шу жумладан И.И.Новицкий, С.П.Иванов, Д.Е.Хармац, Н.М.Бушуев, С.Исмаилжанов, Г.И.Мирошниченко, Р.В.Корабельников, Д.Якубов, Х.Т.Ахмедходжаев, Р.Муродов, Х.Мамарасулов, В.Ракипов


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
ТОШКЕНТ ТЎҚИМАЧИЛИК ВА ЕНГИЛ САНОАТ ИНСТИТУТИ
ҲУЗУРИДАГИ ИЛМИЙ ДАРАЖАЛАР БЕРУВЧИ


DSc
.

27.06.2017.Т
.
08.01 РАҚАМЛИ ИЛМИЙ КЕНГАШ


НАМАНГАН МУҲАНДИСЛИК
-
ТЕХНОЛОГИЯ

ИНСТИТУТИ

ТУРСУНОВ АБДИРАСУЛ ЮЛЧИБАЕВИЧ

ПАХТА
ЧИГИТЛАРИНИ

ҲАВО
ОҚИМИ ЁРДАМИДА
САРАЛАШНИНГ

САМАРАЛИ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ЯРАТИШ

05.06.02


Tўқимачилик материаллари технологиясива хомашѐга дастлабки ишлов

беришТЕХНИКА ФАНЛАРИ

БЎЙИЧА ФАЛСАФА

ДОКТОРИ

(
PhD
)

ДИССЕРТАЦИЯСИ

АВТОРЕФЕРАТИ


Тошкент
-

2018


2

УЎК: 677.
0
2
1.
152.001.37
Техника фанлари бўйича фалсафа доктори 
PhD
 диссертацияси

автореферати мундарижаси

Оглавление

автореферата

диссертации

доктор
а философии
(
PhD
)

по техническим наукам

Content
s

of

Disser
tation

Abstract of Doctor of

Philosophy
(
PhD
)


on Texnics ScienceТ
урсунов Абдирасул ЮлчибаевичПахта чигитларини

ҳаво оқим
и

ѐрдамида саралашнинг самарали

технологиясини

яратиш .
………
....................
...
..................
....
...........................

3


Турсунов Абдирасул Юлчибаевич


Создание эффективной технологии

сортиро
вк
и хлопков
ых

семян
с помощ
ь
ю


воздушным

потоком
……
...
……
......................................................
....
........


.
19


Tursunov Abdirasul Yulchibayevich


Creation of efficient technology for screening cotton seeds by airflow
...
....
.
..
......
.
3
3


Эълон қилинган ишлар рўйхати

Список опубликованных работ

List

of

published

works

.
……………………………
………………
……
……
.36

3

ТОШКЕНТ ТЎҚИМАЧИЛИК ВА ЕНГИЛ САНОАТ ИНСТИТУТИ
ҲУЗУРИДАГИ ИЛМИЙ ДАРАЖАЛАР БЕРУВЧИ


DSc
.

27.06.2017.Т
.

08.01 РАҚАМЛИ ИЛМИЙ КЕ
НГАШ


НАМАНГАН МУҲАНДИСЛИК
-
ТЕХНОЛОГИЯ

ИНСТИТУТИ

ТУРСУНОВ АБДИРАСУЛ ЮЛЧИБАЕВИЧ

ПАХТА
ЧИГИТЛАРИНИ

ҲАВО
ОҚИМИ ЁРДАМИДА
САРАЛАШНИНГ

САМАРАЛИ

ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ЯРАТИШ

05.06.02


Tўқимачилик материаллари технологияси вахомашѐга дастлабки ишлов беришТЕХ
НИКА ФАНЛАРИ
БЎЙИЧА ФАЛСАФА

ДОКТОРИ

(
PhD
)

ДИССЕРТАЦИЯСИ

АВТОРЕФЕРАТИ

Тошкент
-

2018


4

Техника фанлари

бўйича фалсафа фанлари

доктори D
hD
 диссертацияси
мавзуси Ўзбекистон
Республикаси
Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий
Атте
стация комиссияс
ида
В2018.1
.

PhD
/

T283


рақам билан

рўйхатга олинган.

Диссертация Наманган муҳандислик
-
технология институтида бажарилган.Диссертация автореферати уч тилда ўзбек, рус ва инглиз резюме
Тошкент
тўқимачилик ва енгил саноат институти ҳузуридаги

И
лмий ке
нгаш веб
-
саҳифасида
(
www
.
titli
.
uz
)

ва 
Ziyonet
» ахборот таълим портали
да
www
.
ziyonet
.
uz
)

жойлаштирилган.

Илмий
раҳбар
:
Расмий оппонентлар:


Етакчи ташкилот:Ахмедходжаев Хамид Турсунович

техника фанлари доктори, профессор

Джўраев Анвар Джўраевич

техни
ка фанлари
доктор
и
, профессор


Сулаймонов Рустам Шенникович

техни
ка фанлари номзоди.

Фарғона Политехника институти
Диссертация ҳимояси Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти ҳузуридаги
илмий даражалар берувчи DSc
.
27.06.2017.Т.08.01.


рақамли илмий кенга
шнинг

2018
-

йил 
30
»

март
соат
14
00

даги мажлисида бўлиб ўтади. манзил: 100100, Тошкент ш.,
Яккасарой тумани, Шоҳжаҳон кўчаси
-

5, тел. 99871 253
-
06
-
06, 253
-
08
-
08,

факс 253
-
36
-
17, e
-
mail:
[email protected]
),

Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат
институти мамурий биноси, 2
-
қават, 222
-
хона


Диссертация билан Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институтининг
Ахборот
-
ресурс марказида танишиш мумкин 
28
-
рақами билан рўйхатга
олинган.
Манзил: Тошкент ш.,

Яккасарой тумани, Шоҳжаҳон


5, тел. 99871 253
-
08
-
08.


Диссертация автореферати 201
8

йил 1
5
»

март
куни тарқатилди.

(
201
8
-
йил 
1
5
»

март
даги
28

рақамли реестр

баѐнномаси.Қ.Жуман
иязов

И
лмий даража
лар

берувчи

илмий кенгаш раиси, т.ф.д., профессор

А.З.Маматов

И
лмий даража
лар

берувчи илмий

кенгаш илмий котиби, т.ф.д., профессор

С.Ш.Т
a
шп
ўлатов

И
лмий даража
лар

берувчи илмий


кенгаш ҳузуридаги илмий сем
инар раиси,


т
.ф.д., профессор
5

КИРИШ 
Фалсафа

доктори

(
PhD
)

дисс
ертацияси аннотацияси
)


Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурияти.

Жаҳон

тўқ
имачилик маҳсулотининг асосий
хомашѐси пахта толаси ҳисобланади.


Пахта бўйича Халқаро консультатив қўмита
»

ICAC маълумотларига
қараганда
2016
-
2017 йил мавсумида жаҳон м
иқѐсида 23,07 млн тонна пахта
толаси ишлаб чиқарилди, унинг истеъмоли 24,55 млн, тола заҳиралари 18,54
млн тоннани ташкил этди.

2
0
17
-
2018

йил

мавсумида

эса тола ишлаб
чиқариш 25,1 млн
.

тоннани ташкил этиши кутилмоқда
1
. Пахта толасига
талабнинг ортиши ўз
навбатида унинг сифати ва уни ишлаб чиқариш
самарадорлигини тўхтовсиз ошириб боришни талаб этади.
Бу борада

пахта
толасини
нг

жаҳон бозорида рақобатбардошлигини ошириш, замонавий
ҳамда технологик жиҳатдан ишончли ва сифатли маҳсулот ишлаб чиқарувчи
янги тех
нология ва қурилмаларни модернизация қилишга катта эътибор
берилмоқда. Айниқса, жаҳон пахта тозалаш соҳасида юқори самарадорликка
эга бўлган пахта тозалаш машиналарини такомиллаштириш ва
ресурстежамкор технологияларни ярати
шга алоҳида эътибор берилмоқда.

Ж
аҳон тажрибасида чигитли пахтани дастлабки ишлаш техника ва
технологиясини такомиллаштиришга йўналтирилган

кенг кўламли
илмий
-
тадқиқот ишлари олиб борилмоқда. Ушбу соҳада, жумладан пахта чигит
ини
ҳаво оқими ѐрдамида сараловчи

самарали технология
ни

ишлаб
чиқиш,
чигитни бир текисда узлуксиз узатиш, ресурстежамкор таъминлагичларнинг
самарали
қурилмалари
ни яратиш
, ишлаш режимлари ва параметрларини
оптималлаштириш муҳим аҳамият касб этмоқда.

Республикамиз
да


пахта тозалаш саноатини модернизация қилиш
асосид
а ички ва ташқи бозорда пахта махсулотлари ишлаб чиқариш
самарадорлигини ошириш ҳамда сифат кўрсаткичларини яхшилаш орқали
уларнинг рақобатбардошлигини таъминлашга
алоҳида эътибор
қаратил
моқда
.

2017
-
2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини янада
ривожланти
риш бўйича Ҳаракатлар стратегиясида, жумладан …миллий
и
қтисодиѐтнинг
рақобатбардошлигини ошириш,

…иқтисодиѐтда энергия ва
ресурслар сарфини камайтириш, ишлаб чиқаришга энергия тежайдиган
технологияларни кенг жорий этиш
2
» вазифаси белгилаб берилган. Ушбу
в
азифани бажаришда
,

жумладан

уруғлик пахта чигитини ишлаб чиқаришга
бир ме
ъ
ѐрда узатиш ва ҳаво оқими ѐрдамида саралашнинг самарали
технологиясини

яратиш

муҳим масалалардан бири ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги


ПФ
-
4947
-
сон 2017
-
2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлан
-
тиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси
тўғрисида»ги Фармони, 2015 йил 4 мартдаги ПҚ
-
4707
-
сон 2015
-
2019 йиллар
учун таркибий ислоҳотлар, модернизация қилиш ва
ишлаб чиқаришни1

In
.
Sept
ember 1,2017

2

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада
ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида” ги ПФ
-
4947
-
сон Фармони


6

диверсификация қилишга доир чора
-
тадбирлари дастури тўғрисида»ги
Қарори,

2017 йил 28 ноябрдаги ПҚ
-
4408
-
сон Пахтачилик тармоғини
бошқариш тизимини тубдан такомиллаштириш чора
-
тадбирлари
тўғрисида»ги Қарори ҳамда мазкур фаолиятга тегишли
бошқа меъѐрий
-
ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишга ушбу
диссертация тадқиқоти муайян даражада хизмат қилади.Муаммонинг ўрганилганлик даражаси.

Т
урли махсулотларни
аэроди
намик ускуналар ѐрдамида ташиш
,
саралаш
йўналишидаги масалала
р

б
илан

бир қатор
чет эл
олимлар
и

Кольбрук, Уайт, Георгитца, Сингх, Гупта,
Озеен, Джозеф, Браббе, Рекнагель, Пельцер, Э.Грюнвальд, Е.Е.Михаэлидис

ва
бошқалар тадиқотлар олиб борган
.

П
ахта уруғларининг асосий табиий
-
механик хоссаларини
ўрганиш, юқори
сифат
ли тола берувчи уруғлик чигитлар тайѐрлаш масаласи бўйича қатор
олимлар, шу жумладан
И.И.Новицкий, С.П.Иванов, Д.Е.Хармац, Н.М.Бушуев,
С.Исмаилжанов, Г.И.Мирошниченко, Р.В.Корабельников, Д.Якубов,
Х.Т.Ахм
е
дх
од
жаев, Р.Муродов,
Х.Мамарасулов,
В.Ракипов, Х.И.
Исаханов,
М.Тожибоев, Р.С.Хожиматов, С.Тўхтабаев, А.Обидов ва бошқалар
бу соҳа
ривожига муносиб хисса қўшдилар.


Лекин, ҳозиргача

охирги йилларда
яратилган ва районлаштирилган бир
қанча навл
и

чигит
ларнинг

физик
-
механик хусусиятлари тўлиқ ўрганилмаган.
Шун
ингдек, ч
игитларни

турли чет аралашмалардан тўлиқ тозалаш, уруғли
чигитни сифатли, юқори аниқликда саралаб олиш, аэродинамик саралагичда
ҳаво оқимини бошқариш, энергия сарфини камайтириш, уруғлик чигитнинг
талаб этилган сифат кўрсатгичларини таъминлаш мас
алалари ўзининг
самарали ечимини топмаган.

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланиши
устувор йўналишларига мослиги.
Мазкур тадқиқот республика фан ва
технологиялари ривожланишининг Энергетика, энергия ва ресурс

тежамкорлик» устувор йўналиш
и доирасида бажарилган.

Диссертация мавзусининг диссертация бажарилаѐтган олий таълим
муассасасининг илмий
-
тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги.
Диссертация тадқиқоти Наманган муҳандислик
-
технология институти илмий
тадқиқот ишлари режасининг ИТД
-
3
-
61

“Пахта чигитини аэродинамик хаво
оқимида саралаш технологиясини такомиллаштириш” мавзусидаги лойиҳа
доирасида бажарилган.

Тадқиқотнинг мақсади

горизонтал
ҳ
аво оқимида саралаш қурилмасини
такомиллаштириш йўли билан уруғли
к чигитнинг сифатини яхшилаш
,

энерг
ия сарфини камайтиришд
ан иборат
.

Тадқиқотнинг вазифаси:


аэродинамик саралагичда чигитларга таъсир этувчи кучларни эътиборга
олган ҳолда назарий тадқиқотлар ўтказиш

ва олинган

натижалар таҳлили
асосида янги саралаш машинаси конструкциясини яратиш;

пахта чи
гитининг саралаш жараѐнида ҳаракатланиши ва унга
қурилманинг асосий иш органлари таъсирини назарий тадқиқ қилиш йўли
билан саралагичнинг параметрларини аниқлаш;7

янги аэродинамик саралагичнинг тажриба қурилмасини тайѐрлаш ва
унда
режали тажрибалар ўтказиш ҳ
амда тажриба натижаларини қайта ишлаш
орқали саралагичнинг оптимал параметрларини аниқлаш;

назарий ва амалий тадқиқотлар натижаларини таҳлил қилиш ва
умумлаштириш йўли билан саралагичнинг самарали ишлашини таъминловчи
технологик параметрларини аниқлаш ва и
шлаб чиқариш намунаси тайѐрлаш;

янги саралагичнинг ишлаб чиқариш синовларини ўтказиш ва олинган
натижалар таҳлили асосида унинг иқтисодий самарадорлигини аниқлаш.

Тадқиқотнинг объекти сифатида
уруғлик пахта чигити, уни ишлаб
чиқариш ва ҳаво оқимида ташиш
,

саралаш жараѐни ва ускуналари ол

инган.

Тадқиқотнинг предметини
уруғлик пахта чигитини ҳаво оқимида
саралаш жараѐни
,

уни тадқиқ қилишнинг мавжуд усул ва воситалари ташкил
қилади.

Тадқиқот усуллари.

Тадқиқот жараѐнида

назарий механика,

аэродинамика
, тўлиқ ф
акторли эк
с
периментлар,

солиштириш, баҳолаш ва
мақсадли электрон дастурлар
ѐрдам
ида оптималлаштириш усуллари
қўлланган.

Тадқиқотнинг илмий янгилиги

қуйидагилардан иборат;


пахта чигитини горизонтал
ҳ
аво оқимида
ѐрдамида
саралаш
қурилмасинин
г янги констр
укцияси яратилган;


пахта чигитини ўзгармас ва ўзгарувчан кесимли аэродинамик
саралагичдаги ҳаракати
нинг

динамик моделлари таҳлили асосида

янги
саралагичнинг
параметрлари аниқланган;

саралаш жараѐнида фракцияларнинг ҳаракат қонуниятлари асосида
саралагични
нг энергия сарфини камайтириш
и
ни таъминлайдиган технологик
параметрлари ва иш режими аниқланган
;

чигитларнинг сепарацион камерада харакатланиш қонунлари
,

саралаш
унумдорлигини хаво оқими тезлигига пластинка оғиш

бурчагига боғлиқлиги

аниқланган
.


Тадқиқотни
нг амалий натижалари

қуйидагилардан иборат:


уруғлик пахта чигитини саралаш жараѐнининг такомиллаштирилган
технологияси ишлаб чиқилган;

пахта чигитини ҳаво оқимига бир текисда узатиб берувчи ишчи органи
ҳамда аэродинамик саралагичнинг ҳаво оқими ва иш реж
имини бошқарувчи
пластинкали регулятор яратилган;

чигитларнинг учиб тушиш масофасини
нг

чигит массасига боғлиқ
равишда ўзгариш
и

қонуниятлари аниқланган;

кўп омилли экспериментлар ѐрдамида қурилманинг параметрлари ва иш
режими аниқланган.

Тадқиқот натижалари
нинг ишончлилиги.
Тадқиқот натижаларининг
ишончлилиги уларнинг мавжуд ва амал қилаѐтган фундаментал назарияга
мантиқан мувофиқ келиши,
ҳисобий ишларда
стандартлаштирилган усул ва
воситалардан фойдаланилганлиги, олинган натижаларни реал иқтисодий
самара би
лан ишлаб чиқаришга жорий қилиниши билан изоҳланади.


8

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти.
Тадқиқот
натижаларининг илмий


аҳамияти

пахта чигитини горизонтал ҳаво оқимида

ҳаракатининг янги математик

модели,

пахта чигитининг ўзгармас ва
ўзгарувч
ан кесимли аэродинамик саралагичдаги ҳаракатининг динамик
модели яратилгани ҳамда саралаш жараѐнида фракцияларнинг ҳаракат
қонуниятлари аниқлангани
,

ишчи органлари

и
ш режими

ва параметрлари

ани
қ
лангани

билан изоҳланади.


Тадқиқотнинг амалий аҳамияти уруғл
ик пахта чигитини саралаш
жараѐнининг такомиллаштирилг
ан технологияси ишлаб чиқилгани
, пахта
чигитининг турли навлари физикавий
-
механик хусусиятлари аниқлангани ва
пахта чигитини ҳаво оқимига бир текисда узатиб берувчи ишчи органи ҳамда
аэродинамик саралаг
ичнинг ҳаво оқими ва иш режимини бошқарувчи
пластинкали регулятор яратилганлиги
,

оптимал ишлаб чиқариш режими
танланганлиги билан

изоҳланади.


Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши
.

Уруғлик п
ахта
чигитини горизонтал ҳаво оқимида саралаш жараѐнларини
таком
иллаштириш бўйича олинган илмий натижалар асосида:

аэродинамик саралаш ускунаси учун Ўзбекистон Республикаси
интеллектуал мулк агентлигининг ихтирога патенти олинган
(
“Икки
секцияли пах
та чигитини сараловчи қурилма”,
IAP 2017
05516
.
-
2017

й.
).
Натижада уру
ғлик чигитнинг турли ифлосликлардан тозаланиши, саралашда
аэродинамик қаршиликнинг ва чигит механик шикастланишининг камайиши
,
уруғлик чигит сифатини яхшилаш
, қурилма

энергия сарфини камайтириш
имконини берган;

уруғлик чигитни горизонтал аэродинамик сарала
ш қурилмаси


Ўз
пахтасаноат
»

АЖ
га қарашли Чуст пахта
тозалаш корхона
сида ишлаб
чиқ
аришга жорий қилинган
.

(

Ўзпахпасаноат
»

АЖ
нинг

№02
-
18/943

2018 йил 22 февралдаги маълумотномаси.

Натижада ҳаво оқими тезлиги,

траектори
ясини бошқариш,

уруғлик таркибидаги ифлослик ва экишга
яроқсиз фракциялар камайиши ва юқори саралаш самарадорлигини
таъминлаш имконини

берган;саралагичнинг
янги рационал параметрлари ва иш режимлариЎзпахтасаноат
»

АЖ
га

қарашли Ч
уст пахта
тозалаш корхона
сида
ишлаб
чиқаришга жорий қилинган.

(

Ўзпахпасаноат
»

АЖ
нинг
№02
-
18/943

2018 йил

22 февралдаги маълумотномаси
).

Натижада чигит механик
шикастланишининг 1,91% камайиши, уруғлик чигит сифатини ошириб
,

синфини 6% яхшил
аш имконини берган.

Тадқиқот натижаларининг апробацияси.
Мазкур тадқиқот
натижалари 2
халқаро ва
9

та республика илмий
-
амалий анжуманларида
муҳокамадан ўтган.

Тадқиқот натижаларининг эълон қилиниши.
Тадқиқот мавзуси
бўйича 18

та илмий иш, шундан, Ўзбекис
тон Республикаси Олий аттестация
комиссиясининг диссертациялар асосий илмий натижаларини чоп этиш
тавсия этилган илмий журналларда 6 та, шу жумладан чет элда

1 та мақола
чоп эттирилган ва 2

та Ўзбекистон Р
еспубликаси патенти олинган.9


Диссертациянинг тузил
иши ва хажми.
Диссертация кириш, 4 та боб,
хулоса, фойдаланилган адабиѐтлар рўйхатидан иборат. Диссертациянинг
ҳажми 120 бетни ташкил этади.


ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ


Кириш
қисмида диссертация мавзусин
инг долзарблиги ва зарурияти
ас
сланган, тадқиқот
нинг республика фан ва технологиялари
ривожланишининг йўналишларига боғлиқлиги, муаммонинг ўрганилганлик
даражаси, мавзунинг диссертация бажарилаѐтган институт илмий
тадқиқотлари билан боғлиқлиги, унинг мақсади, вазифалари, тадқиқот
объекти, предмети, усу
ллари, илмий
-
амалий натижалари, уларнинг
ишончлилиги, илмий ва амалий аҳамияти, натижаларининг жорий қилиниши,
апробацияси, эълон қилиниши, диссертациянинг тузилиши ва хажми
тўғрисида маълумотлар берилган.

Диссертациянинг


У
руғлик пахта чигитини саралаш т
ехника ва
технологиясининг бугунги кундаги ҳолати таҳлили
“ деб номланган
биринчи боби па
х
та чигитини саралашн
инг техника ҳамда тенолог
иясини
нг
таҳ
лилига
бағишланган
.

Маълумотларга кўра пахта хосилдорлиги яхши
сараланмаган чигитлар хисобига 20% гача, тўлиқ
етилмаганлиги хисобига
эса 30% гача камайиши кузатилган. Пахта ҳосилдорлиги кўп жиҳатдан
биологик бир хил етилган чигитларни саралаб олиш жараѐни ва саралаш
техникасининг такомил
лаштирилган

даражасига

ҳам

боғлиқ.


М
уаммонинг

долзарблигига қарамай

кейинги
ўн йилликда
,

уруғлик
чигит тайѐрлаш бўйича етарли даражада техник ечим берадиган тақиқотлар
бажарилма
ган
.

Натижада чет давлатлардан янги технология
ларни

олиб келиб
ишлатилмоқда. Улар валютага, қиммат нархда сотиб олинишидан ташқари
,

бир қатор камчиликларга

ҳам эга эканини ҳисобга олсак, уруғлик пахта
чигитини қайта ишлаш, шунингдек, уни юқори аниқликда саралаш,
ифлосликлардан тозалаш йўли билан уруғлик чигит сифатини ошириш,
қолаверса жараѐн энергия сарфини камайтириш йўли билан унинг
таннархини камайтириш
мақсадида тадқиқотлар олиб бориш зарур эканлиги
тўғрисида хулоса қилиш мумкин.

Диссертациянинг


Пахта чигитларини горизонтал ҳаво оқими
таъсирида саралаш
жараѐнларини

назарий тадқиқи


деб номланган
иккинчи б
обида

п
ахта чигитин
и

ҳаво оқимида саралашнинг

на
зарий

математик

моделининг
диффер
е
нциал
тенгламалари тузилиб
,
уларнинг
ечимл
ари асосида
,

тегишли
натижалар о
лин
ди
.

Жумладан
,

я
кка чигитнинг
к
ўндаланг
кесим юза
си ўзгармас қувурдаги
харакати

дифференциал тенгл
а
маси

Ньютоннинг иккинчи қонунига кўра

қуйидаги

кўринишда ифодала
нади


(
-

якка чигит массаси
:


,


(1)(2)


10

бу ерда
-
якка чигит тезлигининг ,
,
-
ҳаво оқими
тезлигининг
координата ўқлардаги

мос

проекциялари,


ва
-
ҳ
аво
ни чигит харакатига

қаршилик кучини
нг

координата ўқлардаги мос проекциялари.

Бунда

ва

қуйидаги

формула
лар билан ифодаланади
:
(3)
(4)

б
у ерда

,
-
чигитнинг шакл омили,

-
келтирилган радиусли
чигитнинг шар
сфера
си
ни мидел
кесим
юзаси,
-
ҳаво зичлиги
,


-
Рейнолъдс сони
,

-
нисбий тезлик
,
-

ҳаво
оқимининг тезлигига боғлиқ ҳолда
аниқланади
ган Рейноль
дс функцияси
.


(3
)

ва

(
4)

формулалардан кўриниб турибдики,

ҳ
авонинг чигит харакатига қаршилик кучи,

чигитни
нг профилига

боғликдир.

Шу
муносабат
билан
чигит шакли
ни
қуйидаги
геометрик
айланма жисм кўринишда оламиз
.

Чигитнинг бир қисми
oz

катта ўқи
баландлик
бўйлаб
-

га
,

кичик ўқи
ox

бўйлаб
-

-
га тенг бўлган ва
oz

ўқи атроф
идаги айланма сирт деб қараймиз.У
нинг
иккинчи қисми
ни

эса асоси айлана бўлган
,

айланма конус сирти деб
қараймиз. Шунда
н келиб чиқиб

oz
-
текислигида чигит сирти т
енглама
сининг
параметрик кўринишини
ол
амиз
:

(
5
)

(
6
)

Ч
игитнинг


геометрик шакли
параметрик кўринишдаги
тенгламала
р
и

(5
)

ва 
6
 билан бери
лган эгри чизиқларининг
OZ

ўқи атрофида айланишидан
ҳосил бўлган жисмдан иборат бўлади

ва унинг

ҳажми қ
у
йидаги формула
ѐрдамида аниқланади
:

бу

ерда(7
)

2
-

расмда баландлик
ва бурч
ак

ларнинг ҳар
-
хил қийматларида
чигитнинг геометрик шакллари келтирилган. Ҳисобларда
,


1
-

Расм Чигит шакли
схемаси
11


деб қабул қилинган. Натижаларга эътибор берилса, конус
баландлиги ва бурчакнинг ортиб бориши билан

шаклнинг конуссимонлиги
ҳам ортиб бориши, камайиши билан эса шаклнинг шарсимонлиги ортиб
боришини кўриш мумкин. Бунда 3 ва 4
-
шакллар пахта чигитининг хақиқий
шаклига яқин келади. Чигитнинг ҳақиқий шакли назарий тадқиқотлар учун
унинг мидель кесимини тўғр
и ҳисоблаш, оқ
и
батда назарий тадқиқотлар
натижаларининг амалий натижаларга яқин бўлишини таъминлайди.2
-
расм. Кону
с баландлиги

ва бурчак
град ҳархил қиймаларида
чигитнинг геометрик шакллари:
1
-
0
,
2
-
0
,
3
-

0Пахта чигитининг ҳаво оқимидаги ҳаракатини ч
игит саралагич
да
текширамиз
:
0 ва 1 кесимда

(
4
 ва 
5
 формуладан
коэффициент

,

чигитнинг шаклини белгилайдиган параметр

мидел
ь

кесим
юза ва унинг массасига орқали ифодаланади
.

Ҳаво тезлиги v
0
б
ўлиб,
унинг

қиймати қувур кесими юзаси ўзгармас
бўлган ҳолга мос келади.

Агар қувурнинг кесим юзаси ўзгару
в
чи бўлса,

у
ҳолда ҳаво оқими массасининг ўзгармаслиги шарти ушбу тенглик орқали
ѐзилади
:

.
,бўлганда

тенглик келиб чиқади. Бу
шартдан қувурнинг иккинчи қисми

учун чигит

ҳаракат тенгламаларни
ѐзамиз:

1
-
ҳол. Агар
(
-
чигитни 1
-
саралагич қисмини босиб ўтиш вақти
бўлса, чигитнинг ҳаракат қонунлари
,

тенгламалар ечимидан
аниқланади:

,


(8
)(
9
)12

2
-
ҳол. Агар

да унинг ҳаракат қонунлари
,

шартларда
ушбу тенгламалардан аниқланади:
(
10
)(
11
)

(10
)

ва

(
11
)

тенгламалар ўринли бўлиши учун
шарти бажарилиши
зарур
.

Б
у

тенгламалар
,


шартларда интегралланади:


(
12
)


,

(
13)

Агар
тенглама ечимга бўлмаса
,

у ҳолда чигит ОА сирт билан
учрашмайди ва қувурни
нг иккинчи қисмида ҳаракатла
нади. Шундай усул
билан чигитнинг

кесим юзаси S
2

бўлган учинчи қисм
даги
ҳ
аракатни ўрганиш
мумкин.

3
-
расмда икки хил вазндаги чигитнинг қувурдаги ҳаракат
траекториялари келтирилган.
Ҳисобларда п
араметрларнинг
,
,
,
,

чигит массасининг иккита
қиймати
(1
-
3 чизиқлар
(4
-
6 чизиқлар
,
а ва

б
,

ч
игитнинг бошланғич координаталари
, 1 ва 3 чизиқлар,

2 ва 5 чизиқлар ва
кейингиси
)
3 ва 6 чизиқлар

қабул қилинган
.


а

б 3
-
р
асм
.

Икки вазнли чигит ҳаракатининг

бурчакнинг
а
б

ва ҳар
-
хил бошланғич координатлардаги трае
к
тори
ялари

Г
рафиклар

эътибор берилса,

пахта чигитинин
г

6 хил фракцияси

параметрларнинг турлича қийматига қарамай,

2,5

масофада

2 та чигит
тўплагичга тўлиқ тушишини кўриш

мумкин.

Маълумки
,

ҳаво ва чигит аралашмаси икки компонентли муҳит бўли
б

уларнинг биргаликдаги харакат қонунлари саралаш жараѐнини ташки
л эт
ади.
Уларнинг биргаликдаги ҳ
аракат қонунларини Х.А.Рахматулин моделига кўра
қуйидаги тенгламалар орқали ифодалаймиз
:
13

,


(14

)

,

(15
)

,
.


(16
)

(15),

16 тенгламалар ушбу холда

чигит билан ҳ
авонинг
биргаликдаги
харакатини стационар
,

деб қаралган. Юқоридаги тенгламалар сонли


усулда, тегишли чегаравий шартлар асосида

Maple

дастури асосидаечилган.

4
-
расмда ҳаво заррачарининг тезлиги

а ва чигит тезлиги
б
ларнинг қувур ўқи йўналиши бўйича ўзгариш графиклари келтирилган.

4
-
расм. Ҳаво заррачалари

а ва қаттиқ заррачалар чигитлар
б оқми
тезликларининг қувур ўқи йўналиши бўйича ўзгариш графиклари


Келтирилган графиклар таҳлилидан ҳаво тезлиги қувур узунлиги бўйлаб
қисқа масофада 

 тезда пасайиш
и  каррали равишда ва кейинчалик
унинг камайиш секинлаши, чигит тезлиги эса ошиб бориши кузатиляпти.
Демак якка чигит ҳаракатини ўрганишда ҳаво тезлиги ўзгармас, деб қабул
қилинган бўлса, чигитнинг ва ҳаво оқими аралашмасида ҳавонинг тезлиги

параметрнинг қийматига мувофиқ тезда камайиб кетиши кузатилаяпти.
Чигит оқими тезлигининг ўзгариши якка чигит ҳаракат қонунидан катта фарқ
этмаслиги
ни кўриш

мумкин.

15 ва 16
 тенгликлардан фойдаланиб ҳаво ва чигит тезликларини
ғоваклик орқ
али ифодалаймиз:

;(
1
7)

(
1
7
 тенгликни эьтиборга олиб ғовакликни тезлик

орқали
боғланишини аниқлаймиз:

u
2

м/с

х,
м

х,
м

u
1
м/с


а

б


14

(18
)

5
-
расмда аралашма ғоваклигининг

қувур ўқи бўйл
аб ўзгариш графиг
и
келтирилган. Унинг таҳлилидан
ғовакликнинг қувур ўқи бўйлаб қисқа
масофада кескин камайиши, бунинг
натижасида
ҳаво оқими тезлигининг
камайиши
, шунингдек

ҳавода

чигитлар
улушининг ошиб кетиши юзага келади.
Бундай ҳолат чигитларни ҳаводан
ажратиб
олиш имкониятини яратади.

Х
аво ва чигит оқимининг қувур ўқига
перпендикуляр йўналишда 

ўқига
тескари йўналишдаги ҳаракат
тезликларининг ўзгариш графиклари
кўрсатилган. Бу графикларда ҳам ҳавонинг
бу йўналишдаги тезлиги к
амайиши, чигит оқимининг тезлиги эса тезда
ошиши кузатилаяпти. Бу вазият чигитлар массасини саралаш имкониятини
яратиши мумкин.

Графиклар таҳлилидан танланган координатларда заррачаларнинг
траекториялари якка чигит ҳаракат траекторияларига яқинлиги кузат
иляпти.
Шундай қилиб, чигит ва ҳаво аралашмаси икки тезликли компонентли
муҳит асосида тадқиқ этилса, ҳар бир чигит билан ҳавонинг ўзаро
таъсирланишуви қонуни айниқса ҳаво оқими тезлигига етарли даражада

таъсир ўтказиши мумкин.

Диссертациянинг


Горизонт
ал ҳаво оқими таьсирида
ишловчи
саралаш қурилмасини яратиш


деб номланган учинчи бобида
дастлаб

назарий ва

тажриба

тадқиқотлари

му
в
офиқлиги
учун саралаш
теҳнологиясида аҳамиятли бўлган, пахта чигитлар
и
нинг массалари,
узунлиги, солишт
и
рма оғирлиги, кенглиги
, йўғонлиги
эътиборга оли
ни
б,

охирги йилларда яратилган навларни
нг

физик
-
механик хусусиятлари бўйича
таҳ
лил
лар

ўтказилди
.


Ўтказилган амалий тадқиқотлар натижаларига кўра, чигитлар ичида энг
кўп улуш 28 % ни узунлиги 10.4 мм бўлган чигитлар, 25% ни 10 мм б
ўлган
чигитлар, 21% ни 9.6 мм ли чигитлар ташкил этади. Бошқа чигитлар миқдори
10 % дан ҳам паст.

Муайян навдаги пахта чигитларининг 20
-
25% ини 6
-
10 мм
йўғонликдаги чигитлар, 27 % ини солиштирма оғирлиги энг юқори бўлган
чигитлар ташкил этади.

Назарий тадқ
иқотлар натижалари асосида
п
ахта чигитини сараловчи
аэродинамик сепаратор

яратилган,
чигитни қайта ишлаш
технологиясида

қўлланилади. Таклиф этилаѐтган қурилма кириш патрубкаси ва сепарацион
камера оралиғида йўналтирувчи ҳаво ва чигитлар оқими траекторияси
ва
тезликларини ўзгартирувчи регулятор ўрнатилган бўлиб, саралаш
n

х,
м

5
-
расм. Пахта ғоваклиги

нинг
қувур ўқи бўйича ўзгариш

графиги
15

жараѐнининг самарасига қараб ҳаво оқимининг йўналиши, ҳамда тезлиги
ўзгартирилиб, оптимал сар
алаш жараѐнига эришилади

[
6
-
расм
:1
-

рама; 2
-

электродвигател
ь
; 3
-

В
Ц
-

8вентилятори; 4
-

шкиф, 5
-
чигит бункери;


6
-

чигитни бир текисда таъминловчи; 7
-

пластинка; 8
-
қайишқоқ злементли ўқли
регулятор; 9
-

туйнуклар; 10
-

чигит фракцияси камераси, 11
-
енгил аралашмалар чиқиб
кету
в
чи циклон, 12
-
чигит бункерлари, 13
-

ваккум клапанлар
.

6

расм. Саралагич схемаси


Аэродинамик чигит саралагичнинг ишлаш принципи: чигит
таъминлагич
6

орқали сепарацион
10

камерага тушади. Натижада
секцияларда тезлиги пасайган чигитлар ўз оғирлиги таъсирида сепарацион
камеранинг тагига жойлаштирилган тўплаги
члар

12

га

тушади ва саралаш
жараѐни
юз

б
ер
ади. Сепарацион камерада ҳаво тезлигининг камайиши
натижасида жинланган чигитлар аэродинамик хусусиятлари бўйича оғирлик
кучи таъсирида фракциялар бўйича ажралиши ҳосил бўлади. Тўлиқ чигитлар
тўплагични
нг

биринч
и секциясига,
ўртачаси
иккинчи тўплагичга
,

пуч ва
енгил чигит ҳаво оқими бўйича охирги тўплагичга
,

чанг ва ифлосликлар эса
сепарацион камерасидаги ҳаво оқими билан чиқиш патрубкаси
11
орқали
ташқарига
чиқарилади
.

Саралаш жараѐнининг самарасига қараб ҳаво
оқими

ва чигит
нинг
йўналиши ҳамда тезлигини

регулятор
8 орқали
йўналтиргич

7 воситасида

камайтирилади ѐки оширилади.

Илмий тадқиқот ишида яратилган конструкция учун Ўзбекистон
Республикаси Давлат Интеллектуал мулк агентлиги томонидан ихтиро
га

иккита патен
т олинган.

Диссертациянинг


Уруғлик чигитни ҳ
аво оқимида

саралаш жараѐни

параметрлар
и
ни
нг

статистик таҳ
лили

ва и
қтисодий
самарадорлиг
ини
аниқлаш“
деб номланган тўртинчи бобида
п
а
хта чигитини

ҳ
аво оқимида
с
аралаш қурилмаси

тажриба
вий
ҳ
амда
ишлаб чиқариш

нус
хаси
сино
в
натижалари ва ушбу қурилманинг ишл
аб чиқаришда жорий этишда
кутиладиган иқтисодий самарадорлик натижалари акс эт
т
ирилган.

Кўп омилли

тадқиқотлар асосида ҳаво оқимида чигит сараловчи
қурилманинг янги конструкцисининг рационал параметлари асосла
нди.
Ишлаб чиқариш унумдорлиги, тонна/соат Х
1
, тажриба ўтказиш жараѐнида
ишлаб чиқариш унумдорлиги корх
оналардаги талабдан келиб чиқиб

соатига
1,0
-

2,0 тонна оралиғида танлаб олинди.

1

2

3

4

7

8

6

5

9

1
0

1
1

1
2

1
3


16


Чигит сараловчи қурилмада хаво оқими тезликлари
Х
2

14
-
18 м/с

оралиғида

танлаб олинди.

Пластинкали регуляторнинг
горизонтга қиялик бурчаги Х
3
25
0

дан 35
0

гача қилиб олинди.
О
птимизация

параметри


У

сифатида қурилманинг
саралаш самарадорлиги қабул қилинди.

Ўтказилган тадқиқотлар асосида
қуйидаги регрессия тенгламаси олинди
:Регрессия тенгламаси ѐрдамида олинган параметрларни ўзаро боғланиши
МAPLE
-
2015, Mtkd дастурларидан фойдаланган ҳолда, замонавий
математик режалаштириш усуллари асосида максимум ва мин
и
мум
графиклари ва тегишли параметрлар аниқланди

(7
-
расм:
1
-
Q
=27,2 кг
/
мин

V
6
=17,97 м/с
V
10
=
14,
7

м/с
,
= 30
0


a
5
=35
0

2
-
Q
=28,3 кг
/
мин

V
1
=13,9 м/с
V
10
=
1
5
,
4

м/с
,
= 25
0


a
5
=35
0

3
-
Q
=28,8 кг
/
мин

V
1
=14,5 м/с
V
10
=15,9
м/с
,
= 25
0


a
5
=35
0

4
-
Q
=29,9 кг
/
мин

V
1
=15,3 м/с
V
10
=
1
6
,
7 м/сек,
= 25
0


a
5
=35
0

5
-
Q
=31,0 кг
/
мин

V
1
=16 м/с
V
10
=
1
7,5

м/с
,
= 25
0


a
5
=35
0

6
-
Q
=32,2 кг
/
мин

V
1
=16,5 м/с
V
10
=
1
8
м/с
,
= 25
0


a
5
=35
0

7
-
Q
=33,3 кг
/
мин

V
1
=17,3 м/с
V
6
=18

м/с
,
= 26
0


a
5
=30
0

4.3
-
расм. Ишлаб чиқариш унумдорлигини пластинканинг оғиш бурчагига
боғлиқлигиН
азарий ва амалий ечимлардан келиб чиққан ҳолда ва махсус талаблар
асосида саралагич машинасининг ишлаб чиқаришда
синаш учун тажриба
қурилмасини ишлаб

чиқаришга

қўллаш учун мўлжалланган намунаси Чуст
Пахта толаси» акциядорлик корхонасида тайѐрл
анди
.

6

5

7

4

3

2

1

a
,градус

V(
м/с
)

Q17

Саралагични ишлаб чиқаришда синаш ишлари

алоҳида

ишлаб чиқилган
дастур асосида амалга оширилди. Синовла
р

Порлоқ
-
1 пах
та навли, биринчи
нав, 8
-
9 % намлик, 1,9
-
5,2 % ифлослик, чигитларнинг бошланғич тукдорлиги
0,2
-
0,5 % бўлган катталикларда олиб борилди.

Ишлаб чиқа
риш синовларининг натижалари
га кўра
, саралагични қўллаш
орқали чигитнинг сифат кўрсаткичлари сезиларли даража
да яхшиланди.
Горизонтал аэродинамик саралагичнинг ишлаб чиқариш синовлари
натижалари саралаб олинган чигитларнинг мавжуд ускунада 90.6%, янги
саралагичдан кейин эса 96.4%
-
и экишга яроқли чигитларни ташкил этиши,
сараланган чигит таркибидаги механик шика
стланган чигитлар миқдори
мавжуд саралагичда
2.99%, янгисида эса 1.91% ни ташкил этишини,
шунингдек, 1000 дона чигит массаси мавжуд саралагичдан кейин 127
граммни ташкил этган бўлса, янги саралагич ўрнатилггач бу кўрсаткич 133
граммни ташкил этишини кўрсат
ди. Бу кўрсаткичлар чигитдаги энергетик
потенциал даражасини ифодалайди ва чигитларнинг унувчанлиги яхшироқ
бўлишини таъминлайди.

Ўтказилган таҳлилий тадқиқот натижалари асосида янги
такомилаштирилган аэродинамик саралагич қурилмаси яратилди. Уруғлик
чигит
ни горизонтал аэродинамик саралаш қурилмаси

Наманган
Пахтасаноат
»

ҳудудий филиалига қарашли Чуст пахта
тозалаш корхона
сида
ишлаб чиқаришга жорий қилинган.
Амалга оширилган ҳисобларнинг
кўрсатишича я
нги аэродинамик саралагични пахта тозалаш корхоналари
уру
ғлик чигит тайѐрлаш технологиясига жорий этиш 1 йилда 1000 тонна
чигит тайѐрлайдиган корхона учун
70264,7


минг сўм иқтисодий самара олиш
имконини беради.


ХУЛОСА

Уруғлик

пахта чигитини қайта ишлаш, тозалаш, саралаш бўйича амалга
оширилган назарий ва амал
ий тадқиқотлар натижалари таҳлили асосида
қуйидаги хулосаларга келинди:

1.

Пахта чигитини тозалаш ва саралаш усуллари ҳамда машина ва
ускуналари таҳлили шуни кўрсатдики, уларнинг барчасида саралашда юқори
аниқликнинг таъминланмаслиги, жараѐннинг энергия сарфи

юқорилиги каби
камчиликлар кенг спектрли технологик параметрларга эга бўлган
уруғларнинг ҳаракат динамикаси ва жараѐнга таъсир этувчи омиллар назарий
жиҳатдан чуқур ўрганилмаганлиги саралаш ускуналарининг рацио
нал
параметрларини аниқланмаганлигини кўрсат
ди
.

2.

Горизонтал қувур
-
камерадаги ҳаво оқими ва чигит ҳаракатини турли
усулларда моделлаштириш уруғлик пахта чигитини уларнинг аэродинамик
хусусиятлари ва массалари бўйича са
ралаб олиш имконини берди
.

3.

Математик моделлар таҳлилининг кўрсатишича горизонтал ҳа
во

оқимига перпендикуляр равишда юқорига йўналган ҳаво оқимининг
қўшилиши чигитларни массаси ва аэродинамик кўрсаткичлари бўйича
саралаш самарадорлигини ошириш имконини беради.


18

4.

Яратилган математик моделлар таҳлили, уруғлик чигит саралагичига
қўйилган талаб
лар ва назарий тадқиқотлар натижаларига кўра горизонтал ва
вертикал йўналишдаги ҳаво оқимининг биргаликдаги самарасига асосланган
қурилма конструкцияси ишлаб чиқилди.
Натижада
пахта чигитини самарали
ва юқори аниқликда саралашни
имкони берган.

5.

Ўтказилган
амалий тадқиқотлар натижаларига кўра, чигитлар ичида
энг кўп улуш 28 % ни узунлиги 10.4 мм бўлган чигитлар, 25% ни 10 мм
бўлган чигитлар, 21% ни 9.6 мм ли
,
10 % ни ташкил этиб, юқори ўлчамдаги
чигитлар экилса пахта хосилдорлигини ортиш имконини беради.


6.

Му
айян навдаги пахта чигитларининг 20
-
25% ини 6
-
10 мм
йўғонликдаги чигитлар, 27 % ини солиштирма оғирлиги юқори бўлган
чигитлар
экилса пахта хосилдорлигини ортиш имконини беради
.

7.

Кўп омилли режали экспериментлар ўтказиш ва олинган
натижаларни чуқур таҳлил қи
лиш орқали янги саралагичнинг уруғлик чигит
таркибида ифлослик ва экишга яроқсиз фракциялар камайиши ва саралаш
самарадорлиги максимал қийматларини таъминловчи иш унуми, ҳаво
тезлиги ва пластинка оғиш бурчагининг қуйидаги рационал қийматлари
аниқланди:

П
=
2 тонна/соат
;
v
x

=
18 м/
c
; α =
28 град;


П
=
1.5 тонна/соат
;
v
x

=
16.5 м/
c
; α =
30 град;

П
=
1 тонна/соат
;
v
x

=
15 м/
c
; α =
33 град
.

8.

Горизонтал аэродинамик саралагичнинг ишлаб чиқариш синовлари
натижалари саралаб олинган чигитларнинг мавжуд ускунада 90
.6%, янги
саралагичдан кейин эса 96.4%
-
и экишга яроқли чигитларни ташкил этиши,
сараланган чигит таркибидаги механик шикастланган чигитлар миқдори
мавжуд саралагичда
2.99%, янгисида эса 1.91% ни ташкил этишини,
шунингдек, 1000 дона чигит массаси мавжуд
саралагичдан кейин 127
граммни ташкил этган бўлса, янги саралагич ўрнатилггач бу кўрсаткич 133
граммни ташкил этишини кўрсатди.

9.

Янги аэродинамик саралагични пахта тозалаш корхоналари уруғлик
чигит тайѐрлаш технологиясига жорий этиш 1 йилда 1000 тонна чиг
ит
тайѐрлайдиган корхона учун
70264
,7

минг сўм иқтисодий самара олиш
имконини беради.

10.


Ишлаб чиқариш синовлари натижаларидан келиб чиққан ҳолда янги
аэродинамик чигит саралаш машинасини пахтани қайта ишлаш
технологиясида уруғлик чигит тайѐрлаш технологик ж
араѐнига қўллаш
мақсадга мувофиқлиги аниқланди.

19

НАУЧНЫЙ СОВЕТ

DSC

27.06.2017.
Т.08.01

ПО
ПРИСУЖДЕНИЮ УЧЁН
ЫХ

СТЕПЕН
ЕЙ

ПРИ
ТАШКЕНТСКОМ ИНСТИТУТЕ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЁГ
КОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ


НАМАНГАНСКИЙ ИНЖЕНЕРНО

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ


ТУРСУНОВ АБДИР
АСУЛ
ЮЛЧИБАЕВИЧ

СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ СОР
ТИРОВКИ
ХЛОПКОВЫХ СЕМЯН С ПОМОЩ
Ь
Ю ВОЗДУШНОГО ПОТОКА

05.06.02


Технология текстилъных материалов и первичная обработка сырья.

АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ ДОКТОРА ФИЛОСОФИИ PhD
ПО ТЕХНИЧЕСКИМ
НАУКАМТАШКЕНТ
-
2018


20

Тема диссертации доктора

философия
Phd
)

по
технически
м

наук
ам

зарегистрирована в ВАК при Кабинете Министров
Республики Узбекистан за


В2018.
1

PhD
/
T283


Диссертация выполнена в Наманганском инженерно


технологическом институте.


Автореферат д
иссертаци
и

на трѐх языках

узбекский, русский, английский

(
резюм
е

размещен

в

веб
-
сайте Ташкентского института текстильной и лѐгкой
промышленности

(
www
.
titli
.
uz
)

и на информацион
но


образовательном портале

Ziyonet
»
(
www
.
ziyonet
.
uz
).
Научный
руководитель
:
Официальные оппоненты
:


Ведущая организация
:

Ахмедходжаев Хамид Турсунович

доктор технических наук, профессор

Джураев Анвар Джураевич

доктор технических наук, профессор
Сулаймонов Рустам Шенникович

кандидат

технических наук,


Ферганский
п
олитехни
ч
е
ски
й

институт

Защита диссертации состоится
30

марта 2018 год
а в
14
00

на

заседании
н
аучного
совета
DSc 27.06.2017. Т.08.01.

при

Ташкентском институте текстильной и лѐгкой
промышленности Адрес: 100100, г.Ташкент, Яккасарайский район, ул. Шахжахон, 5.
Тел. 99871 253
-
06
-
06,

253
-
08
-
08, факс 253
-
36
-
17, e
-
mail:
[email protected]
),
административное здание Ташкентского института текстильной и лѐгкой
промышленности, 2
-
этаж, 222
-
каб. 


С диссертацией можно ознакомиться в Информационно


ресурсном центре
Ташкентского института текст
ильной и лѐгкой промышленности

зарегистрирована за

28)
. Адрес: г.Ташкент, Яккасарайский район, ул. Шахжахон, 5. Тел. 99871 253
-
08
-
08.


Автореферат диссертации разослан “
1
5

марта

2018 года.


протокол реестра за №
28

от 
1
5
»
марта

2018 года


К.Жуман
иязов

Председатель Научного совета по


присуждению учѐ
ных степеней,

д.т.н., профессор


А.З.Маматов

Учѐный секретарь Научного совета


по присуждению учѐ
ных степеней,

д.т.н., профессор


С.Ш.Т
a
шпулатов

Председатель научного семинара

при научном совете
по присуждению учѐ
ных


степеней, д.т.н., профессор21


ВВЕДЕНИЕ

(
аннотация

диссертации доктора

философии
(
PhD
)


Актуальность и востребованность диссертации.

Основным сырьем
мирового текстильного производства является хлопковое волокно.


По
сведени
ю

М
еждунар
одного
К
о
н
сультативного комитета
1
»

(
ICAC
)

в

2016

2017 годах

выработано
23.07 млн

тонн хлопкового волокна, его
потреб
ность

составило

24.55 млн

тонн, запас
ы

волокна

18.54 млн. тонн. В
2017

2018 годах
выработка волокна
ожидается
в размере

25.1 млн. тонн.
Повышение спроса на хлопковое волокно
, в свою очередь, ставит задачу
постоянного повышения его качества

и

эффективности его производства
.
При этом, большое внимание уделяется на повышение
конкурентоспособности хлопкового волокна, модерниза
ции устройств и
технологии по выпуску современной и технологически надежной,
высококачественной продукции. Тем более, в мировом производстве хлопка
уделяется особое внимание на совершенствование высокоэффективных
хлопкоочистительных машин и разработке рес
урсосберегающей технологии.

В мировой практике
проводится широкомсштабные исследования по

совершенствованию техники и технологии первичной обработки хлопка
-
сырца. В этой сфере, разработка эффективной технологии сортировки
посевных хлопковых семян при п
омощи воздушного потока
, равномерная
бесперебойная подача материала, разработка эффективных устройств
ресурсосберег
ающих питателей, оптимизация реж
имов и параметров
сортировочных машин обретают особую важность
.

В нашей республике особое внимание уделяется

обеспечению
конкурентоспособности
хлопковой продукции во внешнем и внутреннем
рынке за счет улучшения качественных показателей и повышения
эффективности производства на основе модернизации хлопкоочистительной
промышленности.


В стратегии действий развития

Республики Узбекистан на
2017
-
2021 годы определены задачи
, в частности по

…п
овышению
к
онкурентоспособности национальной экономики, уменьшении расходов
энергии и ресурсов, широкое внедрение энергосберегающих технологий

»
2
.

При выполнении этой задачи вопро
с разработки
эффективной
технологии
равномерной подачи семян в производство и сортировки посевных семян

является одним из важных.

Данное диссертационное исследование в определенной степени служит
выполнению задач, предусмотренных в Указе Президента Республ
ики
Узбекистан
У
П
-
4947 от 7 февраля 2017 года Стратегия действий по пяти
основным направлениям развития Республик
и Узбекистан на 2017
-
2021
годы»

и
в поста
новлении
П
П
-
4707 О
программе мер по
структурн
ому

преобразовани
ю
, модернизации и диверсификации произ
водства


продукции в промышленности

на

2015
-
2019

годы
»
, от
4 мар
та 2015
года,


и

в

п
остановлении

ПП


№ 4408

от

28

ноября

2017


года


“О мерах1

f the ICAC. Email

@
icac
.
org
.
September

1,2017

2

Указ Президента Республики Узбекистан № УП 4947 от 7 февраля 2017 года О стратегии
действий по приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан»
.


22

совершентсвовании

системы управления хлопководческой структуры”,

а
также в других нормативно


правовых документах, принятых в данной
сфере.


Соответствие исследования приоритетных направлениям развития
науки и технологий Республики.

Данное исследование
выполнено в
соответствии с приоритетным направлением развити
я науки и технологий
республики

Энергетика, энерго
-

и ресурсосбережение».


Степень изученности темы.
вопросами аэродинамики и
пневмотранспорта различных материалов
.
Зарубежные

ученые,
как
Кольбру
к, Уайт, Георгитца, Сингх, Гупта, Озе
ен, Джозеф,

Браббе,
Рекнагель, Пельцер, Э.Грюнвальд, Е.Е.Михаэлидис

занимались вопросами
аэродинамики и пневмотранспорта.

И
зучени
ем
физико
-
механических свойств хлопковых семян, их
транспортировани
я

и сортировкой заним
ались
отечесвенные
ученые
Г.И.Мирошниченко, И.И.Новицкий, С.П.И
ванов, Д.Е.Хармац,
Д.Якубов,

Р.В.Кора
бельн
иков, Н.М.Бушель, С.Исмаилжанов, Х.
Т
.Ахмедходжаев,
Р.Мурадов,

Х.Мамарасулов,

В.Ракипов, Х.И
саханов, М.А.Тожиб
аев,
Р.С.Хожиматов, А.А.Обидов и др.


На
сегодняшний день не полностью изучены физико
-
механические
свойства семян новых районированных селекционных сортов хлопчатника.
Также, вопросы полной очистки
от посторонних примесей, качесвенной,
высокоточной сортировки посевных семян, регулировки воздушног
о потока
в аэродинамических сортировщиках, обеспечения требуемых качественных
показателей посевных семян не нашли своего рационального решения.


Связь темы диссертации с планами научно
-
исследовательских
работ высшего образовательного учреждения, где выпол
нена
диссертация.

Диссертация выполнена в плане проекта научно
-
исследовательских работ Наманганского инженерно
-
технологического
института ИТД
-
3
-
6
1
, Совершенствование технологии сортировки
хлопковых семян при помощи аэродинамического потока воздуха».


Цел
ью исследования

я
вляется создание новой конструкции
горизонтального аэродинамического сортировщика посевных семян
позволяющего сохранить качественные показатели и
снизить затраты
электроэнергии.


Задачи исследования:

проведени
я

теоретических исследований с

учѐтом сил
,

действующ
их на
семена в воздушном потоке и разработка схемы нового аэродинамического
сортировщика
на основании результатов тео
ретических исследований
;

изучение характера движения семян в
камере
сортировщика и изучени
е

влияния его основных рабо
чих органов на процесс сортировки;

изготовление экспериментального образца аэродинамического
сортировщика и проведени
е полного факторного эксперимента

с целью
определения оптимальных параметров сортировщика:

на основании анализа и обобщения полученных резу
льтатов
теоретических и экспериментальных исследований изготовление


23

промышленного образца сортировщика с оптимальными технологическими
параметрами
,

позволяющи
ми обеспечить

эффективную сортировку семян
при наименьших энергозатрат
ах;

проведение производствен
ных испытаний нового сортировщика и
определени
е экономической эффективности

его внедрения
.


Объектом исследования

являются
посевные хлопковые семена и

устройства

по их
транспортиров
ке и сортировке

в воздушном потоке.

Предметом исследования
являются процесс
ы сортировки
посевных
семян на фракции
, методы и средства
их
изучения
.


Методы исследования.
В исследованиях использованы методы
теоретической механики, полно
-

факторного эксперимента
а также методы
оптимизации

посредством целевых электронных программ


На
учная новизна исследования

заключается в следующем
:

н
а основании математической модели сортировки семян в
горизонтальном воздушном потоке создана новая конструкция
аэродинамического
сортировщика
;

н
а основе анализа динамических моделей

движения хлопковых се
мян в
аэродинамическом сортировщике с постоянным и переменным сечениями
установлены рабочие параметры нового сортировщика;


определены

рациональные
технологические параметры сортировщика,
режим его работы
,

позволя
ющих

снижение энергозатрат при
высокой
эффе
ктивности

сортировки семян

на основании
обобшения
результатов
теоретических и экспериментальных исследований
;

установлена зависимость законов движения семян, эффективности
сортировки от скорости воздушного потока и угла наклона пластинки
.


Практические рез
ультаты исследования

заключается в следующем
:


р
азработан усовершенствованный технологический процесс
сортировки посевных семян;

разработаны рабочий орган для равномерной подачи семян в
сортировщик, а также пластинчатый регулятор для регулирования режима
р
аботы сортировщика
;

установлена закономерность изменения расстояния падения семян в
зависимости от массы семян;


установлены оптимальные параметры сортировщика методом
планирования многофакторного эксперимента.

Достоверность результатов исследования

п
одтве
рждается
логическим
соответствие
м

их к
сушествующей фундаментальной теории,
использовании стандартных методов и средств

расчета
,

внедрени
ем
полученных результатов исследований в производстство с реальной
экономической эффективностью.


Научная и практическа
я значимость результатов исследования.


Научная значимость результатов исследований заключается в создании
новой
математической модели движения семян в горизонтальн
ом воздушном
потоке,
разработке динамической модели движения хлопковых семян в
камере сортир
овщика с постоянным и переменным поперечным сечениями,

24

также
определении законов движен
ия фракций в процессе их сортировки и
установлен
ии рациональных

параметр
ов

и режим
а

работы сортировщика.


Практическая значимость результатов исследований заключается в
разработке у
совершенствован
ной

технологи
и
подготовки посевных семян
с

внедрени
ем

его

в производство,
определениеи

физико
-
механических свойств
семян новых разновидностей хлопка
-
сырца
, разработке рабочего органа,
обеспечивающего равномерную подачу семян и р
егулятора, управляющего
режим работы сортировщика, выборе рациональных параметров
.


Внедрение результатов исследования.

На основании полученных
научных
результатов

по совершенствованию процесса
сортировки посевных
семян в

горизонтальном
воздушном пото
ке:

п
олучен патент

на изобрат
ение Агентства по интеллектуальной
собственности Республики Узбекистан на
аэродинамическое сортировочное
устройство


Д
вухсекционный сортировщик семян, Патент РУз

I
AP

05516,
-
2017, способствующего повысить степень очистки семян от

посторонних
примесей, снизить аэродинамическое сопротивление и

уменьщить

потреблямый

энергии

устройства
м

и улучшить качество посевных семян;


н
овый аэродинамический горизонтальный сортировщик посевных
семян

внедрена
на
Чустском хлопкоочистительном заводе

А
О

Узпахтасаноат
»

(
справка

АО 
Узпахтасаноат
» 22 февраля
2018 года


02
-
18/943
от
.

В резул
ь
тате

определена оптимал
ь
ная

скорость
,

потоки
воздуха
,

способствующая

повысить степень очистки семян от посторонних
примесей, и улучшить качество посевных семян;

н
овые

рациональные
параметры и режимы сортировшике

внедрены на
Чустском хлопкоочистительном заводе при

А
О 
Узпахтасаноат
»

(
справка

АО 
Узпахтасаноат
» 22 февраля
2018 года

№02
-
18/943 от
).
В результате
механические повреждения
семян
снижается
на
1,91
%, улучше
ние
качества
посевных дает

повышения

класс
а на 6%.


Апробация результатов исследования.
Результаты исследования
доложены на 14 научно


технических конференциях, в том числе 2
международных и 12 республиканских.


Опубликованность результатов исследования.
По теме диссертации
опубликовано
18

научных работ, в том числе 6 статей в журналах,
рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Республики
Узбекистан и получены 2 патента РУз

на изобретение
.


Структура и объѐм диссертации.
Диссертаци
онная работа состо
ит из
введения
, четырех глав, заключения, списка литератур
ы
. Объем
диссертации
составляет 120


страниц.


ОСНОВНО
Е

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ


Во введении
обосновывается актуальность и необходимость

темы
диссертации, сформированы объект и предмет исследования,
приведены
сведения о его соответствии

важным направлениям развития науки и
технологии Республики, степень изученности проблемы, изложены научная


25

новизна и практические результаты исследования, приведены сведения о
применении результатов исследования на пра
ктике, сведения по
опубликованным работам и структуре диссертации.


Первая глава

диссертации
Анализ сегодняшнего сост
ояния
технологии и техники сортировки

семян хлопка»
посвящается ана
лизу
техники и технологии сортировки

семян хлопка.

П
оявилась отрасли н
ауки и технологии по транспортированию и
сортированию в аэродинамических установках различных продуктов.

По
сведениям урожайность хлопка снижается до 20% за

с
чет
не

качественного
отборасемян, за счѐт

их
неспелости до 30%.

Кроме этого, в последнее дес
я
тилетие, несмотря на актульность

проблемы, не
про
в
ед
ены исследования, решающие технические
задачи

по
подготовке семян хлопка

на должном уровне
. В результате применяется

технологии

зарубежных стран,которые преобретают за

валюту,
хотя
, имеют
определѐнные
недостатки


не обеспечивают

качественную

сортировк
упосевных
семян
,

а

также очистку

их от сорных пр
имесей
.

Это показывает на
необходимость

проведения исследований по совершенствованию процесса
сортировки посевных семян с целью
обеспечения точности сор
тировки и
сокращения расходов энергии

на процесс.


Во второй главе

диссертации

Теорети
ческое исследование
процесса

сортировки
семян хлопка
под влиянием горизонтального потока
воздуха»
составлены дифференциальные уравнения теоретической
математической моде
ли сортировки семян хлопка при помощи воздуха, на
основе их решения получены соответствующие результаты и графики.

Д
ифференциальное уравнение движения одиночного семени в
трубе с
постоянным

поп
е
р
е
чн
ым сечением
,

составленное

на основе второго закона
Ньютон
а выражается в следующем виде

(
m
-
масса одиночного семени
):

,


(1)


(2)

здесь

-

скорость одиночного семени,
,
-

соответственн
ы
е прое
кции
скорости возду
шного потока по оси координат
,

и

-
соответствующи
е
проекции по оси координат

силы сопротивления движении семян хлопка в
воздушном потоке.

При этом

и

выражается при помощи
формул:
(3)
(4)

здесь

,
-
фактор учитывищий
форму

семени,-

приведѐнный
площадь мин
дел
евого

счени
я

семени в форме сферы
(
шара
)
,

-

плотность воздуха,

-

число

Рейнольдса,

26-

относительная скорость,
-

функция
Рейноль
дса
определя
ющаяся

в завис
имост
и

от

скорости воздушного потока. Из 3
-

и

4
-

формулы видно, что аэродинамическая сила сопротивления движен
ию
тесно связано с профилем

семени хлопка. В связи с этим

примем форму
семени с
низу в виде кругового геомет
рического предмета
.Считаем
, что
форм
у

семени образует
кр
и
вая плоскость
,
вращающаяс
я

вокруг

оси о
z
, сторонами


а
по маленькой
оси

ох и


b

по большой оси
.

Вторая же часть его считаем
как
конус,
являющ
ий
ся
результатом вращения
тр
е
угольника вокруг оси
о
z
.
Исходя из этого
,
примем

уравне
ния оболочки семени в
параметрическом виде на
плоскости
о
z
:

(
5
)

(6)

Таким образом, параметрический вид уравнений геометрической
формы семени 
5 и 6
)
ограниченными

кривыми линиями вращения по оси
OZ

позволяет определить

е
го объѐм при помощи следующей формулы:


здесь(
7
)
.

На
2
-
р
исунке

пр
едставл
ены геометрически
е

форм
ы семени при разной

высот
е


и

уг
ла

.

В расчѐтах принято b=0.005м,
.

Рис
-
2.
Высота конуса

и угол
град
. Геометрические профили семени
1
-
,
2
-
,
3
-

.

Согласно результатам, с увеличением в
ысоты конуса повышается
конусообразность формы семени, и наоборот, с уменьшением высоты конуса
повышается шарообразность формы. При этом, 3
-
й и 4
-
й виды более близки к
реальной форме семени. Определение истинной геометрической формы
хлопковых семян обеспеч
ит более точный расчет их миделевого сечения и
3

2

1

3

2

1

Рис
-
1. Схем
а

формы

семени
27

соответствие результатов теоретических исследований с результатами
практических исследований.

Анализируем движение семени в отр
езках
0 и 1. Пр
и

этом в
формулах


(3
)

(
4)

к
оэффициент

который определяет форму
семени
, а параметр

определяется через массу и мидел
евого сечения
.
Скорость воздуха

v
0

не изменяется
при постоянном объѐме площади

поперечного сечения камеры сепарации
. Если б
у
дет меняться площадь
сечения

трубы, тогда
постоян
ство

расхода
воздушного потока

пишется через

уравнение:

.

При


получим
:


.

Из

этого условия
за
пишем уравнения движения семени для второй части

1 трубы:


1
-
случай
.
Если

(
-
время прохождения семени

1
-
части
сортиров
очной
машины
)
,

законы движения семени

при
,


определяется решени
ем

уравнений
:

,

(
8
)(
9
)


2
-
случай
.
Если


его законы движения

,

определяется

уравнени
я
ми
:
(1
0)(11)

Для того, чтобы
(1
0
)
и

(1
1
)

-

уравнения были уместными,

должны
выполняться

условия
:

.

Эти уравнения
интегрир
уем при

следующ
их
условиях
:
,и получим:


(1
2
)(13
)

Если

уравнение не имеет решения
,

семена не встречаются с
плоскостью
ОА
и движется во второй половине
камеры
.
При помощи этого
способа,


можно изуч
и
ть
закон
движени
я

семени и
на

третьей части камер
ы

с
поперечным сечением

S
2
.

На рисунке

4

пр
едставлена

тр
а
ектория д
ля д
в
ух

раз
личных

масс
семен
и,

движ
у
щ
ихся

в
камере
-
трубе. Принимаем

следующие параметр
ы

,
,
,
,
,
и
вычисл
я
е
м

д
ля

масс
семени

(1
-
3
линии
)
,

(4
-
6
линии
)
и угла

а
и


б
. Приняты начальные координаты семени

), (1
и

3
линии
),
(2
и

5
линии
)
и

) (3
и

6
линии
)
.28Р
и
с
-
4
.
Траектории
движения семени при

разных
начальных координатах и массах
семени и
у
гла

а
б
.


Анали
з уравнений и графиков показывае
т, что путѐм создан
ия
возможност
и для разделения
фракций

можно добиться выпадения семян в
соответствующие сборники и обеспечения необходимого эффекта
сортиров
ки.

Известно, что смесь семени с воздушным потоком является
двухкомпонентной средой и их

совместное движение характеризе
т процесс
сортировки
. Закон движения двухкомпонентной, многоскоростной среды
анализируем при помощи модели

Х.А.Рахматулин
а:

,
(14 )


,

(15)

,
.


(16)

Уравнения
(15),

(16)
соответствует

стационар
ному процессу. Их можно
решить на компьютере численным

методом при граничных условиях при
помощи программы
Maple

2015.


На рис.
5

представлен график
и

зависимости
скорости воздушного
потока

а и
скорости семени
от
расстояния сортировки
(
б
.

Рис
-
5
. Графики зависимости скорости воздушного потока

а и скорости семени
от расстояния сортировки б

Расчеты ведены пр
и следующих параметрах потока:
,
,
,
,
,
,

u
2

м/с

х,
м

х,
м

u
1
м/са

б

а

б 29


Анализ графиков показывает, что при малом расстоянии
(

)
скорость воздуха снижается очень интенсивно, но через некоторое время
интенсивность падает. А скорость семени постепенно увеличывается
.
Анализ
этих резултатов показывают, что они почти не отличаются от результатов
исследований одино
чной семени.

С помощью уравнений

15 ва 16
скоростей семени и воздушного
потока запишем черех пористость потока:


;


(17)

из
(17)
находим зависимость пористости

от скорости
:


(18)

На рис.
6

представлен график
изменения пористости от расстояния

сортировки, который им
еет заметно
нисходящий характер, что покаывает
резкое снижение пористости при
поступлении в камеру сортировщика.


В третьей главе
диссе
ртации


Разработка
сортиров
щика
,
работающего п
од действием

горизонтального воздушного потока»


проведѐн анализ

физико
-
механических

свойств
новых, перспективных
разновидностей хлопковых семян.


Анализ состава посевных семян показали, что основную их долю28%
составляет семена длиной 10,4 мм, 25%
-

10,0 мм, 21%
-

9,6 мм, содержание
других фракций составляет менее 10 %.
Исследования

также показали, что
20
-
25% состава посев
ной фракции составляют семена
, шириной 6
-
10 мм
.


На основе результатов теоретич
еских исследованиий разработана схема
нового горизонтального аэродинамического

сортировщик
а

хлопковых семян

рис. 7

для
примен
ения

в технологии переработки
посевных семян
.


При

работ
е

сортировщика семена
через питатель
6
попадают в
сепарационную камеру
1
0.

В результате действия воздушного потока семена
увлекаются им, начинает перемещаться по направлению его движения и под
влиянием силы тяжести начинает разделяться. Самые тяжелые и имеющие
низкий коэффициент аэродинамического сопротивления семена попадают
в
1
-
й накопитель, семена, имеющие средние значения
-

во 2
-
й накопитель, а
самая легкая фракция


в 3
-
й.


Процесс сепарации возникает в

результате снижения
скорости воздуха
и семян за счет расширения камеры, что приводит к снижению
аэродинамической силы,
причем влияние силы тяжести семян усиливается.
Происходит разделение семян по фракциям. Под влиянием воздушного
Р
ис.6 график изменения
пористости
от расстояния

от расстояния сортировки

30

потока легкий сор и пыль выходит через патрубок 11.

Эффективность
сортировки обеспечивается регулированием скорости воздушного потока и
направл
ения движения семян

с помощью винта 8 пластинки
-
регулятора 7.Р
ис
.7
. Схема
нового
сортировщика.


1
-

рама; 2
-

электродвигатель; 3
-

вентилятор В
Ц
-
8; 4
-

шкиф, 5
-
бункер семян;

6
-

равномерный питатель семян; 7
-

пластинка; 8
-
эластичный р
егулятор с
элементом оси; 9
-

щели
; 10
-

фракционные камеры семян
, 11
-

циклон для выхода
лѐгких примесей
, 12
-

бункер
ы семян
, 13
-

ваккум
ные

клапан
ы
.


На разработку

получен
ы

два патента А
гентства
и
нтеллектуальной
собственности Республики Узбекистан
.


В чет
в
ѐрт
ой главеСтатистический анализ параметров и
определение

экономическ
ой эффективности процесса

сортировки
семян
в воздушном потоке“

отображены

результаты
экспериментальных и
производственных

испытаний и расчет экономической эффективности
внедрения нового
сортировщика.

Для установления рациональных
параметров
аэродинамического сортировщика

за

планирован полный
факторный эксперимент, входящими параметрами которого выбраны
производительность
установки,
1,0
-
2,0
кг/ч, Х
1

, скорость воздушного потока,
14
-
18
м/с
,
Х
2
и угол наклона пласти
н
ки
-
регулятора,
25
0
-
35
0

град, Х
3
.

параметром оптимизации, т.е., выходным параметром выбрана
эффективность сортировки


У.

Получено уравнение регресси
и вида:
С помощью уравнений регрессии получены в
з
аимные зависимости
параметров и
путем их обработки на компьютере с использованием программ
МAPLE
-
2015, Matkad

и современных методов
математи
ческого
программирования получены

параметры и графики
максимум
а

и

мин
и
мум
а

выходного параметра
(
рис.
7):


1

2

3

4

7

8

6

5

9

1
0

1
1

1
2

1
331
8
-
р
и
с
унок. Засимостъ угл
а наклона

пластинки и скорости воздушного потока
от
производительности
установки
.

1
-
Q
=27,2 кг
/
мин

V
6
=17,97 м/с
V
10
=
14,
7 м/с,
= 30
0


a
5
=35
0

2
-
Q
=28,3 кг
/
мин

V
1
=13,9 м/с
V
10
=
1
5
,
4 м/с,
= 25
0


a
5
=35
0

3
-
Q
=28,8 кг
/
мин

V
1
=14,5 м/с
V
10
=15,9 м/с,
= 25
0


a
5
=35
0

4
-
Q
=29,9 кг
/
мин

V
1
=15,3 м/с
V
10
=
1
6
,
7 м/с,
= 25
0


a
5
=35
0

5
-
Q
=31,0 кг
/
мин

V
1
=16 м/с
V
10
=
1
7,5 м/с,
= 25
0


a
5
=35
0

6
-
Q
=32,2 кг
/
мин

V
1
=16,5 м/с
V
10
=
1
8 м/с,
= 25
0


a
5
=35
0

7
-
Q
=33,3 кг
/
мин

V
1
=17,3 м/с
V
6
=18 м/с,
= 26
0


a
5
=30
0


В резулътате про
в
еденных теоретическии

эксперименталън
ых
исследова
ний на акционерном

обществ
е
.”Чуст пахта толаси” изго
т
о
влен
экспериментал
ъный оразец нового сортировщика,н
а которм были проведены

исследования на семенах хлопчатника Порлок
-
1, первого сорта с

влажнот
ью

8,0
-
9,0
%
,

засоренности 1,9
-
5,2
%,опущенности семян 0,2
-
0,5%/

.


Проведенные п
роизводственные
сравнительные
испытания показали,
что доля семен пригодных к посеву при су
ществующе
м
сортировщик
е

90.6%,

при
ново
м

96.4%, причем механическая поврежденность семян достигает,
при существующем сортировщике
2.99%, пр
и новом
-

1.91%, масса 1000
штук семян составляет, при существующем 127 грамм, при новом
-

133
грамм. Это показывает высокий энергетический потенциал и всхожесть
семян, отсортированных новым сортировщиком.


В
недрени
е

в производство нового сортировщика по
зволяет

получить
экономический эффект
70264,7

тыс. сум на один хлопкозавод с объемом
производства посевных семян 1000 тонн в год.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основе анализа результатов теоретических и прикладны
х
исследований по сортировке посевных семян представлены следующие
выводы:

6

5

7

4

3

2

1

a
,граду
с

V(
м/с
)

Q


32

1.

Анализ способов, машин и устройств очистки и сортировки хлопковых

семян показывает, что при
их
сортировке не обеспечивается высокая
точность сортировки, наблюдается высокая энергоѐм
кость процесса, которые
являются следствием не глубокой изученности динамики движения фракций
и факторов процесса сортировки посевных семян, что является препятствием
для установления рациональных параметров
процесса.
.

2.

Моделирование и анализ движения
воздушного потока и семян внутри

горизонтального камеры
-
воздуховода показали возможность сортировки
посевной фракции по их аэродинамическим свойствам.

3.

Анализ математических моделей показали, что включение в

горизонтальный поток, перпентикулярно направленн
ого вверх воздушного
потока способствует повышению эффективности сортировки семян
.


4.

На основе анализа математических моделей и исходя из требований,

предьявле
нных к сортировщикам разработан

сортировщик, совмещающ
ий

эффект горизонтального потока с вертика
льным, обеспечивающ
ий

эффективн
ую

очистк
у

и сортировк
у

хлопковых семян с высокой точностью.

5.

Анализ состава посевных семян показал, что основную их долю


28%

составляет семена длиной 10,4 мм, 25%
-

10,0 мм, 21%
-

9,6 мм, содержание
других фракций состав
ляет менее 10 %.

6.

Исследовани
я

показали, что 20
-
25% состава посевной фракции
составляют семена , шириной 6
-
10 мм
.


7.

В

результат
е приведенного

многофакторного эксперимента
установлены рациональные параметры


производительности П, скорости
воздуха vx и

угла наклона α пластинки
-
регулятора нового сортировщика,
обеспечивающи
й

высокий эффект

сортировки
:

П

=
2 тонна/час
;
v
x

=
18 м/
c
; α =
28 град;

П

=
1.5 тонна/час
;
v
x

=
16.5 м/
c
; α =
30 град;

П

=
1 тонна/час
;
v
x

=
15 м/
c
; α =
33 град
.

8.

Производст
венные

сравнительные
испытания

показали, что
доля сем
я
н
пригодных к посеву
при существующе
м

сортировщик
е

90.6%
,

при
нов
о
м

96.4%
, при

механи
ческой

поврежденност
и

семян

при существующем
сортировщике
2.99%,
при новом
-

1.91%,
масс
а

1000
штук семян

при
существующем

127 гр.
, при новом
-

133 гр.

9.

Внедрение в производст
во нового сортировщика
позволяет

получить
экономический эффект
70264,7

тыс. сум на один хлопкозавод с объемом
производства посевных семян 1000 тонн в год.

10.

На основании анализа результатов производствен
ных испытаний

предлагается внедрить новый аэродинамический сортировщик в
производство в составе технологии подготовки посевных семян.
33

SCIENTIFIC COUNCIL AWARDING SCIENTIFIC DEGREES PhD
27.06.2017.T.08.01 at TASHKENT

INSTITUTE

OF TEXTILE

AND LIGHT IND
USTRY

__________________________________________________________________

NAMANGAN ENGINEERING AND TECHNOLOGICAL INSTITUTETURSUNOV

ABDIRASUL


COTTON SEEDS WITH THE HELP OF AIR FLOW
05.06.0
2
-

Technology of textile materials and initial treatment of raw
materialsDISSERTATION ABSTRACT OF

THE DOCTOR OF PHILOSOPHY (PhD)

ON
TEXNIC
AL SCIENCES

Tashkent


-

2018


34

The subject of doctoral (PhD) dissertation is registered at Supreme Atte
station
number

B

2018
.
1.
PhD/T283Dissertation is done at Namangan Institute of Engineering and Technology.


The abstract of dissertations in three languages
(Uzbek, Ru
ssian and English
(summary)) is placed web
-
page of Tashkent institute of textile and light industry

(
www.titli.uz
)

and information
-

edctionl otl “ZioNET” 
)
.Sci
entific advis
e
r:


Akhmedkhodjaev Khamid


d
octor of technical sciences, professor


Official opponents
:Djurayev Anvar


doctor of technical sciences, professor
Sulaymonov Rustam


c
andidate of technical sciencesLeading organization:
Fergana
Politechnical Institute


The d
efense of the dissertation will take place in
30

March

2018 y. at
14
00

o’clock t
meeting of scientific council D
Sc

27.06.2018. T.0801 at Tashkent institute of textile and light
industry to the address: 100100, Yakkasaray district, str.Sho
k
hja
k
hon
-
5, administrative building,
222 audience, tel.(+99871)
-

253
-
06
-
06, 253
-
08
-
0
8, a fax: 253
-
36
-
17, email:
[email protected]
.The

dissertation could be reviewed at the Information
-
resource center of Tashkent
institute of textile and light industry (registration number

2
8
). Address1001
00,
Tashkent,Yakkasaray district, str. Shohjahon
-
5, tel. tel.(+99871)
-

253
-
08
-
08Abstract of dissertation sent out on

15

March

2018 year


iling eot №
28

on

1
5

March

2018year


Introduction (abstract of PhD thesis)

INTRODUCTION (abstrac
t of DSc thesis)K. Jumaniyazov
Chairman of the scientific council

awarding scientific degrees,

doctor of technical sciences,

professor
A.Z. Mamatov


Scientific secretary of scientific


council, doctor of technical


sciences, professor


S.Sh. T
а
shpulatov

Chairman of scientific seminar under

Scientific concil,
doctor of
technical
sciences
,
р
rofessor
35

INTRODUCTION (abstract of PhD thesis)


The aim

of the research

is to improve the quality of the seeds by improving
the screening device in the horizontal air flow, and reducing energy consumption.

The object of the research

was seed cot
ton cotton seeds, its production and
air flow, sampling and equipment.

Scientific novelty of the research:

A

new design of the spinner was created on the basis of mathematical
modeling of cotton seeds in horizontal air flow;

B
ased on the analysis of dynami
c models of movement of cotton seeds in
were determined;

I
have been identified, which ensure that the e
nergy efficiency of the spinner is
reduced, based on the fractional movement laws.

Installed the dependence of the laws of seed movement, the efficiency of
sorting on the speed of air flow and the angle of inclination of the plate are
established.

Introduc
tion of research results.

On the basis of the obtained scientific results on the improvement of the
process of sorting sowing seeds in a horizontal air stream:

Patent for the invention of the Agency for Intellectual Property of the
Republic of Uzbekistan
on the aerodynamic sorting device (Two
-
section seed
sorter, Patent of the Republic of Uzbekistan IAP 05516,
-
2017), which helps to
increase the degree of seed purification from foreign impurities, reduce
aerodynamic resistance and reduce the energy consume
d by devices and improve
the quality of sowing seeds;

The new aerodynamic horizontal sorter of sowing seeds was introduced at the
Chust cotton ginning plant of JSC "Uzpahtasanoat" (certificate of JSC
"Uzpahtasanoat" on February 22, 2018 No. 02
-
18 / 943 dat
ed). As a result, the
seed cleaning from foreign impurities, and improve the quality of sowing seeds;

cotto
n gin plant at JSC "Uzpahtasanoat" (certificate of JSC "Uzpahtasanoat" on
February 22, 2018 No. 02
-
18 / 943 dated). As a result, the mechanical damage to
the seeds is reduced by 1.91%, the improvement in the quality of the sowing yields
a grade increase of

6%.

Structure and volume of dissertation.

Introduction to the dissertation
consists of 4 chapters, a summary of the literature used. The volume of dissertation
is 120 pages.
36

ЭЪЛОН

ҚИЛИНГАН

ИШЛАР

РЎЙХАТИ

СПИСОК

ОПУБЛИКОВАННЫХ

РАБОТ

LIST OF PUBLISHED WORK
S


1.

Турсунов

А.
Ю.
, Каримов

А
.

Туксизланган чигитларни ўзгарувчан
кесимини горизонтал аэродинамик қурилмадаги ҳаракатини ўрганиш

//
Механика муаммолари

Ж
:

-
2005
.


-
4
,

Б
.

56
-
57.

05.00.00; №6.

2.
Турсунов А
.
Ю.
,
Ахмедходжаев Х.
,

Исманов М
.

Экспериментал
ьное
определение взаимодействия

хлопка
c
потоком
в
оздуха

//
Ж.

ФарПИ Илмий
-
техника журнали
.
-
2013
.
-


-
3
.
-
Б.41
-
42
.

05.00.00; №

20
).

3.
Турсунов А.

Ю.
,
Аҳмедходжаев

Х.Т.
, Каримов

А.

Исследование движения
хлопковых семян в двухкамерном сортировщике, под действ
ием
горизонтального воздушного потока

//
Ж
: П
роблемы механики
.
-
2016
.
-

№2
.

С. 35
-
38
.

05.00.00; №6.

4. A.Tursunov. Study of the Dynamics of Cotton Seeds Movement under the
Influence of Air Flow.
//
Journal of Te
xtile Science & Engineering 6: 285.
Doi:10.417
2/2165
-
8064.1

05.00.00; №23.

5.
Турсунов А.
Ю.,
Аҳмедходжаев

Х.Т.
, Мамарасулов Х.Қ.

Пахта чигитини
саралаш учун мўлжалланган пневматик сепаратор //
Ж.
Пахтачилик ва
дончилик
.

Ре
с
публика илмий техника журнали
.

-
2000
.
-

№2
.
-
Б.30
-
32


05.00.00; №17.

6
.

Турсунов А.
Ю.
,
Мардонов

Б.
М
, Аҳмедходжаев

Х.Т.
, Каримов
А.

Пахта
чигитини горизонтал ҳаво оқими таъсиридаги ҳаракатининг назарий
тадқиқоти //
Ж.
Тўқимачилик муам
м
олари
.
-
2016.
-
№3
.

Б.

69
-
74. (05.00.00;
№17.

7
.
Турсунов А.Ю.,
Мардонов

Б.
, Ахмеходжаев

Х.Т.
, Ч
игитларни ҳаво
оқимлари таъсирида саралаш жараѐнининг назарий тадқиқи
//
Ж.
Тўқимачилик муаммолари
.


2017
.

№ 4
. Б.

95
-
99 05.00.00; №17.

8
.
Патент IAP № 05516. Икки секцияли пахта чигитини сараловчи қурилма //
Турсунов А.
Ю.
,
Ахмедходжаев

Х.
Т.
, Исманов

М.

Расмий ахборотнома

20.12.2017 йил,

9
.
Турсунов А.Ю.,
А
х
медходжаев

X.Т.

Толали чигитни горизонтал ҳаво
оқими таъсиридаги ҳаракати

// Халқаро илмий
-
амалий анжуман. Наманган
,

2002 йил
Б.
24
-
25.

10
.
Турсунов А.,
Аҳмедходжаев

X.Т.

Экспериментальное определени
е
взоимодействия хлопка с потоком воздуха //Халқаро илмий
-
амалий анжуман.
Наманган, 2002 йил
Б. 26
-
27
.

11
.
Турсунов

А.Ю.

Экспeримeнталноe опрeдeлeниe взаимодeйствия хлопка с
потоком воздуха. //Халқаро илмий анжуман” Наманган
,

2008

йил,
258
-
260
.

12
.
Турсун
ов А.Ю.,
Аҳмедходжаев

Х.Т.

Пахта чигитини саралаш учун
мўлжалланган пнeвматик сепараторни такомиллаштириш ва уни
самарадорликка таъсири.//Рeспублика илмий
-
амалий конфeрeнцияси.
Наманган
,

2004 йил.

Б.
102.37

1
3
. Турсунов

А.Ю.

Пахта чигитини горизонтал ҳаво оқи
ми таъсиридаги
ҳаракатининг назарий тадқиқоти //Рeспублика илмий
-
амалий анжумани.
Наманга
н,
2011 йил
,

Б.
43
-
46.

1
4
.
Турсунов А.Ю.,
Аҳмедходжаев

Х.Т.

Ўзгармас пневматик саралагичда
пахта чигитининг ҳаракатланиш қонуниятларини ўрганиш
//

Рeспублика
илмий
-
ама
лий ан
жумани
.
-

Наманган,
2012
.

Б.
13
-
16
.

1
5
.
Турсунов А.Ю., К
аримов

А.

“Туксизланган чигитларни ўзгарувчан
кесимли горизонтал икки
секцияли саралагичдаги ҳаракати //
НамМТИ
-
илмий
-
техник анжуман
-
2013
,
Б.
28

1
6
.
Турсунов

А.Ю.
,

Абдукаримов
А.
Пахта толасини эле
ктр ўтказувчанлиги
ва тола сифатига таьсири
//
НамДу илмий
-
техник анжуман
-
2013
.
-
Б.
27.

17
. Турсунов А.Ю. Движение хлопковых семян в двухкамерном
сортировщике под действием горизонтального воздушного потока
//
Тенденции и инновации современной науки. Материалы

Х
VI

Международной научно
-
практической конференции
,

29 октября 2015 г.
Краснодар.

С.
43
.

18
.

Турсунов А.Ю. Определение взаимодействия хлопка с потоком воздуха.
//

Тенденции и инновации современной науки. Материалы Х
VI

Международной научно
-
практической конфер
енции
,

29 октября 2015 г.
Краснодар

44с .38

Автореферат Тўқимачилик муаммолари» илмий журнали таҳририятида
таҳрирдан ўтказилди ва ўзбек, рус, инглиз тилларидаги матнлари мослиги
текширилди 
05.03.2018

й..
Босишга рухсат этилди:
15.03.2018

йил.

Бичими 60х84
1
/
16
,
Times

New Ron»

гарнитурада рақамли босма усулида босилди.

Шартли босма табоғи: 3 Адади
65
. Буюртма №

72
.

Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти босмахонаси.

Босмахона манзили: 10
0100, Тошкент ш., Шоҳжаҳон
-
539
40
Приложенные файлы

  • pdf 14902071
    Размер файла: 996 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий