Банк на ладони. Театр начинается с вешалки, а рабочее пространство ИТ-директора банка ВТБ — с бесконечной лестницы небоскреба «Москва-Сити».


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
АБ
ГБ
ИеЖ»ЛИГБГ
»Сзд 
 Зйгипгз Имкма
Цйдцф сдымсдйцхя х
жйьдпом, д
уфтхцфдсхцжт МЦ-имфйоцтфд едсод ЖЦЕ
ейхотсйыстн пйхцсмъя сйетхофйед 
«Ртхожд-ХмцмИ. дцтея итефдцьхя 
хжтйзт одемсйцд сд
р эцдкй, счкст 
жтхутпьлтждцьхя щмцфтчрсяр пмшцтр, 
отцтфтр тцхчцхцжчюц остуом м
чуфджпяйцхя уфм утртэм лдфдсйй 
лдуфтзфдррмфтждсстн хрдфц-одфця. 
Уфмыйр, сйхртцфя сд
жхю хпткстхць 
рстзтзфдсстхць МЦ-щтлянхцжд едсод, 
ипя чуфджпйсмя мр итхцдцтыст мрйць ути 
iPad. Те
эцтр м
ифчзмщ сюдсхдщ 
хжтйн фдетця фдхходляждйц Ирмцфмн 
Сдлмутж, хцдфьмн жмъй-уфйлмийсц
фчотжтимцйпь ийудфцдрйсцд МЦ 
едсод ЖЦЕ м
МЦ-имфйоцтф Зфчууя ЖЦЕ.
ИеЖ»ЛИГБГ
АБ
ГБ
и когда
к миру
О рмфч МЦ я
уфмтеэмпхя сд
лдфй уйфйхцфтн
ом: цтзид, ечичым йэй хцчийсцтр дчждьхотзт зтх
чсмжйфхмцйцд, лдсмрдпхя уфтзфдррмфтждсмйр ипя 
рйнсшфйнртж м
рмсм-бЖР, ж
цтр ымхпй ипя уфт
млжтихцжйссящ хмхцйр. Утэцтрч ипя рйся жтуфтх 
жяетфд МЦ одо тхстжстн хцйлм уфтхцт сй
хцтяп. Ут
хпй чсмжйфхмцйцд уфтитпкдп лдсмрдцьхя хтлидсмйр 
уфтзфдррстзт тейхуйыйсмя, фчотжтимп уфтйоцдрм 
отппйоцмждрм фдлфдетцымотж. УТ
ийпдпм хдртй 
фдлсттефдлстй: м
хмхцйря чуфджпйсмя уфтмлжти
хцжтр, м
хмхцйря эпйоцфтсстзт иточрйсцттетфтцд, 
идкй сдьчрйжьчю ж
хжтй жфйря хмхцйрч чуфджпй
смя уфмждцмлдъмйн зтхчидфхцжйсстзт мрчэйхцжд. 
1994
зтич уйфйьйп сд
зтхчидфхцжйссчю хпчкеч, 
жтлзпджмж чуфджпйсмй МЦ ж
Дирмсмхцфдъмм уфй
лмийсцд дчждьмм. Ж
теэйн хпткстхцм уфтфдетцдп 
Дирмсмхцфдъмм фйзмтсд 10
пйц, лдотсымп сд
утхцч 
фчотжтимцйпя зтхчидфхцжйсстзт отрмцйцд ут
рдцмлдъмм м
хжялм. бцт еяпт тыйсь мсцйфйхст, ут
хотпьоч рстзтй ря ийпдпм жуйфжяй. Сдуфмрйф, утф
цдп фйзмтсдпьсящ зтхтфздстж, тимс мл
уйфжящ ж
хмм, отцтфян шдоцмыйхом хцдп зпджсяр хфйихцжтр 
рдххтжтн мсштфрдъмм ж
фйхучепмой. Уфмыйр я
ыдп сй
цтпьот лд
фдлжмцмй хдртзт утфцдпд, ст
хцчу о
сйрч. Утэцтрч рсй итжйптхь уфтжтимць од
сдпя хжялм ж
тцидпйссяй фднтся дчждьмм м
идкй 
утфчотжтимць хцфтмцйпьхцжтр уйфжтн Wi-Fi-хйцм 
ипя зтхтфздстж. Ж
туфйийпйсстр хряхпй ря лдпт
кмпм шчсидрйсц ипя утфцдпд зтхчхпчз, ж
ыдхцстхцм, 
уфтцйхцмфтждпм зтхчидфхцжйссяй хйфжмхя м
хтлидпм 
хмхцйрч зтхлдочуто. Ст
туфйийпйсстрч ртрйсцч 
сдотумпдхь "тщтцд о
уйфйрйсй рйхц", м
2004
зтич 
уйфййщдп ж
Ртхожч сд
фдетцч ж
едсо ЖЦЕ.
в ВТБ?
Сдымсдп я
фчотжтимцйпя чуфджпйсмя жсйифйсмя 
хтуфтжткийсмя, д
зтич жтлзпджмп ийудфцд
рйсц мсштфрдъмтссящ цйщстптзмн. бцт еяп уйфмти 
тхжтйсмя шдоцмыйхом стжтн ипя рйся хуйъмдпьст
хцм едсотжхотзт днцмьсмод, отцтфдя фдимодпьст 
тцпмыдпдхь тц
фдетця зтхымстжсмод. Ст, ут
ртмр 
тэчэйсмяр, уйфмти дидуцдъмм уфтьйп итхцдцтыст 
еяхцфт. Лд
10
пйц ртйн фдетця МЦ-пдсиьдшц ЖЦЕ 
еяп уфдоцмыйхом утпстхцью уйфйхцфтйс: ж
хцм, еяпт жсйифйст рсткйхцжт мсштфрдъмтссящ 
хмхцйр м
тестжпйсд уфтзфдррсдя цйщстптзмыйходя 
мсшфдхцфчоцчфд. Жхй эцт утлжтпмпт едсоч ЖЦЕ хцдць 
отсочфйсцтхутхтесяр х
цтыом лфйсмя мсштфрдъм
тссящ хйфжмхтж м
техпчкмждсмя опмйсцтж.
в 2013–2014 годах
Ж утхпйисмй зтия тхстжсяр ипя едсод уфтйоцтр 
хцдпд фйтфздсмлдъмя йзт туйфдъмтсстн ийяцйпьст
хцм. ЖЦЕ тцодлдпхя тц
хтийфкдсмя ж
одкитр фйзмтсй 
утпстрдхьцдестзт шмпмдпд х
ечщздпцйфмйн м
тшмхтр м
уйфйьйп сд
«очхцтжчюИ ртийпь, ж
фдродщ 
отцтфтн хйрь едлтжящ шмпмдптж тейхуйымждюц утп
сян хйфжмх ипя опмйсцтж ут
жхйн хцфдсй, д
»вц бзкждтм безжезЧнЯа гт лЧбйЯоеибЯ иездЧег 
бЧдЧв взЧЯгедеаийвЯц, ЯзШЧввцхрЯа Ям ей 
дееШмедЯгеийЯ лЯзЯоеибеге бедйЧбйЧ и ШЧдбег
АБ
ГБ
ИеЖ»ЛИГБГ
сяй туйфдъмтссяй шчсоъмм хтхфйитцтыйся ж
цфйщ 
офчусящ туйфдъмтссящ ъйсцфдщ. бцт опдххмыйхомн 
учць фдлжмцмя, ут
отцтфтрч хйныдх мичц жхй фтххмн
хомй едсом: емлсйх-уфтъйххя рйсяюцхя, тсм хцдст
жяцхя жхй етпйй джцтрдцмлмфтждссярм м
хожтлсярм 
уйфйстхяцхя ж
хуйъмдпмлмфтждссяй ъйсцфя, зий 
хцтмртхць тефдетцом туйфдъмн хчэйхцжйсст смкй, 
ыйр ж
фдххфйитцтыйссящ м
ийъйсцфдпмлтждссящ 
шмпмдпдщ. Хфйим уфтымщ уфтйоцтж я
ея щтцйп тцрй
цмць фдлжмцмй сдьмщ имхцдсъмтссящ едсотжхомщ 
одсдптж. Отфутфдцмжсян едсомсз мрййц лдрйцсяй 
тцпмымя тц
фйцйнптжтзт имхцдсъмтсстзт едсомсзд. 
Ипя офчусящ отфутфдъмн ря шдоцмыйхом хтлидйр 
одсдп жлдмртийнхцжмя, мледжпяюэмн мщ тц
щтимртхцм шмлмыйхотзт отсцдоцд х
едсотр. Мийдп, 
отцтфтрч ря хцфйрмрхя,
— фйдпмлдъмя ыйфйл имх
цдсъмтссян едсомсз жхйщ едсотжхомщ уфтичоцтж 
чуфдлисйсмй шмлмыйхотзт техпчкмждсмя ж
хдщ едсод. Ипя рстзмщ сдьмщ опмйсцтж
— офчусящ 
фтххмнхомщ щтпимсзтж
— ЖЦЕ яжпяйцхя, ут
хчцм, 
ъйсцфдпмлтждссяр одлсдыйнхцжтр, чуфджпяюэмр 
мщ шмсдсхтжярм утцтодрм. Мсцйзфмфчяхь х
цфйссмрм ERP-хмхцйрдрм эцмщ отрудсмн, ря уфй
итхцджпяйр мр упдцйксян хйфжмх м
ейфйр сд
хйея 
мщ шмсдсхтжяй шчсоъмм.
в вашей
с мошенничеством,
Жт жхй жфйрйсд едсом еяпм пдотртн ъйпью ипя 
ртьйссмотж хдрящ фдлсящ рдхцйн. Утэцтрч сйтцю
йрпйрдя ыдхць ртйн фдетця одо МЦ-имфйоцтфд
етфьед х
омейфртьйссмыйхцжтр х
йр одсдптж имхцдсъмтсстзт едсотжхотзт техпч
кмждсмя. Ж
ыдхцстхцм, ИЕТ ыдхцт утижйфздйцхя 
DDoS-дцдодр, хутхтесяр чфтсмць хмхцйрч имх
цдсъмтсстзт техпчкмждсмя м
жяжйхцм йй мл
хцфтя. 
утитесярм хмцчдъмярм фйзчпяфст уфмщтимцхя 
хцдпомждцьхя пюеяр офчусяр едсодр, м
ря уфт
цмжтхцтмр эцтрч ж
хтцфчисмыйхцжй х
сдьмрм цйпй
отррчсмодъмтссярм уфтжднийфдрм. Йэй етпььчю 
тудхстхць уфйихцджпяюц хтетн ъйпйсдуфджпйссяй 
дцдом сд
ИЕТ, сдметпйй фдхуфтхцфдсйссяр ждфм
дсцтр отцтфящ яжпяйцхя уйфйщждц чуфджпйсмя сди 
хмхцйртн мпм отруьюцйфдрм сдьмщ опмйсцтж х
пью уфтжйийсмя шмсдсхтжящ туйфдъмн тц
мрйсм 
опмйсцд. бцтрч итжтпьст хпткст уфтцмжтхцтяць, 
утцтрч ыцт йхпм опмйсц едсод сй
хтепюидйц уфт
хцйньмй рйфя ейлтудхстхцм, эцт офднсй тзфдсмым
ждйц едсо ж
жтлрткстхцящ етфьея. Утцтрч ыцт ипя 
сдх фйлчпьцдця цдомщ дцдо жязпяияц цдо, ечицт
ея 
ря утпчыдйр тц
опмйсцтж пйзмцмрсяй упдцйксяй 
мсхцфчоъмм, д
лсдымц, жясчкийся мщ тцфдедця
ждць. дцтея уфтцмжтхцтяць идсстрч яжпйсмю, ря 
мхутпьлчйр эохуйфцсчю МЦ-хмхцйрч anti-fraud, от
цтфдя дсдпмлмфчйц уфтшмпм сдьмщ опмйсцтж м
хжт
имц цдомй дцдом о
рмсмрчрч епдзтидфя жяяжпйсмю 
сйцмумысящ цфдслдоъмн.
из крупнейших
в первую
считаете —
г лсдю итжтпьст рстзт чхуйьсящ МЦ-
имфйоцтфтж, мрйюэмщ сйднцмьсян еэозфдчси. 
пмыст ипя рйся днцмьстй тефдлтждсмй м
крйсц
— эцт сйтцийпмряй хцтфтся: я
ичрдю, ыцт 
МЦ-имфйоцтф сй
рткйц еяць цтпьот днцмьсмотр 
мпм рйсйикйфтр
— тс итпкйс еяць м
цйр м
«тистр шпдотсйИ. Едсотжходя хшйфд тыйсь имсд
рмысдя, д
утцтрч утрмрт рйсйикрйсцд м
МЦ рсй 
утхцтясст уфмщтимцхя хтжйфьйсхцжтждцьхя ж
отжхомщ уфтичоцдщ м
цйщстптзмящ. Ейл эцмщ лсдсмн 
сйжтлрткст уфмичрдць одомй-цт фйьйсмя сд
ой едсотжхомщ м
мсштфрдъмтссящ цйщстптзмн, 
отцтфяй утлжтпяпм
ея едсоч фдлжмждцьхя м
еяць 
ея сд
утпьдзд жуйфйим отсочфйсцтж.
Ря уфмичрдпм «Чидпйсстзт отсхчпьцдсцдИ. Тс 
уфйихцджпяйц хтетн отруьюцйф х
уфтйоъмтссяр ход
сйфтр жяхтотзт фдлфйьйсмя, тетфчитждсмй жмийт-
отсшйфйсъхжялм м
уфмсцйф. Отрупйох уфйихцджпяйц 
хтетн фдетымн цйфрмсдп, тейхуйымждюэмн сдьйрч 
опмйсцч мпм хтцфчисмоч чидпйссчю фдетцч х
рйсцдрм м
уфтзфдррсярм хфйихцждрм едсод, д
цдокй 
чидпйсстй жлдмртийнхцжмй х
отсхчпьцдсцтр сдьйзт 
зтптжстзт тшмхд. бцт сйтещтимрт ипя цтзт, ыцтея 
тейхуйымць имхцдсъмтсстй техпчкмждсмй опмйсцтж 
ИеЖ»ЛИГБГ
АБ
ГБ
хптксящ уфтичоцдр, д
цдокй идць м
одомщ-цт 
хптксящ хпчыдящ туйфдцмжст идць одыйхцжйссчю 
отсхчпьцдъмю хтцфчисмодр чидпйсстзт тшмхд. Цд
омй цйфрмсдпя ря чхцдсджпмждйр ж
сдьмщ сйетпь
ьмщ тшмхдщ, зий сйц жтлрткстхцм хтийфкдць жяхт
отождпмшмъмфтждссящ отсхчпьцдсцтж
— сдуфмрйф, 
ждпюцстрч отсцфтпю мпм иточрйсцдфсяр туй
фдъмяр. Идсстй фйьйсмй чхцдстжпйст ж
сйхотпьомщ 
ийхяцодщ сдьмщ тшмхтж, м
ря фдетцдйр сди йзт хт
жйфьйсхцжтждсмйр, ыцтея фдлжмждць сдуфджпйсмй 
чидпйсстзт техпчкмждсмя.
о запуске
В чем
Хтжфйрйссяй едсом жящтияц лд
фдром уфмжяысящ 
едсотжхомщ хйфжмхтж, уфйжфдэдяхь ж
утпстъйссящ 
утхфйисмотж рйкич хжтмрм опмйсцдрм м
мщ отсцф
дзйсцдрм. Хпйичя идсстрч цфйсич, ря фйдпмлтждпм 
хмхцйрч эпйоцфтсстзт иточрйсцттетфтцд, отцтфдя 
уфйитхцджпяйц сдьмр опмйсцдр м
мщ отсцфдзйсцдр 
ьмфтомн сдетф мсхцфчрйсцтж ипя жлдмртийнхцжмя 
ифчз х
ифчзтр. Ж
ыдхцстхцм, тсд утиийфкмждйц юфм
имыйхом лсдымрян тетфтц ийптжярм ечрдздрм, ит
зтжтфдрм, хыйцдрм-шдоцчфдрм м
уфтымрм иточрйс
цдрм. Ут
хчцм, эцт фйдпмлдъмя шчсоъмтсдпьстхцм 
B2B одо утхцджпйртзт едсотр хйфжмхд.
на то,
В то же
банк —
на аутсорсинг. Нет ли
у вас
в планах
Ря зпчетот уфтдсдпмлмфтждпм туяц Хейфедс
од м
уфмьпм о
жяжтич, ыцт мхутпьлтждсмй МЦ-
АБ
ГБ
ИеЖ»ЛИГБГ
дчцхтфхмсзд рткйц еяць мсцйфйхст мхопюымцйпьст 
одомщ-цт чломщ м
хуйъмдпмлмфтждссящ сдуфдж
пйсмящ. Сдуфмрйф, тцийпьсяй МЦ-уфтйоця, ути
фдлчрйждюэмй чжйпмыйсмй жсйифйсыйхомщ отрдси 
сд
тзфдсмыйссян уфтрйкчцто жфйрйсм, ейлчхптжст, 
утпйлсйй м
эшшйоцмжсйй жяутпсяць х
уфмжпйыйсмйр 
жсйьсмщ утифяиымотж. Сдьд хмцчдъмя тцпмыдйцхя 
хмцчдъмм Хейфедсод. Ря уфйихцджпяйр хтетн 
зфчууч отрудсмн, отцтфдя цтпьот ж
Фтххмм сдхым
цяждйц сйхотпьот ийхяцотж юфмимыйхомщ пмъ. М
жмист, ыцт ж
фдродщ цдотн зфчууя хчэйхцжчйц етпь
ьтн утцйсъмдп ипя отсхтпмидъмм МЦ-утиийфком 
едлй одотн-пмет жсйьсйн отрудсмм. Ря фдххрд
цфмждйр фдлпмысяй ждфмдсця: сдуфмрйф, хтлидсмй 
жсчцфм зфчууя хйфжмх-уфтжднийфд, хуйъмдпмлм
фчюэйзтхя сд
цйпйотррчсмодъмтссящ чхпчздщ ипя 
зфчууя ЖЦЕ ж
ъйптр, м
хцфтмцйпьхцжт хтехцжйссящ 
идцд-ъйсцфтж. Шдоцмыйхом ря чкй фйдпмлтждпм жсч
цфм зфчууя мсхтфхмсз, отзид тисд отрудсмя зфчууя 
ЖЦЕ тодляждйц чхпчзм ифчзтн. Хйныдх хтжрйхцст 
отрудсмйн Accenture хтлидйр стжчю МЦ-хцфдцйзмю 
зфчууя ЖЦЕ, ж
фдродщ отцтфтн штфрмфтждсмй ут
итесящ жсчцфмзфчуутжящ хмсйфзмн яжпяйцхя тисмр 
уфмтфмцйцтж. бцт утлжтпяйц хчэйхцжйсст хтофд
цмць ьцдц м
хсмлмць лдцфдця сд
на ИТ-задачи
Ж уйфжчю тыйфйиь эцт сйутхфйихцжйсст жпмяйц 
фдетцч хтцфчисмотж едсод. Тефдцмцй жсмрдсмй: 
рйся сд
хцтпй сйц уйфхтсдпьстзт отруьюцйфд, жхй, 
ыцт рсй счкст, я
ртзч ийпдць уфм утртэм хжтмщ 
ртемпьсящ чхцфтнхцж. Шдоцмыйхом Apple
iOS хцд
пд жцтфтн туйфдъмтсстн хмхцйртн ипя ртемпьстзт 
итхцчуд. бпйоцфтссдя утыцд, отфутфдцмжсян утф
цдп, эпйоцфтссян иточрйсцттетфтц, дсдпмцмыйхомн 
мсхцфчрйсцдфмн, итхцчу о
теэмр фйхчфхдр
— жхй 
эцт фйдпмлтждст ипя упдцштфря
iOS м
утлжтпяйц 
жяхьйрч рйсйикрйсцч едсод утпстъйсст цфчимць
хя, мхутпьлчя пмьь упдсьйця Apple. Офтрй цтзт, 
сд
цйффмцтфмящ едсод фдлжйфсчцд йимсдя хйць Wi-Fi, 
епдзтидфя ыйрч ря тхцдйрхя сд
хжялм ж
пюетн цтыой 
тшмхд. Лд
уфйийпдрм тшмхд ртемпьсян Мсцйфсйц 
цдокй тейхуйымждйц утхцтяссчю хжяль х
сярм хмхцйрдрм. М
одкияр рйхяъйр отпмыйхцжт 
ртемпьсящ мсхцфчрйсцтж, д
цдокй отпмыйхцжт хт
цфчисмотж, отцтфяй х
смрм фдетцдюц, хцдстжмцхя жхй 
етпььй. Уфм эцтр утищти BYOD ря тейхуйымждйр 
цтпьот ипя эпйоцфтсстн утыця, д
уфтымй ртемпьсяй 
хйфжмхя итхцчуся цтпьот сд
отфутфдцмжсящ чхцфтн
хцждщ, уфйитхцджпяйрящ утпьлтждцйпяр ут
пм CYOD. Ч
сдх жсйифйсд хмхцйрд Mobile Device 
— тсд тзфдсмымждйц фдетцч чхцдсджпм
ждйрящ сд
отфутфдцмжсяй упдсьйця уфмпткйсмн, 
чидпйсст чуфджпяйц хтщфдсйссярм сд
чхцфтнхцждщ 
идссярм м
цйр хдряр тейхуйымждйц сйтещтимрян 
чфтжйсь мсштфрдъмтсстн ейлтудхстхцм.
и что
и уметь,
Йхпм о
сдр уфмщтимц чкй хпткмжьмнхя МЦ-
хуйъмдпмхц, отцтфян уфйцйсичйц сд
жяхтомн отр
уйсхдъмтссян удойц, цт
ря, отсйыст
кй, ткмидйр, 
ыцт тс тепдидйц сйтещтимряр ипя сдх туяцтр, 
хутхтейс ж
отфтцомй хфтом жопюымцьхя ж
фдет
цч сдьйн отрдсия, м
ря еяхцфт утпчымр тц
сйзт 
одыйхцжйссян фйлчпьцдц. Уфм эцтр етпььчю фтпь 
мзфдйц м
туяц ж
едсомсзй, м
щтфтьйй фйлюрй, м
сяй сджяом, ж
цтр ымхпй эсйфзмыстхць м
стхць фдетцдць ж
отрдсий. Йхпм
кй ря зтжтфмр 
хуйъмдпмхцй сдыдпьстзт чфтжся, цт
рйся, уфйкий 
жхйзт, мсцйфйхчйц йзт тефдлтждсмй, д
цдокй кйпдсмй 
чрйсмй чымцьхя. Ря зтцтжя уфмсмрдць сд
цч ртптиящ м
цдпдсцпмжящ жяучхосмотж жяхьмщ 
чыйесящ лджйийсмн.
могли бы
у себя?
Мсцйфйх о
кмлсм м
фдетцй, д
цдокй жяхточю 
хцйуйсь ртемпьстхцм м
— ейл 
эцтзт ж
ртйн фдетцй смочид.
на ваш
Уфтшйххмтсдпмлр, чрйсмй хпчьдць м
цян, ифчкйпюесян утищти о
кмлсм м

Приложенные файлы

  • pdf 15183264
    Размер файла: 143 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий