
[ԲՔՅьբ:]
ԴՂՆՑՉтՆ ՏтՒաՅа
этՔ ՎՆՎՏՑՍаՌьՎՔա!
[ПՏ
Յ-
ՒՔՅՉՍаբ

(ՔхՏՅբ):]

НՔ Չ ՐգՒ Ւ ваՍՉ!

[ԲՔՅьբ


Ւ
ՐՔՄаՎՎՏ):]
ЧтՏ, чтՏ ՏՎа ՄՏвՏՑՉт?

56


ЗՎаՆтՆ, ՋаՋаբ ՉՒтՏՑՉբ: Ք ՏՅՎՏՄՏ чՆՌՏвՆՋа ՒՆՑՅцՆ ՔшՌՏ ՉՈ ՑՔՋ Չ ՏՎ ՒՋ
а-
ՈаՌ ՔՍՔ: ՐՑՏщаՊ!


КаՋ этՏ ՒՆՑՅцՆ ՔшՌՏ ՉՈ ՑՔՋ?ЭтՏ ՉՈ ԲааՅՉ, ՋՔՍа. Б՝Ռ таՋՏՊ ՐՆՑՒՉՅՒՋՉՊ ՐՏэт.ЗՎаա. НՏ чтՏ ՈՎачՉт ՒՆՑՅцՆ
ՔшՌՏ ՉՈ ՑՔՋ?А этՏ ՈՎачՉт, чтՏ чՆՌՏвՆՋ вՌաՂՉՌՒբ. ВՏт ՋаՋ բ в ваՒ.ПՏхՏՇՆ, чтՏ Չ в՝ ՒՋаՈаՌՉ ՔՍՔ: ՐՑՏщаՊ.Да, ՋՔՍа, ՒՋаՈаՌ. <…>Բ чՆՍ բ ваՒ Չ ՐՏՈՅՑавՌբա.
( =
Բ чՆՍ բ ваՒ ՎՆ ՐՏՈՅՑавՌբա.)
(И.

А.

Б
Ք
ՎՉՎ,
“КՔՍа”.)

ПՏՅՏՂՎ՝ՍՉ в՝ՒՋаՈ՝ваՎՉբՍՉ ՐՆՒтՑՉт Չ ՒՏвՑՆՍՆ
ՎՎ՝Պ ՅՉՒՋՔՑՒ, ՉՌՉ
ՇՉваբ
ՑՔՒՒՋаբ ՑՆчь
.
ПՏ ՒՐՑавՆՅՌՉвՏՍՔ ՈаՍՆчаՎՉա швՆՊцаՑՒՋՏՄՏ ՌՉՎՄвՉՒта Թ.

Ба
Ռ-
ՌՉ, “… ՅՌբ ՋаՇՅՏՄՏ ՉՈ ՎаՒ բՈ՝Ջ, ՋՏтՏՑ՝Ս ՏՎ ՐՏՌьՈՔՆтՒբ ՆՇՆՍ
Չ
ՎՔтՎՏ Չ Վа
ՋՏтՏՑՏՍ в՝ՑаՇаՆт ՒвՏՉ ՒаՍ՝Ն ՒՏՋՑՏвՆՎՎ՝Ն Ս՝ՒՌՉ, բвՌբՆтՒբ ՂՏՄатՆՊшՉՍ Չ
Ւ-
тՏчՎՉՋՏՍ ՒаՍՏՄՏ ՅՏՒтՏвՆ
ՑՎՏՄՏ ՌՉՎՄвՉՒтՉчՆՒՋՏՄՏ ՍатՆՑՉаՌа”
9
. ԳаՋՉՍ ՉՒтՏ
ч-
ՎՉՋՏՍ բвՌբՆтՒբ ՑаՈՄՏвՏՑՎаբ ՑՆчь. “ВՏՉՒтՉՎՔ,

ՐՉшՆт О.А.ЛаՐтՆва,

ՎаՒтаՌа
ՐՏՑа ՋՏՎՋՑՆтՉՈՉՑՏвать Ս՝ՒՌь Л.

В.

ԺՆՑՂ՝, в՝ՒՋ
а
ՈаՎՎՔա ՍՎՏՄՏ ՅՆՒբтՉՌՆтՉՊ
тՏՍՔ ՎаՈаՅ ՐՑՉՍՆՎՉтՆՌьՎՏ Ջ ՑаՈՄՏвՏՑՎՏՊ ՑՆчՉ,

Տ ՆՆ ՑՏՌՉ ՋаՋ
ՋՔ
ՈՎՉц՝ բՈ
՝-
ՋՏв՝х ՉՈՍՆՎՆՎՉՊ

10
(в՝ՅՆՌՆՎՏ ՎаՍՉ
.Л.М.
). И в՝ՅаաщՉՊՒբ ՌՉՎՄвՉՒт Ե.

ՅՆ
ԲՏՒՒաՑ ՏтՍՆчаՌ, чтՏ “... ՎаՉՌՔчшՉՍ ՒՐՏՒՏՂՏՍ в՝ՅՆՌՉть ՆՅՉՎՉц՝ բՈ՝Ջа բвՌ
բ-
ՆтՒբ ՉՍՆՎՎՏ аՎаՌՉՈ ՑՆчՉ, в՝Ւт
Ք
ՐаաщՉՊ в вՉՅՆ ՑՆՄՉՒтՑацՉՉ բՈ՝Ջа, ՐՏՒՋՏՌьՋՔ
Ս՝ ՎՆ ՉՍՆՆՍ вՏՈՍՏՇՎՏՒтՉ ՉՈՔчать
тՏ, чтՏ ՐՑՏՉՒхՏՅՉт в ՋՌՆтՏчՋах ՎашՆՄՏ
ՍՏՈՄа”
11
. ЭՍՏцՉՏՎаՌьՎՏ ՐՆՑՆՏՒՍ՝ՒՌՆՎՎ՝Ն ՄՏвՏՑբщՉՍ в՝ՒՋаՈ՝ваՎՉբ ՇՉвՔт
ՐՏՌՎՏՋՑՏвՎՏՊ ՇՉՈՎьա ՉՍՆՎՎՏ в ՑаՈՄՏвՏՑՎՏՊ ՑՆчՉ, в чаՒтՎՏՒтՉ, в таՋՏՍ ՇаՎՑՆ
ՑаՈՄՏвՏՑՎՏՊ ՑՆчՉ, ՋаՋ ՅՉаՌՏՄ.

НаՐՑՉՍՆՑ:


“Հ Ջ ՑՏՅՒтвՆՎՎՉՋаՍ: ՏՎՉ ՍՎՆ ՏтՋՑ՝т
ՋՔ ՐՑՉՒՌаՌՉ, чтՏՂ բ
ՈашՌа”.


“КаՋՉՍ ՑՏՅՒтвՆՎՎՉՋаՍ?”


“К ՅբՅՆ ЛգшՆ”.


“КтՏ таՋՏՊ?”“НՔ, ՐՑՏфՆՒՒՏՑ. ОՎ Նщգ ՍаՍՆ ՋаՋՏՊ
-
тՏ ՂՑат тՑՏաՑՏՅՎ՝Պ, чтՏ ՌՉ… Да բ
т
Ն
ՂՆ ՑаՒՒՋаՈ՝ваՌа. Հ Նщգ Ք ՎՉх ՎՆՅՆՌա ՇՉՌа, ՋՏՄՅа в МՏՒՋвՔ ՐՑՉՆхаՌа”.“Да, чтՏ
-
тՏ ՐՑՉՐՏՍՉՎаա… НՔ… А
ՐՏтՏՍ ՋՔՅа?”


“ПՏтՏՍ в ԳՑՆть
բ
ՋՏвՒՋՔա
ՄаՌՆՑՆա”.


“ԴчՔ բ тՆՂբ, ՔчՔ

тՏՌՋՔ ՎՉ ՄՑаՍՍа. ВՆՅь в этՏՊ ԳՑՆтьբՋՏвՋՆ
ՏՅՎՉ ՋՏՍаՎՅՉՑՏвՏчՎ՝Ն ՉՌՉ ՄՏՒтՉ ՒтՏՌՉц՝…”


“Հ ՇՆ тՔՅа ՋаՑтՉՎ՝ ՉՅՔ
ՒՍՏтՑՆть, а ՎՆ ՌաՅՆՊ”.


“А բ вՏт в ՎаՔчՎ՝Պ ՈаՌ ЛՆՎՉՎՒՋՏՊ ՂՉՂՌՉՏтՆՋՉ ՐՑ
Տ-
ՐՔՒՋ ՅՏՒ
таՌа”.


“ЗачՆՍ?”


“ПՑՆՅՒтавՌբՆшь, ՋаՋՏՊ таՍ ՋՏՎтՉՎՄՆՎт: аՋ
а-
ՅՆՍ
Չ
ՋՉ, ՅՏՋтՏՑ՝, фՉՌՏՒՏф՝…”


“НՔ Չ чтՏ? БՔՅՆшь ՒՍՏтՑՆть, ՋаՋ ՏՎՉ
чՉтаաт?”


“МՎՏՄՏ т՝ ՐՏՎՉՍаՆшь!
ԳаՍ ՆщՆ ՋՔՑՉՌՋа ՆՒть…”

(ИՈ Ջ/ф

М
Տ-
ՒՋва ՒՌՆՈаՍ ՎՆ вՆՑՉт
”.
)

МՎՏՄՏ т՝ ՐՏՎՉՍаՆшь!
= НՉчՆՄՏ т՝ ՎՆ ՐՏՎՉ
ՍаՆшь. (В ՋՔՑՉՌՋՆ ՍՏՇՎՏ
ՐՏՈՎаՋՏՍՉтьՒբ Ւ ՎՔՇՎ՝ՍՉ ՌաՅьՍՉ).ИՌՉ:
“Հ тՆՂՆ ՐՏՍՏՄՔ”.

“От тՆՂբ ՅՏՇՅՆшьՒբ!”

9

БаՌՌՉ Թ
. ԵՑаՎцՔՈՒՋаբ ՒтՉՌՉՒтՉՋа. М., 1961, Ւ.38.

10

ЛаՐтՆва О.

А
. ԴՈՔՒ ՋаՋ аՑՆՎа բՈ՝ՋՏвՏՄՏ ՉՈՍՆՎՆՎՉբ //
«
КՏՍ
ՍՔՎՉՋатՉвՎՏ
-
ՒՍ՝ՒՌՏв՝Ն ՐаՑаՍՆтՑ՝ ՄՑаՍՍатՉՋՉ Չ тՆՋՒта
»
. М., 2002, Ւ. 345.

11

ԲՌաՒаՑՆва Н.

А
. ԳՆՏՑՉբ ԵՆՑՅՉՎаՎՅа ՅՆ ԲՏՒՒաՑа в ՒвՆтՆ ՒՏвՑՆՍՆՎՎՏՊ ՌՉՎՄвՉՒт
Չ-
ՋՉ. М., 1975, Ւ. 14.


55ԳаՋ բ ՇՆ ваՍ ՏՂъբвՌբա,

ՐՑՏՉՈՎՆՒ ИваՎ ИваՎՏвՉч,


чтՏ բ ваՒ ՈՎать
ՎՆ хՏчՔ!БՏՌьшаբ ՂՆՅа!
ՆՊ
-
ՂՏՄՔ, ՎՆ ՈаՐՌачՔ Տт этՏՄՏ!


ՏтвՆчаՌ ИваՎ ИваՎ
Տ-
вՉч.

ЛՄаՌ, ՌՄаՌ, ՆՊ
-
ՂՏՄՔ, ՌՄаՌ! ՆՍՔ ՏчՆՎь Ղ՝ՌՏ ՅՏՒаՅՎՏ этՏ.НՏՄа ՍՏբ ՎՆ ՂՔՅՆт Ք ваՒ в ՅՏՍՆ.ЭՄՆ
-
ՄՆ!


ՒՋаՈаՌ ИваՎ НՉՋՉфՏՑՏвՉч, Ւ ՅՏՒаՅ՝ ՎՆ ՈՎаբ ՒаՍ, чтՏ Յ
Ն
Ռать,
Չ, ՐՑՏтՉв ՏՂ՝ՋՎՏвՆՎՉբ, вՒтав Վа ՎՏՄՉ.


ЭՊ, ՂаՂа, хՌՏՐчՆ!


ПՑՉ ՒՆՍ ՐՏՋаՈ
а-
ՌаՒь ՉՈ
-
Ոа ՅвՆՑՆՊ та ՒаՍаբ тՏщаբ ՂаՂа Չ ՎՆՂՏՌьшՏՄՏ ՑՏՒта ՍаՌьчՉՋ, ՈаՐ
Ք-
таՎՎ՝Պ в ՅՌՉՎՎ՝Պ Չ шՉՑՏՋՉՊ ՒաՑтՔՋ.


ВՏՈьՍՉ
тՆ ИваՎ ИваՎՏв
Չ
ча Ոа ՑՔՋՉ Յа
в՝вՆՅՉтՆ ՆՄՏ Ոа ՅвՆՑՉ!КаՋ! ДвՏՑբՎՉՎа?

ՈаՋՑՉчаՌ Ւ чՔвՒтвՏՍ ՅՏՒтՏՉՎՒтва Չ ՎՆՄՏՅՏваՎՉբ
ИваՎ ИваՎՏвՉч.

ОՒՍՆՌьтՆՒь тՏՌьՋՏ! ՐՏՅՒтՔՐՉтՆ! Հ ваՒ ՔՎՉчтՏՇՔ Ւ ՄՌՔՐ՝Ս
вашՉՍ ՐаՎՏՍ! ВՏՑՏՎ ՎՆ ՎаՊՅՆт ՍՆՒта вашՆՄՏ! (ИваՎ ИваՎՏвՉч ՄՏвՏՑՉՌ
Վ
Ն-
ՏՂ՝ՋՎՏвՆՎՎՏ ՒՉՌьՎՏ, ՋՏՄՅа ՅՔша ՆՄՏ Ղ՝Ռа ՐՏтՑբՒՆՎа.)

<…>

НаՋՏՎՆц ИваՎ ИваՎՏвՉч вՈբՌ шаՐՋՔ ՒвՏա.ОчՆՎь хՏՑՏшՏ ՐՏՒтՔՐаՆтՆ в՝
, ИваՎ НՉՋՉфՏՑՏвՉч!
ՐՑՆՋՑаՒՎՏ!
Հ этՏ
ՐՑՉՐՏՍՎա ваՍ
.

ЭՍՏцՉՏՎаՌьՎՏՆ ՐՆՑՆՏՒՍ՝ՒՌՆՎՉՆ ՄՏвՏՑբщՉՍ в՝ՒՋаՈ՝ваՎՉՊ

БՏՌьшаբ Ղ
Ն-
Յа!
(
=НՆ ՂՆՅа.
)

Оч
ՆՎь хՏՑՏшՏ ՐՏՒтՔՐаՆтՆ в՝!

(
=ПՌՏхՏ ՐՏՒтՔՐаՆтՆ
.)

ПՑ
Ն-
ՋՑаՒՎՏ!
(
=ОтвՑатՉтՆՌьՎՏ! Ах, ՋаՋ ՐՌՏхՏ!
) ՐՑՉвՆՌՏ Ջ таՋՏՍՔ ՑаՈՑ՝вՔ ՈՎач
Ն-
ՎՉՊ, чтՏ ՑՏՅՉՌՏՒь аՎтՏՎՉՍՉчՎՏՆ ՈՎачՆՎՉՆ. ИՎачՆ ՄՏвՏՑբ, Ս՝ ՎаՂՌաՅаՆՍ բ
в-
ՌՆՎՉՆ эՎаՎтՉՏՒՆՍՉՉ, ՉՌՉ аՎтՉфՑаՈՉՒа. КՏՎвՆՎцՉՏՎаՌՉՈацՉբ ՇՆ Չх эՋՒ
ՐՑՆ
Ւ-
ՒՉвՎՏ
-
ՉՑՏՎՉчՆՒՋՏՄՏ ՔՐՏтՑՆՂՌՆՎՉբ ՅаՆт ՏՒՎՏваՎՉՆ ՄՏвՏՑՉть Տ

ՒтацՉՏՎаՑՎՏՊ
эՎаՎтՉՏՒՆՍՉՉ.
ԳаՋՉх ՐՑՉՍՆՑՏв ՍՏՇՎՏ ՐՑՉвՆՒтՉ ՍՎՏՄՏ:

ПՑՉՅբ Վа ՋваՑтՉՑՔ, ՅՏՋтՏՑ ՒՏՑваՌ Ւ ՒՆՂբ ՂՆՌ՝Պ фаՑтՔՋ Չ ՐՏՌՏтՆՎцՆ,
ՋՏтՏՑ՝Ս Ղ՝Ռ ՐՏՅՐՏբՒаՎ, ՒՏ ՈՌՏՂՏՊ шв՝ՑՎՔՌ тՏ Չ ՅՑՔՄՏՆ в ՔՄՏՌ Չ Ո
ахՏՅՉՌ ՐՏ
ՋаՂՉՎՆтՔ.


БՏՇՆ,
чтՏ Ոа ՌաՅՉ, чтՏ Ոа ՌաՅՉ!


ՐՑՏՄՏвՏՑՉՌ ՏՎ.

ЭтՏ ՎՆ ՐՏՍՏщՎ
Չ-
ՋՉ, а вՑаՄՉ ՅՆՌа! НՆт ՒՉՌ ՒՌՔՇՉть ՂՏՌьшՆ! НՆ ՍՏՄՔ! Հ ՔՊՅՔ!
(А.

П.

ЧՆхՏв,
“НՆՐՑՉբтՎՏՒть”.)

ЗՅՆՒь, в ՅаՎՎՏՍ ՋՏՎтՆՋՒтՆ,
ЧтՏ Ոа ՌաՅՉ!
= НՆՌաՅՉ!


ԳՆՐՆՑь т՝ ՑаՒՒՔՅՉ Ջ чՆՍՔ, Ջ
чՆՍՔ этՏ ՐՏвՆՅՆт?

ՐՑՏՅՏՌՇаՌ ՅբՅբ, Ո
а-
ՄՏՑаՇՉваբ ՆՊ ՅՏՑՏՄՔ

ЧՆՍ ՋՏՎчՉтՒբ эт
a
ՉՄՑа в ՋՏՎՒՆՑватՉՈՍ Չ ՄՆՎՆՑ
а
Ռ՝?
ԴՇՆ ՐՏՅ ՒՔՅ ՐՏՐаՌ! ПՏՐаՌ!
Հ ՏчՆՎь ՑаՅ!
<…>Ах, ՂՏՇՆ ՍՏՊ, Յа բ
-
тՏ тՔт ՐՑՉ чՆՍ?

ՒՐՑՏՒՉՌа ОՌьՄа МՉхаՊՌՏвՎа.


КаՋ ՐՑՉ чՆՍ? Գ՝ ՆՄՏ ՇՆՎа! Գ՝ ՔՍՎа,
Ղ՝Ռа Վа ՋՔՑՒах, Չ в твՏՆՊ вՌ
а
ՒтՉ
ՒՅՆՌать ՉՈ ՎՆՄՏ чՆՒтՎՏՄՏ ՑаՂՏтՎՉՋа!
(А.

П.

ЧՆхՏв, “КՑаՒавՉц՝”.)

Հ ՏчՆՎь ՑаՅ!
=

НՆ ՑаՅ!

ВՏт тՔт ՏՎ Չ вՈՏшՆՌ, вՆՒь ՋՏՒՍат՝Պ Տт ՒՎՆՄа, в ՂаՑаՎьՆՍ тՑՆՔхՆ Չ т
Ք-
ՌՔՐՆ, <…> ՎՆ ՒՐՆша ՈаՄՏвՏՑՉՌ:НՔ Չ ՐՏՄՏՅՋа!
(И.

А. БՔՎՉՎ, “ДՔՂՋՉ”.
)

ЗՅՆՒь:
НՔ Չ ՐՏՄՏՅՋа!
= ПՌՏхаբ ՐՏՄՏՅа!КՔՍа…ЧтՏ, ՋՔՍ?


54

ՇՆ Ջ ՋՏՎՒՉтՔатՉвՎՏՊ ՏՂՔՒՌՏвՌՆՎՎՏՒтՉ ՈՎачՆՎՉբ ՈՎаՋа ՐՑՉՒՏвՏՋՔՐՌբՆтՒբ Չ
Վ-
ՅՉвՉՅՔаՌьՎՏՆ ՆՄՏ ՉՒтՏՌՋՏваՎՉՆ
4
. ИՎачՆ ՄՏвՏՑբ, “ՍՎՏՄՏՈՎачՎՏՒть” ՈՎаՋа բвՌ
բ-
ՆтՒբ ՑՆՈՔՌьтатՏՍ ՎՆ т
ՏՌьՋՏ ՍՎՏՇՆՒтвՆՎՎՏՊ ՒՉтՔатՉвՎՏՊ ՈаՋՑՆՐՌՆՎՎՏՒтՉ, ՎՏ Չ
ՆՄՏ эՍՏцՉՏՎаՌьՎՏՄՏ ՐՆՑՆՏՒՍ՝ՒՌՆՎՉբ ՄՏвՏՑբщՉՍ.

В ՐՑՏцՆՒՒՆ ՑՆчՆвՏՄՏ аՋта ՄՏвՏՑբщՉՊ вՏՈՅՆՊՒтвՔՆт Վа ՒՌՔшаաщՆՄՏ, Ր
Տ-
ՂՔՇՅаբ ՔՈՎать ՆՄՏ ՎаՍՆՑՆՎՉՆ. ЗՎачՆՎՉՆ, ՋՏтՏՑՏՆ ՉՍՆՆт в вՉՅՔ ՄՏвՏՑ
բ
щՉՊ,
ՅаՌՆՋՏ ՎՆ вՒՆՄՅа ՒՏвՐа
ՅаՆт Ւ ՏՂъՆՋтՉвՎ՝Ս ՒՍ՝ՒՌՏՍ в՝ՒՋаՈ՝ваՎՉբ. “НՆ вՒՆՄՅа
ՍՏՇՎՏ ՒՔՅՉть ՐՏ ՈՎачՆՎՉա ՐՑՆՅՌՏՇՆՎՉբ Տ тՏՍ, чтՏ хՏчՆт ՒՋаՈать ՄՏв
Տ
ՑբщՉՊ
ՒвՏՉՍ в՝ՒՋаՈ՝ваՎՉՆՍ”,

ՐՉՒаՌ ДՇ.

ԲՆՑՌь
5
. ОՂ՝чՎՏ таՋՉՆ “ՈՎачՆՎՉբ ՄՏвՏՑ
բ-
щՆՄՏ” ՒՉաՍՉՎՔтՎ՝. ОՎՉ, “вՐՉт՝ваբ” в ՒՆՂբ ՋՏՎՋՑՆтՎՔա ՋՏՍՍՔՎՉՋа
тՉвՎՔա
ՒՉтՔацՉա, ՑՏՇՅаաтՒբ Չ тՔт ՇՆ ՐՏՄՉՂаաт, ՎՆ ՒтаՎՏвբՒь ՅՏՒтՏբՎՉՆՍ вՒՆх ՎՏՒ
Չ-
тՆՌՆՊ բՈ՝Ջа. ЭтՏ ՏՅՎа ՒтՏՑՏՎа ՅаՎՎՏՄՏ բвՌՆՎՉբ. Բ ՅՑՔՄՏՊ ՒтՏՑՏՎ՝, в ՐՑՏцՆՒՒՆ
ՑՆчՆвՏՄՏ ՏՂщՆՎՉբ Ս՝ ՎаՂՌաՅаՆՍ, ՋаՋ тՆ ՉՌՉ ՉՎ՝Ն “ՈՎачՆՎՉբ ՄՏвՏՑբщՆՄՏ”
(ՋՏՒвՆՎՎ՝Ն ՒՍ՝ՒՌ՝) ՐՏвтՏՑբաтՒբ Չ
в ՒՉՌՔ этՏՄՏ ՈаՋՑՆՐՌբաтՒբ Ոа ՅаՎՎ՝Ս
в՝ՒՋаՈ՝ваՎՉՆՍ, ՋՏтՏՑՏՆ ՉՒՐՏՌьՈՔՆтՒբ ՔՇՆ ՎՆ ՏՅՎՉՍ, а вՒՆՍՉ чՌՆՎаՍՉ բՈ՝Ջ
Տ-
вՏՄՏ ՋՏՌՌՆՋтՉва.

ԲՑавՎՉՍ Յва вՎՆшՎՆ ՏՅՉՎаՋՏв՝х в՝ՒՋаՈ՝ваՎՉբ, ՑаՈՌՉчаաщՉхՒբ ՐՏ
ՒՍ՝ՒՌՔ:
ЧтՏ в՝ (т՝) ՅՆՌаՆтՆ (
-
Նшь)?/!


1) ՋаՋ “вՏՐՑՏՒ
-
ՐՑՏբвՌՆՎՉՆ ՉՎтՆ
Ց
Ն-
Ւа” Չ 2) ՋаՋ “ՋՏՎՒтатацՉբ ՎՆՏՅՏՂՑՆՎՉբ” (=
Հ ՎՆ ՏՅՏՂՑբա ВашՉх (твՏՉх) ՅՆ
Պ-
ՒтвՉՊ
)
.
В ՐՆՑвՏՍ ՒՌՔчаՆ в՝ՒՋаՈ՝ваՎՉՆ в՝ՒтՔՐаՆт в ՐՑբՍՏՍ ՈՎачՆՎՉՉ

в ՈՎ
а-
чՆՎՉՉ вՏՐՑՏՒа Տ ՒՍ՝ՒՌՆ ՅՆՊՒтвՉՊ аՅՑՆՒата. ВՏ втՏՑՏՍ ՒՌՔчаՆ Ս՝ ՉՍՆՆՍ ՐՑа
Մ-
ՍатՉчՆՒՋՔա ՉՎтՆՑՐՑՆтацՉա (ՈՎачՆՎՉՆ, ՋՏ
тՏՑՏՆ ՉՍՆՆт в вՉՅՔ ՄՏвՏՑբщՉՊ) в
՝-
ՒՋаՈ՝в
а
ՎՉբ
6
.

ЗаՅача ՐՑаՄՍатՉՋՉ, ՋаՋ ՏтՍՆчаՆт Н.

Д.

АՑՔтաՎՏва, “...в՝вՆՒтՉ тՆ ՏՂщՉՆ
ՈаՋՏՎՏՍՆՑՎՏՒтՉ, ՋՏтՏՑ՝Ն ՅՆՊՒтвՔաт в ՎՆՒՐՏՋՏՊՎՏՊ ՂՆՈՂՑՆՇՎՏՒтՉ ՒՔՂъՆՋтՉ
в-
Վ՝х ՒՍ՝ՒՌՏв, Չ ՔՒтаՎՏвՉть ՒтՆՐՆՎь Չх ՋՏՎвՆՎцՉаՌՉՈՏваՎՎՏՒтՉ”
7
. ԲՔՂъՆՋтՉ
в-
Վаբ ՍՏՅаՌьՎՏՒть (ՐՆՑՆՏՒՍ՝ՒՌՆՎՉՆ ՒՏՅՆՑՇаՎՉբ в՝ՒՋаՈ՝ваՎՉբ ՄՏвՏՑբщՉՍ),
ՉՌՉ ՍՏՅՔՒ, в тՆՑՍՉՎՏՌՏՄՉՉ Թ.

БаՌՌՉ,
8
բвՌբՆтՒբ ՒՍ՝ՒՌՏв՝Ս ՏՑՄаՎՉՈՔաщՉՍ
ՒтՆՑՇՎՆՍ в՝ՒՋаՈ՝ваՎՉբ, ՅвՉՇՔщՆՊ ՒՉՌՏՊ ՅՉՋт
Ք
Սа, ՉՎачՆ ՄՏвՏՑբ, ՍՏՅՔՒ

этՏ
“ՎՆՑв” բՈ՝Ջа, этՏ тՏ, чтՏ ՐՑՉвՏՅՉт в ՅՆՊՒтвՉՆ
ՅՉՋтՔՍ,

тՏ, чтՏ ՐՑՉвՏՅՉт в ՅՆ
Պ-
ՒтвՉՆ вՒա ՋՏՍՍՔՎՉՋатՉвՎՔա ՒՉՒтՆՍՔ. На ՒՌՔՇՂՆ Ք ՍՏՅՔՒа ՉՎтՏՎацՉբ

ՔՎ
Չ-
вՆՑՒаՌьՎՏՆ ՒՑՆՅՒтвՏ ՅՌբ в՝ՑаՇՆՎՉբ ՒаՍ՝х ՑаՈՌՉчՎ՝х ՒՔՂъՆՋтՉвՎՏ
-
ՍՏՅаՌьՎ՝х ՈՎачՆՎՉՊ. ԳаՋՉՍ ՏՂՑаՈՏՍ, ՉՎтՏՎацՉՏՎՎаբ хаՑаՋтՆՑՉՒтՉՋа

этՏ ՎՆ
тՏՌьՋՏ ՄՑаՍՍатՉчՆՒՋаբ
, ՎՏ Չ ՒՍ՝ՒՌՏваբ хаՑаՋтՆՑՉՒтՉՋа ՐՑՆՅՌՏՇՆՎՉբ
-
в՝ՒՋаՈ՝ваՎՉբ. ԲՑ.:
БՏՌьшаբ ՂՆՅа! ОчՆՎь хՏՑՏшՏ ՐՏՒтՔՐаՆтՆ! ПՑՆՋՑаՒՎՏ!
в
ՂՔՋваՌьՎՏՍ ՈՎачՆՎՉՉ Չ ՒՋаՈаՎՎ՝Ն Ւ вՏՈՍՔщՆՎՉՆՍ ՉՌՉ ՉՑՏՎՉчՆՒՋՉ, ՎаՐՑՉՍՆՑ,
в “ПՏвՆՒтՉ Տ тՏՍ, ՋаՋ ՐՏՒՒՏՑՉՌՒբ ИваՎ ИваՎՏвՉч Ւ ИваՎՏՍ Н
Չ
ՋՉфՏՑՏвՉчՆՍ

Н.

В.

ГՏՄՏՌբ:
4
ԲՍ.
ДՑՉՅՈՆ Գ.

М
. ՀՈ՝Ջ Չ ՒՏцՉаՌьՎаբ ՐՒՉхՏՌՏՄՉբ.
М.
, 1980, c. 44.

5

Searle J.

R
. Indirect speech acts // Syntax and Semantics. New
-
York
-
San
-
Francisco
-

London, 1975
,
V. 3, p. 68.

6
ԲՍ.:
ДՆՍьբՎՋՏв В.

З
. ПՑаՄՍатՉчՆՒՋՉՆ ՏՒՎՏв՝ ՉՎтՆՑՐՑՆтацՉՉ в՝ՒՋаՈ՝ваՎՉբ //
«
И
Ո-
вՆՒтՉբ АН ԲԲԲԱ
»
. ԲՆՑՉբ ՌՉтՆՑатՔՑ՝ Չ բՈ՝Ջа. 1981, т. 40, մ 4, Ւ. 370.

7

АՑՔтաՎՏва Н.

Д.
ԵаՋтՏՑ аՅՑՆՒата //
«
ИՈвՆՒтՉբ АН ԲԲԲԱ
»
. ԲՆՑՉբ
ՌՉтՆՑатՔՑ՝ Չ
բՈ՝Ջа. 1981, т. 40, մ 4, Ւ. 357.

8
ԲՍ. Տ ՍՏՅՔՒՆ Չ ՅՉՋтՔՍՆ:
БаՌՌՉ Թ
. ОՂщаբ ՌՉՎՄвՉՒтՉՋа Չ вՏՐՑՏՒ՝ фՑаՎцՔՈՒՋՏՄՏ
բՈ՝Ջа. М., 1955, Ւ. 44.


53МОДԴԲ И ПОДԳЕКԲԳ: ИЛЛԿЗИՀ
ԲԶОДԲԳВА


ЛИАННА МАԳЕВОԲՀН


ДՏՍՉՎՉՑՔաщՉՍ ՎаՐՑавՌՆՎՉՆՍ ՒՏвՑՆՍՆՎՎ՝х ՌՉՎՄвՉՒтՉчՆՒՋՉх ՉՒՒՌՆՅ
Տ-
ваՎՉՊ ՐՑՏՅՏՌՇаՆт ՏՒтаватьՒբ аՎтՑՏՐՏцՆՎтՑՉчՆՒՋՏՆ ՎаՐՑавՌՆՎՉՆ.

ПՑ
Տ
ՂՌՆՍа
чՆՌՏвՆՋа вՒՆՄՅа ՐՑՉՋՏв՝ваՌа вՎՉՍаՎՉՆ ՉՒՒՌՆՅՏватՆՌՆՊ: фՉՌՏՒՏф՝ Չ ՉՒтՏՑ
Չ-
ՋՉ, ՐՒՉхՏՌՏՄՉ Չ ՒՏцՉՏՌՏՄՉ,
ՌՉтՆՑатՏՑ՝ Չ ՉՒՋՔՒՒтвՏвՆՅ՝ вՏ вՒՆ вՑՆՍՆՎа ՐՑ
Տ-
բвՌբՌՉ ՐՑՉՒтаՌьՎ՝Պ ՉՎтՆՑՆՒ Ջ чՆՌՏвՆՋՔ. ПՑՏՂՌՆՍՔ чՆՌՏвՆՋа ՎՆ ՏՒтавՉՌՉ ՂՆՈ
вՎՉՍаՎՉբ Չ ՌՉՎՄвՉՒт՝, ՉՂՏ чՆՌՏвՆՋ ՅՔՍаՆт Չ ՇՉвՆт в բՈ
՝
ՋՆ. ՀՈ՝Ջ ՎՆ тՏՌьՋՏ
ՒՑՆՅՒтвՏ ՏՂщՆՎՉբ, ՎՏ Չ ՏՑՔՅՉՆ Ս՝ՒՌՆՊ Չ чՔвՒтв, Չ ՆՄՏ ՑаՒՒՍՏтՑՆՎՉ
Ն ՋаՋ ՏՑ
Ք-
ՅՉբ Ս՝ՒՌՆՊ Չ чՔвՒтв, ՐՏ ՔтвՆՑՇՅՆՎՉա В. фՏՎ ГՔՍՂՏՌьՅта, “… ՏՒՎՏва ՐՏ
Յ-
ՌՉՎՎՏՄՏ բՈ՝ՋՏвՏՄՏ ՉՒՒՌՆՅՏваՎՉբ”
1
.

ПՑՉ ՏՂщՆՎՉՉ Ս՝ ՐՏՌьՈՔՆՍՒբ ՈՎаՋаՍՉ բՈ՝Ջа. ՀՈ՝ՋՏвՏՊ ՈՎаՋ ՏՂՌаՅаՆт Տ
Ր-
ՑՆՅՆՌՆՎՎ՝Ս, բՒՎՏ ՏՒՏՈՎаваՆՍ՝Ս ՈՎачՆՎՉՆՍ. ԴчՆՎ՝Ն ՐՏ
-
ՑаՈՎՏՍՔ ՐՏՎ
Չ
Սаաт
ՈՎачՆՎՉՆ: 1
) ՈՎачՆՎՉՆ

ՏՂՑаՈ ՉՌՉ ՉՎфՏՑՍацՉբ (тՏчՋа ՈՑՆՎՉբ Л.О.ԱՆՈՎՉՋՏва);
2) ՈՎачՆՎՉՆ

ՏՂՏՈՎачаՆՍ՝Պ ՐՑՆՅՍՆт (таՋ ՒчՉтаաт ՌՏՄՉՋՉ); 3) ՈՎачՆՎՉՆ


фՔՎՋцՉբ, ՑՏՌь ՈՎаՋа (тՏчՋа ՈՑՆՎՉբ И.

Բ.

НаՑՒՋՏՄՏ); 4) ՈՎачՆՎՉՆ

ՏтՎՏшՆՎՉՆ
(тՏчՋа ՈՑՆՎՉբ Л.

А.

АՂՑаՍբՎа).

НаՉՂՏՌՆՆ вՆՑՎՏ
Պ ՎаՍ ՐՑՆՅՒтавՌբՆтՒբ тՏчՋа ՈՑՆՎՉբ Л.

А.

АՂՑаՍբՎа, ՈՎ
а-
чՆՎՉՆ

этՏ ՏтՎՏшՆՎՉՆ ՍՆՇՅՔ эՌՆՍՆՎтаՍՉ таՋ ՎаՈ՝ваՆՍՏՊ ՈՎаՋՏвՏՊ ՒՉтՔ
а-
цՉՉ
2
. “ЗՎаՋՏваբ ՒՉтՔацՉբ ՆՒть ՒՏвՏՋՔՐՎՏՒть ՑՆаՌьՎ՝х ՒՆՍՉՏтՉчՆՒՋՉх эՌՆՍՆ
Վ-
тՏв: ՈՎаՋа, ՐՑՆՅՍՆта, ՒՔՂъՆՋта, ՅՑՔՄՉх ՈՎаՋՏв, ՅՑՔՄՉх ՒՔՂъՆՋтՏв
,

ՈаՋՏՎՏՍՆ
Ց-
ՎՏ ՒвբՈаՎՎ՝х ՍՆՇՅՔ ՒՏՂՏՊ”
3
. ЗՎачՆՎՉՆ ՐՑՏբвՌբՆт ՒՆՂբ тՏՌьՋՏ в таՋՉх ՒՉтՔ
а-
цՉբх, в ՋՏтՏՑ՝х фՔՎՋцՉՏՎՉՑՔաт ՈՎаՋՉ. ЗՎачՆՎՉՆ

этՏ таՋՏՆ ՒвՏՊՒтвՏ ՈՎаՋа,
ՋՏтՏՑՏՆ ՐՏՈвՏՌբՆт ՈՎаՋՔ ՒՌՔՇՉть ՐՏՒՑՆՅՎՉՋՏՍ ՍՆՇՅՔ чՆՌՏвՆՋՏՍ Չ ՐՑՆՅՍՆтՏՍ
ՏՂՏՈՎачՆՎՉբ. ЗՎачՆՎՉՆ ՐՏՈ
вՏՌբՆт ՈՎаՋՔ ՈаՍՆՎբть ՒՏՂՏՊ ՐՑՆՅՍՆт ՏՂՏՈՎачՆՎՉբ в
аՋтах ՋՏՍՍՔՎՉՋатՉвՎՏՊ Չ ՉՎтՆ
Ռ
ՌՆՋтՔаՌьՎՏՊ ՅՆբтՆՌьՎՏՒтՉ чՆՌՏвՆՋа. ЗՎаՋ
вՏՈՅՆՊՒтвՔՆт Վа аՅՑՆՒат
a
ՐՏт
Տ
ՍՔ, чтՏ ՏՎ ՏՂՌаՅаՆт ՈՎачՆՎՉՆՍ.

КаՇՅ՝Պ ՈՎаՋ ՉՍՆՆт ՈՎачՆՎՉՆ ՅՏ ՉՈвՆՒтՎՏՊ ՒтՆՐՆՎՉ ՏՂщՆՆ ՅՌբ ՍՎՏՇ
Ն
Ւтва
ՉՌՉ ՂՏՌь
шՉՎՒтва ՌաՅՆՊ, ՋՏтՏՑ՝Ն вՍՆՒтՆ Ւ тՆՍ բвՌբաтՒբ ՉՒтՏՌՋՏват
Ն
ՌբՍՉ,
ՉՎтՆՑՐՑՆтатՏՑаՍՉ ՈՎаՋа. БՆՈՔՒՌՏвՎՏ, ՔՒՌՏвՉՆՍ ՒՔщՆՒтвՏваՎՉբ բՈ՝Ջа Չ բвՌ
բ-
ՆтՒբ ՏՂщՆՐՏՎբтՎՏՒть ՈՎаՋՏв. ОՅՎаՋՏ ՎՆ ՒՌՆՅՔՆт ՈаՂ՝вать Տ “ՍՎՏՄՏՈՎачՎՏՒтՉ”
ՈՎаՋՏв, вՏՈՎՉՋаաщ
e
Պ в ՑаՈՌՉчՎ՝х ՋՏՎՒՉтՔацՉբх ՏՂщՆ
ՎՉբ. ԳаՋՉՍ ՏՂՑаՈՏՍ,
ՍՏՇՎՏ ՄՏвՏՑՉть ՌՉшь ՏՂ ՏтՎՏՒՉтՆՌьՎՏՍ ՐՏՒтՏբՎՒтвՆ ՈՎачՆՎՉբ ՈՎаՋа: Ջ тՏՍՔ1

ГՔՍՂՏՌьՅт фՏՎ В
. ՀՈ՝Ջ Չ фՉՌՏՒՏфՉբ ՋՔՌьтՔՑ՝. М., 1985,
c
. 377.

2

ԲՍ.
АՂՑаՍբՎ Л. А
. ЗՎачՆՎՉՆ ՋаՋ ՋатՆՄՏՑՉբ ՒՆՍՉՏтՉՋՉ //
«
ВՏՐՑՏՒ՝ фՉՌՏՒՏфՉՉ
»
,
1965, մ 1.

3

ГаՑՐՔшՋՉՎ В. Е.
НՆՋՏтՏՑ՝Ն ՍՆтՏՅՏՌՏՄՉчՆ
ՒՋՉՆ вՏՐՑՏՒ՝ ՏՐՑՆՅՆՌՆՎՉբ ՈՎачՆՎՉբ
"ՈՎачՆՎՉբ" //
«
ПՑՏՂՌՆՍ՝ ՍՆтՏՅՏՌՏՄՉՉ фՉՌՏՒՏфՒՋՏՄՏ ՉՒՒՌՆՅՏваՎՉբ
»
. ГՏՑьՋՉՊ, 1972,
c
. 97.


Приложенные файлы

  • pdf 14661481
    Размер файла: 414 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий