Джон Зохраб – советник по управлению госу-дарственными финансами по Центральной Азии. Департамент по бюджетным вопросам Междуна-родного валютного фонда в соответствии с


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
МУНДАРИЖА
СОДеРЖАНИе
Иқтисод
ва молия
Экономика
и финансы
“ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ”
журнали Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси
10
17
22
29
32
38
44
48
55
61
ТАҲРИРИяТ САҲИФАСИ / РеДАКЦИОННАя КОлОНКА
СОлИҚ СИЁСАТИ / НАлОГОВАя ПОлИТИКА
Гадоев Э.Ф.
Солиқ маъмурчилигини такомиллаштириш орқали тадбиркорлик субъектларига
ДАВлАТ БЮДЖеТИ ВА ҒАЗНАЧИлИК ТИЗИМИ /

ГОСУДАРСТВеННЫЙ БЮДЖеТ И КАЗНАЧеЙСКАя СИСТеМА
Ҳайдаров М.Т.
Давлат бюджетининг асосий параметрлари обод турмуш йилини таъминлаш
Зохраб Дж.
Интегрирование годового и среднесрочного бюджетирования: ключевые
Сафаров Ш.Ю.
О механизме управления бюджетными ссудами и кредитами в иностранной
ИҚТИСОДИЙ НАЗАРИя ВА МАКРОИҚТИСОДИЁТ /

ЭКОНОМИЧеСКАя ТеОРИя И МАКРОЭКОНОМИКА
Маманазаров А.Б.
Укрепление бюджета семьи – один из факторов благополучия и
ИҚТИСОДИЁТНИНГ РеАл СеКТОРИ / РеАльНЫЙ СеКТОР ЭКОНОМИКИ
Абдуллаев А.Ж.
Қишлоқ хўжалик кооперативининг жамғармаларини шакллантириш ва соф
МИНТАҚАВИЙ ИҚТИСОДИЁТ / РеГИОНАльНАя ЭКОНОМИКА
МеҲНАТ БОЗОРИ ВА ИЖТИМОИЙ МУҲОФАЗА /

РЫНОК ТРУДА И СОЦИАльНАя ЗАщИТА
Хоменко О.В.
Международная миграция рабочей силы в Украине и проблемы её
БАНКлАР ВА МОлИя БОЗОРлАРИ / БАНКИ И ФИНАНСОВЫе РЫНКИ
Норинбоев О.Қ.
Банк тизимида персонал бошқарувини ривожлантиришнинг назарий
БУХГАлТеРИя ҲИСОБИ ВА АУДИТ / БУХГАлТеРСКИЙ УЧеТ И АУДИТ
Абдураҳимов К.
Бюджет ташкилотларида асосий фондлар, тугалланмаган қурилиш ва
ИҚТИСОД ВА МОлИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
ОБОД ТУРМУШ – ФАРОВОН ҲАЁТ
Азиз муштарийлар!
Маълумки, Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан 2013 йил
”Обод турмуш
йили”
деб эълон қилинди. Бу бежиз эмас, албатта. Кейинги беш йил давомида Ўзбекистонда
ялпи ички маҳсулот ўсиш суръати 8,2 фоиздан кам бўлмаганлиги, барча макроиқтисодий
кўрсаткичлар барқарорлиги, олтин-валюта заҳираларининг мунтазам ўсиб бориши
кузатилмоқда ва бу ютуқлар халқаро ҳамжамият томонидан эътироф этилмоқда.
Бу эса турмуш ободлиги, фаровон ҳаёт учун муҳим замин ва ўзига хос кафолатдир. Шундан
келиб чиққан ҳолда 2013 йилда журналимиз саҳифаларида қуйидаги долзарб йўналишларга
мунтазам урғу бериб борилади:
Ўзбекистонимизда тинчлик-осойишталик ва хавфсизликни, фуқаролар ва миллатла
раро аҳиллик ва ҳамжиҳатликни кўз қорачиғидек сақлаш ва мустаҳкамлаш
нинг неги
зини ташки қиладиган иқтисодий муносабатлар;
Ўзбекистон ҳудудида
азиз ва муқаддас бўлган қадриятлар билан биргаликда миллий
ғоямизнинг асосий мазмун моҳиятини ёритиб бориш, аҳоли реал даромадларини оши
риш, бунда самарали бандлик, кичик бизнес ва тадбиркорлик, фермерлик ҳаракати
ривожланишидаги вужудга келаётган
иқтисодий муносабатлар ва бу борада олиб бори
лаётган кенг кўламдаги илмий тадқиқот ишлари;
Ижтимоий ва иқтисодий тараққиётнинг негизини ташкил этаётган
инсон саломатлигини
мустаҳкамлаш, бунда профилактика, яъни касалликларнинг олдини олиш
ишларининг
иқтисодий мазмун-моҳияти ва бу ишларни такомиллаштиришнинг иқтисодий масалалари;
Юртимизда
ҳаёт сифати ва даражасини оширишга
оид қилинаётган ишлар мажмуасини
ёритиб бориш, қурилаётган йўллар, иншоотлар, маданият ва дам олиш масканлари, миллий
қадриятларга амалий эътибор ва бу йўналишларнинг иқтисодий-ижтимоий моҳияти таҳлили;
Ўзбекистон иқтисодиётида хотин-қизлар иштироки ўзига хос салмоққа эга ва уларнинг
жамиятимиздаги ўрни ва аҳамияти беқиёсдир. Шунинг учун аёллар ижтимоий фаоллигини
янада ошириш, уларнинг турмуш даражасини янада кўтариш орқали жамият фаравонлиги
даражасини ошириш ва шу йўналишдаги иқтисодий жараёнларни ёритиш;
2010 йил ноябр ойида қабул қилинган Мамлакатимизда демократик ислоҳотларни янада
чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини ривожлантириш концепциясининг ҳаётга тадбиқ
этиб борилиши, фуқаролик жамияти институтларининг ривожланиб бориши, жумладан,
ўзини-ўзи бошқариш органларининг тараққиёти, ҳар бир
маҳаллада амалга оширилаёт
ган ободончилик ишларининг йўналиши, уларнинг мазмун-моҳияти ва
бунда кечади
ган иқтисодий муносабатлар ёритиб борилади.
Мамлакатимизда 2013 йилда режалаштирилаётган ишларнинг бажарилишига, Ўзбекистон
Республикаси раҳбарияти томонидан амалга оширилаётган
инсон манфаати, инсон
ҳуқуқларини таъминлаш, ҳаётимизнинг янада обод ва эркин, эртанги кунимизнинг
янада ёруғ бўлиши йўлидаги
саъйи-ҳаракатларнинг бардавомлигига журнал таҳририяти
ҳам ўз ҳиссасини қўшиб боради.
Фурсатдан фойдаланиб, азиз ва зукко муштарийларни
”Обод турмуш йили”
– 2013 йил
билан мубаракбод қиламиз ва Сизларга ҳамиша сихат-саломатлик, бахт-саодат ва улкан
муваффақиятлар тилаймиз.
”ИҚТИСОД ВА МОлИя
«ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ”
журнали таҳририяти
ТАҲРИРИяТ САҲИФАСИ / РеДАКЦИОННАя КОлОНКА
ИҚТИСОД ВА МОлИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
Э. Гадоев
– иқтисод фанлари номзоди,

доцент
СОлИҚ МАЪМУРЧИлИГИНИ ТАКОМИллАШТИРИШ
ОРҚАлИ ТАДБИРКОРлИК СУБЪеКТлАРИГА
яРАТИлГАН ҚУлАЙлИКлАР
Солиқ ва бюджет сиёсатининг 2013 йилга мўлжалланган
асосий йўналишларида солиқ маъмурчилигини янада эркин
лаштириш ва солиқ юкини янада пасайтириш асосий ме
зон бўлганлигини «Солиқ ва бюджет сиёсатининг 2013 йил
га мўлжалланган асосий йўналишлари қабул қилинганлиги,
шунингдек солиқ ҳисоботини тақдим этиш даврийли
ги қисқартирилиши муносабати билан Ўзбекистон Ре
спубликасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва
қўшимчалар киритиш тўғрисида»ги Ўзбекистон Республи
каси Қонуни ҳамда унинг мазмуни яққол кўрсатиб турибди.
Мазкур Қонун билан «Банкротлик
тўғрисида»ги, «Бож тарифи тўғрисида»ги,
«Чет эл инвестициялари тўғрисида»ги
Ўзбекистон Республикаси Қонунларига ва
Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодексига
тегишли ўзгартириш ва қўшимчалар кири
тилди.
Жумладан, «Банкротлик тўғрисида»ги
Ўзбекистон Республикаси Қонуни 125-мод
дасининг биринчи қисми корхона бутун
банкротлик жараёни давомида корхонада
мол-мулк солиғи, ер солиғи, шунингдек ав
вал ҳисобланган ва бюджетга ундирилма
ган тўловлар бўйича пеня ва жарималар
ҳисоблаш тўхтатиб турилишини назарда ту
тувчи бешинчи хатбоши билан тўлдирилди.
Ушбу меъёр бир вақтнинг ўзида Солиқ
кодексининг 50-моддасига ҳам киритил
ди, яъни юридик шахс хўжалик суди томо
нидан банкрот деб топилган тақдирда, туга
тишга доир иш юритишнинг бутун даврида
мол-мулк солиғи, ер солиғи, шунингдек ав
вал ҳисобланган ва ундирилмаган солиқлар
ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича пеня ва
жарималарни ҳисоблаш тўхтатиб турилади.
Шунингдек, Ўзбекистон Республика
си Солиқ кодексининг 50 та моддасига
ўзгартириш ва қўшимчалар киритилди.
Жумладан, Солиқ кодексининг 61-мод
дасига киритилган ўзгартиришлар солиқ
тўловчининг солиқ қарзини унинг мол-
мулкига қаратиш орқали ундириш учун солиқ
қарзининг энг кам миқдорини белгилашни
назарда тутади.
Шунга мувофиқ, Ўзбекистон Республика
си Президентининг 2012 йил 25 декабрда
ги «Ўзбекистон Республикасининг 2013 йил
ги асосий макроиқтисодий кўрсаткичлари
прогнози ва Давлат бюджети параметрлари
тўғрисида»ги 1887-сонли қарори билан 2013
йилнинг 1 январидан бошлаб Солиқ кодек
сида солиқ ва бошқа мажбурий тўловларни
тўлаш мажбурияти юклатилган юридик шах
слар учун солиқ қарзлари ЭКИҲнинг 20 бара
варигача (1591800 сўмгача), жисмоний шах
сларнинг солиқ қарзлари ЭКИҲнинг 5 бара
варигача (397950 сўмгача) бўлган ҳолларда
ушбу солиқ қарзларини мол-мулк ҳисобидан
ундириш учун мурожаат қилинмаслиги бел
гиланди.
Ушбу норманинг белгиланиши бир то
мондан, ҳозирда суд тартибида ундирилаёт
СОлИҚ СИЁСАТИ / НАлОГОВАя ПОлИТИКА
ИҚТИСОД ВА МОлИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
ган унча катта бўлмаган солиқ қарзи бўлган
солиқ тўловчиларнинг чиқимларини камай
тирса, иккинчи томондан давлат солиқ хиз
мати органларининг ушбу қарзларни унди
риш бўйича харажатларини қисқартиради.
Тадбиркорлик субъектлари учун яна бир
қулайлик яратилди, яъни Солиқ кодексининг
123-моддасига киритилган ўзгартиришларга
мувофиқ давлат солиқ хизматининг юқори
органига ёки судга шикоят берилган
тақдирда, ушбу орган томонидан шикоят
бўйича қарор қабул қилингунга қадар шико
ят қилинаётган қарор ёки ҳаракат ижро эти
лиши, шу жумладан, қўшимча ҳисобланган
солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар ун
дириш, шунингдек молиявий санкциялар
қўлланилишларнинг тўхтатиб турилиши бел
гиланди.
Ушбу норманинг киритилиши солиқ ни
золарини кўриб чиқишда солиқ тўловчилар
учун қўшимча кафолатни таъминлайди ва суд
ларда кўрилаётган солиқ низолари сонининг
камайишига, шунингдек, солиқ тўловчининг
ишини судда кўриш билан боғлиқ харажатла
рини (давлат божини тўлаш, почта харажат
лари ва бошқалар) қисқартиришга имкон бе
ради.
якка тартибдаги тадбиркорлар учун ҳам
қулайликлар кўзда тутилганлигига алоҳида
эътибор қаратиш лозим. Масалан, бу тоифа
даги тадбиркорлар учун солиқ солиш шкала
си даромадлар гуруҳлари бўйича энг кам иш
ҳақининг йил бошидаги миқдоридан келиб
чиқиб белгиланиши уларнинг йил давоми
да тўланиши лозим бўлган солиқ миқдорини
аниқ билишни ва хатоликларнинг олдини
олишини таъминлайди.
Шунингдек, Президентимизнинг юқорида
келтирилган қарори билан 2013 йил 1 ян
вардан бошлаб жисмоний шахслардан оли
надиган даромад солиғининг энг паст став
каси 9 фоиздан 8 фоизгача пасайтирилди.
Бунга солиқ ставкаси энг кам иш ҳақининг
йил бошидаги миқдоридан (2013 йил 1 ян
варь ҳолатига 79590
сўм) келиб чиқиб
қўлланилишини назарда тутувчи янги норма
ҳам киритилди.
Энг асосийси, Ўзбекистон Республикаси
Президентининг 2012 йил 16 июлдаги ”Ста
тистик, солиқ, молиявий ҳисоботларни, ли
цензияланадиган фаолият турларини ва рух
сат бериш тартиб-таомилларини тубдан
қисқартириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги
ПФ-4453-сонли Фармони бўйича Солиқ ко
дексига киритилган ўзгартиришларга би
ноан юқори фойда солиғидан бошқа бар
ча солиқ ва мажбурий тўловлар учун солиқ
ҳисоботлари ойлик тақдим этишдан йил чо
рагига ўтказилди, юридик шахслар томо
нидан сув ресурсларидан фойдаланганлик
учун ва мол-мулк солиқлари бўйича давлат
солиқ хизмати органларига солиқ ҳисоботи
бир йилда бир марта тақдим этилиши жорий
этилди.
Бундай нормаларнинг белгиланиши солиқ
ҳисоботларини тақдим этиш йирик корхона
лар учун 2,3 мартага, кичик корхона ва ми
крофирмалар учун 1,7 мартага қисқаришини
билдиради.
Ўзбекистон Республикаси Президенти
нинг 2012 йил 25 декабрдаги «Ўзбекистон
Республикасининг 2013 йилги асосий
макроиқтисодий кўрсаткичлари прогнози ва
Давлат бюджети параметрлари тўғрисида»ги
1887-сонли қарори билан 2013 йилдан бош
лаб ягона солиқ тўловини тўловчи бар
ча шахслар учун (чакана савдо корхонала
ридан ташқари) ягона солиқ тўловининг энг
кам миқдорини ҳисоблашда ягона база –
улар эгаллаб турган ер участкаси майдони
дан келиб чиққан ҳолда ҳисобланадиган ер
солиғининг уч карра миқдоридаги суммаси
белгиланди.
Шунингдек, қарорда Ўзбекистон Респу
бликаси Вазирлар Маҳкамасининг 2001 йил
30 майдаги «Ўзбекистон ёшларининг "Камо
лот" ижтимоий ҳаракати фаолиятини ташкил
этишга кўмаклашиш тўғрисида»ги 240–сон
ли қарорига мувофиқ шартномалар асоси
да ҳисобланган ягона солиқ тўловидан "Ка
молот" ёшлар ижтимоий ҳаракатини ривож
лантириш жамғармасига ўтказиб берилади
ган сумма 5 фоиз ўрнига 8 фоиз қилиб бел
гиланди.
2013 йилга белгиланган солиқ сиёса
тидан келиб чиққан ҳолда Солиқ кодек
сининг 266-267-моддаларига киритилган
ўзгартиришлар юридик шахсларнинг молия
вий барқарорлигини таъминлаш мақсадида,
яъни, уларнинг мол-мулкидан солиқ олиш
да солиқ солиш объектидан ҳамда солиқ
СОлИҚ СИЁСАТИ / НАлОГОВАя ПОлИТИКА
ИҚТИСОД ВА МОлИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
солиш базасидан номоддий активларнинг
чиқарилишини назарда тутади.
Солиқ кодексининг 312 ва 316-моддалари
га киритилган ўзгартиришлар эса Президен
тимизнинг 2012 йил 18 июндаги ПФ-4455-
сонли Фармони билан белгиланган, умумбел
гиланган солиқларни тўловчи микрофирма
лар ва кичик корхоналарнинг (ер қаъридан
фойдаланганлик учун солиқ ҳисобланадиган
фойдали қазилмаларни қазиб олувчи ва ак
циз тўланадиган маҳсулотларни ишлаб
чиқарувчи корхоналардан ташқари) бюджет
дан ташқари Пенсия жамғармасига ва Респу
блика йўл жамғармасига мажбурий ажратма
лар тўловчилар тоифасидан чиқарилишини
назарда тутади.
Солиқ қонунчилигига киритилган бундай
қулайлик ва имтиёзлар ўз самарасини бери
ши табиий. Айниқса, солиқ маъмурчилиги
ни такомиллаштириш билан боғлиқ норма
лар тадбиркорлик субъектларига, уларнинг
мустақил фаолият юритишларига янада кенг
имкониятлар яратади.
Адабиётлар рўйхати:
«Банкротлик тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни.
Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодекси.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2012 йил 25 декабрдаги «Ўзбекистон
Республикасининг 2013 йилги асосий макроиқтисодий кўрсаткичлари прогнози ва
Давлат бюджети параметрлари тўғрисида»ги 1887–сонли Қарори.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2012 йил 16 июлдаги ”Статистик, солиқ,
молиявий ҳисоботларни, лицензияланадиган фаолият турларини ва рухсат бериш
тартиб-таомилларини тубдан қисқартириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-4453-
сонли Фармони.
СОлИҚ СИЁСАТИ / НАлОГОВАя ПОлИТИКА
ИҚТИСОД ВА МОлИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
Мирёқуб Ҳайдаров
– Ўзбекистон Рес
публикаси
Молия вазирлиги Ўқув маркази ”Давлат молияси”
кафедраси мудири, и.ф.н., доцент
ДАВлАТ БЮДЖеТИНИНГ АСОСИЙ ПАРАМеТРлАРИ
ОБОД ТУРМУШ ЙИлИНИ ТАЪМИНлАШ ОМИлИ
СИФАТИДА
Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 20 йил
лигига бағишланган тантанали мажлисда мамлакатимиз
Президенти И.А.Каримов томонидан 2013 йил «Обод тур
муш йили», деб эълон қилинганлиги тасодиф эмас. Инсон фа
равонлиги, ҳуқуқи ва эркинлигининг, олий қадриятларнинг
ифодаси ҳисобланган Конституциямиз ҳаётимизнинг бар
ча соҳаларидаги туб ислоҳотларнинг ҳуқуқий негизи бўлиб
қолди.
Президентимиз раҳбарлиги остида мустақил Ўзбекистон
ижтимоий йўналтирилган бозор иқтисодиётига асосланган
кучли фуқаролик жамияти ва ҳуқуқий демократик давлат
қуриш йўлидан бормоқда. Бугунги кунда жаҳон ҳамжамияти
томонидан кенг эътироф этилаётган ривожланишнинг бе
такрор миллий модели амалий самарасини бермоқда. «Обод
турмуш йили» деб номланган йил учун қабул қилинган дав
лат бюджетининг параметрлари ва унда кўзланган ишлар
мажмуасининг таҳлили ҳам амалдаги ютуқлар ифодаси
дир.
2012 йилнинг 16 ноябрида Ўзбекистон Ре
спубликаси Олий Мажлиси Қонунчилик пала
тасида Бош вазир ва ҳукумат аъзолари иш
тирокида навбатдаги пленар йиғилиш бўлиб
ўтди. Йиғилишда асосий макроиқтисодий
кўрсаткичлар, солиқ ва бюджет сиёсати
нинг асосий йўналишлари ҳамда 2013 йил
га мўлжалланган Ўзбекистон Республика
си давлат бюджети лойиҳаси ҳар томон
лама муҳокама қилинди. Йиғилишда сўзга
чиққан депутатлар 2013 йилда ялпи ички
маҳсулотнинг прогноз қилинаётган ўсиши
8,0%, саноат маҳсулотини ишлаб чиқариш
8,4%, қишлоқ хўжалиги 6,0%, капитал
қўйилмалар 9,3% ни ташкил этишини ҳамда
мазкур кўрсаткичлар ўсишининг 2012 йил
якунлари бўйича кутилаётган юқори динами
каси 2013 йил учун давлат бюджети парамет
рларини шакллантиришда асос бўлиб хизмат
қилганлигини таъкидладилар.
2013 йилда Ўзбек моделига хос бўлган иж
тимоий йўналтирилган бозор иқтисодиётига
амал қилинган ҳолда, Давлат бюджетидан
ижтимоий соҳани молиялаштиришга бар
ча харажатларнинг 59% дан ортиқроғини
йўналтириш кўзда тутилган. Жумладан, Дав
лат бюджетидан таълим соҳасига ажратила
ётган маблағлар яИМ га нисбатан 2013 йил
да 7,62% ни ташкил этади. Бу 2012 йилдаги
7,4% ли харажатлардан кўпдир. Агар 2012
йилда соғлиқни сақлаш тизимига харажат
лар 3,1% ни ташкил қилган бўлса, 2013 йил
да бу харажатлар 3,2% ни ташкил этади. Бу
эса соғлом ва ҳар томонлама баркамол ав
лодни тарбиялаш Давлат дастурларида бел
гиланган вазифаларнинг амалга оширилиши
ДАВлАТ БЮДЖеТИ ВА ҒАЗНАЧИлИК ТИЗИМИ /
ГОСУДАРСТВеННЫЙ БЮДЖеТ И КАЗНАЧеЙСКАя СИСТеМА
ИҚТИСОД ВА МОлИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
ни ҳамда соғлиқни сақлаш тизимининг ислоҳ
қилинишини таъминлайди. Аҳоли фаровон
лигини оширишнинг асосий омили сифатида
Давлат бюджети харажатларида 130 ўринга
мўлжалланган 3 та инфекцион касалхоналар,
400 ўринли 5 та сил касалликлари санаторий
лари ҳамда 5800 та келувчилар ва 7600 та ка
салларни қабул қилишга лаёқатли 54 та ту
ман тиббиёт муассасаларининг қурилиши ва
қайта таъмирланиш кўзда тутилган. Халқаро
молия институтларининг имтиёзли кредит
лари ҳисобига молиялаштириладиган ”Сало
матлик-3” лойиҳасини амалга ошириш дои
расида 150 та туман марказий касалхонала
рини 96 турдаги замонавий ускуналар билан
жиҳозлаш кўзда тутилган.
2013 йилда турмуш даражасини оши
риш тадбирлари дастурида алоҳида эъти
бор юқори малакали меҳнатга тайёргарлик
ни ўстириш ва мос равишда,
даромадлар
ни оширишнинг муҳим омили сифатида таъ
лим тизимига
қаратилмоқда. Шундан ке
либ чиқиб, 313 та умумтаълим мактаблари
ва 228 та академик лицейлар ва касб-ҳунар
коллежлари таълим ва тиббиёт муассасала
рини реконструкциялаш, капитал таъмир
лаш ва жиҳозлаш бюджетдан ташқари Фонди
маблағлари ҳисобидан таъмирланади ва ре
конструкцияланади.
1500 дан ортиқ умумтаълим муассаса
лари ва 700 та академик лицейлар ва касб-
ҳунар коллежлари замонавий ўқув инвен
тарлари, компьютерлар ва ўқув лаборато
риялари билан жиҳозланади. 54 та болалар
мусиқа ва санъат мактаблари, 137 та спорт
заллари ва 25 та болалар спорти объектлари
ни қуриш, капитал таъмирлаш ва жиҳозлаш
режалаштирилмоқда.
Маълумки, мамлакат ободлиги даражаси
ни ошириш иқтисодий ривожланиш орқали
таъминланади. Шу сабабли иқтисодиётни
молиявий қўллаб-қувватлашга 2,8 триллион
сўмлик маблағ ажратиш кўзда тутилган, бу
2012 йилнинг тасдиқланган параметрлари
га нисбатан 22 фоизга кўпдир. Аҳоли фаро
вонлигини оширишда қишлоқ хўжалигининг
муҳим ролини эътиборга олган ҳолда қишлоқ
хўжалиги ишлаб чиқарувчиларининг сув ре
сурслари билан ўз вақтида ва тўлиқ таъмин
ланиши учун соҳага 1,4 триллион сўмдан
ортиқ маблағларни ажратиш кўзда тутилган.
Бу иқтисодиёт таркибида қишлоқ хўжалиги
секторининг улуши пасайиш тенденцияси
га эга бўлган шароитда қишлоқ хўжалиги
маҳсулотлари ҳажмини яна 6,0% га ошириш
кўзда тутилганлиги билан ҳам боғлиқдир.
Шундай қилиб, 2013 йилда Давлат бюд
жетидан молиялаштириладиган марказлаш
ган инвестициялар ҳажми 1300 миллиард
сўмни ёки яИМ га нисбатан 1,1% ни ташкил
этиб, улар қишлоқ аҳоли пунктларининг сув
таъминотини яхшилаш учун зарур иншоот
лар қурилишига, қишлоқ жойларида янги
дан барпо этилаётган турар-жой массивла
ри учун ижтимоий объектлар қурилишига
йўналтирилади.
Бунда суғориладиган ерларни мелиоратив
яхшилаш Фонди маблағлари ҳисобидан ме
лиоратив тармоқларни реконструкциялаш,
таъмирлаш ва тозалаш дастури доирасида
227 миллиард сўмдан ортиқ суммага 300 минг
гектардан ортиқ экин ерлари ҳолатининг ях
шиланишини таъминлашга қаратилган ме
лиорация ишлари олиб борилади. Ирри
гация иншоотларини реконструкциялаш
га, қишлоқ аҳоли пунктларининг тоза ичим
лик суви билан таъминланиши ва республика
аҳоли пунктлари архитектура қиёфасини ях
шилашга 2012 йилга қараганда 23 фоизга кўп
марказлашган инвестицияларни йўналтириш
кўзда тутилган.
Табиийки, инфратузилмавий таъминотни
яхшилаш масалаларининг ҳал қилиниши – бу
нафақат иқтисодий ривожланиш салоҳиятини
рўёбга чиқариш имконияти, балки маз
кур йўллардан фойдаланувчи кишилар тур
муш даражасининг ўсиши ҳамдир. Шунинг
учун ҳам умумий фойдаланишдаги автомо
бил йўлларини ва хўжаликлараро қишлоқ ав
томобил йўлларини таъмирлаш харажатла
рини 2012 йилга тасдиқланган параметрлар
га нисбатан 1,69 марта ўстириш кўзда тутил
ган. Халқаро ва республика аҳамиятига мо
лик автомобил йўлларининг сифатини оши
ришга Республика йўл Фонди маблағлари
ҳисобидан 661 миллиард сўмдан ортиқ
маблағлар ажратиш кўзда тутилмоқда. Шу
билан бир қаторда, энг замонавий халқаро
стандартларга жавоб берадиган 526 километ
рлик автомобил йўллари, қатор кўприклар ва
йўллар қурилиши ҳам режалаштирилган.
ДАВлАТ БЮДЖеТИ ВА ҒАЗНАЧИлИК ТИЗИМИ /
ГОСУДАРСТВеННЫЙ БЮДЖеТ И КАЗНАЧеЙСКАя СИСТеМА
ИҚТИСОД ВА МОлИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
Албатта, кишилар турмуш даражаси
ни оширишнинг ҳал қилувчи омили ва
ижтимоий-маиший аҳволини яхшилашнинг
муҳим масаласи уларни уй-жой билан таъ
минлаш ҳисобланади. Мана шунинг учун ҳам
замонавий лойиҳалар бўйича қишлоқ жой
ларида якка тартибда уй-жой қуриш Дасту
рини амалга ошириш доирасида қишлоқ
аҳолиси яшаш шароитларини яхшилаш учун
1,0 триллион сўмдан ортиқ маблағларни 326
та қишлоқ массивларида 8510 та замона
вий қишлоқ уйлари қурилишини таъминлаш
га йўналтириш кўзда тутилмоқда. Айниқса,
қишлоқ жойларида аҳолига тоза ичимлик
суви етказиб бериш тизимини яхшилаш ха
ражатлари
2012 йилга тасдиқланган пара
метрларга қараганда 2 бараварга ошмоқда,
654 километрлик сув ўтказиш тармоқларини
ётқизиш кўзда тутилмоқда.
2013 йилга бюджетни тасдиқлашда
Ўзбекистон бюджет тақчиллиги ялпи ички
маҳсулотга нисбатан 1% миқдорида режа
лаштирилган.
Аҳоли ва тадбиркорлар даромадларини
барқарорлаштиришнинг муҳим омили сифа
тида солиқ тўсиқлари миқдорини оптимал
лаштириш ва барқарорлаштириш юзасидан
саъйи-ҳаракатлар олиб борилмоқда. Бир то
мондан, солиқ тушумлари давлат ва бюджет
муассасаларининг ўз вазифаларини бажа
риш харажатларини қоплаши зарур. Бошқа
томондан, охирги йилларда барқарор пасай
иш тенденциясига эга бўлган солиқ миқдори
ҳаддан зиёд бўлмаслиги ва иқтисодиётда ин
вестицион фаолликни чеклайдиган даражада
юқори бўлмаслиги керак. Солиқ сиёсати кон
цепцияси доирасида кўзда тутилган тадбир
ларнинг муваффақиятли амалга оширилиши,
кириб келган йилда мамлакат иқтисодиётига
солиқ юкини яИМ га нисбатан 0,3 фоизга
қисқаришини таъминлайди.
Солиқ ва бюджет сиёсатида иқтисодиётни
модернизациялашни рағбатлантириш, ки
чик бизнес ва хусусий тадбиркорлик хўжалик
юритувчи субъектларини қўллаб-қувватлаш,
солиқ юкини пасайтириш, инвестиция
муҳитини яхшилаш, макроиқтисодий ўсишни
ва мос равишда, аҳоли турмуш фаровон
лигини таъминлаш бўйича комплекс чора-
тадбирлар кўзда тутилмоқда.
Сўнгги йилларда кичик бизнес субъектла
рига, корхоналарга солиқлар ва бошқа маж
бурий тўловлар бўйича тақдим этилган им
тиёзлар, энг аввало, ишлаб чиқаришни яна
да модернизациялаш, тадбиркорликни ри
вожлантириш, хизмат кўрсатиш ва сервис
соҳасини кенгайтириш ва энг муҳими, аҳоли
бандлиги ва даромадлар ўсишини таъмин
лашга ёрдам бериб келмоқда. Шу билан
боғлиқ равишда 2013 йилда солиқ сиёсати
асосий йўналишларида фойда солиғи, обо
донлаштириш ва ижтимоий инфратузилмани
ривожлантириш солиғи, микрофирмалар ва
кичик корхоналар учун ягона солиқ тўлови,
қўшилган қиймат солиғи ва қатор бошқа
солиқлар ва мажбурий тўловлар бўйича
амалдаги ставкаларни сақлаб қолиш кўзда
тутилмоқда.
Солиқ юкламасини янада қисқартириш
тадбирларидан яна бири – жисмоний шах
слар даромадларига солиқлар биринчи шка
ласи бўйича энг кам ставкани 9 фоиздан 8
фоизга пасайтириш кўзда тутилмоқда. Бу
барча тоифадаги солиқ тўловчилар, айниқса,
паст даромадли гуруҳлар учун солиқ юкини
пасайтириш, шу асосда 186 миллиард сўмлик
маблағларни жисмоний шахслар ихтиёрида
қолдириш имкониятини яратади. Барча тад
бирлар том маънодаги аҳоли даромадлари
реал ўсишини таъминлаш, уларнинг моддий
фаравонлигини мустаҳкамлаш, эртанги кунга
бўлган ишончини ошириш имконини беради.
Билвосита солиқлар ва ресурслар
тўловларини янада унификациялаш ҳисобига
уларнинг Давлат бюджети даромадларидаги
улушини 65,5% дан 66,8% га ошириш кўзда
тутилмоқда. Қабул қилинган бюджет пара
метрларида қайд этилганидек, жорий ижти
моий дастурларни амалга оширишни давом
эттириш, кўрсатилаётган ижтимоий хизмат
лар сифатини яхшилаш билан бир қаторда,
2013 йилги бюджет сиёсати концепцияси
да асосий эътибор бюджет харажатлари
нинг ижтимоий йўналтирилганлигини янада
кучайтиришга, аҳолини манзилли қўллаб-
қувватлашга ва бюджет ташкилотлари иш
ловчилари иш ҳақларини, пенсия, стипен
диялар ва ижтимоий тўловлар миқдорини
босқичма-босқич ошириш юзасидан тадбир
ларни амалга оширишга қаратилди.
ДАВлАТ БЮДЖеТИ ВА ҒАЗНАЧИлИК ТИЗИМИ /
ГОСУДАРСТВеННЫЙ БЮДЖеТ И КАЗНАЧеЙСКАя СИСТеМА
ИҚТИСОД ВА МОлИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
Жаҳон миқёсида давом этаётган
молиявий-иқтисодий инқироз шароитида
солиқ ва бюджет сиёсати концепцияси ҳамда
2013 йилга Давлат бюджети лойиҳаси мам
лакат иқтисодий ўсиш омилларидан бири
ҳисобланиб, ички талабни рағбатлантиришга
қаратилган комплекс тадбирларни амалга
оширишни кўзда тутади.
Юқорида келтирилган чора-тадбирлар
билан бир қаторда, маҳаллий ҳокимият ор
ганлари мустақиллигини ҳамда уларнинг
маҳаллий бюджетлар даромадлари асосини
кенгайтириш ва ҳудудлар ресурсларидан са
марали фойдаланишдан манфаатдорлигини
оширишга қаратилган бюджетлараро муно
сабатлар тизими ислоҳотини давом эттириш
кўзда тутилмоқда.
Хулоса қилиб айтганда, 2013 йил учун Дав
лат бюджети лойиҳасида белгиланган асосий
вазифалар мамлакат барқарор ривожлани
шини таъминлаш ва аҳоли фаровонлигини
оширишга хизмат қилади.
Адабиётлар рўйхати:
”Инсон манфаати, ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш, ҳаётимизнинг янада эр
кин ва обод бўлишига эришиш – бизнинг бош мақсадимиздир.” Президент Ислом Ка
римовнинг Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 20 йиллигига бағишланган
тантанали маросимдаги маърузаси.
«Банкротлик тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни.
Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодекси.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2012 йил 25 декабрдаги «Ўзбекистон
Республикасининг 2013 йилги асосий макроиқтисодий кўрсаткичлари прогнози ва
Давлат бюджети параметрлари тўғрисида»ги 1887-сонли Қарори.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2012 йил 16 июлдаги ”Статистик, солиқ,
молиявий ҳисоботларни, лицензияланадиган фаолият турларини ва рухсат бериш
тартиб-таомилларини тубдан қисқартириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-4453-
сонли Фармони.
ДАВлАТ БЮДЖеТИ ВА ҒАЗНАЧИлИК ТИЗИМИ /
ГОСУДАРСТВеННЫЙ БЮДЖеТ И КАЗНАЧеЙСКАя СИСТеМА
ИҚТИСОД ВА МОлИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
Джон Зохраб
– советник по управлению госу
дарственными финансами по Центральной Азии.
Департамент по бюджетным вопросам Междуна
родного валютного фонда в соответствии с Про
граммой технического содействия «Охрана фи
нансовых ресурсов в странах Центральной Азии»
(Программа JSA), финансируемой правительством
японии
ИНТеГРИРОВАНИе ГОДОВОГО И СРеДНеСРОЧНОГО
БЮДЖеТИРОВАНИя: КлЮЧеВЫе ФАКТОРЫ
Интеграция означает объединение частей для постро
ения целого. Поэтому интегрирование годового и средне
срочного бюджетирования сводит их в одно целое. Важ
ность интегрирования годового и среднесрочного бюдже
тирования исходит из потенциально созидательного вли
яния интеграции и, наоборот, потенциально негативного
влияния отсутствия интеграции. Интегрирование средне
срочного бюджетирования с годовым улучшает дисциплину
и повышает гибкость в управлении бюджетом как на ми
кро, так и на макро уровнях. Целью данной статьи являет
ся исследование ключевых факторов интеграции.
Созидательное влияние интеграции
Примечательными примерами созидатель
ного влияния интеграции в управлении госу
дарственными финансами являются:
- Система единого казначейства, посред
ством которого достигаются (i) более эффек
тивный контроль над юридическими, финан
совыми обязательствами и денежным пото
ком в бюджетной системе, (ii) более высокое
качество фискальных данных и отчетности; (iii)
более низкий риск; (iv) сокращение нецелево
го расходования и (v) положительный эффект
масштаба в процессе обработки;
- Унифицированная бюджетная классифи
кация, посредством которого достигаются: (i)
Выраженные в данной статье мнения, которые
основаны на презентации автора на региональном се
минаре Департамента по бюджетным вопросам на
тему макрофискального прогнозирования и средне
срочного бюджетирования в мае 2011 года, принадле
жат только автору и необязательно отражают мнение
Международного валютного фонда или правительства
японии. Автор благодарит Джона Гарднера за полез
ные комментарии к проекту презентации и Омона Га
ниева за обзор статьи.
повышенная производительность и эффектив
ность в распределении ресурсов; (ii) более вы
сокое качество фискального анализа и (iii) бо
лее эффективный контроль за юридическими,
финансовыми обязательствами и денежным
потоком в бюджетной системе;
- единый казначейский счет, посредством
которого достигаются: (i) более эффективный
контроль денежных средств и риска, (ii) более
низкие расходы на обработку операций и (iii)
более эффективное исполнение монетарной
политики;
- единый план счетов, посредством которо
го достигаются: (i) общее понимание бюджет
ных и финансовых счетов и отчетов во всех
организациях сектора органов государствен
ного управления
, (ii) возможность консоли
дировать финансовые отчеты в секторе ор
Сектор органов государственного управления
определен в «Руководстве по статистике государствен
ных финансов 2001» Международного валютного фон
да, который является международным стандартом для
бюджетно-налоговой статистики. Приблизительно, он
охватывает некоммерческие мероприятия, контроли
10
ДАВлАТ БЮДЖеТИ ВА ҒАЗНАЧИлИК ТИЗИМИ /
ГОСУДАРСТВеННЫЙ БЮДЖеТ И КАЗНАЧеЙСКАя СИСТеМА
ИҚТИСОД ВА МОлИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
ганов государственного управления, (iii) ав
томатическая сверка бюджетных и финансо
вых счетов, и (iv) общая основа для составле
ния отчетов в соответствии с бухгалтерскими
стандартами (такие как Международные стан
дарты финансовой отчетности в обществен
ном секторе) и статистическими стандартами
(Руководство по статистике государствен
ных финансов 2001)
- Общие принципы учета, посредством ко
торого достигаются: (i) более ясное понима
ние бюджетных и финансовых счетов и отче
тов во всех организациях сектора органов го
сударственного управления, (ii) улучшенная
возможность консолидировать финансовые
отчеты в секторе органов государственного
управления и (iii) более жесткий финансовый
контроль;
- Система управления денежными средства
ми, которая интегрирована с системами кон
троля за обязательствами и управления дол
гом, посредством чего достигаются: (i) пред
сказуемость в финансировании задолженно
стей, (ii) чистая экономия процентных расхо
дов и (iii) сокращение риска и улучшение пла
тежеспособности;
- Унифицированное определение бюджет
ного сектора и сектора органов государствен
ного управления, которое улучшает подготов
ку бюджета и контроль, и связанный с этим,
процесс выработки политики и анализа.
Противоположные стороны данных при
меров показывает негативное влияние отсут
ствия интеграции.
Процесс интеграции в Узбекистане
Узбекистан представляет хороший пример
созидательного влияния интеграции на систе
му управления государственными финансами.
В недавнем прошлом в течение сравнительно
короткого периода он сделал большой про
гресс в повышении интеграции:
- Создание системы единого казначейства
почти завершено с охватом в настоящее вре
мя почти всех видов деятельности сектора ор
ганов государственного управления;
- Унифицированная бюджетная классифи
кация была внедрена при подготовке и испол
нении бюджета на 2011 год для всех видов де
руемые государством, за исключением мероприятий
центрального банка.
ятельности сектора органов государственного
управления;
- Формирование системы единого казна
чейского счета идет надлежащим образом в
направлении создания ее полноценной фор
мы. При этом закрыто большинство бюджет
ных и внебюджетных счетов, а завершение
создания системы в основном зависит только
от внедрения новой информационной систе
мы;
- Прочная полноценная система контро
ля за обязательствами создана и хорошо ин
тегрирована с краткосрочным кассовым пла
нирование;
- единый план счетов для сектора органов
государственного управления был зарегистри
рован в Министерстве юстиции и его внедре
ние зависит только от внедрения новой ин
формационной системы;
- Общие принципы учета были подготов
лены и готовы к внедрению вместе с единым
планом счетов.
Основным мероприятием по интеграции,
которое должно быть осуществлено, являет
ся унификация бюджетного сектора с секто
ром органов государственного управления в
процессе подготовки и утверждения бюджета.
Интеграция через бюджетно-налоговую
прозрачность
«Руководство по обеспечению прозрач
ности в бюджетно-налоговой сфере (2007)»
Международного валютного фонда, которое
является ведущим авторитетным документом
в области бюджетно-налоговой прозрачно
сти, подразумевает, что бюджетно-налоговая
четкость является основой бюджетно-
налоговой прозрачности. Это связано с тем,
что бюджетно-налоговая прозрачность вклю
чает в себя как (i) наличие полной и надеж
ной информации для правительства в целях
принятия решения, т.е. бюджетно-налоговую
четкость, так и (ii) доступность информации
внешним пользователям в целях тщательно
го изучения этих решений
. Так как наличие
полной и надежной информации для прави
тельства должно предшествовать ее решени
ям, а доступность информации внешним поль
Сравните. Международный валютный фонд, «Ру
ководство по обеспечению прозрачности в бюджетно-
налоговой сфере (2007)», стр. 8. [прим. переводчика:-
номер страницы относится к английской версии доку
мента].
11
ДАВлАТ БЮДЖеТИ ВА ҒАЗНАЧИлИК ТИЗИМИ /
ГОСУДАРСТВеННЫЙ БЮДЖеТ И КАЗНАЧеЙСКАя СИСТеМА
ИҚТИСОД ВА МОлИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
зователям должна следовать ее решениям, (ii)
должно полностью зависеть от (i).
Бюджетно-налоговая четкость в свою оче
редь зависит от единообразия. Иными слова
ми можно сказать, что бюджетно-налоговая
четкость существует там, где любой бюджетно-
налоговый материал определен общепри
нятой, стандартизированной и единообраз
но кодированной классификацией, которая
основана на совокупности объективных, на
дежных, уместных, простых и выражающихся
в цифрах устойчивых априорных концепциях
Так как при интеграции часто требуется созда
ние единообразия, интеграция также является
основой бюджетно-налоговой прозрачности.
Интеграция через время
Основной разницей между годовым и сред
несрочным бюджетированием является вре
мя. Однако, среднесрочное бюджетирование
обычно ограничивается 2-4 годами после те
кущего года. Долгосрочные планы, которые
обычно составляются на 30 или 40 лет, не яв
ляются среднесрочными бюджетами.
Поэтому любая интеграция годового и
среднесрочного бюджетирования через вре
мя влечет за собой интегрирование ближай
шего будущего с периодом в несколько лет
вперед. Таким образом, среднесрочное бюд
жетирование не включает в себя интеграцию
текущих бюджетов со всеми будущими бюд
жетами.
Период в 2-4 года является компромиссом
между (i) потребностью в достаточном пери
оде для того, чтобы отличать бюджетное вли
яние краткосрочных экономических циклов
от бюджетного влияния долгосрочных эконо
мических трендов и (ii) повышенной неопре
деленностью, которая еще больше затрудня
ет бюджетирование на более продолжитель
ные периоды.
Однако, обоснованность (ii) трудно поддер
жать с технической точки зрения. Неопреде
ленность в будущем не является препятстви
Данное определение получено из отдельных
определений четкости, приведенных в «Руководстве
по обеспечению прозрачности в бюджетно-налоговой
сфере (2007)», которые различаются в зависимости от
каждого требования «Пересмотренного кодекса над
лежащей практики по обеспечению прозрачности в
бюджетно-налоговой практики (2007)» Международ
ного валютного фонда.
ем в определении будущего потока денежных
средств на периоды более долгие, чем срок
среднесрочного бюджетирования. Например,
кроме долгосрочных фискальных планов фи
нансовые отчеты, которые прошли аудит, ча
сто включают в себя оценки активов и обяза
тельств, отражающие дисконтированный про
гноз потока наличности между настоящим и
бесконечным будущим. Обоснованность (ii),
кажется, основывается на политических реа
лиях интегрирования целей среднесрочного
бюджетирования.
Интеграция через цели
Могут иметься противоречия между целя
ми среднесрочного бюджетирования:
-
Планирование
будущих доходов, расхо
дов, активов и обязательств на основе суще
ствующих мероприятий, даже если заплани
рованная фискальная позиция является не
устойчивой;
- Реалистичный
прогноз
будущих доходов,
расходов, активов и обязательств, который
представляет
устойчивую
фискальную пози
цию.
Эти две цели могут быть согласованы и ин
тегрированы при помощи явных допущений
касательно затрат на новые мероприятия и
экономии от изменения существующих меро
приятий.
Однако, чем отдаленнее будущее, требу
емое для согласования, тем проблематичнее
может быть ее достижение для любого пра
вительства. Это связано с тем, что изменения
в существующие мероприятия часто бывают
политически трудными, и их осуществление
становятся еще труднее, когда имеется боль
шая неопределенность в необходимости из
менений. Кажется, это является главной при
чиной тому, что среднесрочное бюджетиро
вание имеет ограниченный временной гори
зонт.
Интеграция через аудит и отчетность
Финансовый аудит имеет лишь ограничен
ное отношение к среднесрочному бюджети
рованию. Он проводится только в отношении
утвержденных бюджетов, которые дают пра
вовые полномочия на расходование. Боль
шинство среднесрочных бюджетов является
не подкрепленными в правовом отношении
планами или прогнозами. Поэтому, интегра
12
ДАВлАТ БЮДЖеТИ ВА ҒАЗНАЧИлИК ТИЗИМИ /
ГОСУДАРСТВеННЫЙ БЮДЖеТ И КАЗНАЧеЙСКАя СИСТеМА
ИҚТИСОД ВА МОлИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
ция между годовым и среднесрочным бюдже
тированием через финансовый аудит соответ
ственно ограничена.
С другой стороны, отношение финансо
вой отчетности к среднесрочному бюджети
рованию имеет существенный характер. Бо
лее того, финансовые отчеты интегрированы
с бюджетными отчетами
и, как указано выше,
оценки активов и обязательств склонны отра
жать, прямо или косвенно, дисконтированный
прогноз будущих потоков наличности, кото
рый включает в себя поток наличности сред
несрочных бюджетов.
Однако, интеграция годового и средне
срочного бюджетирования через финансовую
отчетность, кажется, находится на начальном
этапе развития, например:
- Оценки активов и обязательств, которые
отражают дисконтированный прогноз буду
щих потоков наличности, могут только частич
но отражать потоки наличности среднесроч
ных бюджетов, так как последний имеет огра
ниченный временной горизонт;
- Имеются обязательства, обычно не при
знаваемые в финансовых отчетах, но частично
отражаемые в планах расходов на существую
щие мероприятия в среднесрочных бюджетах,
такие как права на пособия
- Условные обязательства, раскрытые в фи
нансовых отчетах, обычно не отражаются
явно в прогнозах расходов на существующие
мероприятия.
В принципе, деятельность всех государ
ственных ведомств, как при среднесрочном,
так и при годовом бюджетировании, долж
на подлежать отчетности и аудиту. Отчетность
и аудит деятельности не обязательно должны
зависеть от бюджета, ориентированного на
результат, но на практике они применяются
более согласовано и полно в контексте бюд
жета, ориентированного на результат.
На практике, однако, даже в контексте бюд
жета, ориентированного на результат, средне
Смотрите для примера международный стандарт
финансовой отчетности в общественном секторе № 24
«Представление бюджетной информации в финансо
вых отчетах».
В последние годы идут обширные обсуждения во
проса признания прав на пособия в качестве обяза
тельства в Международных стандартах финансовой от
четности в общественном секторе. Смотрите www.ifac.
org/Guidance/EXD-Details. php. EDID 0107.
срочные бюджеты обычно не являются пред
метом полной отчетности и аудита деятель
ности. Обычно, только работа по примене
нию отобранных допущений в среднесрочных
бюджетах, такие как макроэкономические и
основные демографические допущения, под
лежит отчетности и аудиту.
Интеграция через кассовое планирование
и контроль за юридическими
обязательствами
Временным горизонтом кассового плани
рования, который должен содержать полный
ежедневный, еженедельный и ежемесячный
прогнозы кассовых притоков и оттоков, яв
ляется обычно (i) конец текущего бюджетно
го года или (ii) 12 месяцев вперед, т.е. скольз
ящий годовой кассовый план (который явля
ется рекомендуемым подходом). Для горизон
тов за пределами 12 месяцев, кассовый план
обычно составляется по годам и концентриру
ется на управлении долгом и связанный с ним
агрегированном профиле финансирования
ликвидности. Таким образом, кассовое плани
рование полностью интегрировано в отноше
нии годовых и среднесрочных бюджетов, со
храняя согласованность внутри себя и с бюд
жетами, в то время как оно становится более
агрегированным по истечении времени.
Традиционно, контроль за юридическими
обязательствами концентрируется на товарах
и услугах в текущем бюджетном году. Одна
ко, в мире наблюдается тенденция постепен
ного расширения определения юридических
обязательств, выходящего за рамки товаров и
услуг, а также за рамки текущего бюджетно
го года.
Надлежащая система контроля за юриди
ческими обязательствами интегрирована с си
стемой кассового планирования для обеспе
чения того, что в систему внесены только те
юридические обязательства, которые могут
быть профинансированы. При условии сохра
нения данной интеграции, и поддержания си
стемой кассового планирования и управле
ния согласованности между годовым и сред
несрочным бюджетированием, как это указа
но выше, интеграция годового и среднесроч
ного бюджетирования через кассовое плани
рование и контроль за юридическими обяза
тельствами будет полной.
13
ДАВлАТ БЮДЖеТИ ВА ҒАЗНАЧИлИК ТИЗИМИ /
ГОСУДАРСТВеННЫЙ БЮДЖеТ И КАЗНАЧеЙСКАя СИСТеМА
ИҚТИСОД ВА МОлИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
Интеграция через утверждение бюджета
В целях интеграции годового и среднесроч
ного бюджетирования первый год средне
срочного бюджета после текущего бюджетно
го года должен быть основой годового бюд
жета на следующий год.
Это требует от всех среднесрочных бюдже
тов быть реалистичными и упорядоченными в
отношении экономических допущений, опре
делений мероприятий и затрат мероприятий.
Это в свою очередь требует наличие расхо
дных потолков, которые будут соответство
вать и принципу фискальной устойчивости и
утвержденным мероприятиям.
В то время как в теории среднесрочные
бюджеты, в целях интеграции, должны иметь
такой же статус утверждения, что и годовые
бюджеты, т.е. статус узаконенных расходных
лимитов, на практике они не имеют его. Это,
кажется, потому что, с политической и практи
ческой точки зрения трудно сократить расхо
ды в будущих годах, если они уже имеют бюд
жетные полномочия.
Интеграций через классификацию
Среднесрочное и годовое бюджетирова
ние должно быть интегрировано с формули
рованием и планированием мероприятий для
достижения реалистичности и упорядоченно
сти в определении и затратах мероприятий.
Таким образом, процесс формулирования и
планирования мероприятий усиливает инте
грацию годового и среднесрочного бюджети
рования. Интеграция внутри бюджетной клас
сификации является фундаментальной в ее
достижении.
Не все сегменты используются для всех
основных целей классификации, т.е. контроль
за поступлениями и платежами, отчетность по
исполнению бюджета и представление бюд
жета.
Бюджетная классификация, которая одина
ково применяется во всех этапах бюджетного
процесса и по всему сектору органов государ
ственного управления, является одним ключе
вым фактором. Внутренняя интеграция клас
сификации является другим фактором. Адми
нистративный, функциональный и программ
ный сегменты являются самыми подходящими
сегментами для рассмотрения внутренней ин
теграции классификации и ее влияния на ин
теграцию бюджетирования с формулировани
ем и планированием мероприятий.
Фундаментальным принципом бюджетной
классификации является независимость каж
дого сегмента друг от друга
. Независимость
необходима для получения дополнительной
информации. если один сегмент не является
независимым от другого сегмента, тогда будет
избыток информации. Это подразумевает, что
интеграция желательна до такого уровня, ког
да различие, важное для дополнительной ин
формации, сохраняется.
Функциональный сегмент предназначен
для компенсирования неустойчивости адми
нистративного сегмента
. Однако, функцио
нальные данные являются на практике пере
группировкой административных данных че
рез переводную таблицу, которая предпола
гает, что функциональный сегмент в реально
сти является «постоянным спутником» адми
нистративного сегмента, нежели чем истин
но независимым сегментом. Это в свою оче
редь предполагает, что влияние функциональ
ного сегмента на интеграцию годового и сред
несрочного бюджетирование является второ
Сравните D. Jacobs, J-L. Helis and D. Bouley, Budget
Classification, pp. 3-4.[перев. переводчика: -. Д. Джа
кобс, Дж-л. Хэлис и Д. Боули, «Бюджетная классифика
ция», стр. 3-4].
Международный валютный фонд, «Руководство
по статистике государственных финансов 2001», 6.93-
6.94.
14
ДАВлАТ БЮДЖеТИ ВА ҒАЗНАЧИлИК ТИЗИМИ /
ГОСУДАРСТВеННЫЙ БЮДЖеТ И КАЗНАЧеЙСКАя СИСТеМА
ИҚТИСОД ВА МОлИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
степенным, и поэтому, он должен играть вто
ростепенную роль в бюджетном процессе.
Программный сегмент часто является под
сегментом административного сегмента. Это
связано с тем, что наличие отдельного сегмен
та приводит к отсутствию интеграции между
программами и нижестоящими администра
тивными единицами, посредством разделения
подотчетности по программам и создания пу
таницы в подотчетности по программам. если
отдельный программный сегмент будет необ
ходим, то возможно было бы желательно ин
тегрировать его с функциональным сегмен
том.
Среднесрочное бюджетирование приво
дит к более частому представлению бюджета,
что создает почву для избытка информации.
Для того, чтобы избежать это, может понадо
биться усовершенствование структуры клас
сификации как внутри, так и между сегмента
ми, а также улучшение их применения. В этом
случае, особое внимание должно быть уделе
но административному сегменту в силу как его
склонности к неустойчивости, так и его глав
ной роли.
Интеграция через раскрытие
Интеграция среднесрочных и годовых бюд
жетов через унифицированное раскрытие
предполагает, что раскрытие (i) содержит в
основном одинаковую информацию с одной
только разницей, что годовой бюджет раскры
вается более подробно, (ii) производится тому
же органу, что утверждает бюджет, т.е. главе
государства, правительству, парламент, и (iii)
осуществляется одинаковым способом специ
ализированному СМИ или общественности.
Раскрытие имеет потенциал уменьшать не
определенность посредством усиления тща
тельного изучения и повышения качества
прогнозов и планов. Однако, это требует раз
витие потенциала пользователей для дости
жения соответствующего понимания. Следо
вательно, интеграция через раскрытие явля
ется не просто интеграцией распространения
данных, а, что более фундаментально, являет
ся интеграцией понимания.
Интеграция через время подготовки
бюджета
Интеграция среднесрочного и годового
бюджетов во время этапов подготовки бюд
жета требует наличия унифицированного
процесса, в частности одновременных, взаи
мосогласованных обновлений среднесрочно
го и годового бюджетов. Это предполагает по
требность в: (i) разумном количестве обновле
ний, (ii) достаточном времени между обновле
ниями для тщательного пересмотра допуще
ний и эффективной корректировки расходов в
соответствии с политикой, (iii) избегании со
впадений (например, авансовые бюджеты) в
бюджетном процессе и (iv) минимизации пе
ресмотров бюджетов.
Трудности интеграции
Основными трудностями, поэтому, являет
ся интеграция:
- Целей среднесрочного бюджетирования
для достижения реалистичности в планирова
нии расходов на новые мероприятия и полу
чении экономии от существующих мероприя
тий, таким образом, улучшая агрегированную
фискальную дисциплину;
- Среднесрочных бюджетов с годовыми
финансовыми отчетами для достижения реа
листичности финансовых отчетов, таким об
разом, информируя соответствующим обра
зом лиц, принимающих решение;
- Среднесрочного бюджетирования с годо
вым отчетом и аудитом результатов деятель
ности для достижения реалистичности эконо
мических допущений и расчета расходов на
мероприятия линейными министерствами, та
ким образом, повышая эффективность и про
изводительность расходов;
- Среднесрочного бюджетирования с го
довым кассовым планированием для получе
ния реалистичных кассовых и долговых про
гнозов, и, таким образом, более эффективного
планирования финансирования;
- Среднесрочного бюджетирования с си
стемой контроля за юридическими обязатель
ствами для достижения улучшенного бюджет
ного контроля и гибкости, таким образом, по
вышая эффективность и упорядоченность рас
ходов;
- Структуры и применение бюджетной
классификации для улучшения четкости бюд
жетной информации, таким образом, улучшая
планирование, контроль и исполнение расхо
дов;
- Раскрытия для обеспечения устойчивости
в распространении информации, таким обра
15
ДАВлАТ БЮДЖеТИ ВА ҒАЗНАЧИлИК ТИЗИМИ /
ГОСУДАРСТВеННЫЙ БЮДЖеТ И КАЗНАЧеЙСКАя СИСТеМА
ИҚТИСОД ВА МОлИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
зом, улучшая качество прогнозов и увеличи
вая внешнюю поддержку в упорядочении рас
ходов;
- Времени подготовки бюджета для увели
чения времени принятия решения, таким об
разом, содействуя трудным решениям по рас
ходам.
Учитывая размеры этих трудностей в инте
грации годового и среднесрочного бюджетов
также важно провести максимальную инте
грацию внутри годового бюджетирования до
того, как среднесрочное бюджетирование бу
дет внедрено. Это обеспечит то, что любое от
сутствие интеграции в годовом бюджетирова
нии не усугубится среднесрочным бюджети
рованием, например, неполный охват бюдже
та.
Список литературы:
Министерство финансов Республики Узбекистан, «Стратегия реформы управления
государственными финансами на 2007-2018 гг.», 2007 год.
Международный валютный фонд, «Руководство по статистике государственных
финансов 2001», 2001 год.
Международный валютный фонд, «Руководство по обеспечению прозрачности в
бюджетно-налоговой сфере (2007)», 2007 год.
Allen, R. and Tommasi, D. (eds), Managing Public Expenditure. A Reference Book for
Transition Countries, OECD, 2001.
Cooper, J. and Pattanayak, S., Chart of Accounts: A Critical Element of the Public
Financial Management Framework, International Monetary Fund Fiscal Affairs Department
Technical Guidance Note, 2011.
Hashim, A. and Allan, B., Treasury Reference Model, IMF and World Bank, 2001.
International Public Sector Accounting Standards Board, Social Benefits: Disclosure of
Cash Transfers to Individuals or Households, Exposure Draft (ED) 34, 2008.
International Public Sector Accounting Standards Board, Handbook of International
Public Sector Accounting Pronouncements, 2012.
Jacobs, D., Helis. J-L. and Bouley, D., Budget Classification, International Monetary
Fund Fiscal Affairs Department Technical Guidance Note, 2009.
Khan, A. and Mayes, S., Transition to Accrual Accounting, International Monetary Fund
Fiscal Affairs Department Technical Guidance Note, 2009.
Lienert, I., Modernizing Cash Management, International Monetary Fund Fiscal Affairs
Department Technical Guidance Note, 2009.
Pattanayak, S. and Fainboim, I., Treasury Single Account: An Essential Tool for
Government Cash Management, International Monetary Fund Fiscal Affairs Department
Technical Guidance Note, 2011.
PEFA Secretariat, Public Financial Management Performance Measurement Framework,
World Bank, 2005.
Radev, D. and Khemani, P., Commitment Controls, International Monetary Fund Fiscal
Affairs Department Technical Guidance Note, 2009.
Schiavo-Campo, S. and Tommasi, D., Managing Government Expenditure, Asian
Development Bank, 1999.
Williams, M., Government Cash Management: Its Interaction with Other Financial
Policies, International Monetary Fund Fiscal Affairs Department Technical Guidance Note,
2010.
World Bank, Public Expenditure Management Handbook, 1998.
16
ДАВлАТ БЮДЖеТИ ВА ҒАЗНАЧИлИК ТИЗИМИ /
ГОСУДАРСТВеННЫЙ БЮДЖеТ И КАЗНАЧеЙСКАя СИСТеМА
ИҚТИСОД ВА МОлИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
Сафаров Ш.Ю.
– начальник Отдела расчетов по
внутреннему и внешнему долгу Казначейства

Министерства финансов Республики Узбекистан
О МеХАНИЗМе УПРАВлеНИя БЮДЖеТНЫМИ
ССУДАМИ И КРеДИТАМИ В ИНОСТРАННОЙ ВАлЮТе
ПРИ КАЗНАЧеЙСТВе
Во исполнение требований Законов Республики Узбеки
стан «О бюджетной системе»
, «О бухгалтерском учете»
и «О казначейском исполнении Государственного бюдже
та»
, Постановления Президента Республики Узбекистан
от 28 февраля 2007 года № ПП-594 «О мерах по дальнейше
му развитию системы казначейского исполнения Государ
ственного бюджета»
, в нашей стране в течение несколь
ких лет успешно осуществляются операции казначейского
исполнения Государственного бюджета, в части расчетов
по бюджетным ссудам и кредитам, государственному вну
треннему и внешнему долгу, исполнения гарантий Респу
блики Узбекистан.
12345
соответствии с Законами Республи
ки Узбекистан «О бюджетной системе»
«О внешних заимствованиях»
и «О каз
Настоящая статья подготовлена в рамках научно
го проекта «Разработка теории и методологии управ
ления государственными внешними активами и обяза
тельствами в условиях казначейского исполнения Госу
дарственного бюджета» (код №А2-017+(А2-018).
Закон Республики Узбекистан «О
бюджетной си
стеме». // Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбе
кистан, 2001 г., № 1-2, ст. 6.
Закон Республики Узбекистан «О
бухгалтерском
учете». // (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбе
кистан, 1996 г., N 9, ст. 142).
Закон Республики Узбекистан «О казначейском
исполнении Государственного бюджета». // Ведомости
Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2004 г., № 9, ст.
164.
Постановление Президента Республики Узбеки
стан от 28 февраля 2007 года №
ПП-594 «О
мерах по
дальнейшему развитию системы казначейского испол
нения Государственного бюджета». // Собрание зако
нодательства Республики Узбекистан, 2007
г., №
9-10,
ст. 82.
Закон Республики Узбекистан «О
бюджетной си
стеме» // Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбе
кистан, 2001 г., № 1-2, ст. 6.
Закон Республики Узбекистан «О внешних заим
ствованиях». // Ведомости Олий Мажлиса Республики
Узбекистан, 1996, N 9, ст. 126.
начейском исполнении Государственного
бюджета»
, Постановлением Президента Ре
спублики Узбекистан от 28 февраля 2007 года
№ПП-594 «О мерах по дальнейшему разви
тию системы казначейского исполнения Го
сударственного бюджета»
и в целях уста
новления порядка перечисления и возврата
бюджетных ссуд и кредитных линий в ино
странной валюте бюджетными организация
ми и хозяйствующими субъектами на единый
казначейский счет Казначейства Министер
ства финансов Республики Узбекистан, раз
работаны методология предоставления бюд
жетных ссуд и кредитных линий в иностран
ной валюте с единого казначейского счета
по операциям в валютах иностранных госу
дарств (далее – еКС-ВИГ) и механизм пога
Закон Республики Узбекистан «О казначейском
исполнении Государственного бюджета» // Ведомости
Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2004 г., № 9, ст.
164.
Постановление Президента Республики Узбеки
стан от 28 февраля 2007 года №ПП-594 «О мерах по
дальнейшему развитию системы казначейского испол
нения Государственного бюджета». // "Собрание зако
нодательства Республики Узбекистан", 2007 г., N 9-10,
ст. 82.
17
ДАВлАТ БЮДЖеТИ ВА ҒАЗНАЧИлИК ТИЗИМИ /
ГОСУДАРСТВеННЫЙ БЮДЖеТ И КАЗНАЧеЙСКАя СИСТеМА
ИҚТИСОД ВА МОлИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
шения выделенных бюджетных ссуд и кре
дитных линий бюджетными организациями и
хозяйствующими субъектами.
Перечисление бюджетных ссуд и кредит
ных линий в иностранной валюте бюджет
ным организациям и хозяйствующим субъек
там по еКС-ВИГ осуществляется соответству
ющим Отделом Казначейства (далее - Отдел)
на основании заявок управлений отраслево
го финансирования (далее – УОФ). Казначей
ские лицевые счета (10001…)-(60001…) от
крываются УОФ отдельно по каждому дого
вору о выделении бюджетной ссуды и кре
дитной линии в иностранной валюте.
Реализация методологии перечисления
бюджетных ссуд и кредитных линий в ино
странной валюте с единого казначейско
го счета по операциям в валютах иностран
ных государств и механизма их возврата на
еКС-ВИГ состоит из нижеследующих основ
ных этапов.
I этап. Порядок предоставления заявок
1.1. УОФ подготавливает соответствую
щую заявку на перечисление бюджетных
ссуд и кредитных линий в иностранной ва
люте в установленной форме.
1.2. УОФ передает в Казначейство копию
договора, один экземпляр заявки для пере
числения бюджетных ссуд и кредитных ли
ний в иностранной валюте по еКС-ВИГ на со
ответствующий казначейский лицевой счет
бюджетной организации или на банковский
счет хозяйствующего субъекта.
II этап. Порядок перечисления бюджетных
ссуд и кредитных линий в иностранной
валюте бюджетным организациям и
хозяйствующим субъектам
2.1. Перечисление бюджетной ссуды и
кредитной линии в иностранной валюте осу
ществляется с единого казначейского счета
по операциям в валютах иностранных госу
дарств:
- по бюджетной ссуде в иностранной ва
люте, выделяемой бюджетным организаци
ям с казначейского лицевого счета (10001…)
на специально открываемый казначейский
лицевой счет (60001…) с дальнейшим их ис
пользованием по целевому назначению в
установленном порядке;
- по бюджетной ссуде и кредитной линии
в иностранной валюте, выделяемой хозяй
ствующим субъектам с казначейского лице
вого счета (10001…) на специально открыва
емый банковский счет.
2.2. Перечисление средств по бюджет
ной ссуде и кредитной линии в иностран
ной валюте с казначейского лицевого счета
осуществляется строго на основании заявок
УОФ, по прилагаемой форме(888).
2.3. Операции в ПК «Казначейство» по пе
речислению средств в иностранной валюте
по вышеуказанным целям оформляются сле
дующей бухгалтерской записью:
2.4. После перечисления бюджетных ссуд
или кредитных линий в иностранной валюте
работники Отдела уведомляют УОФ о пере
численных средствах по бюджетной ссуде и
кредитной линии путем электронного обме
на информации (выписка).
III этап. Механизм учета и погашения
бюджетных ссуд и кредитных линий
в иностранной валюте бюджетными
организациями
3.1. УОФ на основании ежемесячных
актов-сверок и с учетом анализа финансо
вого состояния соответствующих бюджетных
организаций, при наступлении сроков воз
врата бюджетных ссуд и кредитных линий в
иностранной валюте, оказывает методиче
скую помощь в проведении необходимых
расчетов и определении конкретной суммы
погашения, оформлении мемориальных ор
деров для перечисления денежных средств в
иностранной валюте бюджетными организа
циями и хозяйствующими субъектами с со
ответствующих лицевых счетов (№№40001,
4999, 4014 и т.д.) на казначейский лицевой
счет №60001.
При этом в ПК «Казначейство» опера
ции по перечислению (переброска) денеж
ных средств в иностранной валюте бюджет
18
ДАВлАТ БЮДЖеТИ ВА ҒАЗНАЧИлИК ТИЗИМИ /
ГОСУДАРСТВеННЫЙ БЮДЖеТ И КАЗНАЧеЙСКАя СИСТеМА
ИҚТИСОД ВА МОлИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
Заявка на перечисление бюджетной ссуды и кредитной линии в иностранной валюте с
Единого казначейского счета по операциям в валютах иностранных государств
Дата
Наименование плательщика
плательщика
Казначейский лицевой счет
плательщика с учетом кода
иностранной валюты
Код банка
плательщика
Наименование казначейского
подразделения
Сумма в иностранной валюте
Сумма прописью в иностранной
валюте
Наименование получателя
получателя
Казначейский лицевой
счет получателя с учетом
кода иностранной валюты
(Банковский валютный счет
получателя)
Наименование казначейского
подразделения (наименование
банка получателя)
Код банка
получателя
Номер лицевого счета плательщика
__________________, _______ в иностранной
валюте, раздел и подраздел ___________ , глава
___, статья и подстатья ____, ссуда _____ (наим.
хозсубъекта), согласно Договору о предоставлении
ссуды в иностранной валюте №___ от
Детали платежа
Содержание пункта Решения
КМ РУз о выделении средств из
республиканского бюджета
19
ДАВлАТ БЮДЖеТИ ВА ҒАЗНАЧИлИК ТИЗИМИ /
ГОСУДАРСТВеННЫЙ БЮДЖеТ И КАЗНАЧеЙСКАя СИСТеМА
ИҚТИСОД ВА МОлИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
ными организациями в целях возврата бюд
жетных ссуд и кредитных линий в иностран
ной валюте с соответствующих лицевых сче
тов (№№40001, 4999, 4014 и т.д.) на казна
чейский лицевой счет №60001 оформляются
следующей бухгалтерской записью:
3.2. Далее на основании мемориальных
ордеров и платежных поручений бюджетных
организаций денежные средства в иностран
ной валюте с этого лицевого счета №60001
перечисляются на казначейский лицевой
счет №10001.
При этом в ПК «Казначейство» операции
по перечислению денежных средств в ино
странной валюте бюджетными организация
ми в целях возврата бюджетных ссуд и кре
дитных линий в иностранной валюте с лице
вого счета №60001 на казначейский лицевой
счет №10001 оформляются следующей бух
галтерской записью:
3.3. В графе «Детали платежа» мемориаль
ных ордеров бюджетных организаций ука
зываются следующие данные: «Наим. и ИНН
плательщика, статья __ (осн.д) __ сум, статья
___ (%) ___ сум, раздел, подраздел, глава __,
согл. Дог. №__ от ___ , основание: пункт __
Пост.КМ РУз №__ от ___ ».
3.4. Операции в ПК «Казначейство» по по
ступлению средств по бюджетным ссудам и
кредитным линиям в иностранной валюте
оформляются следующей бухгалтерской за
писью:
3.5. После зачисления доходов и других
денежных средств в иностранной валюте, по
ступивших в счет погашения бюджетных ссуд
и кредитных линий в иностранной валюте
на казначейский лицевой счет №10001, От
дел в течение 2-х рабочих дней предостав
ляет УОФ выписку с лицевого счета (10001…),
заверенную подписью ответственного ра
ботника, для составления актов-сверок. При
этом выписка может предоставляться также
по запросу УОФ.
IV этап. Механизм учета и погашения
бюджетных ссуд и кредитных линий в
иностранной валюте хозяйствующими
субъектами
4.1. УОФ при необходимости, на основа
нии ежемесячных актов-сверок и с учетом
анализа финансового состояния соответству
ющих хозяйствующих субъектов, при насту
плении сроков возврата бюджетных ссуд и
кредитных линий в иностранной валюте, ока
зывает методическую помощь в проведении
необходимых расчетов и определении кон
кретной суммы погашения, оформлении пла
тежных поручений для перечисления денеж
ных средств в иностранной валюте хозяй
ствующими субъектами с соответствующих
банковских счетов на казначейский лицевой
счет №10001 еКС-ВИГ.
При этом в ПК «Казначейство» операции
по перечислению денежных средств в ино
странной валюте хозяйствующими субъекта
ми в целях возврата бюджетных ссуд и кре
дитных линий в иностранной валюте с соот
ветствующих банковских счетов на казначей
ский лицевой счет №10001 еКС-ВИГ оформ
ляются следующей бухгалтерской записью:
20
ДАВлАТ БЮДЖеТИ ВА ҒАЗНАЧИлИК ТИЗИМИ /
ГОСУДАРСТВеННЫЙ БЮДЖеТ И КАЗНАЧеЙСКАя СИСТеМА
ИҚТИСОД ВА МОлИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
4.2. В графе «Детали платежа» платежных
поручений хозяйствующих субъектов ука
зываются следующие данные: «Наим. и ИНН
плательщика, статья __ (осн.д) __ сум, ст.__ (%)
__ сум, раздел, подраздел, глава __, согл. Дог.
№__ от ___ , основание: пункт __ Пост.КМ РУз
№__ от ___ ».
4.3. После зачисления доходов и других
денежных средств в иностранной валюте, по
ступивших в счет погашения бюджетных ссуд
и кредитных линий на казначейский лицевой
счет №10001, Отдел в течение 2-х рабочих
дней предоставляет УОФ выписку с лицевого
счета (10001…), заверенную подписью ответ
ственного работника, для составления актов-
сверок.
Вышеизложенный механизм возврата до
ходов на еКС и методология перечисления
бюджетных ссуд и кредитных линий в ино
странной валюте в условиях казначейского
исполнения Государственного бюджета мо
гут быть успешно внедрены в соответствую
щих структурных подразделениях, и позволя
ют значительно усилить контроль над целе
вым использованием и своевременным по
гашением бюджетных ссуд и кредитных ли
ний в иностранной валюте, обеспечивают
эффективное управление государственным
внутренним и внешним долгом, а также фи
нансовыми ресурсами нашей страны.
Список литературы:
Закон Республики Узбекистан «О
бюджетной системе». // Ведомости Олий Маж
лиса Республики Узбекистан, 2001 г., № 1-2, ст. 6.
Закон Республики Узбекистан «О казначейском исполнении Государственного
бюджета» // Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2004 г., № 9, ст. 164.
Концепция дальнейшего углубления демократических реформ и формирова
ния гражданского общества в стране. Доклад Президента Республики Узбекистан
И.А.Каримова на совместном заседании Законодательной палаты и Сената Олий
Мажлиса Республики Узбекистан. Газета «Народное слово» от 13 ноября 2010 г. №
220 (5135).
И.А.Каримов. Мировой финансово-экономический кризис, пути и меры по его
преодолению в условиях Узбекистана. Т.: ИПТД «Узбекистан», 2009 г. с. 48.
Руководство по статистике государственных финансов 2001 года // Статистиче
ское управление. 2-е изд., Международный валютный фонд, Вашингтон, 2001 г., 230
с.
Постановление Президента Республики Узбекистан от 30.12.2011 г. № ПП-1675 «О
прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах государствен
ного бюджета Республики Узбекистан на 2012 год». // "Собрание законодательства
Республики Узбекистан", 2011 г., N 52, ст. 561.
Постановление Президента Республики Узбекистан от 7 января 2011 года № ПП-
1464 «О программе мер по углублению и расширению масштабов реформ в эконо
мике Узбекистана на период 2011-2015 годы, определению и реализации системы
критериев и оценок по формированию в стране делового климата». // "Собрание за
конодательства Республики Узбекистан", № 1-2, ст. 3.
Правила по ведению лицевых счетов получателей бюджетных средств в Казна
чействе Министерства финансов Республики Узбекистан и его территориальных под
разделениях, утверждены Приказом министра финансов от 17.10.2007 г. № 93, заре
гистрированы МЮ 05.12.2007 г. № 1746. // "Собрание законодательства Республики
Узбекистан", 2007 г., № 48-49, ст. 495.
Сафаров Ш.Ю. Давлат бюджетининг ғазна ижросида жалб этилган маблағларни
бошқариш методологияси. Ўқув-услубий қўлланма. Ўзбекистон Республикаси Прези
денти ҳузуридаги Давлат ва жамият қурилиши академияси.-Тошкент ш. «Akademiya»
нашриёти, 2010 й. 80-б.
21
ДАВлАТ БЮДЖеТИ ВА ҒАЗНАЧИлИК ТИЗИМИ /
ГОСУДАРСТВеННЫЙ БЮДЖеТ И КАЗНАЧеЙСКАя СИСТеМА
ИҚТИСОД ВА МОлИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
Маманазаров А.
Б. – заместитель руководителя
филиала Московского Государственного
университета имени М.В. ломоносова в городе
Ташкенте, к.э.н.
УКРеПлеНИе БЮДЖеТА СеМьИ – ВАЖНЫЙ ФАКТОР
БлАГОПОлУЧИя И ПРОЦВеТАНИя
Вопросы укрепления бюджета семьи в современных усло
виях служат фундаментом для благополучия и процвета
ния Республики Узбекистан. Особую актуальность этот
вопрос приобретает с объявлением 2013 года – годом бла
гополучия и процветания. Весомое значение для самой се
мьи и общества имеет занятость домашним трудом. Се
мейное производство основывается на собственных оруди
ях производства, сырьевых ресурсах и труде её членов. Осо
бое место в экономике страны занимает дехканское под
собное хозяйство сельских семей.
Семья является важнейшей ценностью в
жизни многих людей, живущих в современ
ном обществе. Именно семья – символ веч
ности жизни. Сменяются поколения, продол
жается семейный род. Каждый родитель жи
вет мыслями о будущем своих детей. Глава
нашего государства подчёркивает, что для
нашего народа семья, ее ценности всегда но
сили священный характер, она всегда оста
валась основным звеном нашего общества.
Именно укрепление и развитие института
каждой семьи способствует повышению бла
госостояния населения.
Благополучие и процветание страны – это
высшая социальная ценность, социальный
идеал, область социальной оптимальности,
с которой связаны жизненно важные инте
ресы человечества. Стремление к достиже
нию социального благополучия во все вре
мена являлось наиболее устойчивой мотива
цией активности социальных субъектов. Со
временное понимание сущности и содержа
ния благополучия и процветания связыва
ется с пребыванием в пределах цивилиза
ции, максимально эффективным использо
ванием ее благ, оптимальным осуществле
нием жизнедеятельности в условиях высо
ких темпов развития постиндустриальной,
информационно-образовательной эпохи.
О благополучии семейного очага, бла
гоустроенности и процветании дома и всей
страны говорили многие мыслители, учё
ные, государственные и общественные дея
тели. Так наш великий предок Амир Темур,
считал, что «если состоятелен человек, со
стоятельна семья, будет состоятельно и об
щество, значит, и государство будет сильным
и мощным»
. Эта истина в полной мере ста
ла возрождаться с формированием в нашей
стране нового типа труженика, крепкой за
житочной семьи, устойчивой экономики. Се
мья дает начало домохозяйствам, которые
являются важным современным экономиче
ским субъектом. Домохозяйства составляют
абсолютное большинство участников эконо
мики Узбекистана. При этом указанные хо
зяйства имеют не только экономическую, но
и этно-демографическую характеристику: это
может быть хозяйство большое или малое с
иждивенцами или без них. Состав семьи вли
яет на её экономическую деятельность, так
как соотношение работающих (кормильцев)
Доклад Президента Ислама Каримова на торже
ственном собрании, посвященном 19-летию Конститу
ции Республики Узбекистан. – Ташкент, 2011. – с. 1.
22
ИҚТИСОДИЙ НАЗАРИя ВА МАКРОИҚТИСОДИЁТ /
ЭКОНОМИЧеСКАя ТеОРИя И МАКРОЭКОНОМИКА
ИҚТИСОД ВА МОлИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
и неработающих (иждивенцев) делает раз
личными доходы семье в расчете на одно
го члена.
любая семья имеет свою собственность,
но она – весьма различна. У одних собствен
ность представлена солидным, у других –
скромным капиталом, у третьих – малым до
машним имуществом и денежными сбереже
ниями, служащими исключительно для удо
влетворения собственных потребностей.
По размерам доходов различают богатых и
бедных, а также семьи со средним достат
ком. «Сегодня данная социальная прослой
ка – средний класс собственников, заинтере
сованный в развитии малого бизнеса и част
ного предпринимательства и защите, в пер
вую очередь, своей собственности, а, в ко
нечном итоге, в сохранении мира и стабиль
ности в стране в целом. В современных усло
виях она становится все более прочной опо
рой экономического и социального прогрес
са и выступает как решающая сила в дости
жении наших долгосрочных целей. Все это
придает уверенность в завтрашнем дне на
шей страны, ее поступательном динамич
ном развитии»
, – именно так охарактеризо
Каримов И.А. Достижение устойчивого прогресса
– приоритетная задача: Доклад на заседании Кабине
та Министров Республики Узбекистан, 25 февраля 1998
года // www.press-service.uz.
вал важнейшую социальную прослойку наш
Президент Ислам Каримов.
В социальном плане выделяют семьи ра
бочих, служащих, крестьян, предпринимате
лей, пенсионеров, а в территориальном – го
родские и сельские семьи.
Все семьи, независимо от своего состава
и положения участвуют в экономике, но по-
разному. Семейные хозяйства, как уже гово
рилось, являются активными экономически
ми субъектами. Они вступают в отношения
с остальными субъектами экономики – фир
мами, фермерскими хозяйствами, банками,
страховыми компаниями, государственными
учреждениями, негосударственными и не
коммерческими организациями и т.д. (рис.
1).
Семейные хозяйства участвуют в экономи
ческом кругообороте, который являет собой
оборот ресурсов (материальных, финансо
вых и трудовых), с их помощью производят
ся товары и услуги. При этом хозяйства пре
следуют свои экономические интересы, со
стоящие в максимизации потребления и на
копления богатства, которые в осознанном
виде представляют цель, вызывающую сти
мулы к активной экономической деятельно
сти. Хозяйства поставляют в экономику чело
веческие ресурсы – рабочую силу, которая

23
ИҚТИСОДИЙ НАЗАРИя ВА МАКРОИҚТИСОДИЁТ /
ЭКОНОМИЧеСКАя ТеОРИя И МАКРОЭКОНОМИКА
ИҚТИСОД ВА МОлИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
является главным производителем матери
альных и духовных благ.
В экономике Узбекистана в 2011 году было
занято 11,9 млн. человек и все они представ
лены семьями
. Семьи направляют в эконо
мику свои денежные средства, которые пре
вышают потребительские расходы. Так, за
2010 год семьями направлено в экономику
Узбекистана своих сбережений на более чем
2,8 триллион сумов
. Семейные хозяйства
выступают основными потребителями про
изводимых товаров и услуг, и, приобретая их,
они создают внутренний рынок для товаро
производителей, что является главным усло
вием экономического роста. Как показывают
некоторые расчеты, потребление семей со
ставляют 50% стоимости валового внутрен
него продукта (ВВП) Узбекистана. если учесть
их инвестиции, то этот показатель составит
64%
Роль потребления семей нельзя ограничи
вать только расширением рынка, хотя и это
очень важно. Необходимо отметить и то, что
уровень их потребления формирует столь
важный для экономики человеческий капи
тал, без которого невозможно развитие эко
номики. Воспитание детей до трудоспособ
ного возраста, т.е. до того, когда они могут
зарабатывать себе на жизнь, требует от се
мьи немалых затрат. По ориентировочным
оценкам, в Узбекистане такие расходы со
ставляют 33-36% всех потребительских рас
ходов семьи
Семьи вкладывают деньги в развитие фи
зических и интеллектуальных способностей
своих членов. С этой целью они приобре
тают на рынке такие социальные услуги как
образование, здравоохранение, физкульту
ра, спорт, а также услуги учреждений куль
туры и отдыха.
Семейные хозяйства не только потребля
ют, но и производят. Они образуют особый
Маманазаров А.Б. Семейный бюджет и его укре
пление: Научно-популярная брошюра. – Ташкент: «Fan
va texnologiya», 2012. – с. 7.
Там же, с. 7.
Маманазаров А.Б. Семейный бюджет и его укре
пление: Научно-популярная брошюра.-Ташкент: «Fan
va texnologiya», 2012.-с. 8.
Там же, с. 8.
сектор – сектор домашних хозяйств, кото
рый состоит из трех частей:
а) дехканское подсобное хозяйство;
б) индивидуальная трудовая деятельность;
в) производства на дому для собственно
го потребления.
Семейное производство основывается на
собственных орудиях производства, сырье
вых ресурсах и труде её членов. Целью его
является не извлечение прибыли, а удовлет
ворение потребностей семьи. Здесь произ
водятся продукты и услуги, во-первых, для
потребления в самой семье, во-вторых, для
продажи на рынке и получения дохода. Се
мейное производство, небольшое по своим
размерам, отличается высокой трудоёмко
стью, так как узость производства не позво
ляет использовать машины и механизмы.
Особое место занимает в экономике дех
канское подсобное хозяйство сельских се
мей. Оно, во-первых, обеспечивает произ
водство жизненно важных продуктов пита
ния, во-вторых, обеспечивает занятость чле
нов семьи, в-третьих, реализует историче
ские традиции, состоящие в склонности на
селения к занятиям в мелком семейном про
изводстве.
Исходя из большого значения этих хо
зяйств в Узбекистане (аграрные реформы на
чались с выделения дополнительной зем
ли для подсобных хозяйств), часть из них в
последующем были преобразованы в дех
канские хозяйства. Эти хозяйства пользуют
ся всемерной поддержкой государства. Они
имеют большие льготы по земельному нало
гу, пользуются разнообразными микрокре
дитами, обеспечиваются высокопродуктив
ным молодняком домашнего скота, семена
ми и посадочными материалами, минераль
ными удобрениями, ветеринарными и агро
химическими услугами. В их распоряжении
находятся почти 500 тысяч гектаров
пахот
ных земель. Земля предоставлена дехканам в
бессрочное и наследуемое владение.
В упомянутых хозяйствах имеются 9033,8
тысяч голов крупнорогатого скота, в том чис
ле 3672,1 тысяч голов коров, 2024,9 тысяч го
Маманазаров А.Б. Семейный бюджет и его укре
пление: Научно-популярная брошюра.-Ташкент: «Fan
va texnologiya», 2012.-с. 9.
24
ИҚТИСОДИЙ НАЗАРИя ВА МАКРОИҚТИСОДИЁТ /
ЭКОНОМИЧеСКАя ТеОРИя И МАКРОЭКОНОМИКА
ИҚТИСОД ВА МОлИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
лов мелкого скота и, наконец, 25771,3 тысяч
голов домашней птицы. В дехканском хозяй
стве трудятся 1 630 тысяч человек, что со
ставляет 14% всех занятых в экономике Узбе
кистана
. Дехканские хозяйства производят
63,7%
валовой продукции сельского хозяй
ства.
Наращивание производства в семейных
дехканских хозяйствах вносит большой вклад
в обеспечении продовольственной незави
симости и продовольственной безопасности
Узбекистана. В этих хозяйствах в 2011 году
производилось 94,5% всего мяса (в убойном
весе), 96,0% молока, 54,5% яиц
. личное под
ворье населения является важным фактором
стабилизации цен на продовольственном
рынке страны.
В производство товаров и услуг свой вклад
вносит и индивидуальная трудовая деятель
ность (ИТД) членов семей. Решающим усло
вием её развития стала либерализация эко
номики. Благодаря этому, семья получила
экономическую свободу в выборе форм де
ятельности, приобрела свою собственность,
стала свободно распоряжаться ею.
Индивидуальный труд привлекателен тем,
что он не требует больших вложений капи
тала, рассчитан в основном на местный ры
нок и не предполагает расходов по найму ра
бочей силы на стороне. Он гибок и быстро
приспосабливается к изменениям рыноч
ной конъюнктуры. В силу указанных преиму
ществ и поддержки государства индивиду
альная трудовая деятельность стала быстро
набирать силу. если в 2002 году ею было за
нято 2
888,3 тысяч человек, то в 2006 году – 4
040,0 тысяч, 2008 году – 4 440,0 тысяч и в
2010 году – 4804,0 тысяч
ИТД в технологическом плане стоит не
сколько выше, чем дехканское хозяйство,
так как здесь на одного занятого техниче
Социальное развитие и уровень жизни населения
Узбекистана.-Ташкент: 2010-2011.-с. 22.
См. сборник Статбюллетень Государственного ко
митета Республики Узбекистан по статистике за 2011
год.-Ташкент: ГК РУз по статистике, 2011.
См. данные Министерства экономики Республики
Узбекистан за 2011 год.-Ташкент: МЭ РУз, 2011.
Социальное развитие и уровень жизни населения
Узбекистана.-Ташкент: 2002-2003.-с. 46; 2010-2011.-с.
23.
ских средств намного больше, чем в дехкан
ском хозяйстве. Она развита в сфере торгов
ли и услуг, особенно социальных. В ИТД ка
чество человеческого труда важнее, чем тех
нология и оно не требует больших затрат се
мьи. Главное то, что в индивидуальном сек
торе рабочее место дешевое и рынок това
ров имеет тенденцию к постоянному расши
рению, что свидетельствует о росте её роли
в решении проблемы занятости трудовых ре
сурсов семьи.
Весомое значение для самой семьи и об
щества имеет занятость домашним трудом.
Этот труд производит продукты и услуги, по
требляемые в семьях, здесь перерабатывают
ся продукты питания и превращаются в гото
вую пищу, производится пошив одежды, ре
монт жилья, уборка жилья, воспитание детей
и т.д. Этот вид трудовой деятельности соз
дает жизненные блага, не будь его, то при
шлось бы их создавать на стороне. Домаш
ний труд, как и другой труд, полезен всем. Он
имеет особое значение для Узбекистана, так
как поглощает избыточные трудовые ресур
сы, умножает производство товаров и услуг
для себя, что особенно важно для малообес
печенных семей. Эти семьи с наименьшими
затратами удовлетворяют свои потребности.
Здесь присутствует эффект замещения, так
как место дорогой готовой одежды занима
ет дешевая одежда собственного пошива, де
шевая пища собственного приготовления за
меняет покупки дорогой пищи на стороне и
т.п.
В Узбекистане семейное питание превали
рует над общественным питанием. Здесь се
мьи приобретают в большом количестве сы
рые продукты для домашней переработки, о
чем свидетельствует покупка муки для про
изводства мучных продуктов в домашних
условиях. Так, 2006 году было куплено насе
лением муки и готовых мучных продуктов на
10,1 миллиард сумов, а в 2009 году на сумму
22,0 миллиард сумов. Доля их в товарообо
роте за эти годы возросла с 10,6% до 14,3%
Домашний труд семьи необходим, потому
что он производителен, хотя и является не
Маманазаров А.Б. Семейный бюджет и его укре
пление: Научно-популярная брошюра.-Ташкент: «Fan
va texnologiya», 2012.-с. 10.
25
ИҚТИСОДИЙ НАЗАРИя ВА МАКРОИҚТИСОДИЁТ /
ЭКОНОМИЧеСКАя ТеОРИя И МАКРОЭКОНОМИКА
ИҚТИСОД ВА МОлИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
квалифицированным и требует большого ко
личества рабочего времени.
Многочисленные исследования показы
вают, что на домашний труд ежедневно тра
тится 3 часа времени взрослого члена семьи.
если исходить из этого, то семьи Узбекистана
ежедневно тратят около 15 млн. часов вре
мени на домашний труд. если это оценить по
ставке зарплаты 1 разряда (155790 сумов в
месяц), то час труда стоит примерно 900 су
мов. А это, в свою очередь, означает, что все
семьи ежедневно выполняют работу на 13,5
млн. сумов
. Словом, семейное производ
ство, в какой бы форме оно ни было, умно
жает богатство общества, повышает благосо
стояние населения.
Для семьи важным становится совершен
ствование её расходов, направляя их на по
купку товаров и услуг, способствующих фи
зическому, умственному развитию челове
ка, умножению его духовного богатства. Се
мья должна значительно сократить расходы
на потребление социально вредных товаров,
таких как алкоголь и табачные изделия. Их
двукратное сокращение дает экономию в го
довом исчислении более 700,0 миллиард су
мов. если их направить на расходы образо
вания, то их сумму можно увеличить на 39%.
Укрепление семейного бюджета озна
чает, что расходы должны соответствовать
современной культуре потребления, кото
рая исключает излишние расходы, в первую
очередь, расходы, демонстрирующие перед
людьми состоятельность отдельных семей.
Целесообразным является направление из
лишних доходов на благотворительную дея
тельность, что полезно и обществу.
Укрепление семейного бюджета предпо
лагает управление им со стороны самых се
мей. Оно требует планирования семейного
бюджета, организацию расходов и контро
ля над ними. Бюджеты многих семей управ
ляются без плана, исходя из привычек и на
ощупь. Между тем план необходим для целе
сообразного использования семейного бюд
жета. Планирование бюджета – это опреде
По итогам авторского исследования
(А.Б.Маманазарова) издана научно-популярная бро
шюра по укреплению семейного бюджета.-Ташкент:
«Fan va texnologiya», 2012.-3 п.л.
ление доходов и расходов семьи на предсто
ящий период, например, на месяц, квартал,
год и т.д.
Доход семьи рассчитывается как совокуп
ность индивидуальных доходов членов се
мьи. При этом учитываются регулярно посту
пающие доходы, а также предстоящие новые
доходы. Суммируя их, выявляется объем де
нежных поступлений, образующих границу
расходов. При планировании доходов рабо
чей семьи, например, принимается во вни
мание зарплата, премии, пенсия, банковский
процент, дивиденды и стипендия. В дехкан
ских семьях кроме них учитывают поступле
ния от продажи сельхозпродукции, а в семьях
предпринимателей ожидаемая прибыль.
План расходов составляется применитель
но к конкретной семье с учетом её числен
ности, половозрастного состава, профессии,
рода занятий каждого члена семьи, потому
что расходы молодых, взрослых и старых,
мужчин и женщин, работающих и неработа
ющих, школьников и студентов не одинако
вы по размерам и своему составу.
Расходы бюджета семьи планируются как
совокупность расходов всех членов семьи.
Планируемые расходы включают в себя по
требительские расходы и накопления.
Потребительские расходы планируются
по следующим группам:
1) расходы на питание;
2) расходы на приобретение непродо
вольственных товаров;
3) расходы на услуги.
Размеры этих расходов рассчитываются
исходя из доходов и существующих цен по
требительского рынка, но принимается во
внимание их возможный рост по прогнозам
правительства.
План бюджета обязательно предусматри
вает резерв расходов и накопления. Резерв
необходим для покрытия расходов, связан
ных с ростом цен, неожиданными расхода
ми, вызванными болезнью, различными не
счастными случаями и т.д. Накопления бюд
жета определяются как разница между дохо
дами и расходами на определенный период,
которые необходимы для обеспечения бу
дущего семьи, защиты от различных рисков,
вызванных самим рынком, таких как риск по
тери части или всего заработка, сбережений
26
ИҚТИСОДИЙ НАЗАРИя ВА МАКРОИҚТИСОДИЁТ /
ЭКОНОМИЧеСКАя ТеОРИя И МАКРОЭКОНОМИКА
ИҚТИСОД ВА МОлИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
Примерный бюджетный план семьи рабочего на один месяц (в тысячах сумов)
и возникновение непредвиденных расходов
и т.д.
Для уяснения основных разделов бюджет
ного плана, рассмотрим его на примере пла
на рабочей семьи, составленного на базе не
конкретных, а гипотетических, предположи
тельных данных, но близких к реальным дан
ным.
Приведенный нами план бюджета рас
считан на большую семью, состоящей 7 че
ловек (2 работающих, 2 пенсионера и 3 де
тей), где 4 человека имеют постоянный до
ход в виде зарплаты и пенсии. Возможны и
другие варианты бюджетного плана семьи,
например, семьи пенсионера или предпри
нимателя. Но в любом случае бюджет дол
жен быть сбалансированным, т.е. сумма те
кущих расходов и сбережений должны соот
ветствовать доходам. Однако это не означа
ет их идеальное равенство, так как доходы и
расходы на деле могут отклоняться от плано
вых показателей, но семья не должно допу
скать большую амплитуду колебаний расхо
дов. Это может поставить семью в неудобное
положение и заставить прибегнуть к долгам,
что является нежелательным. Однако в план
бюджета можно включить потребительский
и ипотечный кредит, но это должно соизме
рятся с будущими возможностями его опла
ты, включая проценты.
Значителен вклад сбережений семей в
экономику Узбекистана. Они растут в про
цессе роста доходов, так как они превышают
потребительские расходы. В настоящее вре
мя сбережения составляют почти 24% семей
ных доходов. Они, во-первых, образуют ин
вестиционные ресурсы, которые направля
ются в собственное семейное производство
с целью его развития; во-вторых, на жилищ
ное строительство; в-третьих, вкладываются
в депозиты банков, превращаются в ценные
27
ИҚТИСОДИЙ НАЗАРИя ВА МАКРОИҚТИСОДИЁТ /
ЭКОНОМИЧеСКАя ТеОРИя И МАКРОЭКОНОМИКА
ИҚТИСОД ВА МОлИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
бумаги и, наконец, тратятся на покупку ва
люты.
Сбережения семей в банках образуют
важный источник кредитных ресурсов. За по
следние годы наблюдается рост доли вкла
дов населения в кредитные вложения. Имен
но через кредит они инвестируются в эконо
мику и содействуют её устойчивому, дина
мичному росту.
Благодаря огромному вниманию, уде
ляемому государством семье, с каждым го
дом растет ее благосостояние, расширяют
ся ее возможности, повышается созидатель
ная роль семьи в развитии экономики страны
и обеспечении её благополучия и процвета
ния.
Имеющийся опыт укрепления бюджета се
мьи в нашей республике, её достижения яв
ляются залогом устойчивости общества, ко
торые в перспективе дадут колоссальный
толчок экономическому росту республики, а
значит, и будут способствовать устойчивому
развитию нашей жизни.
Таким образом, в настоящее время даль
нейшее укрепление бюджета семьи будет
способствовать благополучию и процвета
нию, послужит интегральным показателем
эффективности функционирования социаль
ной сферы, отражением самочувствия, уров
ня благосостояния народа, качеством жизни
населения, индикатором прогресса. Совре
менное государство провозглашает благопо
лучие и процветание населения ориентиром
и критерием результативности общества.
Укрепление бюджета семьи в современных
условиях является продуманной стратегией
обеспечения благополучия и процветания
населения, определении эффективных соци
альных регуляторов, способствующих опти
мизации его уровня.
Список литературы:
Доклад Президента Ислама Каримова на торжественном собрании, посвященном
19-летию Конституции Республики Узбекистан.-Ташкент, 2011.
Каримов И.А. Достижение устойчивого прогресса – приоритетная задача: Доклад
на заседании Кабинета Министров Республики Узбекистан, 25 февраля 1998 года //
www.press-service.uz.
Маманазаров А.Б. Семейный бюджет и его укрепление: Научно-популярная
брошюра.-Ташкент: «Fan va texnologiya», 2012.
Социальное развитие и уровень жизни населения Узбекистана.-Ташкент: 2010-
2011.-с. 22.
Социальное развитие и уровень жизни населения Узбекистана.-Ташкент: 2002-
2003.-с. 46; 2010-2011.-с. 23.
Сборник Статбюллетень Государственного комитета Республики Узбекистан по
статистике за 2011 год.-Ташкент: ГК РУз по статистике, 2011.
28
ИҚТИСОДИЙ НАЗАРИя ВА МАКРОИҚТИСОДИЁТ /
ЭКОНОМИЧеСКАя ТеОРИя И МАКРОЭКОНОМИКА
ИҚТИСОД ВА МОлИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
Абдуллаев А.Ж.
– Бухоро Давлат университети
тадқиқотчиси
ҚИШлОҚ ХЎЖАлИК КООПеРАТИВИНИНГ
ЖАМҒАРМАлАРИНИ ШАКллАНТИРИШ ВА СОФ
ФОЙДАНИ ТАҚСИМлАШ МеХАНИЗМлАРИ
Маълумки, қишлоқ хўжалигини модернизациялаш кўп
жиҳатдан хўжалик юритувчи субъектларнинг инвестицион-
инновацион фаоллиги, фан-техника ютуқлари ва ил
мий ечимларни тезкор равишда жорий этиш имконият
ларига боғлиқдир. Аграр соҳадаги таркибий-ташкилий
ислоҳотларнинг кейинги босқичларида корхоналар ўртасида
барқарор кооперация алоқаларини ўрнатиш ва уларни кен
гайтириш бўйича бошланган ишларни давом эттириш, бу
жараёнга кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектла
рини фаол жалб қилиш зарур.
Мамлакатимиз Президенти И.А. Каримов таъ
кидлаганидек, ”...минг афсуски, биз модернизация
деганда, кўпинча саноат тармоқларини модер
низация қилишни тушуниб қолганмиз. Ҳолбуки,
саноат билан бир қаторда иқтисодиётимизнинг
қишлоқ хўжалиги каби етакчи соҳасини ҳам мо
дернизация қилиш, унинг таркибига киради
ган деярли барча тармоқ ва ишлаб чиқариш
соҳаларининг бутун комплексида техник ва тех
нологик янгилаш ишларини амалга оширишга
катта эҳтиёж сезилмоқда”
. Бу чора-тадбирларни
амалга ошириш ўз навбатида, бизнинг фикри
мизча, қишлоқ хўжалик корхоналари ва улар
га хизмат кўрсатувчи турли инфратузилма субъ
ектлари фаолиятларини кооперациялаш асоси
да соҳани модернизациялаш талабларига мос
таркибий-ташкилий ислоҳ қилишни тақозо этади.
Хусусан, ривожланган хорижий давлатлар,
жумладан мамлакатимизда қишлоқ хўжалиги
ишлаб чиқаришини ташкил этиш тажрибала
ри майда товар маҳсулотлари ишлаб чиқариш
субъектларида молия маблағларининг камли
ги, ишлаб чиқариш ҳажмининг кичиклиги, инве
стициялаш борасида имконият ва жозибадорли
гининг пастлиги ва бошқа сабабларга кўра улар
фаолиятида модернизациялаш жараёнларини
Каримов И.А. Барча режа ва дастурларимиз – вата
нимиз тараққиётини юксалтириш, халқимиз фаравон
лигини оширишга хизмат қилади. \\ «Халқ сўзи», №16
(5183), 2011 йил, 22 январь.
самарали ташкил этиш ўта мураккаб эканлиги
ни кўрсатмоқда. Аниқроқ қилиб айтганда, фер
мер ва деҳқон хўжаликларида мулкчилик ва мул
кий муносабатларнинг бозор иқтисодиёти та
лабларига мослигига қарамасдан, амалиётнинг
кўрсатишича, уларнинг ҳозирги ўлчами, якка тар
тибда тарқоқ фаолият юритиши ва молиявий за
ифлиги шароитида кенгайтирилган такрор ишлаб
чиқаришни таъминлашга асос бўладиган техник-
технологик қайта қуроллантириш тадбирларини
амалга ошириш орқали қишлоқ хўжалиги ишлаб
чиқариш самарадорлигини барқарор ўстириш
Демак, аграр соҳадаги таркибий-ташкилий
ислоҳотларнинг кейинги босқичларида ”корхона
лар ўртасида барқарор кооперация алоқаларини
ўрнатиш ва уларни кенгайтириш бўйича бошлан
ган ишларни давом эттириш, бу жараёнга кичик
бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларини
фаол жалб қилиш зарур. Шуни назарда тутиш ке
ракки, кооперация алоқаларини ривожлантириш
ҳозирги шароитда корхоналар ва иқтисодиёт
тармоқлари фаолияти барқарорлигининг куч
ли омили, маҳсулотларнинг янги турлари
ни ўзлаштириш ва энг асосийси – янги иш
ўринларини яратиш, аҳоли бандлиги ва даро
29
ИҚТИСОДИЁТНИНГ РеАл СеКТОРИ / РеАльНЫЙ СеКТОР ЭКОНОМИКИ
ИҚТИСОД ВА МОлИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
мадларини кўпайтиришнинг энг муҳим йўналиши
Фермер, шу жумладан деҳқон хўжаликларининг
иштирокида таъсис этиладиган янгича таркиб
даги қишлоқ хўжалик кооперативларининг
жамғармаларини шакллантириш ва соф фой
дасини тақсимлаш тартиби маълум бир маъно
да аввалги ширкат хўжаликларидан фарқ қилади
ва айрим қўшимчалар киритишни тақозо этади.
Шу нуқтаи назардан, бизнинг фикримизча, ушбу
йўналишда қуйидаги таклифларни бериш ва, таъ
бир жоиз бўлса, келажакда уларни янада тако
миллаштириб боришни мақсадга мувофиқ деб
1. Қишлоқ хўжалик кооперативини ташкил
этиш бўйича ташаббускор гуруҳ томонидан аъ
золар рўйхати белгиланган ва ташкилий қўмита
шакллантирилгандан кейин кооперативни тузиш
билан боғлиқ харажатларни қоплаш мақсадида
аъзоларнинг кириш бадаллари миқдори
аниқланади ва унинг сарфланишини назорат
қилиш ташкилий қўмита зиммасига юклатилади.
Кооперативга кириш бадаллари уларни амалга
2. Кооператив аъзоларининг пай (улуш)
миқдорлари икки қисмдан, яъни а) мажбурий ва
б) қўшимча пайлардан ташкил топади. Мажбу
рий пай суммаси кооператив Уставида акс этти
рилади ва уни тўлаш барча аъзолар учун маж
бурий бўлиб, у уларнинг овозга эга бўлиш ва
овозларининг миқдорини баҳоланиш ҳуқуқини
тасдиқлайди. Қўшимча пай миқдори ҳар бир аъ
зонинг ўз хоҳишига кўра тўланади ва у мос ра
Шу ўринда аъзолар томонидан кооператив
га киритиладиган пай турлари ҳақида янгича
мулоҳазаларни мутахассислар ҳукмига ҳавола
қилишни лозим деб ҳисоблаймиз. Чунки, коопе
рация жараёни босқичма-босқич нафақат фер
мер хўжаликларини, балки деҳқон хўжаликлари,
шунингдек уй хўжалиги субъектларини ҳам
Шуни эътиборга олиб, кооперативнинг мол-
мулкини ва пай жамғармасини шакллантириш
да фермер хўжаликларининг техника, бино, ин
шоот ва шунга ўхшаш ишлаб чиқариш воситала
рининг қайта баҳоланган миқдорларини, деҳқон
хўжаликлари учун эса меросга қолдириш шарти
билан умрбод фойдаланишга берилган ер участ
каларининг баҳолари ва улар томонидан ихтиё
2 И. Каримов. Асосий вазифамиз – ватани
миз тараққиёти ва халқимиз фаровонлигини янада
юксалтиришдир.-Тошкент: ”Ўзбекистон”, 2010.-60-61-б.
рий равишда киритиладиган бошқа манбалар
ни асос қилиб олишни мақсадга мувофиқ деб
Бироқ, деҳқон хўжаликлари ер участкалари
нинг баҳоси кооперативнинг Устав жамғармаси
таркибига киритилмаслиги шарт ва у фақат пай
жамғармасини шакллантиришда ҳисобга олини
ши лозим. Бу механизм, фикримизча, истиқболда
деҳқон хўжаликларини ҳам кооперация жараё
3. Қишлоқ хўжалик кооперативининг Устав
жамғармаси таркибан бўлинмас, пай ва заҳира
жамғармаларидан иборат бўлиши ва уларни мос
равишда 40; 50 ва 10 фоизлик нисбатларда таш
кил қилиш мақсадга мувофиқ бўлиб, бу коопера
тив Уставида белгилиб қўйилиши шарт. Жумла
а) заҳира жамғармаси, бошқа манбалар
бўлмаган тақдирда, асосан кооператив кўрган за
рарларни қоплаш ва кооперативдан чиққан аъ
золарнинг пайларини сотиб олиш учун ишлати
б) бўлинмас жамғарма дахлсиз бўлиб, у фақат
кооператив фаолиятини техник-технологик ри
вожлантириш, янгилаш ва жиҳозлаш, фан ва тех
ника ютуқларини жорий этиш, ерларнинг мели
оратив ҳолатини яхшилаш, ирригация тармоқ
ва иншоотларини сақлаш ва таъмирлаш каби
устувор аҳамиятга эга тадбирларга ишлатила
ди. Кооперативдан чиққан аъзога бўлинмас
в) пай жамғармаси аъзоларга ўз улушларига
мос равишда соф фойдадан ажратиладиган ди
виденд олиш учун асос бўлиб хизмат қилади. Ди
виденд соф фойданинг солиқлар, барча ажратма
лар, қонунчиликда белгиланган турли йиғимлар
ва туловлар амалга оширилгандан кейин коо
ператив тасарруфида қоладиган қисми бўлиб, у
аъзолар ўртасида Уставда белгиланган тартибда
4. Кооператив тасарруфида қоладиган соф
д) кредит иттифоқининг молиявий салоҳиятини
ўстириш йўналишларида тақсимлаш ва уларнинг
нисбатларини ҳар ишлаб чиқариш йили яку
ни бўйича ўтказиладиган кооператив аъзолари
нинг умумий йиғилишида тасдиқлаш мақсадга
30
ИҚТИСОДИЁТНИНГ РеАл СеКТОРИ / РеАльНЫЙ СеКТОР ЭКОНОМИКИ
ИҚТИСОД ВА МОлИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
Умуман, жаҳон тажрибасида тарихий жиҳатдан
кооперация муносабатлари қадимги Миср, Бо
бил, Месопотамия, Қадимги Чин ва Ҳиндистон
ҳамда Марказий Осиёнинг қадимги давлатла
рида, эрамиздан 2-2,5 минг йил олдин шакллан
ган. Бу даврларда кооперация дастлаб меҳнат ва
ишлаб чиқаришни ташкил этишнинг оддий ва
асосий иқтисодий шакли сифатида юзага кел
ган. Меҳнат тақсимотининг ривожланиши, йи
рик ишлаб чиқаришнинг шаклланиши, мануфак
тураларнинг (А.Смит таълимоти бўйича), фабри
ка ва заводларнинг (Д.Рикардо таълимоти) пайдо
бўлиши натижасида кооперация меҳнат ва иш
лаб чиқаришни ташкил этишнинг асосий шакли
XIX-XX асрларда кооперация муносабатларини
ривожлантириш борасида қабул қилинган қонун
ва қонун ости ҳуқуқий-меъёрий ҳужжатларида
ҳам юқорида таъкидланган кооперация тизими
ни ташкил этиш ҳуқуқий жиҳатдан асосланганли
Ривожланган мамлакатларда қишлоқ хўжалик
кооперативлари иқтисодий мустақил ва моли
явий мустаҳкам бўлган фермер хўжаликларига
хизмат кўрсатиш орқали уларнинг барқарор
ўсишини ва ривожланишини таъминлашга хиз
мат қилади. Швеция, Дания, Норвегия, Финлян
дия, Нидерландия ва япония давлатларида ко
операция ҳаракати қишлоқ аҳолисини юз фоиз
қамраб олган бўлса, Франция ва Германия дав
латларида кооператив ҳаракат қишлоқ хўжалиги
корхоналарининг 80 фоизини ўзида бирлашти
Коопертивдан олинган даромадлар тур
ли мамлакатларда турлича тақсимланади. Ди
видендлар сифатида кооперативлар томонидан
тақсимланувчи даромад
қисми ХХ асрнинг 70
йиллари бошида Финландияда тахминан 3 фоиз,
Норвегияда 10 фоиз, японияда 20 фоиз, Буюк
Британияда 58 фоиз, Франция истеъмол коопе
рациясида 75 фоиз, Швецияда 87 фоизни ташкил
Америка қишлоқ хўжалик кооперативи
ўз
ҳиссадорларига дивидендлар қисмини нақд
эмас, қимматбаҳо қоғозлар билан тўлаган ҳолда
унинг солиқ мажбуриятлари бу қоғозлар нархига
пропорционал қисқаради, ҳудди нақд маблағлар
тўлашдан кейин улар яна корхонага киритилган
дек. Шундай қилиб, кооператив ўз даромадини
дивидендлар шаклида тақсимлаб солиқ фойда
сини олади ва айни пайтда бу фойдани ўз савдо
Бельгия ва Германияда қонун кооперативнинг
бўлажак аъзоси капиталнинг камида бир улуши
қисмига имзо қўйиши мажбуриятини кўзда тута
ди. Португалияда минимал улуш иштироки капи
талнинг уч улуш қисмини ташкил этади. Франци
яда кооперативнинг ҳар бир аъзоси бир ёки бир
неча улуш қисмларига ёзилиши керак. Шундай
қилиб, Австрия, Испания, Финландияда коопера
тив фаолиятда молиявий иштирок этмай, унинг
аъзоси бўлиш мумкин эмас. Кўпчилик мамлакат
ларда, айниқса Франция, Испания, Италия, Пор
тугалияда даромаднинг ишлатилиши қонун то
монидан белгиланади. Нидерландлар ва Данияда
даромаддан фойдаланиш масаласи фақат устав
Ҳозир дунёдаги қишлоқ хўжалиги коопера
тив ҳаракатлар тажрибаси барча жиҳатлардан
диққат билан ўрганишга ва амалий фойдала
нишга лойиқ, чунки кооперация инсон фаолия
тини ўрганишнинг интернационал ҳодисаси. Чет
элда кооператив фаолиятни ўрганишнинг ама
лий аҳамияти яна шундаки, у халқаро нуқтаи
назаридан ўзаро фойдали ва ўзаро манфаатли
ҳамкорликни яхшироқ амалга оширишга имкон
Адабиётлар
рўйхати:
Каримов И.А. Барча режа ва дастурларимиз – ватанимиз тараққиётини юксалтириш,
халқимиз фаравонлигини оширишга хизмат қилади. «Халқ сўзи», №16 (5183), 2011 йил, 22
И. Каримов. Асосий вазифамиз – ватанимиз тараққиёти ва халқимиз фаровонлигини яна
Шкляр М.Ф. Кредитная кооперация, Учеб. пособие, Издательско-торговая корпорация
ХХV конгресс МКА. Повестка дня и доклады.-М., 1972. 179 стр.
Ўша ерда. 181 стр.
31
ИҚТИСОДИЁТНИНГ РеАл СеКТОРИ / РеАльНЫЙ СеКТОР ЭКОНОМИКИ
ИҚТИСОД ВА МОлИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
Умаров е.К.
– д.г.н., с.н.с. по региональной

экономике,
Умаров Б.
– ассистент кафедры Общественных
наук НГПИ (г. Нукус)
ТАТья
ПО
ВящАеТ
70-
леТИЮ
ПРОФе
СС
ОРА
.С.С
АлИеВА
К ВОПРОСУ О ГОРОДСКИХ АГлОМеРАЦИяХ В
РеСПУБлИКе УЗБеКИСТАН
В настоящее время в Республике Узбекистан проводит
ся последовательная работа по повышению социально-
организационных условий проживания населения, на осно
ве использования достижении геоурбанистики. Это обсто
ятельство приобретает все большую значимость в свя
зи с организацией научной разработки проблемы город
ской агломерации в зоне влияния Ташкентского мегаполи
са. Анализируя актуальность данного исследования с точ
ки зрения как организационно-производственного рычага,
активно воздействующего на стабилизацию социально-
демографической ситуации в зоне влияния агломерации,
рассматривается комплекс вопросов связанных с повыше
нием эффективности производства путем совершенство
вания территориальной организации народнохозяйствен
ного комплекса. Проблемы обеспечения компактного про
живания людей охватывают вопросы социальной, экономи
ческой, инновационной и инвестиционной среды, а также
урбанизованности регионов страны.
На современном этапе развития производи
тельных сил Республики Узбекистан происхо
дит его устойчивое социально-экономическое
развитие, повышаются эффективность отрас
лей хозяйств и усиливаются структурные сдви
ги в территориальной организации производ
ства характерные для условий рыночных отно
шений, результаты которого наглядно выра
жаются по районной дифференциации рассе
ления и размещения населенных пунктов вы
званное ростом урбанизованности террито
рии. При более широком же подходе пробле
мы расселения и размещения населения эко
номических районов адекватно выражают
основные направления демографических про
цессов в республике в целом.
Решение в региональном масштабе урба
нистических задач макроэкономического ха
рактера предполагает изучение демографиче
ских факторов и тенденции роста современ
ного расселения, формирования реальных си
стем городской агломерации и оценки выпол
няемых ими народнохозяйственных функции.
На практике и исследованиями ведущих
специалистов доказано, что пути развития
агломераций различны. Однако, действитель
ное многообразие случаев может быть сведе
но к двум основным: развитие «от города» и
развитие «от районов». В первом случае фор
мируется моноцентрическая (одноцентровая)
агломерация, во втором–полицентрическая
(многоцентровая). Следует отметить, что круп
нейшие города перерастают в моноцентриче
32
МИНТАҚАВИЙ ИҚТИСОДИЁТ / РеГИОНАльНАя ЭКОНОМИКА
ИҚТИСОД ВА МОлИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
ские агломерации вполне естественно и зако
номерно. Они собирают в себя промышлен
ность, науку, культуру, управление, притяги
вая к себе гигантские людские потоки. Таким
образом, агломерация выступает преемником
крупного города, современной формой его су
ществования.
Система городов и поселков-окружающих
крупнейший центр и возглавляемая им, скла
дывается как результат наложения двух встреч
ных потоков. Во-первых, на подступах к горо
ду – центру как бы оседает все то, что к нему
стремится, но не может в нем поместиться: ем
кость города уже исчерпана, и теперь круп
ный город способен расти только счет спутни
ков. Все это соседствующие, приближенные, и
подчас срастающиеся города и поселки, объ
единенные тесным взаимодействием. Особен
но характерны для моноцентрических агломе
раций так называемые маятниковые миграции
населения. ежедневно из пригородной зоны
не только из городов и поселков – спутников,
но и сельской местности на работу в централь
ный город агломерации устремляются массы
людей.
В наших условиях, наибольшей величины
этот поток достигает в Ташкентской агломе
рации – свыше сотни тысяч человек. Навстре
чу движется поток жителей города - центра,
работающих в поселениях – спутниках. По-
другому происходит формирование агломера
ций, развивающихся «от района». Так, напри
мер при высокой концентрации запасов сырья
в условиях растущей потребности природных
ресурсах таких центров становится все боль
ше и больше. Таким образом, хозяйственный
профиль, облик и размеры у этих агломераций
почти одинаковы, в главном они различается
в деталях.
В последние годы в нашей стране и за ру
бежом появились интересные публикации со
держащие социально-экономическую, геогра
фическую и градостроительную характеристи
ку городов и городских поселений. Много ра
бот посвящено столице Республики Узбеки
стан – городу Ташкенту. её проблемами зани
мались ученые и практики: экономисты, гео
графы, архитекторы, инженеры и соискатели.
За двадцать лет значительно изменились все
звенья территориально-производственного
комплекса Ташкента. Более совершенным стал
подход к социально-экономическому и гео
графическому анализу. Однако характеристи
ка города – даже такого многофункциональ
ного мегаполиса, как Ташкент – требует более
пристального внимания, чем другие города. В
этой связи, выдающийся русский ученый Н.Н.
Баранский пишет, что «очень важным момен
том в выработке экономико-географической
характеристики города, как и всякого другого
объекта, является момент сравнения
Это важное положение послужило своёо
бразным компасом для Таштаевой С.К., взяв
шей на себя большую ответственность, решить
экономико-географические проблемы Таш
кентской агломерации. Она, в числе других ис
следователей, впервые рассматривает данный
вопрос в экономико-географическом аспекте,
под руководством известного в стране и за ру
бежом эксперта, доктора географических наук,
профессора А.С.Салиева, в условиях аридной
зоны. Она рассматривает исторические изме
нения и тенденции многогранной жизни го
рода, даёт характеристику населения и основ
ные виды его деятельности, а также анализи
рует соотношения между градообразующими
и градообслуживающими функциями, и объяс
няет типичные черты внешнего и внутреннего
облика города Ташкента и взаимные связи его
с окружающими районами и т.д.
Решая такую задачу, автор начинает исследо
вания с рассмотрения специфики экономико-
географического положения г. Ташкента. Да
лее, освещает комплекс вопросов, связанных
с городской агломерацией и особенности его
развития в переходный период на рыночную
экономику, а также освещает вопросы, связан
ные с охраной городской среды.
За этим следуют характеристики современ
ного населения столицы, и рассматривают его
структуру и динамику роста, и некоторые во
просы квалификационного состава Ташкент
ской агломерации и территориальные разли
чия в расселении. Обобщенная характеристи
ка социально-производственного комплекса
Ташкента начинается с рассмотрения удовлет
ворения материального благосостояния насе
ления агломерации, т.е, от изучения социаль
ной, экономической, инвестиционной среды,
Баранский Н.Н. «Экономическая география»,
«Экономическая картография» 2-ое изд., Москва,
1960г, стр.-217.
33
МИНТАҚАВИЙ ИҚТИСОДИЁТ / РеГИОНАльНАя ЭКОНОМИКА
ИҚТИСОД ВА МОлИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
рынка труда и урбанистической, а также инно
вационной среды и т.д.
Следующая глава работы посвящена терри
ториальной и функциональной структуре Таш
кентской агломерации. В ней рассматривает
ся основная черта городской агломерации и
формирование урбанистической ситуации, а
также зоны тяготения Ташкентской агломера
ции. Далее идет характеристика основных от
раслей градообслуживающей базы Ташкент
ского расселения, рассказывается о развитии и
размещении инфраструктурных отраслей и их
окружающие регионы, с которыми Ташкент
ская агломерация поддерживает устойчивые
производственные, культурно-бытовые и тру
довые взаимные связи.
Исходя из поставленных целей и задачи,
автором нарисованы контуры освещения во
проса на высоком научном уровне как объек
та изучения экономико-географической науки,
а затем ей удалось решить проблему город
ской агломерации на конкретных материалах
г. Ташкента и Ташкентской области. Это мето
дика и методология составлена на основе об
щереспубликанской концепции устойчивого
развития страны, в предстоящей среднесроч
ной и долгосрочной перспективы, основыва
ясь на содержании работ и установок в трудах
Президента Республики Узбекистан И.А. Кари
мова.
За последние двадцать лет, т.е. в годы Не
зависимости Узбекистана проблемами го
родов и городской агломерации занима
лись многие ученые и практики. Появилась
большая экономико-географическая, соци
ологическая, градостроительная, историко-
демографическая литература. Среди этих
работ надо отметить труды З.М. Акрамо
ва, Т.И.Раймова., Э.А. Ахмедова, О.Б. Ото-
Мирзаева, А.А. Каюмова, Р.Х.Муртазаева.,
В.л.Гентшке., А.С. Салиева., Ш.А. Азимова и др.
Все это расширило возможности экономистов,
географов и историков республики написать
и сравнить современный облик г. Ташкента и
Ташкентской агломерации с другими региона
ми страны.
В этой связи, считаем уместным высказать
мнение, об экономико-географическом поло
жении г.Ташкента и Ташкентского экономиче
ского региона (ТЭР), а также урбанистической
среды регионов Республики Узбекистан. Таш
кентская агломерация в структуре Ташкентско
го экономического района включает в свой
состав: г. Ташкент, территории 15 сопредель
ных районов (Чиназский, Чирчикский, Аккур
ганский, Букинский, янгиюльский, Ахангаран
ский, Зангиатинский, Кибрайский, Бустанлык
ский, Паркентский, Верхнечирчикский, Сред
нечирчикский, Бекабадский), 10-городов и 17
поселков городского типа и 600 населенных
пунктов.
ТЭР не имеет равных, в республике по объ
ему выпускаемой общей внутренней продук
ции (24,9 % всего объема страны), в том чис
ле по производству на душу населения. Веду
щее место в стране принадлежит этому райо
ну и по развитию инфраструктурных отраслей
и квалифицированных кадров, способных под
готовить инновационные продукты, чем лю
бой другой экономический регион Узбекиста
на.
Экономико-географическое положение
территории ТЭР, как издавна наиболее осво
енной части страны, способствовали росту из
древнейшего ядра Узбекистана. ТЭР относит
ся к типичным городским районам. Доля го
родского населения составляет 72,6%. В рай
оне сформировались пять крупнейших зон го
родской агломерации: 1) Северо-восточный,
2) Северный, 3) Южный, 4) Юго-западный, 5)
Северо-западный.
Рост населения ТЭР идет преимуществен
но за счет, естественного прироста и частич
но механического движения. Основной при
рост городского населения приходиться на Се
верную и Северо-западную зону. Таким обра
зом, в демографической ситуации ташкентской
агломерации и его пригородной зоне заметна
роль маятниковой и частично челночной ми
грации, а также возрастание доли населения
старших возрастов. Ташкентская агломерация
по-прежнему дает новых специалистов высо
кой инновационной квалификации, но испы
тывает дефицит рабочих кадров. По народно
хозяйственным функциям, особенностям рас
селения отличается не только г. Ташкент, но и
его пригородная зона. Центральное ядро го
рода, где сосредоточены многие функции, ме
нее характерно для других частей. Здесь рас
положены ценнейшие памятники архитектуры,
истории, культуры, определяет все возрастаю
34
МИНТАҚАВИЙ ИҚТИСОДИЁТ / РеГИОНАльНАя ЭКОНОМИКА
ИҚТИСОД ВА МОлИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
щую роль такой функции, как экскурсионное
обслуживание.
В центральном ядре концентрируются
все административно-деловые, культурно-
просветительные функции Ташкентской систе
мы расселения. Поэтому интенсивны ежеднев
ные трудовые поездки. Вместе с тем общие
тенденции центра: переселения жителей в но
вые районы периферийной зоны, при сокра
щении роли промышленности. Растет сфера
обслуживания и науки, расширяется зона зе
леных поясов вдоль площади независимости.
Ташкентская агломерация подразделяется
на две крупные зоны: первая зона охватыва
ет близлежащие территории вокруг г. Ташкен
та такие как, Келес, Эшангузар, Назарбек, Кук
сарай, янгибазар, Салар и относится к перена
селенной зоне. Плотность населения на 1 км2
территории составляет более 600-700 человек
и образует черты большого Ташкентского ме
гаполиса.
Вторая зона Ташкентской агломерации рас
тирается на расстояние 60-70 км., плотность
составляет 200-250 чел. Таким образом, во вто
рой зоне находятся, «дальние спутники» г. Таш
кента которые образуют, пригородные тер
ритории, так называемой «Центр-пригород».
Здесь формируются, многие функции город
ской агломерации и особо выделяется специ
ализированные отрасли производства в виде
виноградарства, овощемолочного животно
водства, тяжелой промышленности, зоны ре
креационного отдыха, науки и техники, а в юж
ном секторе зоны хлопкосеяния и др.
К Северо-востоку Ташкента, там, где р. Чир
чик пересекает территорию Ташкентской об
ласти – расположен крупный центр химиче
ской промышленности и энергетики – г. Чир
чик, а на Юго-западном ярусе центр легкой и
пищевой промышленности – г.янгиюль. Это
крупная зона обрабатывающей промышлен
ности, зона отдыха и рекреационного обслу
живания.
Географический рисунок опорного карка
са производства Ташкентской агломерации,
определяемый, отходящими, от Ташкента
своеобразным оттенком проявляется, хотя
и ослаблено,
в Джизакской и Сырдарьинской
областях.
Ферганская долина
- староосвоенная и об
житая территория. В то время население скон
центрировалось вокруг г.г. Намангана, Анди
жана и Ферганы и др, расселялось вдоль транс
портных путей и крупных магистральных оро
сительных систем, т.е. по долинам рек. С соз
данием крупного орошаемого земледелия из
менился характер расселения Ферганской до
лины. Этот процесс интенсивно продолжает
ся и сейчас. Ферганская долина – территория
высокого уровня поливного земледелия. Доля
сельского населения, относительно высокая в
республике и составляет 43%. Это объясняется
главным образом формированием в регионе
агропромышленного комплекса. В то же вре
мя наблюдается высокий рост городского на
селения, в частности в областных центрах. Так,
в трех областных центрах проживает 43,2% го
родского населения региона и 13% всего насе
ления Ферганской долины.
В пригородных зонах этих городов стала ин
тенсивно развиваться овощемолочная отрасль
сельского хозяйства, наблюдается приток мо
лодых специалистов, сложилось равновесие
мужского и женского населения. В результа
те положительного сальдо миграции, при кон
центрации значительных внутри районных по
ездок.
Интенсификация производства Ферганской
долины в целом и его областей, а также уско
ренное развитие инфраструктурных отрас
лей становится важнейшим фактором реше
ния проблем использования трудовых ресур
сов. Территориальная структура экономики
Ферганской долины тесно связана с развити
ем агропромышленного комплекса и отчасти
с его внутренней спецификой производствен
ной специализации.
Южный
экономический регион
(Сурхан
даринская и Кашкадаринская области) наиме
нее урбанизованные территорий Узбекиста
на (40 %) с преобладанием аграрного сектора,
находится на самой Южной окраине страны. В
ЮЭР сложился мощный агропромышленный
комплекс и отличается высокой сельскохозяй
ственной освоенностью. На орошаемых зем
лях возделывают тонковолокнистый хлопчат
ник, фрукты. На развитие сельского хозяйства
отрицательно влияет засушливый климат. Поэ
тому для развития орошаемых земель, постро
ены водохранилища и разветвленная ороси
тельная система. Важное место в земледелии
района занимают посевы зерновых и кормо
35
МИНТАҚАВИЙ ИҚТИСОДИЁТ / РеГИОНАльНАя ЭКОНОМИКА
ИҚТИСОД ВА МОлИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
вых культур: основная из них люцерна, кото
рая в севообороте с хлопководством поддер
живает плодородье почвы.
В годы независимости развитие района
происходило на основе создания развитой
транспортно-экономической связи. Развива
ются мощный газоперерабатывающий ком
плекс. Таким образом, район превратился из
чисто аграрного в индустриально-аграрный
район. На юге выделяются два основных зве
на: комплексы отраслей по производству
топливно-энергетических ресурсов и агропро
мышленный комплекс. С развитием промыш
ленности растёт число городов и доля город
ского населения. В 2010 году в городах прожи
вало более 1,7 млн. человек, что 2,1 раза боль
ше по сравнению с 1959 годом. В последние
десятилетия в агропромышленном комплексе
юга усиливается роль индустриального кры
ла, перерабатывающего сельскохозяйствен
ную продукцию и роли инфраструктурных от
раслей. Это создаёт основу для всестороннего
подъема материального уровня жизни населе
ния и превращения Южных районов страны в
гармонически развитый хозяйственный ком
плекс.
Среди трех областей
Зарафшанской доли
ны
, Самаркандская область занимает первое
место по численности населения (56,1%), а по
размерам территории (3,7%) уступает Навоий
ской и Бухарской областям. Основными факто
рами, обеспечивающими высокий экономиче
ский потенциал и сложившуюся специализа
цию Зарафшанского экономического района,
следует считать высококвалифицированные
трудовые ресурсы и исторически сконцентри
рованные основные производственные фон
ды, наличие природных богатств, выгодное
экономико-географическое положение регио
на, агроклиматические и почвенные ресурсы,
а также концентрация здесь огромных энер
гетических ресурсов Республики Узбекистан.
Это дает возможность повсеместно развивать
энергоемкие отрасли производства, а также
выращивать технические культуры, овощебах
чевые культуры и картофель, а также зерно
вые культуры. Существенным для ЭГП района
следует считать его центральное место распо
ложения в стране, что позволяет ему служить
связующим звеном для Ташкентской агломе
рации, Ферганской долины, а также низовьев
р. Амударьи. Это преимущество усиливается
таким важнейшим компонентом ЭГП, как по
тенциал в транспортных возможностях.
Гармоничное развитие рыночных отноше
ний в годы Независимости Узбекистана, инду
стриализация и рост городов охватили терри
тории Нижнеамударьинского экономическо
го региона, что способствовало концентрации
промышленного производства и инфраструк
турных отраслей в отдельно взятых городах и
районах. Так, в Республике Каракалпакстан на
чато производство кальцинированной соды,
освоен выпуск хлопчатобумажных изделий и
на базе газового промысла начато производ
ства газового конденсата, что в значительной
степени повлияли на расселении ранее пусто
вавших территорий.
На территории вышеуказанного региона
проживает 11,2% населения Республики Узбе
кистан, т.е. 3,2 млн. человек. Растет урбани
зованность региона (доля городского населе
ния 42,6%). Темпы роста городского населе
ния особенно заметны в столичных городах,
хотя, только для Каракалпакстана характерна
значительная доля проживающих в них горо
жан (50%). Однако в целом, уровень городской
агломерации в Республике Каракалпакстан все
еще выражен слабо. Наиболее развитая агло
мерация Нукусская – с которым по сравнению
с 1960 годом рост составил 8,4 раза. К чис
лу развивающихся, относятся Ходжейлинская,
Турткульская, Берунийская, Кунградская, Чим
байская и др.
В сельском расселении Республики Каракал
пакстан все еще очень значителен вес кишлач
ных поселков (1131), переустройство их очень
важно, в связи с оттоком из них значительной
части трудоспособного населения (преиму
щественно молодых людей), вследствие чего
в сельской местности Каракалпакстана имеют
тенденции половозрастные диспропорции.
Большая часть трудоспособного населе
ния Нижне-амударьинского региона 69,7% за
нята в отраслях материального производства.
Значительно выше среднего республиканско
го уровня доля населения, занятого в сельском
хозяйстве (39-43%), где квалификация трудо
вых ресурсов региона невысока.
В целом, учитывая высказывание лаппо
Г.М., и результаты научной разработки Таш
таевой С.К. – можно придти к выводу, что
го
36
МИНТАҚАВИЙ ИҚТИСОДИЁТ / РеГИОНАльНАя ЭКОНОМИКА
ИҚТИСОД ВА МОлИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
родская агломерация
– это компактная про
странственная группировка поселений объ
единенных многообразными интенсивными
связями в много компактную динамическую
систему.
Существует мнение, что город начнет раз
вертываться в агломерацию, когда числен
ность его населения достигнет 100 тыс. чело
век. Г.М. лаппо уточняет возможности форми
рования крупной много центрической город
ской агломерации, начиная с города, с числен
ностью населения, как правило, не менее 250
тыс. человек. Вокруг крупнейших городов мил
лионеров образуются сверх крупные агломе
рации. В их состав обычно входят города с на
селением 100 и более тысяч человек каждая.
К концу двадцатого столетия в мире насчи
тывалась около 1500 агломераций, каждая с
населением более 100 тыс. человек. Почти де
сять лет спустя количество агломерации и их
численность их населения существенно уве
личилась. Таким образом, городские агломе
рации представляют собой группы взаимос
вязанных, близко расположенных друг к другу
преимущественно городских поселений, тяго
теющих к главному крупному городу ядру.
Они не мыслимы без инфраструктуры, ко
торая по утверждению профессора Саушки
на Ю.Г.
служат как бы кровеносной систе
мой агломерации
. Далее он добавляет, что
городская агломерация – это еще технико-
экономическое сочетание предприятий, рас
положенных на компактной территории, свя
занных взаимными производственными свя
зями. В большинстве случаев городские агло
мерации совпадают с промышленными узла
ми, агропромышленными объединениями, ку
рортными базами, где отдельные поселения
тяготеют к главному городу.
Таким образом, городская агломерация
рассматривается не только как группа город
ских и других поселений, компактно распо
ложенных по отношению друг к другу и тя
готеющих к большому городу,
но и как эко
номический узел и даже, шире – как
социально-экономический узел
В этом видится научно-практическая ак
туальность и производственная значимость
разработки проблем городской агломерации
как организационно-управленческого рыча
га активно воздействующего на стабилизацию
социально-экономической ситуации в зоне
влияния агломерации и в целом – в Республи
ке.
Список литературы:
Каримов И.А. «Узбекистан на пороге ХХI века», Ташкент, «Узбекистан», 1999 г.
Ата-Мирзаев О., Гентшке В., Муртазаева Р., Салиев А. «Историко-демографические
очерки урбанизации Узбекистана», Т. «Университет», 2002 г.
лаппо Г.М. «Развития городских агломерации», Москва-1978 г.
Раҳмонов И.Р. Ҳудудий меҳнат тақсимоти шаклланишнинг омиллари ва
босқичлари. Ўзбекистон иқтисодиёти; эришилган ютуқлар, муаммолар ва ривожла
ниш истиқболлари, Т.- 2008. Стр. 17-18.
Саушкин Ю.Г. «Москва среди городов мира». Москва, «Мысль», 1983 г.
Таштаева С.К. Ўзбекистон шаҳар агломерацияси шаклланиш ва ривожланиш хусу
сиятлари (Тошкент агломерацияси мисолида). Диссерт. автореферати, Т., 2011 й.
Умаров е.К. и др. Аральский экологический кризис и особенности демографиче
ского развития сельской местности Республики Каракалпакстан. Нукус., 2009 г.
Юсупов Р.А. ва б. Иқтисодиётни модернизациялаш жараёнида Ўзбекистонда аҳоли
даромадлари таркибини самарали шакллантириш йўллари. Ўзбекистон иқтисодиёти:
эришилган ютуқлар, муаммолар ва ривожланиш истиқболлари, Т.- 2008. Стр. 107-
108.
Саушкин Ю.Г. «Москва среди городов мира», Москва, «Мысль», 1983 г.
37
МИНТАҚАВИЙ ИҚТИСОДИЁТ / РеГИОНАльНАя ЭКОНОМИКА
ИҚТИСОД ВА МОлИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
Хоменко О.В.
– Крымский экономический

институт ДВНЗ «Киевский национальный

экономический университет им. В. Гетмана»
МеЖДУНАРОДНАя МИГРАЦИя РАБОЧеЙ СИлЫ В
УКРАИНе И ПРОБлеМЫ еЁ РеГУлИРОВАНИя
На современном этапе одной из основных проблем мигра
ции является неурегулированное трансграничное движение
рабочей силы, которое предусматривает нелегальное пере
сечение границы страны. Такая ситуация наблюдается во
всем мире, т.к. основной предпосылкой развития междуна
родной миграции рабочей силы (ММРС) является глобали
зация экономических отношений. Международная миграция
рабочей силы выступает важной составляющей междуна
родных экономических отношений. К традиционным побу
дительным мотивам и причинам ММРС принадлежат: раз
ница в уровнях экономического развития отдельн х стран;
неравномерность в темпах и объемах накопления капита
ла в разных отраслях мирового хозяйства; наличие нацио
нальных отличий в размерах заработной платы; деятель
ность ТНК и связанная с ней международная мобильность
капитала; массовая хроническая безработица в слабораз
витых странах.
Миграционная политика Украины не в пол
ной мере направлена на защиту своих граж
дан за рубежом, на квотирование въезжаю
щих в страну, на стимулирование возвраще
ния в страну ранее выехавших за её пределы.
Весомый вклад в процесс исследования
теории и практики международной трудовой
миграции, усовершенствование организаци
онных, экономических и правовых рычагов
её регулирования сделали ведущие отече
ственные ученые: А. Кравченко, Н. Марчен
ко, А. Румянцева, А. Филипенко, С. Фомишин.
С этой целью проведены исследования на
правленные на рассмотрение проблем, свя
занных с регулированием международной
миграции рабочей силы, определением при
оритетных направлений в регулировании и
путей привлечения специалистов в Украину.
Основными задачами исследования ста
вились:
- проанализировать миграционные про
цессы в Украине с помощью статистических
методов исследования;
- определить факторы, которые оказыва
ют сильное влияние на ММРС;
- проанализировать практические осно
вы государственного регулирования ММРС
в Украине, основываясь на нормативно-
правовых актах, которые регулируют ММРС;
- проанализировать направления «утечки
мозгов» и предложить способы привлечения
высококвалифицированной рабочей силы в
Украину;
- определить возможные способы совер
шенствования государственного регулирова
ния ММРС в Украине.
Объектом исследования являются мигра
ционные процессы Украины, предметом ис
следования являются экономические зако
номерности движения миграционных пото
ков, проблемы регулирования и регламента
ции этих потоков.
38
МеҲНАТ БОЗОРИ ВА ИЖТИМОИЙ МУҲОФАЗА /
РЫНОК ТРУДА И СОЦИАльНАя ЗАщИТА
ИҚТИСОД ВА МОлИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
Для изучения вышеуказанных проблем в
работе были использованы такие методы ис
следования как статистические методы.
Статистические методы – это совокупность
приемов, применяемых в процессе статисти
ческого исследования, которое обычно про
водится в три этапа: сбор первичной инфор
мации; статистическая сводка и обработка
информации; анализ статистической инфор
мации.
Для исследования миграционных про
цессов в Украине применены ряды динами
ки. Построением динамических рядов дости
гается изображение изменения явления во
времени, а их анализом – цифровая харак
теристика закономерностей явления во вре
мени. В процессе анализа динамических ря
дов использовались следующие показатели:
абсолютный прирост (цепной и базисный),
средний абсолютный прирост, темп роста
(цепной и базисный), темп прироста (цепной
и базисный), средний темп прироста, сред
ний темп роста и среднегодовой темп дина
мики.
Кроме рядов динамики применен ме
тод парных сравнений, который использу
ется с целью выявления внутренних и внеш
них угроз для исследуемой системы. Досто
инством этого метода является ранжирова
ние совокупности факторов при малых раз
личиях между ними, когда непосредственная
оценка не обеспечивает их упорядочивания.
Недостатком этого метода является повы
шенная трудоемкость. Сущность метода за
ключается в построении приоритетного ряда
факторов внутренней и внешней среды вли
яющих на развитие и эффективность функци
онирования исследуемой системы.
Алгоритм проведения исследований с по
мощью парных сравнений на основе метода
многомерного шкалирования состоит из сле
дующих этапов:
Отбор экспертов. Необходимо отобрать
не менее 20-25 экспертов из числа высоко
квалифицированных людей, имеющих значи
тельных стаж работы (более 10 лет) в иссле
дуемой сфере хозяйственной деятельности.
Отбор факторов внутренней среды.
Отбор факторов внешней среды.
Обработка мнений экспертов относитель
но выбора факторов внутренней и внешней
среды.
Парное сравнение факторов.
Определение средних оценок экспертов.
Максимальные и минимальные оценки экс
пертов отбрасываются. Средняя оценка вли
яния факторов определяются по формуле:
где Doi – средняя оценка для i-го фактора;
D1i...Dmi - индивидуальные оценки для
i-го фактора;
m – количество экспертов.
Определение степени влияния факторов.
После заполнения матрицы парных сужде
ний определяется произведение оценок по
строкам. Затем из полученных произведе
ний извлекается корень n – ой степени (где
n – количество факторов). Полученные таким
образом значения суммируются и затем рас
считывается степень влияния фактора.
С помощью метода парных сравнений
оценивались такие факторы, как:
- рост безработицы;
- разность в условиях жизни;
- экономическая нестабильность;
- отсутствие перспектив профессиональ
ного роста;
- изменение в структуре производства и
потребления;
- темпы и размеры накопления капитала;
- отсутствие безопасности;
- ухудшение экологической ситуации;
- обострение языковой проблемы;
- национальный и религиозный фактор.
Важным в рассмотрении проблемы мигра
ции и методов регулирования международ
ной миграции рабочей силы является анализ
миграционных процессов и анализ факторов,
которые влияют на миграцию рабочей силы.
Проведем анализ показателей эмигра
ции и иммиграции в контексте с Украиной на
основе данных Государственного комитета
статистики с помощью рядов динамики (Та
блица 1.1.).
Установлено, что за последние три года
уровень эмиграции снизился на 3,96%. Эти
39
МеҲНАТ БОЗОРИ ВА ИЖТИМОИЙ МУҲОФАЗА /
РЫНОК ТРУДА И СОЦИАльНАя ЗАщИТА
ИҚТИСОД ВА МОлИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
данные предоставлены Государственным ко
митетом статистики Украины, следователь
но, здесь учтена информация о количестве
легальных эмигрантов. Можно предполо
жить, что увеличилось количество нелегаль
ных эмигрантов в соседние страны или стра
ны европейского союза, так как Украина яв
ляется «транзитной территорией»
Иммиграционная ситуация в Украине (та
блица 1.2.) характеризуется тем, что: в 2006
году уровень притока граждан увеличил
ся на 11,7% по сравнению с 2005 годом, в
2007 году увеличился на 5,2% по сравнению
с 2006 годом. Таким образом, темп приро
ста составляет 7,8%. Увеличение притока на
селения связано с тем, что Украина является
«прибежищем» для беженцев, которые пыта
ются пересечь границу с европейским сою
зом, а Украина является транзитной террито
рией.
В Украину из Таджикистана, Грузии, Азер
байджана, Армении наблюдается движение
населения, как коренных украинских, так и
некоренных национальностей. Кроме того,
продолжается возвращение в Крым крым
ских татар, депортированных в 1944 году,
среди которых категории переселенцев как
обычные, так и вынужденные.
Таким образом, ситуация в Украине с ми
грационными процессами характеризуется
увеличением числа иммигрантов и уменьше
нием числа эмигрантов зарегистрированных
органами таможни.
С помощью метода многомерного шкали
рования были определены факторы оказыва
ющие наибольшее влияние на миграцию ра
бочей силы. В таблице 1.3 представлены фак
торы, влияющие на миграцию и их оценка по
шкале относительной важности.
Выявлено, что наибольшее влияние ока
зывает фактор «разность в условиях жиз
ни», степень влияния, которого составляет
18,23%, второе место по важности занимает
фактор «отсутствие перспектив профессио
нального роста» – 16,64%, третье место при
надлежит фактору «отсутствие безопасно
сти» – 13,41%. Таким образом, на движение
40
МеҲНАТ БОЗОРИ ВА ИЖТИМОИЙ МУҲОФАЗА /
РЫНОК ТРУДА И СОЦИАльНАя ЗАщИТА
ИҚТИСОД ВА МОлИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
рабочей силы наибольшее влияние оказыва
ет разность в уровнях и в условиях жизни.
Основными центрами тяготения украин
ских трудовых мигрантов являются Россия
(40-50%), Польша (15-20%), Чехия (10-15%),
Италия (10%), Португалия (4-6%). В целом
больше 90% общего потока трудовых ми
грантов приходится на страны СНГ, страны
Вышеградской группы (Польша, Чехия, Сло
вакия, Венгрия) и страны Южной европы.
По данным Государственной комитета ста
тистики Украины за 2006 год наибольшее ко
личество эмигрантов из Украины в странах
СНГ – 6267,5 тыс. человек, в Америке – 2598,5
тыс. человек и в европе – 1278 тыс. человек.
В Азии, Африке и Австралии по 35 тыс. чело
век и в Новой Зеландии – 0,5 тыс. человек.
Больше всего украинцев в России – 4,4 мил
лион человек, в США – 1,2 миллион человек,
в Канаде – 1,1 миллион человек и в Польше –
0,6 миллион человек.
Одна из проблем украинской эмиграции –
«утечка умов», которая осуществляется через
два канала. Первый канал – непосредствен
но через миграцию интеллектуалов в другие
страны. Главной причиной «утечки мозгов»,
особенно с академической фундаментальной
науки, является ежегодное уменьшение бюд
жетных расходов на науку. Падение ассигно
ваний с бюджета на развитие науки привело
к сворачиванию научно-исследовательских
программ, падение престижности научной
работы, быстрого сокращения численности
научных кадров, снижение уровня матери
ального стимулирования ученых. Второй ка
нал «утечки мозгов» –использование наше
го научного потенциала зарубежными ин
ститутами и корпорациями в Украине. В по
следние годы в связи со снижением спроса
41
МеҲНАТ БОЗОРИ ВА ИЖТИМОИЙ МУҲОФАЗА /
РЫНОК ТРУДА И СОЦИАльНАя ЗАщИТА
ИҚТИСОД ВА МОлИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
отечественной производственной сферы на
научно-техническую продукцию наблюдает
ся постепенное увеличение удельного веса,
выполненных на заказ зарубежных фирм. Та
ким образом, НИОКР Украины становятся
фактором инновационного прогресса в дру
гих странах.
Направления регулирования миграцион
ных процессов Украины определено в: со
действии процессу репатриации в Украи
ну выходцев из Украины и других потомков
(детей, внуков); возвращение на историче
скую родину лиц, депортированных с терри
тории Украины по национальному признаку;
защита социально-экономических интересов
и прав украинских работников-мигрантов;
сохранение трудового и интеллектуально
го потенциала страны; создание правовых
и социально-экономических основ регули
рования внешней трудовой миграции граж
дан Украины; предоставление права на при
ют в Украине и обеспечение защиты бежен
цев соответственно национальному законо
дательству.
В США регулирование миграции осущест
вляется путем применения политики ограни
чения: требование хорошего состояния здо
ровья у прибывающего мигранта (характер
но для ряда скандинавских стран и США); до
полнительные профессиональные требова
ния, относящиеся к ряду специальностей или
профессий (в США, например, иностранный
программист должен владеть принятыми в
стране программными средствами, быть зна
комым с соответствующими компьютерны
ми системами); ограничения личностного и
психологического плана. Так, например, пре
тендент на получение гражданства ЮАР дол
жен иметь «добрый характер». В США издав
на ограничен въезд для представителей лю
бой из партий тоталитарного типа.
Таким образом, на сегодняшний день на
блюдаются такие тенденции миграции в
Украине, как: интеллектуализация соста
ва эмиграции, приток нелегальных имми
грантов, низко квалифицированной рабочей
силы, смена направленности, интенсивность
миграционных потоков.
Государственная миграционная политика
должна основываться на таких направлени
ях: «селекционный отбор» иммигрантов, сти
мулирование реэмиграции через социаль
ные программы, стимулирование высоко
квалифицированной рабочей силы оставать
ся в стране, создание новых рабочих мест,
обеспечение приоритета интересов лично
сти и его всестороннего развития. В Украи
не должны создаваться все условия для по
ощрения, мотивации и стимулирования вы
сококвалифицированных кадров, нужно при
бегнуть к таким мерам, как повышение эф
фективности науки и образования, предо
ставление грантов, поощрение ученых и спе
циалистов, которые приобрели международ
ное признание, заинтересовать молодых на
учных сотрудников с помощью бюджетных
программ об увеличении заработной платой
работников в научной сфере. Таким обра
зом, необходимо создать такую миграцион
ную политику, которая регулировала бы от
ток и приток рабочей силы, стимулировала
бы возвращение на родину выехавших ранее
граждан и привлекала бы новую высококва
лифицированную рабочую силу. Миграцион
ная политика Украины должна быть сбалан
сированной и гибкой, а главное – социально
ориентированной, т.к. рыночная экономика
предполагает социальную направленность.
Список литературы:
«Державна програма співпраці із закордонними українцями на період до 2010
року» від. 27 липня, 2006. №1034, КМУ.
Закон України «Про затвердження Державної програми зайнятості населення на
2001-2004 роки», ВРУ, 07.03.2002, 3076-ІІІ.
Постанова «Про затвердження Програми регулювання міграційних процесів на
2003-2005 роки» від. 20 серпня, 2003. №1296, КМУ.
Постанова Кабінету міністрів України «Про затвердження стратегії демографічного
розвитку в період до 2015 року» від. 24.06.2006 №879.
42
МеҲНАТ БОЗОРИ ВА ИЖТИМОИЙ МУҲОФАЗА /
РЫНОК ТРУДА И СОЦИАльНАя ЗАщИТА
ИҚТИСОД ВА МОлИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
Бочан І.О., Михасюк. Глобальна економіка: Підручник - К.: «Знання», 2007 - 403 с.
Козак Ю.Т., лук’яненко Д.Г., Макогін Ю.В. та ін. Міжнародна економіка: Навчаль
ний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, Видавництво «Артек», 2002. - 436 с.
Румянцев А.П., Румянцева Н.С. Міжнародна економіка: Короткий конспект лекцій.
– К.:МАУП, 1999. - 104 с.
Філіпенко А.С., Будкін В.С. Гальчинський А.С.: Україна і світове господарство:
взаємодія на межі тисячоліть: К. «либідь» – 582 с.
Фомишин С.В. Международные экономические отношения на рубеже тысячеле
тий: Учебное пособие / Херсон, «Олди-плюс», 2002. - 560 с.
Школа І.М., Козменко В.М. Міжнародні економічні відносини. Навч. посібник. -
Чернівці, «Рута», 1996. - с. 116-125.
Генералова Ю.В. Вплив міграційних процесів на економічне зростання України //
Актуальні проблеми економіки - 2006 - №4, с.181-185.
Міграційні процеси [З послання Президента до ВРУ] //економіст. – 2003, №5, с.18.
www.nau.kiev.ua
www.ukrstat.gov.ua
www.mfa.gov.ua
43
МеҲНАТ БОЗОРИ ВА ИЖТИМОИЙ МУҲОФАЗА /
РЫНОК ТРУДА И СОЦИАльНАя ЗАщИТА
ИҚТИСОД ВА МОлИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
Таджибаева Д.А.
– к.э.н., и.о.доцента кафедры
«Макро-экономика» Национального

университета Узбекистана
АПеКСНЫе ФОНДЫ В МИКРОФИНАНСИРОВАНИИ
В последние годы многие страны добились значительных
успехов в обеспечении широких слоев населения финансовы
ми услугами благодаря развитию микрофинансирования.
Микрофинансовый сектор получил общественное признание
и достиг весомых практических результатов. Подтверж
дением тому является проведение ООН в 2005 г. «Между
народного года микрокредитования и развития духа пред
принимательской инициативы», а также присуждение Но
белевской премии мира 2006 года «социальному банкиру»
из Бангладеш Мухаммаду Юнусу. Широкую известность за
пределами страны получили многие национальные лидеры
в области микрофинансирования, включая Banco Solidario
(Боливия), Compartamos (Мексика), Enterprise Development
Group (США).
В Узбекистане также уделяется большое
внимание развитию микрофинансирования
как инструменту программ поддержки мало
го предпринимательства, в том числе на селе,
создания новых рабочих мест и расширения
самозанятости населения, повышения доступ
ности финансово-кредитных услуг для широ
ких слоев населения. Была принята законода
тельная и нормативная база, ведется работа по
развитию инфраструктуры микрофинансового
сектора.
Благодаря реализуемой в последние не
сколько лет политике по содействию развития
микрофинансирования
в Узбекистане форми
руется модель микрофинансового рынка.
Быстро формирующийся в последнее время
новый класс участников рынка – частные ком
мерческие микрофинансовые организации –
вносят существенный вклад в повышение доли
на рынке ранее незадействованных коммерче
ских и инвестиционных ресурсов.
Закон «О микрофинансирования» Республики
Узбекистан, Закон « О микрокредитных организациях»,
Государственная программа по микрофинансирова
нию ПКМ 114 от 08.06.2007, Программа «О приоритет
ных направлениях дальнейшего реформирования и по
вышения устойчивости финансово-банковской систе
мы республики в 2011-2015 годах. ПП 148 от 28.11.2010.
В микрокредитных организациях (МКО)
основу ресурсной базы составляют донор
ские средства, привлекать которые становится
все труднее в силу наличия ряда нормативно-
правовых ограничений, а также займы физиче
ских лиц, которые являясь квази-депозитами,
также являются одновременно волатильным и
дорогим ресурсом. В результате, практически
единственной возможностью для МКО нара
щивать свой финансовый потенциал является
канал процентной ставки, который позволяет
формировать прибыль, необходимую для рас
ширения микрофинансовой деятельности.
Можно отметить, что продолжает расти ко
личество международных частных инвесто
ров и доноров, проявляющих заинтересован
ность в представлении кредитов МКО Узбеки
стана. Тем не менее, не следует забывать, что
частные инвесторы и доноры не изъявят осо
бого желания активно работать с МКО до тех
пор, пока МКО Узбекистана не будут достаточ
но развиты и не станут финансово устойчивы
ми организациями. Для решения проблемы по
обеспечению ресурсной базой МКО предлага
ется организовать деятельность апекс органи
заций в Узбекистане.
44
БАНКлАР ВА МОлИя БОЗОРлАРИ / БАНКИ И ФИНАНСОВЫе РЫНКИ
ИҚТИСОД ВА МОлИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
Апексом
является фонд, учрежденный вну
три страны для финансирования микрофинан
совых организаций в целях повышения досту
па к финансовым услугам и улучшения эконо
мического состояния и качества жизни насе
ления.
В качестве апекс организаций выступа
ют крупные оптово-кредитные организа
ции, предоставляющие финансовые сред
ства в виде грантов, кредитов и гарантий, а
также оказывающие услуги МФО на террито
рии своего региона, содействуя развитию ми
крофинансирования как стимула роста ма
лого предпринимательства и комплексного
социально-экономического укрепления реги
онов.
Первый апексный фонд - NAFIN был создан
в Мексике в далеком в 1934 году, большинство
оптовых фондов были созданы в девяностые
годы и в начале двадцать первого века. Апекс
ный фонд PKSF (Бангладеш) самый известный
оптовый фонд Бангладеша был создан в 1990
году. С того времени наблюдался неуклонный
рост создания новых фондов. Одиннадцать из
них были созданы в последние три года.
Необходимость апексов на макроэкономи
ческом уровне, прежде всего, возникает в сле
дующих ситуациях: низкий уровень финансо
вого проникновения, сохранение большого
спроса на финансовые услуги на фоне высоких
темпов роста экономики, потенциал для моби
лизации донорского финансирования и инве
стиций в сектор, региональные диспропорции.
Кроме того, нехватка финансирования в ре
зультате высокого уровня процентных ставок в
секторе, низкий уровень устойчивости небан
ковских институтов, не прозрачность сектора
обуславливает необходимость создания апекс
ных институтов на микроэкономическом уров
не.
Апексные фонды обычно интегрированы в
существующую финансовую систему и пресле
дуют две цели:
Апексная организация – это своего рода опто
вое учреждение, которое перенаправляет финансовые
средства (гранты, займы, гарантии) различным микро
финансовым организациям (МФО) в какой-то конкрет
ной стране или в регионе. Финансирование может пре
доставляться вместе с техническими услугами, а может
и без них. www.cgap.org Donor Brief № 5, 2002.
(i) как институт оптового кредитования по
предоставлению ресурсов коммерческим бан
кам, микрофинансовым институтам и дру
гим организациям с выполнением следующих
функций:
Диагностика, отбор и сертификация уча
ствующих финансовых институтов;
Управление кредитованием;
Управление ликвидностью;
Управление кредитным риском;
Управление валютным риском;
Мониторинг, отчетность и оценка.
(ii) Предоставление технического содей
ствия в следующей форме, например:
Предоставление обучение МКО;
Трансфер технологий, например, в области
дистанционного банкинга;
лоббирование по созданию благоприятных
условий развития микрофинансирования (по
разработке специального законодательства в
области микрофинансирования);
Регулирование и надзор (в случае суще
ствования делегированного надзора).
Таким образом, апексный фонд в первую
очередь служит катализатором, который свя
зывает микрофинансовые организации и рын
ки капитала, тем самым расширяя их доступ к
финансовым ресурсам. Также, его выгодами
можно считать привлечение финансирования
и технической помощи большому количеству
МФО, улучшение координации работы доно
ров и содействие отбору и развитию жизне
способных МФО.
Апексы, выступая в качестве надежных
местных институтов, весьма привлекательны,
так как предоставляют иностранным инвесто
рам (донорам, частным инвестиционным фон
дам, а иногда и правительственным учрежде
ниям) уверенность в поддержке микрофинан
совой деятельности. Однако, несмотря на та
кие предпосылки, в мировой практике немно
го случаев успешных апекс организаций. По
добный факт обусловлен затруднениями, с ко
торыми сталкиваются данные организации.
Учитывая, имеющийся опыт по государствен
ному финансированию предыдущих микро
кредитных программ, создание апекс институ
та и гарантирование его независимости требу
ет определенных усилий.
45
БАНКлАР ВА МОлИя БОЗОРлАРИ / БАНКИ И ФИНАНСОВЫе РЫНКИ
ИҚТИСОД ВА МОлИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
В настоящее время Апексные фонды выде
ляют на развитие микрофинансирования свы
ше 2 миллиарда долларов США в год во всем
мире
. Средства апексов, предоставленные
микрофинансированию в 2007 г., составили 2,5
миллиарда долларов США – столько же было
выделено всеми донорами и инвесторами сек
тору микрофинансирования. А средний раз
мер финансирования, предоставленный каж
дым из 15 крупнейших апексов в мире, соста
вил 151 миллион долларов США в 2007 г.
Апексные фонды существуют во всех реги
онах мира. Наибольшие объемы кредитова
ния через апексные фонды осуществляются в
латинской Америке и Юго-Восточной Азии, в
то время как Африка является регионом с са
мым большим количеством (20) апексных фон
дов, многие из которых были созданы в тече
ние последних пяти лет. Большая часть средств
предоставляется апексными фондами в нацио
нальной валюте. Это означает, что МФО, кото
рые заимствуют у апексных фондов менее под
вержены валютному риску, чем если бы они
получали кредиты в иностранной валюте. В то
время как три четверти кредитного портфеля
шестнадцати ведущих международных финан
совых институтов развития предоставляются
МФО в иностранной валюте, апексные фонды
обеспечивают большую часть своего финанси
рования для МФО в местной валюте.
«В результате финансового кризиса, мы на
блюдаем переход от частного финансирова
ния к государственному финансированию, от
международных институтов развития к апекс
CGAP, «Апексы: Важный источник внутреннего
финансирования». Март, 2010. www.cgap.org
ным фондам», отметил ведущий специалист
микрофинансирование Хавйер Рейлле.
Созданные в развивающихся странах апекс
ные фонды либо финансируются за счет госу
дарственных средств со стороны правитель
ства, или донорскими организациями из раз
витых стран, или, чаще всего финансирование
большинства апексных фондов является соче
танием донорского финансирования на перво
начальном этапе для развития сектора микро
финансирования и осуществление координа
ции их финансирования в будущем.
Например, после войны в Афганистане, ког
да правительство решило активно поддержи
вать развитие микрофинансирования, между
народные донорские организации, объедини
ли свои средства для создания апексного фон
да.
На сегодняшний день источниками финан
сирования апексов являются такие ведущие
финансирующие организации, как Всемирный
банк, Азиатский банк развития KfW, Межаме
риканский банк развития, Международный
Фонд сельского развития (IFAD) и европейский
Союз (Таблица 1).
Создание апексного фонда в Узбекиста
не позволит обеспечить эффективное испол
нение задач, закрепленных в Постановлении
Президента № 1438 «О приоритетных направ
лениях дальнейшего реформирования и повы
шения устойчивости финансово-банковской
системы республики в 2011-2015 годах» и до
стижения высоких рейтинговых показателей.
Кроме того, деятельность фонда обеспе
чит расширение охвата финансовыми услуга
ми субъектов предпринимательства и населе
ния путем повышения доступности и опера
тивности предоставления микрофинансовых
46
БАНКлАР ВА МОлИя БОЗОРлАРИ / БАНКИ И ФИНАНСОВЫе РЫНКИ
ИҚТИСОД ВА МОлИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
услуг, обеспечение эффективного распределе
ния финансовых ресурсов между НКО на кон
курсной основе для повышения занятости в
региональном и отраслевом разрезах, содей
ствие информированности населения о воз
можностях получения микрофинансовых услуг
и установление связей между НКО и рынками
капитала в качестве катализатора притока ин
вестиций.
Предлагаемая структура апексного фонда
представлена на следующей схеме (Рисунок 1).
Результатами деятельности фонда будут
улучшение финансовой и нефинансовой под
держки сектора микрофинансирования с по
мощью таких инструментов как координация
привлечения средств доноров и инвесторов;
обусловленное размещением средств фонда в
коммерческих банках для последующего кре
дитования НКО с соблюдением регионально
го и секторальное распределения и ограниче
ния процентных ставок; сбор и анализ данных,
с частичным осуществлением функций регули
рования и надзора; предоставление гарантий
в пользу НКО; оказание технической помощи
НКО в целях повышения их устойчивости и по
тенциала; повышение прозрачности сектора
Список литературы:
Levy, Fred D. 2001. «Apex Institutions in Microfinance». CGAP Occasional Paper No 6.
Navajas, Sergio and Mark Schreiner (1998), «Apex Organizations and the Growth
of Microfinance in Bolivia», Economics and Sociology Occasional Paper No. xxxx,
Columbus,Ohio: The Ohio State University.
World Bank. 2008 «Finance for All: Policies and Pitfalls in Expanding Access.» A World
Bank Policy Research Report. World Bank: Washington, D.C. Ouattara, Korotoumou and
Claudio Gonzalez-Vega (1998), «Microfinance Apex Organizations in West Africa» «The
Case of Benin», Columbus, Ohio: The Ohio State University.
47
БАНКлАР ВА МОлИя БОЗОРлАРИ / БАНКИ И ФИНАНСОВЫе РЫНКИ
ИҚТИСОД ВА МОлИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
Норинбоев О.Қ.
– ОАТБ «Қишлоқ қурилиш банк»
мутахассиси
БАНК ТИЗИМИДА ПеРСОНАл БОШҚАРУВИНИ
РИВОЖлАНТИРИШНИНГ НАЗАРИЙ КОНЦеПЦИяСИ
Банк тизими персоналини бошқариш бозор иқтисодиёти
шароитида энг долзарб муаммо ҳисобланади. Персонал
ни бошқариш банк бошқаруви тизими фаолиятида ўзининг
ижтимоий ва иқтисодий моҳияти жиҳатидан алоҳида эти
борга эга. Ҳар қандай банк тизимининг шаклланишида пер
сонал бошқаруви энг муҳим йўналиш ҳисобланади. Бозор
муносабатлари шароитида унинг ижтимоий-иқтисодий
моҳияти янада ошади. Бозор муносабатларига мос персо
нал бошқаруви тизими МДҲ давлатларида янги йўналиш
ҳисобланади. Собиқ маъмурий-бюрократик бошқарув тизи
мида персонал билан ишлаш моҳият жиҳатдан фарқ қилади
ва асосан, банк тизими бўлим раҳбарлари орқали олиб бо
рилган.
Банклар даражасида ходимларни бошқариш
тиция, капитал, моддий ресурслар, таби
ий ресурслар бошқарувида муҳим ўрин тутади.
Персонални бошқариш тизимининг ривожлани
ши тарихий характерга эга. Классик иқтисодий
назария вакилларидан «Менежментнинг отаси»
ҳисобланган Файол маъмурий бошқарув мак
табининг асосий вазифаси – бошқарувни уни
версал тушунган ва олиб борадиган, яъни унинг
ҳамма томонларига мос келадиган бўлиши ва
юқори даражада самарадорликни таъминлаши
Файол маъмурий бошқарув мактабининг асо
● корхоналарни энг унумли ва тежамли
● корхоналар ходимлари таркибини ва
Файол бошқарувни универсал жараён деб
қараган. Бу жараённи ишлаб чиқаришни режа
лаштириш ва уни ташкил этиш билан боғлиқ деб
ҳисоблаши унинг бошқарув назариясини ри
вожлантиришга қўшган асосий ҳиссасидир. Фай
олнинг маъмурий бошқарув назарияси бугун
ги кун нуқтаи назаридан ҳам илмий ва амалий
Анри Файоль. Общее и промышленное управ
ление. 1916. Перевод на русский язык Б.В. Бабина-
Кореня, 1923.
аҳамиятга эга. Файол меҳнат тақсимотини би
ринчи маротаба кўриб чиқиб, уни ихтисослаш
тиришни табиий ҳол, деб қараган. Меҳнатни их
тисослаштириш бажарилаётган ишнинг сама
рали ва сифатли бажарилишини таъминлайди.
Бу ўз навбатида, унга сарфланаётган вақтни те
жашни таъминлайди. Файол корхона персона
лини бошқаришда нафақат меҳнат тақсимоти,
унинг маълум йўналишда ихтисослашуви, бал
ки меҳнат жавобгарлиги ҳуқуқлари ва интизоми
га уларнинг қанчалик риоя қилишлари ҳам катта
аҳамиятга эга эканлигини очиб берган. Бизнинг
фикримизча, корхона персонали фаолиятларини
бошқаришда қуйидаги талабларга риоя қилиш
Бошқарув назарияси ривожланишидаги со
циал муаммолар инсон ресурслари, шу жумла
дан, персонал хизмат кўрсатиш жараёнининг жа
миятни ривожлантиришдаги ролини персонал
ни бошқариш ички ва ташқи муҳитларини эъти
борга олган ҳолда такомиллаштириш муаммола
Бозор муносабатлари персонални
бошқаришга эркинлаштирилган, бозор шароити
дан келиб чиққан ҳолда ёндашишни талаб эта
ди. Бунинг асосий сабаби, бозор иқтисодиёти ша
роитида ҳар бир иқтисодий субъект банк тизими
муассасаларидаги персоналдан самарали фойда
48
БАНКлАР ВА МОлИя БОЗОРлАРИ / БАНКИ И ФИНАНСОВЫе РЫНКИ
ИҚТИСОД ВА МОлИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
ланибгина фойда олишни таъминлаши мумкин
бўлади. Шу талабдан келиб чиққан ҳолда ҳар бир
корхона олдидаги асосий вазифа – банк тизими
персоналининг меҳнат фаолиятини бозор талаби
ва таклифи асосида тўғри ташкил этилиши усти
Ташқи муҳитда эса банк тизими муассасалари
нинг талабларига монанд хизмат кўрсатувчилар,
товар ишлаб чиқарувчилар уларнинг хизматидан
фойдаланувчи истеъмолчилар ҳисобланадилар.
Демак, эркинлаштирилган бозор иқтисодиёти
шароитида банк тизими персоналининг меҳнат
фаолияти истеъмолчиларнинг талабларини
қондиришга қаратилган бўлгандагина корхона
лар фаолияти самарадорлигининг ошишига олиб
келади. Банк тизими персонал бошқарувини
уларнинг хизматидан фойдаланувчилар талабла
рини эътиборга олмаган ҳолда амалга ошириш
унинг иқтисодий жиҳатдан самарадор бўлмай,
Чизма муаллиф томонидан ишлаб чиқилди.
аксинча, иқтисодий тангликка тушишига олиб ке
Иқтисодчи олимлар орасида персонал
бошқарувига ягона, умумлашган таъриф йўқ.
Жумладан, О.Тид ва Н.Матглеф «Кадрлар маъ
мурий бошқаруви ташкилот фаолиятини ре
жалаштириш, назорат қилиш, бошқариш ва
мувофиқлаштириш бўлиб, у белгиланган
мақсадларга, кўтаринки руҳда, энг кам инсон
ҳаракати ва қийинчиликлари билан барча аъзо
ларнинг манфаатдорлигига эришишни таъмин
лайди», деб таъриф берганлар
. яна бир гуруҳ
олимлар «Кадрларни бошқариш вазифаси, инсон
омили фаолиятларини мувофиқлаштириш ва на
зорат қилиш – бу корхона бошқарувининг асо
Основы управления персоналом организации.
Учебное пособие. Т.: 2000.- с. 14.
Grant V, Smith G, Personnel administration and
industrial relations., 1996. p 1.
Банк тизимида персонал бошқарувини режалаштириш ва уни ташкил этишнинг ўзаро боғлиқлиги
49
БАНКлАР ВА МОлИя БОЗОРлАРИ / БАНКИ И ФИНАНСОВЫе РЫНКИ
ИҚТИСОД ВА МОлИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
Бунинг иқтисодий маъноси шундан иборатки,
ҳар бир тадбиркор ишлаб чиқариш жараёнини
ташкил этишда, унда банд бўлган ишлаб чиқариш
персонали меҳнатларидан унумли фойдаланиш
да ва фойда олишда бошқарувга алоҳида эъти
Ғарб иқтисодчиларидан Иозеф Шумпетер
ўзининг иқтисодиётга оид илмий назарияла
рини инсонларнинг тадбиркорлик фаолиятига
бағишлаб, тадбиркорлик фаолиятининг асосий
талабларига риоя қилишда қуйидагиларга асос
Жумладан олим тадбиркорликни умумлаш
ган ҳолда олиб бориш, тадбиркорлик фаолияти
нинг ички ва ташқи муҳитларини эътиборга ол
ган ҳолда уни мувофиқлаштириш, доимий ра
вишда янгиликларга интилиш, тадбиркорликда
илғорликни қўлдан бой бермаслик, доимий ўз
устида ишлаш, ишлаб чиқариш жараёнини тако
Амалиётда у «персонални бошқариш (персо
нал менежменти) корхона (фирма) даражасида
ишчи кучи потенциалининг нормал ривожлани
ши, амал қилиши ва ундан самарали фойдаланиш
юзасидан ўзаро боғланган ташкилий-иқтисодий
ва ижтимоий чора-тадбирлар тизимидир»
, деб
Айрим иқтисодчилар персонални бошқариш
узлуксиз жараён сифатида намоён бўлади, улар
нинг меҳнати юқори даражада фойда олишни
кўзда тутади, демак, корхоналар фаолиятида пи
ровард юксак натижалар қўлга киритилади, деб
. «Персонал бошқарувининг
асосини ўсиб бораётган шахснинг роли, унинг
меҳнат фаолиятини шакллантириш ва корхо
на олдида белгиланган вазифаларни оширишга
«Персонал бошқаруви ҳозирги даврда танил
ган инсон ресурслари бошқаруви концепцияси
ва услуби бошқарувчилари томонидан персонал
Бу борада «Основы управления персоналом
организации» ўқув қўлланмасида «Меҳнат ре
сурсларидан самарали фойдаланишнинг асосини
Шумпетер Й. Теория экономического развития. –
М.: «Мысль», 1982. С.159.
Персонални бошқариш. «Шарқ» нашриёт матбаа
концерни бош таҳририяти. -Тошкент, 1998. 47-б.
Котечкова А.И. Психологические основы совре
менного управления персоналом. Зарцало, М.: 1999. с.
30.
Гарри Десслер. Управление персоналом. Бином.
М.: 1997. с.14.
кадрлар менежменти ташкил этиб, унинг ривож
ланиши ва ўсишига олиб келади», деб таъриф бе
Аммо амалий жиҳатдан ҳар қандай корхо
наларнинг ишлаб чиқариш жараёнида, ишлаб
чиқариш ва хўжалик юритиш тизимида асосий
эътибор персонални бошқаришга қаратилади.
Бошқарув фаолиятининг хусусиятларидан ке
либ чиққан ҳолда жамоа ходимларини персонал,
бошқарув персонали
шаклида ифодалаш мум
Персонал бошқаруви инсон омили билан
боғлиқ махсус соҳа фаолияти ҳисобланади. Бун
- уларнинг ўз интеллектлари асосида механик
тарзда эмас, балки оқилона ўйланган тарзда эмо
- уларнинг мунтазам ривожланиб, ўзларининг
меҳнат фаолиятларида меҳнат қилиш даражала
рини, касбий маҳоратларини доимий равишда
- инсонларнинг банк тизими муассасалари би
лан меҳнатга оид ва иқтисодий муносабатлари
- инсонларнинг банк тизими муассасалари
га тушунган ҳолда, онгли равишда меҳнат қилиш
Юқорида келтирилган сабабларни Огонесян
И.А. «...ишлаб чиқариш ходимларининг фаолият
ларини самарали ташкил этишга асос бўлади»
Бир гуруҳ иқтисодчилар персонал бошқаруви
– бу корхона даражасида ишчи кучидан са
марали фойдаланиш учун зарур бўлган ўзаро
боғлиқ ташкилий-иқтисодий ва социал шарт-
Корхона иқтисодиёти дарслигида бир корхона
даражасида меҳнат ресурслари ўрнига кадрлар
Биз персонал бошқарувининг илмий-назарий
жиҳатдан ривожланишини таҳлил қилиш асоси
да қуйидаги таърифни ишлаб чиқдик: «Персонал
Основы управления персоналом организации.
Учебное пособие. Т.: 2000. с. 17.
Маслов е.В. Управление персоналом предприя
тия. Москва-Новосибирск. 1999. с. 39.
И.А.Огонесян. Управление персоналом организа
ции. «Амалфея», Минск. 2000. с. 7, 247 стр.
Журавлёв П.В., Карташов С.А., Маусов Н.К., Одегов
Ю.Г. Технология управления персоналом. «Экзамен».
М. 2000. с. 27, 575 стр.
Экономика предприятия. Цетр экономики и мар
кетинга. М. 2000. с. 173, 307 стр.
50
БАНКлАР ВА МОлИя БОЗОРлАРИ / БАНКИ И ФИНАНСОВЫе РЫНКИ
ИҚТИСОД ВА МОлИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
бошқаруви» иқтисодий категория бўлиб, корхо
наларда бозор иқтисодиёти талабларидан келиб
чиққан ҳолда ишлаб чиқариш персоналининг
касбий-профессионал мутахассисликлари, их
тисосликларини уларнинг ижтимоий-иқтисодий
манфаатдорликлари билан уйғунлаштирган
ҳолда ишлаб чиқариш самарадорлигини таъмин
Кейинги даврда чоп этилаётган илмий ада
биётларда ва амалиётда меҳнат ресурслари
бошқаруви, меҳнатни бошқариш, персонални
бошқариш, кадрларни бошқариш, инсон ресурс
ларини бошқариш, инсон омилини бошқариш,
кадрлар сиёсати, кадрлар билан ишлаш, деган
ижтимоий-иқтисодий тушунчалар кенг доирада
қўлланила бошланди. Уларнинг асл маъноси ин
соннинг меҳнат ва бошқарув фаолиятлари билан
узвий боғлиқдир. Республикада бу ижтимоий-
иқтисодий тушунчалар давлатимизнинг сиёсий
ва иқтисодий мустақиллиги қўлга киритилган
Аммо халқаро иқтисодиётда қўлланилаётган
мазкур ижтимоий-иқтисодий тушунчаларнинг
асосий маъноси иқтисодиёт тармоқларида персо
нал бошқаруви билан боғлиқ бўлсада, улар маъ
лум йўналишда соф иқтисодий маънога эгадир
лар. Масалан, меҳнатни бошқаришнинг маъноси
– бу асосан, корхоналарнинг ишлаб чиқариш жа
раёнида банд бўлган меҳнатга лаёқатли персонал
ни ифодалайди. Биз ўрганаётган иқтисодиётнинг
эркинлаштирилган шароитларида персонални
бошқариш илмий тадқиқотимизда «персонални
бошқариш», «кадрларни бошқариш» маънолари
жиҳатидан бир-бирига яқин бўлсада, улар тубдан
Жумладан, персонал бошқарувини ўзининг
маъноси жиҳатидан инсон ресурсларини
бошқаришга яқин, деб ҳисоблаймиз. Банк тизи
ми бошқаруви раҳбариятни, мутахассисларни
ва банк муассасаларида хизмат кўрсатиш фао
лиятини ифодалайди. Кейинги даврда персонал
бошқаруви инсон ресурсларини бошқариш кон
цепциясида ресурсларнинг бир қисми шаклида
Банк тизимида персоналнинг хизмат кўрсатиш
шароитларидан келиб чиққан ҳолда улардан са
марали фойдаланишни таҳлил этишда ушбу фао
лиятда бандлик миқдорини ошириш ёки камай
Бозор иқтисодиёти шароитида персонални
бошқариш вазифалари банк муассасаларидаги
хизмат кўрсатиш тузилмаларида талаб ва таклиф
қонуни асосида маълум даражада ўзгаришларга
тортилди. Ҳозирги даврда банк тизимидаги пер
сонал бошқаруви инсон омили ролининг ошиб
бориши билан боғлиқдир. Инсон омилининг
ҳозирги даврда ишлаб чиқариш, банк тизимида
ва банклардаги асосий вазифаси уларни ҳар то
XX асрнинг 70-йилларида «Инсон ресурсла
ри» иқтисодий категориясига ёндашувларда маъ
лум ўзгаришлар юз берди. Биринчи бўлиб АҚШ
олимлари «Инсон ресурслари» тушунчасидан
«Персонал бошқаруви» тушунчасига ўтдилар. Бу
нинг асосий сабаби «Персонал бошқаруви»нинг
тор, бир корхона доирасида ифодаланиши, унинг
асл негизи эса «Инсон ресурслари» эканлиги
дир. Чунки «Инсон ресурслари» билан ишлаш
натижасида ҳар бир ишлаб чиқариш корхонаси
ва хизмат қўрсатувчи банклар учун зарур бўлган
персонални аниқлаш мумкин. «Инсон ресурсла
ри» тушунчаси «Персонал бошқаруви» тушунча
сига нисбатан кенг маънога эга бўлиб, барча ин
«Персонал бошқаруви» билан «Инсон ресурс
лари» категориялари гарчанд турли ижтимоий-
иқтисодий маънони ифодаласаларда, персонал
бошқаруви шаклланишининг асоси «Инсон ре
сурслари» дан иборат, деб ҳисоблаймиз. Буни
● ишлаб чиқариш корхоналарида, хизмат
кўрсатиш банкларида фаолият олиб бораётган
персонал бошқаруви тор доирада бўлиб, ҳар бир
иқтисодий субъектларнинг иқтисодий манфаат
● ишлаб чиқариш корхоналари ва банклар
да хизмат кўрсатиш персонали манфаатдорли
ги даражасининг пасайиши улар мос келмаган
тақдирда рўй беради. Бошқарув персоналининг
манфаатдорлигини, уларнинг ишлаб чиқариш,
хизмат кўрсатиш жараёнидаги меҳнат фаолияти
даражасини оширишда турли иқтисодий ва мо
тивация услубларидан фойдаланилади. Бу корхо
на ва банк бошқарув персонали манфаатдорли
● банкда хизмат кўрсатишнинг малакали про
фессионал персонал ва юқори малакали мута
хассисларга бўлган талаблари доимий равишда
ўсиб боради. Банкларни юқори малакали, касбий
жиҳатдан юқори бўлган мутахассислар билан
таъминлаш бугунги куннинг долзарб муаммоси
ҳисобланади. Уни ҳал этишда инсон ресурслари
дан давлат даражасида фойдаланиш самарадор
лигини таъминлаш, бозор иқтисодиёти талабла
51
БАНКлАР ВА МОлИя БОЗОРлАРИ / БАНКИ И ФИНАНСОВЫе РЫНКИ
ИҚТИСОД ВА МОлИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
ридан келиб чиққан ҳолда малакали професси
онал персонални ва юқори даражадаги мутахас
Бозор муносабатлари шароитида ишлаб
чиқариш корхоналарида, банк хизматида персо
нал бошқаруви асосан, малакали профессионал
ходимлар ва мутахассислардан шакллантириш
давлат кадрлар тайёрлаш тизимига боғлиқ. Шу
билан бир қаторда ишлаб чиқариш корхоналари
ва банк тизими муассасалари учун зарур бўлган
хизмат кўрсатиш персоналини тайёрлашда но
давлат маблағларининг ўрни алоҳида аҳамиятга
Иқтисодий субъектлар, шу жумладан, банк ти
зими муассасалари персоналдан унумли фойда
ланишни ташкил этишлари ва бошқаришлари за
рур бўлади. 1997 йилда Ўзбекистон Республи
касида қабул қилинган «Таълим тўғрисида»ги
Қонунни бунга далил қилиб келтириш мумкин.
Мазкур қонун асосида таълим соҳасидаги дав
лат сиёсатининг асосий тамойиллари ишлаб
Таълим-тарбия масаласи Ўзбекистон Респу
бликаси ижтимоий тараққиёти соҳасида усту
вор вазифа, деб эълон қилинди. Бу тамойиллар
● таълим ва тарбия инсонпарвар, демократик
умумий ўрта, шунингдек, ўрта махсус, касб-
● ўрта махсус, касб-ҳунар таълими
йўналишининг: академик лицейда ёки касб-ҳунар
● таълим тизимининг дунёвий характерга эга
● давлат таълим стандартлари доирасида таъ
● таълим дастурларини танлашга ягона ва
● билимли бўлиш ва истеъдодни
● таълим тизимида давлат ва жамоат
Республикада таълимнинг қуйидаги турла
ри мавжуд: мактабгача таълим; умумий ўрта таъ
лим, ўрта махсус, касб-ҳунар таълими, олий таъ
лим, олий ўқув юртидан кейинги таълим, кадрлар
малакасини ошириш ва уларни қайта тайёрлаш;
Каримов И.А. Баркамол авлод – Ўзбекистон
тараққиётининг пойдевори. Т.: 1997. 20,22-бетлар.
Ўзбекистон Республикаси иқтисодиётининг
бозор талаблари асосида шаклланиши ишлаб
чиқариш субъектларини, жаҳон андозалари та
лабларига жавоб бера оладиган, юқори илмий
салоҳиятга эга бўлган мутахассисларни ва про
фессионал ишлаб чиқариш ходимларини тай
ёрлашни талаб этади. Бу ҳақда Республика
миз Президенти И.А.Каримов шундай деб таъ
кидлаган эди: «Бугунги куннинг энг муҳим ва
зифаси – ҳаётимизнинг барча соҳаларида,
айниқса, бошқарувда, республика миқёсида, ви
лоят, шаҳар, туман, қишлоқ ва маҳаллаларни
бошқаришда, тармоқ бўлимларини идора этиш
да янгича фикрлайдиган, қийин дамларда масъ
улиятни ўз зиммасига ола биладиган, ҳаёт билан
ҳамқадам юришга қодир, иймони пок, билимдон,
ишбилармон одамларни топиш, уларга ишонч
Инсон ресурслари аҳолининг меҳнатга
лаёқатли бўлган қисмини ифодалайди. Иш
лаб чиқариш корхоналари, давлат ва жами
ят манфаатдорлигидан келиб чиққан ҳолда
юқори малакали ишчи ходимларни жалб қилиш
мақсадида уларнинг илмий салоҳиятларини ва
профессионал-касбий маҳоратларини ошириш
га эътибор бериш зарур. Ана шу нуқтаи назардан
олганда, ишлаб чиқариш ва банк тизимида пер
сонал билан ишлаш давомида уларнинг юқори
профессионаллик даражасида хизмат қилишлари
Банк раҳбарларининг асосий мақсади – хизмат
кўрсатиш фаолиятида ходимлар меҳнат унумдор
лигини ошириш асосида банк фойдасининг ўсиб
Демак, банк бошқаруви субъектлари билан
хизмат кўрсатиш фаолиятида банд бўлган пер
соналнинг қизиқишлари ягона мақсадга умум
лашган – меҳнат унумдорлигини ошириш,
кўрсатилаётган хизмат турларининг сифатини ях
шилаш асосида уларнинг юқори самарадорлиги
Банк томонидан кўрсатилаётган хизматлар
умумий мақсадларининг ўзаро мос келиши
ни таъминлаш персонални бошқариш концеп
циясига боғлиқдир. Банк хизмати кўрсатиш жа
раёнида персонал ресурсларининг ўрнини ҳеч
қандай ресурс боса олмайди. Персонал – бу ишчи
кучи, ўзига хос хусусиятга эга бўлган махсус то
вардир. Банк персонали доимий бўлиб, улар би
лан банк раҳбарлари ўртасидаги муносабатлар
Каримов И.А. Юксак малакали мутахассислар
тараққиёт омили. Т.: ”Ўзбекистон”, 1995, 22-бет.
52
БАНКлАР ВА МОлИя БОЗОРлАРИ / БАНКИ И ФИНАНСОВЫе РЫНКИ
ИҚТИСОД ВА МОлИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
ни иш ҳақини кўтариш, меҳнат қилиш учун зару
рий шарт-шароитларни ўзгартириш асосидагина
такомиллаштириш, улардан самарали фойдала
Банк тизими муассасаларида персонални
ишга қабул қилишда, улар билан меҳнат битими
ни тузишда келажакда сифат ўзгаришлари юз бе
Банк соҳасида банд бўлган персоналнинг
меҳнат бозори муносабатларига жалб қилиниши
фақат олди-сотди битиминигина эмас, балки
уларни такрор ишлаб чиқариш жараёнини ҳам
Эркинлаштирилган бозор иқтисодиёти шаро
итида банк персонали бошқаруви раҳбарнинг
кадрлар билан ишлаш, уларни ижтимоий
ҳимоялаш масалалари бўйича муовини ва кад
рлар бўлими томонидан амалга оширилади. Тад
биркорлик фаолиятининг ривожланиши жараё
нида банк, кичик бизнес, микрофирма ва қўшма
корхоналарда кадрлар персоналини бошқариш
Персонал бошқаруви хизмати бозор му
носабатлари шароитида ташкилий талаблар
га тўлиқ жавоб бермайди. Уни янги тизим ша
роитларига мувофиқ такомиллаштириш зарур.
Чунки иқтисодий субъектлар персонал учун за
рур меҳнат шароитларини тўлиқ яратиб бера ол
маяптилар. Бунинг объектив ва субъектив саба
блари мавжуд. Банк персоналининг ишлаш ша
роитларини яхшилаш учун қуйидагиларга эъти
бор қаратиш зарур (2-расм). Бозор муносабат
лари шароитида банк персонали бошқарувида
шахснинг роли ошиб боради. Шахс бозор шаро
итлари талабларини ўрганиш асосида банкларда
меҳнат мотивациясини амалга ошириши, ўз ман
Персонал бошқаруви доимий равишда тако
миллашиб бораётган банк хизматларида банд
бўлган ҳар бир персонал меҳнат фаолиятининг
ташқи шароитга мослашувини эътиборга олиши
Жамоа меҳнати якка тартибдаги меҳнатга нис
батан рақобатга асосланган самарали персонал
бошқарувини ифода этади. Собиқ тоталитар-
бюрократик маъмурий тизимда банкларнинг
ривожланиши, самарадорлигининг ўсиб бори
ши, асосан қўйилган ва ишлаб чиқаришга сарф
ланаётган капитал қўйилмаларнинг ўсиб бори
шига, ишлаб чиқариш жараёнида янги ишлаб
чиқариш технологияларини қўллашга боғлиқ, деб
ҳисобланган. Банк персонали меҳнат фаолиятини
талаб даражасида ташкил этиш ва бошқариш ма
салаларига етарли даражада эътибор бўлмаган.
Бунда персоналдан ишлаб чиқариш жараёни
нинг бир мурувати сифатида юклатилган вазифа
Бозор иқтисодиётининг асосий концепци
яси банкда банд бўлган персоналнинг хизмат
кўрсатиш шароитларини ташкил этиш, уларнинг
меҳнатларини рағбатлантириш, ҳар бир пер
соналнинг банк хизматлари жараёнида фаол
қатнашувини таъминлайдиган банк хизмат
кўрсатиш персоналининг бошқарувига асосла
Банк персоналининг хизмат кўрсатиш жара
ёнида фаол қатнашиш манфаатдорлигини оши
риб бориш уларнинг тажрибаларидан тўлиқ
фойдаланишни таъминлайди. Банк персона
ли бошқарувининг иқтисодиёт тармоқларидаги
ишлаб чиқариш персонали олдида турган вази
фаларни тушунган ҳолда онгли равишда амалга
оширилишининг таъминланиши нафақат банк –
балки у билан ҳамкорлик қилаётганларнинг ҳам
Персонал ресурсларининг бир қисми
ўзларининг касбий маҳоратларига қараб банк
фаолиятининг муайян йўналишларида меҳнат
қиладилар. Персонал ресурслари ўз хусусиятла
● персонал ишлаб чиқариш жараёнларига
қанчалик кўп жалб қилинса, уларнинг банк хиз
матлари ишидаги касбий профессионал фаоли
ятлари даражаси шунчалик ўсиб боради, натижа
да улар бажараётган хизмат турлари сифатли ва
● банкларда банд бўлган персонал фаолияти
ни бошқариш нафақат иқтисодий, балки ижтимо
● банк персонали касбий профессионаллик
даражасининг ўсиб бориши маълум капитал ха
● банк хизматида банд бўлган персонал кас
бий профессионал маҳоратини ошириб бо
риш персонал бошқаруви даражасига ва унинг
Персонал бошқаруви асосан, учта талабга жа
воб бериши керак: банк персоналини шакллан
тириш, унинг касбий-профессионал маҳоратини
ошириш ва қобилиятидан тўлиқ фойдаланиш
ҳамда банк ҳамма бўлимларининг ягона умумий
Бозор муносабатлари шароитида персо
нал бошқаруви ҳар бир персоналнинг меҳнат
53
БАНКлАР ВА МОлИя БОЗОРлАРИ / БАНКИ И ФИНАНСОВЫе РЫНКИ
ИҚТИСОД ВА МОлИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
лаёқатини, касбий-профессионал маҳоратини
эътиборга олган ҳолда, ходимларни иш
ўринлари билан таъминлаш уларнинг умумий
ва махсус иш бажариш қобилиятларининг ўзаро
боғлиқликларини ҳисобга олиб, амалга ошири
Банкда банд бўлган персонал сони унинг фа
олиятига ва хизмат кўрсатиш даражасига таъсир
этади. Шундай қилиб, банк тизими персонали
ни бошқаришдан мақсад – фойдаланилмаётган
заҳиралар даражасини иложи борича камайти
Адабиётлар рўйхати:
Каримов И.А. Юксак малакали мутахассислар тараққиёт омили. Т.: «Ўзбекистон»,
1995, 22-бет.
Каримов И.А. Баркамол авлод – Ўзбекистон тараққиётининг пойдевори. Т.: 1997.
20,22-бетлар.
Grant V, Smith G, Personnel administration and industrial relations., 1996.
Персонални бошқариш. «Шарқ» нашриёт-манбаа концерни бош таҳририяти. Тош
кент, 1998.
Котечкова А.И. Психологические основы современного управления персоналом.
«Зарцало», М.: 1999.
Гарри Десслер. Управление персоналом. «Бином». М.: 1997.
Основы управления персоналом организации. Учебное пособие. Т.: 2000.
Маслов е.В. Управление персоналом предприятия. Москва-Новосибирск. 1999.
И.А.Огонесян. Управление персоналом организации. «Амалфея», Минск. 2000.
Журавлёв П.В., Карташов С.А., Маусов Н.К., Одегов Ю.Г. Технология управления
персоналом. Экзамен. М. 2000, 575-стр.
Экономика предприятия. Центр экономики и маркетинга. М. 2000 с. 173, 307 стр.
Анри Файоль. Общее и промышленное управление. 1916. Перевод на русский
язык Б.В. Бабина-Кореня, 1923.
Муаллиф чизмаси.
54
БАНКлАР ВА МОлИя БОЗОРлАРИ / БАНКИ И ФИНАНСОВЫе РЫНКИ
ИҚТИСОД ВА МОлИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
К.Абдураҳимов –
Молия вазирлиги ҳузуридаги
Ўқув маркази «Бухгалтерия ҳисоби ва ахборот

технологиялари» кафедраси ўқитувчиси
БЮДЖеТ ТАШКИлОТлАРИДА АСОСИЙ ФОНДлАР,
ТУГАллАНМАГАН ҚУРИлИШ ВА ЎРНАТИШ УЧУН
МЎлЖАллАНГАН АСБОБ УСКУНАлАРНИ ҚАЙТА
БАҲОлАШ БУХГАлТеРИя ҲИСОБИ ВА ҲИСОБОТИ
Молия вазирлигининг 2010 йил 17 декабрдаги 105-сон
ли буйруғи билан бюджет ташкилотларида бухгалте
рия ҳисоби бўйича янги Кўрсатма тасдиқланди. (2010 й.
22 декабрдаги АВ - 2169-сонли рўйхатга олиш рақами).
Ушбу Кўрсатмада асосий воситалар ҳисоби ва уларга
эскириш ҳисоблаш бўйича алоҳида субсчётлар, ўрнатиш
учун мўлжалланган асбоб ускуналар ва тугалланмаган
қурилиш объектларини ҳисобга олиш бўйича субсчётлар
ўзгартирилди. Бундан ташқари, қайта баҳолаш (баҳосини
ошириш ёки камайтириш) натижаларини бухгалтерия
ҳисобида акс эттириш тартиби ҳам ўзгарди.
Асосий фондлар қийматини 1 январь
ҳолатига ҳар йиллик қайта баҳолаш 1 январь
ҳолатига асосий фондларни йиллик қайта
баҳолаш ўтказиш тартиби тўғрисидаги Низом
талабларига мувофиқ олиб борилади (2002
й. 4 декабрдаги рўйхатга олиш рақами-1192).
Бунда асосий фондлар қийматини қайта
баҳолаш ҳар йили 1 январь ҳолатига (жорий
йилнинг 1 февралига қадар) қайта баҳолаш
ўтказиш давридаги нархлар даражасидан ке
либ чиқиб, ўтказилади.
Асосий фондларни қайта баҳолаш ин
декс усулини қўллаш учун Ўзбекистон Респу
бликаси Давлат статистика қўмитаси асосий
фондлар қийматини қайта баҳолаш индек
сларини ишлаб чиқади ва оммавий ахборот
воситаларида расман чоп эттиради
Асосий воситаларни, ўрнатиш учун
мўлжалланган асбоб ускуналар ва тугаллан
маган қурилиш объектларини ўзлаштириш
ва ҳисобга олиш бўйича операциялар
«Норма» газетаси, 2012 й. 29 декабрь, 52-сонида
2013 йил учун мазкур индекслар чоп этилган.
ни бухгалтерия ҳисобида акс эттириш учун
юқорида эслатиб ўтилган Кўрсатмага кўра,
бюджет ташкилотлари ҳисоблар режаси
га қуйидаги субсчётлар киритилган бўлиб,
уларда ўтказилган қайта баҳолаш натижала
ри ҳам акс эттирилади:
субсчет 010. «Турар-жой иморатлари»;
субсчет 011. «Нотурар-жой иморатлар»;
субсчет 012. « Иншоотлар»;
субсчет 013. «Машина ва жиҳозлар»;
субсчет 015. «Транспорт воситалари»;
субсчет 019. «Бошқа асосий воситалар»;
субсчет 020. «Турар-жой биноларининг
эскириши»;
субсчет 021. «Нотурар-жой иморатлар
нинг эскириши»;
субсчет 022. «Иншоотларнинг эскириши»;
субсчет 023. «Транспорт воситаларининг
эскириши»;
субсчет 025. «Транспорт воситаларининг
эскириши»;
субсчет 029. «Бошқа асосий воситалар
нинг эскириши»;
55
БУХГАлТеРИя ҲИСОБИ ВА АУДИТ / БУХГАлТеРСКИЙ УЧеТ И АУДИТ
ИҚТИСОД ВА МОлИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
субсчет 070. «Ўрнатиш учун мўлжалланган
асбоб ускуналар»;
субсчет 071. «Тугалланмаган қурилиш»;
субсчет 280. «Бюджет маблағлари бўйича
якуний молиявий натижа»;
субсчет 281. «Тўловларнинг махсус тур
ларига доир ҳисоб-китоблар бўйича якуний
молиявий натижа»;
субсчет 282. «Таълим муассасалари
да ўқитишнинг тўлов-контракт маблағлари
бўйича якуний молиявий натижа»;
субсчет 283. «Бюджет ташкилотини ри
вожлантириш жамғармаси маблағлари
бўйича якуний молиявий натижа»;
субсчет 284. «Бошқа даромадлар бўйича
якуний молиявий натижа»;
Бухгалтерия ҳисобида асосий воситалар,
ўрнатиш учун мўлжалланган асбоб ускуна
лар ва тугалланмаган қурилиш объектларини
қайта баҳолаш натижалари бўйича операци
ялар ўзлаштириш (қурилиш) манбаларидан
келиб чиқиб, бюджет маблағлари ва бюд
жетдан ташқари маблағлар бўйича алоҳида
акс эттирилади.
яъни, асосий воситалар, ўрнатиш учун
мўлжалланган асбоб ускуналар, тугалланма
ган қурилиш объектларининг бошланғич (ти
клаш) қийматини қимматлаштириш қуйидаги
бухгалтерия проводкалари орқали акс этти
рилади:
а) асосий воситаларни қимматлаштириш
суммасига:
асосий воситаларни ҳисобга олиш бўйича
тегишли субсчётлар – 010, 011, 012, 013, 015,
019 дебетланади
ва «Бюджет маблағлари бўйича яку
ний молиявий натижа» – 280-субсчет, ёки
«Тўловларнинг махсус турларига доир ҳисоб-
китоблар бўйича якуний молиявий натижа»
– 281-субсчёти, ёки «Таълим муассасалари
да ўқитишнинг тўлов-контракт маблағлари
бўйича якуний молиявий натижа» – 282-суб
счёти, ёки «Бюджет ташкилотини ривожлан
тириш жамғармаси маблағлари бўйича яку
ний молиявий натижа» – 283-субсчёти, ёки
«Бошқа даромадлар бўйича якуний молия
вий натижа» – 284-субсчёти асосий восита
лар объектини кирим қилиш манбаидан ке
либ чиқиб,
кредитланади.
б) шу билан бир вақтда эскириш бўйича
ўсиш суммасига:
«Бюджет маблағлари бўйича якуний
молиявий натижа» – 280-субсчёти, ёки
«Тўловларнинг махсус турларига доирҳисоб-
китоблар бўйича якуний молиявий натижа»
– 281-субсчёти, ёки «Таълим муассасалари
да ўқитишнинг тўлов-контракт маблағлари
бўйича якуний молиявий натижа» – 282-суб
счёти, ёки
«Бюджет ташкилотини ривожлантириш
жамғармаси маблағлари бўйича якуний мо
лиявий натижа» – 283-субсчёти, ёки «Бошқа
даромадлар бўйича якуний молиявий нати
жа» – 284-субсчёти асосий воситалар объек
тини кирим қилиш манбаидан келиб чиқиб,
дебетланади.
Асосий воситалар эскириши бўйича те
гишли субсчётлар – 020, 021, 022, 023, 025,
029
кредитланади;
в)
ўрнатилиш учун мўлжалланган асбоб
ускуналарни
қимматлаштириш суммасига:
070- субсчет
дебетланади,
ва «Бюджет маблағлари бўйича якуний
молиявий натижа» – 280-субсчети, ёки
«Таълим муассасаларида ўқитишнинг
тўлов-контракт маблағлари бўйича яку
ний молиявий натижа» – 282-субсчёти,
ёки «Бюджет ташкилотини ривожланти
риш жамғармаси маблағлари бўйича яку
ний молиявий натижа» – 283-субсчёти, ёки
«Бошқа даромадлар бўйича якуний молия
вий натижа» – 284-субсчёти
ўрнатиш учун
мўлжалланган ускуналарни
кирим қилиш
манбаларидан келиб чиқиб,
кредитланади.
г)
тугалланмаган қурилиш
қимматлашиши
суммасига:
071-субсчет
дебетланади
ва «Бюджет маблағлари бўйича якуний мо
лиявий натижа» – 280-субсчети, ёки «Бюджет
ташкилотини ривожлантириш жамғармаси
маблағлари бўйича якуний молиявий нати
жа» 283-субсчёти, ёки
«Бошқа даромадлар бўйича якуний моли
явий натижа» – 284-субсчёти
тугалланмаган қурилишнинг
вужудга ке
лиш манбаидан келиб чиқиб,
кредитланади.
Асосий воситалар объектларининг
бошланғич (тиклаш) қийматини арзонлашти
риш суммаси қуйидаги бухгалтерия провод
калари орқали акс эттирилади:
а)
асосий воситаларни арзонлаштириш
суммасига:
56
БУХГАлТеРИя ҲИСОБИ ВА АУДИТ / БУХГАлТеРСКИЙ УЧеТ И АУДИТ
ИҚТИСОД ВА МОлИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
«Бюджет маблағлари бўйича якуний мо
лиявий натижа» – 280-субсчети, ёки
«Тўловларнинг махсус турларига доир
ҳисоб-китоблар бўйича якуний молиявий
натижа» – 281-субсчёти, ёки
«Таълим муассасаларида ўқитишнинг
тўлов-контракт маблағлари бўйича якуний
молиявий натижа» – 282-субсчёти, ёки
«Бюджет ташкилотини ривожлантириш
жамғармаси маблағлари бўйича якуний мо
лиявий натижа» – 283-субсчёти, ёки
«Бошқа даромадлар бўйича якуний моли
явий натижа» – 284-субсчёти
асосий восита
лар объектини кирим қилиш манбаидан ке
либ чиқиб,
дебетланади.
Ва асосий воситаларни ҳисобга олиш
бўйича тегишли 010, 011, 012, 013, 015, 019
субсчётлар кредитланади;
б)
айни вақтда эскириш бўйича камай
иш суммасига:
асосий воситаларнинг эскириши бўйича
тегишли субсчётлар –020, 021, 022, 023, 025,
029
дебетланади;
ва «Бюджет маблағлари бўйича якуний
молиявий натижа» – 280-субсчети, ёки
«Тўловларнинг махсус турдаги тўловлар
ҳисоблари бўйича якуний молиявий натижа»
281-субсчёти, ёки
«Таълим муассасаларида тўлов-контракт
асосида ўқитишдан олинган маблағлар
бўйича якуний молиявий натижа» – 282-суб
счёти, ёки
«Бюджет ташкилотини ривожлантириш
жамғармаси маблағлари бўйича якуний мо
лиявий натижа» – 283-субсчёти, ёки
«Бошқа даромадлар бўйича якуний моли
явий натижа» – 284-субсчёти
асосий восита
лар объектини кирим қилиш манбаидан ке
либ чиқиб,
кредитланади.
в)
ўрнатиш учун мўлжалланган асбоб-
ускуналарни
арзонлаштириш суммасига:
«Бюджет маблағлари бўйича якуний мо
лиявий натижа» – 280-субсчети, ёки
«Таълим муассасаларида ўқитишнинг
тўлов-контракт маблағлари бўйича якуний
молиявий натижа» – 282-субсчёти, ёки
«Бюджет ташкилотини ривожлантириш
жамғармаси маблағлари бўйича якуний мо
лиявий натижа» – 283-субсчёти, ёки
«Бошқа даромадлар бўйича якуний мо
лиявий натижа» – 284-субсчёти
ўрнатиш
мўлжалланаётган ускуналарни
кирим
қилиш манбаларидан келиб чиқиб
,
дебетла
нади
ва 070-субсчети кредитланади.
г)
тугалланмаган қурилишни
арзонлаш
тириш суммасига:
«Бюджет маблағлари бўйича якуний мо
лиявий натижа» – 280-субсчети, ёки
«Бюджет ташкилотини ривожлантириш
жамғармаси маблағлари бўйича якуний мо
лиявий натижа» – 283-субсчёти, ёки
«Бошқа даромадлар бўйича якуний мо
лиявий натижа» – 284-субсчёти
тугаллан
маган қурилишнинг
вужудга келиш манба
идан келиб чиқиб,
дебетланади
ва 071-суб
счети
кредитланади.
Ўтказилган қайта баҳолашни Навоий ви
лояти ҳудудида жойлашган бир шартли бюд
жет ташкилоти (ғазначилик хизматига ўтган)
мисолида акс эттирилишини кўриб чиқамиз.
Масалан, 2013 йил 1 январь ҳолатига бу
шартли бюджет ташкилотида баланс қиймати
10000,0 минг сўм бўлган асосий восита
(спорт-соғломлаштириш иншооти) мавжуд.
*2012 йилда спорт-соғломлаштириш ин
шоотига ҳисобланган эскириш ҳисоб-китоби
қуйидагича бажарилади (барча иншоотлар
100% ҳисобидан олинади, йиллик эскириш
меъёри 5% 20 йилга (I гуруҳ 15 гуруҳости
банди 30.10. 2009 й. даги рўйхатга олиш
рақами – 2028 бўлган Низомга иловадан
олинган), яъни эскириш ҳисобланадиган муд
датга бўлинади. Сўнгра 10000,0 минг сўмлик
сумма шу 20 йиллик муддатга бўлинади ва
500,0 минг сўм, яъни йиллик эскириш сум
маси ҳосил қилинади. Шундан сўнг йиллик
эскириш суммаси 12 ойга бўлинади ва эски
риш ҳисоблаш ойлик меъёри (500,0/12 41,66
минг сўм) аниқланади. Асосий воситалар
объекти бўйича эскириш ҳисоблаш бу объ
ектни асосий воситалар таркибига қабул
қилиш ойидан кейинги ойнинг биринчи са
насидан бошланишини кўзда тутилса, мазкур
ускуна бўйича ҳисобланган эскиришни сум
маси 208,3 минг сўмни (41,66 минг сўм*5 ой
(2012 йил августидан декабрига қадар) таш
кил этади.
2012 йил III чорагида (июль охирида)
қурилган (бюджет маблағлари ҳисобига)
спорт-соғломлаштириш иншоотини қайта
баҳолаш 2013 йил 1 февраль ҳолатига ин
декс усули орқали 1,014 коэффициенти би
57
БУХГАлТеРИя ҲИСОБИ ВА АУДИТ / БУХГАлТеРСКИЙ УЧеТ И АУДИТ
ИҚТИСОД ВА МОлИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
лан амалга оширилди, қайта баҳолашдан
кейин спорт-соғломлаштириш иншоотининг
ҳосил бўлган суммаси 10140,0 минг сўмни
ташкил этди. Ҳисобланган эскиришни қайта
баҳолашни ҳам шу тариқа амалга оширамиз
(208,3 минг сўм*1,014 211,2 минг сўм).
Бошланғич сумма 10000,0 минг сўмни
ташкил қилганлиги туфайли юзага келган та
фовутга (10140.0-10000.0 140.0) бухгалтерия
проводкасини берамиз.
Шунингдек, суммаси йилига 211,2 минг
сўмни ташкил қилган ҳисобланган эскириш
суммаси бўйича ҳам юзага келган тафовут
га (211.2 -208.3 2.9) бухгалтерия проводка
сини берамиз.
Бу ҳолатлар бухгалтерия ҳисобида
қуйидаги тарзда акс эттирилади:
Бюджетдан ташқари маблағлар ҳисобидан
кирим қилинган бошқа асосий воситаларни
қайта баҳолаш ҳам шу тариқа амалга оши
рилади. Бундай вазиятда 280-субсчёт ўрнига
асосий воситаларнинг кирим қилинган ман
баларидан келиб чиқиб, 281, 282, 283, ёки
284-субсчётлар қўлланилади.
Асосий воситалар объектлари қийматини
қайта баҳолаш (ошириш ёки камайтириш)
натижалари бюджет ташкилоти харажат
лар сметасининг бажарилиши тўғрисидаги
(2-сонли шакл) ҳисоботни акс эттирмай
ди, аммо 057 (агар қимматлаштириш
бўлса) ёки 067 (агар арзонлаштириш бўлса)
қаторлар бўйича номолиявий активларнинг
ҳаракатланиши тўғрисидаги йиллик ҳисобот
шаклини акс эттирган ҳолда даврий бухгал
терия ҳисоботларига илова қилинадиган ту
шунтириш хатида ёритилади.
Мазкур вазиятда 2013 йил 1 январь ҳолатига бюджет ташкилотлари смета харажатларининг бажарилиши
58
БУХГАлТеРИя ҲИСОБИ ВА АУДИТ / БУХГАлТеРСКИЙ УЧеТ И АУДИТ
ИҚТИСОД ВА МОлИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
молиявий натижа
ган ускуналар ва тугалланмаган қурилиш
ИНДеКСлАРИ
(уларни ўзлаштириш, тайёрлаш, қуриш даврлари бўйича)
Қайта баҳолаш ўтказиш бўйича ишларни енгиллаштириш мақсадида қуйидаги индекслар келтирилади:
59
БУХГАлТеРИя ҲИСОБИ ВА АУДИТ / БУХГАлТеРСКИЙ УЧеТ И АУДИТ
ИҚТИСОД ВА МОлИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
60
БУХГАлТеРИя ҲИСОБИ ВА АУДИТ / БУХГАлТеРСКИЙ УЧеТ И АУДИТ
ИҚТИСОД ВА МОлИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
Ҳотамов К.Р.
– Солиқ академияси ўқитувчиси
ҚЎШИлГАН ҚИЙМАТ СОлИҒИ БЎЙИЧА ИМТИЁЗлАР
ҲИСОБИНИ ТАКОМИллАШТИРИШ
Мамлакат иқтисодиётининг ривожланиши бевосита иш
лаб чиқаришнинг ўсиши, аҳоли турмуш даражасининг яхши
ланиши билан бирга экспорт салоҳиятининг қай даражада
эканлиги билан ҳам изоҳланади. Шу боис, мустақилликнинг
дастлабки йиллариданоқ экспортбоп маҳсулотларни ишлаб
чиқариш, жаҳон бозорида ўз ўрнига эга бўлиш, экспорт кор
хоналарини қўллаб-қувватлашга қаратилган ислоҳотлар
натижасида республикамизда экспорт ҳажми йилдан йил
га ортиб бормоқда.
Бу ҳақда Президентимиз «2011 йилда экс
порт маҳсулотлари ҳажми 2010 йилга нисба
тан қарийиб 15,4 фоизга кўпайди ва 15 мил
лиард доллардан кўпроқни ташкил этди. Бу
2000 йилга нисбатан 4,6 баробар зиёддир.
Tашқи савдо айланмасининг ижобий сальдо
си 4 миллиард 500 миллион доллардан ошди.
Экспорт таркибида тайёр маҳсулотлар улуши
60 фоизни ташкил этди, ҳолбуки, 2000 йилда
бу кўрсаткич қарийиб 46 фоизни ташкил эт
ган эди»
,-дея таъкидлаб ўтдилар.
Мазкур рақамларга эришишда мамлака
тимизда доимий равишда экспорт корхона
ларини қўллаб-қувватлаш, уларга солиқ ва
божхона имтиёзлари берилиши ва бошқа
кўпгина тадбирларнинг ўрни беқиёс. Жум
ладан, биргина экспорт маҳсулотларининг
қўшилган қиймат солиғи бўйича ноль да
ражали ставка асосида солиққа тортилиши
уларга катта миқдордаги маблағларни тежаб
қолиш имкониятини бермоқда.
Солиқ кодексига кўра, экспорт корхона
ларини қўллаб-қувватлаш мақсадида асосан
маҳсулот реализация қилинишида ушбу обо
рот ноль даражада солиққа тортилади. Бун
да корхона маҳсулот ишлаб чиқариш жараё
нида тўлаган қўшилган қиймат солиғи сумма
сини бюджетдан қайтариб олиш ёки бошқа
тўловлар ҳисобидан ўтказиш ҳуқуқига эга. Бу
Каримов И.А. 2012 йил Ватанимиз тараққиётини
янги босқичга кўтарадиган йил бўлади.-”Ўзбекистон”,
2012.-36-б.
жараён экспорт корхоналарига берилган им
тиёз сифатида намоён бўлади. лекин амали
ётда экспорт қилувчи корхоналар томони
дан маҳсулот экспорт қилиш жараёнида бир
қанча муаммолар юзага келмоқда.
Қўшилган қиймат солиғи ноль даражада
қўлланилганда маҳсулотни ишлаб чиқариш
учун сарфланган материаллар бўйича
тўланган қўшилган қиймат солиғи сумма
си бюджетдан қайтариб олиниши ёки бошқа
солиқлар бўйича қарздорликларнинг камай
тирилиши ҳисобига ҳисобдан чиқарилиши
мумкин.
Солиқ кодексида ноль даражали ставка
ни қўллаш натижасида ҳосил бўлган ортиқча
солиқ суммаси бошқа солиқ ва тўловлардан
қарзи бўлмаса, 30 кун ичида қайтариб бери
лиши айтиб ўтилган. Аммо мазкур жараён ай
рим ҳолларда 20, айрим ҳолларда 50-60 кун
ни ташкил қилиши мумкин. Бунга сабаб, бюд
жетдан қайтарилиши керак бўлган қўшилган
қиймат солиғи бўйича ортиқча тўланган сум
манинг қайтарилиш жараёнининг Молия ва
зирлиги орқали амалга оширилиши, тад
биркорлар томонидан қўшимча ҳужжатлар
тақдим этилиши ҳисобига вақт йўқотилишига
олиб келади.
Ўзбекистон Республикаси солиқ кодекси
нинг 212-моддасига кўра, маҳсулот экспорти
ни тасдиқловчи ҳужжатлар тақдим этилган
дагина солиқ имтиёзи қўлланилади. Агар то
варлар экспортини тасдиқловчи ҳужжатлар
61
БУХГАлТеРИя ҲИСОБИ ВА АУДИТ / БУХГАлТеРСКИЙ УЧеТ И АУДИТ
ИҚТИСОД ВА МОлИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
тақдим этилмаса ёки тегишли равишда товар
лар экспорти тасдиқланмаса, солиқ тўловчи
қўшилган қиймат солиғини тўлиқ тўлайди.
Товарлар экспорти тасдиқланганидан кей
ин ёки тасдиқланмаганида содир бўлган опе
рацияларнинг бухгалтерия ҳисобида акс этти
рилиши 21-сонли «Хўжалик юритувчи субъ
ектлар молия-хўжалик фаолиятининг бухгал
терия ҳисоби счётлар режаси ва уни қўллаш
бўйича Йўриқнома»
асосида тартибга со
линади. Унга кўра қўшилган қиймат солиғи
бўйича ортиқча тўланган сумма бюджетдан
қайтариб берилиши бухгалтерия ҳисобида
қуйидагича акс эттирилади:
Дебет 5110 «Ҳисоб китоб» счёти;
Кредит 6410 «Бюджет билан ҳисоб кито
блар» счёти.
Ўзбекистон Республикасининг 21-сонли
БҲМСга кўра 5110 «Ҳисоб китоб» счёти ак
тив счёт бўлиб, унинг дебет томонида пул
маблағларининг кўпайиши, кредит томонида
эса унинг камайиши акс эттирилиши белги
ланган, 6410 «Бюджет билан ҳисоб китоблар»
счёти эса пассив счёт бўлиб, унинг кредит
томонида бюджет бўйича қарздорликнинг
кўпайиши, дебет томонида эса бюджет
бўйича қарздорликнинг сўндирилиши акс эт
тирилиши белгиланган.
Ҳисобда бухгалтерия ёзувларини моҳиятан
тўғри берилиши ҳисоб-китоб ишларида
ги чалкашликларнинг олдини олади, солиқ
ва молиявий ҳисоботларни тузишда хатоли
кларга йўл қўйилмаслигини таъминлайди.
Юқоридаги муомалага амалда берила
ётган бухгалтерия ёзуви моҳиятан тўғри
бўлиши мумкин. лекин бюджетдан маблағ
қайтарилганида 6410-счётнинг кредитла
ниши бюджетдан бўлган қарздорликнинг
кўпайишини билдиради. Демак, ортиқча
тўланган маблағнинг корхона ҳисоб-китоб
счётига қайтарилиши корхона маблағининг
кўпайиши ва бюджетдан қарздорликнинг
кўпайишига бухгалтерия проводкаси
берилмоқда.
Экспорт корхоналари томонидан маҳсулот
ишлаб чиқариш учун хом ашё ва материал
лар сотиб олинганида тўланган қўшилган
Ўзбекистон Республикаси бухгалтерия ҳисобининг
миллий стандарти. 21-сон БҲМС. Тошкент.-«NORMA»,
2011 й.
қиймат солиғи суммаси 5110 -«Ҳисоб китоб»
счётининг кредит томонидан 4400 – «Бюд
жетга тўланган қўшилган қиймат солиғи
(аванс тўлови)» счётининг дебет томонида
акс эттирилади. Маҳсулот чет давлатлари
га реализация қилинганида тақдим этилади
ган ҳужжатда қўшилган қиймат солиғи сум
маси кўрсатилмайди. Демак, бу жараёнда
6410-счётнинг кредит томонида акс эттири
ладиган қарздорлик пайдо бўлмаяпти. яъни
бюджетдан қайтариб олиниши лозим бўлган
сумма мавжуд бўлиб, бюджетдан қарздорлик
счётида сумма мавжуд эмас. Аммо ушбу
маҳсулот экспорти тасдиқлангандан кейин
тўланган қўшилган қиймат солиғининг бюд
жетдан қайтариб олиниши 6410 – «Бюд
жет билан ҳисоб китоблар» счётининг кре
дит томонида, 5110 – «Ҳисоб китоб» счёти
нинг дебет томонида ҳисобдан чиқарилиши
кўрсатиб ўтилган. Демак, 4400 «Бюджет
га тўланган қўшилган қиймат солиғи (аванс
тўлови)» счёти очиқ қолмоқда.
Шу боисдан ортиқча тўланган солиқ сум
масини жараён содир бўлган вақтда, 4400
счёт негизида 4420 «Бюджетга олдиндан
тўланган қўшилган қиймат солиғи» счётини
очиш ва унинг дебет томонида, 5110 «Ҳисоб
китоб» счётининг кредит томонида акс эт
тириш, худди шундай ноль даражали став
ка қўллайдиган корхоналар маҳсулот ишлаб
чиқариш учун хом ашё ва материаллар со
тиб олганида тўлайдиган қўшилган қиймат
солиғи суммаларини ҳам 4420 «Бюджетга ол
диндан тўланган қўшилган қиймат солиғи»
счётининг дебет томонида, 5110 «Ҳисоб ки
тоб» счётининг кредит томонида акс эттириш
мақсадга мувофиқдир.
Солиқ кодексида товарлар экспор
ти тасдиқланмаса, қўшилган қиймат солиғи
тўлиқ ундирилиши айтиб ўтилган. Аммо ҳеч
қайси меъёрий ҳужжат ёки иқтисодий ада
биётда товарлар экспорти тасдиқланмаган
ҳолатда ҳисобланган ва тўланган солиқ сум
маси бухгалтерия ҳисобида акс эттирилиши
кўрсатиб берилмаган.
Бизнинг фикримизча, товарлар экспор
ти тасдиқланмаган тақдирда ҳисобланган
қўшилган қиймат солиғи суммаси корхо
на ҳисобидан қопланиб, 9430 – «Бошқа опе
рацион харажатлар» счётининг дебет то
монида, 6410 – «Бюджет билан ҳисоб кито
62
БУХГАлТеРИя ҲИСОБИ ВА АУДИТ / БУХГАлТеРСКИЙ УЧеТ И АУДИТ
ИҚТИСОД ВА МОлИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
блар» счётининг кредит томонида ҳисобдан
чиқарилиши мақсадга мувофиқдир.
Шу боис, юқоридаги масалалар бўйича ўз
таклифларимизни умумлаштириб, ноль дара
жали ставканинг қўланилиши, унинг оқибати
бўйича жараёнларни бухгалтерия ҳисобида
акс эттирилишини қуйидаги жадвал асосида
ифодалаймиз (1-жадвал).
Юқоридаги таклифларнинг амалга ошири
лиши:
Биринчидан, хўжалик юритувчи субъеклар
томонидан 21-сонли Бухгалтерия ҳисоби
миллий стандарти талаблари таъминланади,
счётлар ўз иқтисодий моҳиятига кўра корре
спонденцияланади;
Иккинчидан, қўшилган қиймат солиғи
бўйича бюджет билан ҳисоб-китоблардаги
чалкашликлар олди олинади;
Учинчидан, корхона томонидан бюджет
дан қайтариб олиниши ёки бошқа солиқ ту
рига ўтказилиши мумкин бўлган ортиқча
тўланган суммани счётлар бўйича айланма
дан назорат қилиш имконияти яратилади.
Ноль даражали ставкани қўллаш бўйича опреацияларни бухгалтерия ҳисобида акс эттириш тартиби
Адабиётлар рўйхати:
Каримов И.А. 2012 йил Ватанимиз тараққиётини янги босқичга кўтарадиган йил
бўлади.-Ўзбекистон», 2012.-36-б.
Ўзбекистон Республикаси солиқ кодекси. Т.: «Адолат». 2012 й.
Ўзбекистон Республикаси бухгалтерия ҳисобининг миллий стандарти. 21-сон
БҲМС. Тошкент-«NORMA», 2011 й.
Гадоев Э.Ф ва бошқалар. Билвосита солиқлар. Т.: «NORMA»-2011 й
63
БУХГАлТеРИя ҲИСОБИ ВА АУДИТ / БУХГАлТеРСКИЙ УЧеТ И АУДИТ
ИҚТИСОД ВА МОлИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
Таҳририят:
Бош муҳаррир
Алишер Файзиевич Расулев, иқтисод фанлари доктори,
профессор
Таҳририят Кенгаши
Бутиков Игорь леонидович, иқтисод фанлари доктори,
Иминов Одилжон Каримович, иқтисод фанлари доктори,
Афзалов Зокирхон, техника фанлари доктори, профессор
Воронин Сергей Александрович, иқтисод фанлари доктори
Таҳририят аъзолари:
Бош муҳаррир
ўринбосари:
Нашр учун масъул ходим
Муминов Нозим, иқтисод фанлари номзоди, доцент
Нурулло Остонов
Абдуллаева Шахло Рустамовна, иқтисод фанлари номзоди
Ғуломова Гульнора, иқтисод фанлари номзоди
Хайдаров Мирёқуб, иқтисод фанлари номзоди, доцент
Ашурова Насиба, иқтисод фанлари номзоди, доцент
Тел. (998 71) 277-80-87, E-mail: [email protected]
”TARAQQIYOT IICh” X.K. босмахонасида чоп этилди.
Ўзбекистон, Тошкент ш. Фаробий кўчаси, 1-б
«Иқтисод ва молия» журналидан кўчириб босиш фақат таҳририятнинг ёзма ро
зилиги билан амалга оширилади. Таҳририят фикри муаллифлар фикрига мос кел
маслиги мумкин.
Редакция:
Главный редактор:
Алишер Файзиевич Расулев,
доктор экономических наук, профессор
Редакционный Совет:
Бутиков Игорь леонидович, доктор экономических наук
Иминов Одилжон Каримович, доктор экономических наук
Афзалов Зокирхон, доктор технических наук, профессор
Воронин Сергей Александрович, доктор экономических наук
Редакционная коллегия:
Заместитель главного
редактора:
Ответственный за
выпуск
Муминов Нозим, кандидат экономических наук, доцент
Нурулло Остонов
Абдуллаева Шахло Рустамовна, кандидат экономических наук
Гулямова Гульнара, кандидат экономических наук
Мирякуб Хайдаров, кандидат экономических наук, доцент
Насиба Ашурова, кандидат экономических наук, доцент
Тел. (998 71) 277-80-87, E-mail: [email protected]
Подписной индекс журнала в каталоге AK «Matbuot tarqatuvchi» -1170
Отпечатано в типографии ЧП ”TARAQQIYOT IICh”
г. Ташкент, ул. Фаробий 1-б.
Перепечатка материалов журнала «Экономика и финансы» допускается только
с письменного разрешения редакции. Мнение редакции может не совпадать с мне
нием авторов статей.
Журнал
«ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ«
включен в список журналов для
публикации научных статей Высшей
аттестационной комиссии при Кабинете
Министров Республики Узбекистан.

Приложенные файлы

  • pdf 14748421
    Размер файла: 2 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий