Микроскопические водоросли острова змеиный (украина). В прибрежных водах и водоемах о. Змеиный обнаружен 141 вид микроскопических водорослей.


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
ISSN 0868-854 (Print)
ISSN 2413-5984 (Online).
lgologia. 2016, 26(3):293303
http://dx.doi.org/10.15407/alg26.03.293
581.526.323 (210.7:262.5)
¡£®А¯¦ªЮК
¬дÃсскиÇ
ªÃчËикÌва
¢вÌÎÝËскаÝ
, 2,
¬дÃсса
65026,
±кÎаиËа
.
КÎаÐкаÝ
иËÒÌÎÊаÔиÝ
¿ÃËÐÌса
¥ÊÃиËÙÇ
ÑÍÌÊиËаÃÐсÝ
ÊÌËÌÁÎаÒии
­ÎÌÖкиËÌÇ
©авÎÃËкÌ
(1963),
кÌÐÌÎÌÇ
даюÐсÝ
ÍÎиÑÎÌчÃËËÌсÐи
7
диаÐÌÊÃÇ
ÍÎи¿ÎÃÄËÙÊ
ÌкÎÑÄаю×иÊ
ÒиÐÌÍÉаËкÐÌËÃ
акваÐÌÎии
ÌсÐÎÌва
18
ÐÃÍÉÌвÌдËÙÓ
диËÌÒиÐÌвÙÓ
диаÐÌÊÌвÙÓ
ÌдиË
сиËÃÅÃÉÃËÙÓ
вÌдÌÎÌсÉÃÇ
minima
¥аÇÔÃв
., 1999).
ªикÎÌÒиÐÌ¿ÃËÐÌсÑ
¥ÊÃиËÙÇ
ÍÌсвÝ×ÃËа
Îа¿ÌÐа
кÌÐÌÎÌÇ
ÍÎÃдсÐавÉÃËÙ
110
5
ÌÐдÃÉÌв
вÌдÌÎÌсÉÝÓ
ÌсÐÎÌва
иÊÃюÐсÝ
кÌÉÉÃкÐивËÌÇ
ÊÌËÌÁÎаÒии
(Algae , 2009).
иÅÑчÃËиÃ
сÌсÐава
ÊикÎÌскÌÍичÃскиÓ
вÌдÌÎÌсÉÃÇ
¿ÃËÐÌса
ÍÎи¿ÎÃÄËÙÓ
вÌдÌÃÊÌв
¥ÊÃиËÙÇ

­ÎÌ¿Ù
ÌпиÎаÉи
2003
2012
13 c
ÐаËÔиÝÓ
ÎасÍÌÉÌÄÃËËÙÓ
ÊÃÄдÑ
45
., 30
1140
45
­ÎÌÅÎачËÌсÐÚ
ÍÎи¿ÎÃÄËÙÓ
вÌд
¥ÊÃиËÙÇ
иÅÊÃËÝÉасÚ
ÍÎÃдÃÉаÓ
ªиËиÊаÉÚËÙÃ
ÅËачÃËиÝ
2003
°ÃÊÍÃÎаÐÑÎа
ÍÌвÃÎÓËÌсÐËÌÁÌ
вÌдÙ
сËачаÉа
17,8
27,5
авÁÑсÐÃ
ÍÌËиÄаÃÐсÝ
18,7
сÌÉÃËÌсÐи
вÌдÙ
ÍÌвÃÎÓËÌсÐËÌÊ
сÉÌÃ
17,90 )
ÓаÎакÐÃÎËа
¿ÌÉÃÃ
ÖиÎÌкаÝ
иÅÊÃËчивÌсÐÚ
ÍÎидÌËËÌÊ
(16,57
19,52 ).
­ÌкаÅаÐÃÉÚ
кÌÉÿÉÃÐсÝ
6,41
¯ÌдÃÎÄаËиÃ
ÎасÐвÌÎÃËËÌÁÌ
кисÉÌÎÌда
ÍÃÎиÌд
дÌваËиÇ
иÅÊÃËÝÉÌсÚ
3,14
ªÃдиËÃÔ
., 2005).
­ÎÌ¿Ù
ÌпиÎаÉи
ÑÎÃÅа
вÌдÙ
35
дËÌчÃÎÍаÐÃÉÝ
ÊикÎÌ¿ÃËÐÌÊÃÐÎа
ÉÃÁкÌвÌдÌÉаÅËÌÁÌ
ªикÎÌскÌÍичÃскиÃ
иссÉÃдÌваÉи
ÊакÎÌÒиÐаÓ
Antithamnion cruciatum
(C. Agardh) N
Ceramium elegans
C. virgatum
Roth,
C. strictum
tz.,
Corallina officinalis
L.,
Cystoseira barbata
Punctaria latifolia
Grev.,
Trapa natans
L.,
Ulothrix implexa
tz.) K
tz.,
Ulva
intestinalis
L.,
Urospora penicilliformis
(Roth) Aresch.),
иÉисÐÙÓ
ÍÃсчаËÙÓ
Ì¿Îа¿ÌÐаËÌ
96
иÅÁÌÐÌвÉÃËÌ
иÅÑчÃËÌ
40
ÍÎÃÍаÎаÐÌв
¦дÃËÐиÒикаÔию
сÌсÐава
вÌдÌÎÌсÉÃÇ
ÍÌÊÌ×Úю
ÊикÎÌскÌÍÌв
XSP-104 (
®ÌссиÝ
), PZO (
­ÌÉÚÖа
), Ergaval
скаËиÎÑю×ÃÁÌ
ÛÉÃкÐÎÌËËÌÁÌ
ÊикÎÌскÌÍа
ISM-35 S
(Jeol,
½ÍÌËиÝ
ÐаксÌËÌв
исÍÌÉÚÅÌваÉи
ÌÍÎÃдÃÉиÐÃÉи
ÊÌËÌÁÎаÒии
­ÎÌÖкиËа
©авÎÃËкÌ
, 1955, 1963;
´аÎÃËкÌ
., 1992; Schmidt, 1874
1959; Hustedt, 1927
1966; Delgado, Fortuno, 1991; Witkowski
®ÃÅÑÉÚÐаÐÙ
Ì¿сÑÄдÃËиÃ
ÎÃÅÑÉÚÐаÐÃ
ÊикÎÌÒиÐÌ¿ÃËÐÌса
акваÐÌÎии
¥ÊÃиËÙÇ
141
вÌдÌÎÌсÉÃÇ
кÌÐÌÎÙÃ
67
ÎÌдаÊ
ÍÌÎÝдкаÊ
, 8
кÉассаÊ
ÌÐдÃÉаÊ
°аксÌËÌÊичÃскиÇ
сÍÃкÐÎ
ÊикÎÌÒиÐÌ¿ÃËÐÌса
¥ÊÃиËÙÇ
КÌÉичÃсÐвÌ
сÃÊÃÇсÐв
видÌв
yanoprokaryota
1 4 3 6 16
Euglenophyta
1 1 1 1 1
Bacillariophyta
2 22 32 55 118
1 1 1 1 1
Chrysophyta
2 2 2 2 2
Chlorophyta
1 2 2 3 3
 сÃÁÌ
8 32 41 67 141
ÐаксÌËÌÊичÃскиÊ
ÎаÅËÌÌ¿ÎаÅиÃÊ
ÌÐÉичиÉсÝ
Bacillariophyta
кÌÐÌÎÙÇ
ÍÎÃдсÐавÉÃË
118
дÌÉю
ÌсÐаÉÚËÙÓ
5
ÌÐдÃÉÌв
ÍÎиÓÌдиÉÌсÚ
23
Cyanoprokaryota
(16
Chlorophyta
(3),
Chrysophyta
(2),
Dinophyta
(1)
Euglenophyta
(1).
¢ÌÊиËиÎÑю×иÊи
диаÐÌÊÌвÙÃ
вÌдÌÎÌсÉи
Paralia sulcata
(Ehrenb.)
Cleve
, Tabularia fasciculata
ovalis
сÑ¿дÌÊиËаËÐаÊ
ÌÐËÌсÝÐсÝ
Navicula directa
W. Sm
Pleurosigma elongatum
Bacillaria paradoxa
Gmelin.
¯ÎÃди
ÍÎÃдсÐавиÐÃÉÃÇ
ÊикÎÌÒиÐÌ¿ÃËÐÌса
¥ÊÃиËÙÇ
вÙÝвÉÃË
вÌдÌÎÌсÉÃÇ
кÌÐÌÎÙÃ
ÊÌÎÃ
ËиÊ
Oscillatoria funiformis
Scytonematopsis crustacea
Cyclostephanos
dubius
(Fricke) Round,
Thalassiothrix longissima
notabilis
(Grev.) Cleve.
, D. papula
(A.W.F. Schmidt) Cleve
, Parlibellus
(Van Heurck) E.J. Cox var.
(Proschk.-Lavr.) L.I. Rya-
Amphora cuneata
Cleve
A. genkalii
A. wisei
Nitzschia
pseudohybrida
Caloneis molaris
(Grunow) Krammer,
Planothidium
minutissimum
(Grunow) Bukht. (
ÒÌÐÌ
­ÌсÉÃдËиÃ
ÃÁÌ
ÎаÅËÌвидËÌсÐÚ
ÅаÎÃÁисÐÎиÎÌваËÙ
ÊÌÎÃ
Caloneis molaris
кÌÉичÃсÐвÃ
всÐÎÃчаÃÐсÝ
ÌсÐÎÌва
ÎÌдËика
Ì¿ÎасÐаËиÝÓ
Fontinalis
Ì¿ËаÎÑÄиÉи
ÃÁÌ
¿ÌÉÚÖÌÊ
ÊÌÎскÌÇ
сÌ¿ачки
Blennius sanquinolentus
Íи×ÃвÌÇ
ÔÃËËÌсÐи
130
Ì¿ËаÎÑÄÃËÙ
ÌÊÙваю×иÓ
ÌсÐÎÌв
11
саÊÌÊ
ÌсÐÎÌвÃ
ÍÌвÃÎÓËÌсÐÚ
ÎÌдËика
КаÊËи
ÎÌдËика
Ì¿ÎÌсÉи
ÊÓÌÊ
sp.
.
¢ÌÍÌÉËÃËиÃ
сÍискÑ
видÌв
ÊикÎÌскÌÍичÃскиÓ
вÌдÌÎÌсÉÃÇ
акваÐÌÎии
вÌдÌÃÊÌв
¥ÊÃиËÙÇ
¡ÃÎасиÊюк
, 2005),
ÛкÌÉÌÁичÃскиÃ
ÁÃÌÁÎаÒичÃскÌÃ
ЭкÌÉÌÁичÃскиÃ
ÌсÌ¿ÃËËÌсÐи
ªÃсÐÌ
¡аÉÌ¿ËÌсÐÚ
ÒиÉÚËÌсÐÚ
ËÌсÐÚ
ARYOTA
Cyanophyceae
Pseudoanabaenales
Leptolyngbya foveolara
(Gomont) Anagn. et
rek
Chroococcales
Merismopedia glauca
(Ehrenb.) N
geli
Oscillatoriales
Lyngbya confervoides
C. Agardh
- k
L. lutea
(C. Agardh)
k
Phormidium breve
tz. ex
Ph. corallinae
(Gomont)
Oscillatoria funiformis
(Vouk) Kom
rek

O. margaritifera
k
Spirulina meneghiniana
k
Nostocales
Calothrix fusca
Scynematopsis crustacea
Euglenophyceae
Euglenales
Euglena satelles
Brasl.-
Spect.

CHRYSOPHYTA
Chrysophyceae
Chromulinales
apochromatica
Conrad

BACILLARIOPHYTA
Coscinodiscophyceae
Thalassiosirales
Cyclostephanos dubius
(Fricke) Hust.
Bacillariophyceae
Fragilariales
Diatoma tenue
C. Agardh

Tabularia tabulata
(C.
Agardh) Snoeijs
k
Licmophorales
Licmophora communis
Grunow
a
Rhabdonematales
Rhabdonema adriaticum
Mastogloiales
Mastogloia erythraea
Grunow
Cymbellales
Rhoicosphenia abbreviata
(C. Agardh) Lange-
k
Naviculales
Caloneis amphisbaena
(Bory) Cleve
k
Navicula reinhardtii
(Grunow) Grunow
k
Thalassiophysales
Amphora caroliniana

A. wisei
(Galah)
Simonsen

Bacillariales
Hantzscia amphioyys
(Ehrenb.) Grunow
k
.
Hantzscia virgata
(Roper) Grunow
- var.
capitellata

Nitzschia hybrida
Grunow
N. scalpelliformis
(Grunow) Grunow
k
Tryblionella acuminata
W. Sm.
Chlorophyceae
Chlorosarcinales
±сÉÌвËÙÃ
Ì¿ÌÅËачÃËиÝ

ÍÉаËкÐÌËËÙÇ

Ì¿ÎасÐаËиÝ

дÌËËÙÇ

ÍÌÉиÁаÉÌ¿

ÊÃÅÌÁаÉÌ¿

иËдиÒÒÃÎÃËÐ

аÉкаÉиÒиÉ
;
аÉÚÒаÊÃÅÌсаÍÎÌ¿

¿ÃÐаÊÃÅÌсаÍÎÌ¿
¿ÌÎÃаÉÚËÙÇ

ÐÎÌÍичÃскиÇ

ËаÇдÃËËÙÃ
Ì¿ÎасÐаËиÝÓ
ÍÌсÉÃдËÃÁÌ
Leptolyngbya fragilis
(Gomont)
N. filiformis
(W. Sm.) Hust
Hantzschia virgata
var.
capitellata
aggregata.
акваÐÌÎии
¥ÊÃиËÙÇ
ËаÇдÃËÌ
5
Oscillatoria funiformis, Amphora
Mallomonas apochromatica
Ì¿ÎасÐаËиÝÓ
вÌдËÌÁÌ
ÎÌдËика

Hantzschia virgata
capitellata
¯исÐÃÊаÐичÃскаÝ
сÐÎÑкÐÑÎа
аÉÚÁÌÒÉÌÎÙ
¥ÊÃиËÙÇ
ÓÌÎÌÖÌ
ÌÐÌ¿ÎаÄÃËа
ÒÉÌÎисÐичÃскÌÊ
сÍÃкÐÎÃ
сÃÊÃÇсÐв
ÊикÎÌскÌÍичÃскиÓ
вÌдÌÎÌсÉÃÇ
акваÐÌÎии
ÌсÐÎÌва
сÌсÐавÉÝюÐ
10
кÌÐÌÎÙÃ
Ì¿ØÃдиËÝюÐ
¿ÌÉÃÃ
75 %
видÌвÌÁÌ
сÌсÐава
аÉÚÁÌ
ÒÉÌÎÙ
¯ÃÊÃÇсÐва
Naviculaceae, Cymbellaceae, Ni
tzschiaceae, Achnantaceae
Fragilariaceae
Ì¿ÉадаюÐ
Ëаи¿ÌÉÚÖиÊ
видÌвÙÊ
ÎаÅËÌÌ¿ÎаÅиÃÊ
®ÌдÙ
Ehrenb. (12
, Nitzschia
Navicula
Tryblionella
Diploneis
Ehrenb. (5)
Cocconeis
Ehrenb.
вËÌсÝÐ
вкÉад
сисÐÃÊаÐичÃскÌÃ
ÎаÅËÌÌ¿ÎаÅиÃ
ÊикÎÌскÌÍичÃскиÓ
вÌдÌÎÌсÉÃÇ
акваÐÌÎии
ÌсÐÎÌва
 ÌдÌÎÌсÉи
¥ÊÃиËÙÇ
двÑÓ
ÌсËÌвËÙÓ
ÛкÌÉÌÁичÃскиÓ
ÁÎÑÍÍиÎÌвÌк
ÍÉаËкÐÌËа
­ÉаËкÐÌËËÙÃ
вÌдÌÎÌсÉи
сÌсÐавÉÝюÐ
ÉиÖÚ
25
(17,7 %
Ì¿×ÃÁÌ
кÌÉичÃсÐва
вÌдÌÎÌсÉÃÇ
¥ËачиÐÃÉÚËÌ
ÎаÅËÌÌ¿ÎаÅËÃÃ
видÌвÌÊ
ÒÌÎÊÙ
71
(50,4 %)
кÌÐÌÎÙÃ
Ì¿ÎасÐаËиÇ
45
(31,9 %).
ÊикÎÌÒиÐÌ¿ÃËÐÌсÃ
ÌсÐÎÌва
ÌдиËÌчËÙÊи
(58,9 %),
кÌÉÌËиаÉÚËÙÊи
(37,7 %)
ÊËÌÁÌ
кÉÃÐÌчËÙÊи
ËÃÍÌдвиÄËÙÊи
ÍÌдвиÄËÙÊи

1 2

3 4

5 6
ÎÃдкиÓ
¥ÊÃиËÙÇ

Thalassiothrix
ÌÐËÌÖÃËию
сÑ¿сÐÎаÐаÊ
ÎасÍÎÃдÃÉиÉисÚ
Ì¿ÎаÅÌÊ
иÉÙ
(91
),
(83),
ÊакÎÌÒиÐÙ
(17),
(15).
ÎасÍÎÃдÃÉÃËиÃ
ÍÌвÃÎÓËÌсÐи
вÃ×ÃсÐв
¯ÌÁÉасËÌ
вÃÎÐикаÉÚËÌÊÑ
ÎасÍÎÃдÃÉÃËию
акваÐÌÎии
ÌсÐÎÌва
ÌÍÎÃдÃÉÃËÙ
ÅÌËÙ
сÑÍÎаÉиÐÌÎаÉÚ
ÍсÃвдÌÉиÐÌÎаÉÚ
.
¯ÑÍÎаÉиÐÌÎаÉÚËаÝ
ÅÌËа
ÅÌËа
ÅаÍÉÃска
ÍÎÃдсÐавÉÃËа
чÃÎËÙÊ
ÍÌÝсÌÊ
ÖиÎиËÌÇ
1
вÓÌдÝÐ
Cyanopro-
Chlorophyta
видиÊÌÊÑ
ÊËÌÁиÃ
ÌÎÁаËиÅÊÙ
Íи×и
Ì¿иÐаËиÝ
ÊÌÎÝ
ÍÌсÃÉÝюÐсÝ
ÍÌÉÌсÃ
ÌÎÌÖаÃÊÌÇ
вÌдÙ
ÊÌÄËÌ
Lyngbya confervoides
Phormidium breve
Oscillatoria margaritifera
ЧÃÎËÌÁÌ
ÊÌÎÝ
ÍÎиÉивËÌ
ÌÐÉивËÙÃ
ÝвÉÃËиÝ
ÓаÎакÐÃÎËÙ
ÍсÃвдÌÉиÐÌÎаÉÚю
Как
ÍÎавиÉÌ
ÌËа
ËÃÖиÎÌкаÝ
20
(10
ÑÎÌвËÝ
ÊÌÎÝ
Ì¿ÙчËÙÃ
Ì¿иÐаÐÃÉи
Phormidium breve, Ph. chalybeum
(Mert. ex Gomont)
penicilliformis
(Roth) Aresch)
Ì¿ÎасÐаËиÝÓ
ÊакÎÌскÌÍичÃскиÓ
вÌдÌÎÌс
часÐÌ
диаÐÌÊÃи
Cocconeis scutellum
Ehrenb.,
Navicula
(C. Agardh) Cleve,
N. pennata
pontica
Mereschk.,
Pleurosigma angulatum
(Queck.) W. Sm.
P. elongatum
W. Sm.
15
ÎасÍÎÌсÐÎаËÃËÙ
ÊакÎÌÒиÐÙ
ladophora albida
(Nees) K
tz.,
Ulva intestinalis
L.,
Bryopsis plumosa
C. Agardh,
Anthithamnion cruciatum
(C. Agardh) N
Ceramium virgatum
Roth.
ËиÊ
ÍÎикÎÃÍÉÝюÐсÝ
Tabularia tabulata
(C. Agardh) Snoeijs,
Licmophora gracilis
(Ehrenb.) Grunow,
Cocconeis scutellum, Achnanthes
brevipes
C. Agardh
ÊакÎÌскÌÍичÃскиÓ
вÌдÌÎÌсÉÃÇ
(15
35
ÅÌËа
ÎакÑÖи
Ì¿ÎасÐаËиÝÓ
ËаÇдÃËÙ
Tabularia
fasciculata
(C. Agardh ) D.M. Williams et Round,
Lyrella hennedyi
(W. Sm.)
Bacillaria paradoxa
Gmel.,
Nitzschia hybrida
Grunow
акваÐÌÎии
ÎасÍÌÉÌÄÃËËÌÊ
¥ÊÃиËÙÇ
Ì¿ËаÎÑÄÃË
вÌдÌÎÌсÉÃÇ
ÍÎиËадÉÃÄа×иÓ
67
ÎÌдаÊ
6
ÌÐдÃÉаÊ
ËиÓ
1
1
ÎаÅËÌвидËÌсÐÚ
ÌÐÊÃчÃËÙ
ÍÎивÃдÃËÙ
дÉÝ
ÌсÐÎÌва
аÉÚÁÌÒÉÌÎÃ
ÍÎÃÌ¿ÉадаюÐ
ÍÎÃдсÐавиÐÃÉи
ÌÐдÃÉÌв
диаÐÌÊÌвÙÓ
сиËÃÅÃÉÃËÙÓ
(16)
ÅÃÉÃËÙÓ
(3)
АÉÚÁÌÒÉÌÎа
ÍÎи¿ÎÃÄËÙÓ
¥ÊÃиËÙÇ
ÝвÉÝÃÐсÝ
сÌÉÌËÌваÐÌвÌдËÌ
ÊÌÎскÌÇ
аÉкаÉиÒиÉÚËÌÇ
ÊÃÅÌсаÍÎÌ¿ËÌÇ
вÙÎаÄаÃÐ
¿ÉаÁÌдаÎËÌсÐÚ
дÌÔÃËÐаÊ
КÌвÐÑËÑ
«аÅаÎчÑк
ÌпÌÎ
¯­¦¯¬К
©¦°£®А°±®Ы
¥ËачÃËËÝ
ÊÌÎсÚкÌї
¥ÊіїËÌÁÌ
дÉÝ
ÃкÌсисÐÃÊи
//
¬¢±
. 2000.
(1).
. 193198.
¡ÃÎасиÊюк
ªикÎÌÒиÐÌ¿ÃËÐÌс
ÍÎи¿ÎÃÄËÙÓ
¥ÊÃиËÙÇ
//
 ісË
. 2005.
(4).
. 205221.
¥акÌÎдÌËÃÔ
O.A.,
¡ÃÎасиÊюк
диаÐÌÊÌвÙÓ
ÅаÍадËÌÇ
часÐи
ЧÃÎËÌÁÌ
ÊÌÎÝ
дÑÊка
, 1992. 112
¤иÅËÚ
ÄивÌÐËÙÓ
¯ÌкÌÉÌва

­ÎÌсвÃ×ÃËиÃ
, 19831989.
. 1. 446
; 1988.
. 2. 446
; 1984.
. 462
; 1983.
. 4. 574
¥аÇÔÃв
.,
АÉÃксаËдÎÌв
 ÌÉкÌв
.,
КÌÉÃсËикÌва
ªиËичÃва
«ÃсÐÃÎÌва
.,
¯иËÃÁÑ¿
ÍÎи¿ÎÃÄËÙÓ
вÌд
¥ÊÃиËÙÇ
//
¢ÌÍ
. HAH
±кÎаїËи
. 1999. (8). C. 111114.
КÌËдÎаÐÚÃв
¡идÎÌÉÌÁÌ
ÁидÎÌÓиÊичÃскиÃ
ÑсÐÚÝ
¥ÊÃиËÙÇ
дÃка¿ÎÃ
1998
. //
ЭкÌÉÌÁичÃскаÝ
ÍÎи¿ÎÃÄËÌÇ
ÖÃÉÚÒÌвÌÇ
исÍÌÉÚÅÌваËиÃ
ÎÃсÑÎсÌв
. 2001.
. 2.
. 130137.
¡аÅÃÐÌв
ªÌÎÌÅÌв
ÁидÎÌÉÌÁÌ
ÁидÎÌÓиÊичÃскиÓ
иссÉÃдÌваËиÇ
ÊÃÄдÑ
¢ÑËаÝ
2003
//
¬«±
.
. 2005.
(4).
. 139150.
­ÎиÎÌдËÙÃ
ÑсÉÌвиÝ
вÅÊÌÎÚÝ
¥ÊÃиËÙÇ
сÌвÎÃÊÃËËÌÃ
сÌсÐÌÝËиÃ
ÛкÌсисÐÃÊÙ
/
­Ìд
¡Ì×ÌвскÌÁÌ
, 1999. 268
­ÎÌÖкиËа
©авÎÃËкÌ
¢иаÐÌÊÌвÙÃ
ЧÃÎËÌÁÌ
ÊÌÎÝ
.:
¯¯¯®
, 1955. 222
­ÎÌÖкиËа
©авÎÃËкÌ
¢иаÐÌÊÌвÙÃ
ЧÃÎËÌÁÌ
ÊÌÎÝ
.
.:
¯¯¯®
, 1963. 243
ÒÉÌÎи
¥ÊіїËÌÁÌ
//
«аÑк
¬дÃс
. 1959.
. 156157.
±кÎаиËскÌÇ
дÑÊка
, 1990. 207
Abancini M., Cicero A.M., Di Girolamo I.,
Gerasimiuk V.P., Gerasymova O.V., Struk M.O., Terenko G.V., Tsarenko O.P., Tsarenko P.M.,
Wasser S.P.
Algae of Ukraine: diversity, no
menclature, taxonomy, ecology and
geography. Vol. 2.
Bacillariophyta
/ P.M. Tsarenko, S.P. Wasser, E. Nevo (Eds).
Ruggell: A.R. G. Gantner Verlag K.-G., 2009. 413 p.
Hustedt F.
Die Kieselalgen Deutschlands Osterreichs
und der Schweiz mi
t Berucksichtigung
Flora. 1927
1966. Vol. 7. 816 S.
.
Diatom. 7. Konigstein: A.R.G. Gantner Verlag, 2000. 925 p.
­ÌсÐÑÍиÉа
13
ËÌÝ¿ÎÝ
2015
­ÌдÍисаÉ
ÍÃчаÐÚ
´аÎÃËкÌ
REFERENCES
Abancini M., Cicero A.M., Di Girolamo I.,
Aleksandrov B.G.,
Visn. ODU
, 2000, 5(1): 93
198.
Sci. Mar
, 1991, 55(1): 33.
Gerasimyuk V.P., Gerasymova O.,V., Struk M.O.
, Terenko G.V., Tsarenko O.P.,
Tsarenko P.M., and Wasser S.P.,
Algae of Ukraine: diversity, nomenclature, taxonomy,
Vol. 2,
, P.M. Tsarenko, S.P. Wasser, E. Nevo
(Eds), A.R.G. Gantner Verlag K.-G., Ruggell, 2009, 413 p.
Gerasimyuk V.P.,
Visn. ONU,
Ser. Ekologia, 2005, 5(4): 05
221.
Guslyakov H.E., Zakordonets O.A., and Gerasimyuk V.P.,
Atlas diatomovykh vodorosley
bentosa severo-zapadnoy chasti Cherno
go morya i prilegayushchikh vodoemov
Atlas of
benthic diatoms north-western part of the Black Sea and adjacent waters
], Nauk. dumka,
Kiev, 1992, 112 p. (In Rus.)
Hustedt F.,
Rabenhorsts Kryptogamen
Flora
, 1927
1966, Bd 16 p.
Ekologicheskaya bezopasnost pribre
zhnoy i shelfovoy zon i kompleksnoe
ispolzovanie resursov shelfa, Tom 2
Ecological safety of coastal and shelf zones and
complex use of shelf resources
], 2001, Vol. 2, pp. 130
137. (In Rus.)
139
150.
Prirodnye usloviya vzmorya reki
Dunay i ostrova Zmeinyi: sovr
emennoe sostoyanie ekosistemy
Natural conditions seaside Danube River and Zmeiny
Island: the current state of the
ecosystem
], V.A. Ivanova, S.V. Goshchovskogo
(Eds), Sevastopol, 1999, 268 p. (In
Proshkina-Lavrenko A.I.,
Diatomovye vodorosli bentosa Chernogo morya
Diatoms plankton of
the Black Sea
), Izd-vo AN SSSR, Moscow, Leningrad, 1963, 243 p. (In Rus.)
Proshkina-Lavrenko A.I.,
Diatomovye vodorosli planktona Chernogo morya
of the Black Sea
], AN SSSR Publ., Moscow, Leni
ngrad, 1955, 222 p. (In Rus.)
Solyanik G.O.,
Korotkiy naris flori i fauni ostrova Zmiyinogo
A brief outline of flora and
fauna Zmeiny Island
], Nauk. Zap. Odes. Biol. St., 1959, Issue 1, pp. 156
157. (In Ukr.)
Tsarenko P.M.,
Kratkiy opredelitel khlorokokkovykh vodorosley Ukrainskoy SSR
Summary
(In Rus.)
Witkowski A., Lange-Bertal
Iconogr. Diatom. 7
, A.R.G. Gantner Verlag, Konigstein, 2000, 925 p.
Zaytsev Yu.P., Aleksandrov B.G., Volkov S.O., Vorobeva L.V., Dyatlov S.E., Kolesnikova E.A.,
Minicheva G.G., Nesterova D.A., Rusnak
E.M., Sinegub I.A., and Khutornoy S.A.,
Dop. NAS Ukraine
, 1999, 8: 111
114.
Life of animals
], Ed. V.E. Sokolova, Prosveshchenie Publ., Moscow,
1983
1989, Vol. 1
7; 1988, Vol. 1, 446 p.; 1984, Vol. 2, 446 p.; 1983, Vol. 3, 462 p.;
Vol. 4, 574 p.
ISSN 0868-854 (Print)
ISSN 2413-5984 (Online).
lgologia. 2016, 26(3):293303
http://dx.doi.org/10.15407/alg26.03.293
Gerasimyuk V.P.
Odessa National I.I. Mechnikov Un
iversity Department of Botany,
2, Dvoryanskaya St., Odessa 65026, Ukraine
MICROSCOPIC ALGAE OF ZMIINYI ISLAND (THE BLACK SEA, UKRAINE)
141 species of algae have been found in the coastal waters of the Zmiinyi Island. 130 species
of them were registered in microphytobe
nthos of the water area, but 11 species in
overgrowning of stones near stream on the island. Many of the species found belong to
diatoms (118 species), blue-green algae (16)
and green (3) algae. One species of diatoms
Caloneis molaris
(Grunow) Krammer and one variation
Planothidium minutissimum
var.
(Grunow) Bukht. were new for the water area of the Black Sea. In relation to
substrates of algae was as follows: silt (91 spec
ies), mussel shells (83), macrophytes (43), sand
(17), stones(15). Algal flora of the coastal waters
of the Zmiinyi Island is a brackish-marine,
alkaliphiles and
-mesosaprobic.
Key words: algae, cyanobacteria, species dive
rsity, new records, Zmiinyi Island, Black
ÍÌдÍиска
ÄÑÎËаÉа
АÉÚÁÌÉÌÁиÝ
II
ÍÌÉÑÁÌдиÃ
2016
ÁÌда
каÐаÉÌÁ
КаÐаÉÌÁ
видаËÚ
сÐÌÎ
70005
­ÎÌсиÊ
авÐÌÎÌв
асÍиÎаËÐÌв
сÌÐÎÑдËикÌв
¿и¿ÉиÌÐÃки
ËаÑчËÙÓ
¿иÌÉÌÁичÃскиÃ
ÒакÑÉÚÐÃÐÙ
ÍÌдÍисаÐÚсÝ

Приложенные файлы

  • pdf 14712216
    Размер файла: 568 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий