ЯЗЫКОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ГОРОДА Институт языкознания РАН, Москва 9-10 апреля 2018. Конференция организуется исследовательской группой проекта «Языки Москвы» в Институте языкознания РАН.


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
ϮͲ̖ ̴̶̨̨̨̛̛̦̬̥̦̦̖̌ ̨̛̪̭̥̽
˔ʯˏʶʽʦʽʫ ˀʤʯʻʽʽʥˀʤʯʰʫ ʧʽˀʽʪʤ

ʰ̛̦̭̯̯̱̯ ̡̨̛̼̦̦́̌́̚̚ ˀʤʻ͕ ʺ̨̡̭͖̏̌ 9ͲϭϬ ̪̬̖̣̌́ ϮϬϭϴ

ʿ̛̬̣̹̖̥̐̌̌ ̭̏̌ ̛̪̬̦̯́̽ ̸̛̱̭̯̖̌ ̏ ̨̨̥̖̙̱̦̬̦̜̔̌̔ ̴̶̡̨̛̛̦̖̬̖̦ ͨ˔̡̨̨̼̖̏̚
̨̨̛̬̦̬̖̌̍̌̚̚ ̨̨̬͕̐̔̌ͩ ̨̨̛̬̦̱̖̥̜̐̌̚ ̨̡̨̛̭̭̣̖̯̖̣̭̜̔̏̌̽ ̨̬̱̪̪̜̐ ͨ˔̡̛̼̚ ʺ̨̡̭̼̏ͩ 9 ̛ ϭϬ
̪̬̖̣̌́ ϮϬϭϴ ̨̐̔̌ ̏ ʰ̛̦̭̯̯̱̯̖ ̡̨̛̼̦̦́̌́̚̚ ˀʤʻ͘ ʶ̛̬̜̦̜̌ ̨̡̭̬ ̛̪̬̘̥̌ ̨̛̯̖̭̏̚
̨̪̬̣̘̦̔ ̨̔
ϭϱ ̦̬́̏̌́ ϮϬϭϴ ̨̐̔̌
͘
ʤ̶̨̛̦̦̯̌́
ʦ ̨̪̭̣̖̦̖̖̔ ̬̖̥̏́ ̨̏ ̭̖̥̏ ̛̥̬̖ ̸̛̛̱̖̣̖̯̭̏̏̌́ ̨̣̔́ ̨̨̡̨̨̬̭̐̔̐ ̛̦̭̖̣̖̦̌́͘ ʿ̶̨̬̖̭̭
̶̛̛̛̱̬̦̍̌̌̚ ̡̨̛̱̭̬̣̭́ ̨̣̬̍̌̐̔̌́ ̨̪̬̬̖̭̭̱̐ ̵̨̨̛̯̖̦̣̜͕̐ ̨̡̛̛̹̬̥ ̴̨̛̦̦̭̼̥̌̏ ̛
̨̨̬̯̖̣̦̼̥̍̌̏̌̽̚ ̨̨̨̥̙̦̭̯̥̏́̚ ̛ ̨̣̖̖̍ ̸̡̨̖̭̯̖̦̦̜̌̏ ̶̨̛̛̛̬̦̐̌̌̚ ̵̨̨̛̬̬̦̖̦̔̌̏̌́̚͘
ˁ̨̨̣̭̦̐̌ ̦̦̼̥̔̌ ʪ̖̪̬̯̥̖̦̯̌̌̌ ̨̪ ̸̡̨̨̡̛̛̦̥̖̭̥̾ ̛ ̶̨̛̭̣̦̼̥̌̽ ̨̨̪̬̭̥̏̌ ʽʽʻ ;ϮϬϭϰͿ͕ ̏
ϮϬϭϰ ̨̱̐̔ ̨̛̛̛̪̬̣̯̖̣̦̍̽̚ ϱϰй ̛̦̭̖̣̖̦̌́ ̛̥̬̌ ̨̛̙̣ ̏ ̵̨̨̬͕̐̔̌ ̛ ̨̪ ̸̨̪̭̘̯̥̔̌ ̡ ̛̭̖̬̖̦̖̔
yy/ ̡̖̏̌ ̯̾̌ ̶̴̛̬̌ ̨̬̭̯̘̯̏̌̚ ̨̔ ϲϲй͘ ʽ̛̦̥̔ ̛̚ ̨̛̪̭̣̖̭̯̜̔̏ ̶̛̛̛̱̬̦̍̌̌̚ ̣̖̯̭́̏́́
̡̨̨̼̖́̏̚ ̛ ̨̡̨̯̦̱̣̯̱̬̦̖̾̽ ̨̨̛̬̦̬̖̌̍̌̚̚͘ ʯ̸̨̛̦̯̖̣̦̖̌̽ ̸̛̛̱̖̣̖̦̖̏ ̸̡̨̛̣̖̭̯̏̌ ̡̨̼́̏̚ ̏
̵̨̨̬͕̐̔̌ ̌ ̡̯̙̖̌ ̨̨̪̭̯̦̦̼̖́ ̡̨̡̦̯̯̼̌ ̥̖̙̱̔ ̛̣̥̀̔̽ ̛̚ ̵̬̦̼̌̚ ̸̵̡̛̛̯̦̖̭͕̾ ̵̡̱̣̯̱̬̦̼̽ ̛
̵̨̛̛̬̖̣̦̼̐̚ ̬̱̪̪̐ ̴̨̨̛̛̭̬̥̬̣̏̌ ̸̨̨̥̦̼̦̼̖̐́̚ ̛ ̡̛̥̱̣̯̱̣̯̱̬̦̼̖̽̽ ̨̨̬̐̔̌ yy/ ̡̖̏̌͘
ʽ̨̛̬̦̯̬̼̐̌̌̚ ̨̨̥̖̙̱̦̬̦̜̔̌̔ ̴̶̡̨̛̛̦̖̬̖̦ ͨ˔̡̨̨̼̖̏̚ ̨̨̛̬̦̬̖̌̍̌̚̚ ̨̨̬̐̔̌ͩ
̛̪̬̣̹̯̐̌̌̀ ̡ ̸̛̱̭̯̌̀ ̶̨̛̛̭̪̖̣̭̯͕̌̏ ̸̵̛̛̱̺̌̀̚ ̨̛̛̥̖̜̭̯̖̏̌̔̏̚ ̡̨̼́̏̚ ̏ ̡̨̡̦̯̖̭̯̖
̨̨̡̨̨̬̭̐̔̐ ̨̪̬̭̯̬̦̭̯̌̏̌͘ ʻ̭̌ ̛̦̯̖̬̖̭̱̯̀ ̨̛̛̭̭̣̖̦̔̏̌́ ̨̪ ̡̨̨̼̥̱́̏̚ ̨̨̛̬̦̬͕̌̍̌̀̚̚
̨̨̨̭̖̦̦̍ ̨̛̛̪̬̥̖̦̯̖̣̦̽ ̡ ̨̛̱̭̣̥̏́ ̨̛̥̖̪̣̭͕̐̌̌ ̏ ̨̛̣̭̯̍̌ ̨̨̡̨̬̭̜̐̔ ̶̨̨̡̛̛̛̛̛̭̣̦̭̯͕̐̏
̸̡̨̛̛̛̣̦̭̯̖̭̜̐̏ ̴̨̛̛̖̬͕̐̐̌ ̨̨̨̛̛̦̯̬̪̣͕̌̐ ̵̨̡̛̛̛̛̛̪̭̣̦̭̯͕̐̏ ̸̨̛̥̱̣̯̼̦̥̱̽́̚
̨̨̛̬̦͕̍̌̏̌̀̚ ̸̛̛̱̖̦̀̚ ̵̨̡̨̯̦̼̼̾́̏̚ ̨̨̭̺̖̭̯̍̏ ̛ ̵̡̨̼̼́̏̚ ̡̨̭̪̖̯̌̏ ̶̵̨̛̛̥̬̦̦̼̐̌
̶̨̨̪̬̖̭̭̏͘ ʿ̛̬ ̨̨̯̬̖̍ ̨̛̯̖̭̏̚ ̨̯̘̯̭̔̌́ ̸̨̛̪̬̖̪̯̖̦̖̔ ̛̭̣̖̱̺̥̔̀ ̯̖̥̥̌͗


ʺ̸̨̨̦̼̦̼̜̐́̚ ̨̨̬̐̔


˔̡̼̚ ̛ ̶̛̛̥̬̐̌́


˔̡̨̼̏̌́̚ ̨̡̛̛̪̣̯̌ ̛ ̨̛̛̪̣̦̬̦̖̌̏̌


˔̡̼̚ ̛ ̴̶̨̡̛̛̛̛̭̥̖̦̯̌̔̌́


˔̡̨̼̼̖̏̚ ̡̨̡̦̯̯̼̌


˔̡̨̨̼̜̏̚ ̴̣̦̹̯̌̔̌


˔̡̼͕̚ ̨̨̛̬̦̖̍̌̏̌̚ ̛ ̨̨̛̬̦̬̖̌̍̌̚̚


ʿ̨̛̖̬̙̦̖̔̔̌ ̨̨̨̬̦̔̐ ̡̼́̌̚ ̏ ̨̨̡̨̬̭̜̐̔ ̭̬̖̖̔


ˑ̨̡̯̦̣̖̯̼


ˁ̥̖̹̦̦̼̖̌ ̡̛̼́̚
ʽ̨̨̭̦̦̜̏ ̡̼́̚ ̴̶̡̨̛̛̦̖̬̖̦ ʹ ̡̛̛̦̣̜̭̜̌̐ ;̨̡̨̦̔̌ ̨̨̥̙̦̼̏̚ ̡̯̙̖̌ ̶̡̛̛̭̖ ̦̌ ̡̨̬̱̭̭̥
̡̼̖́̚Ϳ͘ ʶ̛̬̜̦̜̌ ̨̡̭̬ ̛̪̬̘̥̌ ̨̛̯̖̭̏̚ ̨̪̬̣̘̦̔ ̨̔ ϭϱ ̦̬́̏̌́ ϮϬϭϴ ̨̐̔̌͘ ʤ̨̯̬̼̏ ̱̱̯̍̔
̛̖̺̖̦̼̏̚ ̨ ̛̛̬̖̹̖̦ ʿ̨̨̨̬̬̥̥̦̐̌̐ ̡̨̛̥̯̖̯̌ ̨̔ ϯϬ ̦̬́̏̌́ ϮϬϭϴ ̨̐̔̌͘ ʪ̣́ ̸̛̱̭̯̌́ ̏
̴̶̡̨̛̛̦̖̬̖̦ ̵̨̨̨̛̦̖̥̍̔ ̨̪̭̣̯̌̽ ̛̯̖̭̼̚ ̦̌ ̡̨̛̦̣̜̭̥̌̐ ̡̼̖́̚ ̨̨̻̘̥̥̍ ̦̖ ̨̣̖̖̍ ϱϬϬ ̨̭̣̏
;̸̡̣̏̀̌́ ̴̨̛̛̛̣̬̍̍̐̌̀Ϳ ̏ ̴̨̬̥̯̖̌ ͘ƉĚĨ ̦̌ ̡̨̣̖̯̬̦̦̼̜̾ ̬̖̭̌̔
ƵƌďĂŶ͘ůŝŶŐƵŝƐƚŝĐ͘ĚŝǀĞƌƐŝƚLJΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ
͘ ʦ ̡̯̖̭̯ ̨̛̯̖̭̏̚ ̨̣̙̦̔̌ ̼̯̍̽ ̸̡̣̖̦̏̀̌ ̴̶̨̛̛̦̬̥̌́ ̨
̨̨̛̣̙̦̭̯̔ ̛ ̴̴̶̛̛̛̛̣̌̌ ̨̯̬̌̏̌͘ ˃̛̖̭̼̚ ̱̱̯̍̔ ̶̨̛̖̦̯̭̏̌̽́ ̨̪ ̨̨̛̭̯̖̯̭̯̏̏̀ ̨̨̨̭̦̦̜̏
̯̖̥̖ ̴̶̡̨̛̛̦̖̬̖̦͕ ̸̡̖̭̯̱̌̏ ̛ ̸̨̛̛̦̥̭̯̌̚ ̨̛̛̭̭̣̖̦̔̏̌́͘
ʶ̴̶̨̛̦̖̬̖̦́ ̨̛̬̦̱̖̯̭̐̌́̚ ̨̡̨̛̭̭̣̖̯̖̣̭̜̔̏̌̽ ̨̬̱̪̪̜̐ ̨̡̪̬̖̯̌ ͨ˔̡̛̼̚ ʺ̨̡̭̼̏ͩ ̏
ʰ̛̦̭̯̯̱̯̖ ̡̨̛̼̦̦́̌́̚̚ ˀʤʻ͘ ʿ̨̡̬̖̯ ̨̪̖̬̙̦̔̔̌ ̨̬̦̯̥̐̌ ˀˇˇʰ ζ ϭϲͲϬϰͲϬϬϰϳϰ͘
ʿ̛̬̣̹̘̦̦̼̖̐̌ ̸̨̡̡̛̛̣̔̌̔
ʪ̡̛ ˁ̡̥̥̦̌̌ ;ʸ̡̛̖̜̖̦̭̜̔ ̛̛̱̦̖̬̭̯̖̯̏Ϳ͕ ʻ̛̖̬̣̦̼̔̌̔
ʦ̛̛̣̥̬̌̔ ʰ̸̨̛̦̏̌̏ ʥ̡̨̛̖̣̏ ;ʺʧ˄ ̛̥͘ ʺ͘ʦ͘ ʸ̨̨̨̨̥̦̭͖̏̌ ˀʧʧ˄Ϳ͕ ʺ̨̡̭̏̌
˔̨̬̦ ʺ̯̬̭̌̌ ;ʺ̸̡̛̦̖̭̯̖̬̭̜̌ ̛̛̱̦̖̬̭̯̖̯̏Ϳ͕ ʦ̡̨̛̛̛̖̣̬̯̦̍̌́
ʦ̙̦̼̖̌ ̯̼̔̌
ϭϱ ̦̬́̏̌́ ϮϬϭϴ ʹ ʶ̛̬̜̦̜̌ ̨̡̭̬ ̸̨̛̪̔̌ ̨̛̯̖̭̏̚
ϯϬ ̦̬́̏̌́ ϮϬϭϴ ʹ ʰ̛̖̺̖̦̖̏̚ ̨ ̛̛̬̖̹̖̦ ʿ̨̨̨̬̬̥̥̦̐̌̐ ̡̨̛̥̯̖̯̌
9ͲϭϬ ̪̬̖̣̌́ ϮϬϭϴ ʹ ʶ̴̶̨̛̦̖̬̖̦́ ;ʰ̛̦̭̯̯̱̯ ̡̨̛̼̦̦́̌́̚̚ ˀʤʻ͕ ʺ̨̡̭̏̌Ϳ

ʽ̶̨̛̛̬̦̦̦̼̜̐̌̌̚ ̡̨̛̥̯̖̯
˓̛̣́ ʦ̡̨̨̛̯̬̦̏̌ ʺ̨̱̬̌̏̌̚ ʹ ̪̬̖̭̖̯̖̣̔̔̌̽ ʽ̡̨̛̬̥̯̖̯̐̌ ;ʰ̛̦̭̯̯̱̯ ̡̨̛̼̦̦́̌́̚̚ ˀʤʻ͕
ʺ̨̡̭̏̌Ϳ
˓̛̬̜ ʥ̸̨̨̛̛̬̭̏ ʶ̨̡̨̬́̏ ;ʰ̛̦̭̯̯̱̯ ̡̨̛̼̦̦́̌́̚̚ ˀʤʻ͕ ʺ̨̡̭̏̌Ϳ
ʽ̣̽̐̌ ʰ̴̨̨̛̭̦̏̌ ˀ̨̨̥̦̌̏̌ ;ʰ̛̦̭̯̯̱̯ ̡̨̛̼̦̦́̌́̚̚ ˀʤʻ͕ ʺ̨̡̭̏̌Ϳ
ʺ̛̬̦̌̌ ʶ̨̨̛̦̭̯̦̯̦̦̌̏̌ ˀ̡̡̛̭̣̦̌̌̔̌ ;ʰ̛̦̭̯̯̱̯ ̡̨̛̼̦̦́̌́̚̚ ˀʤʻ͕ ʺ̨̡̭̏̌Ϳ
ʪ̛̖̦̭ ˓̸̛̬̖̽̏ ʯ̨̱̣̍̌̏ ;ʻʰ˄ ʦ̼̭̹̌́ ̡̨̹̣̌ ̡̨̨̡̛̛̦̥͕̾ ʺ̨̡̭̏̌Ϳ
ʺ̛̬̌ ʥ̨̨̛̬̭̦̏̌ ʥ̨̖̬̖̣̭̦̐̽ ;ʻʰ˄ ʦ̼̭̹̌́ ̡̨̹̣̌ ̡̨̨̡̛̛̦̥͕̾ ʺ̨̡̭̏̌Ϳ

ʿ̨̬̬̥̥̦̼̜̐̌ ̡̨̛̥̯̖̯
ʤ̦̬̖̜̔ ʤ̸̡̨̛̣̖̭̦̬̌̔̏ ʶ̡̛̛̬̍ ʹ ̪̬̖̭̖̯̖̣̔̔̌̽ ʿ̨̨̨̬̬̥̥̦̐̌̐ ̡̨̛̥̯̖̯̌ ;ʰ̛̦̭̯̯̱̯
̡̨̛̼̦̦́̌́̚̚ ˀʤʻ͕ ʺ̨̡̭̏̌Ϳ
ʪ̛̖̦̭ ˓̸̛̬̖̽̏ ʯ̨̱̣̍̌̏ ;ʻʰ˄ ʦ̼̭̹̌́ ̡̨̹̣̌ ̡̨̨̡̛̛̦̥͕̾ ʺ̨̡̭̏̌Ϳ
ʦ̣̌̔̌ ʦ̸̨̖̭̣̦́̌̏̏̌ ʥ̨̬̦̌̌̏̌ ;ʻʰ˄ ʦ̼̭̹̌́ ̡̨̹̣̌ ̡̨̨̡̛̛̦̥͕̾ ˁ̡̦̯̌Ͳʿ̖̯̖̬̱̬̍̐Ϳ
ʽ̣̽̐̌ ʦ̨̛̛̣̥̬̦̌̔̏̌ ˁ̛̦̘̏̌ ;ʺʧ˄ ̛̥͘ ʺ͘ʦ͘ ʸ̨̨̨̨̥̦̭̏̌Ϳ


ʤ̬̖̭̔ ̡̨̨̣̖̯̬̦̦̜̾ ̸̨̪̯̼
ƵƌďĂŶ͘ůŝŶŐƵŝƐƚŝĐ͘ĚŝǀĞƌƐŝƚLJΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ
ˁ̜̯̌ ̴̶̡̨̛̛̦̖̬̖̦
ŚƚƚƉ͗ͬͬůĂŶŐƵĂŐĞƐ͘ŵƐŬ͘ƌƵͬĚŝǀĞƌƐŝƚLJͬПриложенные файлы

  • pdf 15035908
    Размер файла: 570 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий