1.18. Место нахождения Союза: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик.


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте файл и откройте на своем компьютере.
�� �� ML?J@?;&#xJ37;&#[email protected];?GH gZH[s_fkh[jZgbb qe_gh\ ijhlhdhehl] Ij_^k_^Zl_evkh[jZgby BBBBBBBBBBBBBBBBB:Bhclh\ BB 26 BBBBBB fZy BBBBBB] MKL: \gh\hcj_^Zdpbb KHXA: KLJHBL?EB D:;:J�BGH - ;:ED:JKDHCJ?KIM;EBDB ] GZevqbd 5 �� ��2 1 . H;SB?IHEH@?GBY 1.1. Khxa K ljhbl _eb D Z[Zj^bgh - ;ZedZjkdhcJ_kim[ebdb bf_gm_fh_\^Zevg_cr_f Khxa y\ey_lkyg_dhff_jq_kdhchj]ZgbaZpb_c\nhjf_ khxaZ hkgh\ZgghcgZqe_gkl\_ ebphkms_kl\eyxsbo kljhbl_evkl\hkha^Zgh\p_eyoij_^mij_ `^_gbyijbqbg_gby\j_^Zlj_lvbfebpZfbih\ur_gbydZq_kl\Z \uiheg_gbykljhbl_evkl\Zj_dhgkljmdpbbdZiblZevgh]hj_fhglZh[t_dlh\dZiblZevgh]hkljhbl_evkl\Z 1.2. Khxa hkms_kl\ey_lk\hx^_yl_evghklv\jZfdZoDhgklblmpbbJhkkbckdhcN_^_jZpbb\ khhl\_lkl\ bbk^_ckl\mxsbfaZdhgh^Zl_evkl\hfJhkkbckdhcN_^_jZpbbaZdhgh^Zl_evkl\hfDZ[Zj^bgh - ;ZedZjkdhcJ_kim[ebdbklZg^ZjlZfbbijZ\beZfb kZfhj_]mebjh\Zgby ml\_j`^_ggufb Khxahf ZlZd`_ kghjfZfbij_^mk fhlj_ggufbgZklhysbfMklZ\hf 1.3. Khxa y\ey_lkyxjb^bq_kd bfebphfkfhf_glZ_ ]h ]hkm^Zjkl\_gghcj_]bkljZpbb\ mklZgh\e_gghfaZdhghfihjy^d_b^_ckl\m_lgZ\k_cl_jjblhjbbJhkkbckdhcN_^_jZpbb 1.4. Kfhf_glZ\g_k_gbyk\_^_gbch Khxa_ \]hkm^Zjkl\_ggucj__kljkZfhj_]mebjm_fuo hj]ZgbaZpbc Khxa ijbh[j_lZ_lklZlmk kZfhj_]mebjm_fhchj]ZgbaZpbbhkgh\ZgghcgZqe_gkl\_ ebphkms_kl\eyxsbokljhbl_evkl\h 1.5. Khxa kha^Z_lky[_ah]jZgbq_gbykjhdZ^_yl_evghk lb 1.6. Hkgh\gufbijbgpbiZfb^_yl_evghklb KhxaZ y\eyxlky^h[jh\hevghklvjZ\_gkl\hqe_gh\ kZfhmijZ\e_gb_kZfhj_]m ebjh\Zgb_]eZkghklvaZdhgghklvmqZklb_dZ`^h]hqe_gZ\mijZ\e_gbb Khxahf . Kh^_j`Zgb_f^_yl_evghklb KhxaZ y\ey_lkyjZajZ[hldZbml\_j`^_gb_^hdmf_glh\mdZaZgguo\ imgdl_gZklhys_]hMklZ\ZZlZd`_dhgljhevaZkh[ex^_gb_fqe_gZfb KhxaZ lj_[h\Zgbc wlbo ^hdmf_glh\ . 1.7. Khxa bf__l\kh[kl\_gghklbh[hkh[e_ggh_bfms_kl\hhl\_qZ_lihk\hbfh[yaZl_evkl\Zf wlbfbfms_kl\hffh`_lhlk\h_]hbf_gbijbh[j_lZlvbhkms_kl\eylvbfms_kl\_ggu_b g_bfms_kl\_ggu_ijZ\Zg_klbh[yaZgghklb[ul vbklphfbhl\_lqbdhf \km^_ 1.8. Khxa \ijZ\_\mklZgh\e_gghfihjy^d_hldju\Zlvjm[e_\u_b\Zexlgu_kq_lZ\[Zgdh\kdbo mqj_`^_gbyogZl_jjblhjbbJhkkbckdhcN_^_jZpbb baZij_^_eZfb__l_jjblhjbb 1.9. Khxa bf__li_qZlvkihegufgZbf_gh\Zgb_fgZjmkkdhfyaud_ZlZd`_\ijZ\_bf _lv rlZfiub[eZgdbkhk\hbfgZbf_gh\Zgb_f . 1.10. Khxa \ijZ\_kha^Z\ZlvgZl_jjblhjbbJhkkbckdhcN_^_jZpbbnbebZeubhldju\Zlv ij_^klZ\bl_evkl\Z\khhl\_lkl\bbkaZdhgh^Zl_evkl\hfJhkkbckdhcN_^_jZpbb 1.11. Bfms_kl\hnbebZeZbebij_^klZ\bl_evkl\Zmqblu\Z_ lkygZhl^_evghf[ZeZgk_bgZ [ZeZgk_ KhxaZ NbebZebij_^klZ\bl_evkl\h KhxaZ g_y\eyxlkyxjb^bq_kdbfbebpZfbgZ^_eyxlky bfms_kl\hfaZkq_l KhxaZ b^_ckl\mxlgZhkgh\Zgbbml\_j`^_ggh]hbfiheh`_gby 1.12 . Bfms_kl\hi_j_^Zggh_ Khxa m_]hqe_gZfby\ey_lky kh[kl\_gghklvx KhxaZ . 1.13 . Khxa g_hl\_qZ_lihh[yaZl_evkl\Zfk\hboqe_gh\ 1.14 . =hkm^Zjkl\hg_hl\_qZ_lihh[yaZl_evkl\Zf KhxaZ jZ\ghdZd Khxa g_hl\_qZ_lih h[yaZl_evkl\Zf]hkm^Zjkl\Z 1.15 . f_rZl_evkl\h\^_yl_evghklv KhxaZ ]hkm^Zjkl\_gguoh[s_k l\_gguobebbguohj]Zgh\ djhf_kemqZ_\ij_^mkfhlj_gguoaZdhgh^Zl_evkl\hfg_^himkdZ_lky 1. 16 . Ihegh_gZbf_gh\Zgb_ KhxaZ : gZjmkkdhfyaud_ Khxa C ljhbl_e b DZ[Zj^bgh - ;ZedZjkdhcJ_kim[ebdb gZ Zg]ebckdhf yaud_ Union Builders of Kabardino - Balkarian Re public 1.1 7. KhdjZs_ggh_gZ bf_gh\Zgb_ gZjmkkdhfyaud_ Khxa K ljhbl_e b D;J gZZg]ebckdhfyaud_ Union Builders of KBR 1.1 8. F_klhgZoh`^_gby KhxaZ JhkkbckdZyN_^_jZpby DZ[Zj^bgh - ;ZedZjkdZyJ_kim[ebdZ] GZevqbd P?EBB NMGDPBB KHXA : 2.1. P_ebkha^Zgby KhxaZ : �� ��3 2. 1 .1. Ij_^mij_`^_gb_ijbqbg_gby\j_^Z`bagbbeba^hjh\vxnbabq_kdboebp bfms_kl\mnbabq_kdbobebxjb^bq_kdboebp]hkm^Zjkl\_gghfmbebfmgbpbiZevghfm bfms_kl\mhdjm`Zxs_ckj_^_`bagbbeba^hjh\vx`b\hlguobjZkl_gbch[t_dlZfdmev lmjgh]h gZke_^by iZfylgbdZfbklhjbbbdmevlmju gZjh^h\JhkkbckdhcN_^_jZpbb\ke_^kl\b_ g_^hklZldh\jZ[hldhlhju_hdZau\Zxl\ebygb_gZ[_ahiZkghklvh[t_dlh\dZiblZevgh]h kljhbl_evkl\Zb\uihegyxlkyqe_gZfb KhxaZ ; 2. 1 .2. Ih\ur_gb_dZq_kl\Z\uiheg_gbykljh bl_evkl\Zj_dhgkljmdpbbdZiblZevgh]h j_fhglZh[t_dlh\dZiblZevgh]hkljhbl_evkl\Z 2.1 .3. Kh^_ckl\b_\ij_^klZ\bl_evkl\_baZsbl_wdhghfbq_kdbo b ijhn_kkbhgZevguobgl_j_kh\ qe_gh\ KhxaZ \aZdhgh^Zl_evguobbkihegbl_evguohj]ZgZo\eZklbbmijZ\e_gbykm^_[ guobgklZgpbyo \hj]ZgZof_klgh]hkZfhmijZ\e_gby\h[s_kl\_gguoh[t_^bg_gbyoZlZd`_i_j_^lj_lvbfbebpZfbb ]jZ`^ZgZfb 2.1 .4. H[_ki_q_gb_^hihegbl_evghcbfms_kl\_gghchl\_lkl\_gghklbk\hboqe_gh\i_j_^ ihlj_[bl_eyfbjZ[hlbbgufblj_lvbfbebpZfbihkj _^kl\hfmklZgh\e_gby\hlghr_gbbk\hboqe_gh\ lj_[h\ZgbykljZoh\Zgbybihkj_^kl\hfnhjfbjh\Zgbydhfi_gkZpbhggh]hnhg^Z KhxaZ . 2. 2 . Khxa hkms_kl\ey_lke_^mxsb_nmgdpbb : 2.3. 1. JZajZ[Zlu\Z_lbmklZgZ\eb\Z_lmkeh\byqe_gkl\Zbg^b\b^mZevguoij_^ijbgbfZl_e_cb xjb^bq_kdboebp\Khxa_ 2.3. 2 . Hkms_kl\ey_lZgZeba^_yl_evghklbk\hboqe_gh\gZhkgh\ZgbbbgnhjfZpbb ij_^klZ\ey_fhcbfb\Khxa\nhjf_hlq_lh\ 2.3.3 . I j_^klZ\ey_lbgl_j_kuqe_gh\ KhxaZ \bohlghr_gbyokhj]ZgZfb]hkm^Zjkl\_gghc\eZklb JhkkbckdhcN_^_jZ pbbhj]ZgZfb]hkm^Zjkl\_gghc\eZklbkm[t_dlh\JhkkbckdhcN_^_jZpbbhj]ZgZfb f_klgh]hkZfhmijZ\e_gby 2.3.4 . H j]Zgbam_lijhn_kkbhgZevgh_h[mq_gb_Zll_klZpbxjZ[hlgbdh\qe_gh\ KhxaZ 2.3. 5 . H[_ki_qb\Z_lbgnhjfZpbhggmxhldjulhklv^_yl_evghklbqe_gh\KhxaZ \khhl\_lkl\bbk lj_[h\ZgbyfbaZdhgh^Zl_evkl\Z ; 2.3. 6 . Hkms_kl\ey_ldhgljhevaZkh[ex^_gb_fqe_gZfbKhxaZlj_[h\Zgbcd\u^Zq_k\b^_l_evkl\ h^himkd_klZg^Zjlh\bijZ\bekZfhj_]mebjh\Zgby 2.3. 7 . JZkkfZljb\Z_l`Zeh[ugZ^_ckl\byqe_gh\KhxaZb^_eZhgZjmr _gbbqe_gZfbKhxaZ lj_[h\Zgbcd\u^Zq_k\b^_l_evkl\h^himkd_ijZ\bedhgljhey\h[eZklbkZfhj_]mebjh\ZgbyklZg^Zjlh\ bijZ\bekZfhj_]mebjh\Zgby 2.3. 8 . Ijbf_gy_lf_ju^bkpbiebgZjgh]h\ha^_ckl\byaZg_kh[ex^_gb_qe_gZfbKhxaZ lj_[h\Zgbcd\u^Zq_k\b^_l_ev kl\h^himkd_ijZ\bedhgljhey\h[eZklbkZfhj_]mebjh\ZgbyklZg^Zjlh\ bijZ\bekZfhj_]mebjh\Zgby 2.3. 9 . _^_lj__kljqe_gh\KhxaZ\khhl\_lkl\bbklj_[h\ZgbyfbaZdhgh^Zl_evkl\Z b\h[t_f_ ij_^ mkfhlj_gghfjZa^_ehfgZklhys_]hMklZ\Z ; 2.3.1 0 . uihegy_l bgu_nmgdpbb \bgl_j_kZokljhbl_evghchljZkebbqe_gh\ KhxaZ . IJ:: KHXA : 3.1. Khxa kZfhklhyl_evghhij_^_ey_lp_eb\b^ubgZijZ\e_gbyk\h_c^_yl_evghklb 3.2. Khxa bf__lijZ\h 3.2.1. H lk\h_]hbf_gbhkiZjb\Zlv\mklZgh\e_gghfaZdhgh^Zl_evkl\hfJhkkb ckdhc N_^_jZpbbihjy^d_ex[u_Zdluj_r_gbyb beb ^_ckl\by [_a^_ckl\b_ hj]Zgh\ ]hkm^Zjkl\_gghc\eZklbJhkkbckdhcN_^_jZpbbhj]Zgh\]hkm^Zjkl\_gghc\eZklbkm[t_dlh\ JhkkbckdhcN_^_jZpbbbhj]Zgh\f_klgh]hkZfhmijZ\e_gbygZjmrZxsb_ijZ\ZbaZdhggu_ bgl _j_ku KhxaZ _ ]h qe_gZbebqe_gh\eb[hkha^Zxsb_m]jhamlZdh]hgZjmr_gby 3.2.2. M qZkl\h\Zlv\h[km`^_gbbijh_dlh\n_^_jZevguoaZdhgh\bbguoghjfZlb\guo ijZ\h\uoZdlh\JhkkbckdhcN_^_jZpbbaZdhgh\bbguoghjfZlb\guoijZ\h\uoZdlh\km[t_dlh\ JhkkbckdhcN_ ^_jZpbb]hkm^Zjkl\_gguoijh]jZffih\hijhkZfk\yaZggu fkij_^f_lhf kZfhj_]mebjh\Zgby ; �� ��4 3.2.3. Hkms_kl\eylvg_aZ\bkbfmxwdki_jlbamghjfZlb\guoijZ\h\uoZdlh\ ZlZd`_ gZijZ\eylv\hj]Zgu]hkm^Zjkl\_gghc\eZklbJhkkbckdhcN_^_jZpbbhj]Zgu]hkm^Zjkl\_gghc \ eZklbkm[t_dlh\JhkkbckdhcN_^_jZpbbbhj]Zguf_klgh]hkZfhmijZ\e_gbyaZdexq_gbyh j_amevlZlZoijh\h^bfuo_xg_aZ\bkbfuowdki_jlbaijh_dlh\ghjfZlb\guoijZ\h\uoZdlh\ 3.2.4. ghkblvgZjZkkfhlj_gb_hj]Zgh\]hkm^Zjkl\_gghc\eZklbJhkkbckdhcN_^_jZpbb hj]Z gh\]hkm^Zjkl\_gghc\eZklbkm[t_dlh\JhkkbckdhcN_^_jZpbbbhj]Zgh\f_klgh]h kZfhmijZ\e_gbyij_^eh`_gbyih\hijhkZfnhjfbjh\Zgbybj_ZebaZpbbkhhl\_lkl\_ggh ]hkm^Zjkl\_gghciheblbdbbhkms_kl\ey_fhchj]ZgZfbf_klgh]hkZfhmijZ\e_gbyiheblbdb\ hlghr_gbbij_ ^f_lZkZfhj_]mebjh\Zgby 3.2. 5 . A ZijZrb\Zlv\hj]ZgZo]hkm^Zjkl\_gghc\eZklbJhkkbckdhcN_^_jZpbbhj]ZgZo ]hkm^Zjkl\_gghc\eZklbkm[t_dlh\JhkkbckdhcN_^_jZpbbbhj]ZgZof_klgh]hkZfhmijZ\e_gby bgnhjfZpbxbihemqZlvhlwlbohj]Zgh\bgnhjfZpbxg_h[oh^bfmx ^ey\uiheg_gby Khxahf \haeh`_gguogZg_ ]h n_^_jZevgufbaZdhgZfbnmgdpbc\mklZgh\e_ggh fn_^_jZevgufbaZdhgZfb ihjy^d_ 3.2. 6 . Hkms_kl\eylvex[u_\b^u^_yl_evghklbg_aZij_s_ggu_aZdhgh^Zl_evkl\hf JhkkbckdhcN_^_jZpbbbkhhl\_lkl\mxsb_p_eyf^_yl_evghklb KhxaZ ij_^mkfhlj_gguf gZklhysbfMklZ\hf 3.2. 7 . Hkms_kl\eylv\iheghfh[t_f_iheghfhqbyij_^mkfhlj_ggu_aZdhg h^Zl_evkl\hfh g_dhff_jq_kdbohj]ZgbaZpbyo 3. 2 . 8 Khxa fh`_lbf_lvlZd`_b^jm]b_g_ijhlb\hj_qZsb_aZdhgh^Zl_evkl\mJhkkbckdhc N_^_jZpbbbg_ h]h\hj_ggu_\MklZ\_ijZ\ZZlZd`_hkms_kl\eylvbgu_g_ijhlb\hj_qZsb_ aZdhgh^Zl_evkl\mJhkkbckdhcN_^_jZpbbbg_h]h\hj_ggu_\MklZ\_^_ckl\byg_h[oh^bfu_^ey ^hklb`_gbyklhysboi_j_^ Khxahf aZ^Zq 3. 3 . Khxa g_\ijZ\_hkms_kl\eylv^_yl_evghklvbkh\_ jrZlv^_ckl\by\e_dmsb_aZ kh[hc\hagbdgh\_gb_dhgnebdlZbgl_j_kh\ KhxaZ bbgl_j_kh\_ ]h qe_gh\bebkha^Zxsb_m]jham \hagbdgh\_gbylZdh]hdhgnebdlZ 3.4. Khxa g_\ijZ\_ hkms_kl\eylv^_yl_evghklvbkh\_jrZlv^_ckl\by\e_dmsb_aZkh[hc \hagbdgh\_gb_dhgneb dlZbgl_j_kh\ KhxaZ bbgl_j_kh\_ ]h qe_gh\bebkha^Zxsb_m]jham \hagbdgh\_gbylZdh]hdhgnebdlZ H;YA:GGHKLB KHXA : h[yaZgghklb KhxaZ \oh^bl 4.1. Kh[ex^_gb_ lj_[h\Zgbc ^_ckl\mxs_]haZdhgh^Zl_evkl\ZMklZ\ Z KhxaZ klZg^Zjlh\ bijZ\be KhxaZ . Khxa g_\i jZ\_hkms_kl\eylv^_yl_evghklvbkh\_jrZlv^_ckl\by\e_dmsb_aZ kh[hc\hagbdgh\_gb_dhgnebdlZbgl_j_kh\ KhxaZ bbgl_j_kh\__qe_gh\bebkha^Zxsb_m]jham \hagbdgh\_gbylZdh]hdhgnebdlZ 4.2. Ij_^klZ\e _gb_bgnhjfZpbb hk\h_c^_yl_evghklbhj]ZgZf]hkm^Zjkl\_ gghc\eZklb f_klgh]hkZfhmijZ\e_gbygZeh]h\ufbbgufhj]ZgZf\khhl\_lkl\bbk^_ckl\mxsbf aZdhgh^ Zl_evkl\hfJhkkbckdhcN_^_jZpbb 4. 3. JZaf_s_gb_gZk\h_fkZcl_\k_lbBgl_jg_lbgnhjfZpbbb^hdmf_glh\ , ZlZd`_ \_^_gb_j__kljZqe_gh\KhxaZ \khhl\_lkl\b b kjZa^_ehfgZklhys_]hMklZ\Z 4. 4 . JZaf_s_gb_ \^_gvijbgylbykhhl\_lkl\mxs_]hj_r_gbygZk\h_fkZcl_\k_lb Bgl_jg_l \g _k_gb_ \j__kljqe_gh\ KhxaZ k\_^_gb c h\u^Zq_qe_gm KhxaZ k\b^_l_evkl\Zh ^himkd_dhij_^_e_gghfm\b^mbeb\b^ZfjZ[hldhlhju_ hdZau\Zxl\ebygb_gZ[_ahiZkghklv h[t_dlh\dZiblZevgh]hkljhbl_evkl\Zh\g_k_gbbbaf_g_gbc\^Zggh_k\b^_l_evkl\hh ijbhklZgh\e_gbbh\hah[gh\e_gbbh[hldZa_\\hah[gh\e_gbbbebhij_djZs_gbb^_ckl\by ^Zggh]hk\b^_l_evkl\ZbgZijZ\e _gb_ \hj]ZggZ^ahj ZaZkZfhj_]mebjm_fufbhj]ZgbaZpbyfb m\_^hfe_gb y hijbgylhfj_r_gbb 4. 5 . Ij_^hklZ\e_gb_ ihaZijhkmaZbgl_j_kh\Zggh]hebpZ\uibkd b baj__kljZqe_gh\ KhxaZ \kjhdg_[he__q_fljbjZ[hqbo^gykh^gyihklmie_gbymdZaZggh]haZijhkZ NhjfZ �� ��5 \uibkdbbaj__kljZq e_gh\ KhxaZ mklZgZ\eb\Z_lkyhj]ZghfgZ^ahjZaZkZfhj_]mebjm_fufb hj]ZgbaZpbyfb 4. 6 . Ijh\_^_gb_h[yaZl_evgh]h Zm^bl Z [mo]Zel_jkdh]hmq_lZbnbgZgk h\hc [mo]Zel_jkdhc hlq_lghklb 4. 7 . I j_^hklZ\e_gb_bgnhjfZpbb haZdexq_gguo Khxah f kh]eZr_gbyobl_dkluwlbo kh]eZr_gbcihlj_[h\Zgbxqe_gZ KhxaZ . 5. I HJY�HDIJB?F:QE?G U KHXA :BUOH&#x-12;&#xU-7;&#xOH-; 00;:BAG?=H . F?JU�BKPBIEBG:JGH=H H&#x-12;&#xH-11; A?CKLBY 5.1. Qe_gZfb KhxaZ y\eyxlkybg^b\b^mZevgu_ij_^ijbgbfZl_ebbxjb^bq_kdb_ebpZ khhl\_lkl\mxsb_lj_[h\Zgbyfd\u^Zq_k\b^_l_evkl\h^ himkd_hieZlb\rb_\klmibl_evguc \aghkb\aghk\dhfi_gkZpbhggucnhg^ Dhebq_kl\hqe_gh\ KhxaZ ^he`ghkhklZ\eylvg_f_g__ q_fklhbg^b\b^mZevguoij_^ijbgbfZl_e_cb beb xjb^bq_kdboebphkms_kl\eyxsbo kljhbl_evkl\h 5.2. Qe_gkl\h bg^b\b^mZevg h]hij_^ijbgb fZl_eybxjb^bq_kdh]h ebpZ \ kZfhj_]mebjm_fhchj]ZgbaZpbb y\ey_lkyh[yaZl_evgufijb\uiheg_gbbjZ[hlihkljhbl_evkl\m \ebyxsbogZ[_ahiZkghklvh[t_dlh\dZiblZevgh]hkljhbl_evkl\Z 5.3. qe_gu KhxaZ fh]ml[ulvijbgyluxjb^bq_kdh_ebph\lhfqbke_bghkljZ ggh_ xjb^bq_kdh_ebphbbg^b\b^mZevgucij_^ijbgbfZl_evkhhl\_lkl\mxsb_lj_[h\Zgbyfd\u^Zq_ k\b^_l_evkl\h^himkd_dh^ghfmbebg_kdhevdbf\b^ZfjZ[hldhlhju_hdZau\Zxl\ebygb_gZ [_ahiZkghklvh[t_dlh\dZiblZevgh]hkljhbl_evkl\Zbj_r_gb_\hijhkh\ih\u ^Zq_k\b^_l_evkl\Z h^himkd_ddhlhjufhlg_k_ghh[sbfkh[jZgb_fqe_gh\ KhxaZ dkn_j_^_yl_evghklb KhxaZ . 5.4. J_r_gb_hijbgylbb\qe_gu KhxaZ ijbgbfZ_lkyIjZ\e_gb_f KhxaZ gZhkgh\Zgbb ^_ckl\mxs_]haZdhgh^Zl_evkl\Zb\gmlj_ggbo^hdmf_glh\ KhxaZ . 5.5 . Qe_gu KhxaZ khojZgyxlk\hxkZfhklhyl_evghklvbijZ\Zxjb^bq_kdh]hebpZ 5. 6 . Khxa hkms_kl\ey_ldhgljhevaZ^_yl_evghklvxk\hboqe_gh\\qZklbkh[ex^_gbybfb lj_[h\Zgbcd\u^Zq_k\b^_l_evkl\h^himkd_ijbijb_f_\qe_gu KhxaZ ZlZd`_g_j_`_h^gh]hjZaZ\ ]h^ DhgljhevaZkh[ex^_gb_flj_[h\ZgbcklZg^Zjlh\bijZ\bekZfhj_]mebjh\Zgbymkeh\bcqe_gkl\Z hkms_kl\ey_lkyg_j_`_h^gh]hjZaZ\]h^ . 5. 7 . Ihjy^hdhkms_kl\e_gbydhgljheyaZ^_yl_evghklvxqe_gh\ KhxaZ \qZklb kh[ex^_gbybfblj_[h\Zgbcd\u^Zq_k\b^_l_evkl\h ^himkd_lj_[h\ZgbcklZg^Zjlh\bijZ\be kZfhj_]mebjh\Zgbymkeh\bcqe_gkl\ZmklZgZ\eb\Z_lkyIjZ\beZfbdhgljhey\h[eZklb kZfhj_]mebjh\Zgbyml\_j`^_ggufbgZH[s_fkh[jZgbbqe_gh\ KhxaZ . 5. 8 . Khxa \ijZ\_jZkkfZljb\Zlv`Zeh[ugZ^_ckl\byk\hboqe_gh\@Zeh[ ugZ^_ckl\by qe_gh\ KhxaZ bh[jZs_gbyihklmib\rb_\ Khxa ih^e_`ZljZkkfhlj_gbxg_iha^g__q_f\ f_kyqguckjhdkh^gyboihklmie_gby_kebaZdhgh^Zl_evkl\hfJhkkbckdhcN_^_jZpbbg_ mklZgh\e_gf_gvrbckjhdJ_r_gb_ijbgylh_ihj_amevlZlZfjZkkfhlj_gbywl hc`Zeh[ubeb wlh]hh[jZs_gbygZijZ\ey_lkyebpmbogZijZ\b\r_fm 5. 9 . Ijhp_^mjZjZkkfhlj_gbymdZaZgguo\i 8 gZklhys_ ]hMklZ\Z `Zeh[bh[jZs_gbc hij_^_ey_lky IjZ\beZfbjZkkfhlj_gbyh[jZs_gbcb`Zeh[gZ^_ckl\byqe_gh\ KhxaZ , ml\_j`^_gguo gZH[s_fkh[jZ gbbqe_gh\ KhxaZ . 5. 1 0 . IjbjZkkfhlj_gbb`Zeh[ugZ^_ckl\byqe_gZ KhxaZ gZaZk_^Zgb_khhl\_lkl\mxs_]h hj]ZgZ KhxaZ ^he`gu[ulvijb]eZr_guebphgZijZ\b\r__lZdmx`Zeh[mbqe_g KhxaZ gZ ^_ckl\bydhlhjh]hgZijZ\e_gZlZdZy`Zeh[Z 5.1 1 . kemqZ_\uy\e_gby \ oh^_ijh\_^_gbyijh\_jhqguof_jhijbylbcqe_gZ KhxaZ b \ j_amevlZl_jZkkfhlj_gby`Zeh[ugZ^_ckl\byqe_gZ KhxaZ gZjmr_gbybflj_[h\Zgbcd\u^Zq_ k\b^_l_evkl\h^himkd_ijZ\bedhgljhey\h[eZklbkZfhj_]mebjh\Zgbylj_[h\ZgbcklZg^Zjlh\ kZfhj_]mebjm_f hchj] ZgbaZpbb ijZ\bekZfhj_]mebjh\Zgby Khxa ijbf_gy_l\hlghr_gbblZdh]h qe_gZf_ju^bkpbiebgZjgh]h\ha^_ckl\byij_^mkfhlj_ggu_imgdlhf 2 gZklhys_]hMklZ\Z 5.1 2 . dZq_kl\_f_j^bkpbiebgZjgh]h\ha^_ckl\byijbf_gyxlky �� ��6 \ug_k_gb_ij_^ibkZgbyh[h[yaZl_ev ghfmkljZg_gbbqe_ghf KhxaZ \uy\e_gguo gZjmr_gbc\mklZgh\e_ggu_kjhdb \ug_k_gb_qe_gm KhxaZ ij_^mij_`^_gby ijbhklZgh\e_gb_^_ckl\byk\b^_l_evkl\Zh^himkd_djZ[hlZfdhlhju_hdZau\Zxl \ebygb_gZ[_ahiZkghklvh[t_dlh\dZiblZevgh]hkljhbl_evkl\Z\ hlghr_gbbhij_^_e_ggh]h\b^Z beb\b^h\jZ[hl ij_djZs_gb_^_ckl\byk\b^_l_evkl\Zh^himkd_djZ[hlZfdhlhju_hdZau\Zxl\ebygb_ gZ[_ahiZkghklvh[t_dlh\dZiblZevgh]hkljhbl_evkl\Z\hlghr_gbbhij_^_e_ggh]h\b^Zbeb \b^h\jZ[hl bkdexq_gb_baqe_gh\ KhxaZ . 5.1 3 . IjbhklZgh\e_gb_^_ckl\byk\b^_l_evkl\Zh^himkd_djZ[hlZfdhlhju_hdZau\Zxl \ebygb_gZ[_ahiZkghklvh[t_dlh\dZiblZevgh]hkljhbl_evkl\Z\hlghr_gbbhij_^_e_ggh]h\b^Z beb\b^h\jZ[hl^himkdZ_lky\kemqZ_g_kh[ex^_gbyqe_ghf KhxaZ lj_[h\Zgb cl_ogbq_kdbo j_]eZf_glh\lj_[h\Zgbcd\u^Zq_k\b^_l_evkl\h^himkd_lj_[h\ZgbcklZg^Zjlh\ KhxaZ gZ i_jbh^^hmkljZg_gby\uy\e_gguogZjmr_gbcghg_[he__q_fgZr_klv^_kyldZe_g^Zjguo^g_c wlhli_jbh^qe_g KhxaZ \ijZ\_\uihegylvkZfhklhyl_evghbaqbk eZmdZaZgguojZ[hllhevdh jZ[hlug_h[oh^bfu_^eymkljZg_gby\uy\e_gguogZjmr_gbcbh[yaZgm\_^hfblvh[bo mkljZg_gbb Khxa dhlhjh_\kjhdg_iha^g__q_f\l_q_gb_^_kylbjZ[hqbo^g_ckh^gy m\_^hfe_gbyh[yaZghhkms_kl\blvijh\_jdmj_amevlZlh\mkljZg_gby \uy\e_gguogZjmr_gbcb ijbgylvj_r_gb_h\hah[gh\e_gbb^_ckl\byk\b^_l_evkl\Zh^himkd_djZ[hlZfdhlhju_ hdZau\Zxl\ebygb_gZ[_ahiZkghklvh[t_dlh\dZiblZevgh]hkljhbl_evkl\Z\hlghr_gbb hij_^_e_ggh]h\b^Zbeb\b^h\jZ[hleb[hh[hldZa_\lZdhf\hah[gh\ e_gbbkmdZaZgb_fijbqbg ijbgylbywlh]hj_r_gby 5.1 4 . J_r_gb_ KhxaZ hijbf_g_gbbf_ju^bkpbiebgZjgh]h\ha^_ckl\byfh`_l[ulv h[`Zeh\Zgh\Zj[bljZ`guckm^ebphf\hlghr_gbbdhlhjh]hijbgylhwlhj_r_gb_ . 5.1 5 . Qe_gkl\h\ Khxa_ ij_djZsZ_lky\kemqZ_ 5.1 5 . 1 . ^h[jh\hevgh]h\uoh^Zqe_gZ KhxaZ ; 5.1 5 .2 . kf_jlbbg^b\b^mZevgh]hij_^ijbgbfZl_ey - qe_gZ KhxaZ bebebd\b^Zpbb xjb^bq_kdh]hebpZ - qe_gZ KhxaZ ; 5.1 5 .3 bkdexq_gbybaqe_gh\ KhxaZ ihj_r_gbx KhxaZ ijbgZebqbbh^gh]hbake_^mxsbo h[klhyl_evkl\ 1) g_kh[ex^_g b _ qe_ghf KhxaZ lj_[h\Zgbcl_ogbq_kdboj_]eZf_glh\ih\e_dr_]haZkh[hc ijbqbg_gb_\j_^Z g_h^ghdjZlgh_ \l_q_gb_h^gh]h ]h^Zbeb]jm[h_gZjmr_gb_ qe_ghf KhxaZ lj_[h\Zgbcd \u^Zq_k\b^_l_evkl\h^himkd_lj_[h\Zgbcl_ogbq_kdboj_]eZf_glh\ijZ\bedhgljh ey\h[eZklb kZfhj_]mebjh\Zgbylj_[h\ZgbcklZg^Zjlh\b beb ijZ\bekZfhj_]mebjh\Zgby g_h^ghdjZlgZyg_mieZlZ \l_q_gb_ h^gh]h]h^Zbebg_k\h_\j_f_ggZymieZlZ \l_q_gb_ h^gh]h]h^Zqe_gkdbo\aghkh\ g_\g_k_gb_ \aghkZ\dhfi_gkZpbhggucnhg^ KhxaZ \m klZgh\e_gguckjhd hlkmlkl\b_ mbg^b\b^mZevgh]hij_^ijbgbfZl_eybebxjb^bq_kdh]hebpZk\b^_l_evkl\Zh ^himkd_ohly[udh^ghfm\b^mjZ[hldhlhju_hdZau\Zxl\ebygb_gZ[_ahiZkghklvh[t_dlh\ dZiblZevgh]hkljhbl_evkl\Z . 5. 1 6 . �h[jh\hevgh_ij_djZs_gb_qe_g kl\Zijhbkoh^bliml_fih^Zqbibkvf_ggh]h aZy\e_gby\IjZ\e_gb_ KhxaZ qe_gkdb_hlghr_gbyij_djZsZxlkykfhf_glZ j_]bkljZpbblZdh]h aZy\e_gby IJ::QE?GH KHXA : 6.1. Khxa hldjul^ey\klmie_gbygh\uoqe_gh\ 6.2. Qe_gZfb KhxaZ y\eyxlkyMqj_^bl_eb Khxa Z bbgu_ebpZ\klmib\rb_\ Khxa ihke_ _ ]h kha^Zgby\khhl\_lkl\bbkiheh`_gbyfbgZklhys_]hMklZ\Z Qe_gu KhxaZ bf_xljZ\gu_ ijZ\Zg_aZ\bkbfhhl\j_f_gb\klmie_gby\ Khxa bkjhdZij_[u\Zgby\qbke__ ]h qe_gh\ �� ��7 6.3. Qe_gu KhxaZ bf_xlijZ\h 6.3.1. Ihkj_^kl \hfk\hbo iheghfhqguo ij_^klZ\bl_e_cmqZkl\h\Zlv\mijZ\e_gbb Khxah f ba[bjZlvb[ulvba[jZggufb\hj]ZgumijZ\e_gby KhxaZ bki_pbZebabjh\Zggu_hj]Zgu 6.3.2. IhemqZlvbgnhjfZpbxh^_yl_evghklbKhxaZba gZdhfblvky k__[mo]Zel_jkdhcb bghc^hdmf_glZpb_c ; 6.3.3. ghkblv ij_^eh`_gbyb\hijhku\ih\_kldm^gyh[s_]hkh[jZgbyqe_gh\KhxaZ\ ihjy^d_ij_^mkfhlj_gghfiheh`_gb_fh[h[s_fkh[jZgbbqe_gh\KhxaZ 6.3.4. IhemqZlvk\b^_l_evkl\hh^himkd_d\b^ZfjZ[hldhlhju_hdZau\Zxl\ebygb_gZ [_ahiZkghklvh[t_dlh\ dZiblZevgh]hkljhbl_evkl\Zb\ghkblv\g_]hbaf_g_gby_kebqe_gKhxaZ khhl\_lkl\m_llj_[h\Zgbyfd\u^Zq_k\b^_l_evkl\ h^himkd_ , ijbgyluf \Khxa_ 6.3.5. H [`Zeh\Zlvj_r_gbyhj]Zgh\ KhxaZ \e_dmsb_]jZ`^Zgkdh - ijZ\h\u_ihke_^kl\by\ kemqZyob\ihjy^d_ dhlhju_ij_^mkfhlj_guaZdhghf 6.3.6. L j_[h\Zlv^_ckl\myhlbf_gb KhxaZ \haf_s_gbyijbqbg_gguodhjihjZpbb m[uldh\ 6.3.7. H kiZjb\Zlv^_ckl\myhlbf_gb KhxaZ kh\_jr_ggu__xk^_edbihhkgh\Zgbyf ij_^mkfhlj_gguf aZdhgh^Zl_evkl\hf blj_[h\Zlvijbf_g_gby ihke_^kl\bcbo g_^_ckl\bl_evghklbZlZd`_ijbf_g_gbyihke_^kl\bcg_^_ckl\bl_evghklbgbqlh`guok^_ehd KhxaZ 6.3.8. IhemqZlvhl KhxaZ \ij_^_eZo_]hdhfi_l_gpbbwdki_jlgmxbdhgkmevlZlb\gmx ihfhsv 6.3. 9 . K\h[h^gh]h\uoh^Zba KhxaZ . 6.4. IjZ\Zqe_gZ Kh xaZ g_fh]ml[ulvi_j_^Zgulj_lvbfebpZfaZbkdexq_gb_fkemqZ_\ ij_^mkfhlj_gguoaZdhgh^Zl_evkl\hfJhkkbckdhcN_^_jZpbb H;YA:GGHKLBQE?GH KHXA : 7.1. Qe_gu KhxaZ h[yaZgu 7.1.1. Kh[ex^Zlviheh`_gby^_ckl\mxs_]haZdhgh^Zl_evkl\ZgZklhys_]hMklZ\Zi jZ\be bklZg^Zjlh\ KhxaZ \uihegylvj_r_gbyhj]Zgh\mijZ\e_gby KhxaZ b_]hjmdh\h^bl_e_c ijbgyluo\ij_^_eZobodhfi_l_gpbb 7.1. 2 . K\h_\j_f_ggh mieZqb\Zlvij_^mkfhlj_ggu_\klmibl_evgu_bqe_gkdb_\aghkubih j_r_gbxh[s_]hkh[jZgbyKhxaZ\ghkblv^hihegbl _evgu_bfms_kl\_ggu_\aghku\bfms_kl\h KhxaZ ; 7.1.3 . M qZkl\h\Zlv \ijbgylbbj_r_gbcgZh[sbokh[jZgbyoqe_gh\KhxaZ ; 7.1.4 . G_jZa]eZrZlvdhgnb^_gpbZevgmxbgnhjfZpbxh^_yl_evghklb KhxaZ ; 7.1.5. G _kh\_jrZlv^_ckl\byaZ\_^hfhgZijZ\e_ggu_gZijbqbg_gb_\ j_^Z Khxam ; 7.1.6. G _kh\_jrZlv^_ckl\by [_a^_ckl\b_ dhlhju_kms_kl\_gghaZljm^gyxlbeb^_eZxl g_\hafh`guf^hklb`_gb_p_e_cjZ^bdhlhjuokha^Zg Khxa . 7. 2 . GZjmr_gb_bebg_\uiheg_gb_qe_ghf KhxaZ lj_[h\Zgbcij_^mkfhlj_gguo iheh`_gbyfb^_ckl\mxs_]haZdh gh^Zl_evkl\ZgZklhysbfMklZ\hfklZg^ZjlZfbbijZ\beZfb KhxaZ \gmlj_ggbfb^hdmf_glZfb\e_q_laZkh[hchl\_lkl\_gghklv\ihjy^d_mklZgh\e_gghf aZdhgh^Zl_evkl\hfJhkkbckdhcN_^_jZpbb b\gmlj_ggbfb ^hdmf_glZfb KhxaZ . 7. 3 . Ij_djZs_gb_qe_gkl\Z\ Khxa_ g_hk \h[h`^Z_l xjb^bq_kdh_ebphbeb bg^b\b^mZevgh]hij_^ijbgbfZl_ey hlhl\_lkl\_gghklbij_^mkfhlj_gghcaZdhgh^Zl_evkl\hf JhkkbckdhcN_^_jZpbb b \gmlj_ggbfb^hdmf_glZfb KhxaZ . HJ=:GUMIJ:E?GBY KHXA : 8.1. H j]ZgZfbmijZ\e_gby KhxaZ y\eyxlky 8.1.1. H[s__kh [jZgb_qe_gh\ KhxaZ ; 8.1.2. I hklhyggh^_ckl\mxsbcdhee_]bZevguchj]Zg I jZ\e_gb_ KhxaZ ; �� ��8 Jmdh\h^bl_evihklhyggh^_ckl\mxs_]hdhee_]bZevgh]hhj]ZgZ Ij_^k_^Zl_ev IjZ\e_gby KhxaZ ; 8.1.3. ?^bghebqgucb kihegbl_evguchj]Zg KhxaZ = _g_jZevguc^bj_dlhj . H;S ??KH;J:GB?QE?GH KHXA : 9.1. H[s__kh[jZgb_qe_gh\ KhxaZ y\ey_lky\ukrbfhj]ZghfmijZ\e_gby KhxaZ , iheghfhqgufjZkkfZljb\Zlv \hijhku^_yl_evghklb KhxaZ , hlg_k_ggu_d_]hdhfi_l_gpbb ^_ckl\mxsbfaZdhgh^Zl_evkl\hf 9.2. H[s__kh[jZgb_ KhxaZ khau\Z_lkyihf _j_g_h[oh^bfhklbghg_j_`_h^gh]hjZaZ\ ]h^ 9. 3 . Dbkdexqbl_evghcdhfi_l_gpbbh[s_]hkh[jZgbyqe_gh\ KhxaZ hlghkylky ke_^mxsb_\hijhku 9.3.1. Ml\_j`^_gb_MklZ\Z KhxaZ \g_k_gb_\g_]hbaf_g_gbc 9.3.2. Ba[jZgb_lZcguf]hehkh\Zgb_fqe_gh\IjZ\e_gby Kh xaZ ^hkjhqgh_ij_djZs_gb_ iheghfhqbcIjZ\e_gby KhxaZ beb^hkjhqgh_ij_djZs_gb_iheghfhqbchl^_evguo_]hqe_gh\ 9.3.3. Ba[jZgb_lZcguf]hehkh\Zgb_fIj_^k_^Zl_eyIjZ\e_gby^hkjhqgh_ij_djZs_gb_ _]hiheghfhqbc 9.3.4. GZagZq_gb_gZ^he`ghklv=_g_jZevgh]h^ bj_dlhjZ KhxaZ ^hkjhqgh_ij_djZs_gb_ _]hiheghfhqbc 9.3.5. MklZgh\e_gb_dhfi_l_gpbbIjZ\e_gby KhxaZ bihjy^dZbkiheg_gbybf \haeh`_gguonmgdpbc 9.3.6. MklZgh\e_gb_dhfi_l_gpbb=_g_jZevgh]h^bj_dlhjZbihjy^dZhkms_kl\e_gbybf jmdh\h^kl\Zl_dms_c^_yl_ev ghklvx KhxaZ ; 9.3.7. Hij_^_e_gb_ijbhjbl_lguogZijZ\e_gbc^_yl_evghklb KhxaZ ijbgpbih\ nhjfbjh\Zgbybbkihevah\Zgby_]hbfms_kl\Z 9.3.8. MklZgh\e_gb_jZaf_jh\\klmibl_evgh]hbj_]meyjguoqe_gkdbo\aghkh\ , ^hihegbl_evguobfms_kl\_gguo\aghkh\ZlZd`_hij _^_e_gb_ ihjy^dZbomieZlu 9.3.9. MklZgh\e_gb_jZaf_jh\\aghkh\\dhfi_gkZpbhggucnhg^ KhxaZ ihjy^dZ_]h nhjfbjh\Zgbyhij_^_e_gb_\hafh`guokihkh[h\jZaf_s_gbykj_^kl\dhfi_gkZpbhggh]hnhg^Z KhxaZ ; 9.3.10. Ml\_j`^_gb_ke_^mxsbo^hdmf_glh\ 1) lj_[h\Zgby d\u^Zq_k\b^_l_evkl\h^himkd_djZ[hlZfdhlhju_hdZau\Zxl\ebygb_ gZ[_ahiZkghklvh[t_dlh\dZiblZevgh]hkljhbl_evkl\Z 2) ijZ\beZdhgljhey\h[eZklbkZfhj_]mebjh\Zgby 3) ^hdmf_glmklZgZ\eb\Zxsbckbkl_fmf_j^bkpbiebgZjgh]h\ha^_ckl\byaZ g_kh[ex^_gb_ qe_gZfb KhxaZ lj_[h\Zgbcd\u^Zq_k\b^_l_evkl\h^himkd_ijZ\bedhgljhey\ h[eZklbkZfhj_]mebjh\Zgbylj_[h\Zgbcl_ogbq_kdboj_]eZf_glh\lj_[h\ZgbcklZg^Zjlh\ KhxaZ bijZ\bekZfhj_]mebjh\Zgby 4) klZg^Zjlu KhxaZ ; 5) ijZ\beZkZfhj_]mebjh\Zgby 9.3.11. I j bgylb_j_r_gbchkha^Zgbb Khxahf ^jm]boxjb^bq_kdboebphkha^Zgbb nbebZeh\bh[hldjulbbij_^klZ\bl_evkl\ KhxaZ ; 9.3.12. I jbgylb_j_r_gbyh[mqZklbb KhxaZ \g_dhff_jq_kdbohj]ZgbaZpbyo\lhfqbke_h \klmie_gbb\ZkkhpbZpbx khxa kZfhj_]mebjm_fuohj]Zgb aZpbclhj]h\h - ijhfure_ggmxiZeZlm \uoh^_bakhklZ\Zqe_gh\wlbog_dhff_jq_kdbohj]ZgbaZpbc 9.3.1 3 . Hij_^_e_gb_i_j_qgy\b^h\jZ[hldhlhju_hdZau\Zxl\ebygb_gZ[_ahiZkghklv h[t_dlh\dZiblZevgh]hkljhbl_evkl\Zbj_r_gb_\hijhkh\ih\u^Zq_k\b^_l_evkl\Z h^himkd_d dhlhjufhlghkblkydkn_j_^_yl_evghklb Khxa Z 9.3.14 . Ml\_j`^_gb_hlq_lh\IjZ\e_gby KhxaZ b=_g_jZevgh]h^bj_dlhjZ KhxaZ ; 9.3.1 5 . Ml\_j`^_gb_kf_lu KhxaZ \g_k_gb_\g__baf_g_gbcml\_j`^_gb_]h^h\hc [mo]Zel_jkdhchlq_lghklb KhxaZ ; �� ��9 9.3.16 . Ijb gylb_j_r_gbyh[bkdexq_gbbbaqe_gh\ KhxaZ \kemqZyoij_^mkfhlj_gguo aZdhgh^Zl_evkl\hf ; 9.3.17 . Ijbgylb_j_r_gbyhij_djZs_gbb^_ckl\byk\b^_l_evkl\Zh^himkd_djZ[hlZf dhlhju_hdZau\Zxl\ebygb_gZ[_ahiZkghklvh[t_dlh\dZiblZevgh]hkljhbl_evkl\Z \kem qZyo ij_^mkfhlj_gguoaZdhgh^Zl_evkl\hf ; 9.3.18 . Ijbgylb_j_r_gbyh^h[jh\hevghfbkdexq_gbbk\_^_gbch Khxa_ ba ]hkm^Zjkl\_ggh]hj__kljZkZfhj_]mebjm_fuohj]ZgbaZpbyo 9.3.19 . JZkkfhlj_gb_`Zeh[uebpZbkdexq_ggh]hbaqe_gh\ KhxaZ gZg_h[hkgh\Zgghklv ijbg ylh]hIjZ\e_gb_f KhxaZ j_r_gbyh[bkdexq_gbbwlh]hebpZba KhxaZ bijbgylb_j_r_gby ihlZdhc`Zeh[_ 9.3.20 . I jbgylb_j_r_gbchj_hj]ZgbaZpbbbebd\b^Zpbb KhxaZ hgZagZq_gbb ebd\b^Zpbhgghcdhfbkkbb ebd\b^ZlhjZ bh[ml\_j`^_gbbebd\b^Zpbhggh]h[ZeZgkZ ; 9 .3.21 . Ba[jZgb_ qe_gh\J_\babhgghcdhfbkkbbihij_^klZ\e_gbxIjZ\e_gby KhxaZ ; 9.3.22 . GZagZq_gb_Zm^blhjkdhchj]ZgbaZpbbbebbg^b\b^mZevgh]hZm^blhjZKhxaZ . 9. 4 . Ihjy^hdih^]hlh\dbkhau\Zbijh\_^_gbyh[s_]hkh[jZgbyqe_gh\ KhxaZ hij_^_ey_lkyIheh`_gb_fh [h[s_fkh[jZgbb 9.5. H[s__kh[jZgb_qe_gh\ KhxaZ ijZ\hfhqgh_kebgZmdZaZgghfkh[jZgbb ijbkmlkl\m_l[he__iheh\bgu_]hqe_gh\ 9. 6 . J_r_gbyih\hijhkZfkhklZ\eyxsbfbkdexqbl_evgmxdhfi_l_gpbxH[s_]h kh[jZgbyijbgbfZxlky[hevrbgkl\hfg_f_g__]hehk h\qe_gh\ KhxaZ ijbkmlkl\mxsbogZ H[s_fkh[jZgbb aZbkdexq_gb_f\hijhkh\mdZaZgguo\imgdl_gZklhys_]hMklZ\Z j_r_gbyihdhlhjufijbgbfZxlky_kebaZgboijh]hehkh\Zeh[he__q_fijhp_glh\hlh[s_]h qbkeZqe_gh\ KhxaZ . J_r_gbyihhklZevguf\h ijhkhfih\_kldb^gyijbgbfZxlkyijhkluf[hevrbgkl\hf ]hehkh\qe_gh\ KhxaZ ijbkmlkl\mxsbogZH[s_fkh[jZgbb 9. 7 . Khxa g_\ijZ\_hkms_kl\eylv\uieZlm\hagZ]jZ`^_gbymqZklgbdZfH[s_]h kh[jZgbyqe_gh\ KhxaZ . IJ:E?GB? KHXA : 10.1. Ihklhyggh^_ckl\mxsbf dhee_]bZevgufhj]ZghfmijZ\e_gby KhxaZ y\ey_lky IjZ\e_gb_ 10.2. IjZ\e_gb_ KhxaZ nhjfbjm_lkybaqbkeZbg^b\b^mZevguoij_^ijbgbfZl_e_c ij_^klZ\bl_e_cxjb^bq_kdboebp - qe_gh\ KhxaZ . 10.3. Qe_gZfbIjZ\e_gbyg_fh]ml[ulvqe_guj_\babhgghcdhfbkkbb KhxaZ . 1 0.4. IjZ\e_gb_ KhxaZ ba[bjZ_lkyh[sbfkh[jZgb_fqe_gh\ KhxaZ \khklZ\_ kg_q_lguf dhebq_kl\hfqe_gh\g_f_g__iylbq_eh\_dkjhdhfgZ q_luj_ ]h^Z 10.5. IjZ\e_gb_ KhxaZ ih^hlq_lgh H[s_fmkh[jZgbxqe_gh\ KhxaZ Ddhfi_l_gpbb IjZ\e_gby hlghkblkyj_r_gb_\hi jhkh\dhlhju_g_hlghkylkyddhfi_l_gpbb H[s_]hkh[jZgby b =_g_jZevgh]h^bj_dlhjZ KhxaZ . 10.6. GZaZk_^ZgbyoIjZ\e_gbyij_^k_^Zl_evkl\m_lIj_^k_^Zl_evIjZ\e_gby KhxaZ . Ijb hlkmlkl\bbij_^k_^Zl_eyIjZ\e_gbybaqbkeZijbkmlkl\mxsbogZaZk_^Zgbbqe_gh\IjZ\e _gby ijhkluf[hevrbgkl\hf]hehkh\ba[bjZ_lkyij_^k_^Zl_evkl\mxsbc ^Zggh]haZk_^ZgbyIjZ\e_gby dhlhjucjmdh\h^blaZk_^Zgb_fbih^ibku\Z_lijhlhdheaZk_^Zgby 10.7. AZk_^ZgbyIjZ\e_gby KhxaZ ijh\h^ylkyihf_j_g_h[oh^bfhklbghg_j_`_h^gh]h jZaZ\d\ZjlZe AZk_^ZgbyIjZ\e_gby KhxaZ khau\ZxlkyIj_^k_^Zl_e_fih_]hkh[kl\_gghc bgbpbZlb\_eb[hihbgbpbZlb\_=_g_jZevgh]h^bj_dlhjZeb[hg_f_g__ h^ ghclj_lb qe_gh\ IjZ\e_gby 10.7.1. AZk_^ZgbyIjZ\e_gbyijh\h^ylky\nhjf_ebqgh]hijbkmlkl\byqe_gh\IjZ\e _gby eb[h\nhjf_aZhqgh]h]hehkh\Zgby 10.7.2. Ijbijh\_^_gbbaZk_^ZgbyIjZ\e_gby\nhjf_aZhqgh]h]hehkh\Zgbyqe_gZf IjZ\e_gbyaZ[eZ]h\j_f_gghkhh[sZ_lkyih\_kldZ^gybbgnhjfZpbyih\hijhkZfih\_kldb^gy �� ��10 DZ`^ucqe_gIjZ\e_gbyijbgbfZxsbcmqZklb_\aZh qghf]hehkh\Zgbbhlf_qZ_l\hijhkghf ebkl_k\hc]hehkaZbebijhlb\ihdZ`^hfm\hijhkmih\_kldb^gybklZ\blih^ibkv 10.8. IjZ\e_gb_ KhxaZ ijZ\hfhqghj_rZlv\ u g_k_ggu_gZ_]hjZkkfhlj_gb_\hijhku _keb \_]haZk_^ZgbbijbgbfZ_lmqZklb_ [he__iheh\bgu qe_gh\IjZ\e_gbyk_j_r_gby IjZ\e_gby KhxaZ ijbgbfZxlkyijhkluf[hevrbgkl\hf]hehkh\ ijbgbfZxsbomqZklb_\ aZk_^Zgbb qe_gh\IjZ\e_gbykemqZ_jZ\_gkl\Z]hehkh\]hehkIj_^k_^Zl_eyy\ey_lky j_rZxsbf 10.9 Ij_^k_^Zl_ev IjZ\e_gbyKhxaZ b=_g_jZevguc^bj_ dlhj KhxaZ [_a^h\_j_gghklb ij_^klZ\eyxl Khxa \h\k_o]hkm^Zjkl\_gguobbguohj]Z gZomqj_`^_gbyohj]ZgbaZpbyo 10.10. DZ`^ucqe_gIjZ\e_gby KhxaZ ijb]hehkh\Zgbbbf__lh^bg]hehk 10.11. I hjy^hdba[jZgbyqe_gh\ IjZ\e_gby KhxaZ , hkms_kl\e_gby ^_yl_evghkl bijbgylby j_r_gbcmklZgZ\eb\Z_lkyIheh`_gb_fhIjZ\e_gbb KhxaZ . 10.12. Ddhfi_l_gpbbIjZ\e_gby KhxaZ hlghkylkyke_^mxsb_\hijhku 10.12.1 . Kha^Zgb_ki_pbZebabjh\Zgguohj]Zgh\ KhxaZ ml\_j`^_gb_iheh`_gbchgbob ijZ\behkms_kl\e_gbybfb^_yl_evghklb 10. 12.2 . I jbgylb_j_r_gbchijh\_^_gbbijh\_jhd^_yl_evghklbbkihegbl_evgh]hhj]ZgZ KhxaZ ; 10.12.3 Ij_^klZ\e_gb_ H [s_fmkh[jZgbxqe_gh\ KhxaZ dZg^b^ZlZeb[hdZg^b^Zlh\^ey gZagZq_gbygZ^he`ghklv=_g_jZevgh]h^bj_dlhjZ KhxaZ ; Khau\H[s_]hkh[jZgbyq e_gh\ KhxaZ ; 10.12. 5 Ijbgylb_j_r_gbyh\klmie_gbb bg^b\b^mZevgh]hij_^ijbgbfZl_eyb beb xjb^bq_kdh]hebpZ \qe_gu KhxaZ ; 10.12.6. Ijbgylb_j_r_gby h[bkdexq_gbb bg^b\b^mZevgh]hij_^ijbgbfZl_eyb beb xjb^bq_kdh]hebpZ baqe_gh\ KhxaZ gZhkgh\Zgbbhlkm lkl\bymbg^b\b^mZevgh]h ij_^ijbgbfZl_ey b beb ) xjb^bq_kdh]hebpZk\b^_l_evkl\Zh^himkd_ohly[udh^ghfm\b^m jZ[hldhlhju_hdZau\Zxl\ebygb_gZ[_ahiZkghklvh[t_dlh\dZiblZevgh]hkljhbl_evkl\Z ; Ijbf_g_gb_dqe_gm KhxaZ f_j^bkpbiebgZjgh]h\ha ^_ckl\by\kemqZyobihjy^d_ ij_^mkfhlj_gghf\gmlj_ggbfb^hdmf_glZfb KhxaZ ; 10.12. 8 Ijbgylb_j_r_gbyh\u^Zq_qe_gm KhxaZ k\b^_l_evkl\Zh^himkd_dhij_^_e_gghfm\b^m beb\b^ZfjZ[hldhlhju_hdZau\Zxl\ebygb_gZ[_ahiZkghklvh[t_dlh\dZiblZevgh]hkljhbl _evkl\Zh \g_k_gbbbaf_g_gbc\mdZaZggh_k\b^_l_evkl\hbebh[hldZa_\wlhf 10.12. 9 Ijbgylb_j_r_gbyh\uieZlZobadhfi_gkZpbhggh]h nhg^Z \kemqZyobihjy^d_ ij_^mkfhlj_gghf\gmlj_ggbfb^hdmf_glZfb KhxaZ ; 10.12.1 0 . Bgu_\hijhku dhlhju_g_hlghkylkyd dhfi_l_gpbbH[s_]hkh[jZgby qe_gh\ KhxaZ b=_g_jZevgh]h^bj_dlhjZ KhxaZ . Qe_guIjZ\e_gbyKhxaZbf_xlijZ\hihemqZlvbgnhjfZpbxh^_yl_evghklbKhxaZb agZdhfblvkyk__[mo]Zel_jkdhcbbghc^hdmf_glZpb_c\khhl\_lkl\bbk]jZ`^ZgkdbfaZdhgh^Zl_evkl\hf lj_[h\Zlv\haf_s_gbyijbqbg_gguo Khxam m[uldh\hkiZjb\Zlvkh\_jr_ggu_ Khxahf k^_edbb lj_[h\Zlvijbf_g_gbyihke_^kl\bcbog_^_ckl\bl_evghklbZlZd`_lj_[h\Zlvijbf_g_gbyihke_^kl\bc g_^_ckl\bl_evghklbgbqlh`guok^_ehd KhxaZ . 10.1 4 . Ij_^k_^Zl_evIjZ\e_gb y KhxaZ ba[bjZ_lky H [sbfkh[jZgb_fqe_gh\ KhxaZ kjhdhf gZ ^\Z ]h^Z^eyhkms_kl\e_gbyjmdh\h^kl\Zl_dms_cjZ[hlhcIjZ\e_gby KhxaZ b\uiheg_gby ij_^klZ\bl_evkdbonmgdpbc 10.1 5 . Ij_^k_^Zl_evIjZ\e_gby KhxaZ : 10.1 5 Ij_^klZ\ey_l Khxa [_a^h\_j_gghklb\h \k_o]hkm^Zjkl\_gguobfmgbpbiZevguo hj]ZgZo\eZklb\dhff_jq_kdbobg_dhff_jq_kdbohj]ZgbaZpbyo 10.1 5 Khau\Z_l aZk_^Zgb_ IjZ\e_gby KhxaZ bij_^k_^Zl_evkl\m_lgZg _f ; 10.15 Ih^ibku\Z_l^hdmf_gluml\_j`^_ggu_H[sbfkh[jZgb_fbebIjZ\e_gb_f KhxaZ , bgu_^hdmf_gluhlbf_gb KhxaZ ; 10.15 Hlbf_gb KhxaZ \ghkblij_^eh`_gby\hj]Zgu]hkm^Zjkl\_gghc\eZklbbf_klgh]h kZfhmijZ\e_gby\lhfqbke_ijh_dlughjfZlb\guo^hdmf_glh\mijZ\e_gq_kdboj_r_gbc �� ��11 aZljZ]b\Zxsbobgl_j_kukljhbl_evghckn_jumijZ\e_gbyg _^\b`bfhklvxbijhba\h^kl\Z kljhbl_evguofZl_jbZeh\ 10.1 5 Hlbf_gb KhxaZ ih^ibku\Z_lk=_g_jZevguf^bj_dlhjhfljm^h\hc^h]h\hjgZkjhd _]hiheghfhqbchij_^_e_ggucMklZ\hf KhxaZ ; 10.15 J_rZ_l^jm]b_\hijhku\khhl\_lkl\bbkiheghfhqbyfbij_^hklZ\e_ ggufb H[sbfkh[jZgb_fbIjZ\e_gb_f KhxaZ . 10.16 . Khxa g_\ijZ\_hkms_kl\eylv\uieZlm\hagZ]jZ`^_gbyqe_gZfIjZ\e_gbyaZ \uiheg_gb_bfb\haeh`_gguogZgbonmgdpbc BKIHEGBL?EVGUCHJ=:G KHXA : 11.1. ?^bghebqgufbkihegbl_evgufhj]Zghf KhxaZ y\ey_lky=_g_ jZevguc^bj_dlhj 11.2. Ddhfi_l_gpbb=_g_jZevgh]h^bj_dlhjZ KhxaZ hlghkb lky jmdh\h^kl\hl_dms_c ^_yl_evghklvx KhxaZ \ihjy^d_bij_^_eZodhlhju_mklZgh\e_gu gZklhysbfMklZ\hfb Iheh`_gb_fh]_g_jZevghf^bj_dlhj_ KhxaZ ml\_j`^_ggufh[sbfkh[jZgb_fqe_gh\ KhxaZ . 11.3. =_g_jZevguc^bj_dlhj gZagZqZ_lky H[sbfkh[jZgb_fqe_gh\ KhxaZ kjhdhfgZ q_luj_ ]h^Z 11.4. =_g_jZevguc^bj_dlhj 11.4.1. Hkms_kl\ey_ljmdh\h^kl\hl_dms_c^_yl_evghklvx KhxaZ jZkihjy`Z_lky bfms_kl\hfbkj_^kl\Zfb KhxaZ \ij_^_eZoml\_j`^_gguo kf_l ij_^klZ\ey_l Khxa \hlghr_gbyok ex[ufbjhkkbckdbfbbbghkljZggufbxjb^bq_kdbfbbnbabq_kdbfbebpZfbaZdexqZ_lex[u_ kh]eZr_gbyb^h]h\hjuh[_ki_qb\Z_l\uiheg_gb_j_r_gbcH[s_]hkh[j ZgbyIjZ\e_gbyb Ij_^k_^Zl_ey IjZ\e_gby KhxaZ ; 11.4.2. \ughkbl^ eyml\_j`^_gbygZH[s__kh[jZgb_qe_gh\ KhxaZ kf_lm^hoh^h\b jZkoh^h\ KhxaZ ; 11.4.3. Hldju\Z_lkq_lZ\[ZgdZobbguodj_^blguomqj_`^_gbyo 11.4.4. Ba^Z_lijbdZaujZkihjy`_gby^Z_lmdZaZgby 11.4.5. Ml\_j`^Z_l rlZlgh_jZkibkZgb_ ^he`ghklgu_bgkljmdpbb bbgu_iheh`_gby j_]eZf_glbjmxsb_mkeh\byljm^ZjZ[hlgbdh\ KhxaZ ; nhjfbjm_lrlZl bkihegbl_evgh]hhj]ZgZ KhxaZ ijbgbfZ_lj_r_gb_hij_fbjh\Zgbb bbghfihhsj_gbb jZ[hlgbdh\KhxaZ ; 1 1.4.6. H[_ki_qb\Z_lkh[ex^_gb_ljm^h\h]haZdhgh^Zl_evkl\Zbljm^h\hc^bkpbi ebgu hl\_qZ_laZbkiheg_gb_g_h[oh^bfuof_jihkh[ex^_gbxl_ogbdb[_ahiZkghklbbkZgblZjguo ghjfjZ[hlgbdZfb KhxaZ ; 11.4.7. Hj]Zgbam_lmq_lbhlq_lghklv KhxaZ g_k_lhl\_lkl\_gghklvaZ__^hklh\_jghklv ; 11.4.8. Ij_^klZ\ey_lH[s_fmkh[jZgbxqe_gh\ KhxaZ _` _]h^guchlq_lh ^_yl_evghklb bkihegbl_evgh]hhj]ZgZ ; 11.4.9. Ih^ibku\Z_lk\b^_l_evkl\hh^himkd_d\b^ZfjZ[hlhdZau\Zxsbf\ebygb_gZ [_ahiZkghklvh[t_dlh\dZiblZevgh]hkljhbl_ev kl\Z \kemqZ__kebgZaZk_^ZgbbIjZ\e_gbygZ dhlhjhfj_rZeky\hijhkh\u^Z q_qe_gmIjZ\e_gbyk\b^_l_evkl\Zh^himkd_ , hlkmlkl\h\Ze Ij_^k_^Zl_evIjZ\e_gbyb_]hnmgdpbbbkihegyeba[jZggucgZaZk_^Zgbb ij_^k_^Zl_evkl\mxsbc 11.4. 10 . J_rZ_l\hijhkh\u^Zq_qe_gm KhxaZ k\b^_l_evkl\Zh^himkd_djZ[hlZfdhlhju_ hdZau\Zxl\ebygb_gZ [_ahiZkghklvh[t_dlh\dZiblZevgh]hkljhbl_evkl\Zijbg_h[oh^bfhklb aZf_guk\b^_l_evkl\Z\k\yabkml\_j`^_gb_fmiheghfhq_ggufhj]Zghfgh\hcnhjfu k\b^_l_evkl\ZZlZd`_\k\yabkbaf_g_gb_fj_d\bablh\qe_gZ KhxaZ gh[_a\g_k_gbybaf_g_gbc \i_j_q_gv\b^h \jZ[hl 11.4.11. IjbgbfZ_lj_r_gb_ hjZaf_s_gbbbgnhjfZpbbgZkZcl_ KhxaZ ; Hkms_kl\ey_lbgu_nmgdpbb\khhl\_lkl\bbkIheh`_gb_fh]_g_jZevghf ^bj_dlhj_ KhxaZ . 11.5. Ebphhkms_kl\eyxs__nmgdpbb=_g_jZevgh]h^bj_dlhjZ KhxaZ g_\ijZ\_ 11.5.1. Y\ eylvkyqe_ghfhj]Zgh\mijZ\e_gbyqe_gh\ KhxaZ bo^hq_jgbobaZ\bkbfuo h[s_kl\y\eylvkyjZ[hlgbdhfkhklhysbf\rlZl_mdZaZgguohj]ZgbaZpbc �� ��12 11.5.2. Ijbh[j_lZlvp_ggu_[mfZ]bwfbl_glZfbdhlhjuobeb^he`gbdZfbihdhlhjuf y\eyxlkyqe_gu KhxaZ bo^hq_jgb_ baZ\bkbfu_h[s_kl\Z 11.5.3. AZdexqZlvkqe_gZfb KhxaZ bo^hq_jgbfbbaZ\bkbfufbh[s_kl\Zfbex[u_ ^h]h\hjubfms_kl\_ggh]hkljZoh\Zgbydj_^blgu_^h]h\hjukh]eZr_gbyhihjmqbl_evkl\_ 11.5.4. Hkms_kl\eylv\dZq_kl\_bg^b\b^mZevgh]hij_^ijbgbfZl_eyij_^ij bgbfZl_evkdmx ^_yl_evghklvy\eyxsmxkyij_^f_lhfkZfhj_]mebjh\Zgby^ey KhxaZ ; 11.5.5. Mqj_`^Zlvohayckl\_ggu_lh\Zjbs_kl\Zbh[s_kl\Zhkms_kl\eyxsb_ ij_^ijbgbfZl_evkdmx^_yl_evghklvy\eyxsmxkyij_^f_lhfkZfhj_]mebjh\Zgby^ey KhxaZ , klZgh\blvkymqZklgbdhf lZdboohayckl\_gguolh\Zjbs_kl\bh[s_kl\ 1 2 . KI?PB:EBABJH:GGU?HJ=:GU KHXA : 12.1. K i_pbZebabjh\Zggufhj]Zg h f KhxaZ y\ey_lkyh j]ZgihjZkkfhlj_gbx^_eh ijbf_g_gbb\hlghr_gbbqe_gh\ KhxaZ f_j^bkpbiebgZjgh]h\ha^_ckl\by �bkpbiebgZjgZy dhfbkkby . 12. 2. Ihfbfh �bkpbiebgZjghcdhfbkkbb j_r_gbyfbIjZ\e_gbyfh`_l[ulv ij_^mkfhlj_ghkha^Zgb_gZ\j_f_gghcbebihklhygghchkgh\_bguoki_pbZebabjh\Zgguohj]Zgh\ 12.3. DZ`^uckha^ZggucIjZ\e_gb_f KhxaZ ki_pbZebabjh\Zgguchj]Zg^_ckl\m_lgZ hkgh\Zgbbkhhl\_lkl\mx s_]hiheh`_gbyml\_j`^_ggh]hIjZ\e_gb_f KhxaZ . 12.4. Ki_pbZebabjh\Zggu_hj]Zgu KhxaZ hkms_kl\eyxlk\hbnmgdpbbkZfhklhyl_evgh 12.5. �bkpbiebgZjgZydhfbkkbyjZkkfZljb\Z_l`Zeh[ugZ^_ckl\byqe_gh\ KhxaZ Z lZd`_^_eZhgZjmr_gbyoqe_gZfb KhxaZ ijbhkms_kl \e_gbbk\h_c^_yl_evghklblj_[h\Zgbcd \u^Zq_k\b^_l_evkl\h^himkd_ijZ\bedhgljhey\h[eZklbkZfhj_]mebjh\Zgbylj_[h\Zgbc klZg^Zjlh\bijZ\bekZfhj_]mebjh\Zgby KhxaZ bijbgbfZ_lj_r_gb_hijbf_g_gbbf_j ^bkpbiebgZjgh]h\ha^_ckl\by . 12. 6 . Ihjy^hdjZkkfh lj_gby^_ehijbf_g_gbb\hlghr_gbbqe_gh\ KhxaZ f_j ^bkpbiebgZjgh]h\ha^_ckl\bymklZgZ\eb\Z_lky Iheh`_gb_fhijbf_g_gbbf_j^bkpbiebgZjgh]h \ha^_ckl\byaZg_kh[ex^_gb_qe_gZfb KhxaZ lj_[h\Zgbcd\u^Zq_k\b^_l_evkl\h^himkd_ijZ\be dhgljhey\h[eZklbkZf hj_]mebjh\Zgbylj_[h\ZgbcklZg^Zjlh\bijZ\bekZfhj_]mebjh\Zgby ml\_j`^_ggufgZH[s_fkh[jZgbbqe_gh\ KhxaZ . DHGLJHEV �G: �?YL?EVGHKLVX KHXA : 13.1. Dhgljhev aZnbgZgkh\h - ohayckl\_gghc^_yl_evghklvx KhxaZ hkms_kl\ey_l J_\babhggZydhfbkkby 13.2. J_\ babhggZydhfbkkbyba[bjZ_lkykjhdhfgZ^\Z]h^ZKhklZ\J_\babhgghcdhfbkkbb ml\_j`^Z_lkygZH[s_fkh[jZgbbqe_gh\ KhxaZ AZk_^ZgbyJ_\babhgghcdhfbkkbbijh\h^ylkyih f_j_g_h[oh^bfhklbghg_j_`_h^gh]hjZaZ\]h^ 13.3. Jmdh\h^kl\hJ_\babhgghcdhfbkkb_c hkms_kl\ey_l__Ij_^k_^Zl_evba[bjZ_fucgZ aZk_^ZgbbJ_\babhgghcdhfbkkbb 13.4. J_\babhggZydhfbkkby 1) dhgljhebjm_lnbgZgkh\mxbohayckl\_ggmx^_yl_evghklvbkihegbl_evgh]hhj]ZgZ 2) hkms_kl\ey_lj_\babxjZkoh^h\Zgby^_g_`guokj_^kl\bfZl_jbZevguop _gghkl_c 3) ijh\_jy_lkjhdbbijZ\bevghklvijhoh`^_gby^_ejZ[hlmkij_^eh`_gbyfbb aZy\e_gbyfb\bkihegbl_evghfhj]Zg_ 4) hkms_kl\ey_ldhgljhev aZ ih^]hlh\dhchlq_lh\h[bkiheg_gbbkf_lu^hoh^h\b jZkoh^h\ 13.5. J_\babynbgZgkh\h - ohayckl\_gghc^_yl_ev ghklb KhxaZ ijh\h^blkyg_j_`_h^gh]h jZaZ\]h^ 13.6. Khxa \_^_l[mo]Zel_jkdbcmq_lbklZlbklbq_kdmxhlq_lghklv\ihjy^d_ mklZgh\e_gghfaZdhgh^Zl_evkl\hfJhkkbckdhcN_^_jZpbb �� ��13 13.7. Khxa ij_^hklZ\ey_lbgnhjfZpbxhk\h_c^_yl_evghklbhj]ZgZf]hkm^Zjkl\_g ghc\eZklbb bgufebpZf\khhl\_lkl\bbkaZdhgh^Zl_evkl\hfJhkkbckdhcN_^_jZpbb . 13.8. JZaf_jubkljmdlmjZ^hoh^h\ KhxaZ ZlZd`_k\_^_gbyhjZaf_jZobkhklZ\_ bfms_kl\Z KhxaZ _]hjZkoh^Zoqbke_gghklbbkhklZ\_jZ[hlgbdh\h[hieZl_boljm^Zh[ bkihevah \Zgbb[_a\haf_a^gh]hljm^Z]jZ`^Zg\^_yl_evghklb KhxaZ g_fh]ml[ulvij_^f_lhf dhff_jq_kdhclZcgu^eyqe_gh\ KhxaZ . BKLHQGBDBH;J:AH:GBYBFMS?KL: 14.1. BklhqgbdZfbnhjfbjh\Zgbybfms_kl\Z KhxaZ y\eyxlky 14.1.1. J_]meyjgu_b_^bgh\j_f_ggu_ihklmie_ gbyhlqe_gh\ KhxaZ \klmibl_evgu_ qe_gkdb_b ^hihegbl_evgu_bfms_kl\_ggu_ \aghku 14.1.2. �h[jh\hevgu_bfms_kl\_ggu_\aghkubih`_jl\h\Zgby 14.1. 3 . �hoh^uihemq_ggu_hljZaf_s_gby^_g_`guokj_^kl\gZ[Zgdh\kdbo^_ihablZo 14. 1.4 . �jm]b_g_aZij_s_ggu _aZdhghfbklhqgbdb 14. 2 . Khxam ijbgZ^e_`blijZ\hkh[kl\_gghklbgZbfms_kl\hi_j_^Zggh_nbabq_kdbfbb xjb^bq_kdbfbebpZfb\nhjf_\aghkZ^ZjZih`_jl\h\ZgbybebihaZ\_sZgbx 14. 3 . Khxa fh`_lbf_lv\kh[kl\_gghklbbeb\Zj_g^_ g_^\b`bfhklv b^jm]h_g_ a Zij_s_ggh_aZdhghfbfms_kl\h 14.4 . Bfms_kl\h KhxaZ bkihevam_lky^ey^hklb`_gbyp_e_cjZ^bdhlhjuohghkha^Zgh Ijbgpbiunhjfbjh\Zgbybbkihevah\Zgbybfms_kl\Z KhxaZ hij_^_eyxlkyh[sbfkh[jZgb_f qe_gh\ KhxaZ . 14.5 . Ijb\klmie_gbb\ Khxa bg^b\b^mZevgu_ij_ ^ijbgbfZl_ebbxjb^bq_kdb_ebpZ h[yaZgumieZlblv\klmibl_evguc\aghkb\aghk\dhfi_gkZpbhggucnhg^\jZaf_jZobihjy^d_ mklZgh\e_gghf\gmlj_ggbfb^hdmf_glZfb KhxaZ . 14.6 . DZ`^ucqe_g KhxaZ h[yaZg\uieZqb\Zlv_`_]h^ghqe_gkdb_\aghkuQe_gkdb_ \aghku gZqb keyxlkyb mieZqb\Zxlky\jZaf_j_mklZgh\e_gghf h [sbfkh[jZgb_fqe_gh\ KhxaZ . 14.7 . H[s__kh[jZgb_qe_gh\ KhxaZ fh`_lijbgylvj_r_gb_h\uieZl_qe_gZfb KhxaZ ^hihegbl_evguobfms_kl\_gguo\aghkh\ ^eynbgZgkbjh\Zgbydhgdj_lguof_jhijbylbcbeb ijh]jZff 14.8 . Qe_gu KhxaZ fh]ml\bg^b\b^mZevghfihjy^d_ijbgylvj_r_gb_h\g_k_gbb ^h[jh\hevgh]h\aghkZ\bfms_kl\h KhxaZ �h[jh\hevgu_\aghku\bfms_kl\h KhxaZ fh]ml[ulv k^_eZgulZd`_lj_lvbfbebpZfb\khhl\_lkl\bbk^_ckl\mxsbfaZdhgh^Zl_evkl\hfKjhdbb jZaf_j\g_ k_gby^h[jh\hevguo\aghkh\hij_^_eyxlkyebpZfb`_eZxsbfb\g_klb\aghk 14.9 . Bfms_kl\hi_j_^Zggh_ Khxam _]hqe_gZfb\dZq_kl\_\aghkh\g_ih^e_`bl \ha\jZlmkm[t_dlmijbij_djZs_gbbqe_gkl\Z\ Khxa_ . KIHKH;UH;?KI?Q?GBYBFMS?KL?GGHCHL?LKL?GGHKLB QE?GH KHXA : 15.1. Khxa ijbf_gy _l ke_^mxsb_kihkh[uh[_ki_q_gbybfms_kl\_gghchl\_lkl\_gghklb qe_gh\ KhxaZ i_j_^ihlj_[bl_eyfbijhba\_^_gguobfbjZ[hl bbgufbebpZfb 15.1.1. Kha^Zgb_kbkl_fuebqgh]hkljZoh\Zgby ]jZ`^Zgkdhchl\_lkl\_gghklbdhlhjZy fh`_l gZklmiblv\kemqZ_ijbqbg_gby\j_^Z\ke_^kl\b_g_^hklZldh\kljhbl_evguojZ[hldhlhju_ hdZau\Zxl\ebygb_gZ[_ahiZkghklvh[t_dlh\dZiblZevgh]hkljhbl_evkl\Z ; 15.1.2. Nhjfbjh\Zgb_dhfi_gkZpbhggh]hnhg^Z 15.2. Khxa \khhl\_lkl\bbkn_^_jZevgufbaZdhgZfb\ ij_^_eZokj_^kl\ dhfi_gkZpbhggh]hnhg^Zg_k_lhl\_lkl\_gghklvihh[yaZl_evkl\Zfk\h_]hqe_gZ\hagbdrbf\ j_amevlZl_ijbqbg_gby\j_^Z\ke_^kl\b_g_^hklZldh\ ijhba\_^_gguo qe_ghf KhxaZ kljhbl_evguo jZ[hldhlhju_hdZau\Zxl\ebygb_gZ[_ahiZkghklvh[t_dlh\d ZiblZevgh]hkljhbl_evkl\Zb k\b^_l_evkl\hh^himkd_ddhlhjuf\u^Zghqe_gmKhxaZ . �� ��14 15. 3 . Dhfi_gkZpbhggucnhg^i_j\hgZqZevghnhjfbjm_lkybkdexqbl_evgh\^_g_`ghc nhjf_aZkq_l\aghkh\qe_gh\ KhxaZ \jZaf_j_hij_^_ey_fhfgZhkgh\ZgbbIheh`_gbyh\aghkZo ml \_j`^_ggh]hh[sbfkh[jZgb_fqe_gh\ KhxaZ . 15. 4 . Ijb\klmie_gbbbg^b\b^mZevgh]hij_^ijbgbfZl_eyxjb^bq_kdh]hebpZ\khklZ\ qe_gh\ KhxaZ hgh[yaZg\l_q_gb_ 3 lj_o jZ[hqbo^g_cihke_gZijZ\e_gby \jmq_gby j_r_gby KhxaZ hijb_f_\qe_gu KhxaZ mieZlblv \ag hk\dhfi_gkZpbhggucnhg^ Hk\h[h`^_gb_qe_gZ KhxaZ hlh[yaZgghklb\g_k_gby\aghkZ\dhfi_gkZpbhggucnhg^ KhxaZ \lhfqbke_aZkq_l_]hlj_[h\Zgbcd Khxam g_^himkdZ_lky 15. 5 . I_j_qbke_gb_\aghkh\\dhfi_gkZpbhggucnhg^hkms_kl\ey_lkygZki_pbZevguc jZk q_lguckq_l KhxaZ . 15.6 . ?^bgkl\_ggh\hafh`gufkihkh[hfjZaf_s_gbykj_^kl\dhfi_gkZpbhggh]hnhg^Z KhxaZ y\ey_lkybojZaf_s_gb_\^_ihabluh^ghcbebg_kdhevdbojhkkbckdbodj_^blguo hj]ZgbaZpbc 15.7 . KljZoh\Zgb_]jZ`^Zgkdhchl\_lkl\_gghklbqe_gh\ KhxaZ dhl hjZyfh`_lgZklmiblv \kemqZ_ijbqbg_gby\j_^Z\ke_^kl\b_g_^hklZldh\jZ[hldhlhju_hdZau\Zxl\ebygb_gZ [_ahiZkghklvh[t_dlh\dZiblZevgh]hkljhbl_evkl\Zbk\b^_l_evkl\hh^himkd_gZdhlhju_\u^Zgh qe_gm KhxaZ y\ey_lkyh[yaZl_evgufmkeh\b_fqe_gkl\Z\ K hxa_ . Ihjy^hdbmkeh\bylZdh]h kljZoh\Zgbyhij_^_eyxlkyIjZ\beZfbkZfhj_]mebjh\ZgbyLj_[h\ZgbydkljZoh\Zgbxqe_gZfb KhxaZ ]jZ`^Zgkdhchl\_lkl\_gghklbdhlhjZyfh`_lgZklmiblv\kemqZ_ijbqbg_gby\j_^Z \ke_^kl\b_g_^hklZldh\kljhbl_evguojZ[hldhlhju_hd Zau\Zxl\ebygb_gZ[_ahiZkghklv h[t_dlh\dZiblZevgh]hkljhbl_evkl\Z . 15. 8 . �hoh^ihemq_g guchljZaf_s_gby kj_^kl\dhfi_gkZpbhggh]h n hg^ZgZijZ\ey_lky gZihiheg_gb_dhfi_gkZpbhggh]hnhg^Zbihdjulb_jZkoh^h\k\yaZgguokh[_ki_q_gb_f gZ^e_`Zsbomkeh\bc j Zaf_s_gby kj_^kl\dhfi_gkZpbhggh]hnhg^Z 15. 9 . Hkgh\Zgbybihjy^hdhkms_kl\e_gby\uieZlbadhfi_gkZpbhggh]hnhg^Z mklZgZ\eb\Zxlkyh[sbfkh[jZgb_fqe_gh\ KhxaZ . 15.10 . G_^himkdZ_lkyhkms_kl\e_gb_\uieZlbakj_^kl\dhfi_gkZpbhggh]hnhg^Z KhxaZ , aZbkdexq_g b_fke_^mxsbokemqZ_\ \ha\jZlhrb[hqghi_j_qbke_gguokj_^kl\ jZaf_s_gb_kj_^kl\dhfi_gkZpbhggh]hnhg^Z KhxaZ \p_eyo_]hkhojZg_gbyb m\_ebq_gby_]hjZaf_jZ hkms_kl\e_gb_\uieZl\j_amevlZl_gZklmie_gby ij_^mkfhlj_gghcaZdhghf hl\_lkl\_gghklb i hh[yaZl_evkl\Zfk\hboqe_gh\ \uieZlu\p_eyo\haf_s_gby\j_^Zbkm^_[gu_ ba^_j`db 15. 11 . aukdZgb_ihh[yaZl_evkl\Zf KhxaZ \lhfqbke_ihh[yaZl_evkl\mh\haf_s_gbb ijbqbg_ggh]hqe_gm KhxaZ \j_^Zg_fh`_l[ulvgZeh`_ghgZbfms_kl\hdhfi_gkZpbhggh]h n hg^Z KhxaZ . kemqZ_hkms_kl\e_gby\uieZlbakj_^kl\dhfi_gkZpbhggh]hnhg^Z KhxaZ qe_g KhxaZ beb _]h[u\rbcqe_gih\bg_dhlhjuo\ke_^kl\b_g_^hklZldh\jZ[hlihhkms_kl\e_gbx kljhbl_evkl\Zj_dhgkljmdpbbdZiblZevghfmj_fhglmh[t_dlh\dZiblZevgh]hkljhbl_ evkl\Z[ue ijbqbg_g\j_^ZlZd`_bgu_qe_gu KhxaZ ^he`gu\g_klb\aghku\dhfi_gkZpbhggucnhg^ KhxaZ \p_eyom\_ebq_gbyjZaf_jZlZdh]hnhg^Z\ihjy^d_b^hjZaf_jZg_gb`_hij_^_ey_fh]h\ khhl\_lkl\bbkaZdhgh^Zl_evkl\hffbgbfZevgh]hjZaf_jZdhfi_gkZpbhgg h]hnhg^Z\kjhdg_ [he__q_f^\Zf_kypZkh^gyhkms_kl\e_gbymdZaZgguo\uieZl MQ?LBHLQ?LGHKLV KHXA : 16.1. Khxa \_^_lhi_jZlb\guc[mo]Zel_jkdbcbklZlbklbq_kdbcmq_l\ihjy^d_ ij_^mkfhlj_gghf^_ckl\mxsbfaZdhgh^Zl_evkl\hf 16.2. Blh]b^_yl_evghk lbhljZ`Zxlky\ blh]h\hcnbgZgkh\hchlq_lghklb . 16.3. Hl\_lkl\_gghklvaZkhklhygb_mq_lZk\h_\j_f_ggh_ij_^klZ\e_gb_[mo]Zel_jkdhcb bghchlq_lghklb\haeZ]Z_lkygZ =_g_jZevgh]h^bj_dlhjZ KhxaZ . �� ��15 16.4. NbgZgkh\uc]h^mklZgZ\eb\Z_lkykyg\Zjyih^_dZ[jy . 16.5. =h^h\hchlq_lh^_yl_evghklb KhxaZ b[ZeZgkkhklZ\ey_lkybij_^klZ\ey_lkyih ke_ hdhgqZgbynbgZgkh\h]h]h^Zh[s_fmkh[jZgbxqe_gh\ KhxaZ ^eyh[km`^_gbybml\_j`^_gby 16.6. =eZ\guc[mo]Zel_j KhxaZ \mklZgh\e_gghfihjy^d_g_k_lhl\_lkl\_gghklvaZ kho jZgghklvnbgZgkh\h - ohayckl\_gguo ^hdmf_glh\ 16.7. _^_gb_[mo]Zel_jkdh]hmq_lZbnbgZgkh\hc [mo]Zel_jkdhc hlq_lghklb KhxaZ ih^e_`blh[yaZl_evghfmZm^blm 1 7 . BGNHJF:PBHGG:YHLDJULHKLVKHXA: 17.1. Khxa \p_eyoh[_ki_q_gby^hklmiZdbgnhjfZpbbhk\h_c^ _yl_evghklbb ^_yl_evghklbk\hboqe_gh\jZaf_sZ_lgZk\h_fkZcl_\k_lbBgl_jg_lke_^mxsmxbgnhjfZpbx b^hdmf_glu 17.1.1. ihegh_bkhdjZs_ggh_gZbf_gh\Zgb_ KhxaZ f_klh__gZoh`^_gbyghf_jZ dhglZdlguol_e_nhgh\bZ^j_kwe_dljhgghcihqluihegu_b \ke mqZ__kebbf_xlky khdjZs_ggu_gZbf_gh\Zgbyg_dhff_jq_kdbohj]ZgbaZpbcqe_ghfdhlhjuoy\ey_lky Khxa f_klZ bogZoh`^_gbyghf_jZdhglZdlguol_e_nhgh\bZ^j_kZwe_dljhgghcihqlu 17.1.3. gZbf_gh\Zgb_Z^j_kbghf_jZdhglZdlguol_e_nhgh\hj]ZgZgZ^ahjZaZ Khxah f 17.1.4. i_j_q_gv\b^h\jZ[hldhlhju_hdZau\Zxl\ebygb_gZ[_ahiZkghklvh[t_dlh\ dZiblZevgh]hkljhbl_evkl\Zbj_r_gb_\hijhkh\ih\u^Zq_k\b^_l_evkl\Zh^himkd_ddhlhjuf hlg_k_ghh[sbfkh[jZgb_fqe_gh\ KhxaZ dkn_j_^_yl_evghklb KhxaZ ; 17.1.5. k\_ ^_gbykh^_j`Zsb_ky\j__klj_qe_gh\ KhxaZ \lhfqbke_k\_^_gbyhebpZo ij_djZlb\rbok\h_qe_gkl\h\ Khxa_ ; 17.1.6. dhibb\we_dljhgghcnhjf_klZg^Zjlh\bijZ\bekZfhj_]mebjh\ZgbyZlZd`_ \gmlj_ggbo^hdmf_glh\ KhxaZ ; 17.1.7. bgnhjfZpbxhkljmdlmj_bdhf i_l_gpbbhj]Zgh\mijZ\e_gbybki_pbZebabjh\Zgguo hj]Zgh\ KhxaZ dhebq_kl\_gghfbi_jkhgZevghfkhklZ\_IjZ\e_gby kmdZaZgb_frlZlguo ^he`ghkl_cqe_gh\IjZ\e_gby h=_g_jZevghf^bj_dlhj_ 17.1.8. j_r_gbyijbgylu_h[sbfkh[jZgb_fqe_gh\ KhxaZ bIjZ\e_gby K hxaZ ; 17.1.9. bgnhjfZpbxh[bkdZobhaZy\e_gbyoih^Zgguo Khxahf ; 17.1.10. bgnhjfZpbxhkihkh[Zobihjy^d_h[_ki_q_gbybfms_kl\_gghc hl\_lkl\_gghklbqe_gh\ KhxaZ i_j_^ihlj_[bl_eyfbijhba\_^_gguobfbjZ[hlbbgufbebpZfb 17.1.11. bgnhjfZpbxhkhklZ\_bk lhbfhklbbfms_kl\Zdhfi_gkZpbhggh]hnhg^Z KhxaZ ZlZd`_bgnhjfZpbxhnZdlZohkms_kl\e_gby\uieZlbadhfi_gkZpbhggh]hnhg^Z KhxaZ \ p_eyoh[_ki_q_gbybfms_kl\_gghchl\_lkl\_gghklbqe_gh\ KhxaZ i_j_^ihlj_[bl_eyfb ijhba\_^_gguojZ[hlbbgufbebpZfbbh[hkg h\ZgbyolZdbo\uieZl_keblZdb_\uieZlu hkms_kl\eyebkv 17.1.12. bgnhjfZpbxhihjy^d_hkms_kl\e_gbyZll_klZpbbqe_gh\ KhxaZ bebbo jZ[hlgbdh\ 17.1.13. dhibx\we_dljhgghcnhjf_ieZgZijh\_jhdqe_gh\ KhxaZ ZlZd`_h[smx bgnhjfZpbxhijh\_jdZoijh\_^_ggu o\hlghr_gbbqe_gh\ KhxaZ aZ^\Zij_^r_kl\mxsbo]h^Z 17.1.14. ]h^h\mx[mo]Zel_jkdmx nbgZgkh\mx hlq_lghklv KhxaZ bZm^blhjkdh_ aZdexq_gb_\hlghr_gbbmdZaZgghchlq_lghklb 17.2. j__klj_qe_gh\ KhxaZ \hlghr_gbbdZ`^h]hqe_gZ^he`gZkh^_j`Zlvky ke_^mxs ZybgnhjfZpby 17.2.1. J _]bkljZpbhggucghf_jqe_gZ KhxaZ ^ZlZ_]hj_]bkljZpbb\j__klj_ 17.2. 2 . K \_^_gbyiha\heyxsb_b^_glbnbpbjh\Zlvqe_gZ KhxaZ : Z nZfbebybfyhlq_kl\hf_klh`bl_evkl\Z^ZlZbf_klhjh`^_gbyiZkihjlgu_^Zggu_ ghf_jZdhglZdlguol _e_nhgh\ihqlh\ucZ^j_kb^_glbnbdZpbhggucghf_jgZeh]hieZl_evsbdZ ^eynbabq_kdh]hebpZ [ nZfbebybfyhlq_kl\hf_klh`bl_evkl\Z^ZlZbf_klhjh`^_gbyiZkihjlgu_^Zggu_ ghf_jZdhglZdlguol_e_nhgh\b^_glbnbdZpbhggucghf_jgZeh]hieZl_evsbdZ^ZlZ �� ��16 ]hkm^Zjkl\_gghcj_]bkljZpbbnbabq_kdh]hebpZ\dZq_kl\_bg^b\b^mZevgh]hij_^ijbgbfZl_ey ]hkm^Zjkl\_ggucj_]bkljZpbhggucghf_jaZibkbh]hkm^Zjkl\_gghcj_]bkljZpbb bg^b\b^mZevgh]hij_^ijbgbfZl_eyf_klhnZdlbq_kdh]hhkms_kl\e_gby^_yl_evghklb ^ey bg^b\b^m Zevgh]hij_^ijbgbfZl_ey \ ihegh_b \kemqZ__kebbf__lky khdjZs_ggh_gZbf_gh\Zgb_^ZlZ]hkm^Zjkl\_gghc j_]bkljZpbbxjb^bq_kdh]hebpZ]hkm^Zjkl\_ggucj_]bkljZpbhggucghf_jaZibkbh ]hkm^Zjkl\_gghcj_]bkljZpbbxjb^bq_kdh]hebpZf_klhgZoh`^_gbyxjb^ bq_kdh]hebpZghf_jZ dhglZdlguol_e_nhgh\b^_glbnbdZpbhggucghf_jgZeh]hieZl_evsbdZnZfbebybfyhlq_kl\h ebpZhkms_kl\eyxs_]hnmgdpbb_^bghebqgh]hbkihegbl_evgh]hhj]ZgZxjb^bq_kdh]hebpZb beb jmdh\h^bl_eydhee_]bZevgh]hbkihegbl_evgh]hhj]ZgZxj b^bq_kdh]hebpZ 17.2.3. K \_^_gbyhkhhl\_lkl\bbqe_gZ KhxaZ mkeh\byfqe_gkl\Z\ Khxa_ , ij_^mkfhlj_ggufaZdhgh^Zl_evkl\hfJhkkbckdhcN_^_jZpbbb\gmlj_ggbfb^hdmf_glZfb KhxaZ ; 17.2.4. K \_^_gbyh[h[_ki_q_gbbbfms_kl\_gghchl\_lkl\_gghklbqe_gZ KhxaZ i_j_^ ihlj_[bl_eyfbijhba\_^_gguobfjZ[hl bbgufbebpZfb\lhfqbke_k\_^_gbyhkljZoh\sbd_ \dexqZyk\_^_gbyhf_kl__]hgZoh`^_gbyh[bf_xs_ckyebp_gabbbbgnhjfZpbx ij_^gZagZq_ggmx^eymklZgh\e_gbydhglZdlZ bhjZaf_j_kljZoh\hckmffuih^h]h\hjm kljZoh\ Zgbyhl\_lkl\_gghklbqe_gZ KhxaZ hjZaf_j_\aghkZ\dhfi_gkZpbhggucnhg^ KhxaZ ; 17.2. 5 . K \_^_gbyhj_amevlZlZoijh\_^_gguo Khxahf ijh\_jhdqe_gZ KhxaZ bnZdlZo ijbf_g_gbydg_fm^bkpbiebgZjguobbguo\aukdZgbc \kemqZ__keblZdb_ijh\_jdb ijh\h^bebkvb beb lZdb_\aukdZgbygZeZ]Zebkv 17.2.6. I _j_q_gv\b^h\jZ[hldhlhju_hdZau\Zxl\ebygb_gZ[_ahiZkghklvh[t_dlh\ dZiblZevgh]hkljhbl_evkl\Zbddhlhjufqe_g KhxaZ bf__lk\b^_l_evkl\hh^himkd_ 17.2.7. K \_^_gbyhijbhklZgh\e_gbbh\hah[gh\e_gbbh[hld Za_\\hah[gh\e_gbbbebh ij_djZs_gbb^_ckl\byk\b^_l_evkl\Zh^himkd_qe_gZ KhxaZ dhij_^_e_gghfm\b^mbeb\b^Zf jZ[hldhlhju_hdZau\Zxl\ebygb_gZ[_ahiZkghklvh[t_dlh\dZiblZevgh]hkljhbl_evkl\Z 1 7 . 3 . Khxa ij_^klZ\ey_lbgnhjfZpbx\n_^_jZevgu_hj]Zgu bkihegbl_evghc\eZklb\ ihjy^d_mklZgh\e_gghfaZdhgh^Zl_evkl\hfJhkkbckdhcN_^_jZpbb 1 7 . 4 . Khxa gZjy^mkjZkdjulb_fbgnhjfZpbbmklZgh\e_gghci 7 gZklhys_ ]h MklZ\Z , \ijZ\_jZkdju\ZlvbgmxbgnhjfZpbxhk\h_c^_yl_evghklbb^_yl_evghklbk\hboqe_gh\\ i hjy^d_mklZgh\e_gghf\gmlj_ggbfb^hdmf_glZfb_keblZdh_jZkdjulb_g_\e_q_laZkh[hc gZjmr_gb_mklZgh\e_gguoqe_ghf KhxaZ ihjy^dZbmkeh\bc^hklmiZdbgnhjfZpbb khklZ\eyxs_cdhff_jq_kdmxlZcgmZlZd`_\hagbdgh\_gb_dhgnebdlZbgl_j_kh\ KhxaZ b bgl_j_kh\ __qe_gh\bhij_^_ey_lky Khxah f \dZq_kl\_h[hkgh\Zgghcf_juih\ur_gbydZq_kl\Z kZfhj_]mebjh\ZgbybbgnhjfZpbhgghchldjulhklb^_yl_evghklb KhxaZ b_]hqe_gh\ 1 7 . 5 . Khxa g_k_li_j_^k\hbfbqe_gZfbhl\_lkl\_gghklvaZ^_ckl\byjZ[hlgbdh\ KhxaZ , k\yaZggu_k g_ijZ\hf_jgufbkihevah\Zgb_fbgnhjfZpbbklZ\r_cba\_klghcbf\kbem kem`_[gh]hiheh`_gby 17. 6 . Qe_gu KhxaZ h[yaZgujZkdju\ZlvbgnhjfZpbxhk\h_c^_yl_evghklbih^e_`Zsmx jZkdjulbx\khhl\_lkl\bbkaZdhgh^Zl_evkl\hfJhkkbckdhcN_^_jZpbbbmklZgh\e_ggufb K hxah f lj_[h\Zgbyfb IHJ�YHDG?K?GBYBAF?G?GBCMKL: KHXA : 18.1. J_r_gb_h\g_k_gbbbaf_g_gbcb^hiheg_gbc\MklZ\bebml\_j`^_gb_MklZ\Z\ gh\hcj_^ZdpbbijbgbfZ_lkygZ h [s_fkh[jZgbbqe_gh\ KhxaZ \ihjy^d_hij_^_ey_fhf Iheh`_gb_fh[h[s_fkh[jZg bbqe_gh\ KhxaZ . 18.2. Baf_g_gbyb^hiheg_gby\MklZ\bebMklZ\\gh\hcj_^Zdpbbih^e_`Zl ]hkm^Zjkl\_gghcj_]bkljZpbb 18.3. Baf_g_gbyb^hiheg_gby\MklZ\bebMklZ\\gh\hcj_^Zdpbbijbh[j_lZxlkbem^ey lj_lvboebpkfhf_glZbo]hkm^Zjkl\_gghcj_]bkljZpbb . �� ��17 J?HJ=:GBA:PBYEBDB&#x-2B;00;:PBY KHXA : 19.1. J_r_gb_hj_hj]ZgbaZpbbebd\b^Zpbb KhxaZ ijbgbfZ_lkygZh[s_fkh[jZgbb qe_gh\ KhxaZ . 19.2. Khxa fh`_l[ulvj_hj]Zgbah\Zgbebebd\b^bjh\Zg\kemqZyobihjy^d_mklZgh\e_gghf n_^_jZevgufaZdhgh^Zl_evkl\hf . 19.3 . Bfms_kl\hKhxaZhklZ\r__kyihke__]hebd\b^ZpbbgZijZ\ey_lkygZmklZ\gu_ p_ebKhxaZ

Приложенные файлы

 • pdf 15222952
  Размер файла: 932 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий