Иосиф Гутман Постановка рук скрипача в трех типовых двигательных положениях . . . 107. Йова Йорданова Проблемы начальной постановки левой руки скрипача . . .


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
Î âîñïèòàíèè ñêðèïà÷à â ìóçûêàëüíîé øêîëå . . . . . . . . . .3
Íþàíñèðîâêà è ôðàçèðîâêà â èãðå íà ñêðèïêå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Ê âîïðîñó î âîñïèòàíèè êóëüòóðû çâóêà ó ñêðèïà÷åé . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Î ïåðñïåêòèâíîñòè ïîäõîäîâ è ìåòîäîâíà÷àëüíîãî îáó÷åíèÿ
ñêðèïà÷åé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Î ìåòîäå ðàáîòû ñ ó÷åíèêàìè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
êëàññû ìóçûêàëüíîé øêîëû) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
Íàñóùíûå ïðîáëåìû íà÷àëüíîãî îáó÷åíèÿ ñêðèïà÷à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
ðàáîòûâ ÄÌØ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100
Ïîñòàíîâêà ðóê ñêðèïà÷à â òðåõ òèïîâûõ äâèãàòåëüíûõ ïîëîæåíèÿõ . .
Ïðîáëåìû íà÷àëüíîé ïîñòàíîâêèëåâîé ðóêè ñêðèïà÷à . . . . . . . . . . . . . . .130
Íåêîòîðûå âîïðîñû ðàçâèòèÿ òåõíèêè ëåâîé ðóêè ñêðèïà÷à . . . . . . . . .139
Ïðèíöèïû ïîäáîðà ó÷åáíîãî ìàòåðèàëàâ ñêðèïè÷íîì êëàññå
ìóçûêàëüíîé øêîëû . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .154
Ðàáîòà íàä ïðîèçâåäåíèåì êðóïíîé ôîðìû . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170
ïðîèçâåäåíèåì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181

Приложенные файлы

  • pdf 15209531
    Размер файла: 19 kB Загрузок: 2

Добавить комментарий