Диссертация мавзуси бўйича жами 35 та илмий иш чоп этилган бўлиб, шулардан, Ўзбекистон ?алинлигини ошириш зарурияти келиб чи?ади (бундай ?олатда энг арзон -?уйи ?атламларни ошириш керак бўлади).


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.

1

ТОШКЕНТ АВТОМОБИЛЬ ЙЎЛЛАРИНИ ЛОЙИҲАЛАШ, ҚУРИШ ВА
ЭКСПЛУАТАЦИЯСИ ИНСТИТУТИ

ВА

ТОШКЕНТ ШАҲРИДАГИ
ТУРИН ПОЛИТЕХНИКА УНИВЕРСИТЕТИ
ҲУЗУРИДАГИ

ИЛМИЙ
ДАРАЖАЛАР БЕРУВЧИ Sc
.27.06.2017.Т.09.01
РАҚАМЛИ

ИЛМИЙ КЕНГАШТОШКЕНТ АВТОМОБИЛЬ ЙЎЛЛАРИНИ ЛОЙИҲАЛАШ, ҚУРИШ
ВА
ЭКСПЛУАТАЦИЯСИ ИНСТИТУТИ

ХУДА
Й
К
УЛОВ РАШИДБЕК МАНСУРЖ
А
НОВИЧ

ШЎРЛАНГАН ГРУНТЛИ ЙЎЛ ПОЙИ КЎТАРМАСИНИНГ

ҲИСОБИЙ

ТАВСИФЛАРИНИ АСОСЛАШ

05.09.02
-

Асослар, пойдеворлар

ва ер ости иншоотлари.

Кўприклар ва транспорт тоннеллари. Йўллар
,

метрополитенлар

ТЕХНИКА ФАНЛАРИ БЎЙИЧА
ФАЛСАФА ДОКТОРИ (Ph)

ДИССЕРТАЦИЯСИ
АВТОРЕФЕРАТИ

Тошкент
-
201
8


2

УЎК: 624.21.45.004
Техника фанлари бўйича фа
лсафа доктори
(PhD)
диссертацияси
автореферати мундарижаси

Оглавление автореферата диссертации доктора философии
(PhD)


по техническим наукам

Contents of dissertation abstract of doctor of philosophy (PhD)

on technical sciences
Худайкулов Рашидбек Мансурж
а
нович

Шўрланган грунтли йўл пойи кўтармасининг

ҳисобий

тавсифларини

асослаш

.........................
.........................................................................................
...

3


Худайкулов Рашидбек Мансурж
а
нович

Обоснование расчетных характеристик засоленных грунтов насыпей

земляного

полотна

…………………………
.......…………………….………..
...

2
3


Hudaykulov Rashidbek Mansurj
а
novich

Substantiation

of calculated characteristics of embankments of earthen cloth from
saline soils
.................................................................................................................
.
4
3


Эълон
қилинган

ишлар рўйхати

Список опубликованных работ

List of published wo
rks......….…………………………………………………...
..

4
7
3

ТОШКЕНТ АВТОМОБИЛЬ ЙЎЛЛАРИНИ ЛОЙИҲАЛАШ, ҚУРИШ ВА
ЭКСПЛУАТАЦИЯСИ ИНСТИТУТИ
ВА

ТОШКЕНТ ШАҲРИДАГИ
ТУРИН ПОЛИТЕХНИКА УНИВЕРСИТЕТИ ҲУЗУРИДАГИ ИЛМИЙ
ДАРАЖАЛАР БЕРУВЧИ Sc.27.06.2017.Т.09.01 РАҚАМЛИ

ИЛМИЙ КЕНГАШТОШКЕНТ АВТОМОБИЛЬ ЙЎЛЛАРИНИ ЛОЙИҲАЛАШ, ҚУРИШ ВА
ЭКСПЛУАТАЦИЯСИ ИНСТИТУТИ

ХУДОЙҚУЛОВ РАШИДБЕК МАНСУРЖ
А
НОВИЧ

ШЎРЛАНГАН
ГРУНТЛИ ЙЎЛ ПОЙИ КЎТАРМАСИНИНГ

ҲИСОБИЙ

ТАВСИФЛАРИНИ АСОСЛАШ

05.09.02
-

Асослар, пойдеворлар ва ер ости иншоотлари.

Кўприклар ва транспорт тоннеллари. Йўллар
,
метрополитенлар

ТЕХНИКА ФАНЛАРИ БЎЙИЧА
ФАЛСАФА ДОКТОРИ (Ph)


ДИССЕРТАЦИЯСИ АВТОРЕФЕРАТИ

Тошкент
-
201
8


4

Техника фанлари бўйича фалсафа доктори (
PhD
) диссертацияси
мавзуси Ўзбекистон
Республикаси
Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида

№ В2017.1
Ph/Т.1
7
рақам билан рўйхатга олинган.

Диссертация
Тошкент автомобиль йўллариини
лойиҳалаш, қуриш ва эксплуатацияси
институтида бажарилган.

Диссертация автореферати
икки

тилда (ўзбек, рус, инглиз (резюме)
)
веб
-
саҳифа
нинг
www.tayi.uz

ва «ZiyoNet»
а
хборот
-
таълим порталида

манзилларига
жойлаштирилган.


Илмий раҳбар
:

Каюмов Абдубаки Джалилович


техника фанлари доктори
, профессорРасмий оппонентлар
:


Хожметов

Гайбназар Хадиевич

техника фанлари доктори, профессор

Қаландаров

Тошпулат Хасанович

техника фанлари
номзод
и
Етакчи ташкилот
:


Тошкент темир йўл муҳандислари институтиДиссертация ҳимояси
Тошкент автомобиль йўлларини лойиҳалаш, қуриш ва эксплуатацияси
институти

ва
Тошкент шаҳридаги Турин политехника университети ҳузуридаги

Sc.27.06.17.Т.09.01 рақамли илмий кенгаш
нинг
201
8

йил «
31
»

март


соат
10
00

даги мажлисида
бўлиб ўтади (Манзил: 100060, Тошкент ш., А.Тему
р шоҳ кўчаси, 20 уй. Тел./факс:
(99871) 232
-
14
-
79,

e
-
mail:
[email protected]
).

Диссертация билан
Тошкент автомобиль йўлларини лойиҳалаш, қуриш ва эксплуатацияси
институти Ахборот
-
ресурс марказида танишиш мумкин

(
173

рақам билан рўйхатга олинган).
Манзил: 100060, Тошкент ш., А.Темур шоҳ кўчаси,
20 уй. Тел.: (99871) 232
-
14
-
79.

Диссерта
ция автореферати 201
8

йил «
14
»


март

куни тарқатилди.

(201
8

йил

«
14
»
март

даги

8
-

рақамли реестер баѐнномаси
).

А.А.

Рискулов

Илмий даражалар берувчи илмий

кенгаш раиси
, т.
ф.д
.,
профессор


А
.
М
.

Бобоев

Илмий даражалар берувчи

илмий

кенгаш котиби
, т.
ф.н


А.А. Ишанходжаев

Илмий даражалар берувчи

илмий

кенгаш қошидаги илмий

семинар

раиси, т.ф.д., профессор
5

КИРИШ (
фалсафа доктори
(PhD)
диссертацияси аннотацияси
)


Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати.

Шўрланган
грунтларни автомобиль йўлларини лойиҳалаш ва қуришда фойдаланиш
тобора
муҳим ахамият касб этмоқда.
Улар

Тинч, Атлантика, Хинд уммонлари ва
кўплаб денгизларнинг қирғоқ бўйларида тарқалган.
Шўрланган грунтларда
иншоотларнинг асослари сифатида Австр
алия, Америка қўшма штатлари,
Мексика, Миср, Покистон, Ҳиндистон, Хитой, Эрон, Қозоғистон, Ўзбекистон,
Россия, шунингдек, Европанинг бир қатор давлатларида фойдаланиб
келинмоқда. Шу жиҳатдан
ҳам

шўрланган грунтларнинг хоссаларини
ўрганиш, хусусан, улардан
қурилган

йўл пойи кўтармасининг турғунлигини
баҳолаш ҳозирги куннинг долзарб вазифаларидан ҳисобланади.


Жаҳонда а
втомобиль

йўлларини лойиҳалаш, қуриш ва эксплуатация
қилиш жараѐнларида йўл пойидаги шўрланган грунтларни мустаҳкамлик
кўрсаткичларини асослаш бўйича мақсадли илмий изланишларни
олиб бориш
алоҳида аҳамият касб этмоқда. Бу борада, жумладан шўрланган грунтли йўл
пойи

ишчи қатламининг сув
-
иссиқлик тартиби бўйича уларнинг ҳисобий
тавсифларини
асослаш учун конструктив ечим ишлаб чиқиш, мавжуд
автомобиль йўллари пойидаги шў
рланган грунтларнинг хоссаларини
баҳолаш
усулларини такомиллаштириш,
бундай

грунтларнинг ҳисобий
тав
сиф
ларини
асослаш,
уларнинг
хоссаларини юза
-
фаол

моддалар билан сунъий яхшилаш
усулларини такомиллаштириш, шунингдек, уларнинг йўл пойи ҳисобий
кўрсаткичлар
и
га таъсирини
олдиндан
башоратлаш бўйича
мавжуд
усулларни
такомиллаштириш му
ҳ
им вазифалардан бири
ҳ
и
собланади.


Республикамизда ҳозирги кунда транспорт
-
коммуникация тизимларини
,

жумладан, автомобиль йўлларини лойиҳалаш, қуриш ва эксплуатация қилиш
жараѐнларида
иш
сифат
ини янада
такомиллаштиришга алоҳида эътибор
қаратилмоқда.
2017
-
2021 йилларда
Ўзбекистон Республикасини янада
ривожлантириш бўйича

Ҳар
акатлар

стратегиясида,

жумладан

«...йўл
-
транспорт, муҳандислик
-
коммуникация ва ижтимоий инфратузилмаларни
ривожлантириш ҳамда модернизация қилиш бўйича мақсадли дастурларни
амалга ошириш,...»
1

вазифас
и белгилаб берилган
.

Мазкур вазифаларни амалга
ошириш

учун
, жумладан
,
шўрланган грунтли йўл пойи ишчи қатламининг
сув
-
иссиқлик тартиби бўйича уларнинг ҳисобий
тавсиф
ларини асос
ловчи
конструктив ечим

ишлаб чиқиш
, унга асосан кўрсаткичларни аниқлаш бўйича
фу
нкционал боғ
лиқликлар ва
намликни аниқлаш усулларини такомил
-
лаштириш, шўрланган грунтларнинг хоссаларини яхшилаш учун мавжуд юза
-
фаол

моддалар асосида «Битумли эмульсия» барқарорлаштирувчи моддасини
ишлаб чиқиш бўйича илмий тадқиқотлар олиб бориш

муҳим аҳ
амият касб
этмоқда.

Шунингдек, йўл
пойи қатламларининг механик кўрсаткичларини
яхшилаш
асосида унинг мустаҳ
камлигини ошириш
,
транспорт воситаларидан
тушадиган юкламани ҳисобга олиб, янги транспорт магистралларини қуриш1
2017 йил 7 февралдаги ПФ
-
4947
-
сон «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар
стратегияси тўғрисида»ги

Фармони
.


6

ва уларни эксплуатация
қилиш

даврида қайта таъмирлаш
муддатини
қисқартирувчи

усуллар
ини

такомиллаштириш долзарб масала
лар

ҳ
исобланади
.


Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги
ПФ
-
4947
-
сон «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича
Ҳарак
атлар стратегияси тўғрисида»ги,

2017 йил 14 февралдаги ПФ
-
4954
-
сон
«
Йўл хўжалигини бошқариш тизимини янада такомиллашти
риш
чора
-
тадбирлари тўғрисида
»
ги
Фармонлари
, 2017 йил 14 февралдаги ПҚ
-
2776
-
сон
«
Ўзбекистон Республикаси автомобиль йўллари давлат қўмита
сини ва
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Республика йўл
жамғармаси фаолиятини ташкил этиш тўғрисида
»
ги
Қ
арори, Ўзбекистон
Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 31 мартдаги 166
-
сон
«
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузу
ридаги Йўл
-
қурилиш
ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекцияси фаолиятини ташкил
этиш тўғрисида
»
ги қарори

ҳамда

мазкур фаолиятга тегишли бошқа меъѐрий
-
ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишга ушбу
диссертация тадқиқоти маълум
даражада хизмат қилади.

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялар
н
и ривожланиши
уст
и
вор йўналишларига мослиги.
Мазкур тадқиқот республика фан ва
технологиялар ривожланишининг

IV
.

«
Геология
-
минералогия, сейсмология,
сейсмик барқарорлик, гидрометрология
, хавфсизлик
ва

фавқуло
д
да вазиятлар
муаммолари
»

устувор йўналишига мос равишда бажарилган.

Муаммонинг ўрганганлик

даражаси.

Автомобиль йўлининг
шўрланган йўл пойига таъсир этувчи грунтлар таркибидаги тузларнинг
миқдори ва турини ўрганиш ҳамда уларнинг ҳис
обий кўрсаткичларига
таъсирини моделлаштириш бўйича назарий ва амалий тадқиқотлар етакчи
мамлакатларнинг илмий марказлари, университет ва илмий тадқиқот
институтларида, жумладан:

Department of Infrastructure, Planning and Natural
Resources (Австралия),

Gu
ide to the Prevention and Repair of Salt Damage to
Roads and Runways (Африка),

International Journal of Pavement Research and
Technology (Хитой),

Magazyn
Autostrady, Budownictwo drogowo
-
mostowe

(Польша),
Россия автомобиль йўллари илмий
-
тадқиқот институти
(РосдорНИИ), Москва автомобиль йўллари институти (МАДИ
-
ТУ),
Қозоғистон автомобиль йўллари илмий тадқиқот институти (КаздорНИИ),
Белоруссия Давлат техника университети (БГТУ), Киев авто
мобиль йўллари
институти (КАДИ)
да

олиб борилмоқда
.

Шўрланган йўл пойи т
аркибидаги тузлар миқдори ва тури
ни
, грунтнинг
физик
-
механик хоссаларига таъсирини ўрганиш
бўйича дунѐ ва юртимизнинг
йирик тадқиқотчилари:
Braja M.D.,
David G.P.,
Kuhn W.
,

Neal B.G.,

Бабаханов П.Б.
,

Бабков В.Ф.,

Безрук В.М.,

Бартоломей
И.Л.,

Грот
А.И.,

Иерусалимская

М.Ф.
,
Илѐсов
Н.,

Каландаров Т.Х.,
Карпов Б.Н.,


Карпушко М.О.,

Каюмов А.Д.,
Кузнецов Ю.В.,

Кулижников А.М.,

Лик
ов В.А., Мордович С.С., Мотылев Ю.Л., Налетова
Н.С.,

Ольховиков В.М.,

Рождественский
Е.Д.
,
Расулов Х.З.,

Роговская Н.
В.,

Сергеев Е.М.,7

Сиденко В.М.,

Сухоруков А.В.,

Ступакова

Л.Ф.
,

Ушаков В.В., Ҳасанов А.З.,
Ш
ульгина
В.П.
ва бошқалар томонидан кўплаб илмий
тадқиқотлар ўтказилган.

Бугунги

кунда

амалдаги
МҚН 44
-
2008

ва
МҚН 46
-
2008 меъѐрий
ҳужжатларда шўрланган грунтлардан иборат кўтарма

тузилмаларини
лойиҳалашда, тузларнинг тури ва миқдорини, уларнинг механик ва
деформацион хоссаларига таъсирини ҳисобга олмасдан, гилли грунтларники
каби бел
гиланмоқда.
Юқоридаги фикрларни инобатга олган ҳолда, ҳозирги
пайтда мавжуд шўрланган грунтли йўл пойи кўтармасининг ҳисобий
кўрсаткичлари етарли даражада ўрганилмаган
,

деб хулоса чиқариш мумкин.

Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилган олий
-
таълим

муассасасининг илмий
-
тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги.

Диссертация тадқиқоти Тошкент автомобиль йўлларини лойиҳалаш, қуриш ва
эксплуатацияси институти
ҳамда

Тошкент Давлат техника ун
и
верситети
илмий
-
тадқиқот ишлари режасининг А
-
5
-
039 «Ўзбекистон
шароитида
лѐссимон грунтлардан фойдаланиб йўл кўтармасининг қулай тузилмасини
ишлаб чиқиш», ИТД
-
14
-
09 «Грунтларнинг сув
-
тузли режимининг транспорт
иншоотлари асосига таъсирини баҳолаш ва уларнинг турғун тузилмаларини
ишлаб чиқиш», ОТ
-
А14
-
24 «Такрорий юклам
алар таъсири остидаги грунт
-
ларда автомобиль йўли пойининг барқарор тузилмаларини ишлаб чиқиш»
мавзу
си
даги

лойиҳалари доирасида бажарилган.


Тадқиқотнинг мақсади

табиий ва барқарорлаштирилган ш
ўрланган
грунтли йўл пойи кўтармасининг ҳисобий тавсифларини ас
ослаш.

Тадқиқотнинг вазифалари:

шўрланган грунтли йўл пойи ишчи қатламининг сув
-
иссиқлик тартиби
бўйича уларнинг ҳисобий кўрсаткичларини асослаш учун конструктив ечим

ишлаб чиқиш ва шу асосида
кўрсаткичларни аниқлаш бўйича функционал
боғлиқликлар ва
намликни аниқлаш

усулини такомиллаштириш;
лаборатория шароитида тузларнинг миқдори ва турини ҳар хил намлик
ва зичликдаги шўрланган грунтларнинг ҳисобий кўрсаткичларига таъсирини
аниқлаш усулини
механик ва деформация хоссаларини
аниқлаш

орқали

такомилла
штириш;


шўрланган грунтларнинг хоссаларини яхшилаш учун мавжуд юза
-
фаол

моддалар асосида «Битумли эмульсия» барқарорлаштирувчи моддасини
ишлаб чиқиш;

дала шароитида мавжуд автомобиль йўллари

кўтармасидаги шўрланган
грунтларнинг хоссалари, зичлиги ва
намлигини ба
ҳ
олаш усулларини мавжуд
усуллар асосида такомиллаштириш;

табиий ва барқарорлаштирилган шўрланган грунт
ларнинг ҳисобий
тавсифларини
шўрланганлик даражасига асосан такомиллаштириш.

Тадқиқотнинг объекти
сифатида

Ўзбекистон Республикаси ҳудудидаги
шўрланган грунтлардан иборат автомобиль йўллари олинган.

Тадқиқотнинг
предмети

табиий ва барқарорлаштирилган

шўрланган
грунтларнинг ҳисобий кўрсаткичлари

ташкил этади
.

Тадқиқотнинг усуллари
.
Тадқиқот жараѐнида табиий ва барқарор
-
лаштирилган шўрланган г
рунтларнинг зичлик
-
намлик нормалари

ва

ҳисобий

8

кўрсаткичларини

ўрганиш лаборатория ҳамда тажриба йўл бўлакларида олиб
борилди. Уларнинг натижаларини
қайта

ишлашда

олий математикани
нг

фундаментал қонун
-
қоидалари
, математик статистика, экспериментларни
ўтказ
иш усуллари, эксплуататция шароитини имитация қилиб эксперимент
-
ларни ўтказиш усули, графо
-
аналитик
усуллардан


фойдаланил
ган
.

Тадқиқотнинг илмий янгилиги
қуйидагилардан

иборат:шўрланган грунтлардан иборат йўл кўтармаларининг ҳисобий
кўрсаткичларини
аниқлаш учун мавжуд конструктив ечимлар
такомиллаштирилган;


шўрланган грунтлардан қурилган йўл пойи ишчи қатламининг
кўрсаткичларини унинг таркибидаги тузларни
нг

миқдори ва турига нисбатан
функционал боғлиқликлари аниқланган;


шўрланган грунтларнинг намл
игини аниқлаш усули йўл пойи
кўтармасидаги грунтларнинг мавжуд намлигини
ўрганиш
орқали
такомиллаштирилган;

шўрланган грунтларнинг структуравий боғлиқликлари ва хоссаларини
юза
-
ф
аол

модда ѐрдамида яхшилаш усули мавжуд грунтларни барқарорлашти
-
рувчилар

асосида такомиллаштирилган
.
Тадқиқот
нинг

амалий натижалари
қуйидагилардан

иборат:


тузларнинг миқдори ва турини
нг

шўрланган грунтлар
га оид

ҳисобий
кўрсаткичларига таъсирини аниқлаш усули

дала ва лаборатория шароитида

грунтларнинг

деформация ва муста
ҳкамлик
кўрсаткичлар
и
ни аниқлаш орқали
такомиллаштири
лган
;


шўрланган грунтлардан иборат йўл кўтармаси хоссаларини яхшилаш
учун «Битумли эмульсия» юза
-
фаол

моддаси ишлаб чиқилган
;


автомобиль йўлларида
ги

шўрланган грунтларнинг мустаҳкамлик
кўрсаткичларини аниқлаш учун бир юзали кескич ускунаси такомиллашти
-
рилган
;


табиий ва барқарорлаштирилган шўрланган грунтлардан иборат йўл
кўтармасининг ҳисобий кўрсаткичларини белгилаш
учун йўриқномалар

ишлаб
чиқилган
.

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги
.

Тадқиқот натижаларининг
ишончлилиги
ўтказилган илмий ва амалий тадқиқотлар грунтшунослик ва
грунтлар м
еханикасининг фундаментал қонун
-
қоидаларига

асосланганлиги,
тажрибавий тадқиқотларни ўтказишда замонавий услуб ва в
оситалар
қўлланилганлиги, улардан олинган натижаларнинг бир
-
бирига мослиги,
хулоса, таклиф ва тавсияларнинг амалиѐтда жорий этилганлиги, олинган
натижалар ваколатли ташкилотлар томонидан тасдиқланганлиги, бажарилган
тадқиқотлар асосида ишлаб чиқилган табии
й ва барқарорлаштирилган
шўрланган грунтларнинг синов

натижалар
и

билан изоҳланади.

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти.

Тадқиқот
натижаларининг илмий аҳамияти шўрланган грунтлардан иборат йўл
кўтармаси ишчи қатлами
нинг

ҳисобий

кўрсаткичларини,

зичлик ва намлик
нормаларини, шўрланиш даражаси
ни

инобатга олувчи
конструктив ечим ва

9

функционал аналитик
боғлиқликлар ишлаб чиқилганлиги
ва йўл тўшамаси
тузилмасини
нг

ҳисоблаш
назарияси
ривожлантир
илганлиги

билан изоҳланади.

Тадқиқот

натижаларининг амали
й аҳамияти

табиий шўрланган грунт
-
ларнинг зичлик ва намлик нормалари, шўрланиш даражаси ва ҳисобий
кў
рсаткичларини ҳисобга олган ҳолда
йўл кўтармаси ва тўшама

тузилмасини
белгилаш йўл кўта
рмасининг баландлигини камайтиради ва
тўшаманинг
хизмат муддатини
узайтир
ади
, шунингдек, уларнинг хоссаларини яхшилаш


билан изоҳланади.


Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши.
Шўрланган
грунтларни
нг

ҳисобий

кўрсаткичларини

ишлаб чиқиш
бўйича олинган илмий
натижалар асосида:шўрланган грунтла
рдан иборат йўл кўтармаларининг
ҳисобий

кўрсаткичлари
ни ошириш

бўйича
Ўзбекистон Республикаси Интеллектуал
мулк агентлигининг ихтирога
оид
патенти олинган («Битумли эмульсия»
№IAP 05276
-
2016

й.). Натижада

Ўзбекистон Республикаси
А
втомобиль
йўллари
д
авлат
қ
ўмитаси
тасарруфидаги бир нечта автомобиль йўлларида
н

фойдаланиш
д
а
грунтларнинг ички ишқаланиш бурчаги 15%, эластиклик
модули 10%, сувга чидамлилиги 25% га ошган, кўпчиш қиймати ва муқобил
намлиги
ни

20% га
к
амай
иш имкони яратилган;

шўрланган грунтлардан қ
урилган йўл пойи ишчи қатламининг ҳисобий
кўрсаткичлари
ни

аниқлаш усули
Ўзбекистон
Республикаси
А
втомобиль
йўллари
д
авлат
қ
ўмитаси
тасарруфидаги
Фарғона вилояти

автомобиль
йўллари ҳудудий бош
бошқармаси
д
а

тадбиқ этил
ган
(Ўзбекистон
Республикаси
А
втомобиль йўллари
д
авлат
қ
ўмитаси
нинг
2017 йил 24
ноябр
даги
05
-
4007
-
сон маълумотномаси).

Натижада
Данғара тумани
йўллардан фойдаланиш унитар корхонасига қарашли «4Р
-
126 Балиқчи қ.


Мингбу
лоқ қ.


Найман қ.


Пунган қ.»
II тоифали автомобиль йўлининг

82
-
88 км бўлаги
да
автомобиль йўлининг фойдаланиш даврийлиги
ни

бир неча
йилга узайт
ири
ш имкони

яратилган
;


тадқиқотнинг асосий натижалар
и меъѐрий ҳужжатларда, жумладан

ИҚН 56
-
10
«
Ш
ўрланган грунтларда йўл пойини лойиҳалаш ва қур
иш бўйича
тавсиялар»,

ИҚН 70
-
12 «Йўл пойининг сув
-
иссиқлик тартибини бошқаришни
лойиҳалаш услублари бўйича қўлланма», ИҚН 84
-
13 «Ўзбекистоннинг турли
регионларида автомобиль йўллари грунтларининг зичлик нормалари бўйича
йўриқнома», ИҚН 104
-
14 «Автомобиль й
ўлларини лойиҳалашда ѐнбағир ва
қияликларнинг турғунлик даражасини ҳисоблаш бўйича йўриқнома»,

ИҚН 113
-
16 «Автомобиль йўлларининг кенгайтириладиган участкаларидаги
йўл пойининг турғунлиги ва мустаҳкамлигини таъминлаш бўйича
йўриқнома», ИҚН 1
21
-
17 «
Юқори

намликдаги

грунтлардан

автомобиль

йўлларининг

пойини

қуриш

буйича

йўриқном
а»
ларга киритилган
.

(Ўзбекистон Республикаси
А
втомобиль йўллари
д
авлат
қ
ўмитаси
нинг

2017 йил
24 ноябр
даги
05
-
4007
-
сон маълумотномаси).

Натижада й
ўл
пойининг
мустаҳкамлиги ортиши ҳисобига йўлнинг хизмат муддатини ошириш имкони
яратилган.


10

Тадқиқот натижаларининг апробацияси.
Мазкур т
адқиқот
натижалари 6 та халқаро ва 4 та республика илмий
-
амалий анжуманларида
муҳокамадан ўтказилган.


Тадқиқот натижала
рининг эълон қилинганлиги
.
Диссертация
мавзуси бўйича жами
3
5

та илмий иш чоп этилган бўлиб, шулардан,
Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясининг фалсафа доктори
(Ph) диссертациясининг асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия
этилган илмий на
шрларда 11 та мақола, жумладан,
2 таси хорижий
журналл
арда, хорижий ва республика миқ
ѐсидаги конференциялард
а 1
5

таси
нашр этилган.

Республика миқѐсидаги 6 та меъѐрий ҳуж
жатни тайѐрлашда
фойдаланилган,
1 та патент олинган.

Диссертациянинг тузилиши ва ҳаж
ми.

Диссертация таркиби кириш,
тўртта боб, хулоса, фойдаланилган адабиѐтлар рўйхати ва иловалардан иборат.
Диссертациянинг ҳажми 133 бет
ни ташкил этган
.


ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИКириш

қисмида ўтказилган тадқиқотнинг долзарблиги ва зарур
ияти

асосланган, тадқиқот мақсади ва вазифалари, объекти ва предметлари
тавсифланган, республика фан ва технологиялари ривожланишининг устувор
йўналишларига мослиги кўрсатилган, тадқиқотнинг илмий янгилиги ва
амалий натижалари баѐн қилинган, олинган натижаларн
инг ишончлилиги
асосланган, олинган натижаларнинг илмий ва амалий аҳамияти очиб берилган,
тадқиқот натижаларини амалиѐтга жорий қилиш, нашр этилган ишлар ва
диссертация тузилиши бўйича маълумотлар келтирилган.


Диссертациянинг «
Шўрланган грунтли йўл пойининг ҳолатлари ва
унинг
ҳисобий

кўрсаткичларини яҳшилаш ҳақидаги маълумотлар
» деб
номланган биринчи бобида
автомобиль йўл пойи асосидаги
тупроқ
ларнинг
шўрланиш манба
а
лари ва
шўрланган грунтларнинг кимѐвий таркиби, йўл
қурилишида ш
ўрланган грунтларга оид амалдаги меъѐрий ҳужжатлар ва
адабиѐтлар, юза
-
фаол

моддалар ѐрдамида грунтларнинг хоссаларини яхшилаш
бўйича назарий ва амалий ишланмалар,
тадқиқот
нинг

мақсади ва вазифалари
,

биринчи боб бўйича хулосалар
келтирилган.


Ўзбекистон шар
оитида автомобиль йўллари кўтармаларида фойда
-
ланилиши мумкин бўлган шўрланган грунтлар шўртоб, шўрхок, шўрлар ва
тақирлардан иборат бўлиб, енгил эрийдиган тузларнинг таркиби ва миқдори
билан фарқланади. Улар кўп ҳолларда релъефнинг ботиқ жойларида: тоғ ба
ғри
шлейфлари, пасттекисликлар
, шўр кўл қирғоқлари, қайирлар,

суффозия
натижасида юзага келган чўл зоналарида, яъни минераллашган сувлар ер
юзасига яқин жойлашган (1
-

3 м) жойларда ҳосил бўлади.


Шўрланган грунтлар ҳосил бўлишининг асосий омили ер юзасига

яқин
жойлашган
минераллашган грунт сувлари ва тузли тоғ жинсларидир.
Мазкур
ж
ойларда сув оқишининг имкони йўқлиги ва буғланиш миқдори ѐғингарчилик
миқдоридан

кўп бўлиши шўрланишнинг асосий шарти ҳисобланади.11


Ўзбекистон
ҳ
удудида ерларни
нг

шўрланиши билан
Ахмедов

А.У.,

Анорбоев

С.А.,

Агзамова

И.А.,

Нерозин

А.Е.,

Панков

М.А.,

Роговская

Н.В.,

Султонходжаев

А.Н.
,

Ходжибаев

Н.Н.
,

Ғофуров

В.Ғ.

ва бошқа

олимлар
шуғулланганлар.
Уларнинг
тадқиқотлари
автомобиль йўл
лари

асосидаги

тупроқларни
нг

асосий шўрланиш манба
а
лари
-
атмосфера ва суғориш сувлари
ва уларнинг
буғланиши
эканлигини
кўрсатади
.


Шўрланган грунтлар
ни

йўл пойи

ва тўшамасида

фойдалани
ли
ш

жиҳатини ҳисобга олиб улар
хлоридли, сульфа
т
-
хлоридли, хлорид
-
сульфатли,
сульфатли ва

содали, шу
нингдек шўрланиш

даражаси бўйича кучсиз, ўртача,
кучли ва ўта кучли шўрланган турларга бўлинадилар.


Ўзбекистоннинг турли табиий шароитли
минтақаларида
ҳар

хил
миқдорли ва таркибли шўрланган грунтлар учрайди. Шўрланишда иштирок
этувчи энг кўп тарқалган
тузлар қуйидагилардир:

NaCL, Na
2
SO
4
·10Н
2
O,
МgSO
4
·7Н
2
O, МgCL
2
·6Н
2
O, CaCL
2
·6Н
2
O, NaНCO
3
, Na
2
CO
3
·10Н
2
O, CaCO
3
ва

CaSO
4
·2Н
2
O
. Келтирилган енгил эрувчи тузларнинг грунтдаги миқдори ва
тури уни
нг физик
-
механик хоссаларини белгилайди.


Йўл пойи грунтлари
нинг
шўрланиш даражаси
ни
нг

уларнинг ҳисоби
й
кўрсаткич
лари ва физик
-
механик хоссаларига таъсирини хорижий давлат
олимларидан: Braa M.., avid G.P.,
Kuhn W.
,

Neal B.G.; МД
Ҳ

олимларидан:

Бабков В.Ф., Безрук В.М.,
Бартоломей И.Л.,
Грот А.И., Иерусалимская М.Ф.
,
К
арпов Б.Н.
,
Карпушко М.О.,
Кулижников А.М.,
Ликов В.А
., Мотылев Ю.Л.,
Налетова

Н.С.,
Ольховиков В.М.,

Роговская Н.В., Сергеев Е.М., Сиденко В.М.,
Сухоруков А.В.,
Ш
ульгина В.П.,
Ушаков В.В.,
Кузнецов Ю.В., Мордович С.С.
ва Ўзбекистонлик олимлардан:
Бабаханов П.Б.
,

Илѐсов Н., Қаландаров Т.Х.,
Каюмов

А.Д., Рождественский Е.Д.
,
Р
асулов
Х.З.,

Ступакова Л.Ф.
,


Ҳасанов

А.З.
ва бошқалар
томонидан ўрганил
ган.


Юза
-
фаол

моддалар (ЮФМ) ѐрдамида боғланган грунтларнинг физик
-
механик
кўрсаткичларини яхшил
аш бўйича тадқиқотларни

Безрук

В.М.
,

Кострико
М.Т.
,

Марков
Л.А.
,

Парфенов

А.П., Петрашев

А.П., Пугачев

Б.В.
,
Ребиндер
П.А.
,

Сергеев Е.М.,
Серб
-
Сербина

Н.Н
.
,

Черкасов И.И
.

ва бошқа
олимлар
олиб боришган.


Ҳозирг
и

вақтда грунтларнинг физик
-
механик ва физик
-
кимѐвий
хоссасини

барқарорлаштириш учун фойдаланиладиган
ЮФМ:

Т
-
RRP,

Soiltac®,
urasoil, Статус,
ECOroads


грунтли йўл пойи кўтармасининг
ҳисобий кўрсаткичлари (эластиклик модули, боғланиш кучи ва ички
ишқаланиш

бурчаги)ни
яхшилаш имконин
и

беради.

Юқорида келтирилган муаллифларнинг

тадқиқот ишлари

ва амалдаги
меъѐрий хужжатларни
нг

та
ҳ
лили улар
да келтирилган ш
ў
рланган грунтлар
-
ни
нг

деформация ва мустаҳкамлик кўрсаткичларини қайта кўриб чиқиб,
аниқлашт
и
риш
зарурлигини талаб қилади.Ҳисобий

дав
рда шўрланган грунт
ларнинг ҳисобий кўрсаткичлари
га
таъсир кўрсатиши мумкин бўлган, хусусан, бу тавсифларнинг МҚН 46
-
08 да
келтирилган кўрсаткичлардан фарқловчи омиллар

қуй
и
даги
лар бўлиши
мумкин
:


121. Шўрланган грунтла
рнинг худди шу таркибдаги гилли грунтлардан
фарқ қилувчи ўзига хос хусусиятлари, энг авв
а
ло, уларда
турли ва
ҳар

хил
миқдорли
тузларнинг мавжудлиги;

2. Дала шароитида

ҳисобий

кўрсаткичларни аниқлашда, шўрланган

грунтларнинг ҳақиқий зичлигини МҚН 46
-
08

да
кўзда тутилган зичликдан


фарқ қилиш эҳтимоли;

3.
Амалдаги шўрланган грунтли йўл пойи ишчи қатламининг
тузилмасини меъѐрларда келтирилган ишчи қатламнинг тузилмасидан фарқ
қилиш э
ҳ
тимоли.

Шундай қилиб, автомобиль йўли пойидаги шўрланган грунтларнинг
ҳисоби
й кўрсаткичлари

уларнинг шўрланиш миқдорига ва турига боғлиқ
бўлади
,

деб хулоса қилиш мумкин. Шунинг учун келтирилган кўрсаткич
-
ларнинг қийматларини белгилаш мақсадида, Ўзбекистон Республикасини
нг

ҳар хил вилоятлар
и
даги автомобил
ь

йўл пойи кўтармаларида,
шунингдек
,

лаборатория шароитида

тадқиқот ишлари олиб бориш му
ҳ
и
м ахамиятга эга.


Та
ъ
кидланганлардан келиб чиқиб
,

т
адқиқотнинг мақсади ва вазифалари
белгиланган.


Диссертациянинг
«
Шўрланган грунтли йўл кўтармаларининг
ҳисобий кўрсаткичларини белгилаш бўйича
амалий ва илмий
тадқиқотлар
»

деб номланган иккинчи бобида

ш
ўрланган грунтли йўл
кўтармаларининг ҳисобий кўрсаткичларини белгилаш бўйича конструктив
ечим, шўрланган грунтли йўл кў
тармаларининг намлигини аниқлаш бўйича
назарий тадқиқотлар,

юза
-
фаол

моддалар
билан ишло
в берилган шўрланган
грунтларни
ўрганиш,

иккинчи боб бўйича хулосалар

келтирилган.

Йўл пойи кўтармаларининг ишчи қатлам грунтлари биринчи галда
ҳаракатланувчи

юк ос
тида

кучланган ҳолатда ва сув
-
иссиқлик тартиби
таъсирида бўлади. Йўл пойи сув тартиби бўйича тадқиқотлар таҳлили
суғориладиган туманларда ишчи қ
атламнинг асосий намланиш манба
и
суғориш тартиби билан боғлиқ ер ости сувларининг тартиби деган хулосага
олиб келади
.Юқоридаги фикрларга асосланиб, Ўзбекистон шароитида шўрланган
грунтли автомобиль йўл кўтармасининг ҳисобий

кўрсаткичларини белгилаш
учун

1
-
расмда келтирилган чизма таклиф этилади.

1
-
расм. Йўл пойи кўтармасининг
конструктив ечим
-

ҳисобий чизмаси

W
1


бошланғич намлик, грунтлар зичлаштирилгандаги қулай намликка тенг, %;

W
Ҳҳисобий намлик, %;
W
О


оқувчанлик чегарасидаги намликка яқин намлик, %;

Z
ф


фаол қатлам, м.
h
Р


грунт суви сатҳидан ер юзасигача бўлган масофа, м;


13

h
В


грунт суви сатҳидан
йўл тўшамаси остигача бўлган масофа, м;

h
Б


ер юзасидан
йўл
кўтармасининг энг чекка нуқтасигача бўлган масофа
;
H
O


йўл тўшамаси қалинлиги;

n
O


йўл ѐни кенглиги;
i


йўл ѐни қиялиги;

ГСС


грунт суви сатҳи.


1
-
расмда берилган чизмада фаол
ишчи
қатлам чегараси автомобиль
йўлининг
йўл тўшамаси тузилмаси юзасидан маълум чуқурликда ва грунт
сувлари сатҳидан маълум баландликда жойлашган. Намланиш грунт сувлари
сатҳидан капилляр кўтарилиш натижасида содир бўлади. Грунт сувлари сатҳи
вақт
ўтиши билан
ў
згариши мумкин, бунда капилляр гардиш (капилляр
диаметри) юзаси ҳам ўзгариб туради.

1
-
расмда келтирилган
конструктив ечим
-
чизманинг таҳлили йўл
тўшамасини лойиҳалашда фойдаланиладиган, унинг остидаги ш
ўрланган
грунтларнинг мус
таҳкамли
ги
, шунингдек
,

деформация кўрсаткичлари
уларнинг зичлиги, намлиги, шўрланиш миқдори ва турига боғлиқ бўлишини
кўрсатади.

Бу

боғлиқликни қуйидаги
функци
о
нал боғланиш

орқали ифодалаш
мумкин, яъни:(
1)


бу ерда:
Е
-

эластиклик модули;
С
-

боғланиш кучи;
φ
-

ички ишқаланиш
бурчаги;
К
з
-

грунтларнинг зичлаштириш коэффициенти;
W
х

-

ҳисобий намлик,
оқувчанлик чегарасидаги намликка нисбатан;
N
-

шўрланиш миқдори;

А
-
тузларни
нг

тури.

(1) функционал боғланишни белгилаш учун, аввало, ҳисобий намлик

W
Ҳ

ва зичлаштириш коэффициенти
К
З

лар
ни аниқлаш лозим.


Диссертация ишида қўйилган мақсад ва вазифалардан келиб чиқиб,
(1) функционал боғланишда келтирилган
К
З
,
W
Ҳ
,
N
,
А
лар
нинг

қийматлари
ни
алоҳида ва биргаликда
Е
,
C
,
га таъсирини лаборатория ва дала шароитида
ўрганиш талаб
қилинади
.


Юқоридаги фикрлар
,

шунингдек, шўрланган грунтларнинг гил зарра
-
ларига ижобий таъсирини кучайтирувчи анионфаол ЮФМнинг ўзига хос
хусусиятларини ҳисобга олиб, янги барқарорлаштирувчи «Битумли эмульсия»
ишлаб чиқилди. Унинг таркиби битум, госсипола

смоласи, натрий
гидрооксиди ва сув аралашмасидан
таркиб топган
эмульгатор; юза
-
фаол

модда
моно
-
этоломиндан

иборат. Булар қуйидаги масса
-
қисмлардан иборат: битум

8, госсипола смоласи

22, моноэталомин

0,3, натрий гидрооксиди

0,02

0,03
ва

қолгани сув.


Диссер
тациянинг
«Шўрланган грунтларни

лаборатория шароитида
ўрганиш бўйича тадқиқотлар
»

деб номланган учинчи бобида
тадқиқот
ўтказилаѐтган грунтларнинг тавсифи ва намуна тайѐрлаш, тажрибани
ре
жалаштириш ва унинг натижалари,

битумли эмульсия билан барқарорла
ш
-

14

тирилган шўрланган грунтларни

ўрганиш,
шунингдек
учинчи боб бўйича
хулосалар

келтирилган.

Шўрланган грунтлар таркибида учрайдиган тузлар миқдори ва турини
грунтларнинг сув
-
физик
-
механик хоссасига таъси
рини аниқлаш учун Ислом
Каримов номидаги Тошкент давлат

техника
университетининг
«Гидрогеология ва геофизика» кафедраси ва
Ўзбекистон
Республикаси
А
втомобиль йўллари
д
авлат
қ
ўмитаси
тасарруфидаги

автомобиль йўллари
илмий тадқиқот институтининг лаборатория шароитида махсус тадқиқотлар
ўтказилди. Грунтларнинг кимѐвий таркиби «ГИДРОИНГЕО» ДК

даги
кимѐвий лабораторияда аниқланди.

В.М.

Безрук
,


Ю.Л.

Мотылев
,

Л.Ф.

Ступакова

ва бошқалар

ишларини
нг

таҳлиллари Ўзбекистоннинг табиий шароитида сульфат ва хлорид
-

сульфатли
шўрланишдаги кучли ва ўта кучли шўрланган грунтлар кўпроқ учрашини
кўрсатади. Шунинг учун лаборатория шароитида хлоридли
(NaCL)

ва
сулфатли
(Na
2
SO
4
·10Н
2
O, МgSO
4
·7Н
2
O
) тузларни
нг

1
-
12
% миқдори,
шунингдек, кристалл
ҳолатдаги

гипс (
CaSO
4
·2Н
2
O
) тузларни
нг

10
-
50%
миқдори билан сунъий шўрланган грунтлар устида тадқиқотлар олиб борилди.
Тадқиқот ишлари учун 4Р1
-
Тошкент халқа автомобиль йўлининг 16
-
20 км

дан

олинган икки хил шўрланмаган лѐсси
мон грунтлардан фойдаланилди.

Енгил эрувчи тузларнинг миқдори бўйича тадқиқот ўтказилаѐтган
грунтлар кам шўрланган грунтларга тааллуқли.

Грунтларни
нг

гранулометрик
таркиби элак ва пипетка

ѐрдамида дастлабки ювиш билан аниқланди.

Тадқиқотлар учун грунтларни шўрлаш жараѐни қуйидагича олиб
борилди: ҳавода қуритилган енгил чангли суглинок ѐки оғир чангли супесь
ховончада майдаланиб, тешигининг диаметри 1 мм ли элакдан ўтказилди, унга
керакли миқдор ва турдаги туз
нинг

сувда
ги
эритма
си
қўшилди
. Эритма
қўшилган грунт эксикаторда уч сутка сақланди. Шўрланган грунтли аралашма
ҳавода қайтадан қуритилгандан сўнг ховончада майдаланиб, тешиклари 1 мм
ли элакдан ўтказилди. Элакдан ўтказилган грунтга тажрибалар мақсадидан
келиб чиқиб, керакли миқ
дорда намлик ва зичлик берилди.

Дала шароитида мавжуд автомобиль йўлла
рида олиб борилган тадқи
-
қотлар
йўл пойидаги грунтларнинг кў
пчилиги оғир чангли супеслардан
иборатлигини кўрсатади. Шунинг учун лаборатория
шароитидаги

тадқиқотлар
шўрланган оғир чангли супесларда олиб борилди. Грунт намунаси 0,60; 0,70;
0,80; 0,90
W
оқ

намлик
к
ача намланди ва
диаметри 7,1

см ва баландлиги 3,5
см
бўлган металл ҳалқа
да
керакли зичлаштириш коэффициентлари 0,94; 0,96;
0,98; 1,00; 1,02 гача зи
чланди. Сўнг грунт намунаси металл ҳалқа билан бирга
«Маслов
-
Лурье» асбобига

ўрнатилиб, шўрланган грунтнинг боғланиш кучи
С
ва ички ишқаланиш бурчаги
φ

аниқланди.

Худди юқорида келтирилган тартибда диаметри 10 см ва баландлиги

11 см бўлган металл ҳалқада шўрланган грунт намунаси тайѐрланди. Талаб
қилинган зичлаштириш коэффициентигача зичланган грунт намунасининг
юзасига диаметри 3 см бўлган штамп ўрнатилиб,
елка
ли

қурилма ѐрдамида
эластиклик модули
Е
аниқланди
.


15

Олдимизга қўйилга
н вазифаларни амалга ошириш

ва

тажриба
натижасида олинадиган қийматларни асослаш учун уларни «қайта тикланиш»
дисперсияси
S
0
баҳоланади. Лаборатория шароитида аниқланган шўрланган
супесли грунтларнинг боғланиш кучи, ички ишқаланиш бурчаги ва эластиклик
мод
улини такрорлани
ш дисперсияси ҳисоблаб чиқилган

ҳамма ҳолатларда
ҳам

ўртача квадратик хатолик 5% дан кам бўлди.

Лаборатория шароитида сун
ъ
ий шўрланган грунтларнинг ҳисобий
кўрсаткичларини аниқлашдан аввал М
о
сква давлат ун
и
верситетининг
«Муҳандислик геологи
яси ва экологик муҳитнинг ҳимояси» кафедрасида
улар элек
трон HITACHI
-

800 микроскоп
и

ѐрдамида

250
-
400 маротаба
катталаштириб ўрганилди.

Ҳар

хил намлик (0,60; 0,70; 0,80; 0,90
W
оқ
) ва зичликларда (зичлаштириш
коэффициентилари 0,94; 0,96; 0,98; 1,00; 1,02)

хлоридли (
NaCL
), сульфатли
(
Na
2
SO
4
·10Н
2
O
) ва кристалл ҳолатдаги гипсли (
CaSO
4
·2Н
2
O
) тузлар

билан
шўрланган грунтли
намуналарнинг эластиклик модули, боғланиш кучи ва
ички ишқаланиш бурчагининг шўрланиш миқдорига боғлиқлигини аниқлаш
бўйича ўтказилган тадқи
қотлар

натижалари
2
-
4

расмларда кўрсатилган.2
-
расм.
NaCL
билан шўрланган грунтлар эластиклик модулининг
шўрланиш миқдори ва намлигига боғлиқлик графиги:

К
з
=
1,00;

1
-
0,60
W
оқ
;

2
-
0,70

W
оқ
;

3
-
0,80
W
оқ
;

4
-
0,90
W
оқ3
-
расм.
NaCL
билан шўрланган грунтлар

ички

ишқаланиш бурчагини
нг

шўрланиш миқдори ва намлигига боғлиқлик графиги:

К
з
=
1,00; 1
-
0,60
W
оқ
;

2
-
0,70

W
оқ
;

3
-
0,80
W
оқ
;

4
-
0,90
W
оқ


16


4
-
расм.
NaCL
билан шўрланган грунтлар боғланиш кучининг

шўрланиш миқдори ва намлигига боғлиқлик графиги:

К
з
=
1,00;

1
-
0,60
W
оқ
;

2
-
0,70

W
оқ
;

3
-
0,80
W
оқ
;

4
-
0,90
W
оқТажрибани математик режалаштириш асосида

сульфат ва хлорид
-
сулфатли

(
СХС
)

ҳамда хлоридли ва сульфат
-
хлоридли

(
ХСХ
)

шўрланган
грунтларнинг зичлаштириш коэффициенти

Х
1
-
К
з
, ҳисобий намлик
Х
2
-
W
ҳ

ва
шўрланиш миқдори

Х
3
-
N

га
кўра ҳисобий кўрсаткичларининг ўзгаришини

тавсифловчи регрессия тенглама
ларини олишга ҳаракат қилинди
:Сульфат ва хлорид
-
сулфат

тузлари билан
шўрланган грунтлар учун
:Эластиклик модули:

(2)

Ички ишқаланиш бурчаги:


(3)

Боғланиш кучи:(4)

Хлорид

ва сульфат
-
хлорид

тузлари билан

шўрланган грунтлар учун:


Эластиклик модули:


(5)

Ички ишқаланиш бурчаги:
(6)

Боғланиш кучи:
(7)


17

«
Битумли
эмульсия
»

билан барқарорлаштирилган сунъий шўрланган
грунтларнинг ҳисобий кўрсаткичларини аниқлаш бўйича лаборатория ва дала
шароитида
Фарғона вилоятидаги 4Р

126 «Балиқчи қ.

Мингбулоқ қ.

Найман
қ.

Пунгон қ.» автомобиль йўлининг 82 км участкаларида

тадқиқ
отлар олиб
борилди.
Бунда

грунтларни
синашда фойдаланилган
елканли

ускуналар,
Маслов
-
Лурье асбоби ва бир юзали кесгич ускунасидан фойдаланилди.

1
-
жадвалда «
Битумли эмульсия
»

билан барқарорлаштирилган

ва
барқарорлаштирилмаган

5%
NaCl
билан сунъий шўрланган

лѐссимон енгил
чангли супесл
ар
нинг ҳисобий кўрсаткичларини аниқлаш бўйича лаборатория
ишларининг натижаси келтирилган.

1
-
жадвал

«
Битумли эмульсия
»

билан барқарорлаштирилган

ва

барқарорлаштирилмаган

сунъий шўрланган
чангли
енгил

супеснинг ҳисобий
кўрсаткичлари

Зичлаштириш
коэффициенти

К
з

Грунтнинг ҳисобий кўрсаткичлари

Барқарорлаштирилмаган


Барқарорлаштирилган


Е
, МПа

φ
, град.

С
, МПа

Е
, МПа

φ
, град.

С
, МПа

0,96

56

26

0,024

65

29

0,030

0,98

65

26

0,034

75

29

0,041

1,00

78

26

0,045

89

29

0,054

Изоҳ:

грунтнинг ҳисобий кўрсаткичлари намлик 0,55
W
ОК

бўлганда аниқланган.


1
-
жадвалда келтирилган тадқиқот натижаларидан қуйидагилар маълум
бўлди: зичлаштириш коэффициенти 1,0 бўлганда барқарорлаштирилган
грунтларнинг эластиклик модули 89 МПа га
ошди, яъни 12% га кўпайди;
боғланиш кучи 0,054 МПа га етди, яъни 15% га ортди; боғланиш кучи
29 градусга кўпайди, яъни деярли 10% га ошди.


Диссертациянинг

«
Ўзбекистон шароитида мавжуд шўрланган грунт
-
лардан иборат автомобиль
йўллари пойининг ҳисобий кўрсаткичларини
ўрганиш бўйича тадқиқотлар
»

деб номланган
тўртинчи

бобида йўл пойи
ишчи қатламининг сув
-
тузли тартибини кузатиш натижалари,
дала шароитида
шўрланган грунтларнинг ҳисобий кўрсаткичларини аниқлаш,
тадқиқот
натижаларин
инг самарадорлиги, тўртинчи боб бўйича хулосалар

к
елтирилган.

2010
-
2017 йиллар давомида олиб борилган дала шароитидаги тадқиқот
-
лар кўтарма ҳолда қурилган шўрланган грунтли йўл пойида ўтказилди.

Сув
-
туз
ли

тартиби ва амалдаги зичликни ўрганиш учун 1955
-
196
5
йилларда қурилган ва ҳозирда фойдаланилаѐтган
Қорақалпоғистон

Республикаси
даги

Халқобод

Кегей
ли автомобиль йўлининг 0,5 ва 3
км
участкасида, Нукус

Халқобод автомобиль йўлининг 20,3 км участкасида,
Чимбой

Тахта
-
К
ўпир автомобиль йўлининг 7,2 км участкасида, Хўжайли

Шуманай автомобиль йўлининг 5,1 км участкасида, Халқобод

Чимбой
автомобиль йўлининг 14,8 км
участкасида; Бухоро вилоятидаги
М
-
39
«
О
лмота

Бишкек

Тошкент

Термиз
»

автомобиль йўли

Когон

Қоровулбозор

қ
ис
мини
нг 9
ва 22
км участкасида
, М
-
37 «Самарқанд

Ашхобод

Туркман
-

18

боши
»

автомобиль йўли

Бухоро
-
Жондор қисмининг 10 в
а 22 км участкасида;
2010
-
2012
йилларда

қурилган

Сирдарѐ вилоятидаги 4Р
-
33
«
Ульянов
-
Найман
(Гулистон
-
Гагарин)» автомобиль йўлининг 20 км
участкасида

ва Фарғона
вилоятидаги 4Р
-
126
«
Балиқчи қ.

Мингбулоқ қ.

Найман қ.

Пунгон қ.»
автомобиль
йўлининг

82 км участкаларида

тадқиқотлар олиб борилди.


Дала шароитида ўтказилган тадқиқот ишларининг асосий вазифаси
йўл пойи ва тўшамаси

холатини ўрганиш,
та
дқиқот ўтказилаѐтган
участкалар
даги кўндаланг кесимларда йўл пойида намлик ва зичликни,
шунингдек тузлар

миқдори ва турини
нг

чуқурлик бўйича ўзгаришини
ўрганиш

деб белгиланди.


Кузатувлар
йўл қурилиш
и

давридаги бошланғич зичланганлик

қиймати
нинг

камайиш томонга ҳам, ортиш томонга ҳам ўзгарган
и
, бироқ бу
ўзгаришнинг мутлақ қиймати 0,03
δ
ст

дан ошма
слигини кўрсат
ди
.

Дала тадқиқот ишлари натижасидан келиб чиқиб
,

кўтарма

грунтлар
и
нинг зичлаштириш коэффициенти
К
З

ни кўтарманинг ҳамма
баландлиги бўйича
, амалдаги зичлаштирувчи машиналар
ѐрдамида
эришиладиган,
2
-
жадвалда тавсия қилинган кўрсаткичлар асосида белгилаш

таклиф
қилинди
.

2
-
жадвал

Шўрланган грунтли ишчи қатламнинг тавсия этилган

зичлаштириш коэффициенти

Қатламнинг

қоплама
юзасидан чуқурлиги, м

Қатлам

қалинлиги,
м

Зичлаштириш
коэффициенти,
К
з

Н
Й.Т
0,4 гача

0,40

1,02битумли эмульсия


Й.Т
0,4)′1,0

0,60

1,00


Й.Т
1,0)′1,5

0,50

0,98

Табиий асос

0,30

0,98битумли эмульсия


Изоҳ:
Н
Й.Т
-

йўл тўшамаси қалинлиги.


Юқорида тадқиқот
ишлари
олиб
борилган автомобиль йўллари

йўл пойи

намлигини

ўртача

умумлаштири
лган қиймати

3
-
жадвалда келтирилган.

3
-
жадвал


Намликнинг ўртача қийматиМавжуд автомобиль йўлларидан олинган грунтларда олиб борилган
тадқиқотлар
,

шўрланг
ан грунтларни
нг

шўрланиш даражаси
ни

4
-
жадвалда
келтирилган қийматлар билан тавсифлаш имконини
беради.


Жойнинг
намланиш
бўйича тури

Грунтнинг ўртача намлик қиймати

W
оқ

га нисбатан

Енгил ва оғир
суглинок

Чангли ва
чангли

оғир
супес
ь
, чангли
суглинок

1

0,69

0,68

2

0,76

0,74

3

0,83

0,80


19

4
-
жадвал

Грунтларнинг шўрланиш даражаси


Грунтлар

Енгил эрувчи тузлар миқдор
и

йиғиндиси
нинг

қуруқ

грунт массасига нисбат
и
, % да

Хлоридли ва сульфат
-
хлоридли шўрланиш

Сульфатли ва хлорид
-
сульфатли шўрланиш

Кучсиз шўрланган

0,8
-
3

0,8
-
1,5

Ўртача

шўрланган

3
-
6

1,5
-
4

Кучли шўрланган

6
-
11

4
-
10

Ўта кучли шўрланган

�11

�10


Т
ажриба йўл участкалар
и
да
ги шўрланган грунтлар
эластиклик модули
Е

ни
нг

қийматлари
ричагли
пресс ѐрдамида аниқланди.

М
авжуд автомобиль йўлларининг

тажриба участкаларидаги
йўл
пойи
грунтлари

ички ишқаланиш бурчаги
φ

ва боғланиш кучи
С
ни
нг

қийматлари
бир текислик
да

ай
лантириб қирқиш асбоби ѐрдамида
аниқланди
.

Дала ва лабораторияда аниқланган шўрланган грунтларнинг ҳисобий
кўрсаткичлари

умумлаштирил
иб,
сульфат ва хлорид
-
сульфатли

шўрланган,
шунингдек, хлорид ва сульфат
-
хлоридли ш
ў
рланган грунтларнинг ҳисобий
тавсифлари

5

-

6

жадвалда келтирилди

(
К
з
=0
,
98 учун
)
.

5
-
жадвал

Сульфатли ва хлорид
-
сульфатли


шўрланган грунтларнинг ҳисобий тавсифлари


6
-
жадвал

Хлоридли ва сульфат
-
хлоридли

шўрланган грунтларнинг ҳисобий тавсифлари

Зичлаштириш
коэффициенти
,

К
з

Шўрланиш
миқдори
,

%

Грунтлар
нинг

тавсифи

Хисобий кўрсатгичлар

0,60

0,70

0,80

0,90

0,98

0

Е,

/
С,

М
П
а

φ
, град

3

Е,

/
С,

М
П
а

φ
, град

6

Е,

/
С,

М
П
а

φ
, град

9

Е,

/
С,

М
П
а

φ
, град

12

Е,

/
С,

М
П
а

φ
, град

Зичлаштириш
коэффициенти
,
К
з

Шўрланиш
миқдори
,

%

Грунтлар
н
инг

тавсифи

Хисобий кўрсатгичлар

0,60

0,70

0,80

0,90

0,98

0

Е,

/
С,

М
П
а

φ
, град.

3

Е,

/
С,

М
П
а

φ
, град

6

Е,

/
С,

М
П
а

φ
, град

9

Е,

/
С,

М
П
а

φ
, град

12

Е,

/
С,

М
П
а

φ
, град


20


Йўл тўшамасининг қалинлигини ҳисоблаш учун

лаборатория ѐки дала
шароитида ҳисобий намлик
,
зичлаштириш коэффициенти, шўрланиш тури
ва миқдорини аниқлаб
,

(2) ва (7)

ифодалардан фойдалани
лган ҳолда

эластиклик модулини
нг

ҳисобий қийматини аниқлаш мумкин. Аммо (
2
) ва
(
7
) ифодалардан фойдаланиш ноқулай, чунки

улардаги эласти
клик модули
шўрланиш миқдори (
N

=
0, 3, 6, 9 ва 12), зичлаштириш коэффициенти

(
К
З

 0,94; 0,96; 0,98; 1,00 ва 1,02), ҳисобий намликларнинг (
W
Ҳ

= 0,60; 0,70;
0,80 ва 0,90
W
ОҚ
) дискрет қийматлари учун берилган. Йўл тўшамасини
лойиҳалаш амалиѐт
ида кўпинча
N
,

К
З
ва
W
Ҳ

ларнинг оралиқ қийматлари ҳам
ишлатилади. Шунинг учун
Е,

С,

φ
,

юқорида келтирилга
н кўрсаткичларга
боғлиқлигини я
нада аниқ белгилаш учун аналитик ифода ишлаб чиқишга
ҳаракат
қилинди
.;


(
8);

(
9
),

(
10
)


бу ерда:

Е
W
,

Е
N
,

Е
З
,

∆С
W
,


С
N
,


С
З
,


φ
W
ва

φ
N

мос равишда шўрланган
грунтларнинг намлиги, шўрланиш миқдори ҳамда зичлаштириш
коэффициентига боғлиқ бўлган коэффициентларнинг қийматлари

7
-
жадвалда
келтирилган.

7
-
жадвал

Шўрланган грунтларнинг намлиги, шўрланиш миқдори

ҳамда

зичлаштириш коэффициентига
боғлиқ бўлган коэффициентлар


Е
W
,
МПаЕ
N
,
МПа


Е
З
,
МПа


С
W
,
МПа


С
N
,
МПа


С
З
,
МПа


φ
W
,
град.


φ
N
,
град.

300

275

0,0238

0,0238

178,57

357,14

0,15

0,325

0,0009

0,0012

4,4643

4,4643

50

25

0,7

0,7


Изоҳ: суратда
-

сульфатли ва хлорид
-

сульфатли
шўрланган грунтлар учун,
маҳражда хлоридли ва сульфат
-

хлоридли шўрланган грунтлар учун
келтирилган.Тажрибаларнинг натижасини қайта ишлаб чиқиш натижасида олинган
(8
-
10
)

ифодалар ҳақиқатдан ҳам

ўрганилаѐтган жараѐнларни керакли
аниқликда ифодалай олишини билиш учун ноадекват ва «қайта тикланиш
»

дисперсияларини аниқлади.


21

К
ўпчилик корреляция коэффициент
лар

қиймати келтирилган ҳолатлар
учун
R
=
0,97 бўлди, бу эса таклиф
қилинаѐтга
н тенгламалар керакли
аниқликда равшан ифода этилишини
англатади
.

Шундай қилиб
,

олиб борилган илмий тадқиқот ишлари, йўл пойидаги
грунтлар таркибидаги шўрланиш миқдори ва турини
нг

ҳисобий
кўрсаткичлар
и
: эластиклик модули
Е
, ички ишқаланиш бурчаги
φ

ва
боғланиш кучи
С
ларга таъсир қилишини кўрсатади. Уларнинг қийматларини
шўрланиш миқдори ва турига боғлиқ холда юқорида келтирилган
(8
-
10)
ифодалар ѐрдамида аниқлаш таклиф қилинади.

Бутун конструкциянинг эластик
эгилиш
, бўш боғланган

материаллардан
ибор
ат грунтлар
ва қатламларда сурилишга қаршилик, монолит қатламлар
-
нинг эгилишдаги чўзилишга қаршилик мезонлари бўйича осон эрувчан
тузларнинг (сульфатли шўрланиш

-

Na
2
SO
4

мисолида) йўл тўшамаси
тузилмасига таъсирини аниқлаш учун
Na
2
SO
4
: 0, 2, 5 ва 8% миқдорда бўлганда
тегишли ҳисоблар бажарилди. Ҳисоблаш натижалари
8
-
жадвалда

берилган.


8
-
жадвал

Йўл тўшамасининг қалинлигини ҳисоблаш натижалари

Кўрсаткичлар

номи

Na
2
SO
4

миқдори
,

%

0

2

5

8

W/W
Т

0,60

0,69

0,76

0,80

Е
ГР
, М
П
а

72

47

37

30

φ
ГР
, град.

24

18

15

13

С
ГР
, М
П
а

0,030

0,017

0,0124

0,011

Йўл тўшамасининг
қалинлиги
, см

65

72

79

86Ҳисоблаш

натижалари
дан
автомобиль йўлининг грунтли асоси

таркибида осон эрувчан тузлар
2
-
8% бўлганда
,
йўл тўшамаси қатламларининг
қалинлигини ошириш
зарур
ияти келиб чиқади

(бундай ҳолатда энг арзон
-

қуйи қатламларни ошириш керак бўлади). Бу ҳолда натрий сульфат миқдори


2 ва 8% бўлганда

йўл тўшамасининг қалинлиги
7 ва 21 см оширилади.

Иқтисодий самарага эришиш учун қопламанинг таъмирлараро хизмат
муддатини ҳисобга олган ҳолда
,

йўл тўшамасининг қулай тузилмасини танлаш
лозим. Юқорида берилган ҳисоблашлардан йўл тузилмасининг керакли
эластиклик модулига эришиш учун қуйи қатламларни тузлар миқдори 2
-

8%
га мос равишда 7
-

21 см га ошириш зарурлиги ке
либ чиқади. Йўл тўшамаси
қатламларини қалинлаштириш натижасида қопламанинг хизмат муддати
ошади. Бу эса таш
иш таннархини камайтириш, йўл
-
транспорт ҳодисалари
сонини озайтириш имконини беради. Йўл тўшамасининг хизмат муддатини

2
-
3 йилга узайтир
иш ҳисобига
кўриладиган
иқтисодий самара йўл
тўшамасининг қуйи қатламларини 1
2 см га ошириш харажатларидан 6,
3
баробар ортиқ бўлади.


Тадқиқот натижасида таклиф қилинган шўрланган грунтларнинг зичлик
-
намлик нормалари, шўрланиш дараж
аси
, ҳисобий кўрсаткичла
рини амалиѐтда

22

жорий қилиш натижасида 1 км ав
томобиль йўлини қуриш учун 120 м
л
н
.
сўмни иқтисод қилиш имконини беради.


ХУЛОСА«Шўрланган грунтли йўл пойи кўтармасининг ҳисобий тавсифларини
асослаш» мавзусидаги фалсафа докт
о
ри (
PhD
) диссертацияси
бўйича

олиб
борилган тадқиқотлар

асосида
қуйидаги

хулосалар
тақдим этилди
:


1
. Шўрланган грунтли йўл кўтармаларининг ҳисобий кўрсаткичларини
олдиндан башорат қилиш

учун
капилляр сувлари билан намланадиган ишчи
қатламнинг ҳисобий конструктив ечим
-
чизмаси таклиф қилинди.
Бу
йўл
пойини лойиҳалашга оид ишчи қатламнинг ҳисобий кўрсаткичларини
белгилаш бўйича фукциона
л

боғлиқликлар
олиш имконини беради
.
2.
Мавжуд автомоби
ль йўл

пойи

ишчи қатламини
нг

ҳисобий

тавсифлари

аниқланди ва улар шўрланган грунтлар
таркибидаги туз миқдори ва тури,
зичлиги ва на
млиги бўйича дифференциалланди.

Бу
эса
йўл тўшамаси
нинг энг

қулай тузилмасини яратиш имконини беради.


3.
Дала шароитида
зичланган грунтларнинг
мустаҳкамлик
кўрсаткичларини аниқлаш учун
мавжуд
бир юзали портатив ускуна
лар

такомиллаштирилди ва амалда
синаб кўрилди
.

Б
у шўрланган грунтларнинг
муста
ҳ
камлик кўрсаткичларини тез аниқлаш
га хизмат
қ
илади
.


4. Тадқиқотлар натижасида г
рунтларнинг шўрланиши бўйича амалдаги
меъѐрий ҳужжатларда келтирилган қийматларига ўзгартиришлар киритилди.
Бу ўзгартиришлар
йўл
қурилиш
и
га

яроқсиз бўлган кучли шўрланган грунтлар
-
нинг 15%
гача

қурилиш
да фойдаланиш имконини берди.


5.
Шўрланган грунтларнинг
физик
-
кимѐвий

ва
физик
-
механик
хоссаларини яхшилаш учун «Битумли эмульсия» юза
-
фаол

модда

ишлаб
чиқилди ва «Шўрланган грунтбитумли эмульсия» тизимида шўрланган
грунтли йўл кўтарма
сининг тузилмаси таклиф қилинди. Бу йўл пойининг
мус
таҳкамлиги ва турғунлигини ортишига
, баландлигини
нг

камайишига ва
ҳизмат муддатини
нг

узайишига

олиб келади.


6. Ўтказилган тадқиқотлар натижасида олинган илмий
-
ишланма

ва
назарий янгиликларга асосланиб, бир қатор меъѐрий ҳужжатлар ишлаб
чиқилди ва ўқув ада
биѐтларига киритилди. Тадқиқот натижаларининг жорий
қилиниши автомобиль
йўллари қопламасининг таъмирлар
аро
ҳизмат

муддатини бир неча йилга узайтирди ѐки
1 км йўл
д
а ўртача 120 млн. сўм
самара
бериши аниқланди
.

Жорий қилиш доираси кенгайтирилса,
самарадорлик

янада ошади

ва
мамлакат и
қ
тисодиѐтининг м
уҳим муаммоси
ҳал бўлади
.

Т
аклиф қилинган
юза
-
фаол

«
Битумли эмульсия
»

моддаси
ѐрдамида
барқарорлаштирилган шўрланган грунтли йўл кўтармаси
нинг

баландлиги
амалдаги меъѐрларга нисбатан 20% га ѐки йўл тўшамасининг қалинлиги


10% га камайтир
илди

бу
эса
1 км йўлга 45 млн
.

сўм самара
берди
.
23

НАУЧНЫЙ СОВЕТ
DSc
.27.06.2017.
T
.09.01

ПО ПРИСУЖДЕНИЮ
УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ ПРИ ТАШКЕНТСКОМ ИНСТИТУТЕ
ПО
ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И Э
КСПЛУАТАЦИИ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И
ТУРИНСКОМ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ В ГОРОДЕ ТАШКЕНТЕ

ТАШКЕНТСКИЙ ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ,
СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

ХУДАЙКУЛОВ РАШИДБЕК МАНСУРЖАНОВИЧ

ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗАСОЛЕННЫХ
ГРУНТОВ НАСЫПЕЙ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА

05.02.09
-

Основания, фундаменты и подземные сооружения. Мосты и

транспортные тоннели. Дороги, метрополитены


АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ ДОКТОРА ФИЛОСОФИИ
(PhD)

ПО ТЕХНИЧЕСКИМ НАУКАМ

Ташкент
-
201
8


24

Тема диссертации доктора философии (Ph) по техническим наукам зарегистрирована в
Высшей аттестационной комиссии при Кабинете Министров Республики Узбекистан за


В2017.1
Ph/Т.17
.


Диссертация выполнена в
Ташкентском институте по проектированию, строительству и
эксплуатации автомобильных дорог
.

Автореферат диссертации на двух языках (узбекский, русский, английский (резюме)
)
размещен на веб
-
странице по адресу
www.tayi.uz

и на
Информационно
-
образовательном

портале
«ZiyoNet» по адресу www.ziyonet.uz.

Научный руководитель:

Каюмов Абдубаки Джалилович

доктор технических наук, профессор


Официальные оппоненты:


Хожметов Гайбназар Хадиевич

доктор
технических наук, профессор


Каландаров Тошпулат Хасанович

кандидат

технических наукВедущая организация:


Ташкентский институт инженеров железно
-
дорожного транспорта


Защита дисертации состоится «
31
»
март
201
8

года в

10
00

часов на заседании Научного совета
Sc.27.06.2017.Т.09.01 при Ташкентском институте по проектированию, строительству и
эксплуатации автомобильных дорог и Туринском политехническом университете в городе
Ташкенте (Адрес: 100060, г. Ташкент, проспект А.Темур
а, 20. Тел./факс: (99871) 232
-
14
-
79, e
-
mail:
[email protected]
).

С диссертацией можно ознакомиться в Информационно
-
ресурсном центре Ташкентского
института по проектированию, строительству и эксплуатации автомобильных
дор
ог
(зарегистрирована №
173
). Адрес:
100060, г
. Ташкент, проспект А.Темура,
20.

Тел.: (99871)
232
-
14
-
79.

Автореферат диссертации разослан «
14
»
март

2018 года.
(реестр протокола рассылки №
8

от «
14
»
март


2018 года).
А.А. Рискулов


Председатель
н
аучного совета по

п
рисуждению

учѐных степеней, д.т.н., профессор


А.М. Бабаев

Ученый секретарь
н
аучного совета по

п
рисуждению

учѐных степеней, к.т.н.


А.А.

Ишанходжаев

Председатель
н
аучного семинара при
н
аучном

совете

по присуждению учѐных степеней,

д
.
т
.
н
.,
профессор


25

ВВЕДЕНИЕ (аннотация

диссертации доктора философии (
PhD
))


Актуальность

и востребованность

темы диссертации.

Проблема
использование засоленных грунтов при проектировани
и

и строительстве
автомобильных дорог имеет важное значение.
Засоленные грунты широко
распространены вдоль побережий Тихого, Атлантического, Индийского
океанов и многих морей. В качестве основания сооружений, засоленные
грунты используются в Австралии, Еги
пте, Индии, Иране, Казахстане,
Мексике, Пакистане, России,

США, Узбекистане, а также в ряде стран
Европы. По этому в н
астоящее время изучение свойств

засоленных грунтов, в
том числе оценка устойчивости дорожных насыпей построен
ных из
засоленных грунтов счи
та
ю
тся актуальным
и

задачами.


В мире в
процессе проектировани
я
, строительств
а

и эксплуатации
автомобильных дорог, научно обоснованные и целенаправленные
исследования прочностны
х

показател
ей

засол
енных грунтов находящ
их
ся в
теле земляного полотна явля
ю
тся актуальными.
В

этой области, в том числе
для обоснования их расчетных характеристик
,

разработка конструктивных
решени
й

рабочего слоя земляного полотна из засоленных грунтов с учетом
водно
-
теплового режима, усовершенствование метод
ов

оценки

плотности и

влажности, свойств

засоленных грунтов земляного полотна существующих
автомобильных дорог
, обоснование расчетных характеристик

засоленных
грунтов, усовершенствования методов
искусственного улучшения свойств
засоленн
ы
х грунтов

с поверхностно
-
активными вещес
твами, а

также,
разработки методов по прогнозированию их влияния на расчетные
характеристики земляного поло
т
на
считается актуальным.


В

настоящее время
в

республике,

в транспортно
-
коммуникационной
системе, уделяется

особое внимание

на
качественное усоверше
нствование
проектировани
я
, строительств
а

и эксплуатации автомобильных дорог. В

Стратегии действий
по
дальнейше
му

развити
ю

Республики Узбекистан

на
2017
-
2021 годы
пр
е
дусмотрен задачи

«

осуществления целевых программ
по развитию и модернизации

дорожно
-
транспортных,

инженерно
-
коммуникационных и социальных инфраструктур,

»
1
.

Проведение научны
х

исследовани
й

при применени
и

решени
й

данных задач,
в
частности, для
обоснования расчетны
х

характеристик рабочего слоя земляного полотна из
засоленных грунтов

с учетом его водно
-
теплового режима
,
разработка
конструктивных решени
й
, усовершенствование способов определени
я

влажности и функциональны
х

зависимост
ей

на основе
определения их
показателей, для улучшени
я

свойств засоленных грунтов
,

разработка
стабилизирую
щих поверхностно
-
активных веществ

«Битумные эмульсии»
явля
ю
тся актуальными.

В

это
м

направлении за счет усовершенствовани
я

метод
ов повышения прочност
и слоев земляного полотна, т.
е.
с
учетом
транспортных нагрузок, строительство новых транспортных магистралей и1


-
4947 от7 февраля 2017 года

«
О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики

Узбекистан
»


26

разработка методов расчета позволяющи
х

сократит
ь

межремонтны
е

срок
и

при
их

эксплуатации считается актуальным
и задачами.


Данное диссертационное исследование в определенной степени

служит
выполнению задач, предусмотренных Указами Президента Республики
Узбекистан № УП
-
4997 от 7 февраля 2017 года «О Стратегии действий по
дальнейшему развитию Республики Узбекистан», №УП
-
4954 от 14 февраля
2017 года
«
О мерах по дальнейшему совершенствов
анию системы управления
дорожным хозяйством
»
, №ПП
-
2776 от 14 февраля 2017 года
«
Об организации
деятельности Государственного комитета Республики Узбекистан по
автомобильным дорогам и Республиканского дорожного фонда при Кабинете
Министров Республики Узбеки
стан
»

и Постановлением Кабинета Министров
№166 от 31 марта 2017 года
«
Об организации деятельности Государственной
инспекции по контролю за качеством дорожно
-
строительных работ при
Кабинете Министров Республики Узбекистан
»
, а также других нормативно
-
прововы
х документов, принятых в данной сфере.


Соответствие исследования приоритетным направлениям развития
науки и технологи
й

р
еспублики
.
Диссертационная р
абота выполнена в
соответствии с приоритетными направлениями развития науки и технологи
й

Республики Узбекистан IV.

«Геологи
я
-
минералоги
я
, сейсмологи
я
,
сейсмобезопасност
ь
, гидро
метеорологи
я
,
безопасност
ь

и ч
резв
ы
чайные
ситуатции
».Степень изученности проблемы
. Изучением влияни
я

количеств
а и
качества солей на

грунтов

земляного полотна автомобильных дорог, а также
по теоретическим и практическим моделированием влияни
я

на их расчетные
характеристики занимаются научные центры, университеты и научные
исследовательские институты ведущих государств, в том числе:

Department

of
Infrastructure, Planning and Natural Resources (Австралия),

Guide to the
Prevention and Repair of Salt amage to Roads and Runways (Африка),

International Journal of Pavement Research and Technology (
К
итой),

Magazyn
Autostrady,

Budownictwo

drogowo
-
mostowe

(Польша),

Российский
автомобильно
-
дорожный научно
-
исследовательский институт (РосдорНИИ),
Московский автомобильно
-
дорожный институт (МАДИ
-
ТУ), Казахский
автомобильно
-
дорожный научный исследовательский институт (КаздорНИИ),
Белорусский госуд
арственный технический институт (БГТУ), Киевский
автомобильно
-
дорожный институт (КАДИ).


По изучению влияния количеств

и качеств солей находящ
их
ся

в составе
засоленн
ого

земляного

полотна на физико
-
механические свойства грунтов
отечественными и мировыми уче
ными такими как
:

Braja M.D., David G.P.,
Kuhn W.
,

Neal B.G.,
Бабаханов П.Б.
,

Бабков В.Ф.,

Безрук В.М.,


Бартоломей И.Л.,

Грот
А.И.,

Иерусалимская

М.Ф.
,
Илѐсов
Н.,


Каландаров Т.Х.,
Карпов Б.Н.,

Карпушко М.О.,

Каюмов А.Д.,
Кузнецов Ю.В.,

Кулижников А.М.,

Лик
ов В.А., Мордович С.С., Мотылев Ю.Л., Налетова
Н.С.,

Ольховиков В.М.,

Рождественский
Е.Д.
,
Расулов Х.З.,

Роговская Н.
В.,


Сергеев Е.М., Сиденко В.М.,

Сухоруков А.В.,

Ступакова

Л.Ф.
,

Ушаков В.В.,

27

Х
асанов А.З.,
Ш
ульгина В.П.
и другими проведены множество научны
х

исследовани
й
.


В настоящее врем
я

в действующих нор
мативных документах


МКН 44
-
2008

и
МКН 46
-
2008 при проектировани
и

дорожных насыпей из
засоленных грунтов, качество и количество солей и влияние их на
механические и деформационные характеристики не учитываются, и
принимается как для глинистых грунтов. Учитывая выше

изложенное

отмеченных, можно сделать заключения о том,
что в настоящее врем
я

расчетные характеристики засоленных грунтов земляного полотна
существующих

автомобильных дорог д
остаточно не изучен
ы
.


Связь темы диссертации с научно
-
исследовательскими работами
высшего образовательного учрежде
ния, где выполнена дисс
ертация.
Дис
сертационная работа выполнена в
Та
шкентском
институте
проектировани
я
, строительств
а

и эксплуатации
автомобильных дорог
и в
Ташкентском государственном техническ
о
м университете по теме А
-
5
-
039
«Разработка оптимальных конструкций дорожных насыпей

с использованием
лѐссовых грунтов в условиях Узбекистана», ИТД
-
14
-
09 «
Оценка влияния
водно
-
солевого режима грунтов на основания транспортных сооружений и
разработка их устойчивых конструкций
», ОТ
-
А14
-
24 «Разработка устойчивых
конструкций земляного полотна

автомобильных дорог на грунтах
подверженных многократным нагрузкам транспортных средств».

Цель

исследования

является
обосновани
е

рас
ч
етн
ы
е
характеристик

насыпей земляного полотна из природных и стабилизированных засоленных
грунтов.

Задачи исследования:

разработка
конструктивных решений для обоснования расчетных
характеристик, исходя из водно
-
теплового режима рабочих слоев земляного
полотна из засоленных грунтов в
соответствии с этим

усовершенствование

функциональны
х

зависимост
ей для
определения показате
лей

и
методы
определения влажности;

усовершенствовани
е

метод
ов

определения влияния качество и
количество солей на расчетные характерис
тики засоленных грунтов различн
ой

влажности и плотности исходя из определения
механических
и
деформационных свойств

в
лабораторных условиях;

разработка стабилизирующи
х

веществ «Битумные эмульсии»

для
улучшения

свойств

засоленных грунтов на основе существующих
поверхностно
-
активных веществ
;


усовершенствование метод
ов

оценки свойств
, плотности и влажности
засоленных грунто
в
на существующих автомобильных дорогах
и
на основе
существующих методов;

усовершенствование

расчетны
х

характеристик

природных и
стабилизированных засоленных грунтов
,

исходя из степени засоленности
.

О
бъект
ом
исследования

являются

автомобильные

дороги из
засоленных грунтов в условиях Республик
и

Узбекистан.


28

Предмет исследования

являются

расчетные показатели природных и
стабилизированных засоленных грунтов.

Методы исследования
. В процессе исследования
изуч
ены

норм
ы

плотности
-
влажности

и

определены в
лабораторн
ых условиях и на поле в
опытных участках
расчетны
е

характеристик
и

природных
и стаби
лизирован
-
ных засоленных грунтов
.
При обработке

результат
ов

использованы
фундаментальн
ы
е закон
ы и правила высшей математики, математической
статистики, методы пров
едения экспериментов с им
и
та
цией условий
эксплуататции, граф
о
-
аналитические методы
.


Научная новизна диссертационного исследования
заключается в
следующем:


усовершенствование существующих конструктивных решений для
определения расчетных показателей
дорожных насыпей из засоленных
грунтов
;


определены
функциональны
е

зависимост
и между показателями
рабочего слоя земляного

полотна из засоленных грунтов и
качество и
количество солей содержащихся в ней;


усовершенствован


метод определения влажности засоленных грунтов
на основе исследова
ния
существующих влажности грунтов

находяшихся в
теле дорожных насыпей;


усовершенствован

метод улучшения структурных связей и свойств
засоленных

грунтов с поверхностно
-
активным

вешеством н
а основе
существующих стабилизаторов грунта.

Практические результаты исследования
заключается в

следующем
:


усовершенствован
ы

метод определения влияния качество и количество
солей на расчетные характеристики засоленных грунтов

на основе
определения деформационн
ы
х и прочностн
ы
х

характеристик грунтов в
полевых и лабораторных условиях
;

разработано поверхностно
-
активн
ое
вещество «Битумные эмульсии»

для
улучшения свойств засоленных грунтов земляного полотна
;

усовершенствован прибор
однопласкастно
го

срез
а

используемы
й

для
определения прочностных показателей засоленных грунтов
в
автомобильных
дорог;

разработан
ы

рекомендации для назначения расчетных характеристик
дорожных насыпей из природных и стабилизированных засоленных грунтов.

Дост
оверность результатов исследования.

Достоверность результатов

исследования
подтверждена тем, что проведенные теоретические и
практические исследования основаны на фундаментальных законах и
правилах грунтоведения и механики грунтов, экспериментальные
исследования проведены с использованием современных методов и средств,
адекватнос
тью полученных результатов, внедрением в практику выводов,
предложений и рекомендаций, подтверждением полученных результатов
вышестоящими компетентными органами, результатами испытания
стабилизированных засоленных грунтов разработанных на основе
проведенно
го исследования.


29

Научн
ая

и практическ
ая

знач
имость
результат
ов
исследования.


Научные значения результатов исследования зак
лючаю
тся в том, что

разработан
ы

конструктивны
е

решения и функциональны
е

аналитически
е

зависимост
и

между расчетными характеристикам
и и норм
ами

плотности и
влажности, степени засоления

рабочего слоя
дорожных насыпей из
засоленных грунтов и усовершенств
ована

теори
я

расчета конструкции
дорожных
одежд
.

Практическ
о
е значени
е

результатов исследования

подтверждается тем,

что назначение

расчетных характеристик природно засоленн
ых

грунтов
используемых
при назначении конструкции дорожных насыпей и одежд

с

учет
ом

нормы плотности и влажности, степени засоления уменьш
а
е
т

высоты
дорожных конструкци
й

и увелич
вает
срок службы
, а также улучшают
их
свойств
а
.

Внедрение результатов исследования.
На основе

научны
х

результат
ов
полученных п
ри разработке расчетных характеристик засоленных грунтов:

получен патент
в
агентств
е

по интеллектуальной собственности
Республики Узбекистан («Битумные эмульсии» №I
AP 05276


2016 г.) для
повышения

расчетных характеристик засоленных грунтов дорожных насыпей.
В результате использовани
я

в ряде автомобильных дорог относящ
их
ся
государственному комитету
А
втомобильных дорог Республик
и Узбекистан у
грунтов увеличен

угол внутреннего трения на 15%, модуль упругости на 10%,
водоустойчивость на 25%, уменьшена набухаемость и оптимальная влажность
на 20%
;


применен
ы

методы определения расчетны
х

характеристик рабочего слоя
земляного полотна из засоленных грунтов в Главно
м

управлени
и

автомобильных дорог

Ферганской области относящ
их
ся государственному
комитету Автомобильных дорог Республики Узбекистан (справка №05
-
4007
от 24 ноября 2017 года Государственного комитета автомобильных дорог
Республики Узбекистан). В результате
увеличен срок службы автомобильных
дорог
II

категории
, относящихся Дангаринскым районным унитарным
предприятием по эксплуататции дорог
«4Р
-
126 Бали
к
чи
к
.


Мингбуло
к

к
.


Найман
к
.


Пунган
к
.» на 82
-
88 км на несколько лет;

основные результаты исследования

включены в следующие
нормативные документы: ИКН 56
-
10 «
Рекомендации по проектированию и
сооружению земляного полотна на засоленных грунтах
», ИКН 70
-
12
«
Инструкция по проектированию методов регулирования водно
-
теплового
режима земляного полотна
»,

ИКН 84
-
13

«
Инструкция по уточнению норм
плотности грунтов автомобильных дорог в различных региональных условиях
Узбекистана
», ИКН 104
-
14 «Инструкция по расчету степени устойчивости
склонов и откосов при проектировании автомобильных дорог», ИКН 113
-
16
«
Инструкция по

обеспечению прочности и устойчивости земляного полотна
на участках уширения автомобильных дорог
», ИКН 121
-
17 «
Инструкция
по

сооружению

земляного

полотна

автомобильных

дорог

из

грунтов

повышенной

влажности
» (справка №05
-
4007 от 24 ноября 2017 года
Государственного
комитета Автомобильных дорог Республики Узбекистан).


30

Апробация результатов исследования
. Результаты исследования
обсуждены
на

6 международных и 4 республиканских научно
-
пракладных
конференциях.

Опубликованость результатов

исследования
.
По

теме диссертации
опубликованы всего 35 научных работ.
Из них 11 научных статей
опубликованы в научных изданиях, рекомендованных Высшей
аттестационной комиссией Республики Узбекистан для публикации основных
научных результатов диссертаций доктора философии

(
PhD
), в том числе 2 в
зарубежных журналах, 1
5

в республиканских и зарубежных конференциях.
Использованы при

разработке
6
нормативных документов Республики,
получен 1 патент.

Структура и объем диссертации.

Д
иссертаци
онная

работа
состоит из
введения,
четыр
ех

глав, заключени
я, спис
к
а

использованн
ой

литератур
ы

и
приложени
я
.
Объем диссертации
составляет
133 стр.


ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИВо в
ведени
и

обоснованы актуальность и востребованность темы
диссертации, сформулированы цель и задачи
исследования, выявлены объект
и предмет исследования, показано соответствие исследования приоритетным
направлениям развития науки и технологий республики, излож
е
ны научная
новизна и практические результаты исследования, обоснована достоверность
полученных
результатов, раскрыты теоретическая и практическая значимость
полученных результатов, внедрение в практику результатов исследования,
сведения по опубликованным работам и структуре диссертации.


В первой главе диссертации
«Поведение засоленных грунт
ов в теле
дорожных насыпей и сведения улучшения их расчетных характеристик»
приведены источники засоления почвы находящейся на оснвание земляного
полотна автомобильных дорог, химический состав засоленных грунтов, анализ
действующих нормативных документов и

литературы по засоленным грунтам
при строительстве дороги, научные и практические разработки по улучшению
свойств грунтов поверхностно
-
активными веществами, цели и задачи
исследования, выводы по главе.

Засоленные грунты которые используются для насыпи авт
омобильных
дорог в Узбекистане, слагают
из
солончак
о
в
, солоди, солонцы, такыры,
которые различаются составом и содержанием легкорастворимых солей
. Они

в большинстве случаев формируются на пониженных элементах рельефа:
шлейфах склонов, низменностях, берегах

соленых озер и лиманов, во
впадинах на поймах, в днищах степных блюдец суффозионного
происхождения, где минерализованные воды стоят близко к земной
поверхности (1
-

3 м).


Главным фактором образования засоленных грунтов являются близко
залегающие от

поверхности минерализованные грунтовые воды и соленосные
коренные породы
.

Бессточный характер местности и превышение процесса

31

испарения над количеством атмосферных осадков являются основными
условиями засоления.


В Узбекистане вопросами засоления грунтов занимались

Ахмедов

А.У.,

Анорбоев

С.А.,

Агзамова

И.А.,

Нерозин

А.Е.,

Панков

М.А.,

Роговская

Н.В.,

Султонходжаев

А.Н.
,

Ходжибаев

Н.Н.
, Г
офуров

В.Ғ.

и другие учѐные. Их
исследования показывают, что источникам
и засоления почв в основании
автомобильных дорог являются атмосферные и поливные воды и их
испарение.


Учитывая особенности использования засоленных грунтов в земляном
полотне и дорожных одеждах различают следующие виды засоления:
хлоридные, сульфатно
-
хлоридные, хлоридно
-
сульфатные, сульфатные и
содовые, а также по степени засоления: слабозасоленные
, среднезасоленные,
сильнозасоленные и избыточнозасоленные.


На разных регионах с различными природными условиями Узбекистана
встречаются разные и по составу и по количеству засоленные грунты.
Наиболее часто встречаются в составе грунтов соли:
Na
CL, Na
2
SO
4
·10Н
2
O,
МgSO
4
·7Н
2
O, МgCL
2
·6Н
2
O, CaCL
2
·6Н
2
O, NaНCO
3
, Na
2
CO
3
·10Н
2
O, CaCO
3
и

CaSO
4
·2Н
2
O
.

Содержание
и
количество в грунте этих легкорастворимых солей
определяет физико
-
механические свойства грунта.

Степень засоления грунто
в в основании дорог и
его
влияние на
расчѐтные пока
затели,
физико
-
механические свойства
дорог всестороннее
изучены зарубежными учѐными:
Braja M.D., David G.P.,

Kuhn W
.
,

Neal B.G.
;

из СНГ
:
Бабков В.Ф., Безрук В.М.
,
Бартоломей И.Л.,
Грот А.И.,
Иерусалимская М.Ф.
,
Карпов Б.Н.
,
Карпушк
о М.О., Кузнецов Ю.В.,
Кулижников А.М., Ликов В.А.
, Мотылев Ю.
Л.
,
Мордович С.С.,
Налетова

Н.С.,

Ольховиков В.М
.,
Роговская Н.В.
, Сергеев Е.М., Сиденко В.М.,
Сухоруков

А.В.,

Ушаков В.В.,

Шульгина В.П.
,
из
У
збекист
ана:
Бабаханов П.
Б.
,

Илѐсов
Н.,
К
аландаров
Т.Х., Каюмов

А.Д.,

Рождественский Е.Д.
,
Расулов Х.З.,

Ступаков Л.Ф.
,

Х
асанов А.З.
и другие.


Для улучшения физических и механических свойств
грунтов
п
оверхностно
-
активны
ми

вещества
ми (ПАВ)
исследовани
я

произведены


Безрук
ом

В.М.
,

Кострико
М.Т.
,

Марков
ым

Л.А.
,
Парфенов
ым

А.П.,
Петрашев
ым

А.П., Пугачев
ым

Б.В.
,

Ребиндер
ом

П.А.
,

Сергеев
ым

Е.М.,
Серб
-
Сербин
ой

Н.Н
.
,

Черкасов
ым

И.И
.

и други
ми
.


В настоящее время
исполь
зуемые
д
ля стабилизации физико
-
химических
и физико
-
химических свойств
грунтов

П
АВ
:

T
-
RRP, Soiltac®, urasoil, Status,
ECOroads
-

улучшает
расчетные характеристики грунтов дорожных насыпей

(модуль
упругости
,
сцепление

и

угол

внутренн
его

трения).

Анализ исследование проведенных выше приведенных авторов и
существующих нормативных документов

показывают,

что приведенные на
них деформационные и прочностные показатели засоленных грунтов требует
предусмотрение и уточнение.

Проведенные анализи факторов, влияющие на расчѐтные показатели
засолѐнных грунтов в расчетный период, и определяющие их отлич
ие от
значений, приведенных в МК
Н

46
-
08

могут следующие:


32

1.

Особенности засоленных грунтов по сравнению с глинистами
грунтами такого же содержания, прежде всего, содержание в составе разных
солей различного количества;

2.

Вероятность отличия значения плотности з
асоленных грунтов,
определѐнной в полевых условиях от предусмотренного в М
ҚН

46
-
08
;

3.

Вероятность отличия конструкции рабочего слоя земляного полотна
существующих дорог

из засоленного грунта

от приведенных в нормативных
документов конструкции.

Таким образом, можно заключить, что расчѐтные показатели засоленных
грунтов в земляном полотне дороги, зависят от типа и количества солей. По
этой причине, в целях определения допустимых значений показателей, важно
проводить исследования в разных регионах
Узбекистана и параллельно, в
лабораторных условиях.

Исходя из выше указанных сформулированы цель и задачи
исследования.

Во второй главе диссертации
«Практические и научные исследования
по назначению расчетных характеристик засоленн
ы
х грунтов дорожных
насы
пей»

рассмотрены конструктивны решения по определению расчѐтных
показателей дорожных насыпей из засоленного грунта, теоретические
исследования по определению влажности дорожных насыпей из засоленных
грунтов, теоретическое исследование засоленных грунтов об
работанных
поверхностно
-
активными добавками,
выводы по главе.

Грунты рабочих слоев дорожных насыпей в первую очередь, находятся в
напряжѐнном состоянии под воздействием нагрузок от транспортных средств
и под влиянием водно
-
тепловых режимов. Исследования во
дного режима
земляного полотна на орошаемых районах показали, что источниками
увлажнения рабочих слоев дороги является режим орошения полей и режим
подземных вод.

Исходя из выше указанных соображений, для определения расчетных
показателей дорожных насыпей
из засоленных грунтов в условиях
Узбекистана предложена схема указанные на рис. 1.

Р
ис
.

1. Расчѐтная схема
-
конструктивных

реш
ений

дорожной насыпи


W
1
-

начальная влажность, равная оптимальной влажности при уплотнении грунта

земляного полотна, %;
W
рас
-

расчетная влажность, %;
W
тек
-

влажность при текучести
грунта, %;
Z
а
-

активная зона, м.
h
Р
-

расстояние от уровня поверхности грунтовых вод до
поверхности земли
, м;
h
В
-

растояние от поверхности грунтовых вод до низа дорожной
одежды, м;

h
Б
-

расстояни
е от поверхности земли до бровки земляного полотна, м;


33

H
O
-

толщина дорожной

одежды;
n
O
-

ширина обочины, м;
i
-

уклон обочены;

УГВ
-

уровень грунтовых вод.


На схеме, граница активного рабочего слоя находится от поверхности
дорожной одежды по
определенной глубине и на определенной высоте от
уровня грунтовых вод. Грунтовые воды по капиллярам поднимаясь вверх,
увлажняют грунт. Уровень грунтовых вод со временем изменяется,
соответственно изменяется и диаметр капилляров.

Анализ приведенных на рис.1

конструктивное решение показывает, что
используемые при проектировани
и

конструкции дорожных одежд
прочностные и деформационные показателей засоленных грунтов зависить от
его плотности, влажности, типа и количества солей. Эту функциональную
зависимость мо
жно записать по следующему:
(
1)


з
десь:
Е

-

модуль упругости;
С
-

удельное сцепление;
φ
-

угол внутреннего
трения;
К
уп

-

коэффициент

уплотнения грунтов;
W
рас
-

расчѐтная влажность, по
отношению к влажности на границе текучести
;
N
-

количество засоления
;

А
-
тип солей
.

В этих (1) выражениях в первую очередь нужно определить
W
рас
и
К
уп
.

В соответствии поставлена цели диссертации
в

лабораторных и полевых
условиях необходимо исследовать влияние показателей приведенные в
функциональной зависимости (1)
К
уп
,
W
рас
,

N
,
А

как в отдельности, так и в
совокупности на показатели
Е
,
С
,
φ
.Учитивая в
ыше

изложенные идеи
, а

также

особенности анионактивных
ПАВ
который усиливает положительное влияние
глинистых частиц
засоленных
грунтов разработано
новую стабилизирующую «
Б
итумную
эмульсию».

Он содержит эмульгаторы, состоящие из битума, госсипола,
гидроксида натрия и вод
н
ы
й раствор
;

п
оверхностно
-
активных ваещества
моно
-
этоломин
.
Эт
и

состаит из следующих

компонент
ов по массе
: битум
-
8,
госсипола с
мо
ла
с
и
-
22, моноэталомин
-
0,3, гидроксид натри
й
-

0,02
-
0,03 и
остальная вода.

В третьей главе,
именуемой
«Исследования засоленных грунтов в
лабораторных условиях»

приведены

характеристики грунтов
использ
ованных

при исследование
и подготовка образцов, планирование
эксперимент
ов

и его результаты, изучение стабилизированн
ого битумными
эмульсиями засоленных грунтов, выводы по третей главе.

Для определения влияния количества и качества солей, встречающих на
засоленных грунтах, на водно
-
физико
-
механических свойств грунтов
проведены специальные исследования в лаборатории кафедры “Гидрогеология
и геофизики” Ташкентского государственного техничес
кого университета
имени Ислама Каримова и в научно
-
исследавательском институте

34

автомобильных дорог относящихся комитету
А
втомобильных дорог
Республике Узб
екистан.
Химический состав грунтов определены в
химической лаборатории ГП ГИДРОИНГЕО.

Исследования
В.М
.
Безрука
,

Ю.Л. Мотылева
,

Л.Ф.
Ступаковой

показывают, что в природных условиях Узбекистана часто встречаются
грунты сильно или
избыточно
-
засоленные

сульфатами и хлорид сульфатами.
Поэтому нами в лабораторных условиях проведены исследования с грунтами,
иску
сственно засоленными хлоридами
(NaCL)
, сульфатами
(Na
2
SO
4
·10Н
2
O,
МgSO
4
·7Н
2
O
)

в концентрации 1
-
12%, солями кристаллического гипса
(CaSO
4
·2Н
2
O)

в концентрации 10
-
15%. Для исследования использованы два
вида незасоленного лѐссового грунта отобранного на

участк
е

16
-
20 км
4Р1
-
кольцевой автодороги Ташкента.

Исследуемый грунт по количеству легкорастворимых солей относится к
слабозасоленным грунтам. Гранулометрический состав грунтов определен
предварительным промыва
нием, с помощью сита и пипетки.
Грунты для
исследований подготовлены в следующем порядке: высущенный в воздухе
суглинок легкий пылеватый или тяжелый пылеватый супесь измельчен и
пропущен через сито с отверстиями 1мм, затем добавлен водный раствор
различных

солей разной концентрации до требуемой количестве. Этот грунт
сохранен в эксикаторе в течении трѐх суток, затем осущен на воздухе и
пропущен через то же сито. Пропущенный грунт через сито, исходя из целей
исследования, доведен до нужной влажности и плотно
сти.

Исследования в полевых условиях показали, что грунты основания
дорог преимущественно представляют собой супеси тяжелые пылеватые. По
этой причине исследования в лабораторных условиях проведены на
засоленных супесях тяжолых пылеватых. Образцы грунта у
влажнены до
(
0,60; 0,70; 0,80; 0,90
)
W
тек
и уплотнены в металлических кольца
х диаметром
7,1 см и высотой
3,5 см до плотности 0
,94; 0,96; 0,98; 1,00; 1,02
. Затем образец
грунта вместе с кольцом установлен на прибор «
Маслов
а
-
Лурье
» и
определены показатели сц
епления
С

и угол внутренного трения

φ
.

В аналогичном порядке приготовлен образец засоленного грунта в
металлическом кольце диаметром 10 см и высотой 11 см. Грунт уплотнен до
требуемого значения и по нему, с помощью штампа диаметром 3 см и
рычажной установк
и определен
модуль упругости

Е
.

В целях для выполнения поставленные за
дачи и обоснования
определенных
экспериментами значений оценена
дисперсия «воспроизводи
-
мости»
S
0
. В засоленных грунтах определенные в лабораторных условиях
средне квдратическое отклоне
ния сил сцепления, угол внутреннего трения и
модул упругости во всех рассчитанных случаев не превысло 5%.

Перед определением расчѐтных показателей искусственно засоленных
грунтов в лабораторных условиях на кафедра «Инженерная геология и защита
экологической среды» МГУ с помощью микроскопа
HITACHI

-

800

изучались увеличенным в 250
-
400 раз.

На рис. 2
-
4 показаны

результаты исследования проведенного для
определения зависимости модуля упругости, сила сцепления и угол

35

внутренного трения засоленного грунта с хлоридными
(
NaCL
), сульфат
амы

(
Na
2
SO
4
·10Н
2
O
)

и гипсами в виде кристалля

(
CaSO
4
·2Н
2
O
)

имеющие
различные влажнос
ти
(0,60; 0,70; 0,80; 0,90

W
тек
)

и плотности (коэффициент
уплотнения равно
0,94; 0,96; 0,98; 1,00; 1,02
).Рис
-
2
.
График зависимости м
одул
я

упругости

засоленного с
NaCL

ом
грунта
от количества
засоления

и вла
жности
:

К
уп
=
1,00;

1
-
0,60
W
тек
;

2
-
0,70
W
тек
;

3
-
0,80
W
тек
;

4
-
0,90
W
текРис
-
3. График зависиости у
г
ла

внутреннего трения засоленного

с
NaCL

ом
грунта

от количества
за
сол
ения

и вла
жности
:

К
уп
=
1,00; 1
-
0,60
W
тек
;

2
-
0,70
W
тек
;

3
-
0,80
W
тек
;

4
-
0,90
W
тек


Рис
-
4
.
График зависимости у
дельно
го

сцеплени
я

засоленно
го с
NaCL

ом
грунта

от количества засоления и влажности
:

К
уп
=
1,00;1
-
N=
0%;

2
-
N=
3%;

3
-
N=
6%;

4
-
N=
9%;

5
-
N=
12%


36

На основе планирование экспериментов мы попытались получить
математически регрессионные зависимости, характеризующие изменения
расчетных показателей исследуемых сулфатно и хлоридно
-
сульфатных (
СХС
),
а также хлоридно и сульфатно
-
хлоридных

(
ХСХ
)

грунтов в зависимости от:
коэффициента уплотнения
Х
1
-
К
уп
; расчѐтной влажности
Х
2
-
W
рас

и степени
засоления
Х
3
-
N


хлорид:Для с
ульфат
но и

хлорид
но
-
сулфат
но засоленных

грунтов
:Модуль упругости
:(2)


Угол внутреннего трения
:


(3)

Удельное сцепление
:
(4)


Для х
лорид
но и
сульфат
но
-
хлорид
н
о

засоленных грунтов
:Модуль упругости
:
(5)


Угол внутреннего трения
:
(6)

Удельное
сцепление
:


(7)


Были произведены иследовании для выявления расч
етных показателей
искусственных
засол
енных грунтов стабилизированных
«
Битумной
эмульсией
»

в лабораторных условиях, а так же в полевых условиях в
Ферганской области на автомобильной дорогн 4Р


126 «Баликчи к.


Мингбулок к.

Найман к.


Пунгон к.». Были использованы
рычажные
приборы
Маслов
а
-
Лурье и одноплоскостные срезы, используюмые при
исп
ытании грунтов.

В таблице 1 приведены результаты лабораторных исследований
стабилизированных

и нестабилизированных

«Битумной эмульсией»

искусственн
о засоленных с

5%
NaCl

супесей легких пылеватых
.

37

Т
аблица
1

Расчетные показатели
искусст
венно засолены
х
пылеватых ле
г
ких супес
е
й


стабилизированных и нестабилизированных “Битумной эмульсией”

Коэффициент
уплотнения

К
уп

Расчетные показатели грунтов

Нестабилизированных


С
табилизированных


Е
, МПа

φ
, град.

С
, МПа

Е
, МПа

φ
, град.

С
, МПа

0,96

56

26

0,024

65

29

0,0
30

0,98

65

26

0,034

75

29

0,041

1,00

78

26

0,045

89

29

0,054

Примечание
:

Расчетные параметры грунтов
были определены
при
влажности

0,55
W
тек.Из результатов

исследовани
е показанные

в таблице 1

выявлено
, что

при
коэффициенте уплотнения у стабилизированного грунта п
овышается модуль
эластичности
до 89

М
П
а, то

есть

повышается на 12%; сила
сц
е
пления на
0,054 МПа, то есть повышается на 15%;
сила сцепления на

29 градусов, то есть
повышается в поряд
ке 10%.

В четвертой главе диссертации «
Исследовани
я

расчѐтных
показателей
земляного полотна существующих
автомобильных дорог из
засоленны
х грунтов в условиях Узбекистана»
изложен
ы
результаты
изучени
е

водно
-
солевого режима

земляного полотна, исследования р
асчетных
показателей засоленных грунтв в полевых условиях
,

эффективность
результатов исследовании и выводы
по главе.

В полевых условиях проведенные исследования в течение 2010
-
2017 гг,
выполнены на земляном полотне автомобильных дорогах из засоленных
грунтов построенные в выде насыпей.

Изучены водно
-
солевой режим и фактическая плотность на следующих
построенные в 1955
-
1965 гг и до сих пор эксплуатируемые объектах: в
Каракалпакской Республике на участках 0,5 и 3 км автомобильной дороги
Халкобод
-
Кегейли,

на участке 20,3 км автодороги Нукус
-
Халкобод, на участке
7,2 км автодороги
Чимбай
-
Тахта
-
Купир,

на участке 5,1 км автодороги
Хужайли
-
Шуманай, на участке 14,8 км автодороги Халкабад
-
Чимбай; в
Бухарской области на участках 9,13 и 22 км автомобильная дорога К
аган
-
Каравулбазар (автодорога М
-
39 «Алмати
-
Бишкек
-
Ташкент
-
Термез»), на
участках 10 и 22 км автомобильная дорога Бухара
-
Жандар, на участке 5 и 9 км
автомобильная дорога Бухара
-
Каган (автодорога М
-
37 «Самарканд
-
Ашхабад
-
Туркменбаши»); в Ферганской области на
участке 82 км автодороги 4Р126
«Баликчи
-
Мингбулак
-
Найман
-
Пунган»; в Сирдарьинская области на участке
20 км автодороги 4Р
-
33 «Ульянов
-
Найман» (Гулистан
-
Гагарин).

Исследования в полевых условиях направлены на изучение состояния
земл
яного полотна и дорожной
одежды
влажности и плотности по
поперечному сечению земляного полотна, количество и качество соли по
глубине.

Наблюдениями установлено, что плотность грунта в начале
строительства может изменяться и в большую, и в малую сторону, но в общем
случае абсолютно
е значение не превышает 0,03
δ
ст
.


38

По результатам полевых испытаний можно рекомендовать коэффициент
уплотнения
К
уп

грунтов
для дорожных насыпей,
достигаемая существующими
уплотняющими машинами

по еѐ высоте приведено в табл. 2.

Таблица

2

Рекомендуемый
коэффи
циент

уплотнения рабочего

слоя из засоленного грунта

Глубина расположения

(от покрытия) слоя
, м

Толщина слоя
, м

Коэффициент


уплотнения
,
К
уп

Н
до
+0,4

0,40

1,02+

битумная эмульсия


до
0,4)′1,0

0,60

1,00


до
1,0)′1,5

0,50

0,98

Естественное основание

0,30

0,98+

битумная эмульсия


Примечание
:
Н
до


толщина дорожной одежды

Обобщѐнн
ые

средне
е

влажности

земляного полотна автомобильных
дорог название которого приведены в выше
, приведены в табл
.
3
.

Таблица
3


Средн
ее
значение влажности


Проведенные испытания грунтов полученные из существующих
автомобильных дорог показывают, что с
тепень засоления
засоленных
грунтов
характеризуются значениями
,

приведенными в
табл.4.

Таблица
4

Степень засоления грунтов

Г
рунт
ы

Количество лекорастворимых солей,

по отношению к массе сухого грунта, %

Хлоридное и
сульфатно
-
хлоридное засоление

Сульфатное и хлоридно
-
сульфатное засоление

С
лабозасоленные

0,8
-
3

0,8
-
1,5

С
реднезасоленные

3
-
6

1,5
-
4

С
ильнозасоленные

6
-
11

4
-
10

И
збыточно
-
засоленные

�11

�10


В полевых условиях модуль упругости засоленных грунтов
Е

определѐн
с помощью рычажного пресса.

Тип местности
по увлажнению

Среднее
значение
влажности

грунта

по отношению к
W
тек

Суглинок лѐгкий и
тяжѐлый

Супесь пылеватая и тяжѐлая
пылеватая, суглинок пылеватый

1

0,69

0,68

2

0,76

0,74

3

0,83

0,80


39

Показатели угол внутренного трения
φ

и сила сцепления
С

засаленного
грунта на опытном участке и существующих автомобильных дорогах
определены с помощью прибора одноплоскостного вращательного среза.

Расчѐтные
показатели засоленных грунтов, определѐнных в полевых и
лабораторных условиях обобщены и приведены в таблицах 5 и 6,
соответственно сульфатной и хлоридно
-
сульфатной засоленности, а также
хлоридной и сульфатно
-
хлоридной засоленности

(для
К
уп
=0,98
)
.


Таблица

5

Расч
ѐтные характеристики сульфатно

и хлоридно

-

сульфатно

засоленных грунтов


Таблица
6

Расч
ѐ
тные характеристики
хлоридно и сульфатно
-

хлоридно


з
асоленных

грунтовДля расчѐта толщин
ы

дорожной одежды в по
левых или лабораторных
условиях
определяются показатели
расчетной влажности и коэффициент
уплотнения
, тип засоленности

и затем по формулам (2) и (7) рассчитывается
Е
. Однако пользоваться этими формулами неудобно, так как
Е

в них
задаѐтся для дискретнах

значений (
N
=
0, 3, 6, 9
и

12)
,

коэффициент
уплотнения
(
К
уп
=
0,94; 0,96; 0,98; 1,00
и

1,02)
, расчетные влажности
(
W
рас
 0,60; 0,70; 0,80 и
0,90
W
тек
)
. На п
рактике проектирования часто
употребляются и промежуточные значения. Поэтому для точного
определения зависимости
Е
,

С,

φ

от других показателей, мы попытались
разработать аналитическое выражение для засоленн
ых

грунтов.

Коэффициент
уплотнения
,

К
уп

Степень
засоления
,

%

Характеристика
грунтов

Расчетные показатели

0,60

0,70

0,80

0,90

0,98

0

Е,

/
С,

М
П
а

φ
, град

3

Е,

/
С,

М
П
а

φ
, град

6

Е,

/
С,

М
П
а

φ
, град

9

Е,

/
С,

М
П
а

φ
, град

12

Е,

/
С,

М
П
а

φ
, град

Коэф
фициент
упл
о
тнения
,

К
уп

Степень
засоления,

%

Характеристик
а грунтов

Расчетные показатели

0,60

0,70

0,80

0,90

0,98

0

Е,

/
С,

М
П
а

φ
, град.

3

Е,

/
С,

М
П
а

φ
, град

6

Е,

/
С,

М
П
а

φ
, град

9

Е,

/
С,

М
П
а

φ
, град

12

Е,

/
С,

М
П
а

φ
, град


40


;


(
8
)


;

(
9
),


(
1
0
)


здесь:


Е
W
, ∆Е
N
, ∆Е
З
, ∆С
W
, ∆С
N
, ∆С
З
, ∆φ
W

и

∆φ
N

-

соответственно
коэффициенты учитывающие влажность, степень засоления, коэффициент
уплотнения грунтов, значения которых приведены в таблице

8
.

Таблица
8

Коэффициенты учитывающие влажность, степень

засоления и коэффициент
а

уплотнения грунтов


Е
W
,
МПаЕ
N
,
МПа


Е
З
,
МПа


С
W
,
МПа


С
N
,
МПа


С
З
,
МПа


φ
W
,
град.


φ
N
,
град.

300

275

0,0238

0,0238

178,57

357,14

0,15

0,325

0,0009

0,0012

4,4643

4,4643

50

25

0,7

0,7


Примечание
:
в числителе
-
для сулфатно и хлорид
-
сульфатно засоленных грунтов;
в знаменателе

для хлоридно и сульфат
-
хлоридно засоленных грунтов.Для определения степени точности (достоверности)

полученных
выражений
(8
-
10),
определены дисперсии неадекватности и «воспроизводи
-
мости».


Большинство коэффицие
нтов корреляции для приведенных случаев
было
R
=
0,97
. Это означает, что выведенные формулы достаточно отражают
протекающие процессы.


Таким образом, тип засоленности и количества соли в грунтах влияют
на расчѐтные значения показателей грунтов земляного полотна модуль
упругости
Е
,

сила сцепления

С

и угол внутренного трения

φ
.

Ихни значение в
зависимости от количество и качество засоления

можно определить по
формулам (8
-
10).


Выполнены расчѐты по определению влияния легко растворимых
солей (сульфатное засоление
Na
2
SO
4
) на структуру дорожной одежды, при
концентрации соли 0, 2, 5 и 8%. При этом расчѐты проведены по критериям
упругого прогиба

конструкции, сопротивлению сдвигу в слабосвязанных
материалов грунта и слоев, сопротивлению растяжению при изгибе
монолитных слоев.
Результаты
показан
ы

таблице 9.


41

Таблица
9

Результаты расчѐта толщины дорожной одежды

Наименование
показателей

Количество

Na
2
SO
4
,

%

0

2

5

8

W/W
Т

0,60

0,69

0,76

0,80

Е
ГР
, Мпа

72

47

37

30

φ
ГР
, град.

24

18

15

13

С
ГР
, Мпа

0,030

0,017

0,0124

0,011

Толщина дорожной
одежды
, см

65

72

79

86
По результатам видно, что при содержании в грунте 2
-
8%
легкорастворимых солей, необходимо увеличить толщину дорожной
одежды (дешевле увеличить нижние слои). При содержании
Na
2
SO
4
,

2
%

и
8%, толщина увеличивается до 7 и 21 см.


Для достижения экономический
эффективности необходимо выбрать
оптимальную конструкцию дорожной одежды с учѐтом межремонтных сроков
службы покрытия. При увеличении толщины дорожной одежды
увеличивается срок службы. Это позволяет снизить себестоимость перевозок,
и сократить число
ДТП
. П
ри увеличении срока службы на 2
-
3 года,
экономическая эффективность превышает в 6,3 раза от увеличения толщины
нижних слоев дорожной одежды на 12 см.


В результате исследовании были рекомендованы следующие нормы
засалѐнных грунтов, влажность
-
плотность,
уровень засоленности,

при
применении в практике
результ
атоврасчета при строительстве 1
км
автомобильной дороги возможно достичь экономии в размере 120 мл
н.
с
у
мов.


В результате
применяетсяв практике рекомендованные нормы
влажносты
-
плотности, степени
засоления, расчѐтные

характеристики
засоленных грунтов, полученные при проведение исследования даѐт
возможность экономить в размере 120 млн. сум на 1 км строящихся дороги.


ЗАКЛЮЧЕНИ
ЕНа основе результатов исследований, проведенных по теме
«
Обоснование
расчетных характеристик засоленных грунтов насыпей
земляного

полотна
» диссертации доктора философии (
PhD
) представлено
следующее заключение:

1. Для прогноза расчетны
х

характеристик дорожных насыпей из
засоленных грунтов предложено расчетное конструктивное решение
-
схема
рабочего слоя увлажняемого капиллярными водами. Это позволяет получить
функциональные зависимости для назначения расчетны
х

характеристик
рабочего слоя з
емляного полотна при его проектирование.


2. Определены расчетные характеристики рабочего слоя земляного
полотна существующих автомобильных дорог и они дифференцированы в
соответствии количество и качество солей, плотности и влажности

42

засоленного грунта.
Э
то позволяет создать оптимальные конструкции
дорожных одежд.

3. В полевых условиях для определения прочности уплотненных грунтов
усовершенствовано существующие одноплоскостные портативные приборы и
они испытан
ы

в реальных условиях. Это позволяет оперативно

определить
прочностн
ы
е характе
ристики

засоленных

грунтов.


4. В результате исследования
в
н
есены изменения к показателям

засаленных грунтов, приведенны
х

в существующих нормативных документах.
Эти изменени
я

позволя
ю
т на 15% увеличить использование в строите
льстве
негодных для дорожного строительство сильно засоленных грунтов.


5. Для улучшени
я

физико
-
химических и физико
-
механических свойств
засоленных грунтов разработано поверхностно
-
активных вещество «Битумн
ая
эмульси
я
» и в системе «Засоленный грунтбитумны
е эмульсии» предложены
конструкции дорожных насыпей из засоленных грунтов. Это позволяет
увелечение прочности и устойчивости, уменшени
я
в
ы
сот
ы

насыпи

и
увеличение срок
а

службы

земляного полотна
.6.
Н
аучные разработки и теоретические положени
я
, полученные

в
результат
е

проведенных исследовани
й

позволи
т

разработа
ть

ряд нормативных
документов

и они включены в учебные литературы. Внедрение результатов
исследования удлиняет межремонтны
й

срок служб
ы

покрыти
я

автомобильных
дорог
на несколько лет или на 1 км дороги даѐт экономии в средним 120 млн.
сум.
При расширении сферы внедрения эффект возрастает и реша
ю
тся
крупн
ые проблемы
экономики страны
.


С помощью предложенного поверхностно
-
активн
ого
веществ
а

«Битумн
ая

эмульси
я
»
,

высота до
рожных насыпей из засоленных грунтов
относительно существующих норм уменьшена на 20% или толщина дорожных
одежд уменьшена на 10%, это позволяет

с
экономить 45 млн
.

сум

на 1 км
дороги.

43

SCIENTIFIC

COUNCIL

AWARDING

SCIENTIFIC

DEGREES

DSc
.27.06.2
017.T.09.01 AT TASHKENT INSTITUTE OF DESIGN,
CONSTRUCTION AND MAINTENANCE OF AUTOMOTIVE ROADS

AND TURIN POLYTECHNICAL UNIVERSITY IN TASHKENTTASHKENT INSTITUTE OF DESIGN, CONSTRUCTION AND
MAINTENANCE OF AUTOMOTIVE ROADS

HUDAYKULOV RASHIDBEK MANS
URJONOVICH

SUBSTANTIATION OF CALCULATED CHARACTERISTICS OF
EMBANKMENTS OF EARTHEN CLOTH FROM SALINE SOILS


05.09.02


Basements, foundations and underground structures.

Bridges and transport tunnels. Roads, subways


DISSERTATION ABSTRACT OF THE DOCTOR OF PHILOSOPHY
(
PhD
)

ON TECHNICAL SCIENCES

Tashkent


201
8


44

The theme of doctor of philosophy (PhD) was registered at the Supreme Attestation


B2017.1.PhD/T
17

The dissertation has been prepared at th
e Tashkent Institute of Design, Construction and
Maintenance of Automotive Roads
.

The abstract of the dissertation is posted in three languages (Uzbek, Russian, English (resume)) on
the website www.tayi.uz and on the website of “ZiyoNet” Information and
educational portal

Scientific superviser
:

Qayumov Abdubaki Jalilovich


doctor of technical sciences, professor


Official opponents:


Hojmetov Gaybnazar Hadiyevich

doctor of technical sciences, professorQalandarov Toshpulat Hasanovich

сandidate of
t
echnical
s
ciences
Lead
ing

organization:


Tashkent Railway Engineering Institute

The defense will take p
lace “
14

march

201
8

at
10
00

at the meeting of Scientific council

.
DSc.27
.0
6
.201
7
.Т.0
9
.01

at Tashkent Institute of Design, Construction and Maintenance of Automotive
Roads (
А
ddress: 100060, Tashkent city, Mirabad district, A.Temur prospect, 20
. Tel./fax:

(+99871)
232
-
14
-
39; e
-
mail:
[email protected]
.)

The doctoral dissertation can be reviewed at the Information Resource Centre of the Tashkent
Institute of Design, Construction and Maintenance of Automotive Roads (is registered number

.
173
).

А
ddress: 100060, Tashkent city, Mirabad district, A.Temur prospect, 20. Tel.: (+99871) 232
-
14
-
45

Abstract of the dissertation sent out on “
14

march

201
8

y.

(mailing report

.
8

on “
14

march

201
8

y.).

А
.
А
.

Riskulov

Chairman of the scientific council

for
awarding

scientific degrees,

doctor of technical sciences, professor


A.M.

Baboev

council

for
awarding

s
ouncil

degrees,

candidat of technical siences


А.А.

Ishanhodjaev

Chairman of the academic seminar under

the scientific council

for
awarding scientific degrees,

doctor of technical sciences, professor45

DISSERTATION ABSTRACT OF THE DOCTOR OF PHILOSOPHY

(PhD)
ON TECHNICAL SCIENCES


С
ontent of dissertation
abstract of doctor of philosophy (PhD)


INTRODUCTION (abstract of PhD thesis)


The aim of the research work
is
justification of the design characteristics of
the embankments of the roadbed from natural and stabilized saline soils
.

The task of the research work:
constructive solution for
justifying the
calculation of the water
-

laborat
ory according to the calculated values of saline soils at different humidity and

development of a "
B
itumen
emulsion" stabilizer based on existing surfactants to improve the properties of saline
soils;

improvi
ng the assessment of economic efficiency based on the practical use of
natural and stabilized saline soil indices based on salinity;

for assessing economic efficiency obtained by applying in practice the design
characteristics of nat
ural and stabilized saline soils, based on the degree of salinity.

The objects of research

work
were road salt soils in the territory of the
Republic of Uzbekistan.

Scientific
n
ovelty of research
work
consists in the following: improved
saline soils located throughout the territory of Uzbekistan; functional dependence of
the road surface layer on saline soils on the numb
er and type of salts contained in it
surface layer has been improved;
m
properties of saline soils with surface
-
active treatment.


The outline of the thesis.

Based

on the results of research conducted within
the framework of research topic “S
ubstantiation of calculated characteristics of
embankments of earthen cloth from saline soils”

of the Ph.D. thesis the following
conclusions ar
e derived:To predict the design characteristics of road embankments from saline soils,
a design design solution
-
scheme of the working layer moistened with capillary
waters was proposed. This allows us to obtain functional dependencies for assigning
the
design characteristics of the working layer of the roadbed during its design.


The calculated characteristics of the working layer of the roadbed of existing
and quality of

salts, density and humidity of saline soil.

In the field, existing single
-
plane portable devices have been improved to
conditions.

sy soils listed in the existing
regulatory documents have been changed. These changes make it possible to

46

increase by 15% the use of heavily saline soils in the construction of roads that are
not suitable for road construction.

To improve the physico
-
chemi
cal and physico
-
mechanical properties of saline
soils, surface active agents "Bitumen emulsion" and "Saline soil + bituminous
emulsion" system have been designed to construct road embankments from saline
soils.

This leads to an increase in the strength and

stability of the roadbed.

results of the conducted research, a number of normative documents have been
developed, and they are included in the educational literature. The imple
mentation
of the research results extends the service life of the road surface covering or the
average annual efficiency per 1 km of the road is 120 million sums. With the
expansion of the sphere of introduction, the effect increases.

With the help of the
proposed surfactant "Bitumen emulsion", the height of
road embankments from saline soils is reduced by 20% relative to existing standards
or the thickness of road clothes is reduced by 10%, this saves 45 million sums per

1 km of the road.47

ЭЪЛОН ҚИЛИНГАН ИШЛАР РЎЙХАТИ

СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ

LIST OF PULISHED WORKS


1.

Каюмов А.Д., Агзамова И.А.
,

Худайкулов Р.М.

Шўрланган грунтли йўл
кўтармалари

//

Монография
,

-
Тошкент
,

2012
.

-
122 б.

2.

Худайкулов Р.М. Шўрланган
грунтли йўл пойи кўтармасининг
турғунлигини баҳолаш // Монография
,

-
Тошкент, 2017.
-

127 б.

3.

Каюмов А.Д., Салимова Б.Д.
,
Худайкулов Р.М.

Автомобиль
йўлларининг йўл пойи грунтлари з
ичлиги коэффициентини таъминлаш //
ТАЙИ хабарномаси
,

-

Тошкент, 2013.
-
№ 3
-
4,

45
-
50 б. (05.00.00; №
1
5)

4.

Худайкулов Р.М. Йўл пойидаги шўрланган грунтларнинг ҳисобий
тавсифларини белгилаш // Архитектура қурилиш дизайн қурилиши
-
Тошкент,
2
014.
-
№ 2, 47
-
50 б. (05.00.00; №4
)
.

5.

Худайкулов Р.М. Автомобиль йўл пойи грунтларининг шўрланиш
манбалари таҳлили //
ТошДТУ хабарлари


Тошкент
,

2014
.
-
№ 3, 221
-
225 б.

(05.00.00; №16
)
.

6.

Худайкулов Р.М. Шўрланган грунтли йўл кўтармаларининг ѐн бағир
қиялигини

нормалари

//

Ўзбеки
стон
архитектураси ва қурилиши

-

Тошкент,

2014
.

-
№ 02
-
03, 43
-
45 б.

7.

Худайкулов Р.М. Шўрланган грунтли ҳудудларда автомобиль йўл
кўтармасининг баландлиг
ини белгилаш // Меъморчилик ва қурилиш
муаммолари
-

Самарқанд
, 2015.

№ 2
,

76
-
78 б.
(05.00.00; №14
)
.

8.

Худайкулов
Р.М., Эргашев Ҳ.Ҳ. Ўзбекистон Республикасида шўрланган
грунларнинг тарқалиши ва кимѐвий таркиби //
Меъморчилик ва қурилиш
муаммолари
-

Самарқанд
,

2
015. № 1, 63
-
66 б. (05.00.00; №14
)
.

9.

Худайкулов Р.М.

Йўл пойидаги шўрланган грунтларнин
г ҳисобий
тавсифларини

белгилаш
//

Фарғона политехника институти илмий
-
техник
журнали
-

Фарғона, 2015.

№ 4
,

110
-
112 б.

(05.00.00; №20
)
.

10.

Каюмов А.Д., Махмудова Д.А., Худайкулов Р.М.

Прочностные
характеристики лѐссовых грунтов земляного полотна автомобильных дорог в
условиях
Узбекистана

//

Фарғона политехника институти илмий

-

техник
журнали

-

Фарғона, 2015. № 3, 125
-
128 б. (05.00.00; №
20
)
.

11.

Худайкулов Р.М.

Автомобиль йўллари пойидаги грунтларга таъсир
қилувчи тузларнинг кимѐвий таркибини тадқиқ қилиш натижалари //
ТАЙИ
хабарномаси
-

Тошкент,
2016
.
-
№ 1, 54
-
61 б. (05.00.00; №15
).

12.

Каюмов А.Д., Махмудова Д.А., Худайкулов Р.М. Поведение лессовых
грунтов // Автомобильные дороги

-

Москва
,

2014.

№ 06(991)
,

с.

93
-
94
.

(05.00.00; №7

)
.

13.

Худайкулов Р.М. Расче
тные характеристики засоленных грунтов,
используемқх в транспортом строительстве // Метро и тоннели
-

Москва,
2016.
№1. с
-
32
-
36. (05.00.00; №52
)
.


48

14.

Каюмов А.Д., Худайкулов Р.М. Расчетные характеристики
засоленных грунтов дорожных насыпей в условиях
Узбекистана и Казахстана
//

Сборник научных трудов юбилейной международной научно
-
практической
конференции “Автомобильные дороги и транспортная техника: проблемы и
пер
еспективы развития” посвященной
100
-
летию со дня рождения Л.Б.
Гончарова
-
Алмата
,

2014.

с
-
43
-
45.

15.

Махмудова Д.А., Худайкулов Р.М. Шўрланган грунтли йўл
кўтармалари ѐнбағир қиялигининг ҳисобий нормалари // Автомобиль
-
йўл
комплексини лойиҳалаш ва қуришдаги долзарб масалалар, илмий
-
амалий
анжуман ТАЙИ


Тошкент,

2014.
353
-
356 б.

16.

Hudaykulov R
.
М
.
I
nvestigation of water and heat mode a subgrade highway
in the conditions of orashaem district //
Paradigmata poznani
-

Czech, 2015. №2.
63
-
66
p
.

17.

Hudaykulov R
.
М
.

Calculated characteristics of sub grade soils in saline
areas of Uzbekistan //

Transport Problem
s

-

Poland
,
2015
.

717
-
721

p.

18.

КаюмовА.Д.,
Худайкулов Р.М.

Расчетные характеристики засоленных
грунтов

// Вестник

-

Бишкек, 2016. №1(51).

с.71
-
78
.

19.

Каюмов А.Д., Махмудова Д.А., Худайкулов Р.М
.
Результаты

исследований расчетных характеристик
грунтов земляного полотна в
засоленных зонах Узбекистана

//

Вестник

-

Бишкек, 2016. №1(51).

с.
-
66
-
70.

20.


Каюмов А.Д., Махмудова Д.А., Худайкулов Р.М
.


Улучшение свойств
засоленных грунтов со стабилизаторами

//
Транспортные системы Сибири,
Развитие транспортн
ой системы как катализатор роста экономики государства
СФУ Красноярск
,
2016.
с.
-

317
-
322.

21.

Каюмов А.Д.,

Махмудова Д.А.,

Худайкулов Р.М
.
Учет
гидрогеологических условий при прогнозе водного режима земляного
полотна автомобильных дорог //
Транспортные систем
ы Сибири, Развитие
транспортной системы как катализатор роста экономики государства СФУ
Красноярск
,
2016.
с.
-
267
-
272.

22.

Худайкулов Р.М. Приток воды грунт земляного полотна
автомобильных дорог от атмосферных осадков // Материалы международной
научно
-
техническ
ой конференции «Прочность конструкции, сейсмодинамика
зданий и сооружений»
-

Ташкент, 2016. с. 124
-
129.

23.

Mahmudova D.A.
,

Hudaykulov R
.М.
Strength characteristics of loessial
ground of soils of automobile roads in conditi
ons of Uzbekistan

// Transport
Problem
s
-

Poland, 201
6
.
387
-
390

p.

24.

Qayumov A., Nuraxmatov D.,

Hudaykulov R
.М.
The height basis of
foundation embankment from saline soils // Transport Problems
-

Poland, 2017.
482
-
489 p.

25.

Каюмов А.Д., Худайкулов Р.М. Изучение вл
ияния капиллярного
увлажнения на плотность засоленных грунтов // Международной науч
но
-

49

практической конференции на тему: Актуальные проблемы развития
строительства и эксплуатации автомобильных

-

Алмата
,

2017
. с.
169
-
172
.

26.

Каюмов А.Д., Махмудова Д.А., Худайк
улов Р.М. Влияние накопления
солей на прочностные показатели грунта земляного полотна //
Международной научно
-
практической конференции на тему: Актуальные
проблемы развития строительства и эксплуатации автомобильных
-

Алмата,
2017. с. 30
-
33.

27.

Qayumov A.
,
Hu
daykulov R
.М.

Results of the study of saline soils used in
transport constructions //

Transport Problem
s
-

Poland, 201
7
.
536
-
540
p.

28.

Hudaykulov R
.М.,
Abdurazakov A., Avliyokulov J. Исследования
дорожных насыпей в условиях Узбекистана //


III Georgian
-
Polish international
scientific
-
technical conference “Transport bidge Europe
-
Asia”. Kutaisi


Georgia,
2017.73
-
77 р.

29.

Каюмов А.Д.,

Қаландаров

Т.Х.,

Махмудова Д.А.,

Холияров У.А.,
Худайкулов Р.М. Шўрланган грунтларда йўл пойини лойиҳалаш ва қур
иш
бўйича тавсиялар // Идоравий қурилиш нормалари (ИҚН 56
-
10)

Тошкент,
2010.
-

73 б.

30.

Каюмов А.Д., Махмудова Д.А., Холияров У.А., Мирзахмедов М.М.,
Худайкулов Р.М. Йўл пойининг сув
-
иссиқлик тартибини бошқаришнинг
лойиҳалаш услублари бўйича қўлланма // Идо
равий қурилиш нормалари
(ИҚН 70
-
12)

Тошкент, 2012.
-

80 б.

31.

Каюмов А.Д., Махмудова Д.А., Холияров У.А., Мирзахмедов М.М.,
Худайкулов Р.М.

Ўзбекистонни турли регионларида автомобиль йўллари
грунтларини зич
лик нормалари бўйича йўриқнома //
И
доравий қурилиш
нормалари
(ИҚН 84
-
13)


Тошкент, 201
3
.
-

67

б
.

32.

Каюмов А.Д., Холияров У.А., Каюмов Д.А., Гулямов Г.Д.,
Худайкулов Р.М. Автомобиль йўлларини лойиҳалашда ѐн бағир ва
қияликларнинг мустаҳкамлик даражасини ҳисоблаш бўйича йўриқнома //
Идоравий қ
урилиш нормалари (ИҚН 104
-
14)

Тошкент, 2014.
-

47 б.

33.

КаюмовА.Д., Душанов Р., Абдуллаев М., Мирзаахмедов М.М.,

Худайкулов Р.М.
Битумли эмульсия

//
Ўзбекистон Республикаси Интеллектуал
мулк агентлиги томонидан

Патент
IAP 05276


Тошкент, 2016. 1 б.

34.

Каюмов А.Д., Душанов Р.О., Аблакулов А., Холияров У.А.,
Каюмов Д.А.,
Худайкулов Р.М.

Автомобиль йўлларини кенгайтириладиган
участкаларидаги йўл пойини турғунлиги ва мустаҳкамлигини таъминлаш
бўйича йўриқнома // Ид
оравий қурилиш нормалар
и (ИҚН 113
-
16)
-
Тошкент,
2016
.
-
65
б.

35.

Каюмов А.Д.,
Душанов Р.О.,

Комилов С.И.,
Худайкулов Р.М.
,
Каюмов Д.А.,

Махмудова Д.А.,

Аблакулов А.

Юқори

намликдаги

грунтлардан

автомобиль

йўлларининг

пойини

қуриш

буйича

йўриқном
а

// Ид
оравий
қурилиш

нормалари (ИҚН 121
-
17)


Тошкент, 2017
.
-
55
б.
50

Авторефератнинг ўзбек, рус ва инглиз тилларидаги нусхалари

«ТАЙИ
Хабарномаси
»

илмий
-
техник журнали таҳририятида таҳрирдан ўтказилди
.

Бичими 60х84
1
/
16
. Ризограф босма усули. Times гарнитураси.

Шартли босма табоғи:
3,5
. Адади 100. Буюртма № 25.«ЎзР Фанлар Академияси Асосий кутубхонаси» босмахонасида чоп этилган.

Босмахона манзили: 100170, Тошкент ш., Зиѐлилар

кўчаси,
13
-
уй.


Приложенные файлы

  • pdf 15201652
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий