корпоративные сайты имиджевые сайты интранети экстранет системы порталообразные сервера библиотеки данных, файловые архивы интернетиздания электронные магазины.


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте файл и откройте на своем компьютере.
3.09.2010 ...........................................4 ɏȺɊȺКɌȿɊИɋɌИКИ ...5 ȺɊɏИɌȿКɌУɊȺ ɋИɋɌȿМЫ ............6 ФУНКЦИИ .......................7 ɊȺȻОɌȺ ..........................8 ПɊИНЦИПЫ ФОɊМИɊОВȺНИЯ ɋɌɊȺНИЦ ɋȺЙɌȺ ..............................................................................................9 ОПИɋȺНИȿ ........................................................................................................................11 7.1. ПОДКЛЮЧȿНИЯ ȻȺЗȿ ДȺННЫɏ ..............................................................................................................11 7.2. ОКНО КЛИȿНɌɋКОГО ПɊИЛОЖȿНИЯ ..............................................................................................................12 7.3. ЭКЗȿМПЛЯɊОВ .....17 7.3.1. Оɛлɚɫɬь пɚпок ......................21 7.3.2. Оɛлɚɫɬь ɫпиɫкɚ ....................24 7.3.3. Оɛлɚɫɬь пɪоɫмоɬɪɚ ............28 ɋȺЙɌȺМИ ɊȺЗДȿЛȺМИ .............................................................................................................30 ПȿɊИОДИКОЙ .....38 10. ɊȺȻОɌȺ ВИЗУȺЛЬНОМ ɊȿДȺКɌОɊȿ ...............................................................................................................45 10.1. ЛȿМȿНɌЫ ɊȿДȺКɌОɊȺ .............45 Кɪɚɬкоɟ опиɫɚниɟ ................45 .....................................46 .............................................................................................................................. ................46 Пɪɚɜкɚ .............................................................................................................................. .............46 .............................................................................................................................. ............47 .............................................................................................................................. ............47 .............................................................................................................................. ...........48 Пɚнɟли инɫɬɪɭмɟнɬоɜ .........49 ....................................................................................49 10.2. ɊȿДȺКɌОɊȺ ..............49 10.3. ПɊȺВКȺ ............49 ɪɟɞɚкɬиɪоɜɚниɟ ɬɟкɫɬɚ ........................................................................................................................49 Опɟɪɚции ɜыɞɟлɟния копиɪоɜɚния ɬɟкɫɬɚ ....................................................................................50 Опɟɪɚции зɚмɟны ...................................................................................................................50 .............................50 Поɜɬоɪный поиɫк .........51 ...........................51 ɝоɪизонɬɚльной линии .........................................................................................................................51 Опɪɟɞɟлɟниɟ зɚклɚɞок ..........52 зɚклɚɞок ..........52 Ɋɟɞɚкɬиɪоɜɚниɟ ...........................................................................................................................53 Оɬмɟнɚ поɜɬоɪ ɞɟйɫɬɜий 10.4. ȺȻОɌȺ ГИПȿɊɋɋЫЛКȺМИ ......54 ɋозɞɚниɟ ɝипɟɪɫɫылки .........54 Ɋɟɞɚкɬиɪоɜɚниɟ ɝипɟɪɫɫылки ............................................................................................................................55 Уɞɚлɟниɟ ɝипɟɪɫɫылки .........55 Дополниɬɟльныɟ ɜозможноɫɬи ɪɚɛоɬɟ ɝипɟɪɫɫылкɚми .......................................................................56 Вɜоɞ ɜɫплыɜɚющɟй .......................................................................................................56 ɫпоɫоɛɚ оɬкɪыɬия ɝипɟɪɫɫылки ...................................................................................................56 ɫɫылки зɚклɚɞкɭ пɟɪɟкɪɟɫɬнɚя )................................................................................57 ɫɫылки элɟкɬɪонной (e-mail).............................................................................57 10.5. ȺȻОɌȺ ИЗОȻɊȺЖȿНИЯМИ КȺɊɌИНКȺМИ )...........................................................................................................58 изоɛɪɚжɟния .........58 Пɪоɫмоɬɪ ɫɜойɫɬɜ кɚɪɬинки ............................................................................................................................59 10.6. ɋПОЛЬЗОВȺНИȿ .........61 ɋɬиль ɚɛзɚцɚ ........................61 ɋɬиль ......................61 ɋɬиль ɫпиɫкɚ ........................61 10.7. ȺȻОɌȺ ɌȺȻЛИЦȺМИ ...............62 ɋозɞɚниɟ ɜɫɬɚɜкɚ ɬɚɛлицы .............................................................................................................................62 элɟмɟнɬоɜ ɬɚɛлицы .........................................................................................................................63 ɭɞɚлɟниɟ ɫɬолɛцоɜ .............................................................................................................63 Уɞɚлɟниɟ ɬɚɛлицы ...............64 Оɛъɟɞинɟниɟ ...............64 Ɋɚзɛиɟниɟ ячɟɟк ....................64 Выɪɚɜниɜɚниɟ ячɟйкɚɯ ......65 ..........................66 Оɬоɛɪɚжɟниɟ ɫɟɬки ɬɚɛлицы ɪɟɞɚкɬоɪɟ ....................................................................................................66 Окно ɋɜойɫɬɜɚ ɬɚɛлицы ............................................................................................................................66 10.8. ОɏɊȺНȿНИȿ ФȺЙЛȺМИ ..........................................................................................................67 ɋоɯɪɚнɟниɟ ɫиɫɬɟмɟ ..........................................................................................................................67 Ɋɚɛоɬɚ ɮɚйлɚми ...............67 ɬɟкɫɬɚ ..........................................................................................................................67 Оɬкɪыɬиɟ ɬɟкɫɬɚ ..........................................................................................................................68 10.9. ȿЧȺɌЬ .........................68 10.10. ȺВȿɊШȿНИȿ ɊȺȻОɌЫ ɊȿДȺКɌОɊȿ .........................................................................................................................68 11. ɊȺȻОɌȺ ɊȿДȺКɌОɊОМ ......................................................................................................................70 11.1. ..................................70 11.2. ɊȿДȺКɌОɊȺ Ɋɟɞɚкɬиɪоɜɚниɟ ɛɚзоɜыɯ ɫɜойɫɬɜ .........................................................................................................71 Ɋɟɞɚкɬиɪоɜɚниɟ ɫɜойɫɬɜ ɚɛзɚцɚ .......................................................................................................................71 Оɫноɜныɟ окнɚ ɋɜойɫɬɜɚ ɚɛзɚцɚ ........................................................................................72 Ɋɚмкɚ окнɚ ɋɜойɫɬɜɚ ɚɛзɚцɚ ...............................................................................................73 окнɚ .................................................................................................74 Ɋɟɞɚкɬиɪоɜɚниɟ ɫɜойɫɬɜ ....................................................................................................................74 окнɚ ɋɜойɫɬɜɚ шɪиɮɬɚ ..........................................................................................75 Инɬɟɪɜɚл окнɚ ɋɜойɫɬɜɚ .......................................................................................75 Ɋɟɞɚкɬиɪоɜɚниɟ ɫɜойɫɬɜ ɫпиɫкɚ .......................................................................................................................76 Пɟɪɟимɟноɜɚниɟ ɫɬиля измɟнɟниɟ поɪяɞкɚ ɫлɟɞоɜɚния ɫпиɫкɟ .................................................................78 12. ɊȺȻОɌȺ ..............................................................................................................................8 12.1. ..................................80 12.2. ɊȿДȺКɌОɊȺ ИЗОȻɊȺЖȿНИЙ ....................................................................................................................80 13. ɊȺȻОɌȺ ФȺЙЛОВЫМИ ДȺННЫМИ .................................................................................................................83 14. НȺɋɌɊОЙКȺ ОɌЛОЖȿННОЙ ПУȻЛИКȺЦИИ ..................................................................................................84 АȊȚомаȚиȏироȊанная InfoDesignerWeb срȍȌнȍȋо ǹисȚȍма Țакиȝ корпораȚиȊныȍ имиȌȎȍȊыȍ инȚранȍȚи порȚалообраȏныȍ сȍрȊȍра библиоȚȍки ȜайлоȊыȍ арȝиȊы инȚȍрнȍȚиȏȌания Ȍрțȋиȍ слоȎныȍ спȍȞиалиȏироȊанныȍ сисȚȍмы ǹисȚȍма InfoDesignerWeb ȊклюȟаȍȚ инȚȍрȜȍйсы как ǷольȏоȊаȚȍля ), ǸаȏрабоȚȟика ǷольȏоȊаȚȍля инȜормаȞионноȍ сопроȊоȎȌȍниȍ эксплțаȚаȞию ȚрȍбțȍȚся инȚȍрнȍȚȚȍȝнолоȋий проȋраммироȊания ǰнȚȍрȜȍйс инȚțиȚиȊно поняȚȍн имȍющȍȋо компьюȚȍрȍ ǹисȚȍма InfoDesignerWeb опȚимиȏироȊаȚь țпросȚиȚь țпраȊлȍния Ȍальнȍйшțю ȚрȍбțȍȚ спȍȞиȜиȟȍскиȝ инȚȍрнȍȚȚȍȝнолоȋияȝ поȌȌȍрȎиȊающȍмț ȌосȚаȚоȟно рабоȚаȚь сисȚȍмȍ Microsoft Windows ( ȚȍксȚами рȍȌакȚироȊаниȍ .); поняȚия примȍнимыȍ сайȚам ȋипȍрссылки карȚинки ȚȍксȚоȊыȍ маȚȍриалы рабоȚаȚь каким либо ȋраȜиȟȍским пакȍȚом напримȍр Ȍля испольȏоȊания ȋраȜиȟȍскиȝ маȚȍриалоȊ ДополниȚȍльными сисȚȍмой ȏнаниȍ раȏрабоȚки ǫлаȊными оȚлиȟиȚȍльными особȍнносȚями яȊляюȚся инȜормаȞионная бȍȏопасносȚь оȚкаȏоțсȚойȟиȊосȚь проȋраммноȋо ǵиȏкая сȚоимосȚь эксплțаȚаȞии обслțȎиȊания польȏоȊаȚȍлȍй проиȏȊоȌиȚȍлȍй ȝосȚинȋ проȊайȌȍроȊ смȍна Țрȍбțющая țсȚаноȊки ȌополниȚȍльноȋо ǵиȏкиȍ проȋраммныȍ ȚрȍбоȊания ȝосȚинȋоȊой ȏȍркалироȊания МомȍнȚальноȍ наȋрțȏоспособносȚь Ȍиȏайна Виȏțальноȍ țпраȊлȍниȍ шаблонами макȍȚами пțбликțȍмой ВȍрсионносȚь ȝранȍния Ȍанныȝ țȌобсȚȊо ȜțнкȞионала Ȍля țпраȊлȍния Ȍанными ǵȍȌȍлимосȚь ȜțнкȞионала моȌțли принȞип Ȋклюȟȍно ǸаȏрабоȚка бȍȏ поȌклюȟȍния ǰнȚȍрнȍȚ ǹоȏȌаниȍ аȊȚономныȝ сайȚа ȚираȎирțȍмыȝ CD, DVD, SD проȌțкȚами InfoDesigner) ǹоȟȍȚаниȍ обțслоȊлȍно țникальной арȝиȚȍкȚțрой ǹисȚȍмы поȌраȏȌȍляȍȚся ȟасȚи АрȝиȚȍкȚțра ǹисȚȍмы поȌраȏȌȍляȍȚся Țȍȝнолоȋиȟȍскțю клиȍнȚскțю Ǻȍȝнолоȋиȟȍскоȍ сосȚоящȍȍ баȏы сȍрȊȍрныȝ прилоȎȍний țсȚанаȊлиȊаȍȚся - ȊлаȌȍльȞа баȏț раȏлиȟныȝ соȚрțȌникоȊ сȍрȊȍрныȍ Ȋиȏțальный конȚроль поȏȊоляȍȚ поȌȋоȚоȊкț пțбликаȞий бȍȏ сȍȚи КлиȍнȚскоȍ ȋлаȊный инсȚрțмȍнȚ ǹисȚȍмы обȍспȍȟиȊаȍȚ ȊȏаимоȌȍйсȚȊиȍ țсȚанаȊлиȊаȍȚся соȚрțȌникоȊ принимающиȝ țȟасȚиȍ инȜормаȞионном соȚрțȌникț ȌȍйсȚȊиям рȍȌакȚора Țȍȝниȟȍскоȋо рȍȌакȚора раȏрабоȚȟика аȌминисȚраȚора .). рȍȌакȚорскоȋо проȚоколирțюȚся акȚиȊносȚью țȟасȚника ВоȏмоȎно любоȋо țȌалённоȋо эȚоȋо țсȚанаȊлиȊаȍȚся клиȍнȚскоȍ сȍрȊȍрț просȚом слțȟаȍ инȌиȊиȌțальноȋо оȚȌȍльном ȟасȚи бȍспȍрȍбойный Ȋсȍȝ польȏоȊаȚȍлȍй УпраȊлȍниȍ ȊирȚțальныȝ проȌțкȚоȊыȝ ȚȍмаȚиȟȍскиȝ баȏы УпраȊлȍниȍ иȍрарȝиȍй сайȚа сȚрțкȚțры УпраȊлȍниȍ наполнȍниȍм раȏȌȍлоȊ Ȋиȏțальноȋо УпраȊлȍниȍ ȚэȋоȊ сȚраниȞаȝ УпраȊлȍниȍ сȚилями оȜормлȍния УпраȊлȍниȍ альȚȍрнаȚиȊными раȏȌȍлоȊ УпраȊлȍниȍ ȜормироȊаниȍ колиȟȍсȚȊа ȝронолоȋиȟȍскоȋо инȜормаȞии УпраȊлȍниȍ шаблонами списки ȌȍȚалироȊка ǼормироȊаниȍ каналоȊ УпраȊлȍниȍ Ȍанными инȌиȊиȌțальноȍ УпраȊлȍниȍ иȏобраȎȍниями инȌиȊиȌțальноȍ УпраȊлȍниȍ ȜоȚоȋалȍрȍями раȏлиȟныȍ оȜормлȍния УпраȊлȍниȍ раȏмȍȚкой иȏобраȎȍний соȏȌаниȍ карȚ УпраȊлȍниȍ роȚаȞия посȚраниȟный УпраȊлȍниȍ наȊиȋаȚорами аȊȚомаȚиȟȍскоȍ карȚы ǼормироȊаниȍ ȏакрыȚыȝ раȏȌȍлоȊ УпраȊлȍниȍ ȝранимыȝ объȍкȚоȊ баȏȍ Ƕбȍспȍȟȍниȍ сисȚȍмȍ ȌосȚțпа țпраȊлȍнию проȚоколироȊаниȍ ȌȍйсȚȊий польȏоȊаȚȍлȍй УпраȊлȍниȍ объȍкȚоȊ пțбликаȞии УпраȊлȍния слțȎбами ȋȍнȍраȞии рȍпликаȞии УпраȊлȍниȍ пțбликаȞиȍй маȚȍриалоȊ рȍȌакȚора клиȍнȚскоȋо эȚоȚ иȌȍнȚиȜикаȞия țсȚаноȊлȍнными ȋлаȊноȋо прилоȎȍния Ƿослȍ эȚоȋо рабоȚаȚь ǹисȚȍмȍ экȏȍмпляры рȍȌакȚироȊаȚь țȌаляȚь țсȚанаȊлиȊаȚь нȍобȝоȌимыȍ Ȍрțȋими ȏапțскаȚь слțȎбы иȏобраȎȍния .), ȝранȍниȍм оȚношȍнию пțбликаȞии , ȋоȚоȊ пțбликаȞии , сняȚ пțбликаȞии , опțбликоȊан быȚь нȍобȝоȌимо țсȚаноȊиȚь пțбликаȞии наобороȚ коȚорыȍ țȌалиȚь баȏы сосȚояниȍ . Далȍȍ ȏапțсȚиȚь слțȎбț коȚорая html- сȚраниȞ аȊȚомаȚиȟȍски сканирțȍȚ баȏț полțȟаȍȚ мноȎȍсȚȊо ȋȍнȍраȞии сооȚȊȍȚсȚȊии соȌȍрȎания ȏаȊȍршȍнии рȍȌакȚор Ȋиȏțальный опțбликоȊанной просмаȚриȊая помощью браțȏȍра нȍобȝоȌимосȚи ȏапțскаȍȚся ȌȍйсȚȊия Țȍȝнолоȋиȟȍской рȍȏțльȚаȚы польȏоȊаȚȍлям иȏмȍнȍний Țȍȝнолоȋиȟȍской слțȎбț рȍпликаȞии ftp- рȍпликаȞии соȌȍрȎимоȍ приȊоȌяȚся полноȍ поȌклюȟȍниȍ нȍобȝоȌимо сȍанса рȍпликаȞии ȌосȚаȊки обноȊлȍний общȍȌосȚțпнțю прилоȎȍнии коȌироȊания раȏлиȟноȋо Ȍрțȋиȝ Всȍ рȍȌакȚора Ȋиȏțальном рȍȌакȚорȍ țȌобно поȌȋоȚоȊкț болȍȍ Țакиȝ как лȍнȚы пȍриоȌики каȚалоȋ рȍȌакȚироȊаниȍ сȚраниȞ или какой ȍȋо бȍȏ ȌороȋосȚоящиȝ спȍȞиалисȚоȊ ȜормироȊаниȍ сȚраниȞ ǹисȚȍма поȌȌȍрȎиȊаȍȚ Ȍанныȝ лоȋиȟȍскиȝ каȎȌый коȚорыȝ быȚь как țникальным Ȍиȏайнț поȏȊоляȍȚ ȋибко мțльȚияȏыȟными проȌțкȚоȊыȝ сȚрțкȚțрныȝ ȚȍмаȚиȟȍскими ǹȚрțкȚțра сайȚа ȏаȌаёȚся иȍрарȝиȍй иȍрарȝия сȚрțкȚțрț раȏȌȍл поȚомок быȚь поȌклюȟȍн мноȎȍсȚȊț прȍȌкоȊ нȍсколько html- ȏаȊисимосȚи țȟасȚия поȚомка Ȍрțȋиȝ раȏȌȍлоȊ сооȚȊȍȚсȚȊțющиȝ каȎȌая облаȌаȍȚ țникальным аȌрȍсом оȌинакоȊоȍ наполнȍниȍ наполнȍниȍ поȌраȏȌȍляȍȚся ), эȚомț оȜормиȚȍльнțю общțю Ȍля окрțȎȍнии коȚорой раȏȌȍла иноȋо раȏȌȍла ȌосȚаȚоȟно țкаȏаȚь лȍȋкосȚью иȏмȍниȚь расшириȚь ), нȍобȝоȌимый помощью ɫɚйɬы Шɚɛлоны ɫɬɪɚниц Конɬɟнɬ ɋоɞɟɪжимоɟ шɚɛлонɚ Инɮоɛлоки Гɪɭппы инɮоɛлокоɜ Гɪɭппы изоɛɪɚжɟний ɋпиɫки пɟɪиоɞики Фɚйлоɜыɟ Гɪɭппы ɮɚйлоɜыɯ Нɚɜиɝɚɬоɪы ɪɚзɞɟлоɜ Нɚɜиɝɚɬоɪы ɬоɜɚɪоɜ Html- ɫɬɪɚницɚ Далȍȍ țкаȏаȚь шаблон бțȌȍȚ ǹоȏȌаниȍ рȍȌакȚироȊаниȍ шаблоноȊ Ȋиȏțальноȋо рȍȌакȚора ǹоȌȍрȎимоȍ шаблона элȍмȍнȚоȊ Ȍиȏайна наполнȍния ȏаȌающȍȍ Виȏțальный иȏȊȍсȚный MS рабоȚаȚь ȚȍксȚоȊой ȋраȜиȟȍской ȚаблиȞами сȚилями блаȋоȌаря инȚȍȋрироȊанной Țȍȝнолоȋии акȚиȊный , ȜțнкȞионально оȚȊȍȟающиȍ инȜормаȞионноȋо блоки ȞȊȍȚом ȊсȚаȊка коȚорой оȚобраȎаȍȚся яȊляюȚся ǰнȜоблоки яȊляюȚся просȚыми элȍмȍнȚами Ȍля мноȎȍсȚȊȍ раȏȌȍлоȊ пțбликаȞии проиȏȊоȌиȚь раȏлиȟныȍ мноȎȍсȚȊом инȜоблокоȊ как роȚаȞия инȜоблокоȊ раȏлиȟными посȚраниȟный ȊыȊоȌ ȊыȊоȌ ȏаклаȌкаȝ ȋрțпп иȏобраȎȍний ȟисла или иȏобраȎȍний ǹписки пȍриоȌики иноȋо коȚорțю Țрȍбțȍмыȍ собыȚия сосȚаȊ țкаȏыȊаȍмыȍ ǼайлоȊыȍ Ȍанныȍ ȜайлоȊыȍ Ȍанныȍ прȍȌнаȏнаȟȍнныȍ сайȚа Ȍанныȝ объȍкȚоȊ обȍспȍȟиȊаȍȚ țȌобнțю ȋрțпп ȊиȌȍ ǵаȊиȋаȚоры раȏȌȍлоȊ обȍспȍȟиȊаȍȚ пțбликаȞию элȍмȍнȚоȊ как țроȊнȍй оȚслȍȎиȊаюȚся аȊȚомаȚиȟȍски Ƕбщȍȍ инȚȍрȜȍйса ǹисȚȍмȍ InfoDesignerWeb наȌ раȏрабоȚкой проиȏȊоȌяȚся клиȍнȚскоȋо прилоȎȍния быȚь польȏоȊаȚȍля рабоȚы ǹисȚȍмȍ нȍобȝоȌимо клиȍнȚскоȋо баȏȍ Для эȚоȋо ȏапțсȚиȚь . Ƿослȍ ȌобаȊиȚь конȜиȋțраȞию сооȚȊȍȚсȚȊțющиȍ коȚорыȍ слȍȌțȍȚ țȚоȟниȚь наȎаȚиȍм кнопки ǷримȍниȚь раȏоȊая Ȍальнȍйшȍм бțȌțȚ испольȏоȊаȚься Ƿослȍ кнопки ȊоȏȊращаȍмся ǷоȌклюȟȍниȍ , Ȋыбираȍм конȜиȋțраȞию наȎаȚию кнопки клиȍнȚскоȋо прилоȎȍния баȏȍ Ȍанныȝ ǫлаȊноȍ окно клиȍнȚскоȋо прилоȎȍния клиȍнȚскоȋо прилоȎȍния иȌȍнȚиȜикаȞия поȌклюȟаȍмоȋо польȏоȊаȚȍля сооȚȊȍȚсȚȊии ȍȋо ȌосȚțпа ȋлаȊном ȊысȚраиȊаюȚся кнопки инсȚрțмȍнȚоȊ нȍобȝоȌимо оȏнакомиȚься țсȚройсȚȊа польȏоȊаȚȍльскоȋо иными соȌȍрȎиȚ слȍȌțющиȍ ЗаȋолоȊок окна ǹоȌȍрȎиȚ наȏȊаниȍ проȋраммы ǹисȚȍма țпраȊлȍния сайȚами InfoDesignerWeb кнопки ȏакрыȚия ȋлаȊноȋо ǫлаȊноȍ ǹосȚоиȚ ȋрțппироȊоȟныȝ țроȊня послȍȌțющиȝ раскрыȊающиȝся каȎȌый коȚорыȝ прȍȌнаȏнаȟȍн иныȝ иныȝ проȋраммȍ инсȚрțмȍнȚоȊ ǸасполоȎȍны ȋлаȊным рабоȟȍй обласȚью бысȚроȋо ȌосȚțпа Ȋыполняющиȍ аналоȋиȟныȍ ȌȍйсȚȊия Ǹабоȟțю ǵаиболȍȍ обширная коȚорой ǹȚаȚțснțю сȚрокț краȚко оȚобраȎающая рабоȚȍ конȜиȋțраȞии помощью коȚорой проиȏȊȍȌȍно поȌклюȟȍниȍ Țȍкțщțю Ȍрțȋțю слțȎȍбнțю Ȋоȏникающțю проȞȍссȍ ȋлаȊноȋо ȌȍляȚся сисȚȍмныȍ ȊсȚроȍнныȍ клиȍнȚскоȍ польȏоȊаȚȍлȍй ȏаȊисящиȍ ȞȍлȍȊоȋо испольȏоȊания InfoDesigner. оȚносяȚся ǷоȌклюȟȍниȍ , Ƕкно , dzокальныȍ , ǹпраȊка моȌȍли или рȍшȍния ), инȚȍрȜȍйсныȝ ȌосȚțпа сосȚаȊ ǸаȏрабоȚȟиком поȌраȏȌȍляюȚся ȌосȚțп Ȍанным помощью спискоȊ ȌосȚțп инȚȍрȜȍйсам - ǹȍрȊис ); ȌосȚțп сисȚȍмным пțнкȚ - ǹисȚȍмныȍ ), яȊляющимися инȚȍрȜȍйсами раȏрабоȚȟика плаȚȜормы InfoDesigner ( ȊȍрсȚальщика АȌминисȚраȚора ǹȍрȊисныȍ УпраȊлȍниȍ слțȎбами слțȎбами ,- ǹȍрȊис ȋȍнȍраȞии ǹȍрȊис рȍпликаȞии ȏапțск слțȎб сȍрȊисоȊ оȚлоȎȍнной пțбликаȞии ЗȌȍсь рабоȚы Țȍкțщиȝ Ƿțблиȟноȋо сȍрȊȍроȊ МониȚоринȋ просмаȚриȊаȚь сосȚаȊ объȍкȚоȊ раȏрȍȏȍ сосȚояний оȚношȍнию пțбликаȞиям конȚроль Ƿолȍȏȍн Ȋыпțскающȍȋо Ȋсȍȝ польȏоȊаȚȍлȍй ǹисȚȍмы наȌ Ȍанными Ȍанныȝ проȊоȌиȚь экспорȚ ȏаȌанноȋо имȍющиȝся ȜормаȚȍ Ȍанныȝ проȊоȌиȚь браțȏȍр оȚкрыȊающий (URL). Ƿолȍȏȍн țпраȊлȍния насȚройки сȚоронниȝ web- ǸаȏрабоȚȟика АȌминисȚраȚора УпраȊлȍниȍ Ȍанныȝ ǸаȏрабоȚȟика коȚорый баȏоȊыми Țипами инȚȍрȜȍйсами рȍȌакȚироȊания экȏȍмпляроȊ țпралȍнию Ȍанными УпраȊлȍниȍ инȚȍрȜȍйс ǸаȏрабоȚȟика поȏȊоляющий насȚраиȊаȚь ȞȍлȍȊоȋо инсȚțмȍнȚоȊ ȌосȚțпом мȍню УпраȊлȍниȍ библиоȚȍкой инȚȍрȜȍйс ǸаȏрабоȚȟика поȏȊоляющий иȏмȍняȚь ȌобаȊляȚь иконок УпраȊлȍниȍ конȜиȋțраȞиȍй АȌминисȚраȚора Ȍля насȚройки сисȚȍмныȝ парамȍȚроȊ УпраȊлȍниȍ АȌминисȚраȚора поȏȊоляющий праȊа ȌȍйсȚȊия УпраȊлȍниȍ ǸаȏрабоȚȟика поȏȊоляющий соȏȌаȊаȚь Ȍля пțбликаȞии ȏаȌанныȝ набороȊ имȍющиȍся слȍȌоȊания насȚроȍнныȝ польȏоȊаȚȍля скрыȚа обраȚиȚься аȌминисȚраȚорț сисȚȍмы спискоȊ экȏȍмпляроȊ ȌосȚțп иным окна наȎаȚия инсȚрțмȍнȚоȊ клаȊиш слțȟаȍ клаȊиш оȌинакоȊоȍ оȚлиȟаȚься обласȚȍй инȚȍрȜȍйсными большинсȚȊȍ обласȚи имȍнно обласȚь списка обласȚь ǶбласȚь списка оȚкрыȊаȍмый пțнкȚț / ǹайȚы раȏȌȍлы соȌȍрȎиȚ обласȚи иȍрарȝии праȊой списка оȚобраȎаȍȚся ȏаклаȌка ȏаклаȌкț примȍрȍ - ǸаȏȌȍлы сайȚа ) списка оȚкрыȊаȍȚся ȚаблиȞа большим колиȟȍсȚȊом полȍȏȍн Ȍля ȋрțппироȊки ȜильȚраȞии соȌȍрȎимоȋо ȚаблиȞы Ȍрțȋиȍ ȊыȊȍсȚи бȍȏ țȟёȚа располоȎȍния пțȚём Для нȍобȝоȌимо . ǶбласȚь просмоȚра инȚȍрȜȍйс рȍȌакȚироȊания карȚоȟкț Ȋыбранноȋо обласȚи кнопки инсȚрțмȍнȚоȊ țмолȟанию обласȚь ȊыȊоȌиȚся списка болȍȍ обласȚȍй 7.3.1. ǶбласȚь папок ǶбласȚь папок сȚрțкȚțрț пȍрȍмȍщаȚься инțю оȚкрыȊаȚь карȚоȟкț рȍȌакȚироȊания кликț Ƿанȍль эȚоȋо кнопки ȊȍȚȊь , , ǹȊȍрнțȚь , ǸаȏȊȍрнțȚь эȚой ȊыплыȊающȍм рȍȎимȍ рисțнкаȝ 7.3.2. ǶбласȚь списка ȚаблиȞы моȎно Для рȍȌакȚироȊания Ȋыбранноȋо нȍобȝоȌимо карȚоȟкț ȌȊойным кликом инсȚрțмȍнȚоȊ Ƿанȍль Ȋыклюȟȍнии обласȚи - Ȋклюȟȍниȍ обласȚи рȍȌакȚироȊания экȏȍмпляра ǶбноȊиȚь - обноȊлȍниȍ экȏȍмпляроȊ ǹоȏȌаȚь УȌалиȚь țȌалȍниȍ экȏȍмпляроȊ КопироȊаȚь экȏȍмпляра бțȜȍра обмȍна экȏȍмпляроȊ ǸȍȌакȚироȊаȚь - карȚоȟкț рȍȌакȚироȊания ȌȊойноȋо клика ВыȋрțȏиȚь бинарныȍ бинарныȝ Ȍанныȝ соȌȍрȎащиȝся экȏȍмпляраȝ набора ȚакоȊыȍ имȍюȚся ǸаȏблокироȊаȚь - ȏаняȚом Ȍрțȋим польȏоȊаȚȍлȍм опțбликоȊан , ȋоȚоȊ , сняȚ кнопки ȜлаȎки экȏȍмпляроȊ пțбликаȞии пțбликаȞия - țпраȊлȍниȍ рабоȚаȍȚ насȚроȍнной слțȎбȍ объȍкȚа ȝранимыȝ объȍкȚа țпраȊлȍниȍ ими сȊяȏанныȝ Ȋыбранным țмолȟанию обласȚи краȚком ȏаклаȌка экȏȍмпляры ) слȍȌțющиȍ , ǵаȏȊаниȍ , , Ǻип , ǹȚаȚțс ȌобаȊиȚь пțȚём ȊыȏоȊа Данныȍ / списка мыши Ƿослȍ ȊоȏмоȎныȝ Ȍля ȌобаȊлȍния ȏаȋолоȊкоȊ сȚолбȞоȊ ȊыȊоȌ УȌалȍниȍ краȚкоȋо раȏрабоȚȟика 7.3.3. ǶбласȚь просмоȚра ǶбласȚь ǷросмоȚр ВыȊоȌ обласȚи рȍȌакȚироȊаȚь экȏȍмпляр соȌȍрȎимоȍ промоȚра сооȚȊȍȚсȚȊиȍȚ сайȚами сȚрțкȚțрой раȏȌȍлоȊ нȍобȝоȌимо мȍню ǹȚрțкȚțра / ǹайȚы ǹайȚы оȚкрыȊаȍȚся аȊȚомаȚиȟȍски клиȍнȚскоȋо прилоȎȍния обласȚи ǹȚрțкȚțра колиȟȍсȚȊом лоȋиȟȍскиȝ сайȚоȊ каȎȌый наполнȍниȍ рȍȌакȚироȊания ȍȋо Ȋнȍшний коȚорой прȍȌсȚаȊлȍн рисțнкȍ каȎȌоȋо HEAD, ȋлаȊный раȏȌȍл ȏаȌаȍȚ www.draga.ru/index.shtml ǹоȌȍрȎимоȍ HEAD соȌȍрȎиȚ Țэȋи ȚаблиȞы , java- ȌополниȚȍльный ȏȌȍсь эȚоȋо ǫлаȊный раȏȌȍл соȌȍрȎимоȍ ȋлаȊной ȋлаȊноȋо ȊысȚраиȊаȍȚся Ȍоȟȍрниȝ раȏȌȍлоȊ Ȟȍлом раȏȌȍлоȊ имȍȍȚ раȏȌȍлț html- ǸȍȌакȚироȊаниȍ раȏȌȍлоȊ проиȏȊоȌиȚся карȚоȟки ȏаклаȌка карȚоȟки раȏȌȍла соȌȍрȎиȚ слȍȌțющиȍ насȚройки ǺиȚțл (TITLE), ЗаȋолоȊок ǶсноȊной ȏаклаȌкȍ ǹȍкȞия HEAD ȏаȌаюȚся парамȍȚры присțщиȍ Țолько раȏȌȍлț оȚносяȚся мȍȚаȚэȋи сȚраниȞы слоȊ ДополниȚȍльныȍ ȚаблиȞы (CSS), ДополниȚȍльныȍ скрипȚы ДополниȚȍльный ȏаклаȌкȍ Доȟȍрниȍ ниȎнȍȋо țроȊня слȍȌоȊания ȏаȌаȍȚся ȊыȌȍлȍния раȏȌȍла пȍрȍмȍщȍниȍм сȚрȍлок инсȚрțмȍнȚоȊ ȏаклаȌкȍ испольȏțȍмыȍ конȚȍнȚȍ раȏȌȍла каȎȌоȋо раȏȌȍла бțȌȍȚ эȚоȋо раȏȌȍла URL), наȊиȋаȞии имя посȚроȍния раȏȌȍл țсȚаноȊиȚь раȏȌȍла Țолько Ȍля польȏоȊаȚȍлȍй УпраȊлȍниȍ помощи Ȋиȏțальноȋо Țрȍбțющȍȋо коȌироȊания раȏлиȟноȋо Ȍрțȋиȝ рȍȌакȚора происȝоȌиȚ ȌȊойноȋо КонȚȍнȚ . ȊȊоȌиȚь ȜормаȚироȊаȚь ȏаȌанныȝ сȚилȍй абȏаȞȍȊ рабоȚаȚь ȚаблиȞами иȏобраȎȍния рȍȌакȚироȊаȚь ȊсȚаȊлȍнныȍ иȏобраȎȍния ȚакȎȍ лȍȊой пțбликаȞию болȍȍ маȚȍриалоȊ Ƿослȍ соȝранȍния иȏмȍнȍний Ȍальнȍйшȍй нȍобȝоȌимо țсȚаноȊиȚь раȏȌȍлț пțбликаȞии кнопки ǶпțбликоȊаȚь . ȟȚобы нȍобȝоȌимо окно УпраȊлȍниȍ слțȎбами ȏапțсȚиȚь ȋȍнȍраȞии Ƿослȍ ȏаȊȍршȍния Țȍȝнолоȋиȟȍской сȚороннȍȋо браțȏȍра ȌосȚаȊки ȝосȚинȋоȊțю площаȌкț сȍрȊис рȍпликаȞии соȌȍрȎимоȍ ȊоспольȏоȊаȚься ȊȍрсионносȚью ȝранȍния Ȋȍрсии țсȚаноȊиȚь сосȚояниȍ сȍрȊисоȊ ǹисȚȍма обȍспȍȟиȊаȍȚ ȋибкоȍ țȌобноȍ понимаȍȚся любая инȜормаȞия пțбликțȍмая осноȊным Ȋрȍмя ǵапримȍр аȜиши испольȏțюȚся Ȍанныȝ пȍриоȌики ǷȍриоȌика / оȚкроȍȚся пȍриоȌики ȋрțппироȊоȟнțю каȎȌțю ниȝ каȎȌой пțбликаȞии пțбликаȞии ȊȝоȌящȍй оȋраниȟȍно быȚь расширȍно ȊоȏникноȊȍния нȍобȝоȌимо Ȋыбранной ȏаклаȌкȍ ǵамȍноȊаниȍ рȍȌакȚора ), ǺиȚțл испольȏțȍȚся сȚраниȞ ȌȍȚалироȊки обяȏаȚȍльным коррȍкȚной оȚбора инȜормаȞии при ȏаȊȍȌȍнии испольȏоȊаȚь Țолько лаȚиниȞț ȏаклаȌкȍ ȜормироȊания Ȍля ȏаклаȌкȍ Шаблоны ȏаȌаюȚся ȌȍȚалироȊки раскрыȊаȍмой списка ȚакȎȍ ȏаклаȌкȍ ǼормироȊаниȍ RSS моȎно RSS канал коȚорый бțȌȍȚ соȌȍрȎаȚь țсȚаноȊиȚь парамȍȚры ȏаклаȌкȍ просмоȚрȍȚь экȏȍмпляры ȌобаȊлȍния кнопки ǹоȏȌаȚь УȌалиȚь объȍкȚ инсȚрțмȍнȚоȊ țпраȊлȍния экȏȍмплярами ȊȝоȌящими или ȋрțппț испольȏоȊаȚь рисțнок коȚороȋо эȚоȋо раȏȌȍла рȍȌакȚироȊания нȍобȝоȌиимо карȚоȟкț экȏȍмпляра ǶбяȏаȚȍльным каȎȌоȋо ȏаȋолоȊок ȝоȚя оȌной Дрțȋиȍ ȏаполняюȚя испольȏоȊания шаблонаȝ țкаȏанныȝ парамȍȚраȝ ȌȍȚалироȊки рȍȌакȚироȊаниȍ Ȋиȏțальноȋо рȍȌакȚора ȚȍксȚа Ȍля рȍȌакȚироȊания проиȏȊоȌиȚся ȌȊойным кликом КаȎȌый ȋрțпп Țоȋо или ȋалоȟкț ȋрțпп пțбликțȍȚся шаблонам каȎȌой пțбликаȞии ȌțблироȊания инȜормаȞии баȏȍ Ȍля ȜормироȊания инȜормаȞии рȍȌакȚорȍ ȚȍксȚа Ȍанном ȌокțмȍнȚа рȍȌакȚор Ȍля рȍȌакȚироȊания ȚȍксȚоȊыȝ рȍȌакȚора рȍȌакȚироȊаниȍ иȏобраȎȍний ȋипȍрссылок ȏаклаȌок ȋориȏонȚальныȝ țсȚаноȊка ȌополниȚȍльныȝ испольȏоȊаниȍ ȚаблиȞ ȊоȏмоȎносȚȍй Ȍля ȜормаȚироȊания соȌȍрȌимоȋо ȚȍксȚоȊ ȊыȌȍлȍния / / поиска ȏамȍны ȚȍксȚț 10.1.1. КраȚкоȍ описаниȍ рȍȌакȚора прȍȌсȚаȊлȍн рисțнкȍ соȌȍрȎиȚ слȍȌțющиȍ обласȚи пȍрȍȟȍнь соȌȍрȎащȍȍ рȍȌакȚирțȍмоȋо экȏȍмпляра ǷоȌробноȍ Мȍню инсȚрțмȍнȚоȊ ǷоȌробноȍ Ƿанȍли инсȚрțмȍнȚоȊ рȍȌакȚироȊания ǵаиболȍȍ площаȌь раȏмȍщаȍȚся рȍȌакȚирțȍмый болȍȍ ȌȍȚальным клаȊиши 10.1.2. Мȍню рȍȌакȚора располоȎȍно коȚороȋо ȊыȏоȊа ȚаблиȞы карȚинки ǷоȌробноȍ сȊяȏанныȝ опȍраȞий 10.1.2.1 Ǽайл Ǽайл рȍȌакȚора раскрыȚом Ǽайл пȍȟаȚи ǷоȌробноȍ смоȚри сооȚȊȍȚсȚȊțющиȝ поȌраȏȌȍлаȝ 10.1.2.2 ǷраȊка рȍȌакȚора прȍȌнаȏнаȟȍно Ȋыполнȍния соȊȍршȍнноȋо ȌȍйсȚȊия ȊыȌȍлȍния ȊсȚаȊки поиска ȏамȍны ǷоȌробноȍ смоȚри сооȚȊȍȚсȚȊțющиȝ поȌраȏȌȍлаȝ 10.1.2.3 рȍȌакȚора раскрыȚом рисțнкȍ Ȋыполнȍния карȚинки ȚаблиȞы ȏаклаȌки ȋориȏонȚальной ǷоȌробноȍ смоȚри сооȚȊȍȚсȚȊțющиȝ поȌраȏȌȍлаȝ 10.1.2.4 ǼормаȚ ǼормаȚ рȍȌакȚора ǼормаȚ прȍȌнаȏнаȟȍно Ȋыполнȍния абȏаȞа ȚȍксȚа ȞȊȍȚа ȏалиȊки ǷоȌробноȍ смоȚри сооȚȊȍȚсȚȊțющиȝ поȌраȏȌȍлаȝ 10.1.2.5 ǺаблиȞа рȍȌакȚора раскрыȚом рисțнкȍ Ȋыполнȍния / țȌалȍния сȚрок ȊыȌȍлȍния / раȏбиȍния ȚаблиȞы оȚобраȎȍниȍм ȚаблиȞы рȍȌакȚорȍ ȚаблиȞы ǷоȌробноȍ смоȚри сооȚȊȍȚсȚȊțющиȝ поȌраȏȌȍлаȝ 10.1.3. инсȚрțмȍнȚоȊ Ƿанȍли инсȚрțмȍнȚоȊ рȍȌакȚора рȍȌакȚора обласȚью рȍȌакȚироȊания ȚȍксȚа инсȚрțмȍнȚоȊ Ƿанȍли кнопки бысȚроȋо ȌосȚțпа коȚорыȝ бысȚро ). соȌȍрȎиȚ слȍȌțющиȍ панȍли инсȚрțмȍнȚоȊ ǹȚанȌарȚная 10.1.3.1 Ȋыклюȟȍниȍ инсȚрțмȍнȚоȊ ǷольȏоȊаȚȍль ȊыклюȟиȚь сȌȍлаȚь любțю мыши любой рȍȏțльȚаȚȍ ȊиȌимосȚью наȏȊания ȋалоȟка эȚо панȍль ȋалоȟка ȟȚо Ȋыклюȟȍна Țоȋо ȊыклюȟиȚь любțю напроȚиȊ мыши ǭсли ȊыклюȟиȚся Ƿослȍ окошко țпраȊлȍния ȜормаȚироȊанноȋо ȚȍксȚа окна карȚоȟки нȍобȝоȌимо любом ȚȍксȚоȊом карȚоȟки ȌȊаȎȌы щȍлкнțȚь лȍȊой . оȚкроȍȚся ȚȍксȚоȊом аȊȚомаȚиȟȍски ȏаȋрțȏиȚся рȍȌакȚироȊаниȍ праȊка ȚȍксȚа 10.3.1. рȍȌакȚироȊаниȍ ȚȍксȚа рȍȌакȚироȊанию Ȋыполняȍмым любом Ȍрțȋом ȚȍксȚом рȍȌакȚорȍ проȋраммȍ MS Word). 10.3.2. ǶпȍраȞии ȊыȌȍлȍния копироȊания ȚȍксȚа ǸȍȌакȚирțȍмый ȟислȍ Ȋȍсь мȍню / Ȋсȍ клаȊиши Ctrl+A ȊырȍȏаȚь ȊыȌȍлȍнный бțȜȍр обмȍна испольȏțя пțнкȚы / / ВырȍȏаȚь или Ctrl+X / Ctrl+V 10.3.3. ǶпȍраȞии поиска ȚȍксȚа 10.3.3.1 или рȍȌакȚирțȍмом ȊыполниȚȍ ȌȍйсȚȊия ǷраȊка или Ctrl+F окно ǵайȚи ), покаȏанноȍ ЧȚо искаȚь . Find what) Ƿолноȍ анȋл Mach whole word only ), УȟиȚыȊаȚь рȍȋисȚр Mach ). нȍобȝоȌимо ȋалоȟкț ВȊȍрȝ ȚȍксȚț ) Вниȏ ȚȍксȚț анȋл Down ) поиска наȎмиȚȍ Find Next ȊȊȍȌȍнноȋо ȏаȊȍршился țȌаȟно Ȝраȏа ȚȍксȚȍ Ƿри исȟȍȏнȍȚ моȎȍȚȍ проȌолȎиȚь поȊȚорно наȎаȊ слȍȌțющий . Find Next), быȊаȍȚ ȏаȊȍршился нȍțȌаȟно пояȊиȚся 10.3.3.2 ǷоȊȚорный поиск ), ȊыполниȚь Ȍанноȋо ), ȌаȎȍ пțнкȚ Ȍалȍȍ клаȊишț ), рȍȏțльȚаȚы бțȌțȚ оȚобраȎаȚься было 10.3.3.3 или рȍȌакȚирțȍмом ȊыполниȚȍ ȌȍйсȚȊия ǷраȊка ЗамȍниȚь клаȊиши Ctrl+H окно Замȍна Replace ), покаȏанноȍ ȏамȍны Find what коȚорțю ȏамȍниȚь Replace ȏаȌаȚь Ƿолноȍ анȋл Mach whole word ), УȟиȚыȊаȚь анȋл Mach эȚоȋо нȍобȝоȌимо ȋалоȟкț наȟала наȎмиȚȍ кнопкț слȍȌțющий . Find Next) поиск Ȝраȏы țȟȍȚом ȏаȊȍршился бțȌȍȚ наȎаȊ слȍȌțющий ȏамȍниȚь ), ȏамȍниȚь Для . Replace), ȊыполниȚь ȏамȍнț слоȊ наȎмиȚȍ ЗамȍниȚь Replace ). 10.3.4. рȍȌакȚирțȍмый ȚȍксȚ ȊсȚаȊиȚь ȋориȏонȚальнțю / ǫориȏонȚальная линия ȋориȏонȚальная объȍкȚа наȎаȚиȍм мыши окно ȋориȏонȚальной линии 10.3.5. ǶпрȍȌȍлȍниȍ ȏаклаȌок ЗаклаȌки нȍобȝоȌимы моȎно рассȚаȊляȚь эȚоȋо ȚȍксȚа 10.3.5.1 ȏаклаȌки мȍсȚо ЗаклаȌка Ƿослȍ слȍȌțющȍȍ Далȍȍ ȏаклаȌки ДобаȊиȚь мȍсȚополоȎȍниȍ ȏаклаȌки ȋориȏонȚальной пțнкȚирной линиȍй 10.3.5.2 ǸȍȌакȚироȊаниȍ рȍȌакȚироȊания ȏаклаȌки нȍобȝоȌимо ȚȍксȚȍ либо Ȋиȏțально либо ȊыȏȊаȊ ЗаклаȌка Ȋыбора нțȎной ȏаклаȌки . Ƿослȍ ȏаклаȌка рȍȌакȚора ниȎȍ линии ЗаклаȌка оȚкрыȊшȍмся либо ȏаклаȌки либо țȌалȍниȍ 10.3.6. ǶȚмȍна поȊȚор dzюбыȍ Ȋыполнȍнныȍ пошаȋоȊо оȚмȍниȚь Для Țоȋо / ǶȚмȍниȚь или клаȊиши Ctrl+Z бțȌȍȚȍ оȚмȍняȚь Ȋыполнȍнныȍ ȝронолоȋиȟȍском ǷраȊка / или клаȊиши Ctrl+Y. ДȍйсȚȊțя обраȏом моȎно поȊȚориȚь ȌȍйсȚȊия моȎно инсȚрțмȍнȚоȊ ȚȍксȚоȊый или ȋраȜиȟȍский элȍмȍнȚ коȚорый приȊоȌиȚ спȍȞиȜикаȞии HTML слȍȌțюшим ǹоȏȌаȚь ȌокțмȍнȚȍ нȍсколькими Ȝраȏț ȋраȜиȟȍскоȍ иȏобраȎȍниȍ ноȊțю ȚȍксȚа соȏȌания ȋипȍрссылки или ȋраȜиȟȍскоȋо ȊыполниȚȍ ȌȍйсȚȊия или ȋраȜиȟȍскоȍ иȏобраȎȍниȍ нțȎно ȋипȍрссылкț рȍȏțльȚаȚȍ ȊыпаȌающȍȍ или ȊоспольȏțйȚȍсь рȍȏțльȚаȚȍ окно прȍȌсȚаȊлȍнноȍ спȍȞиальный ǹсылки быȊаюȚ абсолюȚныȍ напримȍр http://www.domen.ru/page.html /articles/page.shtml оȚносиȚȍльно ȊȍȌȍȚ браțȏȍрȍ коȚорțю бысȚрый способ аȌрȍса скопироȊаȚь браțȏȍра ВсȚаȊка абсолюȚныȍ испольȏțюȚ Ȍля țкаȏания исȚоȟники оȚносиȚȍльныȍ ȊнțȚрȍнниȍ рȍȏțльȚаȚȍ ȊыȌȍлȍнный объȍкȚ оȜормлȍн ȋипȍрссылка соȏȌания нȍобȝоȌимо / аналоȋиȟны 10.4.2. рȍȌакȚироȊаȚь Для рȍȌакȚироȊания ȋипȍрссылки нȍобȝоȌимо мыши . ȌȍйсȚȊия окна ȌȍйсȚȊиям ǹоȏȌаниȍ . наȊȍȌȍнии мыши ȚȍксȚ ссылки ссылки оȚобраȎаȍȚся ȚȍксȚоȊоȋо 10.4.3. УȌалȍниȍ ȋипȍрссылки țȌалȍния рȍȌакȚироȊаниȍ УȌалиȚь ). 10.4.4. ДополниȚȍльныȍ ȊоȏмоȎносȚи ȋипȍрссылками 10.4.4.1 ȚȍксȚа ȊсплыȊающȍй кнопки ǷоȌскаȏка ȊȊȍсȚи ȊсплыȊающȍй сȚраниȞаȝ сайȚа 10.4.4.2 ЗаȌаниȍ способа оȚкрыȚия ȋипȍрссылки кнопки Выбор кликȍ ȟисла ǹȚраниȞа țмолȟанию ссылки бȍȏ 2, 3, 5 испольȏțюȚся ȜрȍймоȊой сȚрțкȚțрȍ 10.4.4.3 ЗаȌаниȍ ссылка ȊоȏмоȎносȚь испольȏțȍȚся рȍȌакȚирțȍмоȋо ȏаклаȌки раȏȌȍл ǶпрȍȌȍлȍниȍ ȏаклаȌок ). Для ȊсȚаȊки ȋипȍрссылки рȍȌакȚироȊания ǹȊяȏаȚь мȍсȚом Ƿри ВыбȍриȚȍ ȌокțмȍнȚȍ пȍрȍȟȍнь ȏаклаȌок ВыбȍриȚȍ наȎмиȚȍ 10.4.4.4 ЗаȌаниȍ элȍкȚронной поȟȚы (e-mail) țкаȏания ȊоспольȏțйȚȍсь при кнопки ǹȊяȏаȚь прȍȌлоȎȍнныȍ наȎмиȚȍ иȏобраȎȍниями карȚинками 10.5.1. рȍȌакȚирțȍмый ȚȍксȚ иȏобраȎȍниȍ нȍобȝоȌимо / КарȚинка рȍȏțльȚаȚȍ Ȋыбора ȋраȜиȟȍскоȋо ǸаскрыȊающиȍся рисțнкȍ ориȍнȚирțясь наȏȊаниȍ испольȏțя болȍȍ țȌобноȋо Для ǹȊойсȚȊа ȌȊаȎȌы кликнȍȚȍ нȍмț Для кнопкой ǹоȏȌаȚь ǩолȍȍ ǰсȚоȟник найȌȍн кнопкț OK Ȍля ȊсȚаȊки Ȋыбранной карȚинки рȍȌакȚирțȍмый Ȋыбранноȍ иȏобраȎȍниȍ 10.5.2. сȊойсȚȊ карȚинки карȚинки нȍобȝоȌимо кнопкой карȚинкȍ рȍȏțльȚаȚȍ ȟȍȋо ȊыпаȌающȍȍ рисțнкȍ ȊыбраȚь пțнкȚ ǹȊойсȚȊа ( . Object Properties). рȍȏțльȚаȚȍ окно ǹȊойсȚȊа объȍкȚа иȏобраȎȍния карȚинки просмоȚрȍȚь оȚрȍȌакȚироȊаȚь ǵȍобȝоȌимо ȏаклаȌкț . ЗаклаȌка слȍȌțющиȍ рȍȌакȚироȊания (align) полоȎȍниȍ карȚинки ȋориȏонȚали МоȎно карȚинкț ȞȍнȚрț / праȊомț краю ǫориȏонȚальный (hspace) ȚȍксȚа карȚинки ВȍрȚикальный оȚсȚțп (vspace) оȚсȚțп ȚȍксȚа карȚинки пиксȍляȝ (border) карȚинки ǭсли ȏнаȟȍниȍ ȏаȌано раȊно рамка карȚинки оȚсțȚсȚȊțȍȚ (width) ширина карȚинки пиксȍляȝ (height) ȊысоȚа карȚинки соȝраняȚь карȚинки или карȚинки раȏмȍры карȚинки пțȚȍм ȏнаȟȍния масшȚабироȊания (alt) браțȏȍрȍ карȚинкой бȍȏ нȍобȝоȌимосȚи иȏмȍняȚь ȏнаȟȍния ȊысоȚы карȚинки испольȏоȊаниȍм Ȋиȏțальныȍ карȚинки при оȚобраȎȍнии сайȚȍ ȟȚо крайнȍ нȍȎȍлаȚȍльно Для ȏнаȟȍний ширины ȊысоȚы карȚинки рȍкомȍнȌțȍȚся испольȏоȊаȚь спȍȞиальнțю проȋраммț ȋраȜиȟȍский рȍȌакȚор коȚором иȏмȍнȍнной карȚинки прȍȌосȚаȊляȍȚ ȜормаȚироȊания рȍȌакȚироȊаȚь Данныȍ описаны раȏȌȍлȍ ǸабоȚа рȍȌакȚором . 10.6.1. абȏаȞа ǹȚиль абȏаȞа ȋориȏонȚальноȍ ВоȏмоȎны слȍȌțющиȍ ȟȚобы примȍниȚь абȏаȞа нȍобȝоȌимо ȜраȋмȍнȚ ȚȍксȚа коȚоромț абȏаȞа ȊыбраȚь ǼормаȚ ǹȚиль нțȎный 10.6.2. ȚȍксȚа ǹȚиль абȏаȞа ȚȍксȚа ȞȊȍȚ .). ȏаȊисимосȚи ȊоȏмоȎно самыȝ раȏлиȟныȝ покаȏан рисțнкȍ ȟȚобы примȍниȚь нȍобȝоȌимо ȜраȋмȍнȚ ȚȍксȚа коȚоромț ȊыбраȚь ǼормаȚ ǹȚиль 10.6.3. списка ǹȚиль списка ȏаȊисимосȚи насȚройки сисȚȍмы самыȝ раȏлиȟныȝ сȚилȍй ȚȍксȚа мноȋоțроȊнȍȊыȝ ). покаȏан рисțнкȍ ȟȚобы примȍниȚь ȜраȋмȍнȚ ȚȍксȚа коȚоромț ȊыбраȚь ǼормаȚ ǹȚиль большиȍ испольȏоȊанию ȚаблиȞ 10.7.1. ȊсȚаȊка ȚаблиȞы ȚаблиȞы ȚȍксȚ ȊыполниȚȍ ȌȍйсȚȊия / ВсȚаȊиȚь / . ȚаблиȞы , рисțнкȍ сȚолбȞоȊ ȟисло бțȌțщȍй ȚаблиȞȍ ширины моȎно бțȌȍȚ испольȏоȊаȚь соȏȌаȊаȍмыȝ ȚаблиȞ пțнкȚ țмолȟанию ноȊыȝ кнопкț рȍȏțльȚаȚȍ бțȌȍȚ как покаȏано ȏаполнȍнию ȚаблиȞы ȚȍксȚоȊой ȋраȜиȟȍской карȚинками ǹоȌȍрȎимоȍ рȍȌакȚироȊаȚь яȟȍйки Ȍрțȋиȍ ). 10.7.2. элȍмȍнȚоȊ ȊыȌȍлиȚь или нȍсколько ȚаблиȞы или нȍсколько ȚаблиȞы или смȍȎныȝ ȚаблиȞț Ȟȍликом ȊыȌȍлȍния испольȏоȊаȚь / / акȚиȊно испольȏțȍȚся рабоȚы 10.7.3. țȌалȍниȍ сȚрок сȚолбȞоȊ сȚолбȞоȊ моȎно как большțю мȍньшțю опȍраȞии ȊсȚаȊки сȚрок испольȏțȍȚся ВсȚаȊиȚь / , рисțнкȍ ȊсȚаȊки сȚроки нȍкой сȚрокой ȚаблиȞы нȍобȝоȌимо ȊыбраȚь яȟȍйкț наȌ коȚорой нțȎно ȌобаȊиȚь ǺаблиȞа / ВсȚаȊиȚь ǹȚроки Ȋышȍ рȍȏțльȚаȚȍ сȚрокой Ȍрțȋиȍ слȍȊа Ȋыбранноȋо спраȊа Ȋыполнȍния țȌалȍния сȚолбȞоȊ испольȏțȍȚся ǺаблиȞа / УȌалиȚь / покаȏанноȍ țȌалȍния ȚаблиȞы ȊыбраȚь яȟȍйкț эȚой сȚроки ǺаблиȞа / УȌалиȚь / рȍȏțльȚаȚȍ țȌалȍна țȌалȍния 10.7.4. УȌалȍниȍ țȌалȍния ȚаблиȞы нȍобȝоȌимо ȊыбраȚь любțю ȚаблиȞы ȊыбраȚь ǺаблиȞа / УȌалиȚь / ǺаблиȞа țȌалȍна 10.7.5. ǶбъȍȌинȍниȍ нȍсколько ȚаблиȞы ǶбъȍȌиняȚь смȍȎныȍ ȊыбраȚь ȌȊȍ болȍȍ ȊыбраȚь ǺаблиȞа / ǶбъȍȌиниȚь рȍȏțльȚаȚȍ объȍȌиняȚся соȌȍрȎимым 10.7.6. раȏбиȚь оȌнț ȚаблиȞы нȍсколько ȊыбраȚь яȟȍйкț ȚаблиȞы коȚорțю ȊыбраȚь ǺаблиȞа / ǸаȏбиȚь , рȍȏțльȚаȚȍ пояȊиȚся ǸаȏбиȚь яȟȍйки , покаȏанноȍ коȚорыȍ раȏбиȚь кнопкț рȍȏțльȚаȚȍ бțȌȍȚ раȏбиȚа ȏаȌанноȍ колиȟȍсȚȊо сȚолбȞоȊ ВоȏмоȎȍн болȍȍ слоȎный ȊарианȚ коȋȌа оȌноȊрȍмȍнно ȚаблиȞы ȊыбраȚь смȍȎныȝ яȟȍȍк ȚаблиȞы Ǹаȏбиȍниȍ ȟисло моȎно раȏбиȍниȍм ȟȍȋо ǶбъȍȌиниȚь . бțȌȍȚ раȏбиȊаȚься кнопкț 10.7.7. ВыраȊниȊаниȍ ȏаȌаȚь ВоȏмоȎныȍ ( приȎаȚь ȞȍнȚрț ȞȍнȚрироȊаȚь ( ниȎнȍмț краю испольȏоȊаȚь ȏаȌания ȊыраȊниȊания ȊȍрȚикали соȌȍрȎимоȋо нȍобȝоȌимо ȊыбраȚь яȟȍȍк ȊыбраȚь / / сооȚȊȍȚсȚȊțющий Данноȍ ȋориȏонȚали ȏаȌаȍȚся помощи испольȏоȊания абȏаȞа 10.7.8. яȟȍȍк ȚаблиȞы моȎно Ȋсȍȝ слȍȊа спраȊа сȊȍрȝț бȍȏ ȏаȌания яȟȍйки ȊыбраȚь яȟȍȍк ȊыбраȚь Ǹамка / сооȚȊȍȚсȚȊțющий Данноȍ 10.7.9. ǶȚобраȎȍниȍ сȍȚки ȚаблиȞы рȍȌакȚорȍ ǹȍȚка оȚобраȎаȍȚся рȍȌакȚорȍ Țонкой Ȍанной ȊклюȟиȚь ȊпослȍȌсȚȊии испольȏțйȚȍ мȍню ǷокаȏыȊаȚь сȍȚкț 10.7.10. Ƕкно ǹȊойсȚȊа просмаȚриȊаȚь рȍȌакȚироȊаȚь ǹȊойсȚȊа / рȍȌакȚироȊания ȊыбраȚь любțю ȚаблиȞы ȊыбраȚь ǺаблиȞа / ǹȊойсȚȊа ȚаблиȞы рȍȏțльȚаȚȍ ǹȊойсȚȊа , прȍȌсȚаȊлȍнноȍ соȝранȍния иȏмȍнȍний кнопкț Ȝайлами 10.8.1. ȚȍксȚа сисȚȍмȍ ǸȍȌакȚирțȍмый ȚаблиȞы Ȋсȍ сисȚȍмȍ / ǹоȝраниȚь Ctrl+S ǺȍксȚ бțȌȍȚ ǵасȚояȚȍльно ȝоȌȍ ȚȍксȚом рȍȋțлярно соȝраняȚь рȍȎȍ 510 рабоȚȍ ȚȍксȚом ЭȚо Ȋас рȍȌакȚироȊания ȚȍксȚа компьюȚȍра 10.8.2. Ȝайлами 10.8.2.1 ǹоȝранȍниȍ Ȝайл ǸȍȌакȚирțȍмый ȚȍксȚ / ǹоȝраниȚь ǹоȝранȍниȍ Ȝайл имя бțȌȍȚ кнопкț ǹоȝраниȚь . Save). ǺȍксȚ 10.8.2.2 ȚȍксȚа Ȝайла Ȋклюȟая ȚаблиȞы ȜормаȚироȊаниȍ рȍȌакȚироȊаниȍ Ȝайла / рȍȏțльȚаȚȍ окно ВсȚаȊка Ȝайла кнопкț ǶȚкрыȚь . Open). рȍȏțльȚаȚȍ бțȌȍȚ ȏаȋрțȎȍн оȚкрыȚия ȚȍксȚа Ȝайла țȌобнțю ȊоȏмоȎносȚь ȚȍксȚы наȝоȌящиȍся Ƿриȟȍм моȋли быȚь соȏȌаны Ȍрțȋиȝ ȚȍксȚоȊыȝ рȍȌакȚораȝ ǸȍȌакȚирțȍмый опȍраȞиȍй пȍȟаȚи ǷоȌробно . ЗаȊȍршȍниȍ рȍȌакȚорȍ Ƿослȍ ȏаȊȍршȍния рабоȚы ȊȊоȌț рȍȌакȚироȊанию нȍобȝоȌимо ǹоȝранȍниȍ ȚȍксȚа сисȚȍмȍ ȏакрыȚь рȍȌакȚор наȎаȊ / или испольȏțя сȚанȌарȚнțю кнопкț ȏакрыȚия окна праȊом țȋлț ȏакрыȚии окна ȚȍксȚ прȍȌțпрȍȌиȚȍльноȍ кнопкț Ȍля соȝранȍния рȍȌакȚором сȚилȍй ǹȚили испольȏțюȚся Ȍля проȞȍссȍ рȍȌакȚироȊания напримȍр рȍȌакȚироȊании ȚȍксȚа рȍȌакȚорȍ соȏȌаȊаȚь ȊпослȍȌсȚȊии рȍȌакȚироȊаȚь бțȌțȚ ȜормаȚироȊания ȚȍксȚа ǹоȏȌаниȍ рȍȌакȚироȊаниȍ ȏаклюȟаȍȚся ȝаракȚȍрисȚик имȍнно ȝаракȚȍрисȚики ȝаракȚȍрисȚики шриȜȚа ȝаракȚȍрисȚики рȍȌакȚироȊания сȚилȍй рȍȌакȚор сȚилȍй сȚилȍй прȍȌсȚаȊлȍно рисțнкȍ слȍȌțющиȍ рȍȌакȚироȊания баȏоȊыȝ сȊойсȚȊ .) рȍȌакȚироȊания ȝаракȚȍрисȚик сȚиля абȏаȞ шриȜȚ 11.2.1. сȊойсȚȊ ǸȍȌакȚироȊаниȍ баȏоȊыȝ сȊойсȚȊ ȏаклюȟаȍȚся 11.2.2. сȊойсȚȊ рȍȌакȚироȊания сȊойсȚȊ абȏаȞа нȍобȝоȌимо рȍȌакȚироȊания абȏаȞа абȏаȞа или рȍȌакȚироȊания сȚиля абȏаȞа ȌȊаȎȌы кликнțȊ рȍȏțльȚаȚȍ оȚкроȍȚся ǹȊойсȚȊа абȏаȞа Данноȍ ȏаклаȌки ȞȊȍȚ 11.2.2.1 ǶсноȊныȍ окна ǹȊойсȚȊа абȏаȞа ЗаклаȌка ǹȊойсȚȊа абȏаȞа покаȏана ЗаклаȌка прȍȌнаȏнаȟȍна Ȋыполнȍния ȊыраȊниȊаниȍ абȏаȞȍ лȍȊомț краю / праȊомț / ȞȍнȚрț / инȚȍрȊала абȏаȞами МоȎно ȏаȌаȚь абȏаȞа ȚакȎȍ абȏаȞа оȚсȚțп или ȊысȚțп сȚроки абȏаȞа Вниȏț ȏаклаȌки имȍȍȚся обраȏȍȞ покаȏыȊающий бțȌȍȚ абȏаȞа 11.2.2.2 Ǹамка окна абȏаȞа ЗаклаȌка окна ǹȊойсȚȊа абȏаȞа ЗаклаȌка прȍȌнаȏнаȟȍна Ȋыполнȍния парамȍȚроȊ рамки ȚȍксȚа ȞȊȍȚ Țолщина Țипа / / ȌȊойная / Țройная / ȊнțȚрȍнняя / ȏаклаȌки обраȏȍȞ бțȌȍȚ ȏаȌанныȍ абȏаȞа 11.2.2.3 окна ǹȊойсȚȊа абȏаȞа ЗаклаȌка абȏаȞа рисțнкȍ ЗаклаȌка прȍȌнаȏнаȟȍна ȏаȌания ȏалиȊки ȟасȚи ȏаклаȌки примȍрȍ бțȌȍȚ ȏаȌанныȍ ȞȊȍȚа абȏаȞа 11.2.3. сȊойсȚȊ шриȜȚа рȍȌакȚироȊания сȊойсȚȊ нȍобȝоȌимо рȍȌакȚироȊания абȏаȞа шриȜȚа рȍȌакȚироȊания сțщȍсȚȊțющȍȋо или ȌȊаȎȌы кликнțȊ рȍȏțльȚаȚȍ оȚкроȍȚся ǹȊойсȚȊа Данноȍ ȌȊȍ ȏаклаȌки 11.2.3.1 окна шриȜȚа ЗаклаȌка ǹȊойсȚȊа покаȏана рисțнкȍ ЗаклаȌка прȍȌнаȏнаȟȍна Ȋыполнȍния шриȜȚа наимȍноȊанию сисȚȍмȍ полțȎирный кțрсиȊ коȌироȊки ȞȊȍȚа эȜȜȍкȚоȊ поȌȟȍркиȊаниȍ / / ȏаȟȍркиȊаниȍ / / ȏаклаȌки обраȏȍȞ покаȏыȊающий примȍрȍ как ȊыȋляȌȍȚь ȏаȌанныȍ 11.2.3.2 ǰнȚȍрȊал окна ǹȊойсȚȊа шриȜȚа ЗаклаȌка ǹȊойсȚȊа покаȏана рисțнкȍ ЗаклаȌка прȍȌнаȏнаȟȍна Ȋыполнȍния инȚȍрȊала симȊолами ȏнаȟȍниȍ раȏрȍȎȍнный ȚȍксȚа ȏнаȟȍниȍ Țип ȋориȏонȚальноȋо масшȚаба ȚȍксȚа ȏаклаȌки обраȏȍȞ покаȏыȊающий примȍрȍ как ȊыȋляȌȍȚь ȏаȌанныȍ инȚȍрȊала 11.2.4. сȊойсȚȊ списка рȍȌакȚироȊания сȊойсȚȊ нȍобȝоȌимо рȍȌакȚироȊания абȏаȞа 4) шриȜȚа рȍȌакȚироȊания сțщȍсȚȊțющȍȋо или ȌȊаȎȌы кликнțȊ рȍȏțльȚаȚȍ , коȚором Ȍля рȍȏțльȚаȚȍ оȚкроȍȚся ǼормаȚ Данноȍ ȏаклаȌки маркироȊанный нțмȍроȊанный 11.2.5. сȚиля иȏмȍнȍниȍ поряȌка слȍȌоȊания спискȍ țȌȍрȎиȊаниȍм ȌобȍйȚȍсь пȍрȍȊоȌа рȍȌакȚироȊания Ƿослȍ ȊȊоȌа наȎмиȚȍ клаȊишț Enter пȍрȍȊȍȌиȚȍ țкаȏаȚȍль Ȍрțȋоȍ иȏобраȎȍниями иȏобраȎȍний ȏанимаȍȚ мȍсȚо раȏмȍщȍнии ǵȍобȝоȌимо рабоȚы соȏȌанию ȋраȜиȟȍской опȚимиȏаȞии иȏобраȎȍний ȞȊȍȚоȊая коррȍкȞия ȊыполняюȚся рассмаȚриȊаȍмой ȏаȌаȟ имȍюȚся спȍȞиалиȏироȊанныȍ проȋраммы ȋраȜиȟȍскиȍ рȍȌакȚоры облаȌающиȍ раȏрабоȚȟик испольȏțюȚся нȍсколько ȜормаȚоȊ ȋраȜиȟȍскиȝ JPEG ȋраȜиȟȍскиȝ ȜоȚоȋраȜий .). Ǽайлы расширȍния или ȜормаȚ ȋраȜиȟȍскиȝ ȜайлоȊ Ȍля ȝранȍния рисțнкоȊ коȚорыȍ ȌолȎны ȜоȚоȋраȜии колиȟȍсȚȊо ȞȊȍȚоȊ ȜоȚоȋраȜии Ǽайлы Ȍанноȋо gif иноȋȌа испольȏțȍȚся сраȊниȚȍльно ǵȍобȝоȌимо ȏапомниȚь испольȏțюȚся ȋраȜиȟȍскиȍ ȜормаȚы распросȚранȍниȍ оȜисныȝ прилоȎȍнияȝ напримȍр ȜормаȚы BMP ǭсли Ȍанном сраȊниȚȍльно раȏмȍр ȟȚо нȍприȍмлȍмо кромȍ Țакиȍ ȜормаȚы моȋțȚ поȌȌȍрȎиȊаȚься браțȏȍрами ǭсли имȍюȚся ȌопțсȚимыȝ (JPEG, PNG). рȍȌакȚорȍ иȏобраȎȍний коȚорый ȏаȊȍсȚи сисȚȍмț ȋраȜиȟȍскиȍ рȍȌакȚора иȏобраȎȍний иȏобраȎȍний прȍȌсȚаȊлȍн рисțнкȍ слȍȌțющиȍ рȍȌакȚироȊания иȏобраȎȍния рȍȌакȚироȊаȚь слȍȌțющиȍ сȊойсȚȊа иȏобраȎȍния иȏобраȎȍния иȏобраȎȍния ширинț ȊысоȚț иȏобраȎȍния иȏобраȎȍния иȏмȍняюȚся ȊсплыȊающțю (ALT) рȍȌакȚора иȏобраȎȍний иȏобраȎȍниȍ ȜакȚиȟȍски импорȚироȊаȚь Для ЗаȋрțȏиȚь иȏобраȎȍниȍ Ctrl+O, ȋраȜиȟȍскиȝ экспорȚироȊаȚь иȏобраȎȍниȍ сисȚȍмы ). Для кнопкț ǹоȝраниȚь иȏобраȎȍниȍ клаȊиши Ctrl+S, пояȊиȊшȍмся ȏаȌайȚȍ бțȌȍȚ иȏобраȎȍниȍ бțȜȍра Для бțȜȍр Windows, пȍрȍйȌиȚȍ иȏобраȎȍний кнопкț или клаȊиши Ctrl+S иȏобраȎȍниȍ сисȚȍмы кнопкț ǶȟисȚиȚь масшȚаб оȚобраȎȍния карȚинки помощи иȏобраȎȍния / țȊȍлиȟиȚь / карȚинки помощи ДобаȊиȚь / УȌалиȚь / соȝранȍния ȏакрыȚиȍм или кнопкț проиȏойȌȍȚ бȍȏ ȏакрыȚия Ȍанными оȚлоȎȍнной пțбликаȞии ǹȍрȊис пțбликаȞии аȊȚомаȚиȟȍской пțбликаȞии ȏаранȍȍ поȌȋоȚоȊлȍнныȝ сȚроȋо насȚройки эȚоȋо УпраȊлȍниȍ , описанноȍ ДȊойным кликом сȊойсȚȊ любоȋо сȍрȊисоȊ ǹȍрȊис ȋȍнȍраȞии рис оȚкрыȊшȍмся ǹȊойсȚȊа слțȎбы ДобаȊиȚь ȏапись бțȌȍȚ слțȎбы ВȊȍȌиȚȍ наȏȊаниȍ напримȍр пțбликаȞия Далȍȍ слțȎбы ДобаȊиȚь клаȊишț слțȎбы пояȊиȚся сȚрока Ȍля Ȋыбора нȍобȝоȌимыȝ ȏаȌаний списка ȟȚобы слțȎба проȊȍла Ȟикл нȍобȝоȌимо ǫȍнȍраȞию ǸȍпликаȞию ȏаȌаȚь Далȍȍ ȏаклаȌкȍ слțȎбы соȏȌаȚь ȏаȌаȚь ȏапțска Ƿослȍ Экȏȍмпляры наȎаȚь ДобаȊиȚь клаȊишț рȍȏțльȚаȚȍ оȚкроȍȚся Выбор экȏȍмпляроȊ Ƿослȍ Ȋыбора экȏȍмпляроȊ țсȚаноȊиȚȍ сосȚояниȍ экȏȍмпляроȊ ǶбъȍкȚ пțбликаȞии . ȏаконȟȍна моȎно Ȋрȍмя Ȋыбранныȍ бțȌțȚ Ƿослȍ ȏаклаȌкȍ слțȎбы нȍобȝоȌимосȚи рȍȌакȚироȊания слțȎбы ȊыȏоȊиȚȍ слțȎбы проиȏȊȍȌиȚȍ коррȍкȚироȊкț УпраȊлȍниȍ слțȎб сооȚȊȍȚсȚȊțющая сȌȍланным

Приложенные файлы

  • pdf 11913707
    Размер файла: 2 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий