15-1404/15783-сонли иш. Муниципал мулк бўлган мол-мулкни, агар ?онун ?ужжатларида бош?ача тартиб назарда Ўзбекистон Республикаси Олий хўжалик суди Пленумининг 2002 йил 4 мартдаги “Хўжалик юритувчи


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.201
6

йил
5 апрель15
-
1404/15783
-
сонли иш


М
униципал мулк бўлган мол
-
мулкни, агар қонун ҳужжатларида
бошқача тартиб назарда тутилган бўлмаса, давлат ҳокимияти
маҳаллий органлари ѐки улар вакил қ
и
лган органлар тасарруф
этадиларFarg
`
ona ijodiy ishlab chiqarish

шўъба

корхонаси (бундан буѐн
матнда


шўъба

корхонаси) хўжалик судига даъво ариза
си

билан мурожаат
қилиб
,

Фарғона шаҳар
ҳ
оким
ининг
2014 йил 5 мартдаги

380
-
сонли
қарорини ҳақиқий эмас деб

топишни сўраган.

Суднинг 2014 йил 17 октябрдаги ажрими билан ишга
Ўзбекистон
Республикаси Бадиий ижодкорлар уюшмаси ва унинг Фарғона вилоят
бўлими, Фарғона шаҳар “Ермулккадастр” хизмати ДУК, Ўзбекистон
Республикаси Хусусийлаштириш, монополиядан чиқариш ва

рақобатни
ривожлантириш давлат қўмитаси Фарғона вилоят ҳудудий бошқармаси
(бундан буѐн матнда
-

Бошқарма), 2014 йил 6 ноябрдаги ажрими билан
Республика махсус ижодий ишлаб чиқариш “Усто” уюшмаси низонинг
предметига нисбатан мустақил талаблар билан арз қил
майдиган учинчи
шахслар сифатида жалб қилинган.

Биринчи инстанция судининг 2014 йил 10 декабрдаги ҳал қилув
қарори

билан
даъво
рад этилган.

Апелляция инстанцияси судининг 2015 йил 25 мартдаги қарори билан
ҳал қилув қарори бекор қилиниб
,

даъво қаноатлантири
лган.

Кассация инстанцияси судининг 2015 йил 26 майдаги қарори билан
а
пелляция инстанцияси судининг
қарори ўзгаришсиз қолдирилган.

Апелляция инстанцияси судининг 2015 йил 9 сентябрдаги ажрими
билан
Ўзбекист
о
н
бадиий ижодкорлар уюшмаси

Фарғона вилоят
бўлими
нинг
суд қарорини
янги очилган ҳолатлар бўйича
қайта кўриш
тўғрисида аризаси қаноатлантирилиб, апелляция инстанцияси судининг
2015 йил

25 мартдаги қарори

бекор қилинган.

Апелляция инстанцияси судининг 2015 йил 9 сентябрдаги қарори
билан б
иринчи инстанция с
удининг 2014 йил 10 декабрдаги ҳал қилув
қарори

бекор қилиниб, иш янгидан кўриш учун биринчи инстанция судига
юборилган.

Кассация инстанцияси судининг 2015 йил 3 ноябрдаги қарори билан
апелляция инстанцияси судининг 2015 йил 9 сентябрдаги қарори
ўзгаришсиз

қолдирилган.

Суднинг 201
5

йил
22 сентябрдаги

ажрими билан ишга
Ўзбекистон
Республикаси
Маданият ва спорт ишлари вазирлиги

низонинг предметига
нисбатан мустақил талаблар билан арз қилмайдиган учинчи шахс сифатида
жалб қилинган.

Биринчи инстанция судининг
2
015 йил

22 декабрдаги

ҳал қилув
қарори

билан
даъво

рад этилган.2

Кассация шикоятида
ишни кўришда моддий ва процессуал ҳуқуқ
нормалари бузилганлиги, иш ҳолатлари тўлиқ ўрганилмаганлиги
баѐн
қилиниб,
ҳал қилув қарорини бекор қилиб
,

даъвони қаноатлантириш

сўра
лган.

Судлов ҳайъати кассация шикоятида келтирилган важларни иш
ҳужжатлари билан бирга муҳокама қилиб, қуйидаги асосларга кўра
ҳал
қилув

қарорини ўзгаришсиз, кассация шикоятини эса қаноатлантирмасдан
қолдиришни лозим топади.

Ишдаги ҳужжатларга кўра
,

2014 й
ил 5 мартда Фарғона шаҳар
ҳокимининг “Фарғона шаҳар ҳокимининг 2012 йил 12 июндаги 814
-
сонли
қарорининг 2
-
бандига ўзгартириш киритиш ва шаҳар ҳокимининг 2013 йил
10 декабрдаги 1769
-
сонли қарорини бекор қилиш тўғрисида”ги қарори
қабул қилинган.

Мазкур қарор
нинг 1
-
банди
да

Фарғона шаҳар ҳокимининг

2012 йил

12 июндаги 814
-
сонли қарорининг 2
-
банди
даги
“Фарғона шаҳар, Форобий
кўчаси
,

7
-
уйда жойлашган литер 0001
-
бинонинг 2
-
қавати, литер

0007
-
устахона ва литер 0008
-
омборхоналарни Ўзбекистон Бадиий
а
кадемияси Фарғона вилоят ижодкорлар уюшмасига ижара ҳуқуқи асосида
бириктириб берилишини таъминлаш учун иловасига асосан ишчи
комиссия тузилсин” сўзлари “Фарғона шаҳар, Форобий кўчаси
,

7
-
уйда
жо
йлашган бино
-
иншоотлар Ўзбекистон Бадиий
а
кадемияси Фарғона
вилоят ижодкорлар уюшмаси

баланси
га

тасарруф этиш ҳуқуқисиз Давлат
активи сифатида бириктириб берилсин


деб ўзгартириш киритилган.

Натижада шўъба корхона
си

хўжалик судига даъво ариза
си

билан
мурож
аат қилиб
,

Фарғона шаҳар
ҳ
оким
ининг
2014 йил 5 мартдаги

380
-
сонли қарорини ҳақиқий эмас деб топишни сўраган.

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси 12
-
моддасининг
биринчи қисмига мувофиқ
давлат органининг ѐки фуқароларнинг ўзини
ўзи бошқариш органининг
қонун ҳужжатларига мувофиқ бўлмаган ҳамда
фуқаронинг ѐки юридик шахснинг фуқаролик ҳуқуқларини ва қонун билан
қўриқланадиган манфаатларини бузадиган ҳужжати суд томонидан
ҳақиқий эмас деб топилиши мумкинлиги белгиланган.

Шўъба корхона
си

низодаги
Фарғона ша
ҳар
ҳ
оким
ининг
2014 йил

5 мартдаги

380
-
сонли қарорини ҳақиқий эмас деб топиш
га Фарғона шаҳар,
Форобий кўчаси
,

7
-
уйда жойлашган бино
-
иншоотлар
шўъба корхона
си

мулки эканлигини
асос сифатида
олган
.

Бироқ

ш
ўъба корхона
мазкур бино
-
иншоотл
ар

белгиланган тартибда
хусусийлаштирилганлиги ва
ушбу

бино
-
иншоотлар
унга
мулк ҳуқуқи
асосида тегишли эканлигини
далиллар асосида
исботл
аб бермаган
.
Ваҳоланки,
Ўзбекистон Республикаси Хўжалик процессуал кодекси


55
-
моддасининг биринчи қисмига
мувофиқ ишда иштирок этувчи ҳар бир
шахс ўз талаб ва эътирозларига асос қилиб келтираѐтган ҳолатларни
исботлаши керак.3

Қолаверса,
Ўзбекистон Республикаси Хусусийлаштириш,
монополиядан чиқариш ва рақобатни ривожлантириш давлат қўмитаси
Фарғона вилоят ҳудуди
й бошқармаси
нинг Фарғона вилоят хўжалик судига
ѐзган

2014 йил

19 декабрдаги 16/4137
-
сонли хатида Фарғона шаҳар,
Форобий кўчаси
,

7
-
уйда жойлашган бино
-
иншоотлар шаҳар ҳокимлиги
ихтиѐридаги (тасарруфидаги) муниципал мулк ҳисобланиб, ҳу
дудий
бошқ
армага хусусийлаштириш масаласи бўйича таклиф берилмаганлиги
маълум қилинган.

Ўзбекистон
Республикаси Фуқаролик кодекси 215
-
моддасининг
иккинчи қисмига мувофиқ
муниципал мулк бўлган мол
-
мулкни, агар
қонун ҳужжатларида бошқача тартиб назарда тутилган бўлмас
а, давлат
ҳокимияти маҳаллий органлари ѐки улар вакил қилган органлар тасарруф
этадилар.

Шунга кўра
биринчи инстанция суди иш ҳужжатларини тўлиқ
ўрганиб, моддий ва процессуал ҳуқуқ нормаларини тўғри қўллаб
,

даъвони
қаноатлантиришни рад этиш ҳақида
тўғри ху
лосага келган.

Баѐн этилганларга асосан судлов ҳайъати
биринчи

инстанция
судининг
ҳ
ал
қ
илув
қарорини ўзгаришсиз, шикоятни эса
қаноатлантирмасдан қолдиришни
,
тўланган
538

175 сўм давлат божи ва
7

000 сўм почта харажатларини
“Farg`ona ijodiy ishlab chiqarish
” шўъба
корхонаси

зиммасида қолдириб,
ортиқча тўланган 113

025 сўм давлат
божини унга қайтаришни ҳамда
ундан
суд мажлисини

видеоконференцалоқа режимида ўтказиш билан боғлиқ 30

000 сўм суд
харажатларини ундириш
ни
лозим топади.
201
6

йил
1
2 апрель
1
7
-
1
5
1
0
/
19823
-
сонли иш


Ҳал қилув қарори ишни кўрган суд таркибига кирмаган
судьялар томонидан қабул қилинган бўлса ҳал қилув қарорини бекор
қилиш учун асос бўлади


“O`ZSTANDAR
T” агентлиги
“А
NDIJONKABEL
” АЖ шаклидаги
қўшма корхонаси ва унинг ҳузуридаги синов лабораториясига нисбатан
Андижон
вилоят

хўжалик судига ариза билан мурожаат қилиб,
“Андижонкабел” ҚК МЧЖ ҳузуридаги синов лабораторияси
га

2007 йил 28
августда расмийлаштирил
ган
UZ
.
AMT
.07.
MAI
.618
-
рақамли аккредитация
гувоҳномасининг амал қилишини тугатиш тўғрисида ҳал қилув қарори
қабул қилишни
сўраган.

Биринчи инстанция судининг ҳал қилув қарори билан
арз қилинган
талаб
қаноатлантирил
ган.

Апелляция инстанцияси судини
нг қарори билан ҳал қилув қарори
ўзгаришсиз қолдирилган
.

Шунингдек “O`ZSTANDART” агентлигига
тақдимнома юборилган.

Кассация протестида биринчи инстанция суди томонидан ишдаги
ҳолатлар ва “А
NDIJONKABEL
” АЖ ҚК томонидан келтирилган далиллар
умуман ўрганилма
сдан, бир томонлама қарор қабул қилинганлиги, суд
хулосалари ҳақиқий ҳолатга тўғри келмаслиги, Аккредитация Кенгаши
белгиланган тартибга зид равишда 2015 йил 16 октябрдаги қарори билан
гувоҳноманинг амал қилиш
ини тугатиш тўғрисида судга ариза кирити
ли
б,
жа
вобгарнинг ҳуқуқлари поймол этилганлиги, унга қарор ўз вақтида
юборилмаганлиги ва камчиликларни бартараф этишга имконият
берилмаганлиги, бундай қарор “O`ZSTANDART” агентлиги томонидан
қабул қилиниши, апелляция инстанцияси суди асоссиз равишда ҳал қилув
қар
орини кучида қолдирганлиги ҳақида важлар келтирилиб, суд
қарорларини бекор қилиб, ишни янгидан кўриш учун юбориш сўралган.


Кассация шикоятида
ҳам шу каби важлар келтирилиб,
суд

қарорларини
бекор қилиш

ҳамда даъво талабларини қаноатлантиришни
рад қи
лиш ҳақида янги қарор қабул қилиш
сўралган.

Судлов ҳайъати кассация
протести ва
шикояти
да келтирилган
важларни муҳокама қилиб, ишдаги ҳужжатларни ўрганиб чиқиб, қуйидаги
асосларга кўра
суд қарорлари
н
и бекор қилишни ҳамда
янги қарор қабул
қилишни
лозим топа
ди.

Ишдаги ҳужжатларга кўра,
“O`ZSTANDART” агентлиги бош
директори томонидан 2012 йил 24 августда тасдиқланган дастур ва
унинг
2015 йил
8 октябрдаги 130п
-
сонли буйру
ғиг
а асосан “А
NDIJONKABEL

АЖ шаклидаги қўшма корхонаси ҳузуридаги сино
в лабораториясида
инспекция назорати ўтказилган ҳамда унинг натижаси бўйича 2015 йил 15
октябрда далолатнома расмийлаштирилган.

Сўнгра “O`ZSTANDART” агентлиги Аккредитация Кенгашининг


2015 йил 16 октябрдаги ИН
-
203
-
сонли қарори билан “Андижо
нкабель”


2

ОАЖ шаклидаги қўшма корхонасининг синов лабораторияси номига 2007
йил

27 августда расмийлаштирилган
UZ
.
AMT
.07.
MAI
.618
-
сонли
аккредитация гувоҳномасининг амал қилиш муддати 2015 йил 20
октябрдан 10 иш кунига тўхтатилган ва аккредит
ация гувоҳномасини
тугатиш тўғрисида хўжалик судига даъво аризаси киритиш белгиланган
.

Кўриниб турибдики, аккредитация гувоҳномаси Ўзбекистон
Республикаси Миллий Аккредитация Давлат реестрида 2007 йил 27
августда рўйхатга олинган.

Аммо “O`ZSTANDART” агентл
иги
амалда
бўлмаган, яъни
2007 йил

28 августдаги аккредитация гувоҳномасининг
амал қилишини тугатиш тўғрисида хўжалик судига ариза берган.

Суд
мажлисида қатнашган “O`ZSTANDART” агентлиги вакили Д.Ходжикариев
ҳам
ушбу ҳолатни тасдиқлаб, 2007 йи
л 28 августда аккредитация
гувоҳномаси расмийлаштирилмаганлигини
ва судга берилган аризада
хатога йўл қўйилганлигини
баѐн қилди.

Бундан ташқари,
“O`ZSTANDART” агентлиги Аккредитация
Кенгашининг 2015 йил 16 октябрдаги ИН
-
203
-
сонли қарори

Ўзбекистон
Респуб
ликаси
Вазирлар Маҳкамасининг

2015 йил 14 октябрдаги

292
-
сон
ли

қарори

билан тасдиқланган “
Мувофиқликни баҳолаш органларини

ва метрологик

хизматларни аккредитация қилиш ҳамда инспекция

назоратидан ўтказиш тартиби тўғрисида
”ги
Н
изомнинг
73, 75
-
78, 81
-
банд
лар
и талабларига риоя эт
ил
масдан қабул қилинган.

Бу ҳужжатнинг
қабул қилиниши билан
“А
NDIJONKABEL
” АЖ шаклидаги қўшма
корхонасининг ҳуқуқлари ва қонун билан қўриқланадиган манфаатлари
бузилган.

“O`ZSTANDART” агентлиги вакили Д.Хо
джикариевнинг
Аккредитация Кенгашининг қарори қабул қилинган вақтда
Ўзбекистон
Республикаси
Вазирлар Маҳкамасининг

2015 йил 14 октябрдаги

292
-
сон
ли

қарори

“O`ZSTANDART” агентлигига келиб тушмаган

деган
важи
ўринсиздир.

Чунки, “
Ўзбекистон Республикаси
Вазир
лар Маҳкамаси

тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни 20
-
моддасининг олтинчи
қисмига
мувофиқ
Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари ва фармойишлари,
агар уларда бошқача тартиб назарда тутилган бўлмаса, имзоланган кундан
бошлаб кучга киради.


Вазирлар Маҳкама
си
нинг қарорлари
Ўзбекистон
Республикасининг бутун ҳудудида барча органлар, корхоналар,
муассасалар, ташкилотлар, мансабдор шахслар ва фуқаролар томонидан
бажарилиши мажбурий
дир
.

Биринчи инстанция суди иш учун аҳамиятли ҳолатларни тўлиқ
аниқла
масдан
,
арз
қилинган талаб
ни қаноатлантириш

тўғрисида нотўғри
ҳал қилув қарори қабул қилган. Суднинг ҳал қилув қарорида баѐн
қилинган хулосалар иш ҳолатларига мувофиқ кел
м
а
й
ди.


А
пелляция инстанцияси суди ҳал қилув қарори
н
инг қонунийлиги
ҳамда

асослантирилганлигини т
екширмасдан, ҳал қилув қарорини
ўзгаришсиз қолдирган.

Шу билан бирга апелляция инстанцияси суди
процессуал ҳуқуқ нормасининг бузилишига йўл қўйган. Хусусан,


3

апелляция инстанцияси суди қарори ишни кўрган суд таркибига кирмаган
судья томонидан қабул қилинган
. Ушбу ҳолат
Хўжалик процессуал
кодекси 188
-
моддаси учинчи қисмининг

7
-
бандига мувофиқ
суд қарорини
бекор қилиш учун асос бўлади.
Бу
ҳақ
да Олий хўжалик суди Пленумининг

Кассация инстанциясида ишларни кўришда
Ўзбекистон Республикаси
Хўжали
к процессуал
кодекси
нинг
қўлла
нили
ши

тўғрисида
” 200
5

йил
23
декабр
даги 1
36
-
сонли қарори
15
-
бандининг
учинчи

хатбошисида
таъкидланган.

Шундай экан к
ассация
протестида ва
шикоятида келтирилган важлар
асослидир.

Аммо кассация протестида келтирилган асослар бў
йича ишни
янгидан кўриш учун биринчи инстанция судига юбориш учун асослар
мавжуд эмас. Чунки, кассация инстанцияси суди
Хўжалик процессуал
кодекси

187
-
моддасининг 3
-
бандига мувофиқ суд қарорларини ушбу
Кодекс

188
-
моддасининг учинчи қисмида назарда тутилган асослар
мавжуд бўлган тақдирда, бекор қилиш ҳамда
ишни
янги
д
ан кўриш учу
н
юборишга ҳақли.

Бу ҳақда
юқорида қайд этилган
Олий хўжалик суди
Пленуми

қарори
нинг

15.1
-
бандида таъкидланган.

Баѐн этилганларга асосан судлов ҳайъати
суд қарорларини бекор
қилишни ҳамда
янги қарор қабул қилишни,
“А
NDIJONKABEL
” АЖ
шаклидаги қўшма корхонасига нисбатан
арз қилинган талаб
ни
қаноатлантиришни
рад этишни
,

юридик шахс бўлмаганлиги сабабли унинг
ҳузуридаги

синов лабораториясига нисбатан арз қилинган талаб бўйича иш
юритишни тугатишни,
кассация
протестини қисман, кассация
шикояти
ни

эса тўла

қаноатлантиришни,

ишни
биринчи инстанция судида
кўриш
билан боғлиқ
3

000 сўм почта харажатлари
ни “O`ZSTANDART” агентли
ги
зиммасида қолдиришни,
апелляция ва кассация шикоятларини кўриш учун
тўланган 12

000 (5

000 + 7

000) сўм почта харажатларини
“O`ZSTANDART” агентлигидан “А
NDIJONKABEL


АЖ шаклидаги
қўшма корхонасига
етказилган зарар сифатида
қоплашни,
тўланган
651

200 сўм

давлат божи
ни
“А
NDIJONKABEL
” АЖ шаклидаги қўшма
корхонасига
, ортиқча тўланган 4 500 сўм почта харажатларини
“O`ZSTANDART” агентлигига

қайтаришни

лозим топади.2

м
ая
2016 года
дело №1
1
-
1
335
/
12096


Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те
обстоят
ельства, на которые оно ссылается как на основание своих
требований и возражений


Поскольку досудебное урегулирование спора не дало результатов,
Торгово
-
промышленная палата Узбекистана
в интересах

ООО «
Fresh

Rose
»

(далее
-

истец)
обратил
а
сь в суд с исковым

заявлением
к
АО
«Тошкент электр тармоклари»
(далее
-

ответчик) о

взыскании
убытков в
виде упущенной выгоды в размере 1.121.239.013 сум.

В обосновани
е

иск
а
указано
, что
:

М
ежду

ООО

«
Komfort

Injeniring
» и ОАКБ «Агробанк»
был
заключен
инвестиционный договор к
упли
-
продажи от 9 августа 2012 года, на
приобретение имущественного тепличного комплекса
ООО
«
Fresh

Rose
»,
расположенного по адресу: Ташкентская область, Уртачирчикский район,
К.Ф.Й. «А.Навоий», махалла «Янги хает» с рассрочкой платежей и с
инвестиционными

обязательствами о запуске в эксплуатацию с
получением первых объемов в конце декабря месяца 2012 года.

Актом приема
-
передачи от 19 августа 2012 года тепличный комплекс
ООО
«
Fresh

Rose
» передан покупателям.

Следовательно,
ООО
«
Komfort

Injeniring
» и ОАКБ «
Агробанк»
являются собственниками тепличного комплекса
ООО
«
Fresh

Rose
» в
неравных долях.

Далее, ООО
«
Fresh

Rose
»

в сентябре месяце 2012 года приобрело у
ООО «
Agro

Kontinent
» семена различных сортов огурцов и осуществило
посадку 25.000 саженцев огур
цов. Сорта огурцов предназначены для
тепличного выращивания в определенном температурном режиме и в
случае нарушения температурного режима саженцы гибнут.

Согласно пункт
у

2.3.9. Протокола Республиканской комиссии по
реализации экономически несостоятельных
предприятий коммерческим
банкам от 12 ноября 2010 года за №6, утвержденный Премьер министром
Республики Узбекистан на ГАК «
Узбекэнерго
»

возложена ответственность
за бесперебойную поставку электроэнергии
ООО
«
Fresh

Rose
»
.

В связи с чем, между истцом и ответ
чиком заключен договор на
поставку электроэнергии №270397 от 2 января 2011 года.

Однако,
ответчиком обязательства по бесперебойной поставки
электроэнергии
систематически нарушались
, в

результате
систематического нарушения обязательств по подаче электроэнер
гии
саженцы огурцов погибли и
ООО
«
Fresh

Rose
»

нанесен ущерб в крупном
размере.

Решением Хозяйственного суда города Ташкента от 10 апреля 2013
года по делу №10
-
1206/26490 с ответчика в пользу истца взысканы убытки
в размере 25.656.507 сум.


2

Вместе с тем, с
огласно заключенного между истцом и
Индивидуальным предпринимателем
договора купли продажи №1
-
м от 16
октября 2012 года истец обязался поставить индивидуальному
предпринимателю 30.000 тонн огурцов сорта «Кураж» и 30.000 тонн
огурцов марки «Орзу», а индивид
уальный предприниматель обязался
принять и оплатить их в течении трех банковских дней.

В результате,

истцом
по вине ответчика понесены убытки в виде упущенной выгоды в
размере 1.121.239.013 сум.

Решением
суда первой инстанции
исковое заявление оставлено бе
з
удовлетворения
.

Не согласившись с принятым
решением Торгово
-
промышленной
палатой Узбекистана
(далее
-

палата)
подан
а

кассационн
ая

жалоб
а

на
предмет отмены
решения и принятия по делу нового решения о взыскании
убытков
в виде упущенной выгоды
в размере 500
.000.000,00 сум.

И
зучив доводы, изложенные в кассационной жалобе вместе с
материалами дела, судебная коллегия находит

решение суда первой
инстанции подлежащим оставлению без изменения, а
кассационную
жалобу

подлежащей
оставлению без удовлетворения по следу
ющим
основаниям:

В соответствии со статьей 135 Хозяйственного процессуального
кодекса Республики Узбекистан (далее
-

ХПК) решение хозяйственного
суда должно быть законным и обоснованным.

В пункте 14
п
остановления Пленума Высшего хозяйственного суда
Республ
ики Узбекистан от 23 декабря 2005 года за №136 «О применении
Хозяйственного процессуального кодекса Республики Узбекистан при
рассмотрении

дел в кассационной инстанции» дано разъяснение, что при
рассмотрении дела суд кассационной инстанции проверяет полноту
исследования судом обстоятельств, имеющих значение для дела,
доказанность обстоятельств, которые суд признал установленными,
правильнос
ть применения норм материального и процессуального права.

Как установлено из материалов дела, правоотношения между
сторонами основаны на договоре №270397 от 2 января 2011 года.


Предметом спора является взыскание суммы убытков в виде
упущенной выгоды в рез
ультате ненадлежащего исполнения обязательств.

Как
следует
из материалов дела,

согласно заключенно
му

между
истцом и предпринимателем договора купли продажи от

16 октября 2012
года истц
ом

обязался
по
постав
ке
предпринимателю 30.000 тонн огурцов
сорта «Кураж
» и 30.000 тонн огурцов марки «Орзу» не
были
исполнены
надлежащим образом, в результате, истцом понесены убытки в виде
упущенной выгоды в размере 1.121.239.013 сум.

Судебная коллегия
,

изучив представленные доказательства по делу в
совокупности и каждое по
отдельности считает, что суд
ом
обстоятельства
дела выяснены
полностью
и дана надлежащая оценка всем
представленным по делу доказательствам, в связи с чем, суд приш
ел
к

3

обоснованному
и объективному
выводу об
отказе в
удовлетворении
исковых
требований
.

Согла
сно стать
е

14 ГК
лицо, право которого нарушено, может
требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом
или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право
нарушено,

произвело или должно будет произвести для восстановления
нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный
ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при
обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не бы
ло
нарушено (упущенная выгода).

Вместе
с тем,
в ходе судебного разбирательства коллегией
установлено, что ранее решением
Хозяйственного суда города Ташкента
от

10 апреля 2013 года по делу

№10
-
1206/26490 с ответчика в пользу истца
были
взысканы понесенные у
бытки в размере 25.656.507 сум.


При таких обстоятельствах, судебная коллегия

считает
требовани
е

истца о взыскании убытков в виде упущенной выгоды необоснованными,
поскольку
истцом не
были
представлены доказательства, подтверждающие
реальность
упущенной
выгоды.

Следует отметить, что представленный истцом в качестве
доказательства договор купли продажи №1
-
м от 16 октября 2012 года по
своему содержанию является предварительным договором

контрактации
,
поскольку
содержание представленного
истцом
договора не с
одерж
и
т
условия и порядок расче
та, цену за единицу поставляемой продукции,
качество продукции и другие
необходимые условия.


Согласно стать
е

59 ХПК обстоятельства дела, которые согласно
законодательству должны быть подтверждены определенными
доказательств
ами, не могут подтверждаться иными доказательствами.

Как видно, в данном случае, истцу были взысканы его все убытки, в
этой связи
за тот же указанный ущерб взыскать истцу упущенной выгоды
является необоснованным
.

Согласно ст
атье
188 ХПК основаниями к измен
ению или отмене
решения или постановления хозяйственного суда являются нарушение
либо неправильное применение норм материального или процессуального
права.

Нарушение или неправильное применение норм процессуального
права является основанием к изменению либ
о отмене решения или
постановления, если это нарушение привело или могло привести к
принятию неправильного решения.

В данном случае, вышеуказанных оснований для отмены
принятого
по делу решения
не установлен
о.

При таких обстоятельствах, судебная коллегия н
аходит кассационную
жалобу подлежащей оставлению без удовлетворения,
решение суда
оставлению без изменения, с отнесением судебных расходов за

4

рассмотрение дела в
суде
кассационной инстанции на
заявителя
, в
силу
статьи

95 ХПК.

При этом, принимая во внимани
е, что Торгово
-
промышленная палата
Узбекистана на основании пункта 6 статьи 330 Налогового кодекса
Республики Узбекистан освобождена от уплаты государственной
пошлины, следовательно, государственная пошлина за рассмотрение дела
в суде кассационной инстанци
и не подлежит взысканию.


2

мая

201
6

года


дело №

10
-
15
03
/
24933О
бязательства должны исполнятся
надлежащим образом в
соответствие с условиями обязательства и требованиями
законодательства, а при отсутствие таковых условий и требований в
соответствие с обычаями делового оборота и иными обычно
предъявляемыми требованиями


Ташкентское городское управлен
ие Торгово
-
промышленной палаты
Узбекистана в интересах НКЭИС «Узбекинвест» (далее
-

истец)
обратилось в
в хозяйственный суд с исковым заявлением к
АО
«Узжелдорпасс»

(далее
-

ответчик
)

об отмене решения ответчика о
досрочном расторжении договоров №
12/51111
57387 и №

12/5111157388
от 1

ноября
2013 года
,
о взыскании
суммы
основного долга в размере
299

345

964
,
07 сум, пени в размере 198

304

145,57 сум за не оплаченные
суммы не допоказанных
з
астрахованных лиц (пассажиров) в количестве
1

277

929 человек
.

Определе
нием суда от
6

января

201
6

года
СП «
Temiryo
`
l
-
sugurta
»

(далее


СП)
привлечено к участию в деле в качестве третьего лица, не
заявляющего самостоятельных требований на предмет спора.

Решением суда первой инстанции
исковые требования удовлетворены

частично
,

с ответчика в пользу истца взыскана сумма основного долга в
размере 4

751

155,20 сум, производство по требованию об отмене решения
ответчика о досрочном расторжении договором прекращено.

Дело в суде

апелляционной инстанции
не рассматривалось.

В кассационно
й жалобе
Управления ТПП
приведены доводы
о том,
что суд
ом

первой инстанци
и

нарушены нормы материального и
процессуального права,
не полностью изучены материалы дела,
в связи с
чем, ставится вопрос об
изменении
решени
я

суда первой инстанции

и

взыскании с от
ветчика суммы задолженности в размере 230

503

962,00
сум
.

Судебная коллегия,
изучив доводы, изложенные в кассационн
ой

жалоб
е
, вместе с материалами дела, находит кассационн
ую

жалоб
у

подлежащ
ей

отказу в
удовлетворени
и
, а
решение
суд
а

оставлению без
изменени
я

по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела,
м
е
жду НКЭИС «Узбекинвест» по
Ташкентской области и
ответчиком

был
и

заключен
ы

договора

№ 12/5111157387 и № 12/5111157388 от 1

ноября
2013

г
ода

по
организации обязательного личного страхования пассаж
иров
железнодорожного транспорта от несчастных случаев.

Ответчик

23 октябр
я

2014 года отправ
ил

письмо о расторжение
договор
ов

с 1 ноября 2014 года.

Далее
,
ответчик направил письмо
за


L
-
238/15

от
28 января 2015
года,
где
реш
ено

расторгнуть договора с 1 фе
враля 2015г.

2


Однако в последующем
, договорны
е

отношени
я

по организации
обязательного личного страхования пассажиров ж.д. транспорта от
несчастных случаев продолжал
ись

между
ответчиком

и
СП
.

В соответствии с

пункт
ом

9
части первой

ст
атьи
24
Хозяйственного
п
роцессуального кодекса Республики Узбекистан
, хозяйственный суд
разрешает споры о признании недействительными (полностью или
частично) актов государственных органов и органов самоуправления
граждан, незаконными действий (бездействия) должностных лиц, не
со
ответствующих законодательству, нарушающих права и охраняемые
законом интересы организаций и граждан.

Поскольку
решение ответчика о досрочном

расторжении договоров не
является акт
ом

государственн
ого

орган
а

и орган
а
самоуправления граждан

с
уд первой инстанц
ии
руководствуясь п.1 статьи 86 ХПК, согласно
которому
хозяйственный суд хозяйственный суд прекращает производство
по делу, если спор не подлежит рассмотрению в хозяйственном суде
,

обоснованно пришел к выводу о прекращении производства по делу в
части треб
ования об отмене решения ответчика о досрочном расторжении
договоров.

В соответствии
с
части первой

стать
и

5 Закона Республики
Узбекистан «Об обязательном личном страховании пассажиров
воздушного,
ж
елезнодорожного, внутреннего водного и автомобильного
тран
спорта общего
п
ользования» страховой платеж включается в
стоимость билета и взимается с
п
ассажира транспортной организацией. На
основании чего
, ответчик

с
траховой платеж (страховую премию) включил
в ставку комиссионного сбора.

Правилами
перевозок пассажиро
в, багажа и грузобагажа
железнодорожным транспортом от 13

апреля
2012

г
ода

(глава IX §7)
комиссионный
с
бор
ответчика

не взимается при оформлении билетов с
сенаторов и
д
епутатов Олий Мажлиса Республики Узбекистан, с лиц
следующих в специальных
а
ренд
ованных
вагонах и
пассажирских поездах,
с железнодорожников по бесплатным
с
лужебным и разовым билетам, с
инвалидов и участников войны и лицам,
при
равненным к ним, так же с
пассажиров при оформлении билетов вне территории
Р
еспублики
Узбекистан.

Т.е. в данном случае
,
фактически перевезенные застрахованные
пассажиры считаются
в
ывезенные пассажиры за исключением пассажиров
льготных категорий,
что

с
оставило в период с ноября 2013 года по январь
2015 года 4

180

491 пассажир
ов
,
что также подтверждается материалами
дела.

П
унктом
3.5 вышеуказанных договоров
предусмотрено, что ответчик

до 5
числа

каждого следующего месяца долж
ен

предоставлять
информацию страховщику
о

количестве перевезенных застрахованных
пассажиров, соответственно требуемая
для

предоставления информация о
ко
личестве перевезенных пассажиров являлась оперативной, так как
3


установленный срок поступления тяжелой отчетности ЦО
-
22
-
двадцать
второе число следующего за отчетным месяц
ем
.

Также на основании п.3.7 договоров е
жемесячно составлялись
двухсторонние акты о ко
личестве перевезенных пассажиров заверенные
подписью и печатями двух сторон.

При этом, истцом
по поводу некорректного предоставления
количества перевезенных пассажиров с ноября 2013

года не был
и

предоставлен
ы

ответчику
претензионн
ые

письма.

Таким образом,

в период с 1 ноября 2013 г
ода

по 1 февраля 2015

г
ода
,
ответчиком истцу

была перечислена страховая премия в размере
832

181

813,7 сум, что составило 4

160

427

застрахованных пассажиров,
а
согласно ЦО
-
22 за этот же период фактически перевезено 4

180

491
зас
трахованных пассажиров
, что также подтверждается материалами дела
и актами выполненных работ..

Согласно ст
атье
236 Гражданского кодекса Республики Узбекистан

(далее
-

ГК)

обязательства должны исполнятся надлежащим образом в
соответствие с условиями обязате
льства и требованиями законодательства,
а при отсутствие таковых условий и требований в соответствие с обычаями
делового оборота и иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст.
ст.
235, 324
ГК

если стороны по договору несут взаимную
обязанность в о
тношении друг друга, то каждая из сторон считается
должником другой стороны в том, что обязана сделать в ее пользу и
одновременно
-

ее кредитором в том, что имеет право от нее требовать.
Должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные
неисполнением

или ненадлежащим исполнением обязательства.

Учитывая изложенное, сумма задолженности ответчика перед истцом
составила 4

751

155,20 сум, в связи с чем, суд первой инстанции
обоснованно удовлетворил исковые требования о взыскании основного
долга частично.

Т
акже, суд первой инстанции, руководствуясь ст. 333 ГК, поскольку
истцом не указаны основания и не представлены расчеты начисленной
суммы пени
,

обоснованно

отказал в удовлетворении требования в данной
части.

Согласно пункту 1
п
остановления Пленума Высшего х
озяйственного
суда Республики Узбекистан
№ 161
от 15 июня 200
7

года «О судебном
решении» выносимое судом решение должно быть в полном соответствии
с нормами материального и процессуального законодательства,
соответствовать материалам дела и установленным с
удом
обстоятельствам.

Принимая вышеизложенное, судом первой инстанции дана правовая
оценка всем обстоятельствам дела, имеющим значение для дела,
решение
вынесено в полном соответствии с нормами материального и
процессуального законодательства, соответствуе
т материалам дела и
установленным судом обсто
ятельствам
.

4


При таких обстоятельствах,
судебная коллегия находит

решение суда
подлежащим

оставлению без изменения,
а
кассационн
ую

жалоб
убез
удовлетвор
ени
я
,
с о
свобождением Управления ТПП в соответствии со ст.


330 Налогового кодекса от уплаты государственной пошлины.20
1
6

йил
2

май21
-
1504/8716
-
сонли иш
Қарздор айби бўлган тақдирда мажбуриятни бажармаганлиги
ѐки лозим даражада бажармаганлиги учун жавоб беради


“Кучлик нефт базаси” унита
р корхонаси
(бундан буѐн


матнда
-

даъвогар) хўжалик судига даъво аризаси билан мурожаат қилиб,
Кармана туман йўл хўжалиги пудрат таъ
мирлаш
-
фойдаланиш
корхонасидан
(бундан буѐн матнда
-

жавобгар)
140 028 050

сўм асосий
қарз,

70 014 025

сўм пеня ундиришни сўраган.

Биринчи инстанция судининг ҳал қилув қарори билан даъво қисман
қаноатлантирилган.
Жавобгардан

даъвогар

фойдасига

140 028 050

сўм

асосий

қарз
,
7

001 402

сўм

пеня

ундирилган
.
Даъвонинг қолган қисмини
қаноатлантириш ра
д этилган.

Иш а
пелляция инстанцияси суди
да кўрилмаган
.

Жавобгар
нинг кассация шикоятида ишни кўришда
биринчи
инстанция
суди
жавобгарнинг мулкий аҳволини инобатга
олмасдан
асоссиз равишда
7

001

402 сўм пеня ундириш ҳақида хулосага келганлиги

баѐн қилиниб
,
ҳа
л қилув қарорини
пеня ундириш қисмини бекор қилиш
сўралган.

Судлов ҳайъати кассация шикоятида келтирилган важларни иш
ҳужжатлари билан биргаликда муҳокама қилиб, қуйидагиларга асосан
ҳал
қилув

қарорини ўзгаришсиз қолдиришни лозим топади.

И
шдаги ҳужжатларда
н кўринишича, даъвогар ва жавобгар ўртасида
201
3

йил
1
6 май
да
битум маҳсулотларини етказиб бериш тўғрисида
26
-
сонли
комиссия шартномаси ва ушбу шартномага 2013 йил 31 майда 1
-
сонли ҳамда 2013 йил 28 августда
2
-
сонли қўшимча келишувлар
имзоланган.

Шартноман
инг 1.1
-
бандига кўра, даъвогар Ўзбекистон Республикаси
Вазирлар Маҳкамасининг 2013 йил 25 апрелдаги “Умумфойдаланиладиган
автомобиль йўлларини 2013 йилда таъмирлаш, қуриш ва реконструкция
қилиш бўйича моддий хом
-
ашѐ билан таъминлаш чора
-
тадбирлар
тўғрисида
”ги 112
-
сонли қарорига асосан шартномада келишилган
воситачилик ҳақи эвазига ўз номидан жавобгар ҳисобидан 1

700,0 тонна
йўл битуми (БНД 60/90 маркали, ТН ВЭД 271320000)ни сотиб олиш
бўйича импорт контрактини тузиш, жавобгар томонидан кўрсатилган
манзилга
шартноманинг ажралмас қисми бўлган
жадвал
га мувофиқ
етказиб бериш мажбуриятини олган.

Шартноманинг 1.5
-
бандига биноан етказиб берилган импорт битум
маҳсулоти
учун
ҳисобланган қўшимча қиймат солиғини, шунингдек
маҳсулот қийматининг 1 фоизи миқдорида мукофот

пули ва бошқа
харажатларни
шартноманинг 2.4
-
бандида назарда тутилган

муддатда
, яъни
ҳисоб
-
фактура тақдим қилингандан сўнг уч кун ичида тўлаб бериш
мажбуриятини олган.2

Даъвогар шартномавий муносабатда ўзига юклатилган мажбуриятни
лозим даражад
а

бажарган ва

шартномада кўрсатилган импорт битум
маҳсулотларини етказиб берган, аммо жавобгар кўрсатилган хизматларга
қисман тўловни амалга ошириб, 140

028

050 сўм қарздорликка йўл қўйган.

Ушбу қарздорликни бартар
а
ф этиш бўйича талабномалар эътиборсиз
қолдирилганлиги
боис
,

даъвогар жавобгардан ушбу қарздорлик ва унга
ҳисобланган пеняни ундиришни сўраб
,

хўжалик судига даъво аризаси
билан мурожаат қилган.

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси (бундан буѐн

матнда
-

ФК) 8
-
моддасининг иккинчи қисми 1
-
бандига кў
ра, фуқаролик
ҳуқуқ ва бурчлари қонунда назарда тутилган шартномалар ва бошқа
битимлардан, шунингдек гарчи қонунда назарда тутилган бўлмаса
-
да,
лекин унга зид бўлмаган шартномалар ва бошқа битимлардан вужудга
келади.

ФКнинг 236
-
моддасида мажбурият мажбурия
т шартларига мувофиқ,
бундай шартлар ва талаблар бўлмаганида эса


иш муомаласи одатларига
ѐки одатда қўйиладиган бошқа талабларга мувофиқ лозим даражада
бажарилиши кераклиги белгиланган.

ФКнинг 333
-
моддасида қарздор айби бўлган тақдирда мажбуриятни
бажар
маганлиги ѐки лозим даражада бажармаганлиги учун жавоб
беришлиги белгиланган.

Ундириш сўралган асосий қарздорлик ишдаги тўпланган далиллар
асосида тўлиқ тасдиғини топганлиги сабабли биринчи инстанция суди
ушбу талабни қаноатлантириш ҳақида қонуний тўхтамга

келган.

ФКнинг 263
-
моддасига кўра, неустойка тўлаш тарафларнинг
келишувида назарда тутилган ѐки тутилмаганлигидан қатъи назар,
кредитор қонунда белгиланган неустойка (қонуний неустойка)ни тўлашни
талаб қилишга ҳақли.

Ўзбекистон Республикаси Олий хўжали
к суди Пленумининг 2002
йил

4 мартдаги “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг
шартномавий
-
ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси
Қонунини хўжалик судлари амалиѐтида қўллашнинг айрим масалалари
ҳақида”ги 103
-
сонли қарорининг 10
-
бандида
,

уму
мий қоидага кўра
,

қонун
ҳужжатлари ва шартномада бошқача тартибда жавобгарлик назарда
тутилмаган бўлса, шартнома шартларини бажармаганлик ѐки лозим
даражада бажармаганлик (шартнома интизомини бузганлик) учун
Қонуннинг 25
-
32
-
моддаларига асосан жавобгарлик қ
ўлланилиши, агар
хўжалик шартномасида шартнома интизомини бузиш билан боғлиқ
ҳолатлар учун жавобгарлик белгиланган бўлса, тарафларнинг
жавобгарлиги шартномага асосан қўлланилиши лозимлиги ҳақида
тушунтириш берилган.

Тарафлар ўрта
сида имзоланган шартноманин
г 5.1
-
бандида тарафлар
ўртасидаги мулкий жавобгарлик
маслласи
амалдаги қонунчилик асосида
ҳал этилиши белгиланган.3

Шундан келиб чиқиб, даъвогар “Хўжалик юритувчи субъектлар
фаолиятининг шартномавий
-
ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Ўзбекистон
Республикаси Қонуни
нинг
32
-
моддасига биноан 70

014

025 сўм пеня
ундиришни сўраган.

Ўзбекистон Республикаси Олий хўжалик суди Пленумининг
“Мажбуриятларни бажармаганлик ѐки лозим даражада бажармаганлик
учун мулкий жавобгарлик тўғрисидаги фуқаролик қонун ҳужжатларини
қўллашнинг

айрим масалалари ҳақида”ги 2007 йил 1
5 июндаги 163
-
сонли
Қарорининг

4
-
бандида агар тўланиши лозим бўлган неустойка
кредиторнинг мажбуриятини бузиш оқибатларига номутаносиблиги
кўриниб турса, суд қарздор томонидан мажбуриятларнинг бажарилиш
даражасини, ма
жбуриятда иштирок этувчи тарафларнинг мулкий
аҳволини, шунингдек кредиторнинг манфаатларини эътиборга олиб,
неустойка миқдорини камайтиришга ҳақлилиги, бироқ нестойканинг энг
кам миқдори ФКнинг 327
-
моддасида кўрсатилган фоизлар миқдоридан кам
бўлмаслиги ло
зимлиги ҳақида тушунтириш берилган.

Ўзбекистон Республикаси Олий хўжалик суди Пленумининг
“Суднинг ҳал қилув қарори ҳақида” 2007 йил 15 июндаги 161
-
сонли
қарорининг

1
-
бандига кўра суд томонидан қабул қилинган қарор моддий
ва процессуал қ
онунчилик нормалари билан тўлиқ мос келиши, иш
ҳужжатлари ва суд аниқлаган ҳолатларга мувофиқ бўлиши керак.

Биринчи инстанция суди ушбу Пленум қарори талабларига риоя
қилган ҳолда ишдаги мавжуд
далиллар
га ҳуқуқий баҳо бериб, даъвонинг
пеня ундириш талабини

қисман қаноатлантириш ҳақида асосли тўхтамга
келган.

ХПК 188
-
моддасининг биринчи қисмида моддий ѐки процессуал
ҳуқуқ нормаларининг бузилиши ѐхуд нотўғри қўлланилиши хўжалик
судининг ҳал қилув қарорини ѐки қарорини ўзгартириш ѐхуд бекор қилиш
учун асос бўл
иши назарда тутилган.

Ушбу ҳолатда, ҳал қилув қарорини бекор қилиш ѐки ўзгартириш
учун асослар мавжуд эмас.

Агар апелляция ва кассация шикоятлари берилганда суд
ҳужжатининг фақат ундириш ѐки ундиришни рад этиш қисми шикоят
қилинаѐтган бўлса, давлат божи ни
золашилаѐтган суммадан келиб чиқиб
ҳисобланади. Бу ҳақда Ўзбекистон Республикаси Олий Хўжалик суди
Пленумининг “Хўжалик судлари томонидан давлат божи тўғрисидаги
қонун ҳужжатларини қўллашнинг айрим масалалари ҳақида”ги 2008 йил
18 апрелдаги 180
-
сонли қарор
ининг 4.6
-
бандида батафсил тушунтириш
берилган.

Бундай ҳолатда
,

судлов ҳайъати,
ҳал қилув

қарорини ўзгаришсиз,
кассация шикоятини эса қаноатлантирмасдан қолдиришни, ишни кассация
инстанцияси судида кўриш билан боғлиқ
35

007 сўм давлат божини
жавобгардан ун
диришни, тўланган
7000 сўм почта харажатларини
жавобгар

зиммасида қолдиришни
лозим топади
.


2016 йил
10 май


1
0
-
1518/28429
-
сонли ишМолия вазирлиги хузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия
жамғармаси туман (шахар) бўлимлари пенсия тўлашга кетган
маблағларни, улар ташкилотлар томонида
н ўз вақтида тўланмаган
тақдирда қонун ҳужжатларига мувофиқ регрес даъво аризалари
бўйича ташкилотлардан ундиришлари мумкин


Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги Бюджетдан
ташқари Пенсия жамғармаси
Яшн
о
бод

туман бўлими (бундан буѐнматнда
-

даъвогар)

хўжалик судига даъво аризаси билан мурожаат қилиб,
“Тоштелефонқурилиш” МЧЖ

(бундан буѐн матнда


жавобгар)
дан
пенсия
учун тўлаб берилган
71 327 541,78

сўмни регресс тартибда ундиришни
сўраган.

Биринчи инстанция судининг ҳал қилув қар
ори билан даъво тўлиқ
қаноатлантирилган.

Жавобгардан даъвогар фойдасига
71 327 541,78

сўм
пенсия тўлови регресс тартибда
ундирилган.

Иш а
пелляция инстанцияси суди
да кўрилмаган.

Жавобгар кассация шикояти билан мурожаат қилиб, унда
биринчи
инстанция суди

ишн
и кўришда моддий ва процессуал ҳуқуқ нормаларини
бузганлиги, иш ҳужжатлари тўлиқ ўрганилмаганлиги,

даъво қилиш
муддати ўтганлиги,
даъво муддати доираси
д
а ҳисоб
-
китоб амалга
оширилса, қарздорлик 28

454

815,2 сўмни ташкил қилиши баѐн қилиниб,
ҳал қилув
қарор
ини бекор қили
ш
сўралган.

Судлов ҳайъати
кассация шикоятида келтирилган важларни иш
ҳужжатлари билан бирга муҳокама қилиб, қуйидагиларга асосан кассация
шикоятини қаноатлантиришни рад эти
шни
,
ҳал қилув қарори
ни

ўзгаришсиз қолдиришни лозим топади.

Ишдаги ҳу
жжатларга кўра,
жавобгар томонидан такдим этилган
маълумотномаларга асосан “Фуқароларнинг давлат пенсия таъминоти
тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 12
-
моддаси

б

-
бандига кўра, фуқаролар Устименко Лариса Алексеевна, Ли Галина
А
ббасовна, Федот
ова
Н
аташа Никола
е
вна, Сохин Владимир Сергеевич,
Фотиу
А
нтонина Александровна, Махкамова Дильором Пазиловна,
А
кбергенова
А
йгул Жумакановналарга имтиѐзли асосларда умумий
белгиланган ѐшни 5 йилга қисқартирилган ҳолда пенсия тайинланган
ҳамда 2006
-
2012 йилла
р
ва

2015 йилгача бўлган даврда ушбу фуқароларга
71 327 541,78 сўм тўлаб берилган.

Жавобгар ўз мажбуриятини бажармасдан фуқаро
ларга

нафақа
сифатида

тўланган
71 327 541,78 сўм

пул маблағларини Молия вазирлиги
ҳузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия ж
амғармаси Яшнобод туман
бўлими ҳисоб рақамига ўтказмаганлиги боис, даъвогар ушбу суммани
ундириш талаби билан судга мурожаат қилган.

“Фуқароларнинг давлат пенсия таъминоти тўғрисида”ги Ўзбекистон
Республикаси Қонунининг 12
-
моддаси б
-
бандига кўра, оҳирги
иш жойидан

2

қатъи назар, ушбу Қонуннинг 7
-
моддасида белгиланган ѐшни 5 йилга
қисқартирилган ҳолда, меҳнат шароити зарарли ва оғир ишларда тўлиқ иш
куни давомида банд бўлган ходимлар ҳам пенсия олиш ҳуқуқига эга
бўлишлиги белгиланган.

Шу Қонунннинг
66
-
моддас
и
га

кўра,

ходим
ушбу
Қ
онуннинг 7
-
моддасида назарда тутилган пенсия ѐшига тўлгунга қадар ушбу Қонун 12
-
моддасинингб

-

ж


бандларига мувофиқ тайинланган пенсияларни
тўлаш учун иш ҳақи тўлашга мўлжалланган маблағлар ҳисобидан
Ўзбекистон Республикаси Молия

вазирлиги ҳузуридаги бюджетдан
ташқари Пенсия жамғармасига харажатларни қопловчи пул ўтказадилар.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2014 йил

23 декабрдаги 357
-
сонли қарори

билан
тасдиқланган

Фуқароларнинг
давлат пенсия таъ
миноти тўғрисида

ги Ўзбекистон Республикасининг
Қонунига мувофиқ пенсияларни тўлашга харажатларни қоплаш тартиби
тўғрисида”ги Низомнинг 10
-
бандига биноан Қонуннинг 12
-
моддаси

б


бандига асосан тайинланган пенсияларни тўлашга харажатларни қоплаш
қуйидаги т
артибда амалга оширилади:

ташкилотлар Пенсия жамғармасининг харажатларини қоплашга зарур
бўлган суммаларнинг минимал миқдорини ҳар йили 15 январгача
ўтказадилар;

ташкилотлар томонидан ходим Қонуннинг 7
-
моддасида назарда
тутилган пенсия ѐшига етгунига қадар

мазкур Қонун 12
-
моддасининг

б


бандига мувофиқ тайинланган пенсияларни тўлашга кетган олдинги йил
учун Пенсия жамғармасининг ҳақиқий харажатларини тўлиқ қоплаш,
Пенсия жамғармасига ўтказилган қоплашга зарур бўлган суммаларнинг
минимал миқдорини чегириб қ
олган ҳолда, ҳисобот йилининг 1
февралигача амалга оширилади.

Шу Низомнинг 13
-
бандига биноан эса пенсионер ҳисобда турган жой
бўйича Пенсия жамғармасининг туман (шаҳар) бўлимлари мазкур
Низомнинг 10
-
бандида кўрсатилган пенсияларни тўлашга кетган
маблағларн
и, улар ташкилотлар томонидан ўз вақтида тўланмаган
тақдирда, қонун ҳужжатларига мувофиқ регресс даъво аризалари бўйича
ташкилотлардан ундиришлари мумкин
.

Биринчи инстанция суди
иш ҳолатларини тўлиқ аниқлаб,
моддий ва
процессуал ҳуқуқ нормаларини тўғри қўл
лаб,
даъвони қаноатлантириш

ҳақида
тўғри хулосага келган.

Жавобгарнинг кассация шикоятида ке
лтирилган важлар билан
келишиб бўлмайди, чунки жавобгар томонидан суд қарори қабул
қилингунга қадар даъво муддатини қўллаш тўғрисида ариза тақдим
этилмаган.

Ваҳолан
гки, даъво муддатини қўллаш ҳақидаги ариза фақатгина
биринчи инстанция суди томонидан ишни кўриш якуни бўйича суд
ҳужжати қабул қилингунга қадар берилиши мумкин. Агар бундай ариза
ишни апелляция, кассация инстанцияси судида ва назорат тартибида
кўриш жараѐ
нида берилса, у қаноатлантирилмайди ва бу ҳақида суд

3

ҳужжатининг асослантирувчи қисмида кўрсатилади.

Бу ҳақда Ўзбекистон
Республикаси Олий хўжалик суди Пленумининг 2015 йил 19 июндаги
“Хўжалик судлари томонидан фуқаролик қонун ҳужжатларининг даъво
муддатиг
а оид нормаларини қўллашнинг айрим масалалари ҳақида”ги 282
-
сонли қарори 10
-
бандида тушунтириш берилган.

Қайд қилинганларга кўра судлов ҳайъати,
ҳал қилув қарорини

ўзгаришсиз, кассация шикоятини эса қаноатлантирмасдан қолдиришни,
“Тоштелефонқурилиш” МЧЖдан

ишни кассация инстанциясида кўриш
билан боғлиқ
356 637

сўм давлат божи

ундиришни
,
тўланган
7

000 сўм
почта харажатини зиммасида қолдиришни

лозим топади.

Приложенные файлы

  • pdf 15201700
    Размер файла: 873 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий