1.18. Место нахождения Союза: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик.


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
��
��
ML?J@?;&#xJ37;&#[email protected];?GH

gZH[s_fkh[jZgbb
qe_gh\

ijhlhdhehl]


Ij_^k_^Zl_evkh[jZgby

BBBBBBBBBBBBBBBBB:Bhclh\

BB
26
BBBBBB
fZy
BBBBBB]

MKL:

\gh\hcj_^Zdpbb


KHXA:


KLJHBL?EB

D:;:J�BGH
-
;:ED:JKDHCJ?KIM;EBDB
]

GZevqbd
5

��
��2

1
.
H;SB?IHEH@?GBY


1.1.

Khxa

K
ljhbl
_eb

D
Z[Zj^bgh
-
;ZedZjkdhcJ_kim[ebdb

bf_gm_fh_\^Zevg_cr_f
Khxa

y\ey_lkyg_dhff_jq_kdhchj]ZgbaZpb_c\nhjf_
khxaZ
hkgh\ZgghcgZqe_gkl\_

ebphkms_kl\eyxsbo
kljhbl_evkl\hkha^Zgh\p_eyoij_^mij_
`^_gbyijbqbg_gby\j_^Zlj_lvbfebpZfbih\ur_gbydZq_kl\Z
\uiheg_gbykljhbl_evkl\Zj_dhgkljmdpbbdZiblZevgh]hj_fhglZh[t_dlh\dZiblZevgh]hkljhbl_evkl\Z


1.2.

Khxa

hkms_kl\ey_lk\hx^_yl_evghklv\jZfdZoDhgklblmpbbJhkkbckdhcN_^_jZpbb\
khhl\_lkl\
bbk^_ckl\mxsbfaZdhgh^Zl_evkl\hfJhkkbckdhcN_^_jZpbbaZdhgh^Zl_evkl\hfDZ[Zj^bgh
-
;ZedZjkdhcJ_kim[ebdbklZg^ZjlZfbbijZ\beZfb
kZfhj_]mebjh\Zgby
ml\_j`^_ggufb
Khxahf
ZlZd`_
kghjfZfbij_^mk
fhlj_ggufbgZklhysbfMklZ\hf

1.3.

Khxa

y\ey_lkyxjb^bq_kd
bfebphfkfhf_glZ_
]h

]hkm^Zjkl\_gghcj_]bkljZpbb\
mklZgh\e_gghfaZdhghfihjy^d_b^_ckl\m_lgZ\k_cl_jjblhjbbJhkkbckdhcN_^_jZpbb

1.4.

Kfhf_glZ\g_k_gbyk\_^_gbch
Khxa_

\]hkm^Zjkl\_ggucj__kljkZfhj_]mebjm_fuo
hj]ZgbaZpbc
Khxa

ijbh[j_lZ_lklZlmk
kZfhj_]mebjm_fhchj]ZgbaZpbbhkgh\ZgghcgZqe_gkl\_
ebphkms_kl\eyxsbokljhbl_evkl\h

1.5.

Khxa

kha^Z_lky[_ah]jZgbq_gbykjhdZ^_yl_evghk
lb

1.6.

Hkgh\gufbijbgpbiZfb^_yl_evghklb
KhxaZ

y\eyxlky^h[jh\hevghklvjZ\_gkl\hqe_gh\
kZfhmijZ\e_gb_kZfhj_]m
ebjh\Zgb_]eZkghklvaZdhgghklvmqZklb_dZ`^h]hqe_gZ\mijZ\e_gbb
Khxahf
.

Kh^_j`Zgb_f^_yl_evghklb
KhxaZ

y\ey_lkyjZajZ[hldZbml\_j`^_gb_^hdmf_glh\mdZaZgguo\
imgdl_gZklhys_]hMklZ\ZZlZd`_dhgljhevaZkh[ex^_gb_fqe_gZfb
KhxaZ

lj_[h\Zgbc

wlbo
^hdmf_glh\
.

1.7.

Khxa

bf__l\kh[kl\_gghklbh[hkh[e_ggh_bfms_kl\hhl\_qZ_lihk\hbfh[yaZl_evkl\Zf
wlbfbfms_kl\hffh`_lhlk\h_]hbf_gbijbh[j_lZlvbhkms_kl\eylvbfms_kl\_ggu_b
g_bfms_kl\_ggu_ijZ\Zg_klbh[yaZgghklb[ul
vbklphfbhl\_lqbdhf
\km^_

1.8.

Khxa

\ijZ\_\mklZgh\e_gghfihjy^d_hldju\Zlvjm[e_\u_b\Zexlgu_kq_lZ\[Zgdh\kdbo
mqj_`^_gbyogZl_jjblhjbbJhkkbckdhcN_^_jZpbb

baZij_^_eZfb__l_jjblhjbb

1.9.

Khxa

bf__li_qZlvkihegufgZbf_gh\Zgb_fgZjmkkdhfyaud_ZlZd`_\ijZ\_bf
_lv
rlZfiub[eZgdbkhk\hbfgZbf_gh\Zgb_f
.

1.10.

Khxa

\ijZ\_kha^Z\ZlvgZl_jjblhjbbJhkkbckdhcN_^_jZpbbnbebZeubhldju\Zlv
ij_^klZ\bl_evkl\Z\khhl\_lkl\bbkaZdhgh^Zl_evkl\hfJhkkbckdhcN_^_jZpbb

1.11.

Bfms_kl\hnbebZeZbebij_^klZ\bl_evkl\Zmqblu\Z_
lkygZhl^_evghf[ZeZgk_bgZ
[ZeZgk_
KhxaZ
NbebZebij_^klZ\bl_evkl\h
KhxaZ

g_y\eyxlkyxjb^bq_kdbfbebpZfbgZ^_eyxlky
bfms_kl\hfaZkq_l
KhxaZ

b^_ckl\mxlgZhkgh\Zgbbml\_j`^_ggh]hbfiheh`_gby

1.12
.

Bfms_kl\hi_j_^Zggh_
Khxa
m_]hqe_gZfby\ey_lky

kh[kl\_gghklvx
KhxaZ
.

1.13
.

Khxa

g_hl\_qZ_lihh[yaZl_evkl\Zfk\hboqe_gh\

1.14
.

=hkm^Zjkl\hg_hl\_qZ_lihh[yaZl_evkl\Zf
KhxaZ
jZ\ghdZd
Khxa

g_hl\_qZ_lih
h[yaZl_evkl\Zf]hkm^Zjkl\Z

1.15
.

f_rZl_evkl\h\^_yl_evghklv
KhxaZ

]hkm^Zjkl\_gguoh[s_k
l\_gguobebbguohj]Zgh\
djhf_kemqZ_\ij_^mkfhlj_gguoaZdhgh^Zl_evkl\hfg_^himkdZ_lky

1.
16
.

Ihegh_gZbf_gh\Zgb_
KhxaZ
:

gZjmkkdhfyaud_


Khxa


C
ljhbl_e
b

DZ[Zj^bgh
-
;ZedZjkdhcJ_kim[ebdb

gZ

Zg]ebckdhf

yaud_Union

Builders of
Kabardino
-
Balkarian
Re
public


1.1
7.

KhdjZs_ggh_gZ
bf_gh\Zgb_

gZjmkkdhfyaud_


Khxa

K
ljhbl_e
b

D;J

gZZg]ebckdhfyaud_


Union


Builders
of
KBR


1.1
8.

F_klhgZoh`^_gby
KhxaZ

JhkkbckdZyN_^_jZpby
DZ[Zj^bgh
-
;ZedZjkdZyJ_kim[ebdZ]
GZevqbd


P?EBB
NMGDPBB

KHXA
:


2.1.

P_ebkha^Zgby

KhxaZ
:

��
��3

2.
1
.1.

Ij_^mij_`^_gb_ijbqbg_gby\j_^Z`bagbbeba^hjh\vxnbabq_kdboebp
bfms_kl\mnbabq_kdbobebxjb^bq_kdboebp]hkm^Zjkl\_gghfmbebfmgbpbiZevghfm
bfms_kl\mhdjm`Zxs_ckj_^_`bagbbeba^hjh\vx`b\hlguobjZkl_gbch[t_dlZfdmev
lmjgh]h
gZke_^by iZfylgbdZfbklhjbbbdmevlmju gZjh^h\JhkkbckdhcN_^_jZpbb\ke_^kl\b_
g_^hklZldh\jZ[hldhlhju_hdZau\Zxl\ebygb_gZ[_ahiZkghklvh[t_dlh\dZiblZevgh]h
kljhbl_evkl\Zb\uihegyxlkyqe_gZfb
KhxaZ
;

2.
1
.2.

Ih\ur_gb_dZq_kl\Z\uiheg_gbykljh
bl_evkl\Zj_dhgkljmdpbbdZiblZevgh]h
j_fhglZh[t_dlh\dZiblZevgh]hkljhbl_evkl\Z

2.1
.3.

Kh^_ckl\b_\ij_^klZ\bl_evkl\_baZsbl_wdhghfbq_kdbo

b

ijhn_kkbhgZevguobgl_j_kh\
qe_gh\
KhxaZ

\aZdhgh^Zl_evguobbkihegbl_evguohj]ZgZo\eZklbbmijZ\e_gbykm^_[
guobgklZgpbyo
\hj]ZgZof_klgh]hkZfhmijZ\e_gby\h[s_kl\_gguoh[t_^bg_gbyoZlZd`_i_j_^lj_lvbfbebpZfbb
]jZ`^ZgZfb

2.1
.4.

H[_ki_q_gb_^hihegbl_evghcbfms_kl\_gghchl\_lkl\_gghklbk\hboqe_gh\i_j_^
ihlj_[bl_eyfbjZ[hlbbgufblj_lvbfbebpZfbihkj
_^kl\hfmklZgh\e_gby\hlghr_gbbk\hboqe_gh\
lj_[h\ZgbykljZoh\Zgbybihkj_^kl\hfnhjfbjh\Zgbydhfi_gkZpbhggh]hnhg^Z
KhxaZ
.

2.
2
.

Khxa

hkms_kl\ey_lke_^mxsb_nmgdpbb
:

2.3.
1.

JZajZ[Zlu\Z_lbmklZgZ\eb\Z_lmkeh\byqe_gkl\Zbg^b\b^mZevguoij_^ijbgbfZl_e_cb
xjb^bq_kdboebp\Khxa_

2.3.
2
.

Hkms_kl\ey_lZgZeba^_yl_evghklbk\hboqe_gh\gZhkgh\ZgbbbgnhjfZpbb
ij_^klZ\ey_fhcbfb\Khxa\nhjf_hlq_lh\

2.3.3
.

I
j_^klZ\ey_lbgl_j_kuqe_gh\
KhxaZ

\bohlghr_gbyokhj]ZgZfb]hkm^Zjkl\_gghc\eZklb
JhkkbckdhcN_^_jZ
pbbhj]ZgZfb]hkm^Zjkl\_gghc\eZklbkm[t_dlh\JhkkbckdhcN_^_jZpbbhj]ZgZfb
f_klgh]hkZfhmijZ\e_gby

2.3.4
.

H
j]Zgbam_lijhn_kkbhgZevgh_h[mq_gb_Zll_klZpbxjZ[hlgbdh\qe_gh\

KhxaZ

2.3.
5
.

H[_ki_qb\Z_lbgnhjfZpbhggmxhldjulhklv^_yl_evghklbqe_gh\KhxaZ

\khhl\_lkl\bbk
lj_[h\ZgbyfbaZdhgh^Zl_evkl\Z
;

2.3.
6
.

Hkms_kl\ey_ldhgljhevaZkh[ex^_gb_fqe_gZfbKhxaZlj_[h\Zgbcd\u^Zq_k\b^_l_evkl\
h^himkd_klZg^Zjlh\bijZ\bekZfhj_]mebjh\Zgby

2.3.
7
.

JZkkfZljb\Z_l`Zeh[ugZ^_ckl\byqe_gh\KhxaZb^_eZhgZjmr
_gbbqe_gZfbKhxaZ
lj_[h\Zgbcd\u^Zq_k\b^_l_evkl\h^himkd_ijZ\bedhgljhey\h[eZklbkZfhj_]mebjh\ZgbyklZg^Zjlh\
bijZ\bekZfhj_]mebjh\Zgby

2.3.
8
.

Ijbf_gy_lf_ju^bkpbiebgZjgh]h\ha^_ckl\byaZg_kh[ex^_gb_qe_gZfbKhxaZ
lj_[h\Zgbcd\u^Zq_k\b^_l_ev
kl\h^himkd_ijZ\bedhgljhey\h[eZklbkZfhj_]mebjh\ZgbyklZg^Zjlh\
bijZ\bekZfhj_]mebjh\Zgby

2.3.
9
.

_^_lj__kljqe_gh\KhxaZ\khhl\_lkl\bbklj_[h\ZgbyfbaZdhgh^Zl_evkl\Z

b\h[t_f_
ij_^
mkfhlj_gghfjZa^_ehfgZklhys_]hMklZ\Z
;

2.3.1
0
.

uihegy_l
bgu_nmgdpbb
\bgl_j_kZokljhbl_evghchljZkebbqe_gh\
KhxaZ
.


IJ::
KHXA
:


3.1.

Khxa

kZfhklhyl_evghhij_^_ey_lp_eb\b^ubgZijZ\e_gbyk\h_c^_yl_evghklb

3.2.

Khxa

bf__lijZ\h

3.2.1.

H
lk\h_]hbf_gbhkiZjb\Zlv\mklZgh\e_gghfaZdhgh^Zl_evkl\hfJhkkb
ckdhc
N_^_jZpbbihjy^d_ex[u_Zdluj_r_gbyb beb ^_ckl\by [_a^_ckl\b_ hj]Zgh\
]hkm^Zjkl\_gghc\eZklbJhkkbckdhcN_^_jZpbbhj]Zgh\]hkm^Zjkl\_gghc\eZklbkm[t_dlh\
JhkkbckdhcN_^_jZpbbbhj]Zgh\f_klgh]hkZfhmijZ\e_gbygZjmrZxsb_ijZ\ZbaZdhggu_
bgl
_j_ku
KhxaZ
_
]h

qe_gZbebqe_gh\eb[hkha^Zxsb_m]jhamlZdh]hgZjmr_gby

3.2.2.

M
qZkl\h\Zlv\h[km`^_gbbijh_dlh\n_^_jZevguoaZdhgh\bbguoghjfZlb\guo
ijZ\h\uoZdlh\JhkkbckdhcN_^_jZpbbaZdhgh\bbguoghjfZlb\guoijZ\h\uoZdlh\km[t_dlh\
JhkkbckdhcN_
^_jZpbb]hkm^Zjkl\_gguoijh]jZffih\hijhkZfk\yaZggu
fkij_^f_lhf
kZfhj_]mebjh\Zgby
;

��
��4

3.2.3.

Hkms_kl\eylvg_aZ\bkbfmxwdki_jlbamghjfZlb\guoijZ\h\uoZdlh\
ZlZd`_
gZijZ\eylv\hj]Zgu]hkm^Zjkl\_gghc\eZklbJhkkbckdhcN_^_jZpbbhj]Zgu]hkm^Zjkl\_gghc
\
eZklbkm[t_dlh\JhkkbckdhcN_^_jZpbbbhj]Zguf_klgh]hkZfhmijZ\e_gbyaZdexq_gbyh
j_amevlZlZoijh\h^bfuo_xg_aZ\bkbfuowdki_jlbaijh_dlh\ghjfZlb\guoijZ\h\uoZdlh\

3.2.4.


ghkblvgZjZkkfhlj_gb_hj]Zgh\]hkm^Zjkl\_gghc\eZklbJhkkbckdhcN_^_jZpbb
hj]Z
gh\]hkm^Zjkl\_gghc\eZklbkm[t_dlh\JhkkbckdhcN_^_jZpbbbhj]Zgh\f_klgh]h
kZfhmijZ\e_gbyij_^eh`_gbyih\hijhkZfnhjfbjh\Zgbybj_ZebaZpbbkhhl\_lkl\_ggh
]hkm^Zjkl\_gghciheblbdbbhkms_kl\ey_fhchj]ZgZfbf_klgh]hkZfhmijZ\e_gbyiheblbdb\
hlghr_gbbij_
^f_lZkZfhj_]mebjh\Zgby

3.2.
5
.

A
ZijZrb\Zlv\hj]ZgZo]hkm^Zjkl\_gghc\eZklbJhkkbckdhcN_^_jZpbbhj]ZgZo
]hkm^Zjkl\_gghc\eZklbkm[t_dlh\JhkkbckdhcN_^_jZpbbbhj]ZgZof_klgh]hkZfhmijZ\e_gby
bgnhjfZpbxbihemqZlvhlwlbohj]Zgh\bgnhjfZpbxg_h[oh^bfmx

^ey\uiheg_gby
Khxahf

\haeh`_gguogZg_
]h

n_^_jZevgufbaZdhgZfbnmgdpbc\mklZgh\e_ggh
fn_^_jZevgufbaZdhgZfb
ihjy^d_

3.2.
6
.

Hkms_kl\eylvex[u_\b^u^_yl_evghklbg_aZij_s_ggu_aZdhgh^Zl_evkl\hf
JhkkbckdhcN_^_jZpbbbkhhl\_lkl\mxsb_p_eyf^_yl_evghklb

KhxaZ
ij_^mkfhlj_gguf
gZklhysbfMklZ\hf

3.2.
7
.

Hkms_kl\eylv\iheghfh[t_f_iheghfhqbyij_^mkfhlj_ggu_aZdhg
h^Zl_evkl\hfh
g_dhff_jq_kdbohj]ZgbaZpbyo

3.
2
.
8

Khxa

fh`_lbf_lvlZd`_b^jm]b_g_ijhlb\hj_qZsb_aZdhgh^Zl_evkl\mJhkkbckdhc
N_^_jZpbbbg_
h]h\hj_ggu_\MklZ\_ijZ\ZZlZd`_hkms_kl\eylvbgu_g_ijhlb\hj_qZsb_
aZdhgh^Zl_evkl\mJhkkbckdhcN_^_jZpbbbg_h]h\hj_ggu_\MklZ\_^_ckl\byg_h[oh^bfu_^ey
^hklb`_gbyklhysboi_j_^
Khxahf

aZ^Zq

3.
3
.

Khxa

g_\ijZ\_hkms_kl\eylv^_yl_evghklvbkh\_
jrZlv^_ckl\by\e_dmsb_aZ
kh[hc\hagbdgh\_gb_dhgnebdlZbgl_j_kh\
KhxaZ
bbgl_j_kh\_
]h

qe_gh\bebkha^Zxsb_m]jham
\hagbdgh\_gbylZdh]hdhgnebdlZ

3.4.

Khxa

g_\ijZ\_

hkms_kl\eylv^_yl_evghklvbkh\_jrZlv^_ckl\by\e_dmsb_aZkh[hc
\hagbdgh\_gb_dhgneb
dlZbgl_j_kh\
KhxaZ

bbgl_j_kh\_
]h

qe_gh\bebkha^Zxsb_m]jham
\hagbdgh\_gbylZdh]hdhgnebdlZ


H;YA:GGHKLB
KHXA
:


h[yaZgghklb
KhxaZ

\oh^bl

4.1.

Kh[ex^_gb_
lj_[h\Zgbc

^_ckl\mxs_]haZdhgh^Zl_evkl\ZMklZ\
Z

KhxaZ
klZg^Zjlh\
bijZ\be

KhxaZ
.
Khxa

g_\i
jZ\_hkms_kl\eylv^_yl_evghklvbkh\_jrZlv^_ckl\by\e_dmsb_aZ
kh[hc\hagbdgh\_gb_dhgnebdlZbgl_j_kh\
KhxaZ

bbgl_j_kh\__qe_gh\bebkha^Zxsb_m]jham

\hagbdgh\_gbylZdh]hdhgnebdlZ

4.2.

Ij_^klZ\e
_gb_bgnhjfZpbb

hk\h_c^_yl_evghklbhj]ZgZf]hkm^Zjkl\_
gghc\eZklb
f_klgh]hkZfhmijZ\e_gbygZeh]h\ufbbgufhj]ZgZf\khhl\_lkl\bbk^_ckl\mxsbf
aZdhgh^
Zl_evkl\hfJhkkbckdhcN_^_jZpbb

4.
3.

JZaf_s_gb_gZk\h_fkZcl_\k_lbBgl_jg_lbgnhjfZpbbb^hdmf_glh\
,

ZlZd`_
\_^_gb_j__kljZqe_gh\KhxaZ
\khhl\_lkl\b
b
kjZa^_ehfgZklhys_]hMklZ\Z

4.
4
.

JZaf_s_gb_
\^_gvijbgylbykhhl\_lkl\mxs_]hj_r_gbygZk\h_fkZcl_\k_lb

Bgl_jg_l

\g
_k_gb_

\j__kljqe_gh\
KhxaZ

k\_^_gb
c

h\u^Zq_qe_gm
KhxaZ

k\b^_l_evkl\Zh
^himkd_dhij_^_e_gghfm\b^mbeb\b^ZfjZ[hldhlhju_

hdZau\Zxl\ebygb_gZ[_ahiZkghklv
h[t_dlh\dZiblZevgh]hkljhbl_evkl\Zh\g_k_gbbbaf_g_gbc\^Zggh_k\b^_l_evkl\hh
ijbhklZgh\e_gbbh\hah[gh\e_gbbh[hldZa_\\hah[gh\e_gbbbebhij_djZs_gbb^_ckl\by
^Zggh]hk\b^_l_evkl\ZbgZijZ\e
_gb_

\hj]ZggZ^ahj
ZaZkZfhj_]mebjm_fufbhj]ZgbaZpbyfb
m\_^hfe_gb
y

hijbgylhfj_r_gbb

4.
5
.

Ij_^hklZ\e_gb_

ihaZijhkmaZbgl_j_kh\Zggh]hebpZ\uibkd
b

baj__kljZqe_gh\
KhxaZ

\kjhdg_[he__q_fljbjZ[hqbo^gykh^gyihklmie_gbymdZaZggh]haZijhkZ

NhjfZ
��
��5

\uibkdbbaj__kljZq
e_gh\
KhxaZ

mklZgZ\eb\Z_lkyhj]ZghfgZ^ahjZaZkZfhj_]mebjm_fufb
hj]ZgbaZpbyfb

4.
6
.

Ijh\_^_gb_h[yaZl_evgh]h

Zm^bl
Z

[mo]Zel_jkdh]hmq_lZbnbgZgk
h\hc
[mo]Zel_jkdhc hlq_lghklb

4.
7
.

I
j_^hklZ\e_gb_bgnhjfZpbb

haZdexq_gguo
Khxah
f

kh]eZr_gbyobl_dkluwlbo

kh]eZr_gbcihlj_[h\Zgbxqe_gZ
KhxaZ
.


5.
I
HJY�HDIJB?F:QE?G
U
KHXA
:BUOH&#x-12;&#xU-7;&#xOH-; 00;:BAG?=H
.

F?JU�BKPBIEBG:JGH=H

H&#x-12;&#xH-11; A?CKLBY


5.1.

Qe_gZfb
KhxaZ

y\eyxlkybg^b\b^mZevgu_ij_^ijbgbfZl_ebbxjb^bq_kdb_ebpZ
khhl\_lkl\mxsb_lj_[h\Zgbyfd\u^Zq_k\b^_l_evkl\h^
himkd_hieZlb\rb_\klmibl_evguc
\aghkb\aghk\dhfi_gkZpbhggucnhg^
Dhebq_kl\hqe_gh\
KhxaZ

^he`ghkhklZ\eylvg_f_g__
q_fklhbg^b\b^mZevguoij_^ijbgbfZl_e_cb beb xjb^bq_kdboebphkms_kl\eyxsbo
kljhbl_evkl\h

5.2.

Qe_gkl\h
bg^b\b^mZevg
h]hij_^ijbgb
fZl_eybxjb^bq_kdh]h

ebpZ

\
kZfhj_]mebjm_fhchj]ZgbaZpbb

y\ey_lkyh[yaZl_evgufijb\uiheg_gbbjZ[hlihkljhbl_evkl\m
\ebyxsbogZ[_ahiZkghklvh[t_dlh\dZiblZevgh]hkljhbl_evkl\Z

5.3.

qe_gu
KhxaZ

fh]ml[ulvijbgyluxjb^bq_kdh_ebph\lhfqbke_bghkljZ
ggh_
xjb^bq_kdh_ebphbbg^b\b^mZevgucij_^ijbgbfZl_evkhhl\_lkl\mxsb_lj_[h\Zgbyfd\u^Zq_
k\b^_l_evkl\h^himkd_dh^ghfmbebg_kdhevdbf\b^ZfjZ[hldhlhju_hdZau\Zxl\ebygb_gZ
[_ahiZkghklvh[t_dlh\dZiblZevgh]hkljhbl_evkl\Zbj_r_gb_\hijhkh\ih\u
^Zq_k\b^_l_evkl\Z
h^himkd_ddhlhjufhlg_k_ghh[sbfkh[jZgb_fqe_gh\
KhxaZ

dkn_j_^_yl_evghklb
KhxaZ
.

5.4.

J_r_gb_hijbgylbb\qe_gu
KhxaZ

ijbgbfZ_lkyIjZ\e_gb_f
KhxaZ

gZhkgh\Zgbb
^_ckl\mxs_]haZdhgh^Zl_evkl\Zb\gmlj_ggbo^hdmf_glh\
KhxaZ
.

5.5
.

Qe_gu

KhxaZ

khojZgyxlk\hxkZfhklhyl_evghklvbijZ\Zxjb^bq_kdh]hebpZ

5.
6
.

Khxa

hkms_kl\ey_ldhgljhevaZ^_yl_evghklvxk\hboqe_gh\\qZklbkh[ex^_gbybfb
lj_[h\Zgbcd\u^Zq_k\b^_l_evkl\h^himkd_ijbijb_f_\qe_gu
KhxaZ
ZlZd`_g_j_`_h^gh]hjZaZ\
]h^
DhgljhevaZkh[ex^_gb_flj_[h\ZgbcklZg^Zjlh\bijZ\bekZfhj_]mebjh\Zgbymkeh\bcqe_gkl\Z
hkms_kl\ey_lkyg_j_`_h^gh]hjZaZ\]h^
.

5.
7
.

Ihjy^hdhkms_kl\e_gbydhgljheyaZ^_yl_evghklvxqe_gh\
KhxaZ

\qZklb
kh[ex^_gbybfblj_[h\Zgbcd\u^Zq_k\b^_l_evkl\h

^himkd_lj_[h\ZgbcklZg^Zjlh\bijZ\be
kZfhj_]mebjh\Zgbymkeh\bcqe_gkl\ZmklZgZ\eb\Z_lkyIjZ\beZfbdhgljhey\h[eZklb
kZfhj_]mebjh\Zgbyml\_j`^_ggufbgZH[s_fkh[jZgbbqe_gh\
KhxaZ
.

5.
8
.

Khxa

\ijZ\_jZkkfZljb\Zlv`Zeh[ugZ^_ckl\byk\hboqe_gh\@Zeh[
ugZ^_ckl\by
qe_gh\
KhxaZ

bh[jZs_gbyihklmib\rb_\
Khxa
ih^e_`ZljZkkfhlj_gbxg_iha^g__q_f\
f_kyqguckjhdkh^gyboihklmie_gby_kebaZdhgh^Zl_evkl\hfJhkkbckdhcN_^_jZpbbg_
mklZgh\e_gf_gvrbckjhdJ_r_gb_ijbgylh_ihj_amevlZlZfjZkkfhlj_gbywl
hc`Zeh[ubeb
wlh]hh[jZs_gbygZijZ\ey_lkyebpmbogZijZ\b\r_fm

5.
9
.

Ijhp_^mjZjZkkfhlj_gbymdZaZgguo\i
8

gZklhys_
]hMklZ\Z

`Zeh[bh[jZs_gbc
hij_^_ey_lky
IjZ\beZfbjZkkfhlj_gbyh[jZs_gbcb`Zeh[gZ^_ckl\byqe_gh\
KhxaZ
,
ml\_j`^_gguo
gZH[s_fkh[jZ
gbbqe_gh\
KhxaZ
.

5.
1
0
.

IjbjZkkfhlj_gbb`Zeh[ugZ^_ckl\byqe_gZ
KhxaZ

gZaZk_^Zgb_khhl\_lkl\mxs_]h
hj]ZgZ
KhxaZ

^he`gu[ulvijb]eZr_guebphgZijZ\b\r__lZdmx`Zeh[mbqe_g
KhxaZ
gZ
^_ckl\bydhlhjh]hgZijZ\e_gZlZdZy`Zeh[Z

5.1
1
.

kemqZ_\uy\e_gby
\

oh^_ijh\_^_gbyijh\_jhqguof_jhijbylbcqe_gZ
KhxaZ

b
\
j_amevlZl_jZkkfhlj_gby`Zeh[ugZ^_ckl\byqe_gZ
KhxaZ

gZjmr_gbybflj_[h\Zgbcd\u^Zq_
k\b^_l_evkl\h^himkd_ijZ\bedhgljhey\h[eZklbkZfhj_]mebjh\Zgbylj_[h\ZgbcklZg^Zjlh\
kZfhj_]mebjm_f
hchj]
ZgbaZpbb
ijZ\bekZfhj_]mebjh\Zgby
Khxa

ijbf_gy_l\hlghr_gbblZdh]h
qe_gZf_ju^bkpbiebgZjgh]h\ha^_ckl\byij_^mkfhlj_ggu_imgdlhf
2

gZklhys_]hMklZ\Z

5.1
2
.

dZq_kl\_f_j^bkpbiebgZjgh]h\ha^_ckl\byijbf_gyxlky

��
��6

 \ug_k_gb_ij_^ibkZgbyh[h[yaZl_ev
ghfmkljZg_gbbqe_ghf
KhxaZ

\uy\e_gguo
gZjmr_gbc\mklZgh\e_ggu_kjhdb

 \ug_k_gb_qe_gm
KhxaZ

ij_^mij_`^_gby

 ijbhklZgh\e_gb_^_ckl\byk\b^_l_evkl\Zh^himkd_djZ[hlZfdhlhju_hdZau\Zxl
\ebygb_gZ[_ahiZkghklvh[t_dlh\dZiblZevgh]hkljhbl_evkl\Z\

hlghr_gbbhij_^_e_ggh]h\b^Z
beb\b^h\jZ[hl

 ij_djZs_gb_^_ckl\byk\b^_l_evkl\Zh^himkd_djZ[hlZfdhlhju_hdZau\Zxl\ebygb_
gZ[_ahiZkghklvh[t_dlh\dZiblZevgh]hkljhbl_evkl\Z\hlghr_gbbhij_^_e_ggh]h\b^Zbeb
\b^h\jZ[hl

 bkdexq_gb_baqe_gh\

KhxaZ
.

5.1
3
.

IjbhklZgh\e_gb_^_ckl\byk\b^_l_evkl\Zh^himkd_djZ[hlZfdhlhju_hdZau\Zxl
\ebygb_gZ[_ahiZkghklvh[t_dlh\dZiblZevgh]hkljhbl_evkl\Z\hlghr_gbbhij_^_e_ggh]h\b^Z
beb\b^h\jZ[hl^himkdZ_lky\kemqZ_g_kh[ex^_gbyqe_ghf
KhxaZ

lj_[h\Zgb
cl_ogbq_kdbo
j_]eZf_glh\lj_[h\Zgbcd\u^Zq_k\b^_l_evkl\h^himkd_lj_[h\ZgbcklZg^Zjlh\
KhxaZ

gZ
i_jbh^^hmkljZg_gby\uy\e_gguogZjmr_gbcghg_[he__q_fgZr_klv^_kyldZe_g^Zjguo^g_c
wlhli_jbh^qe_g
KhxaZ

\ijZ\_\uihegylvkZfhklhyl_evghbaqbk
eZmdZaZgguojZ[hllhevdh
jZ[hlug_h[oh^bfu_^eymkljZg_gby\uy\e_gguogZjmr_gbcbh[yaZgm\_^hfblvh[bo
mkljZg_gbb
Khxa
dhlhjh_\kjhdg_iha^g__q_f\l_q_gb_^_kylbjZ[hqbo^g_ckh^gy
m\_^hfe_gbyh[yaZghhkms_kl\blvijh\_jdmj_amevlZlh\mkljZg_gby
\uy\e_gguogZjmr_gbcb
ijbgylvj_r_gb_h\hah[gh\e_gbb^_ckl\byk\b^_l_evkl\Zh^himkd_djZ[hlZfdhlhju_
hdZau\Zxl\ebygb_gZ[_ahiZkghklvh[t_dlh\dZiblZevgh]hkljhbl_evkl\Z\hlghr_gbb
hij_^_e_ggh]h\b^Zbeb\b^h\jZ[hleb[hh[hldZa_\lZdhf\hah[gh\
e_gbbkmdZaZgb_fijbqbg
ijbgylbywlh]hj_r_gby

5.1
4
.

J_r_gb_
KhxaZ

hijbf_g_gbbf_ju^bkpbiebgZjgh]h\ha^_ckl\byfh`_l[ulv
h[`Zeh\Zgh\Zj[bljZ`guckm^ebphf\hlghr_gbbdhlhjh]hijbgylhwlhj_r_gb_
.

5.1
5
.

Qe_gkl\h\
Khxa_

ij_djZsZ_lky\kemqZ_

5.1
5
.
1
.

^h[jh\hevgh]h\uoh^Zqe_gZ
KhxaZ
;

5.1
5
.2
.

kf_jlbbg^b\b^mZevgh]hij_^ijbgbfZl_ey
-

qe_gZ
KhxaZ

bebebd\b^Zpbb
xjb^bq_kdh]hebpZ
-

qe_gZ
KhxaZ
;

5.1
5
.3

bkdexq_gbybaqe_gh\
KhxaZ

ihj_r_gbx
KhxaZ

ijbgZebqbbh^gh]hbake_^mxsbo
h[klhyl_evkl\

1)
g_kh[ex^_g
b
_

qe_ghf
KhxaZ

lj_[h\Zgbcl_ogbq_kdboj_]eZf_glh\ih\e_dr_]haZkh[hc
ijbqbg_gb_\j_^Z

 g_h^ghdjZlgh_

\l_q_gb_h^gh]h

]h^Zbeb]jm[h_gZjmr_gb_

qe_ghf
KhxaZ

lj_[h\Zgbcd
\u^Zq_k\b^_l_evkl\h^himkd_lj_[h\Zgbcl_ogbq_kdboj_]eZf_glh\ijZ\bedhgljh
ey\h[eZklb
kZfhj_]mebjh\Zgbylj_[h\ZgbcklZg^Zjlh\b beb ijZ\bekZfhj_]mebjh\Zgby

 g_h^ghdjZlgZyg_mieZlZ

\l_q_gb_

h^gh]h]h^Zbebg_k\h_\j_f_ggZymieZlZ

\l_q_gb_
h^gh]h]h^Zqe_gkdbo\aghkh\

 g_\g_k_gb_

\aghkZ\dhfi_gkZpbhggucnhg^
KhxaZ

\m
klZgh\e_gguckjhd

 hlkmlkl\b_

mbg^b\b^mZevgh]hij_^ijbgbfZl_eybebxjb^bq_kdh]hebpZk\b^_l_evkl\Zh
^himkd_ohly[udh^ghfm\b^mjZ[hldhlhju_hdZau\Zxl\ebygb_gZ[_ahiZkghklvh[t_dlh\
dZiblZevgh]hkljhbl_evkl\Z
.

5.
1
6
.

�h[jh\hevgh_ij_djZs_gb_qe_g
kl\Zijhbkoh^bliml_fih^Zqbibkvf_ggh]h
aZy\e_gby\IjZ\e_gb_
KhxaZ

qe_gkdb_hlghr_gbyij_djZsZxlkykfhf_glZ

j_]bkljZpbblZdh]h
aZy\e_gby 


IJ::QE?GH
KHXA
:


6.1.

Khxa

hldjul^ey\klmie_gbygh\uoqe_gh\

6.2.

Qe_gZfb
KhxaZ

y\eyxlkyMqj_^bl_eb
Khxa
Z

bbgu_ebpZ\klmib\rb_\
Khxa

ihke_
_
]h

kha^Zgby\khhl\_lkl\bbkiheh`_gbyfbgZklhys_]hMklZ\Z

Qe_gu
KhxaZ

bf_xljZ\gu_
ijZ\Zg_aZ\bkbfhhl\j_f_gb\klmie_gby\
Khxa

bkjhdZij_[u\Zgby\qbke__
]h

qe_gh\

��
��7

6.3.

Qe_gu
KhxaZ

bf_xlijZ\h

6.3.1.

Ihkj_^kl
\hfk\hbo
iheghfhqguo

ij_^klZ\bl_e_cmqZkl\h\Zlv\mijZ\e_gbb
Khxah
f

ba[bjZlvb[ulvba[jZggufb\hj]ZgumijZ\e_gby
KhxaZ

bki_pbZebabjh\Zggu_hj]Zgu 

6.3.2.

IhemqZlvbgnhjfZpbxh^_yl_evghklbKhxaZba
gZdhfblvky
k__[mo]Zel_jkdhcb
bghc^hdmf_glZpb_c
;

6.3.3.

ghkblv
ij_^eh`_gbyb\hijhku\ih\_kldm^gyh[s_]hkh[jZgbyqe_gh\KhxaZ\
ihjy^d_ij_^mkfhlj_gghfiheh`_gb_fh[h[s_fkh[jZgbbqe_gh\KhxaZ

6.3.4.

IhemqZlvk\b^_l_evkl\hh^himkd_d\b^ZfjZ[hldhlhju_hdZau\Zxl\ebygb_gZ
[_ahiZkghklvh[t_dlh\

dZiblZevgh]hkljhbl_evkl\Zb\ghkblv\g_]hbaf_g_gby_kebqe_gKhxaZ
khhl\_lkl\m_llj_[h\Zgbyfd\u^Zq_k\b^_l_evkl\

h^himkd_
,
ijbgyluf

\Khxa_

6.3.5.

H
[`Zeh\Zlvj_r_gbyhj]Zgh\
KhxaZ
\e_dmsb_]jZ`^Zgkdh
-
ijZ\h\u_ihke_^kl\by\
kemqZyob\ihjy^d_
dhlhju_ij_^mkfhlj_guaZdhghf

6.3.6.

L
j_[h\Zlv^_ckl\myhlbf_gb
KhxaZ
\haf_s_gbyijbqbg_gguodhjihjZpbb
m[uldh\

6.3.7.

H
kiZjb\Zlv^_ckl\myhlbf_gb
KhxaZ
kh\_jr_ggu__xk^_edbihhkgh\Zgbyf
ij_^mkfhlj_gguf
aZdhgh^Zl_evkl\hf
blj_[h\Zlvijbf_g_gby
ihke_^kl\bcbo
g_^_ckl\bl_evghklbZlZd`_ijbf_g_gbyihke_^kl\bcg_^_ckl\bl_evghklbgbqlh`guok^_ehd
KhxaZ

6.3.8.

IhemqZlvhl
KhxaZ
\ij_^_eZo_]hdhfi_l_gpbbwdki_jlgmxbdhgkmevlZlb\gmx
ihfhsv

6.3.
9
.

K\h[h^gh]h\uoh^Zba
KhxaZ
.

6.4.

IjZ\Zqe_gZ
Kh
xaZ

g_fh]ml[ulvi_j_^Zgulj_lvbfebpZfaZbkdexq_gb_fkemqZ_\
ij_^mkfhlj_gguoaZdhgh^Zl_evkl\hfJhkkbckdhcN_^_jZpbb


H;YA:GGHKLBQE?GH

KHXA
:


7.1.

Qe_gu
KhxaZ

h[yaZgu

7.1.1.

Kh[ex^Zlviheh`_gby^_ckl\mxs_]haZdhgh^Zl_evkl\ZgZklhys_]hMklZ\Zi
jZ\be
bklZg^Zjlh\
KhxaZ
\uihegylvj_r_gbyhj]Zgh\mijZ\e_gby
KhxaZ

b_]hjmdh\h^bl_e_c
ijbgyluo\ij_^_eZobodhfi_l_gpbb

7.1.
2
.

K\h_\j_f_ggh
mieZqb\Zlvij_^mkfhlj_ggu_\klmibl_evgu_bqe_gkdb_\aghkubih
j_r_gbxh[s_]hkh[jZgbyKhxaZ\ghkblv^hihegbl
_evgu_bfms_kl\_ggu_\aghku\bfms_kl\h
KhxaZ
;

7.1.3
.

M
qZkl\h\Zlv
\ijbgylbbj_r_gbcgZh[sbokh[jZgbyoqe_gh\KhxaZ
;

7.1.4
.

G_jZa]eZrZlvdhgnb^_gpbZevgmxbgnhjfZpbxh^_yl_evghklb
KhxaZ
;

7.1.5.

G
_kh\_jrZlv^_ckl\byaZ\_^hfhgZijZ\e_ggu_gZijbqbg_gb_\
j_^Z
Khxam
;

7.1.6.

G
_kh\_jrZlv^_ckl\by [_a^_ckl\b_ dhlhju_kms_kl\_gghaZljm^gyxlbeb^_eZxl
g_\hafh`guf^hklb`_gb_p_e_cjZ^bdhlhjuokha^Zg

Khxa
.

7.
2
.

GZjmr_gb_bebg_\uiheg_gb_qe_ghf
KhxaZ

lj_[h\Zgbcij_^mkfhlj_gguo
iheh`_gbyfb^_ckl\mxs_]haZdh
gh^Zl_evkl\ZgZklhysbfMklZ\hfklZg^ZjlZfbbijZ\beZfb
KhxaZ
\gmlj_ggbfb^hdmf_glZfb\e_q_laZkh[hchl\_lkl\_gghklv\ihjy^d_mklZgh\e_gghf
aZdhgh^Zl_evkl\hfJhkkbckdhcN_^_jZpbb

b\gmlj_ggbfb

^hdmf_glZfb

KhxaZ
.

7.
3
.

Ij_djZs_gb_qe_gkl\Z\
Khxa_

g_hk
\h[h`^Z_l
xjb^bq_kdh_ebphbeb
bg^b\b^mZevgh]hij_^ijbgbfZl_ey

hlhl\_lkl\_gghklbij_^mkfhlj_gghcaZdhgh^Zl_evkl\hf
JhkkbckdhcN_^_jZpbb

b
\gmlj_ggbfb^hdmf_glZfb
KhxaZ
.


HJ=:GUMIJ:E?GBY

KHXA
:


8.1.

H
j]ZgZfbmijZ\e_gby
KhxaZ

y\eyxlky

8.1.1.

H[s__kh
[jZgb_qe_gh\
KhxaZ
;

8.1.2.

I
hklhyggh^_ckl\mxsbcdhee_]bZevguchj]Zg


I
jZ\e_gb_

KhxaZ
;

��
��8

Jmdh\h^bl_evihklhyggh^_ckl\mxs_]hdhee_]bZevgh]hhj]ZgZ


Ij_^k_^Zl_ev

IjZ\e_gby

KhxaZ
;

8.1.3.

?^bghebqgucb
kihegbl_evguchj]Zg
KhxaZ=
_g_jZevguc^bj_dlhj
.


H;S
??KH;J:GB?QE?GH
KHXA
:


9.1.

H[s__kh[jZgb_qe_gh\
KhxaZ

y\ey_lky\ukrbfhj]ZghfmijZ\e_gby
KhxaZ
,
iheghfhqgufjZkkfZljb\Zlv
\hijhku^_yl_evghklb

KhxaZ
,

hlg_k_ggu_d_]hdhfi_l_gpbb
^_ckl\mxsbfaZdhgh^Zl_evkl\hf

9.2.

H[s__kh[jZgb_
KhxaZ

khau\Z_lkyihf
_j_g_h[oh^bfhklbghg_j_`_h^gh]hjZaZ\
]h^

9.
3
.

Dbkdexqbl_evghcdhfi_l_gpbbh[s_]hkh[jZgbyqe_gh\
KhxaZ

hlghkylky
ke_^mxsb_\hijhku

9.3.1.

Ml\_j`^_gb_MklZ\Z
KhxaZ
\g_k_gb_\g_]hbaf_g_gbc

9.3.2.

Ba[jZgb_lZcguf]hehkh\Zgb_fqe_gh\IjZ\e_gby
Kh
xaZ
^hkjhqgh_ij_djZs_gb_
iheghfhqbcIjZ\e_gby
KhxaZ

beb^hkjhqgh_ij_djZs_gb_iheghfhqbchl^_evguo_]hqe_gh\

9.3.3.

Ba[jZgb_lZcguf]hehkh\Zgb_fIj_^k_^Zl_eyIjZ\e_gby^hkjhqgh_ij_djZs_gb_
_]hiheghfhqbc

9.3.4.

GZagZq_gb_gZ^he`ghklv=_g_jZevgh]h^
bj_dlhjZ
KhxaZ
^hkjhqgh_ij_djZs_gb_
_]hiheghfhqbc

9.3.5.

MklZgh\e_gb_dhfi_l_gpbbIjZ\e_gby
KhxaZ

bihjy^dZbkiheg_gbybf
\haeh`_gguonmgdpbc

9.3.6.

MklZgh\e_gb_dhfi_l_gpbb=_g_jZevgh]h^bj_dlhjZbihjy^dZhkms_kl\e_gbybf
jmdh\h^kl\Zl_dms_c^_yl_ev
ghklvx
KhxaZ
;

9.3.7.

Hij_^_e_gb_ijbhjbl_lguogZijZ\e_gbc^_yl_evghklb
KhxaZ
ijbgpbih\
nhjfbjh\Zgbybbkihevah\Zgby_]hbfms_kl\Z

9.3.8.

MklZgh\e_gb_jZaf_jh\\klmibl_evgh]hbj_]meyjguoqe_gkdbo\aghkh\
,
^hihegbl_evguobfms_kl\_gguo\aghkh\ZlZd`_hij
_^_e_gb_
ihjy^dZbomieZlu

9.3.9.

MklZgh\e_gb_jZaf_jh\\aghkh\\dhfi_gkZpbhggucnhg^
KhxaZ
ihjy^dZ_]h
nhjfbjh\Zgbyhij_^_e_gb_\hafh`guokihkh[h\jZaf_s_gbykj_^kl\dhfi_gkZpbhggh]hnhg^Z
KhxaZ
;

9.3.10.

Ml\_j`^_gb_ke_^mxsbo^hdmf_glh\

1)

lj_[h\Zgby

d\u^Zq_k\b^_l_evkl\h^himkd_djZ[hlZfdhlhju_hdZau\Zxl\ebygb_
gZ[_ahiZkghklvh[t_dlh\dZiblZevgh]hkljhbl_evkl\Z

2)

ijZ\beZdhgljhey\h[eZklbkZfhj_]mebjh\Zgby

3)

^hdmf_glmklZgZ\eb\Zxsbckbkl_fmf_j^bkpbiebgZjgh]h\ha^_ckl\byaZ
g_kh[ex^_gb_

qe_gZfb
KhxaZ

lj_[h\Zgbcd\u^Zq_k\b^_l_evkl\h^himkd_ijZ\bedhgljhey\
h[eZklbkZfhj_]mebjh\Zgbylj_[h\Zgbcl_ogbq_kdboj_]eZf_glh\lj_[h\ZgbcklZg^Zjlh\
KhxaZ

bijZ\bekZfhj_]mebjh\Zgby

4)

klZg^Zjlu
KhxaZ
;

5)

ijZ\beZkZfhj_]mebjh\Zgby

9.3.11.

I
j
bgylb_j_r_gbchkha^Zgbb
Khxahf
^jm]boxjb^bq_kdboebphkha^Zgbb
nbebZeh\bh[hldjulbbij_^klZ\bl_evkl\
KhxaZ
;

9.3.12.

I
jbgylb_j_r_gbyh[mqZklbb
KhxaZ
\g_dhff_jq_kdbohj]ZgbaZpbyo\lhfqbke_h
\klmie_gbb\ZkkhpbZpbx khxa kZfhj_]mebjm_fuohj]Zgb
aZpbclhj]h\h
-
ijhfure_ggmxiZeZlm
\uoh^_bakhklZ\Zqe_gh\wlbog_dhff_jq_kdbohj]ZgbaZpbc

9.3.1
3
.

Hij_^_e_gb_i_j_qgy\b^h\jZ[hldhlhju_hdZau\Zxl\ebygb_gZ[_ahiZkghklv
h[t_dlh\dZiblZevgh]hkljhbl_evkl\Zbj_r_gb_\hijhkh\ih\u^Zq_k\b^_l_evkl\Z
h^himkd_d
dhlhjufhlghkblkydkn_j_^_yl_evghklb
Khxa
Z

9.3.14
.

Ml\_j`^_gb_hlq_lh\IjZ\e_gby
KhxaZ

b=_g_jZevgh]h^bj_dlhjZ
KhxaZ
;

9.3.1
5
.

Ml\_j`^_gb_kf_lu
KhxaZ
\g_k_gb_\g__baf_g_gbcml\_j`^_gb_]h^h\hc
[mo]Zel_jkdhchlq_lghklb
KhxaZ
;

��
��9

9.3.16
.

Ijb
gylb_j_r_gbyh[bkdexq_gbbbaqe_gh\
KhxaZ

\kemqZyoij_^mkfhlj_gguo
aZdhgh^Zl_evkl\hf
;

9.3.17
.

Ijbgylb_j_r_gbyhij_djZs_gbb^_ckl\byk\b^_l_evkl\Zh^himkd_djZ[hlZf
dhlhju_hdZau\Zxl\ebygb_gZ[_ahiZkghklvh[t_dlh\dZiblZevgh]hkljhbl_evkl\Z

\kem
qZyo
ij_^mkfhlj_gguoaZdhgh^Zl_evkl\hf
;

9.3.18
.

Ijbgylb_j_r_gbyh^h[jh\hevghfbkdexq_gbbk\_^_gbch
Khxa_

ba
]hkm^Zjkl\_ggh]hj__kljZkZfhj_]mebjm_fuohj]ZgbaZpbyo

9.3.19
.

JZkkfhlj_gb_`Zeh[uebpZbkdexq_ggh]hbaqe_gh\
KhxaZ
gZg_h[hkgh\Zgghklv
ijbg
ylh]hIjZ\e_gb_f
KhxaZ

j_r_gbyh[bkdexq_gbbwlh]hebpZba
KhxaZ

bijbgylb_j_r_gby
ihlZdhc`Zeh[_

9.3.20
.

I
jbgylb_j_r_gbchj_hj]ZgbaZpbbbebd\b^Zpbb
KhxaZ
hgZagZq_gbb
ebd\b^Zpbhgghcdhfbkkbb ebd\b^ZlhjZ bh[ml\_j`^_gbbebd\b^Zpbhggh]h[ZeZgkZ
;

9
.3.21
.

Ba[jZgb_
qe_gh\J_\babhgghcdhfbkkbbihij_^klZ\e_gbxIjZ\e_gby
KhxaZ
;

9.3.22
.

GZagZq_gb_Zm^blhjkdhchj]ZgbaZpbbbebbg^b\b^mZevgh]hZm^blhjZKhxaZ
.

9.
4
.

Ihjy^hdih^]hlh\dbkhau\Zbijh\_^_gbyh[s_]hkh[jZgbyqe_gh\
KhxaZ

hij_^_ey_lkyIheh`_gb_fh
[h[s_fkh[jZgbb

9.5.

H[s__kh[jZgb_qe_gh\
KhxaZ

ijZ\hfhqgh_kebgZmdZaZgghfkh[jZgbb
ijbkmlkl\m_l[he__iheh\bgu_]hqe_gh\

9.
6
.

J_r_gbyih\hijhkZfkhklZ\eyxsbfbkdexqbl_evgmxdhfi_l_gpbxH[s_]h
kh[jZgbyijbgbfZxlky[hevrbgkl\hfg_f_g__]hehk
h\qe_gh\
KhxaZ
ijbkmlkl\mxsbogZ
H[s_fkh[jZgbb
aZbkdexq_gb_f\hijhkh\mdZaZgguo\imgdl_gZklhys_]hMklZ\Z
j_r_gbyihdhlhjufijbgbfZxlky_kebaZgboijh]hehkh\Zeh[he__q_fijhp_glh\hlh[s_]h
qbkeZqe_gh\
KhxaZ
.

J_r_gbyihhklZevguf\h
ijhkhfih\_kldb^gyijbgbfZxlkyijhkluf[hevrbgkl\hf
]hehkh\qe_gh\
KhxaZ
ijbkmlkl\mxsbogZH[s_fkh[jZgbb

9.
7
.

Khxa

g_\ijZ\_hkms_kl\eylv\uieZlm\hagZ]jZ`^_gbymqZklgbdZfH[s_]h
kh[jZgbyqe_gh\
KhxaZ
.


IJ:E?GB?
KHXA
:


10.1.

Ihklhyggh^_ckl\mxsbf
dhee_]bZevgufhj]ZghfmijZ\e_gby
KhxaZ

y\ey_lky
IjZ\e_gb_

10.2.

IjZ\e_gb_
KhxaZ

nhjfbjm_lkybaqbkeZbg^b\b^mZevguoij_^ijbgbfZl_e_c
ij_^klZ\bl_e_cxjb^bq_kdboebp
-

qe_gh\
KhxaZ
.

10.3.

Qe_gZfbIjZ\e_gbyg_fh]ml[ulvqe_guj_\babhgghcdhfbkkbb
KhxaZ
.

1
0.4.

IjZ\e_gb_
KhxaZ

ba[bjZ_lkyh[sbfkh[jZgb_fqe_gh\
KhxaZ

\khklZ\_

kg_q_lguf
dhebq_kl\hfqe_gh\g_f_g__iylbq_eh\_dkjhdhfgZ
q_luj_

]h^Z

10.5.

IjZ\e_gb_
KhxaZ

ih^hlq_lgh
H[s_fmkh[jZgbxqe_gh\
KhxaZ
Ddhfi_l_gpbb
IjZ\e_gby
hlghkblkyj_r_gb_\hi
jhkh\dhlhju_g_hlghkylkyddhfi_l_gpbb
H[s_]hkh[jZgby
b
=_g_jZevgh]h^bj_dlhjZ
KhxaZ
.

10.6.

GZaZk_^ZgbyoIjZ\e_gbyij_^k_^Zl_evkl\m_lIj_^k_^Zl_evIjZ\e_gby
KhxaZ
.

Ijb
hlkmlkl\bbij_^k_^Zl_eyIjZ\e_gbybaqbkeZijbkmlkl\mxsbogZaZk_^Zgbbqe_gh\IjZ\e
_gby
ijhkluf[hevrbgkl\hf]hehkh\ba[bjZ_lkyij_^k_^Zl_evkl\mxsbc
^Zggh]haZk_^ZgbyIjZ\e_gby
dhlhjucjmdh\h^blaZk_^Zgb_fbih^ibku\Z_lijhlhdheaZk_^Zgby

10.7.

AZk_^ZgbyIjZ\e_gby
KhxaZ

ijh\h^ylkyihf_j_g_h[oh^bfhklbghg_j_`_h^gh]h
jZaZ\d\ZjlZe
AZk_^ZgbyIjZ\e_gby
KhxaZ

khau\ZxlkyIj_^k_^Zl_e_fih_]hkh[kl\_gghc
bgbpbZlb\_eb[hihbgbpbZlb\_=_g_jZevgh]h^bj_dlhjZeb[hg_f_g__ h^
ghclj_lb qe_gh\
IjZ\e_gby

10.7.1.

AZk_^ZgbyIjZ\e_gbyijh\h^ylky\nhjf_ebqgh]hijbkmlkl\byqe_gh\IjZ\e
_gby
eb[h\nhjf_aZhqgh]h]hehkh\Zgby

10.7.2.

Ijbijh\_^_gbbaZk_^ZgbyIjZ\e_gby\nhjf_aZhqgh]h]hehkh\Zgbyqe_gZf
IjZ\e_gbyaZ[eZ]h\j_f_gghkhh[sZ_lkyih\_kldZ^gybbgnhjfZpbyih\hijhkZfih\_kldb^gy
��
��10

DZ`^ucqe_gIjZ\e_gbyijbgbfZxsbcmqZklb_\aZh
qghf]hehkh\Zgbbhlf_qZ_l\hijhkghf
ebkl_k\hc]hehkaZbebijhlb\ihdZ`^hfm\hijhkmih\_kldb^gybklZ\blih^ibkv

10.8.

IjZ\e_gb_
KhxaZ

ijZ\hfhqghj_rZlv\
u
g_k_ggu_gZ_]hjZkkfhlj_gb_\hijhku
_keb
\_]haZk_^ZgbbijbgbfZ_lmqZklb_

[he__iheh\bgu

qe_gh\IjZ\e_gbyk_j_r_gby
IjZ\e_gby
KhxaZ

ijbgbfZxlkyijhkluf[hevrbgkl\hf]hehkh\
ijbgbfZxsbomqZklb_\
aZk_^Zgbb

qe_gh\IjZ\e_gbykemqZ_jZ\_gkl\Z]hehkh\]hehkIj_^k_^Zl_eyy\ey_lky
j_rZxsbf

10.9

Ij_^k_^Zl_ev
IjZ\e_gbyKhxaZ

b=_g_jZevguc^bj_
dlhj
KhxaZ

[_a^h\_j_gghklb
ij_^klZ\eyxl
Khxa

\h\k_o]hkm^Zjkl\_gguobbguohj]Z
gZomqj_`^_gbyohj]ZgbaZpbyo

10.10.

DZ`^ucqe_gIjZ\e_gby
KhxaZ

ijb]hehkh\Zgbbbf__lh^bg]hehk


10.11.

I
hjy^hdba[jZgbyqe_gh\
IjZ\e_gby
KhxaZ
,
hkms_kl\e_gby
^_yl_evghkl
bijbgylby
j_r_gbcmklZgZ\eb\Z_lkyIheh`_gb_fhIjZ\e_gbb
KhxaZ
.

10.12.

Ddhfi_l_gpbbIjZ\e_gby

KhxaZ

hlghkylkyke_^mxsb_\hijhku

10.12.1
.

Kha^Zgb_ki_pbZebabjh\Zgguohj]Zgh\
KhxaZ
ml\_j`^_gb_iheh`_gbchgbob
ijZ\behkms_kl\e_gbybfb^_yl_evghklb

10.
12.2
.
I
jbgylb_j_r_gbchijh\_^_gbbijh\_jhd^_yl_evghklbbkihegbl_evgh]hhj]ZgZ
KhxaZ
;

10.12.3
Ij_^klZ\e_gb_
H
[s_fmkh[jZgbxqe_gh\
KhxaZ

dZg^b^ZlZeb[hdZg^b^Zlh\^ey
gZagZq_gbygZ^he`ghklv=_g_jZevgh]h^bj_dlhjZ
KhxaZ
;

Khau\H[s_]hkh[jZgbyq
e_gh\
KhxaZ
;

10.12.
5
Ijbgylb_j_r_gbyh\klmie_gbb
bg^b\b^mZevgh]hij_^ijbgbfZl_eyb beb 
xjb^bq_kdh]hebpZ
\qe_gu
KhxaZ
;

10.12.6.

Ijbgylb_j_r_gby
h[bkdexq_gbb
bg^b\b^mZevgh]hij_^ijbgbfZl_eyb beb 
xjb^bq_kdh]hebpZ
baqe_gh\
KhxaZ

gZhkgh\Zgbbhlkm
lkl\bymbg^b\b^mZevgh]h
ij_^ijbgbfZl_ey
b
beb
)

xjb^bq_kdh]hebpZk\b^_l_evkl\Zh^himkd_ohly[udh^ghfm\b^m
jZ[hldhlhju_hdZau\Zxl\ebygb_gZ[_ahiZkghklvh[t_dlh\dZiblZevgh]hkljhbl_evkl\Z
;

Ijbf_g_gb_dqe_gm
KhxaZ

f_j^bkpbiebgZjgh]h\ha
^_ckl\by\kemqZyobihjy^d_
ij_^mkfhlj_gghf\gmlj_ggbfb^hdmf_glZfb
KhxaZ
;

10.12.
8
Ijbgylb_j_r_gbyh\u^Zq_qe_gm
KhxaZ

k\b^_l_evkl\Zh^himkd_dhij_^_e_gghfm\b^m
beb\b^ZfjZ[hldhlhju_hdZau\Zxl\ebygb_gZ[_ahiZkghklvh[t_dlh\dZiblZevgh]hkljhbl
_evkl\Zh
\g_k_gbbbaf_g_gbc\mdZaZggh_k\b^_l_evkl\hbebh[hldZa_\wlhf

10.12.
9
Ijbgylb_j_r_gbyh\uieZlZobadhfi_gkZpbhggh]h

nhg^Z

\kemqZyobihjy^d_
ij_^mkfhlj_gghf\gmlj_ggbfb^hdmf_glZfb
KhxaZ
;

10.12.1
0
.
Bgu_\hijhku
dhlhju_g_hlghkylkyd
dhfi_l_gpbbH[s_]hkh[jZgby
qe_gh\
KhxaZ

b=_g_jZevgh]h^bj_dlhjZ
KhxaZ
.

Qe_guIjZ\e_gbyKhxaZbf_xlijZ\hihemqZlvbgnhjfZpbxh^_yl_evghklbKhxaZb
agZdhfblvkyk__[mo]Zel_jkdhcbbghc^hdmf_glZpb_c\khhl\_lkl\bbk]jZ`^ZgkdbfaZdhgh^Zl_evkl\hf

lj_[h\Zlv\haf_s_gbyijbqbg_gguo
Khxam
m[uldh\hkiZjb\Zlvkh\_jr_ggu_
Khxahf
k^_edbb
lj_[h\Zlvijbf_g_gbyihke_^kl\bcbog_^_ckl\bl_evghklbZlZd`_lj_[h\Zlvijbf_g_gbyihke_^kl\bc
g_^_ckl\bl_evghklbgbqlh`guok^_ehd
KhxaZ
.

10.1
4
.

Ij_^k_^Zl_evIjZ\e_gb
y
KhxaZ

ba[bjZ_lky
H
[sbfkh[jZgb_fqe_gh\
KhxaZ

kjhdhf
gZ ^\Z ]h^Z^eyhkms_kl\e_gbyjmdh\h^kl\Zl_dms_cjZ[hlhcIjZ\e_gby
KhxaZ

b\uiheg_gby
ij_^klZ\bl_evkdbonmgdpbc

10.1
5
.

Ij_^k_^Zl_evIjZ\e_gby
KhxaZ
:

10.1
5
Ij_^klZ\ey_l
Khxa

[_a^h\_j_gghklb\h

\k_o]hkm^Zjkl\_gguobfmgbpbiZevguo
hj]ZgZo\eZklb\dhff_jq_kdbobg_dhff_jq_kdbohj]ZgbaZpbyo

10.1
5
Khau\Z_l
aZk_^Zgb_

IjZ\e_gby
KhxaZ

bij_^k_^Zl_evkl\m_lgZg
_f
;

10.15
Ih^ibku\Z_l^hdmf_gluml\_j`^_ggu_H[sbfkh[jZgb_fbebIjZ\e_gb_f
KhxaZ
,
bgu_^hdmf_gluhlbf_gb
KhxaZ
;

10.15
Hlbf_gb
KhxaZ

\ghkblij_^eh`_gby\hj]Zgu]hkm^Zjkl\_gghc\eZklbbf_klgh]h
kZfhmijZ\e_gby\lhfqbke_ijh_dlughjfZlb\guo^hdmf_glh\mijZ\e_gq_kdboj_r_gbc
��
��11

aZljZ]b\Zxsbobgl_j_kukljhbl_evghckn_jumijZ\e_gbyg
_^\b`bfhklvxbijhba\h^kl\Z
kljhbl_evguofZl_jbZeh\

10.1
5
Hlbf_gb
KhxaZ

ih^ibku\Z_lk=_g_jZevguf^bj_dlhjhfljm^h\hc^h]h\hjgZkjhd
_]hiheghfhqbchij_^_e_ggucMklZ\hf
KhxaZ
;

10.15
J_rZ_l^jm]b_\hijhku\khhl\_lkl\bbkiheghfhqbyfbij_^hklZ\e_
ggufb
H[sbfkh[jZgb_fbIjZ\e_gb_f
KhxaZ
.

10.16
.

Khxa

g_\ijZ\_hkms_kl\eylv\uieZlm\hagZ]jZ`^_gbyqe_gZfIjZ\e_gbyaZ
\uiheg_gb_bfb\haeh`_gguogZgbonmgdpbc


BKIHEGBL?EVGUCHJ=:G
KHXA
:


11.1.

?^bghebqgufbkihegbl_evgufhj]Zghf
KhxaZ

y\ey_lky=_g_
jZevguc^bj_dlhj

11.2.

Ddhfi_l_gpbb=_g_jZevgh]h^bj_dlhjZ
KhxaZ

hlghkb
lky
jmdh\h^kl\hl_dms_c
^_yl_evghklvx
KhxaZ

\ihjy^d_bij_^_eZodhlhju_mklZgh\e_gu
gZklhysbfMklZ\hfb
Iheh`_gb_fh]_g_jZevghf^bj_dlhj_
KhxaZ
ml\_j`^_ggufh[sbfkh[jZgb_fqe_gh\

KhxaZ
.

11.3.

=_g_jZevguc^bj_dlhj
gZagZqZ_lky

H[sbfkh[jZgb_fqe_gh\
KhxaZ

kjhdhfgZ
q_luj_

]h^Z

11.4.

=_g_jZevguc^bj_dlhj

11.4.1.

Hkms_kl\ey_ljmdh\h^kl\hl_dms_c^_yl_evghklvx
KhxaZ
jZkihjy`Z_lky
bfms_kl\hfbkj_^kl\Zfb
KhxaZ

\ij_^_eZoml\_j`^_gguo

kf_l
ij_^klZ\ey_l
Khxa

\hlghr_gbyok
ex[ufbjhkkbckdbfbbbghkljZggufbxjb^bq_kdbfbbnbabq_kdbfbebpZfbaZdexqZ_lex[u_
kh]eZr_gbyb^h]h\hjuh[_ki_qb\Z_l\uiheg_gb_j_r_gbcH[s_]hkh[j
ZgbyIjZ\e_gbyb
Ij_^k_^Zl_ey
IjZ\e_gby
KhxaZ
;

11.4.2.

\ughkbl^
eyml\_j`^_gbygZH[s__kh[jZgb_qe_gh\
KhxaZ

kf_lm^hoh^h\b
jZkoh^h\
KhxaZ
;

11.4.3.

Hldju\Z_lkq_lZ\[ZgdZobbguodj_^blguomqj_`^_gbyo

11.4.4.

Ba^Z_lijbdZaujZkihjy`_gby^Z_lmdZaZgby

11.4.5.

Ml\_j`^Z_l
rlZlgh_jZkibkZgb_
^he`ghklgu_bgkljmdpbb
bbgu_iheh`_gby
j_]eZf_glbjmxsb_mkeh\byljm^ZjZ[hlgbdh\
KhxaZ
;

nhjfbjm_lrlZl
bkihegbl_evgh]hhj]ZgZ
KhxaZ
ijbgbfZ_lj_r_gb_hij_fbjh\Zgbb
bbghfihhsj_gbb
jZ[hlgbdh\KhxaZ
;

1
1.4.6.

H[_ki_qb\Z_lkh[ex^_gb_ljm^h\h]haZdhgh^Zl_evkl\Zbljm^h\hc^bkpbi
ebgu
hl\_qZ_laZbkiheg_gb_g_h[oh^bfuof_jihkh[ex^_gbxl_ogbdb[_ahiZkghklbbkZgblZjguo
ghjfjZ[hlgbdZfb
KhxaZ
;

11.4.7.

Hj]Zgbam_lmq_lbhlq_lghklv
KhxaZ
g_k_lhl\_lkl\_gghklvaZ__^hklh\_jghklv
;

11.4.8.

Ij_^klZ\ey_lH[s_fmkh[jZgbxqe_gh\
KhxaZ
_`
_]h^guchlq_lh
^_yl_evghklb
bkihegbl_evgh]hhj]ZgZ
;

11.4.9.

Ih^ibku\Z_lk\b^_l_evkl\hh^himkd_d\b^ZfjZ[hlhdZau\Zxsbf\ebygb_gZ
[_ahiZkghklvh[t_dlh\dZiblZevgh]hkljhbl_ev
kl\Z

\kemqZ__kebgZaZk_^ZgbbIjZ\e_gbygZ
dhlhjhfj_rZeky\hijhkh\u^Z
q_qe_gmIjZ\e_gbyk\b^_l_evkl\Zh^himkd_
,

hlkmlkl\h\Ze
Ij_^k_^Zl_evIjZ\e_gbyb_]hnmgdpbbbkihegyeba[jZggucgZaZk_^Zgbb
ij_^k_^Zl_evkl\mxsbc

11.4.
10
.

J_rZ_l\hijhkh\u^Zq_qe_gm
KhxaZ

k\b^_l_evkl\Zh^himkd_djZ[hlZfdhlhju_
hdZau\Zxl\ebygb_gZ
[_ahiZkghklvh[t_dlh\dZiblZevgh]hkljhbl_evkl\Zijbg_h[oh^bfhklb
aZf_guk\b^_l_evkl\Z\k\yabkml\_j`^_gb_fmiheghfhq_ggufhj]Zghfgh\hcnhjfu
k\b^_l_evkl\ZZlZd`_\k\yabkbaf_g_gb_fj_d\bablh\qe_gZ
KhxaZ
gh[_a\g_k_gbybaf_g_gbc
\i_j_q_gv\b^h
\jZ[hl

11.4.11.
IjbgbfZ_lj_r_gb_

hjZaf_s_gbbbgnhjfZpbbgZkZcl_
KhxaZ
;

Hkms_kl\ey_lbgu_nmgdpbb\khhl\_lkl\bbkIheh`_gb_fh]_g_jZevghf
^bj_dlhj_
KhxaZ
.

11.5.

Ebphhkms_kl\eyxs__nmgdpbb=_g_jZevgh]h^bj_dlhjZ
KhxaZ
g_\ijZ\_

11.5.1.

Y\
eylvkyqe_ghfhj]Zgh\mijZ\e_gbyqe_gh\
KhxaZ
bo^hq_jgbobaZ\bkbfuo
h[s_kl\y\eylvkyjZ[hlgbdhfkhklhysbf\rlZl_mdZaZgguohj]ZgbaZpbc

��
��12

11.5.2.

Ijbh[j_lZlvp_ggu_[mfZ]bwfbl_glZfbdhlhjuobeb^he`gbdZfbihdhlhjuf
y\eyxlkyqe_gu
KhxaZ
bo^hq_jgb_
baZ\bkbfu_h[s_kl\Z

11.5.3.

AZdexqZlvkqe_gZfb
KhxaZ
bo^hq_jgbfbbaZ\bkbfufbh[s_kl\Zfbex[u_
^h]h\hjubfms_kl\_ggh]hkljZoh\Zgbydj_^blgu_^h]h\hjukh]eZr_gbyhihjmqbl_evkl\_

11.5.4.

Hkms_kl\eylv\dZq_kl\_bg^b\b^mZevgh]hij_^ijbgbfZl_eyij_^ij
bgbfZl_evkdmx
^_yl_evghklvy\eyxsmxkyij_^f_lhfkZfhj_]mebjh\Zgby^ey
KhxaZ
;

11.5.5.

Mqj_`^Zlvohayckl\_ggu_lh\Zjbs_kl\Zbh[s_kl\Zhkms_kl\eyxsb_
ij_^ijbgbfZl_evkdmx^_yl_evghklvy\eyxsmxkyij_^f_lhfkZfhj_]mebjh\Zgby^ey
KhxaZ
,
klZgh\blvkymqZklgbdhf

lZdboohayckl\_gguolh\Zjbs_kl\bh[s_kl\


1
2
.
KI?PB:EBABJH:GGU?HJ=:GU
KHXA
:


12.1.

K
i_pbZebabjh\Zggufhj]Zg
h
f
KhxaZ

y\ey_lkyh
j]ZgihjZkkfhlj_gbx^_eh
ijbf_g_gbb\hlghr_gbbqe_gh\
KhxaZ

f_j^bkpbiebgZjgh]h\ha^_ckl\by�bkpbiebgZjgZy
dhfbkkby
.

12.
2.

Ihfbfh
�bkpbiebgZjghcdhfbkkbb
j_r_gbyfbIjZ\e_gbyfh`_l[ulv
ij_^mkfhlj_ghkha^Zgb_gZ\j_f_gghcbebihklhygghchkgh\_bguoki_pbZebabjh\Zgguohj]Zgh\

12.3.

DZ`^uckha^ZggucIjZ\e_gb_f
KhxaZ

ki_pbZebabjh\Zgguchj]Zg^_ckl\m_lgZ
hkgh\Zgbbkhhl\_lkl\mx
s_]hiheh`_gbyml\_j`^_ggh]hIjZ\e_gb_f
KhxaZ
.

12.4.

Ki_pbZebabjh\Zggu_hj]Zgu
KhxaZ

hkms_kl\eyxlk\hbnmgdpbbkZfhklhyl_evgh

12.5.

�bkpbiebgZjgZydhfbkkbyjZkkfZljb\Z_l`Zeh[ugZ^_ckl\byqe_gh\
KhxaZ
Z
lZd`_^_eZhgZjmr_gbyoqe_gZfb
KhxaZ

ijbhkms_kl
\e_gbbk\h_c^_yl_evghklblj_[h\Zgbcd
\u^Zq_k\b^_l_evkl\h^himkd_ijZ\bedhgljhey\h[eZklbkZfhj_]mebjh\Zgbylj_[h\Zgbc
klZg^Zjlh\bijZ\bekZfhj_]mebjh\Zgby
KhxaZ

bijbgbfZ_lj_r_gb_hijbf_g_gbbf_j
^bkpbiebgZjgh]h\ha^_ckl\by
.

12.
6
.

Ihjy^hdjZkkfh
lj_gby^_ehijbf_g_gbb\hlghr_gbbqe_gh\
KhxaZ

f_j
^bkpbiebgZjgh]h\ha^_ckl\bymklZgZ\eb\Z_lky
Iheh`_gb_fhijbf_g_gbbf_j^bkpbiebgZjgh]h
\ha^_ckl\byaZg_kh[ex^_gb_qe_gZfb
KhxaZ

lj_[h\Zgbcd\u^Zq_k\b^_l_evkl\h^himkd_ijZ\be
dhgljhey\h[eZklbkZf
hj_]mebjh\Zgbylj_[h\ZgbcklZg^Zjlh\bijZ\bekZfhj_]mebjh\Zgby
ml\_j`^_ggufgZH[s_fkh[jZgbbqe_gh\
KhxaZ
.


DHGLJHEV
�G:

�?YL?EVGHKLVX
KHXA
:


13.1.

Dhgljhev
aZnbgZgkh\h
-
ohayckl\_gghc^_yl_evghklvx
KhxaZ

hkms_kl\ey_l
J_\babhggZydhfbkkby

13.2.

J_\
babhggZydhfbkkbyba[bjZ_lkykjhdhfgZ^\Z]h^ZKhklZ\J_\babhgghcdhfbkkbb
ml\_j`^Z_lkygZH[s_fkh[jZgbbqe_gh\
KhxaZ
AZk_^ZgbyJ_\babhgghcdhfbkkbbijh\h^ylkyih
f_j_g_h[oh^bfhklbghg_j_`_h^gh]hjZaZ\]h^

13.3.

Jmdh\h^kl\hJ_\babhgghcdhfbkkb_c

hkms_kl\ey_l__Ij_^k_^Zl_evba[bjZ_fucgZ
aZk_^ZgbbJ_\babhgghcdhfbkkbb

13.4.

J_\babhggZydhfbkkby

1)

dhgljhebjm_lnbgZgkh\mxbohayckl\_ggmx^_yl_evghklvbkihegbl_evgh]hhj]ZgZ

2)

hkms_kl\ey_lj_\babxjZkoh^h\Zgby^_g_`guokj_^kl\bfZl_jbZevguop
_gghkl_c

3)

ijh\_jy_lkjhdbbijZ\bevghklvijhoh`^_gby^_ejZ[hlmkij_^eh`_gbyfbb
aZy\e_gbyfb\bkihegbl_evghfhj]Zg_

4)

hkms_kl\ey_ldhgljhev
aZ
ih^]hlh\dhchlq_lh\h[bkiheg_gbbkf_lu^hoh^h\b
jZkoh^h\

13.5.

J_\babynbgZgkh\h
-
ohayckl\_gghc^_yl_ev
ghklb
KhxaZ

ijh\h^blkyg_j_`_h^gh]h
jZaZ\]h^

13.6.

Khxa

\_^_l[mo]Zel_jkdbcmq_lbklZlbklbq_kdmxhlq_lghklv\ihjy^d_
mklZgh\e_gghfaZdhgh^Zl_evkl\hfJhkkbckdhcN_^_jZpbb

��
��13

13.7.

Khxa

ij_^hklZ\ey_lbgnhjfZpbxhk\h_c^_yl_evghklbhj]ZgZf]hkm^Zjkl\_g
ghc\eZklbb
bgufebpZf\khhl\_lkl\bbkaZdhgh^Zl_evkl\hfJhkkbckdhcN_^_jZpbb
.

13.8.

JZaf_jubkljmdlmjZ^hoh^h\
KhxaZ
ZlZd`_k\_^_gbyhjZaf_jZobkhklZ\_
bfms_kl\Z
KhxaZ
_]hjZkoh^Zoqbke_gghklbbkhklZ\_jZ[hlgbdh\h[hieZl_boljm^Zh[
bkihevah
\Zgbb[_a\haf_a^gh]hljm^Z]jZ`^Zg\^_yl_evghklb
KhxaZ

g_fh]ml[ulvij_^f_lhf
dhff_jq_kdhclZcgu^eyqe_gh\
KhxaZ
.


BKLHQGBDBH;J:AH:GBYBFMS?KL:


14.1.

BklhqgbdZfbnhjfbjh\Zgbybfms_kl\Z
KhxaZ

y\eyxlky

14.1.1.

J_]meyjgu_b_^bgh\j_f_ggu_ihklmie_
gbyhlqe_gh\
KhxaZ

\klmibl_evgu_
qe_gkdb_b
^hihegbl_evgu_bfms_kl\_ggu_

\aghku 

14.1.2.

�h[jh\hevgu_bfms_kl\_ggu_\aghkubih`_jl\h\Zgby

14.1.
3
.

�hoh^uihemq_ggu_hljZaf_s_gby^_g_`guokj_^kl\gZ[Zgdh\kdbo^_ihablZo

14.
1.4
.

�jm]b_g_aZij_s_ggu
_aZdhghfbklhqgbdb

14.
2
.

Khxam

ijbgZ^e_`blijZ\hkh[kl\_gghklbgZbfms_kl\hi_j_^Zggh_nbabq_kdbfbb
xjb^bq_kdbfbebpZfb\nhjf_\aghkZ^ZjZih`_jl\h\ZgbybebihaZ\_sZgbx

14.
3
.

Khxa

fh`_lbf_lv\kh[kl\_gghklbbeb\Zj_g^_
g_^\b`bfhklv

b^jm]h_g_
a
Zij_s_ggh_aZdhghfbfms_kl\h

14.4
.

Bfms_kl\h
KhxaZ

bkihevam_lky^ey^hklb`_gbyp_e_cjZ^bdhlhjuohghkha^Zgh
Ijbgpbiunhjfbjh\Zgbybbkihevah\Zgbybfms_kl\Z
KhxaZ

hij_^_eyxlkyh[sbfkh[jZgb_f
qe_gh\
KhxaZ
.

14.5
.

Ijb\klmie_gbb\
Khxa

bg^b\b^mZevgu_ij_
^ijbgbfZl_ebbxjb^bq_kdb_ebpZ
h[yaZgumieZlblv\klmibl_evguc\aghkb\aghk\dhfi_gkZpbhggucnhg^\jZaf_jZobihjy^d_
mklZgh\e_gghf\gmlj_ggbfb^hdmf_glZfb
KhxaZ
.

14.6
.

DZ`^ucqe_g
KhxaZ

h[yaZg\uieZqb\Zlv_`_]h^ghqe_gkdb_\aghkuQe_gkdb_
\aghku
gZqb
keyxlkyb
mieZqb\Zxlky\jZaf_j_mklZgh\e_gghf
h
[sbfkh[jZgb_fqe_gh\
KhxaZ
.

14.7
.

H[s__kh[jZgb_qe_gh\
KhxaZ

fh`_lijbgylvj_r_gb_h\uieZl_qe_gZfb
KhxaZ

^hihegbl_evguobfms_kl\_gguo\aghkh\

^eynbgZgkbjh\Zgbydhgdj_lguof_jhijbylbcbeb
ijh]jZff

14.8
.

Qe_gu
KhxaZ

fh]ml\bg^b\b^mZevghfihjy^d_ijbgylvj_r_gb_h\g_k_gbb
^h[jh\hevgh]h\aghkZ\bfms_kl\h
KhxaZ
�h[jh\hevgu_\aghku\bfms_kl\h
KhxaZ

fh]ml[ulv
k^_eZgulZd`_lj_lvbfbebpZfb\khhl\_lkl\bbk^_ckl\mxsbfaZdhgh^Zl_evkl\hfKjhdbb
jZaf_j\g_
k_gby^h[jh\hevguo\aghkh\hij_^_eyxlkyebpZfb`_eZxsbfb\g_klb\aghk

14.9
.

Bfms_kl\hi_j_^Zggh_
Khxam

_]hqe_gZfb\dZq_kl\_\aghkh\g_ih^e_`bl
\ha\jZlmkm[t_dlmijbij_djZs_gbbqe_gkl\Z\
Khxa_
.


KIHKH;UH;?KI?Q?GBYBFMS?KL?GGHCHL?LKL?GGHKLB

QE?GH
KHXA
:


15.1.

Khxa

ijbf_gy
_l

ke_^mxsb_kihkh[uh[_ki_q_gbybfms_kl\_gghchl\_lkl\_gghklb
qe_gh\
KhxaZ

i_j_^ihlj_[bl_eyfbijhba\_^_gguobfbjZ[hl

bbgufbebpZfb

15.1.1.

Kha^Zgb_kbkl_fuebqgh]hkljZoh\Zgby

]jZ`^Zgkdhchl\_lkl\_gghklbdhlhjZy
fh`_l

gZklmiblv\kemqZ_ijbqbg_gby\j_^Z\ke_^kl\b_g_^hklZldh\kljhbl_evguojZ[hldhlhju_
hdZau\Zxl\ebygb_gZ[_ahiZkghklvh[t_dlh\dZiblZevgh]hkljhbl_evkl\Z
;

15.1.2.

Nhjfbjh\Zgb_dhfi_gkZpbhggh]hnhg^Z

15.2.

Khxa

\khhl\_lkl\bbkn_^_jZevgufbaZdhgZfb\
ij_^_eZokj_^kl\
dhfi_gkZpbhggh]hnhg^Zg_k_lhl\_lkl\_gghklvihh[yaZl_evkl\Zfk\h_]hqe_gZ\hagbdrbf\
j_amevlZl_ijbqbg_gby\j_^Z\ke_^kl\b_g_^hklZldh\
ijhba\_^_gguo
qe_ghf
KhxaZ
kljhbl_evguo
jZ[hldhlhju_hdZau\Zxl\ebygb_gZ[_ahiZkghklvh[t_dlh\d
ZiblZevgh]hkljhbl_evkl\Zb
k\b^_l_evkl\hh^himkd_ddhlhjuf\u^Zghqe_gmKhxaZ
.

��
��14

15.
3
.

Dhfi_gkZpbhggucnhg^i_j\hgZqZevghnhjfbjm_lkybkdexqbl_evgh\^_g_`ghc
nhjf_aZkq_l\aghkh\qe_gh\
KhxaZ
\jZaf_j_hij_^_ey_fhfgZhkgh\ZgbbIheh`_gbyh\aghkZo
ml
\_j`^_ggh]hh[sbfkh[jZgb_fqe_gh\
KhxaZ
.

15.
4
.

Ijb\klmie_gbbbg^b\b^mZevgh]hij_^ijbgbfZl_eyxjb^bq_kdh]hebpZ\khklZ\
qe_gh\
KhxaZ

hgh[yaZg\l_q_gb_
3

lj_o 
jZ[hqbo^g_cihke_gZijZ\e_gby \jmq_gby j_r_gby
KhxaZ

hijb_f_\qe_gu
KhxaZ

mieZlblv

\ag
hk\dhfi_gkZpbhggucnhg^

Hk\h[h`^_gb_qe_gZ
KhxaZ

hlh[yaZgghklb\g_k_gby\aghkZ\dhfi_gkZpbhggucnhg^
KhxaZ
\lhfqbke_aZkq_l_]hlj_[h\Zgbcd
Khxam
g_^himkdZ_lky

15.
5
.

I_j_qbke_gb_\aghkh\\dhfi_gkZpbhggucnhg^hkms_kl\ey_lkygZki_pbZevguc
jZk
q_lguckq_l
KhxaZ
.

15.6
.

?^bgkl\_ggh\hafh`gufkihkh[hfjZaf_s_gbykj_^kl\dhfi_gkZpbhggh]hnhg^Z
KhxaZ

y\ey_lkybojZaf_s_gb_\^_ihabluh^ghcbebg_kdhevdbojhkkbckdbodj_^blguo
hj]ZgbaZpbc

15.7
.

KljZoh\Zgb_]jZ`^Zgkdhchl\_lkl\_gghklbqe_gh\
KhxaZ
dhl
hjZyfh`_lgZklmiblv
\kemqZ_ijbqbg_gby\j_^Z\ke_^kl\b_g_^hklZldh\jZ[hldhlhju_hdZau\Zxl\ebygb_gZ
[_ahiZkghklvh[t_dlh\dZiblZevgh]hkljhbl_evkl\Zbk\b^_l_evkl\hh^himkd_gZdhlhju_\u^Zgh
qe_gm
KhxaZ
y\ey_lkyh[yaZl_evgufmkeh\b_fqe_gkl\Z\
K
hxa_
.
Ihjy^hdbmkeh\bylZdh]h
kljZoh\Zgbyhij_^_eyxlkyIjZ\beZfbkZfhj_]mebjh\ZgbyLj_[h\ZgbydkljZoh\Zgbxqe_gZfb
KhxaZ

]jZ`^Zgkdhchl\_lkl\_gghklbdhlhjZyfh`_lgZklmiblv\kemqZ_ijbqbg_gby\j_^Z
\ke_^kl\b_g_^hklZldh\kljhbl_evguojZ[hldhlhju_hd
Zau\Zxl\ebygb_gZ[_ahiZkghklv
h[t_dlh\dZiblZevgh]hkljhbl_evkl\Z

.

15.
8
.

�hoh^ihemq_g
guchljZaf_s_gby
kj_^kl\dhfi_gkZpbhggh]h
n
hg^ZgZijZ\ey_lky
gZihiheg_gb_dhfi_gkZpbhggh]hnhg^Zbihdjulb_jZkoh^h\k\yaZgguokh[_ki_q_gb_f
gZ^e_`Zsbomkeh\bc
j
Zaf_s_gby
kj_^kl\dhfi_gkZpbhggh]hnhg^Z

15.
9
.

Hkgh\Zgbybihjy^hdhkms_kl\e_gby\uieZlbadhfi_gkZpbhggh]hnhg^Z
mklZgZ\eb\Zxlkyh[sbfkh[jZgb_fqe_gh\
KhxaZ
.

15.10
.

G_^himkdZ_lkyhkms_kl\e_gb_\uieZlbakj_^kl\dhfi_gkZpbhggh]hnhg^Z
KhxaZ
,
aZbkdexq_g
b_fke_^mxsbokemqZ_\

 \ha\jZlhrb[hqghi_j_qbke_gguokj_^kl\

 jZaf_s_gb_kj_^kl\dhfi_gkZpbhggh]hnhg^Z
KhxaZ

\p_eyo_]hkhojZg_gbyb
m\_ebq_gby_]hjZaf_jZ

 hkms_kl\e_gb_\uieZl\j_amevlZl_gZklmie_gby
ij_^mkfhlj_gghcaZdhghf
hl\_lkl\_gghklb
i
hh[yaZl_evkl\Zfk\hboqe_gh\ \uieZlu\p_eyo\haf_s_gby\j_^Zbkm^_[gu_
ba^_j`db 

15.
11
.

aukdZgb_ihh[yaZl_evkl\Zf
KhxaZ
\lhfqbke_ihh[yaZl_evkl\mh\haf_s_gbb
ijbqbg_ggh]hqe_gm
KhxaZ

\j_^Zg_fh`_l[ulvgZeh`_ghgZbfms_kl\hdhfi_gkZpbhggh]h
n
hg^Z
KhxaZ
.

kemqZ_hkms_kl\e_gby\uieZlbakj_^kl\dhfi_gkZpbhggh]hnhg^Z
KhxaZ

qe_g
KhxaZ

beb
_]h[u\rbcqe_gih\bg_dhlhjuo\ke_^kl\b_g_^hklZldh\jZ[hlihhkms_kl\e_gbx
kljhbl_evkl\Zj_dhgkljmdpbbdZiblZevghfmj_fhglmh[t_dlh\dZiblZevgh]hkljhbl_
evkl\Z[ue
ijbqbg_g\j_^ZlZd`_bgu_qe_gu
KhxaZ

^he`gu\g_klb\aghku\dhfi_gkZpbhggucnhg^
KhxaZ

\p_eyom\_ebq_gbyjZaf_jZlZdh]hnhg^Z\ihjy^d_b^hjZaf_jZg_gb`_hij_^_ey_fh]h\
khhl\_lkl\bbkaZdhgh^Zl_evkl\hffbgbfZevgh]hjZaf_jZdhfi_gkZpbhgg
h]hnhg^Z\kjhdg_
[he__q_f^\Zf_kypZkh^gyhkms_kl\e_gbymdZaZgguo\uieZl


MQ?LBHLQ?LGHKLV
KHXA
:


16.1.

Khxa

\_^_lhi_jZlb\guc[mo]Zel_jkdbcbklZlbklbq_kdbcmq_l\ihjy^d_
ij_^mkfhlj_gghf^_ckl\mxsbfaZdhgh^Zl_evkl\hf

16.2.

Blh]b^_yl_evghk
lbhljZ`Zxlky\
blh]h\hcnbgZgkh\hchlq_lghklb
.

16.3.

Hl\_lkl\_gghklvaZkhklhygb_mq_lZk\h_\j_f_ggh_ij_^klZ\e_gb_[mo]Zel_jkdhcb
bghchlq_lghklb\haeZ]Z_lkygZ
=_g_jZevgh]h^bj_dlhjZ

KhxaZ
.

��
��15

16.4.

NbgZgkh\uc]h^mklZgZ\eb\Z_lkykyg\Zjyih^_dZ[jy
.

16.5.

=h^h\hchlq_lh^_yl_evghklb
KhxaZ

b[ZeZgkkhklZ\ey_lkybij_^klZ\ey_lkyih
ke_

hdhgqZgbynbgZgkh\h]h]h^Zh[s_fmkh[jZgbxqe_gh\
KhxaZ

^eyh[km`^_gbybml\_j`^_gby

16.6.

=eZ\guc[mo]Zel_j
KhxaZ

\mklZgh\e_gghfihjy^d_g_k_lhl\_lkl\_gghklvaZ
kho
jZgghklvnbgZgkh\h
-
ohayckl\_gguo

^hdmf_glh\

16.7.

_^_gb_[mo]Zel_jkdh]hmq_lZbnbgZgkh\hc [mo]Zel_jkdhc hlq_lghklb
KhxaZ

ih^e_`blh[yaZl_evghfmZm^blm


1
7
.
BGNHJF:PBHGG:YHLDJULHKLVKHXA:


17.1.

Khxa

\p_eyoh[_ki_q_gby^hklmiZdbgnhjfZpbbhk\h_c^
_yl_evghklbb
^_yl_evghklbk\hboqe_gh\jZaf_sZ_lgZk\h_fkZcl_\k_lbBgl_jg_lke_^mxsmxbgnhjfZpbx
b^hdmf_glu

17.1.1.

ihegh_bkhdjZs_ggh_gZbf_gh\Zgb_
KhxaZ
f_klh__gZoh`^_gbyghf_jZ
dhglZdlguol_e_nhgh\bZ^j_kwe_dljhgghcihqluihegu_b \ke
mqZ__kebbf_xlky 
khdjZs_ggu_gZbf_gh\Zgbyg_dhff_jq_kdbohj]ZgbaZpbcqe_ghfdhlhjuoy\ey_lky
Khxa
f_klZ
bogZoh`^_gbyghf_jZdhglZdlguol_e_nhgh\bZ^j_kZwe_dljhgghcihqlu

17.1.3.

gZbf_gh\Zgb_Z^j_kbghf_jZdhglZdlguol_e_nhgh\hj]ZgZgZ^ahjZaZ
Khxah
f

17.1.4.

i_j_q_gv\b^h\jZ[hldhlhju_hdZau\Zxl\ebygb_gZ[_ahiZkghklvh[t_dlh\
dZiblZevgh]hkljhbl_evkl\Zbj_r_gb_\hijhkh\ih\u^Zq_k\b^_l_evkl\Zh^himkd_ddhlhjuf
hlg_k_ghh[sbfkh[jZgb_fqe_gh\
KhxaZ

dkn_j_^_yl_evghklb
KhxaZ
;

17.1.5.

k\_
^_gbykh^_j`Zsb_ky\j__klj_qe_gh\
KhxaZ
\lhfqbke_k\_^_gbyhebpZo
ij_djZlb\rbok\h_qe_gkl\h\
Khxa_
;

17.1.6.

dhibb\we_dljhgghcnhjf_klZg^Zjlh\bijZ\bekZfhj_]mebjh\ZgbyZlZd`_
\gmlj_ggbo^hdmf_glh\
KhxaZ
;

17.1.7.

bgnhjfZpbxhkljmdlmj_bdhf
i_l_gpbbhj]Zgh\mijZ\e_gbybki_pbZebabjh\Zgguo
hj]Zgh\
KhxaZ
dhebq_kl\_gghfbi_jkhgZevghfkhklZ\_IjZ\e_gby kmdZaZgb_frlZlguo
^he`ghkl_cqe_gh\IjZ\e_gby h=_g_jZevghf^bj_dlhj_

17.1.8.

j_r_gbyijbgylu_h[sbfkh[jZgb_fqe_gh\
KhxaZ

bIjZ\e_gby
K
hxaZ
;

17.1.9.

bgnhjfZpbxh[bkdZobhaZy\e_gbyoih^Zgguo
Khxahf
;

17.1.10.

bgnhjfZpbxhkihkh[Zobihjy^d_h[_ki_q_gbybfms_kl\_gghc
hl\_lkl\_gghklbqe_gh\
KhxaZ

i_j_^ihlj_[bl_eyfbijhba\_^_gguobfbjZ[hlbbgufbebpZfb

17.1.11.

bgnhjfZpbxhkhklZ\_bk
lhbfhklbbfms_kl\Zdhfi_gkZpbhggh]hnhg^Z
KhxaZ
ZlZd`_bgnhjfZpbxhnZdlZohkms_kl\e_gby\uieZlbadhfi_gkZpbhggh]hnhg^Z
KhxaZ

\
p_eyoh[_ki_q_gbybfms_kl\_gghchl\_lkl\_gghklbqe_gh\
KhxaZ

i_j_^ihlj_[bl_eyfb
ijhba\_^_gguojZ[hlbbgufbebpZfbbh[hkg
h\ZgbyolZdbo\uieZl_keblZdb_\uieZlu
hkms_kl\eyebkv

17.1.12.

bgnhjfZpbxhihjy^d_hkms_kl\e_gbyZll_klZpbbqe_gh\
KhxaZ

bebbo
jZ[hlgbdh\

17.1.13.

dhibx\we_dljhgghcnhjf_ieZgZijh\_jhdqe_gh\
KhxaZ
ZlZd`_h[smx
bgnhjfZpbxhijh\_jdZoijh\_^_ggu
o\hlghr_gbbqe_gh\
KhxaZ

aZ^\Zij_^r_kl\mxsbo]h^Z

17.1.14.

]h^h\mx[mo]Zel_jkdmx nbgZgkh\mx hlq_lghklv
KhxaZ

bZm^blhjkdh_
aZdexq_gb_\hlghr_gbbmdZaZgghchlq_lghklb

17.2.

j__klj_qe_gh\
KhxaZ

\hlghr_gbbdZ`^h]hqe_gZ^he`gZkh^_j`Zlvky
ke_^mxs
ZybgnhjfZpby

17.2.1.

J
_]bkljZpbhggucghf_jqe_gZ
KhxaZ
^ZlZ_]hj_]bkljZpbb\j__klj_

17.2.
2
.

K
\_^_gbyiha\heyxsb_b^_glbnbpbjh\Zlvqe_gZ
KhxaZ
:

Z nZfbebybfyhlq_kl\hf_klh`bl_evkl\Z^ZlZbf_klhjh`^_gbyiZkihjlgu_^Zggu_
ghf_jZdhglZdlguol
_e_nhgh\ihqlh\ucZ^j_kb^_glbnbdZpbhggucghf_jgZeh]hieZl_evsbdZ
^eynbabq_kdh]hebpZ 

[ nZfbebybfyhlq_kl\hf_klh`bl_evkl\Z^ZlZbf_klhjh`^_gbyiZkihjlgu_^Zggu_
ghf_jZdhglZdlguol_e_nhgh\b^_glbnbdZpbhggucghf_jgZeh]hieZl_evsbdZ^ZlZ
��
��16

]hkm^Zjkl\_gghcj_]bkljZpbbnbabq_kdh]hebpZ\dZq_kl\_bg^b\b^mZevgh]hij_^ijbgbfZl_ey
]hkm^Zjkl\_ggucj_]bkljZpbhggucghf_jaZibkbh]hkm^Zjkl\_gghcj_]bkljZpbb
bg^b\b^mZevgh]hij_^ijbgbfZl_eyf_klhnZdlbq_kdh]hhkms_kl\e_gby^_yl_evghklb ^ey
bg^b\b^m
Zevgh]hij_^ijbgbfZl_ey 

\ ihegh_b \kemqZ__kebbf__lky khdjZs_ggh_gZbf_gh\Zgb_^ZlZ]hkm^Zjkl\_gghc
j_]bkljZpbbxjb^bq_kdh]hebpZ]hkm^Zjkl\_ggucj_]bkljZpbhggucghf_jaZibkbh
]hkm^Zjkl\_gghcj_]bkljZpbbxjb^bq_kdh]hebpZf_klhgZoh`^_gbyxjb^
bq_kdh]hebpZghf_jZ
dhglZdlguol_e_nhgh\b^_glbnbdZpbhggucghf_jgZeh]hieZl_evsbdZnZfbebybfyhlq_kl\h
ebpZhkms_kl\eyxs_]hnmgdpbb_^bghebqgh]hbkihegbl_evgh]hhj]ZgZxjb^bq_kdh]hebpZb
beb jmdh\h^bl_eydhee_]bZevgh]hbkihegbl_evgh]hhj]ZgZxj
b^bq_kdh]hebpZ

17.2.3.

K
\_^_gbyhkhhl\_lkl\bbqe_gZ
KhxaZ

mkeh\byfqe_gkl\Z\
Khxa_
,
ij_^mkfhlj_ggufaZdhgh^Zl_evkl\hfJhkkbckdhcN_^_jZpbbb\gmlj_ggbfb^hdmf_glZfb
KhxaZ
;

17.2.4.

K
\_^_gbyh[h[_ki_q_gbbbfms_kl\_gghchl\_lkl\_gghklbqe_gZ
KhxaZ

i_j_^
ihlj_[bl_eyfbijhba\_^_gguobfjZ[hl

bbgufbebpZfb\lhfqbke_k\_^_gbyhkljZoh\sbd_
\dexqZyk\_^_gbyhf_kl__]hgZoh`^_gbyh[bf_xs_ckyebp_gabbbbgnhjfZpbx
ij_^gZagZq_ggmx^eymklZgh\e_gbydhglZdlZ bhjZaf_j_kljZoh\hckmffuih^h]h\hjm
kljZoh\
Zgbyhl\_lkl\_gghklbqe_gZ
KhxaZ
hjZaf_j_\aghkZ\dhfi_gkZpbhggucnhg^
KhxaZ
;

17.2.
5
.

K
\_^_gbyhj_amevlZlZoijh\_^_gguo
Khxahf

ijh\_jhdqe_gZ
KhxaZ

bnZdlZo
ijbf_g_gbydg_fm^bkpbiebgZjguobbguo\aukdZgbc \kemqZ__keblZdb_ijh\_jdb
ijh\h^bebkvb
beb lZdb_\aukdZgbygZeZ]Zebkv 

17.2.6.

I
_j_q_gv\b^h\jZ[hldhlhju_hdZau\Zxl\ebygb_gZ[_ahiZkghklvh[t_dlh\
dZiblZevgh]hkljhbl_evkl\Zbddhlhjufqe_g
KhxaZ

bf__lk\b^_l_evkl\hh^himkd_

17.2.7.

K
\_^_gbyhijbhklZgh\e_gbbh\hah[gh\e_gbbh[hld
Za_\\hah[gh\e_gbbbebh
ij_djZs_gbb^_ckl\byk\b^_l_evkl\Zh^himkd_qe_gZ
KhxaZ

dhij_^_e_gghfm\b^mbeb\b^Zf
jZ[hldhlhju_hdZau\Zxl\ebygb_gZ[_ahiZkghklvh[t_dlh\dZiblZevgh]hkljhbl_evkl\Z

1
7
.
3
.

Khxa

ij_^klZ\ey_lbgnhjfZpbx\n_^_jZevgu_hj]Zgu
bkihegbl_evghc\eZklb\
ihjy^d_mklZgh\e_gghfaZdhgh^Zl_evkl\hfJhkkbckdhcN_^_jZpbb

1
7
.
4
.

Khxa

gZjy^mkjZkdjulb_fbgnhjfZpbbmklZgh\e_gghci
7
gZklhys_
]h

MklZ\Z
,
\ijZ\_jZkdju\ZlvbgmxbgnhjfZpbxhk\h_c^_yl_evghklbb^_yl_evghklbk\hboqe_gh\\
i
hjy^d_mklZgh\e_gghf\gmlj_ggbfb^hdmf_glZfb_keblZdh_jZkdjulb_g_\e_q_laZkh[hc
gZjmr_gb_mklZgh\e_gguoqe_ghf
KhxaZ

ihjy^dZbmkeh\bc^hklmiZdbgnhjfZpbb
khklZ\eyxs_cdhff_jq_kdmxlZcgmZlZd`_\hagbdgh\_gb_dhgnebdlZbgl_j_kh\
KhxaZ

b
bgl_j_kh\

__qe_gh\bhij_^_ey_lky
Khxah
f

\dZq_kl\_h[hkgh\Zgghcf_juih\ur_gbydZq_kl\Z
kZfhj_]mebjh\ZgbybbgnhjfZpbhgghchldjulhklb^_yl_evghklb
KhxaZ

b_]hqe_gh\

1
7
.
5
.

Khxa

g_k_li_j_^k\hbfbqe_gZfbhl\_lkl\_gghklvaZ^_ckl\byjZ[hlgbdh\
KhxaZ
,
k\yaZggu_k
g_ijZ\hf_jgufbkihevah\Zgb_fbgnhjfZpbbklZ\r_cba\_klghcbf\kbem
kem`_[gh]hiheh`_gby

17.
6
.

Qe_gu
KhxaZ

h[yaZgujZkdju\ZlvbgnhjfZpbxhk\h_c^_yl_evghklbih^e_`Zsmx
jZkdjulbx\khhl\_lkl\bbkaZdhgh^Zl_evkl\hfJhkkbckdhcN_^_jZpbbbmklZgh\e_ggufb
K
hxah
f

lj_[h\Zgbyfb


IHJ�YHDG?K?GBYBAF?G?GBCMKL:
KHXA
:


18.1.

J_r_gb_h\g_k_gbbbaf_g_gbcb^hiheg_gbc\MklZ\bebml\_j`^_gb_MklZ\Z\
gh\hcj_^ZdpbbijbgbfZ_lkygZ
h
[s_fkh[jZgbbqe_gh\
KhxaZ

\ihjy^d_hij_^_ey_fhf
Iheh`_gb_fh[h[s_fkh[jZg
bbqe_gh\
KhxaZ
.

18.2.

Baf_g_gbyb^hiheg_gby\MklZ\bebMklZ\\gh\hcj_^Zdpbbih^e_`Zl
]hkm^Zjkl\_gghcj_]bkljZpbb

18.3.

Baf_g_gbyb^hiheg_gby\MklZ\bebMklZ\\gh\hcj_^Zdpbbijbh[j_lZxlkbem^ey
lj_lvboebpkfhf_glZbo]hkm^Zjkl\_gghcj_]bkljZpbb
.��
��17

J?HJ=:GBA:PBYEBDB&#x-2B;00;:PBY
KHXA
:


19.1.

J_r_gb_hj_hj]ZgbaZpbbebd\b^Zpbb
KhxaZ

ijbgbfZ_lkygZh[s_fkh[jZgbb
qe_gh\
KhxaZ
.

19.2.

Khxa

fh`_l[ulvj_hj]Zgbah\Zgbebebd\b^bjh\Zg\kemqZyobihjy^d_mklZgh\e_gghf
n_^_jZevgufaZdhgh^Zl_evkl\hf
.

19.3
.

Bfms_kl\hKhxaZhklZ\r__kyihke__]hebd\b^ZpbbgZijZ\ey_lkygZmklZ\gu_
p_ebKhxaZ


Приложенные файлы

  • pdf 15222952
    Размер файла: 932 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий